Algimantas Zolubas. Nelengva ginti savo garbę ir orumą (šiandien – Antano Terlecko teismas)

Šiandien, trečiadienį, 9 val. Aukščiausiasis Teismas (Gynėjų g. 6, Vilnius) nagrinės Antano Terlecko skundą dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties, išteisinusios V. K. Slavinską, kitaip – Pikasą.

Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

Daugiau apie šį teismą skaitykite Algimanto Zolubo straispnyje.

* * *

Taip jau atsitiko, kad Antanas Terleckas – Lietuvos rezistentas, visą gyvenimą kovojęs už tautos teisę turėti savo valstybę, už tai bolševikinės Rusijos imperijos valdžiai sumokėjęs vienuolikos metų spygliuotų lagerių ir Magadano tremties šalčio būtimi, dvidešimt antraisiais dabartinės Lietuvos Respublikos gyvavimo metais pasiprašė jos užtarimo – kreipėsi į prokuratūrą dėl garbės ir orumo įžeidimo.

Mat 2012 m. rugpjūčio 23 d. „Lietuvos žinių“ portale pasirodė straipsnis ,,Mitingas, kuriame atmesta baimė“. Ši publikacija su A. Terlecko nuotrauka buvo skirta žymiai sukakčiai – pirmojo antiokupacinio mitingo Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo 25-mečiui paminėti. Mitingas, nulėmęs lietuvių tautos išsivadavimo lūžį, sulaukė ypatingo visuomenės dėmesio.

Tą dieną anonimas Pikasas minėto straipsnio komentaruose prisiminė savaip. Archyvinėse KGB operatyvinio tardymo bylose čekistų vartotu žargonu jis pabirusiais štrichais ėmė revizuoti A. Terlecko ir jo vadovautos Lietuvos laisvės lygos, surengusios minėtą mitingą, istorinį vertinimą. Išpuošęs A. Terlecką asabos, tipo, kabutėmis apglėbtais patrioto ir disidento epitetais, jis įrodinėjo, kad šio rezistento butą, kur rinkdavosi pogrindininkai, KGB naudojo panašiai kaip medžiotojai naudoja guminę antį-vilioklę. Pikasas teigė, kad dėl mitingo „susitarta tikriausiai viskas buvo KGB būstinėje, kur A. Terleckas lankėsi išvakarėse“, pats A. Terleckas turėjęs dvigubą dugną ir stogą, vaidino KGB persekiojamą kalinį, o ,,pati LLL nuo pat jos įsikūrimo buvo griežtoje kagėbistų priežiūroje ir tarnavo kaip lipni juosta potencialaus disidentinio aktyvo sugaudymui“.

Šias ,,įžvalgas“, peršančias ,,Lietuvos žinių“ skaitytojams rimtas abejones svarbiomis rezistencinio pasipriešinimo Rusijos okupacijai akcijomis, Pikasas papildė trilerio vertais pasakojimais apie tai, kaip tamsiais okupacijos metais lageryje su A. Terlecku, grįžusiu iš karcerio, kameros draugai dalindavosi menku savo duonos daviniu, o iš tiesų A. Terleckas nebūdavo uždaromas į jokį karcerį, kalėjimo administracijos išleistas, kartu su žmona šildė kojas savo bute, kažkodėl Pikaso valia iš Vilniaus Nemenčinės plento nukeldintame į Kauno Šančius, kur Terleckų šeima niekados negyveno. Negana to, pasakoja Pikasas, ,,tos laiptinės kaimynas ne kartą yra matęs, kaip A.Terlecką atveždavo su juoda „Volga“ namo“ – kaip tik tada, kai jis turėjo būti karceryje…

Ši istorija, kaip ir kiti minėti Pikaso komentarai pačiam A. Terleckui, kaip ir jį gerai pažinojusiems žmonėms, pasirodė absurdiški. Gyvenimas įpratino šį rezistentą nekreipti dėmesio į panašias provokacijas. Juo labiau kad šį kartą purvais taškėsi kažkoks Pikasu apsišaukęs anonimas. Tačiau kitaip nei A. Terleckui, kuriam Pikaso vardas priminė tik ispanų genijaus Pablo Pikaso drobes, nemažai daliai internetinių portalų skaitytojų šio lietuviško Pikaso visažiniai komentarai buvo žinomi ir laukiami. Vieni jų, tokie kaip to paties minėto straipsnio komentatorius kažkoks Paulius, gerbė Pikasą „už jo puikius, logiškai pagrįstus komentarus“ ir jų paveiktas ėmė abejoti A. Terlecko nuoširdumu, kiti, stebėdamiesi jo keista „genialia kompetencija“ bene visais klausimais, gausiais neįtikėtinai greitai tautai siūlomais ,,pastebėjimais“, įtarinėjo šį „menininką“ už Judo skatikus parsiduodantį svetimiesiems.

Pikaso fenomenas, pasirodo, domino žurnalistus ir ne tik juos. Dar 2009 m. liepos 30 d. portale ,,Alfa“ pasirodė L. Pečeliūnienės straipsnis „Kova komentatoriui „Pikasui“ skelbiama iš Rusijos“. Jame buvo rašoma, kad tame portale publikuoto K. Girniaus straipsnio „Nebloga Prezidentės pradžia“ Pikaso komentarai išprovokavo iš Rusijos valstybiniam tinklui priklausiusio kompiuterio įvairiausiais slapyvardžiais pridengtų komentarų pliūpsnį. Iš to reikėjo daryti išvadą, kad Pikaso nuomonė ypač neparanki specialiosioms Rusijos tarnyboms. Kad būtent joms nepatiko Pikaso komentarai, „Alfai“ turėjo atskleisti tai daryti juridinę teisę turinčios institucijos. Ar tikrai jos tai atskleidė?

Ideologinis šmeižtas neteikia ypatingos reikšmės įrodymams. Jo skleidėjams terūpi drumsti vandenis ir paplauti visuomenės pripažintų vertybių pamatus. Tam pasirenkamas paprastas kelias – įvairiausiais prasimanymais bandoma sukompromituoti tas vertybes palaikančias žinomas asmenybes. Gudriai sukurptas melas įterpiamas tarp tikrų faktų. Rašytojas fantastas Robertas Šeklis teigia, jog informaciniame kare pralaimi tas, kuris sako tiesą, nes jis turi tik tiesą, o melagis gali teigti, ką tik nori.

Pasirodžius Pikaso komentarams apie rugpjūčio 23 d. įvykius, A. Terleckas nebuvo paliktas ramybėje. Tautiečiai smalsavo: ,,Ar tiesa, ką Pikasas rašo, o jei ne – tai kodėl tyli, kodėl nesikreipi į teismą?“

Banalybė ,,Jei tyli, esi kaltas“ įkyriai zyzė aplinkui. Darėsi aišku, kad Pikaso komentarai, gal skirti tik skaitytojų snauduliui išblaškyti, objektyviai suka antinacionalinės propagandos malūno girnas.

Vėliau Apylinkės teisme A. Terleckas teigė:

,,Noriu atkreipti dėmesį, kad paskutiniais metais Lietuvą užplūdo ypač gausūs buvusių partinių nomenklatūrininkų ir jų garbintojų atsiminimai. Juose balinami Maskvos vietininkų mundurai, iškeliami jų ar bendražygių nuopelnai. Jų pasiklausius, susidaro nuomonė, kad vadinamosios Tarybų Lietuvos laikais niekas su svetima valdžia nekolaboravo, vos ne visi jai rezistavo. Šiam požiūriui įsigalėti trukdo tikros rezistencijos pavyzdžiai, todėl gudriai trinami konformizmo ir patriotizmo skirtumai, tiesa suplakama su melu. Dergiami Lietuvos partizanai.

