Česlovas Iškauskas. Kada gražinsime baltiškuosius pavadinimus?

Mes jau ne kartą rašėme apie Karaliaučiaus krašto baltiškųjų vietovardžių kaitą, tačiau šią gegužę daugelį nustebino, o Kremlių papiktino kaimyninės Lenkijos sprendimas pervadinti Kaliningradą ir šį kraštą į lenkiškąjį Kruleviecą (Królewiec).

O mes iki šiol svarstome, kada gražinsime visus istorinius baltiškuosius pavadinimus. Pradėjusiai karą Ukrainoje Maskvai tai buvo dar vienas akibrokštas. Skaitytojui siūlome anksčiau skelbtą ir papildytą straipsnį apie šios baltų žemės toponimų kaitą.

Margas baltiškųjų vardų žemėlapis

Kalbininkė dr. Marija Razmukaitė krašto vietovardžių kaitą kildina dar iš ankstyvesnių laikų. Savo studijoje „Senieji Karaliaučiaus krašto vietovardžiai“ (tyrimas buvo paskelbtas 2001 m. Vilniuje vykusioje konferencijoje), cituodama M. Gimbutienę, ji rašo, kad „Karaliaučiaus kraštas, t. y., Mažosios Lietuvos pietinė dalis, susidedanti iš 4-rių istorinių sričių – Skalvõs, Nadruvõs, Sémbos ir Nótangos (sukirčiuota autorės – Č.I.) – yra dalis senųjų Prūsų žemių, kurios dar priešistoriniais laikais, apie II tūkstantmetį prieš Kristų, archeologų duomenimis vakaruose siekė Oderį, pietuose – Vyslos aukštupį, šiaurėje – Baltijos vandenis.

Archeologų duomenis patvirtina ir vardynas, ypač vandenvardžiai, probaltų, prolietuvių ir lietuvininkų laikais, t. y., daugiau nei 4000 metų nenutrūkstamos baltiškos kultūros raida, kurią detaliai aptaria Vilius Pėteraitis studijoje „Mažoji Lietuva ir Tvanksta“ (Vilnius, 1992). Taigi, minėtose žemėse iš pradžių gyveno prūsai, aukštos materialinės kultūros baltų gentainiai. Prūsų kalba XIII–XVI a. – jos paminklų atsiradimo laikais – daugeliu atžvilgių, pasak prūsisto prof. V. Mažiulio, bus buvusi archaiškesnė už kitas baltų bei visas ano meto indoeuropiečių gyvąsias kalbas. Be to, yra teorijų ir duomenų, jog jau VII mūsų eros amžiuje šioje teritorijoje pasklido ir lietuviai.

Jau XIII–XV a. kryžiuočių kronikos ir žemėlapiai fiksuoja baltiškus vietų vardus; iš tokių šaltinių surinktõs medžiagos žymusis prūsistas G. Gerulis studijoje „Die altpreußischen Ortsnamen“ (Berlin und Leipzig, 1922) nagrinėjo senųjų vietovardžių struktūrą ir raidą, tuo pačiu operuodamas lietuvių bei latvių kalbų faktais.

Lietuvių emigracijos toponimikas Rimantas Lamauskas 2014 m. kompiuterinėje GIS duomenų bazėje paskelbė žemėlapį su lietuviškais vietovardžiais bei jų vokiškomis ir rusiškomis atmainomis (galima rasti puslapio „Sava Lietuva“ portale www.townames.carto.com). Visame šiame žinyne dabar apie 46pokFKiNH52ZK1W64wsWVH1Z2t2gueuTcj2xWWp3QCtAWGhC4m6WsQ7Sou6AtzEzrfTkoPy2ibAyA9vWsdsnRscRcX7bVyišsirinko seniausius vietovardžių keitimo klodus, bet pastebėjo, kad vokietinimas ypač įsismarkavo 1938 metais, kai vienu mostu buvo panaikinti visi dar likę baltiškos kilmės vietovardžiai.
Įsismaginta prieškariu, baigta pokariu

Istorikas Algirdas Matulevičius knygoje „Mažoji Lietuva XVIII amžiuje“ (Vilnius, 1989) teigia, kad jau XVI a. viduryje šiame krašte buvo susidariusios lietuviškos apskritys, tad suprantama, kad didelės teritorijos dalies ir vietovardžiai buvo lietuviški, nors administraciniu požiūriu sritis priklausė Prūsijai. Iki pat 1944 metų ir žemėlapiuose dar buvo fiksuojami baltiški gyvenamųjų vietų vardai bei upėvardžiai: Dãrkiemis, Girdavà, Ylavàâ, Įsrūtìs, Katniavà, Labguvà, Gumbínė, Ragaînė, Véluva, Tilžė, Alnà, Deimenà, Gilijà, Ĩsė ir daugelis kitų, kurių etimologija sietina su lietuvių ar kitų baltų kalbų žodžiais.

