Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus sekimas – 2 eilinis sekmadienis

Jėzaus Krikšto sekmadienį pradėjome eilinių sekmadienių ciklą, kuris tęsis iki Gavėnios. Šis metas yra skirtas nuosekliai gilintis į Jėzaus Kristaus asmenį. Kiekvieno krikščionio gyvenime, nepriklausomai nuo to, kas mes būtume – dvasininkai ar pasauliečiai, svarbūs ar patys kukliausi visuomenės nariai, Jėzus turi būti visų mūsų pačiu svarbiausiu asmeniu, kuris mus …

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus sekimas – 2 eilinis sekmadienis Skaityti toliau »

I sekmadienis po Epifanijos, Šventosios Šeimos šventė

Kun. Robertas Urbonavičius Pat 23, 24 ir 25. Džiūgauja Teisiojo tėvas; lai džiūgauja tavo tėvas ir tavo motina ir tedžiūgauja tave pagimdžiusi. Ps 83, 2–3. Kokios mielos tavo padangtės, galybių Viešpatie, mano siela trokšta Viešpaties rūmų ir vysta. (Introitas) Pirmas sekmadienis po Viešpaties Apsireiškimo (Epifanijos) šventės yra skirtas pagerbti Šventąją …

I sekmadienis po Epifanijos, Šventosios Šeimos šventė Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Jėzaus Krikštas Jordane

Prieš dvi savaites šventėme Jėzaus Gimimą, prieš dvi dienas – jo apsireiškimą Rytų išminčiams, o šiandien, peršokę trisdešimties metų laikotarpį, švenčiame Jėzaus Krikštą. Trisdešimt metų Jėzaus gyvenimą Nazarete dengia spengianti tyla. Tik evangelistas Lukas papasakoja nutikimą, kaip būdamas dvylikametis pasiliko Jeruzalės šventykloje ir gimdytojai tris dienas jo ieškojo (plg. Lk …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Jėzaus Krikštas Jordane Skaityti toliau »

Kard. Sigitas Tamkevičius. Švenčiame Jėzaus Gimimą

Dar lapkričio pabaigoje buvo pradėtos puošti kalėdinės eglutės ir per visą Adventą prie jų skambėjo muzika, vyko koncertai ir prekyba. Trūko tik esminio Kalėdų akcento – Betliejaus Kūdikio; be jo Kalėdos yra ne Kalėdos, o tik tuščiavidurė komercializuota šventė. Tikrų Kalėdų centre yra Betliejaus Kūdikis – žmogumi tapęs Dievo Sūnus. …

Kard. Sigitas Tamkevičius. Švenčiame Jėzaus Gimimą Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Malonės ir išbandymo metas – IV advento sekmadienis

Evangelistas Matas pasakoja apie įvykius prieš Jėzaus gimimą. Tai laukimo, Dievo malonės, bet drauge ir didelių išbandymų metas. Marija ir Juozapas buvo susižadėję – pagal izraelitų įstatymą jau visateisiai vyras ir žmona, tačiau iki vestuvių turėjo gyventi kiekvienas savo namuose, ir tik vestuvių dieną vyras parsivesdavo žmoną pas save. Tuo …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Malonės ir išbandymo metas – IV advento sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Gelbėtojas ateina – III advento sekmadienis

Įpusėjo advento metas. Pranašo Izaijo žodžiais esame raginami būti viltingi ir drąsūs: „Būkite stiprūs! Nebijokite! Štai jūsų Dievas ateina jūsų išgelbėti“ (plg. Iz 35, 4). Kai pranašas rašė savo tautiečiams šiuos drąsinančius žodžius, iki Kristaus atėjimo dar buvo aštuoni šimtmečiai. Mes esame laimingi, nes Gelbėtoją turime ir kasmet džiaugsmingai švenčiame …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Gelbėtojas ateina – III advento sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Taisykite Viešpačiui kelią! – II advento sekmadienis

Adventas primena istoriją prieš Dievo Sūnaus pasirodymą pasaulio scenoje. Evangelija pasakoja apie įvykius prieš pat Jėzaus viešosios veiklos metą. Dykumoje prie Jordano Jonas Krikštytojas ragina žmones ruoštis Mesijo atėjimui: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ (Mt 3, 3). Garsas apie Joną Krikštytoja sklinda iš lūpų į lūpas, pas jį renkasi …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Taisykite Viešpačiui kelią! – II advento sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Budėkite! I advento sekmadienis

Pirmuoju advento sekmadieniu pradedame naujus liturginius metu ir keturias savaites rengsimės Jėzaus Gimimo šventei. Taigi, koks turėtų būti geras pasirengimas?