Gyvenime ne vienam dideliu patriotu apsimetusiam veikėjui esu užmynęs ant kojos. Ir ne tik tai. Buvusiuosius ir esamus svetimos valstybės žvalgybų klerkus erzina mano praeitis. Dėl to buvau ir esu šmeižiamas, turėjau ir vis dar turiu priešų.“ (Kalbos ištraukas, kaip ir A. Terlecko bylinėjimosi faktus, galima rasti laikraščio „XXI amžius“ š. m. Nr. 42 numeryje.)

Skaudu, kai esi įžeidinėjamas, tačiau tai tampa nebepakenčiama, kai tavo paties ir draugų gyvenimai užbraukiami nešvariais kompiuterio tekstą renkančiais pirštais, paliekant tautos savimonėje nežinios, beprasmybės dėmes. Tokiu atveju tylėti nevalia. Todėl A. Terleckas ir kreipėsi į prokuratūrą, kad ši išaiškintų šmeižiko tikrą vardą, priverstų jį viešai paneigti tiesos neatitinkančius faktus, atsiprašytų. Praėjus keliems mėnesiams, A. Terleckui buvo pranešta, jog anoniminis Pikasas yra Kaune gyvenantis solidaus amžiaus dailininkas Vilius Ksaveras Slavinskas. Vilniaus apylinkės prokuratūros 2013-05-31 prokuroro nutarime teigiama, kad atlikus ikiteisminio tyrimo veiksmus nustatyta, kad V. K. Slavinsko veikloje yra BK 154 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymių, nes V. K. Slavinskas melagingą informaciją apie A. Terlecką paskleidė pasinaudodamas visuomenės informavimo priemone. Tačiau pats tyrimas buvo nutrauktas, motyvuojant tuo, kad ši veika nesukelia jokių padarinių visuomenei, valstybei ar teisinei sistemai. Rezistentui išaiškinta teisė kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. A. Terleckas dėl šios nutarties teisingumo kreipėsi į Vilniaus vyriausiąjį prokurorą, šiam patvirtinus nutarties argumentus, kreipėsi į Apylinkės teismą, dar vėliau į Apygardos teismą. Visos šios institucijos neigė Pikaso komentarų neigiamą poveikį visuomenei. Vilties, kad valstybės institucijos iškels Pikasui baudžiamąją bylą, neliko.

Gilios senatvės sulaukusiam, ligų persekiojamam Lietuvos rezistencinės kovų veteranui, išlaikiusiam ilgą valdžios institucijų atliekamą Pikaso rašinėlių vertimo maratoną, nieko kito neliko, kaip 2013 m. pabaigoje kreiptis į Vilniaus 1-osios apylinkės teismą. Reikalauta priversti Vilių Ksaverą paneigti apie A. Terlecką ir LLL skleidžiamą melą, atlyginti patirtą neturtinę žalą. Pats žalos atlyginimo reikalavimas kaltinamajai pusei nebuvo svarbus. Jo ruoštasi atsisakyti, jei tik Pikasas tikruoju vardu ryžtųsi viešai pripažinti teigęs netiesą. Dar prieš tai, kai buvo kreiptasi į teismą, V. K. Slavinskas telefonu skambino A. Terleckui ir pažadėjo viešai paneigti savo melą. 2013 m. gegužės 5 d. ,,Lietuvos žinių“ portale pasirodė nieko bendro su A. Terlecku neturintis straipsnis ,,N. Venskienės pravaikštos skubina pataisas“. Jo komentaruose galima aptikti Pikaso dvejones dėl savo paties kažkada paskelbtų A. Terlecko vertinimų. Tačiau šių į sklaidos užkampius nugrūstų abejonių neįmanoma vertinti kaip nuoširdaus V. K. Slavinsko neanoniminio atsiprašymo, juo labiau – melagingų prasimanymų paneigimu.

A. Terlecko privataus kaltinimo skundui pasiekus Vilniaus apylinkės teismą, rezistentas ir komentatorius-dailininkas susitiko akis į akį. Temidės rūmų koridoriuje betrypčiojantis, teismo posėdžių metu jaudulio nurausvintu veidu, greitakalbe savo tariamą nekaltumą įrodinėjantis V. K. Slavinskas kėlė užuojautos jausmus. Kaltinančioji pusė teismo suteiktu taikomuoju laikotarpiu pažadėjo komentatoriui atleisti, atsisakyti neturtinės žalos reikalavimo, jei šis atvirai pripažins, kad Pikaso vardu skleidė apie A. Terlecką tiesos neatitinkančius faktus ir teiginius. Deja, taip neįvyko. Atvirkščiai, komentatorius pagrasino, kad nesusitaikymo atveju jis ir toliau viešai skelbs rezistentui „nepatiksiančią“ informaciją. Norėdamas parodyti, kad nejuokauja, Pikasas perdavė A. Terlecko advokatui, sūnui, dukrai tekstus, kuriuose toliau „nagrinėjo“ šio rezistento gyvenimą. Perdavė ne tik juos, bet ir savo nutapytų paveikslų katalogus bei vaizdo įrašus, kuriuose pavaizduota, kaip V. K. Slavinskas, pristatydamas parodą, susirinkusiems kalėdinėmis šventėmis besidžiaugiantiems kauniečiams pasakoja apie savo dvasingą prigimtį.

Prasidėjus pusę metų trukusiam šmeižto bylos nagrinėjimui, Pikaso pozicijos ėmė keistis. Nuo gynybos pereita į puolimą. Šis konservatorių partijai priklausantis pensininkas, važinėjantis nesenu, vidutinio lietuvio supratimu, „Lexus“ markės visureigiu, teisme skaitė ir ne kartą teismui įteikė daugialapius savo „įžvalgų“ ir „atsikirtimų“ tekstus. (Pikaso teismui įteikta A. Terlecko veiklos politinė „analizė“, kalbų tekstai ir panaudotų straipsnių atšviestos kopijos sudaro apie 1000 psl.) Pikasas, išrinkęs iš A. Terlecko publikuotų atsiminimų atskirus faktus, juos susidėliojo taip, kad tiktų jo gynybai. Jis kabinėjosi vos ne prie kiekvieno reikšmingesnio rezistento politinio pasiekimo, kūrė istorijas, supindamas mintis taip, kad suprasti jas remiantis logika buvo neįmanoma. Sofistinius savo įtarinėjimus V. K. Slavinskas vertė Terlecko kalte. Maža to, įsismaginęs Pikasas savo ,,Atsikirtime“ jau tiesiogiai vadino A. Terlecką KGB informatoriumi, savo draugų išdaviku. V. K. Slavinskas vadovavosi kalambūru virtusiu principu: „Gerbiu A. Terlecką, linkiu jam geros sveikatos, aš jo niekados nešmeižiau ir nešmeižiu, bet, gerbiamieji, atkreipkit dėmesį, kokį baisų žmogų jūs ginate, jis juk…“