Taigi, 1938 m. birželio 3 d. nacių įsaku apie 3500 senųjų, t. y. baltiškų, vietovardžių buvo pakeista į vokiškus, germanizuojant jų galūnes: Augsgirren į Sassenhöhe, Jurgaitschen į Jürgenfelde, Kraupischken į Breitenstein, Lasdehnen – į Haselberg, Popelken – į Markthausen, Paskallwen – į Schalau, Schillehlen – į Lehmau ir t. t. Tai liudija ir tuo metu išleista slapta brošiūra „Das Verzeichnis der neuen Ortsnamen der ganzen Provinz Ostpreußen“ (Tilžė, 1938).

Valentinas Juraitis K. Donelaičio 300-osioms metinėms skirtoje knygoje „Karaliaučiaus kraštas“ (Vilnius, 2013) pateikia kelių šimtų, daugiausiai nedidelių gyvenviečių sąrašą, kuriame prieškariu, ypač po karo pavadinimai buvo išdarkyti kone neatpažįstamai. Jeigu vokiečiai dažniausiai nekeisdavo jų šaknies, o tik galūnes, tai sovietai pridergė kaip reikiant. Pavyzdžiui, Vėluva tapo Znamensku, Lietuvkaimis – Zorino, Girduva – Železnodorožnu, Stalupėnai – Nesterovu, Naujakuršiai – Pionierskij ir t.t.

Su vokiškais pavadinimais buvo užbaigta 1946 m., kai Karaliaučiaus kraštas buvo perduotas Rusijos Federacijai, liepos 4 d. vokiškas Königsberg pervadintas Kaliningrado sritimi su centru Kaliningradu, senieji vietų vardai galutinai pakeisti naujais, rusiškais.

Karaliaučiaus krašto žemės vardų keitimais iki 1947 m. gegužės rūpinosi Srities civilinių reikalų valdyba, po to Srities liaudies deputatų vykdomasis komitetas. Jų siūlymai buvo įteisinti 1946-1950 metų RTFSR AT Prezidiumo įsakais. Į naująją sritį atvyko nauji gyventojai iš karo nuniokotų Rusijos vietų, užsilikę po pergalės kariškiai, krašte ėmė funkcionuoti nauji oficialūs rusiški vietų vardai, vėliau užfiksuoti tik tarnybiniams reikalams skirtame leidinyje „Kaliningrado srities gyvenvietės“. („Населенные пункты Калининградской области“, Калининградское книжное издательство, 1976). Pavadinimus pakeitė ir kiti šio krašto miestai ir vietovės: Tilžė buvo pavadinta Sovetsku, Ragainė – Nemanu, Įsrutis – Černiachovsku (generolo Ivano Černiachovskio garbei), Gumbinė – Gusevu (sovietų kariuomenės kapitono Sergejaus Gusevo garbei), Stalupėnai – Nesterovu (pulkininko Stepano Nesterovo garbei), Naujieji Kuršiai tapo Pionerskiu, Tolminkiemis – Čistyje Prudais, Piliava – Baltijsku.

Karaliaučius ir A. Sniečkaus viltys…

Atskirai minėtina Karaliaučiaus pavadinimo istorija. Archeologas Manvydas Vitkūnas rašė, kad šis miestas galėjo tapti ir Lietuvos dalimi kartu su Mažąja Lietuva, bet tai jau kita istorija, beje, liudijanti, kad A. Sniečkaus lojalumas Maskvai mums kainavo šios baltų žemės netekimą.

M. Vitkūnas 2016 m. birželį straipsnyje „Lietuvos žiniose“ pastebėjo, kad buvo vilčių, jog Karaliaučius bent dukart galėjęs tapti Lietuvos dalimi: po pergalingo 1410 m. Žalgirio mūšio, jei Vytautas Didysis kartu su Jogaila būtų ryžęsis greitai pribaigti parklupdytą priešą ar bent jau atsiriekti dalį senųjų baltiškų žemių, ir iškart po Antrojo pasaulinio karo, kai padalytų Rytprūsių pietinė dalis atiteko Lenkijai, o šiaurinė, apimanti Mažąją Lietuvą, – Sovietų Sąjungai. Deja, abu kartus buvo priimti kitokie sprendimai. Taip Kionigsbergas tapo Kaliningradu politinio biuro nario Michailo Kalinino garbei, nors šis veikėjas čia niekada negyveno.