Šį sekmadienį Dievo žodis ragina pabusti iš miego ir nusimesti nuo savęs tamsos darbus, kad jie nesukliudytų sutikti pas mus ateinantį pasaulio Gelbėtoją. Apaštalas Paulius ragino pirmuosius krikščionis: „Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi“ (Rom 13, 12–14).

Evangelijos skaitinys, pratęsdamas Jėzaus pasakojimą apie įvykius laikų pabaigoje, ragina: „Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24, 44).

Raginimas budėti buvo aktualus visais amžiais, bet dabartiniu metu jis ypač svarbus. Per trisdešimt laisvės metų mes pasiekėme didelių laimėjimų ekonomikoje, moksle ir kitose srityse. Lietuva neatpažįstamai pasikeitė, palyginti su tuo, kokia ji buvo sovietiniais metais, tačiau kai kurie svarbūs dalykai, kaip antai, Dekalogu paremta moralė ir krikščioniškosios tradicijos, ant kurių šimtmečiais buvo statomas mūsų tautos gyvenimas, likę daugelio mūsų tautiečių dėmesio paribiuose.

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Jer 29, 11, 12 ir 14. Sako Viešpats: Aš turiu galvoje taikos, bet ne priespaudos mintis. Jūs šauksitės manęs, ir aš jus išklausysiu ir sugrąžinsiu jūsų belaisvius iš visų vietų.

Ps 84, 2. Viešpatie, tu palaiminai savo žemę, tu išvadavai Jokūbą iš nelaisvės.

(Introitas)

Paskutinio liturginių metų sekmadienio Šventųjų Mišių Kolekta mums dar kartą primena, kad Dievas mums įkvepia troškimą Jo ieškoti, suteikia jėgų šias paieškas atlikti ir galiausiai padeda Jį atrasti. Tai nereiškia, jog mes galime tinginiauti ar nedėti pastangų, bet priešingai: jausdami tokį Dievo gerumą ir meilingą mums palankumą, turime užsidegti karščiausiu ryžtu kasdien vis labiau Dievą pažinti, pamilti ir kuo stropiau jam tarnauti.

Panašiai ir Pagonių Mokytojas Paulius Epistolės skaitinyje iš laiško Kolosiečiams, moko mus visada siekti daugiau: tai, ko buvome išmokyti ir ką žinome esant gera pagal mūsų šventąjį tikėjimą. Juk Kristus mus išvadavo iš nuodėmės vergijos, tad neturime elgtis kaip vergai, bet kaip mylimi vaikai ir mokiniai, žinodami, koks neapsakomai didis mūsų atpildas laukia: „kad elgtumėtės, kaip verta Viešpaties, ir jam tobulai patiktumėte, nešdami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu; kad, visokeriopai sustiprinti jo šlovės galia, pilni ištvermės ir kantrybės, su džiaugsmu dėkotumėte Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje.“

Kard. S. Tamkevičius SJ. Jėzaus sekėjų likimas – XXXIII eilinis sekmadienis

Baigiantis bažnytiniams metams skaitomi Jėzaus žodžiai apie paskučiausius laikus ir kas laukia Jėzaus sekėjų blogio pavergtame pasaulyje: „Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę“ (Lk 21, 12.17–19).

Aiškiau pasakyti nebuvo galima – ištikimų Jėzaus sekėjų laukia jų Mokytojo likimas. Krikščionis negali tikėtis, kad Dievas jį apsaugos nuo visų negandų, bet turi pasitikėti dangaus Tėvu, kad be jo žinios nė plaukas nenukris nuo galvos. Jėzus ragino savo sekėjus būti drąsius ir ištvermingus.

Kas yra tas ‚pasaulis‘, apie kurį kalbėjo Jėzus ir kuriame jo tikintieji patirs daug priešiškumo? Pasaulis, kuris nekenčia Jėzaus išpažinėjų, yra blogio pavergti žmonės, besipriešinantys gėriui ir pačiam Dievui. Pasipriešinimas šiam pasauliui bei nuodėmei visuomet kainuoja, bet užtat dvasiškai brandina.

Scroll to Top