Šią V. K. Slavinsko sofistiką A. Terleckas argumentuotai paneigė teisme. Tačiau kelti bylos vis labiau jį šmeižiančiam dailininkui aštuoniasdešimt penkerių metų Laisvės premijos laureatas nesiryžo. Tam jis neturėjo nei sveikatos, nei lėšų, tik pasiguodė, kad valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos, apdovanojusios jį įvairiausiais ordinais ir vardais, paliko patį vieną kovoti dėl savo orumo. Proceso metu aiškėjo kai kurios Pikaso aprašytos istorijos apie A. Terlecko – kalinio – ,,karcerius“ ,,žmonos bute Kaune“ detalės. Pasirodo, komentatorius šį pasakojimą išgirdo iš dabar jau mirusio tremtinio, politinio kalinio, Pasaulio tautų teisuolio Jono Stašaičio lūpų. Sunku patikėti, kad toks žmogus galėjo meluoti. Be to, jo juk neapklausi, ar tikrai jis pasakojo tokią istoriją. Mirusieji nekalba. Vienas iš gyvų Pikaso liudininkų teismui tegalėjo patvirtinti, kad visa tai jis jau girdėjo prieš daug metų, tačiau iš V. K. Slavinsko, o ne J. Stašaičio pasakojimo. Istorijos patikimumą neigia faktai. Vienas jų – J. Stašaitis buvo suimtas 1973 gruodžio 4 d. ir kalėjo iki 1974 m. gruodžio mėn. Minimu laikotarpiu J. Stašaitis tikrai negalėjo būti išleidžiamas į laisvę ir perduoti laiško A. Terlecko žmonai. Tai jis galėjo padaryti tik 1974 m. gruodį, kai buvo paleistas į laisvę, bet A. Terleckas dar tų metų gegužės 24 d. baigė savo bausmę ir jau pusę metų gyveno kartu su savo šeima Vilniuje, Nemenčinės pl. 68–2.

Kitas mitas apie tai, kad 1973 m. rudenį A. Terlecką, tuo metu sėdintį Vilniaus konclageryje, dažnai matydavo atvežamą juoda ,,Volga“ to paties Kauno namo laiptinėje, į kurios butą, pagal V. K. Slavinską, J. Stašaitis vežė Elenai Terleckienei laišką, subliuško tą įvykį liudijant į teismą iškviestam A. Paulavičiui. Šis liudininkas, dažnai su V. K. Slavinsku iškylaujantis gamtoje (tai teisme teigė pats A. Paulavičius), niekaip negalėjo prisiminti, kuriais metais vyko jo matytas A. Terlecko pasivažinėjimas juodu KGB limuzinu po Kauną. Pagaliau, ne vieną kartą perklaustas, jis patvirtino, kad visa tai galėjo įvykti 1973 m. pabaigoje. Šis liudininkas tvirtino niekad nedalyvavęs antisovietinėje veikloje, todėl ir A. Terlecko nepažinojo, bet paklaustas, kodėl tvirtina, kad būtent šis rezistentas sukinėjosi 1973 m. rudenį Šančių daugiabučio kieme, sutrikęs A. Paulavičius sumurmėjo, kad jis A. Terlecko veidą galėjo matyti televizijoje ar mitinge. Liudininkas visiškai susipainiojo: Lietuvoje niūriais L. Brežnevo okupacinės valdžios priežiūros metais apie jokius antisisteminius mitingus niekas nei svajot negalėjo, neįmanoma ir tai, kad A. Terlecko atvaizdą komunistinės televizijos kanalai reklamavo imperijos žiūrovams. 1980 m. vasario 18 d. mirė A. Terlecko mama. Tuo metu jis kalėjo Vilniaus KGB kalėjime. Į motinos laidotuves net atsisveikinti kalinio niekas neišleido. Minėtą istoriją su J. Stašaičiu ir A. Paulavičium, kaip teigia rezistentas, sukūrė V. Slavinskas ir ją nukėlė į Kauną, kadangi Vilniuje (būtent ten gyveno E. Terleckienė su šeima) draugų, kurie galėtų melagingai liudyti panašias istorijas, jis neturi.

Taigi, visi šie V. K. Slavinsko pasakojimai neatitinka tikrovės, o tokia veikla vadinama šmeižtu. Už tai, kad ir kaip išsisukinėtų Pikasas, Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę. Šių melagingų istorijų sklaida net ir viešuose politiniuose ginčuose (A. Terlecko savo orumo gintį vėliau kitas, Apeliacinis teismas, įvardijo kaip politinę diskusiją) neįgauna jokių indulgencijų, ji yra nusikaltimas.

2015 m. vasario 2 d. Vilniaus apylinkės teismas savo nuosprendžiu nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. „Lietuvos žinių“ portale V. K. Slavinskas savo komentaruose, manytinai sąmoningai siekdamas neigiamai pavaizduoti nukentėjusįjį kaip neigiamų bruožų turintį asmenį ir taip jį pažeminti ir paniekinti, pateikė ne nuomonę, o faktus, kurie turi šmeižikišką A. Terlecko atžvilgiu pobūdį, žeminantį garbę ir orumą. Teismas pripažino V. K. Slavinską kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 154 str. 2 d., ir nubaudė jį 753, 20 EUR.

Šį nuosprendį 2015 m. birželio 1 d. Vilniaus apygardos teismas, remdamasis V. K. Slavinsko skundu, panaikino. Apygardos teismas neatkreipė dėmesio į V. K. Slavinsko komentaruose ryškų ir akivaizdų siekį paskleisti skaitytojams žinią, kad A. Terleckas buvo susijęs su KGB, pasėti abejonę dėl jo rezistencinės veiklos. Nors komentaruose nėra tiesmukai pasakoma, kad A. Terleckas buvo KGB bendradarbis, o Laisvės lyga – KGB sukurta organizacija siekiant į ją pritraukti, o po to „susemti“ režimo priešus, tačiau V. K. Slavinsko minčių dėstymo būdas, stilistika, kuriama paini intriga ir vartojama netiesioginė terminologija suponuoja būtent tokią išvadą. Norint nors iš dalies paneigti tokią sugestiją, reikalinga kvalifikuota kalbos specialisto išvada. Teismas jos nepareikalavo.

Kaltinamasis perpasakojo buvusį ar nebuvusį pasikalbėjimą su dabar jau mirusiu J. Stašaičiu, kuris esą matė rezistentą Antaną Terlecką laisvėje, kai šis tuo metu turėjo būti įkalinimo vietos karceryje. Šis pasakojimas perša tik vieną mintį, kad jo politinis kalinimas tebuvęs imitacija. Nors tai akivaizdus šmeižtas, tačiau apeliacinei instancijai pasirodė normalu perpasakoti paviešinant pokalbį, kurio turinys šmeižia vieną žymiausių Lietuvos kovotojų už laisvę. Ar perpasakotojas ir paviešintojas už tai neatsako? Tokia teisine praktika kuriamas labai negatyvus precedentas. Ar taip nesudaromos prielaidos paskleisti panašias žinias apie bet kurį viešą ar neviešą asmenį, pasiremiant tariamu jau mirusio asmens pasakojimu, kurio niekaip negalima patikrinti.

Pareiškime teismui kaltinamasis dailininkas inteligentas kaunietis patriotas, Tėvynės Sąjungos narys Vilius Ksaveras Slavinskas, komentaruose pasirašinėjęs Pikaso slapyvardžiu, A. Terlecko atžvilgiu reiškiasi nepalyginamai atviriau ir brutaliau nei komentaruose, dėl kurių buvo apskųstas teismui. Jis tiesiog atviriausiu tekstu pareiškia, kad Antanas Terleckas – KGB informatorius. O tai yra oficiali KGB dokumentacijoje įtvirtinta sovietinio okupacinio režimo represinės institucijos bendradarbio kategorija. Teismas šito pareiškimo kaip šmeižto neįvardijo. Apygardos teismo teigimu, viskas, ką apie A. Terlecką komentaruose išdėstė Vilius Ksaveras Slavinskas, yra jo nuomonė, kuri negali būti baustina. Tačiau nuomonė turi remtis faktais, o kito asmens pasakojimo, kurio neįmanoma patikrinti, perpasakojimas nėra faktas.