Beje, iki šiol kai kurių veikėjų kraują kaitina įrašas komunistinio veikėjo R. Šarmaičio dienoraštyje. Jame 1944 m. vasario 27 d. jis teigia, kad Viačeslavas Molotovas klausimą dėl vakarinių Lietuvos sienų iškėlęs dar Maskvoje esantiems Lietuvos komunistams. Lietuviai nesnaudę ir sudarę šiam klausimui nagrinėti skirtą komisiją, į kurią įėjo profesoriai Povilas Pakarklis, Juozas Žiugžda ir Borisas Larinas iš tuomečio Leningrado, taip pat Antanas Venclova, Juozas Vaišnoras ir kiti.

Pagal paruoštą pasiūlymą, kuriam pritarė ir sovietinės Lietuvos valdžia, prie Lietuvos SSR turėjo būti prijungta Tilžė, Įsrutis, Gumbinė, Tolminkiemis – sovietų Lietuvos siena puslankiu turėjo priartėti per 60 kilometrų nuo Karaliaučiaus miesto, kuris, komisijos supratimu, pats turėjo tapti laisvuoju miestu, koks prieškariu buvo Dancigas. O štai tuometinis Istorijos instituto direktorius P. Pakarklis, 1947 m. pradėjus perkurti naujai apgyvendintų teritorijų pavadinimus, net rašė raštą į RSFSR Ministrų Tarybą, kad ši akcija būtų sustabdyta. Tik šio rašto Maskva nepaisė…

A.Sniečkus buvo atsargus ir šio klausimo vėliau nekėlė. Diskusija pagyvėjo 1946 m. vasarį, kai sovietų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyko rinkimai į AT, o, neįvykus Potsdame numatytai surengti taikos konferencijai (Vakarai tvirtina, kad sutrukdė prasidėjęs Šaltasis kartas), visi Karaliaučiaus srities statuso planai buvo nukišti giliai į stalčius. Išliko tiek viena: pakeisti krašto vietovardžiai, kaip ir jo statusas, iš laikinumo fazės pateko į pastoviąją…

Grėsmė visai Europai ir jos kultūrai

Taip prūsų, nadruvių, skalvių žemės, ilgainiui tapusios ne tik lietuvininkų, bet ir gausiai šį kraštą kolonizavusių vokiečių gimtaisiais namais, po staigaus istorijos vingio virto karo grobiu, atitekusiu sovietams. Šioje žemėje pasikeitė labai daug kas: žmonės, kultūra, kalba, visų gyvenviečių ir daugumos upių, ežerų ir kitų gamtos objektų pavadinimai.

Kaip rašo dr. M. Razmukaitė, šitaip buvo padarytas didžiulė žala visai Europos kultūrai, ypač keičiant seniausio vietovardžių sluoksnio – upių ir ežerų vardus į naujus: Gilijà į Matrosovka, Argà – į Zlaja, Ósa – į Priamaja, Druojà – į Gremjačja, Eimenýs – į Uljanovka, Romintà – į Krasnaja, Auksínė – į Golubaja, Lūjà – į Rybnaja ir t. t. Tad dabartinė Kaliningrado sritis su naujoviškais vietų vardais tapo labiausiai nuo baltų kultūros nutolusi ir mažiausiai plačiajai visuomenei žinoma Mažosios Lietuvos dalis.

Žinoma, geopolitinė situacija, vėl įsiplieskęs Šaltasis karas atitolino po karo vos įsižiebusias viltis, kad šis SSRS užgrobtas eksklavas kada nors susigrąžins baltiškuosius pavadinimus ir taps iš tiesų civilinė, demilitarizuota, demokratiška zona Europos viduryje. Kremlius savo propagandistų lūpomis vis kartoja, kad tai „nuo seno rusų žemės“ ir, kaip ir Krymo atveju, pasitelkusi šią tezę, prikemša kraštą ginkluotės.

Pagal Stokholmo Tarptautinio strateginių tyrimų instituto duomenis, tiesa, senokus, paskelbtus 2007 m. TSTI leidinyje „Karinis balansas“, srityje yra 18 trumpojo nuotolio balistinių raketų SS-21, 8 mobilios raketos SS-C1-B, taip pat 837 tankai, 1085 šarvuočiai, 77 naikintuvai, 55 sraigtasparniai, iš kurių 11 – Mi 24 puolamųjų) ir t.t. 2018 metų vasario pradžioje Maskva pranešė, kad, kaip atsakas į amerikietiškas priešraketinės gynybos sistemas Rytų Europoje, krašte dislokuotos trumpo nuotolio raketos „Iskander“. Buvo skelbta, kad šiais kompleksais, skirtais naikinti taikinius už 50-500 kilometrų, ketinama apginkluoti 152-ąją gvardijos raketų brigadą, kuri įkurdinta Įsrutyje (Černiachovske). Tai patvirtino NATO. Rusija šį anklavą saugoja kaip lėktuvnešį, kurį galės panaudoti kritiškai pablogėjus santykiams su Vakarais. Įsiveržus Rusijai į Ukrainą, tie santykiai pasiekė kritišką lygį…