Vilniaus apygardos teismas V. K. Slavinsko komentarus vertina kaip dviejų lygiaverčių viešųjų asmenų oponentų politinę žodinę dvikovą, kurioje leistini V. K. Slavinsko pavartoti posakiai. Teismas neįvertina, kaip jaučiasi apšmeižtasis A. Terleckas. Tačiau komentarus apie A. Terlecką kaltinamasis pasirašė žymaus ispanų tapytojo Pikaso pavarde, o ne nuosava Slavinsko pavarde. Gal gėdydamasis? Komentuodamas A.Terlecko politinę veiklą, K. Slavinskas prisidengė slapyvardžiu. Taigi jis nebuvo viešas gerai žinomas asmuo. Teismas to neėmė domėn. Be to, A. Terlecką šmeižiančiuose komentaruose kaltinamasis nerašo, kad jis Tėvynės Sąjungos narys.

Apygardos teismas apšmeižtojo pastangas apginti savo garbę vertina kaip Tėvynės Sąjungos nario Viliaus Ksavero Slavinsko ir buvusio Laisvės lygos vadovo viešą lygiavertę diskusiją politiniais klausimais, kurioje leistini ir įžeidinėjimai. Susidaro įspūdis: kadangi A. Terleckas yra žymus, tai už pripažintus savo nuopelnus tautai ir valstybei Laisvės premijos laureatas turi iškęsti bet kokį šmeižtą. Tačiau A. Terleckas nėra niekada su V. K. Slavinsku diskutavęs nei apie politiką, nei apie dailę, nes tokio politiko ir dailininko nepažinojo. Sužinojo apie jį tik tada, kai buvo nustatyta Pikaso slapyvardžiu prisidengiančio asmens tapatybė. Po šio teismo proceso, trukusio beveik trejus metus, V. K. Slavinskas taps žinomesnis, negu buvo.

Teismas, išteisindamas V. K. Slavinską, daugiausia remiasi V. K. Slavinsko argumentais, beveik nepateikdamas jo išteisinimo motyvų. Nors žemesnis Apylinkės teismas savo nuosprendyje konstatavo, kad kaltinamojo bylos nagrinėjimo metu teismui įteikta medžiaga nėra susijusi su V. K. Slavinskui pateiktais kaltinimais, tačiau Apygardos teismas 17 psl. nuosprendyje cituoja ir perpasakoja būtent Slavinsko pateiktą medžiagą. Sunku suprasti, kokią svarbą konkretiems kaltinimams turi A. Terlecko politinės veiklos vertinimas Atgimimo, o ypač Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Ši veikla, pasižymėjusi kai kurių visuomenės procesų kritika, ir dabar daug kam nepriimtina. Tačiau tai neturėtų keisti V. K. Slavinsko 2012 m. rugpjūčio 23 d. „Lietuvos žinių“ portale paskelbtų komentarų šmeižto esmės. Kodėl Apygardos teismas neatkreipė dėmesio į faktą, kad minėtoje medžiagoje V. K. Slavinskas tiesiogiai ir konkrečiai, nepateikęs įrodymų, vadina A.Terlecką KGB informatoriumi, lieka neaišku.

Kadangi išteisintas Pikasas tapo nekaltas, jis iškėlė ir laimėjo civilinį ieškinį, kuriuo teismas įpareigojo A. Terlecką sumokėti 1448 eurus už teismo išlaidas. Negalima nepritarti apžvalgininko Vytauto Sinicos pastebėjimui, kad garbės „gynimas brangiai kainuoja“.

A.Terleckas V. K. Slavinską išteisinusį nuosprendį apskundė Aukščiausiajam Teismui.

Kas kitas, jei ne teismas, gali padėti garbę ir orumą apginti.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
103 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
pikasius gražiai apie pedofilus rašė

na pikasiaus trukūmas – kad labai mėgo polikarpovną ir jai ditirambus giedojo.
bet apie pedofilus daug teisybės rašydavo – labai protingai, labai išsamiai.
kaip ten bebūtų, pikasius iš esmės yra teigiamas.

Algis

Kada gi mūsų”teismai” užjautė apšmeižtą , apvogtą, apiplėštą eilinį mirtingąjį.
P. A. Terleckas prieš kreipdamasis į „teismą” visgi privalėjo pasidomėti pačių „teismų” orumu, t.y. reitingais.
Jeigu tai būtų „paguoda”, tai mūsų „teismai” visgi dar nepasiekė tokio „lygio” kaip Europos Žmogaus teisių „teismas”, savo nuosprendžiais pristatantis okupantams tarnaujančius stribus- žudikus solidžiam piniginiam apdovanojimui…
Tad ar dėl tokių „laimėjimų” rezistentai( „teismo” nuomone – neatstovaujantys tautai) kovojo ir guldė galvas?..

būtent, pritariu Algiui

šiaip komuniagos labai mėgsta teismus – nes ten jie visas bylas laimi.
na kadangi tų komuniagų-kgbistų yra apie 15 proc, tai 85 proc lietuvių nepasitiki teismais…

Bryzas

Pritariu Algiui ir kitiems. Gerbiau ir tebegerbiu Pikasą už jo sąžiningus ir įžvalgius komentarus Garliavos tema. Bet ten, kur būdavo paliečiama TS ar JE tema, įžvalgumas greitai pavirsdavo nežabotu tendencingumu. Antanas Terleckas užkliuvo todėl, kad ėjo į rinkimus su paxiaus partija. Tą faktą galima vertinti įvairiai, bet visgi Pikasas čia atskleidė ne pačius geriausius savo bruožus. Ypač niekingai atrodo jo aiškinimai apie 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingą. Pikasas teisme aiškina, kad jis pats atvažiavo į Vilnių, norėdamas dalyvauti mitinge, bet pamatęs daug milicijos, nedrįso prisijungti prie mitinguotojų ir praėjo pro šalį. Teisina savo bailumą tuo, kad suprato, kad tarp tų mitingo dalyvių yra daug agentų, ir būtų protingiau apsimesti pašaliečiu. Bailiu save laikyti nesinori, tai išvadinus mitingo organizatorius KGB-istais,… Skaityti daugiau »

Bryzas

Taip, o laikyti teismus tinkama priemone orumui ir garbei atstatyti…
Manau, kad tai klaida, ir aplinkiniai neturėjo skatinti tai daryti.

s.m.

konservatorius… All is said by that. Tuom viskas pasakyta.
O as visalaik manydavau, kad jis komitetinis, maniau, kad Garliavos uztareju dedasi laikydamasis legendos.
Aūūūūū, pikasai, ar jau duodi mane teisman? Uz tai, kaip man atrodei.
Gal konservatoriu teises i nuomone kitoniskos, nei kitu mirtinguju?

Gerai

Toje byloje pranešėju buvo Vilniaus apygardos teismo teisėjas G. Dzedulionis. Gerai, kad sužinota aktyvaus anonimo komentatoriaus tapatybė. Bet Partija tylės. Gerai, kad Antanas ginasi nuo šmeižtų ir insinuacijų.

Keistas

teismo sprendimas,- kai žmogus dėsto melagingus faktus apie kitą, tai laikytina jo nuomone?

Julius Puras Keistui

As tai sakau Pikasa siuo atveju vertindamas neigiamai idant yra be nuomones yra zmogaus isitikinimai ir siuo atveju galima tik kvestionuoti saltinius kurie formuoja zmogaus isitikinimus. Kas del to mitingo 1987 tai as isitikines kad uz Pikaso stovi Landsbergis kuris jaucia nepilnavertiskuma kad ne jis buvo pirmas o Terleckas.

s.m. Juliui

ne pirmakar tamsta pastebiu neteisingai vartojant „idant”.
Vietoj „kadangi”.
„Idant” turi visai kitokia prasme. Mazdaug „tam,kad…”
Atsiversk Didiji lietuviu kalbos zodyna.

StasysG

Nežinojau apie tokią dramatišką A.Terlecko-Slavinsko (Pikaso) iš Kauno dvikovą. Kažkaip tas Pikasius iš komentarų dingo. Prieš keletą metų jis buvo labai aktyvus. Pasirodo, jis dailininkas. Todėl Picasso vardą pasisavino…

Julius Puras i s.m. Juliui       2015-11-20 15:42

Kadangi ir kad labau jau tarpusavy skiresi? Del taip vadinamo
„didzioje lietuviu kalbos zodyno” tai as nepasitikiu ir vengiu lituanistu ideologiskai iskraipytu zodynu. Lituanistus del ju ideologines veiklos kuri Lietuvai buvo primesta is svetur vertinu labai labai labai neigemai. Lituanistai uzsema lietuviu kalbos ardomaja veikla. Lituanistai yra griovikai jie griauna lietuviu byla ir svarbiause griauna rysi tarp lietuviu kartu.

ruta

pikasas pastoviai buciuodavo komunistinio -KGB rezimo uolios funkcionieres ir konservatniku pasturgali , todel jo ‘izvalgos’ , kad ir Garliavos tragedijoje buvo musu seimai -niekines .Ko is konservatniku tikets , negi morales , ar etikos , apie padoruma net neuzsiminu ..

kaip ir kur beapsiginti?

Kai Lietuvos prokuratura yra paversta avinu bandos skerdykla.O ten sedintis tik ir laukia avinu,kurie patys ateina.Belieka juos paskersti,issikepti ir pasigardziuojant suvalgyti su savo nacionaliniu raudonu pomidoru padazu.Skanaus!

Lietuva

Tik ant popieriaus demokratine ir teisine valstybe.O realiai uz isakyta nuomone,isitikinima zmones yra tasomi po teismus,baudziami didziulemis baudomis.Lietuva vienareiksmiskai teismine valstybe ir….visi kurie pasako tiesa kas vyksta Lietuvoje issaudomi baudz.bylomis ir baudomis!

komentaruose

Komentatoriai yra provokuojami rasyti faktus ir pavardes o po to tasomi po teismus.Manau tai slaptu agentu darbas.Bukite budrus neuzkibkite ant ju kabliuko!

Visi 25 metai

skaitant bet kurio, kartoju, bet kurio konservatoriaus rašytus straipsnius DELFIje isitikindavau, kad jie yra visi šmeižikiški, juodinimas ir purvo bei pamazgų pylimas ant kitų siekdavo tik vieno parodyti savo „patriotizmą”. Taip pat ir skaitydamas Pikaso komentarus susidarydavo nuomonė, kad Pikasas yra tikrų tikrausias konservatorius. Į vieną jo komentarą aš net parašiau Pikasui – ar kartais nesi konservatorius. Tik dabar pasitvirtino mano nuomonė.

Citata

„Temidės rūmų koridoriuje b e t r y p č i o j a n t i s, teismo posėdžių metu jaudulio nurausvintu veidu, greitakalbe savo t a r i a m ą nekaltumą įrodinėjantis V. K. Slavinskas kėlė užuojautos jausmus”.

Tarabilda

Tai gal balsuokime. Niekur tie postringavimai neveda. Niekaip negaliu suprasti Visuomenės genocido ir rezistencijos centro keistos veiklos kuistis po pokario NKVD ir KGB bylas, niekaip neartėjant iki mūsų laikų herojų ir antiherojų. matyt toks užsakymas, už tai ir ponios ordinas.
Paprasčiau negu paprasta būtų imti ir paviešinti LLL bylą, kokią ten buvo sukurpę KGB. Padarius rimtą tos medžiagos analizę pasimatytų, kas iš tikro kuo buvo. Tikrai neabejoju, kad ten buvo infiltruotas ne vienas agentas ir kurmis.
Tegul paskelbia ir atpuls bet kokios insinuacijos.

Raigerdas

Tai vienas iš geriausių ir vienas iš reikalingiausių gerbiamo Algimanto Zolubo straipsnių. Ačiū jam už atskleistą vieną iš didžiausių piktybinių auglių mūsų teisinėje sistemoje. Manau, kad reikia dabartiniu metu kurti organizciją ar jungtis keletai organizacijų, kuriai šis straispnis taptų pagrindu, kad atėjo laikas VALYTI visą mūsų teisinę sistemą. Man aišku viena, kad mūsų teisėjai neatskiria melo nuo tiesos ir tai yra įrodymas, kad jie iš viso negali būti teisėjais. Reikia išrauti su šaknimis visą šitą antiteisinę sistemą Lietuvoje. Dabar susidaro įspūdis, kad teisėjais jie tapo tik dėl to, kad ten mokami dideli pinigai. O iš tikrųjų jie neturi jokios kvalifikacijos, nes nesugeba atskirti melo nuo tiesos. O dabar aš noriu jūsų visų paklausti, gerbiami ponios ir ponai, kurie skaitys šį… Skaityti daugiau »

:-(

Gerb. A.T., kaip teigia ziniasklaida sia premija jau gavo, o puolamas jis ne daugiau kaip ir V.L. Pamenu pirmaisiais laisves metais autobusuose, troleibusuose etatiniai skardziabalsiai reke, kad mate visur ta pati zmogu lupanti nuo fermu siferi. Dabar jau ne tik troleibuse, bet ir televizijoje. Blogiausia, kad jau i galvas ikalta ir vel sapnuojama sssr. Nenustebsiu, jei teismas ja atkurs.

Raigerdas

Mieli komentatoriai, brangūs piliečiai. Artėja rinkimai į Seimą. Kiekvienam kandidatui, kiekvienai partijai pateikite vieną iš svarbiausių reikalaivimų šiandien: reikia sunaikinti iki pamatų šitą teisinę sistemą ir sukurti naują teisingumo sistemą Lietuvoje, kurioje būtų garantuota, kad sąžiningas, doras mūsų valstybės pilietis visada būtų apgintas. Tie, kurie negali šito garantuoti, privalo pasitraukti iš teisinės sistemos.Atėjo laikas padėti tašką šitam SOVIETINIAM TEISINGUMUI, KURIOJE DOMINAVO DVIPRASMYBĖS IR BUVO SUKURTI ĮSTATYMAI TAIP, KAIP TOJE PATARLĖJE: ĮSTATYMAS KAIP DUMPLĖS, Į KURIĄ PUSĘ PAPŪTEI, Į TĄ IR IŠĖJO. ŠITĄ TEISINGUMO SISTEMĄ, SU SOFISTINIAIS IŠVEDŽIOJIMAIS, IR ANGAŽUOTAIS TEISĖJAIS, KURIE DORAI NET NESUVOKIA NEI SAVO PAŠAUKIMO, NEI SAVO FUNKCIJŲ, NETURI TAM DARBUI REIKALINGO SUPRATIMO NEI APIE MORALĘ, NEI APIE ETIKĄ. JŪS TIK ĮSIVAIZDUOKITE IKI KOKIO ABSURDO VISA TAI ĮSIGALĖJO,… Skaityti daugiau »

Sila

žiūriu dabar nuostabų turkų serialą „Sila. kelias mamo” ir žaviuosi kaip ten klanas gina savo garbę ir oruma. Neklauo prievarta ištekinta moteris vyro, ar duktė įsimylėjus pabėga, klano seniai kaip mat paskelbia nuosprendį: tėvas `ar sūnus turi nušaut nusidėjėlę, pamynusią geras klano tradicijas. Ir vsio. Tvarka.
Maniau, kad pas mus kitaip. Bet pasirodo, žmonės visur panašūs.

Vytautas Ju.

Ponui Antanui reikėtų žinoti, kad viešojoje erdvėje buvo du „Pikasai“. Pirmoji – dizainerė pradėjo reikštis labai senai. Kai ištekėjo antrą kartą už vyruko, kuris tapo politiku, atsirado antrasis „Pikasas“. Pirmoji „Pikasas“ pasitraukė į gėjų portalą ir rašė straipsnius apie madas ir jų tendencijas. Antrasis, arba konservatorių propagandistas reiškėsi taip aktyviai, kad vienas žmogus nebūtų spėjęs tiek prirašyti ir ištiražuoti po visus portalus ir prie kiekvieno straipsnio net jei sėdėtų prie kompo 24 valandas. Tiesa, tas politikas turi savo institutą, kuriam net valdišką finansavimą bandė pramušti. Kas galėtų paneigti, kad komentarus viešojoje erdvėje kepė ne politiko instituto berniukai? Kokį vaidmenį atliko Ksaveras tame konservatoriško propagandos sraute – nežinau. Gal pasinaudojo jo IP? Nes pasiklausius kaip jis kalba, nepanašų į tai ką… Skaityti daugiau »

hmm..

visada norėjau sužinoti kas slepiasi po internautų „žurnalisto” Pikaso slapyvardžiu ir kur jis pradingo? Tai štai kaip. Pasirodo, Terleckas, kuris gal nė neskaitė tų komentarų, kažkieno buvo paragintas apgint savo „garbę ir orumą”ir komentatorių už jo nuomonę padavė į teismą. Kieno paraginimu? Gal paties Zolubo? Juk Gabšys šiandien per ekskgb kariškio D.Orlausko direktoriuojamą Žinių radiją patikino, kad Tėvynės sąjungoj pešamasi. Juk i autrius su Pikasu toje pačioje Tėvynės partijoje. Kuom jie nepasidalina? Ir Leksus ir savo partiją autorius pristato tarsi kokį blogį. Tai kur ta partinė garbė ir orumas pasidėjo? Beje, Landsbergis irgi buvo padavęs kgb karininką Gulbiną už šmeižtą. Bet teismas nerado šmeižimo tyčios. O Vaišvila su Janutiene tiesiog provokuote provokuoja Prezidentę per teismus ginti savo garbę ir orumą.… Skaityti daugiau »

vizitor

— Na, visi seni internautai gerai žino, kad Pikasas turėjo ne vieną antrininką. Tik vienas iš jų šmaikščiai Pikasą parodijuodavo. Kiti rašydavo būtent tokiu čekistų vartojamu žargonu. Bet internautai lengvai juos atskirdavo iš stiliaus. Pikasas rašė labai kultūringai ir neužgauliai. Išsaugodavo savo komentarus ir juos pakartodavo kituose portaluose. Kai kas iš internautų juos perkeldavo, jei būdav itin taiklūs. Ne kartą ir aš taip dariau, nes užkniso melagingi „nuomonių formuotojai”. Štai ir visa paslaptis, kodėl prieš šį virtualų aktyvistą sukilo oofici`alūs propog`andistai, numonių formuotojai, kuriems dėl komentarų iš rankų ėmė slysti „ketvirtoji valdžia”. O autorius kuriuos leidinius redaguoja? Berods Varpą, bet ten kitos nuomonės nei pripažįstamos, nei įsileidžiamos, gal kaip tik dėl to ir nežinomas bei neskaitomas šis laikraštis. O kai… Skaityti daugiau »

Raigardui

nagi atauškit. Tik A.Terleckas su dar dviem rusais ar tai rusu ir lenku ir gavo tą Laisvės premiją.

liubimovs

šiaip tai niekam ne paslaptis, kad „perestroiką’ ruošė kgb. Apie tai rašė KGB generolas M.Liubimovas „Soveršenna sekretna” žurnale 1995 m. Nr 2, pavadinimu „Golghota ili sekretnij plan Perestroiki”. . Apie tai, kaip KGB „gerai muštruoti vyriukai” turi atmti valdžią iš sustagnėjusių komunistų ir po verslo priedanga įsiveržt į Vakarų valdymo struktūras.
Apie tai rašė ir į užsienį pabėgęs KGB strategas Anatolij Golycin savo dvejuose knygose: PERESTROIKA DECEPTION” ir „THE NEW LIES FOR OLD. Ten visos gudrybės apie tą antrąjį NEPA vakarams apmulkint išdėstytos.

rupŪs miltai!

Tai gal ne tą PIKASĄ TEISĖ? Internete galima rasti visus Pikso komentarus. Štai vienas TIKROJO PIKASO iš lzinios.lt: .. Pikasas 78.62.86.131 2013-05-13 12:22 Dar kartą apie Antaną Terlecką.>>>>>>>>> Negalima neatkreipti dėmesio, kad šis, šių metų Lietuvos Laisvės premijos laureatas gan kritiškai pasisako dėl skandalingų istorijų traktavimo teisėsaugoje ir išreiškia savo tvirtą nuomonę dėl kitų mus gniuždančių problemų. Manau, kad taip gali elgtis tik sąžiningas politikas. Eglės Kusaitės ir Neringos Venckienės atvejai parodo, kad Lietuvos teisėsaugoje yra dar daug problemų. Pamenu gerai Lietuvos Sąjūdžio pirmą suvažiavimą ir A.Terlecko drąsią, bene drąsiausią iš visų pasisakiusių kalbą. Turiu tas visas kalbas išsaugojęs juostinio magnetofono laikmenyse ir duodavau paklausyti savo draugams, kaip gerą pavyzdį. Jau tada A.Terleckas prabilo apie visišką Lietuvos Nepriklausomybę nuo okupantų.… Skaityti daugiau »

rupŪs miltai!

tai gal tas teisiamas tik antrininkas?
Siūlau paskaityt toj pačioj nuoroj tikrojo Pikaso dar du komentarus Venskienės tema. Neįkeliu, nes labai ilgi. Bet rašo tikrai talentingai. Jam lygių visoj žiniasklaidoj nerasi. Nors kiek perdėtai gina Venskienę. Ši tiesos ieškotoja nesugebėjo atpažinti tų žmonių, kurie tik dėl savo interesų sulindo į jos partiją, o kai kas kaip mat perėjo pas Paksą ir dabar jau jo partijos rinkimams vadovaus, kaip gudriai suvadovavo Drąsos keliui.

rupŪs miltai!

O dabar įkelsiu NETIKRO Pikaso komentarą su leksika, kurios Pikasas tikrasis visiškai nevartoja. Plika akim matosi, kad tai ne jo stilius. nereikia net ID, iš ko būtų lengviausia atsekti, jei Lžinių redaktorius Terleckas (giminė?) leistų. … Pikasas 78.62.86.131 2012-08-23 16:13 Būtų teisinga, jei Antanas Terleckas ir Vytautas Bogušis panašiuose paminėjimo renginiuose kalbėtų patys paskutiniai arba visiškai nekalbėtų. Kadangi jie neištarė savo žodžio 1987m. mitingo metu,o V.Bogušis net ir stovėjo atokiau, tai ir dabar galėtų patylėti. Tuo labiau, kad per Nepriklausomybės metus savo veikla šie asmenys gerokai išsiryškino. Esu įvairus epizodus aprašęs. Nesikartosiu. Antanas, beje, atsirado paksoidų gretose ir dar daug kuo “prisidirbo”, o kitas skaldydamas dešiniuosius krikščionis, atidirbinėjo Bobeliui, kol pagaliau atsidūrė pas LiCS. Negaliu skaityti ir klausytų tų dviejų… Skaityti daugiau »

Tarabilda Rupiems miltams

Klystate. Pagal stilių tai tikrai pikaso komentaras.

Raigerdas

Tai, ką dabar gerbiami komentatoriai (rupŪs miltai ir kiti), tai turėjo atlikti teismas. Jeigu yra daugiau tų Pikasų, tai tokiu atveju teismas galėjo iškelti ir baudžiamą bylą. Pažiūrėkite, kaip pas mus dirba teismai. Jie žiūri tik į tai, kuri pusė, ką pasakys, kuri pusė kaip argumentuos, bet teisėjai yra dažnai akli faktams. Negali vienu ir tuo pačiu metu Lietuva vadintis ir Lietuva ir Baltarusija. Tas, kuris teigia, kad dabartinė Lietuvos valstybė priklauso Baltarusijai, – meluoja. Kas čia neaišku? Ar čia reikia kokių nors lietuvių kalbos ekspertų? Jeigu V.K. Slavinskas nerašė šitų komentarų, tai jis galėjo pats pasiūlyti gerbiamam A. Terleckui, kad reikia atidėti bylą ir surasti tą tikrąjį šmeižiką. Bet, ką aš žinau tiksliai, kad šmeižikai, panašiai, kaip ir pedofilai,… Skaityti daugiau »

jo..,.

Dabar Lieyuvoje jeigu turi savo isitikinima arba teisinga nuomone esi teisiamas kaip nusikaltelis.Nors Konstitucija nedraudzia kiekvienam tureti savo tikejima,isitikinima ir nuomone.Ir nedraudzia savo nuomone vesai reiksti.

Egzotinis Debilas

Yra dabartines Lietuvos nacionalinis vertybe.Jo liudijimai yra tobuli,neskundziami ir nepakeiciami,nors….akivaizdziai melagingi!

ha ha

jei jau teisiami virtualūs pikasai, tai gal ir teismus laikas perkelt į virtualią erdvę.
Pinigus virtualius jau turim. Daug darbininkų išlaisvino „naujos” technologijos”.
Tegu mašinos- robotai teisia.
Laikas modernizuot ir teismus.
Teisėjus paleist. Lai išsisklaido po laisvąjį pasaulį. Mašinos nudirbs jų darbą. Jos bejausmės ir be išankstinių nuostatų. Suvesim va visus kodeksus į kompiterizuotus robotus ir lai teisia… visus… kaži, ar atsiras bent vienas nekaltas…
ha ha:)

Pikasas 1

Pikasas 78.62.86.131 2013-05-13 12:24 Savaitės „topas” apie Seimo narės atlyginimą, iššaukęs net kelias dešimtis straipsnių bei šimtus komentarų žiniasklaidoje, jau baigia išsipūsti iki sprogimo ribos. Pakaktų N.Venckienei padovanoti savo atlyginimą, kurio neįmanoma ausmažinti daugiau kaip 1/3 kokiai labdarai ir „melžiama karvutė” žiniasklaidoje užtruktų. Asmeniškai net neabejoju, kad bet kuriuo atveju atlyginimas N.Venckienės nepasieks, kol ji neįrodys, kad labai daug prasmingai ir sėkmingai darbavosi VARDAN TOS… būdama ir emigracijoje. Būtent tokios situacijos labai nesinorėtų A.Ūso garbės ir L.Stankūnaitės interesų gynėjams. Net keletas labai įtartinų atvejų, galimai bandant fiziškai susidoroti su Neringa Venckiene, jau buvo pastebėta bei paminėta žiniasklaidoje. Turėjo ji laukti paskutinio, ar neturėjo? Prisiminkime. Kalnas grasinimų žiniasklaidoje. Nuo „Nutrūkusios stygos ” klubo” (K.Jovaišas) iki šlykščių grasinimu komentarų puslapiuose tai pat… Skaityti daugiau »

Pikasas 2

Du apsukrūs bankininkai neseniai pradangino milijardus litų. Valstybė dalį jau padengė iš mūsų visų kauptų pinigėlių. Už tokius milijardus LR Seimą su visais etatais galima būtų išlaikyti “n” metų. Žmogus, beje, tiek metų negyvena. Padėjėjai (o ne patarėjai) turi konkrečiai apibrėžtas savo darbo funkcijas ir teises. Manau, kad nesant Seimo narės, darbo tokiems darbuotojams galėjo netgi padidėti. Interesantų skaičius – taip pat. Svarbiausia, kad visa ši situacija būtų sprendžiama pagal darbo įstatymus. Pašalinti darbuotoją iš darbo be konkrečios priežasties nepažeidžiant jo teisėtų interesų, sudėliotų darbo santykių kodekse – sudėtinga užduotis. Jei koks vienas ar kitas padėjėjas pats parašytų Seimo kanceliarijai pareiškimą, tai galima nesunkiai įsivaizduoti, koks sektų pagrindinis straipsnių pavadinimas mūsų žiniasklaidoje. Nuo “savo darbdavės išdavimo” iki “žiurkinio bėgimo iš… Skaityti daugiau »

Pikasas 3

Pikasas 78.62.86.131 2012-08-23 16:13 Būtų teisinga, jei Antanas Terleckas ir Vytautas Bogušis panašiuose paminėjimo renginiuose kalbėtų patys paskutiniai arba visiškai nekalbėtų. Kadangi jie neištarė savo žodžio 1987m. mitingo metu,o V.Bogušis net ir stovėjo atokiau, tai ir dabar galėtų patylėti. Tuo labiau, kad per Nepriklausomybės metus savo veikla šie asmenys gerokai išsiryškino. Esu įvairus epizodus aprašęs. Nesikartosiu. Antanas, beje, atsirado paksoidų gretose ir dar daug kuo “prisidirbo”, o kitas skaldydamas dešiniuosius krikščionis, atidirbinėjo Bobeliui, kol pagaliau atsidūrė pas LiCS. Negaliu skaityti ir klausytų tų dviejų asabų manevravimo ir aiškinimo apie kažkokius kalbų susitarimus. Susitarta tikriausiai viskas buvo KGB būstinėje, kur A.Terleckas lankėsi išvakarėse. Galima net neabejoti, kad LLL nuo pat jos įsikūrimo buvo griežtoje kagėbistų priežiūroje ir tarnavo, kaip lipni juosta… Skaityti daugiau »

Pikasas 4,5,6,

jau nebekelsiu, kad ir man kokio straipsnio neprikirptų, nes ten rašoma ir apie Sadūnaitės liudijimus…o mes žinom kaip būna tiems liudininkams… tai primelavo Pikasas! Net Sadūnaitę įtraukė… brr.. kaip baisu…
jei užeisite čia va http://lzinios.lt/lzinios/51126/k ir perskaitysit, tai žinokit, jau būsit apsikėtė pikaso melu ir galit būt taip pat apkaltnti..
brrr.. kaip baisu, juk perskaičiau. O gal tai ikiteisminio tyrimo medžiaga? Gal Raigerdas teisus. Jau nebežinau nei ką skaityti, nei ką rašyti..
🙂
O juk buvo geri laikai, kai susirinkdavom savo mažose virtuvėlėse ir kalbėdavom ką norim, kad ir „armianskoe radio” anekdotus… nieks nieko negirdėjo. O dabar… va, į kompus mintis dedam, o Didysis Brolis stebi..
🙂

Esi toks Pkasas

kaip Sanciai-Vilnius.Na ir slykstu.Kaip galima gincu vadinti neirodoma smeizta ?Kazkodel tamstos dievinamieji neikreipe i teima del Grineviciutes knygu turinio.Slykstu-viena emocija…

As ilgai galvojau ir...

supratau.Kur dingo sovietu KGB iki nepriklausomybes dirbe Lietuvoje.Ju buvo tukstanciai?Kodel Lietuva isvogta,isplauti eu.pinigai ir….stambiu kriminaliniu nusikalteliu nera!Ir….kad seimas,prokuratura ir teismai stambius sukciavimus dengia.Tai logiskai iseitu jog susivienijusiu nusikalteliu grupuotes persikele i seima,i prokuratura ir i teismus????Tai kas siandiena valdo Lietuva ir gina Lietuvos pilicius?Ogi niekas!Gal per tas valstybines strukturas Lietuva ir Tauta yra samoningai NAIKINAMOS???Ka galvojate JUS????

Visuose poratalose dirba

slapti agentai!Jie rezisuoja,meluoja,provokuoja!!!Per juos yra surenkami zmones kurie iesko tiesos ir teisiami.O jug teismai dirba slaptiems provakatoriams o ne atlapasirdziams komentatoriams.Bet…..manau taip testis amzinai negali,nes valstybes pamatas visai laikais laikesi ant sazingu pilieciu.Toks likes pamatas siandiena yra draskomas i gabalus teismuose.

Raigerdas

Nesu nei tardytojas, nei koks nors teisėjas, tačiau greitomis peržvelgiau kai kuriuos „Pikaso” nick’u parašytus komentarus. Jūs norite žinoti, kuris iš PIKASŲ yra šmeižikas? Štai jis (tam reikalui man prireikė 15 minučių, tai įsivaiduokite kokios žemos kvalifikacijos tardytojus mes turime Lietuvoje): „Pikasas Ramunui 78.62.86.131 2012-08-23 17:59 Apie Antaną Terlecką ir Vytautą Bogušį miglos vis dar neišsisklaido. “Kontora” savo darbą žino… PRIMINSIU KAI KURIAS SAVO MINTIS, SPAUSDINTAS 2007 METAIS: Esu įsitikinęs, kad V.Terlecko ir N.Sadūnaitės nuomonės apie V.Bogušį yra visiškai skirtingos. Svarbiau yra tai, ką N. Sadūnaitė galvoja apie patį buvusį bendražygį Antaną. Kai Nijolė 1980 m.rugsėjį grižo iš Sibiro, keistas A. Terlecko darinukas LLL gerai prižiūrimas tų, kam privalu tai daryti, sklandžiai veikė jau nuo 1978 metų. Galima tik įsivaizduoti,… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Nesu nei tardytojas, nei koks nors teisėjas, tačiau greitomis peržvelgiau kai kuriuos “Pikaso” nick’u parašytus komentarus. Jūs norite žinoti, kuris iš PIKASŲ yra šmeižikas? Štai jis (tam reikalui man prireikė 15 minučių, tai įsivaizduokite kokios žemos kvalifikacijos tardytojus mes turime Lietuvoje), paskaitykite labai įdėmiai šį ir žemiau pateiktą komentarą: „Pikasas dar Ramunui 78.62.86.131 2012-08-23 18:00 Antanas Terleckas buvo gerbiamas disidentų tarpe, kaip patikimas kovotojas. Jis drąsiai kalbėdavo bendroje kalėjimo kameroje ir tuo pelnė kalinių pagarbą. Už tokias kalbas jis būdavo sodinamas 10 parų į karcerį, o kai grįždavo į bendrą kamerą prašydavo duonos kriaukšlės ir prisilaikydavo sienų, kad iš silpnumo nenugriūtų. Vienas kalinys ruošėsi būti paleistas į laisvę. Antanas perdavė jam raštelį, kad nuvažiavęs į Kauną perduotų jį Antano žmonai.… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Jeigu skaitėte šiuos žemiau pateiktus komentarus, tai yra labai keista, kad Bogušis tyli. Kodėl?
Komentarai paimti pagal vieną iš čia nurodžiusių komentatorių: http://lzinios.lt/lzinios/51126/k
Pikasas 4,5,6, 2015-12-2 23:02
—————
Patarimas gerbiamiems komentatoriams ir geriems žmonėms:kada jūs matote pateiktus kaltinimus, ir patikrinęs įsitikinate, kad tai prasilenkia su jums žinomais faktais, tada žinokite, kad KALTINTOJAS DAŽNAI YRA PATS SUSIJĘS SU TUO, KAME KALTINA KITĄ ŽMOGŲ.

Rupūs miltai - Raigerdui

tai aš įkėliau tuos Pikaso komentarus. Įkėliau, nes taip ir žinojau, kad pagal nuorodą niekas neskaitys. Sorry, kad neuždėjau ant nicko kabučių, bet kitam komentare paaiškinau. Taip, tai tikrasis Pikasas, ne antrininkas, nes lzios lt nesimato ID, o kopijoj matosi.
Žmogus papasakojo ką žino, ką iš kitų girdėjęs. Faktiškai – abu politikai. Tik iš šio Pikaso komentaro sužinojau, kad Terleckas priklausė Pakso partijai. O Paksas buvo teisiamas už keistoką ryšį su GRU ginklų prekeiviu Borisovu, kuris partiją parėmė ir 2009 m. Tai ar nenatūralu, kad Pikasas pabandė prisiminti ką žino, ką girdėjo?

Raigerdas>Rupiems miltams

Esate šaunuolis, kad įkėlėte nuorodą. Dabar belieka sužinoti, kas yra tie nevykėliai prokūrorai, kurie nesugeba atlikti savo elementarių funkcijų darbe. Šiaip sau nevykėliu netampama, nes tam reikia šito nusipelnyti, kad nebematytum akivaizdžiai daromų nusikaltimų. Tai dar kartą tik įrodo, kad prokuratūrai reikalingas kapitalinis remontas. Nes tokie „mematantys” prokūrorai ne tik diskredituoja visą prokūratūros darbą, bet ir kenkia tai pačiai Lietuvos visuomenei, iš kurių pinigų jie gyvena. Tokiu atveju pati prokūratūra, jau savo viduje, turėtų pradėti tyrimą, kad išsiaiškinti priežastį, nes gali būti ir tokie atvejai, kad tas prokūroras gali būti kaip nors susijęs su tais žmonėmis, kurie padarė nusikalstamą veiką. Jeigu tokių faktų nebuvo rasta, tai reikėtų ieškoti tikrosios priežasties, kad atsakyti į klausimą: kodėl prokūroras nesugeba atskirti padaryto nusikaltimo?… Skaityti daugiau »

raigerdui

nelabai suprantu kur jūs čia įžiūrit nusikaltmą?
Kokiais 1995 Terleckas pačiam seime dalino lapelius atsišaukimus, teigiančius, kad Vagnorius dirba Rusijai. Ir ką? Ar jis turėjo kokių įrodymų? Bet jo niekas į teismą nepatraukė. Nebent negirdėjau.
Tada pamanėm – drąsus, keistuolis.
Nors kai Vagnorius perėjo į Uspaskio partiją, jeu nebemanėm, kad keistuolis. Juk akivaozdu, kad viss reformas Vagnorius darė pagal Čiubaisos „receptus”.

Artojas

Nei ginu Terlecko nei kaltinu, bet kai Terleckas lietuvių tautą išvadino žydšaudžiais……, arba kaip pas jį į lagerius atvažnėdavo kgb papulkinikis, apie ką jis pats rašė laisvame laikraštije, matyt kažką reiškia. Mano gyminės ir uošvis kalėjo, buvo teisti 25 metams, mano dėdė mirė Krasnojarsko kalėjime, bet pas juos kgbistai nevažinėjo. nevažinėdavo

103
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top