Po drąsaus lenkų sprendimo sujudo ir Lietuvos Seimas: grupė parlamentarų kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (VLKK) dėl Kaliningrado srities ir Kaliningrado miesto pavadinimo nevartojimo, keičiant jį Karaliaučiaus pavadinimu. „Jau seniai metas atsisakyti sovietinio palikimo ir neteršti mūsų valstybinės kalbos svetimkūniais. Solidarizuojamės su kaimynais lenkais ir kviečiame lietuvių kalboje nenaudoti mums primestų, dirbtinų pavadinimų“, – teigė Seimo narys konservatorius Vilius Semeška.

Priminsime, kad dar 1998 m. būdamas Seimo nariu „Jaunosios Lietuvos“ vadovas Stanislovas Buškevičius VLKK siūlė vartoti tik seną prūsišką miesto ir krašto pavadinimą. Tuomet Valstybinės kalbos įstatymas nebuvo pakeistas. Kaip bus šiandien?

iskauskas.lt

4 8 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
37 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Žemėlapis su Karaliaučiaus (Tvankstės) srities baltiškais vietovardžiaisva čia

http://townames.carto.com/viz/94ce426a-5b5e-11e4-b74c-0e018d66dc29/embed_map

????

nu ir kas?, jau Lietuvoje tuoj nebus kam gyventi nuo lansberginių gerovės lietuviai baigia išsilakstyti, lietuvius jau keičia ukrainiečiai kalbantys rusiškai

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Laikinas reiškinys.

skaičius dar ne viskas

Kvadratiniame kilometre Lietuvoje gerokai daugiau gyventojų kaip Suomijoje, mūsų problema ateiviai slavai ir kt.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

2022 kovo 14, laiškas išsiųstas į Rusijos ambasadą perduoti Putinui.
(Ištrauka iš laiško turinio)
” Vladimirai Vladimirovičiau, nedelsiant sustabdyk LDK Ukrainos žmonių žudynes, visiems laikams išvesk kariuomenę bei atitrauk karinį jūrų laivyną ir karinę aviaciją iš:
– LDK Ukrainos (ir jos Krymo) žemių;
– LDK Baltarusijos (Gudijos) žemių;
– Baltų genčių Karaliaučiaus (Tvankstės) krašto žemių, užsilikusius dar nuo žiauriųjų stalinistinių laikų bei perduok šeimininkavimą šiose žemėse LDK Lietuvai.”

ldk

LDK – žemaičių, lietuvių ir rusų sąjunga pagal pirmąjį LDK statutą

irr

LDK pirmas statutas rusų kalba

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

LDK 4 (…) statutas lietuvių (latvių, estų, gudų, ukrainiečių) kalba, LDK – be ruskių.

Marius

4 statuto nebuvo. Ir nebus.

neleidžia

laikinti

Al.

,,Po drąsaus lenkų sprendimo…” – lenkai drąsūs gvieštis svetimo. Toks pat, kaip rusas, grobuonis, tik mažesnis.
O, Iškauskai, ar tau negaila tų žmonių, kurie buvo išžudyti ir visi alei vieno išvyti iš Kaliningrado srities. Ir net lietuviškoje Mažosios Lietuvos dalyje jiems negrąžinamas turtas, nors ,,repatriavosi” jie ne savo noru, o atėmus turtą ir grasinant Sibiru.

Prašalietis

Česlovas Iškauskas. Kada gražinsime baltiškuosius pavadinimus?… Tarybinių laikų profesionalus propagandistas savo staripsnelyje dėl vietovardžių truputį šiuolaikiškai „patriotiškai pasikuklino”, keldamas tik „baltiškų pavadinimų grąžinimą” ar pasakydamas ką pastebėjo Vitkūnas 2016-„M. Vitkūnas 2016 m. birželį straipsnyje „Lietuvos žiniose“ pastebėjo, kad buvo vilčių, jog Karaliaučius bent dukart galėjęs tapti Lietuvos dalimi: po pergalingo 1410 m. Žalgirio mūšio, jei Vytautas Didysis kartu su Jogaila būtų ryžęsis greitai pribaigti parklupdytą priešą ar bent jau atsiriekti dalį senųjų baltiškų žemių…” Iškauskas, kaip tikras ideologinių dalykų profesionalas, turėtų pareikalauti, kad lansberginio durnių laivo neišsivaikščiojusiems keleiviams, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės „paveldėtojams „, šiandieninis „tautos patriarchas”(kol nenumirė kaip „buvęs valstybės vadovas” , neatlikęs „tautai labai svarbaus” paskutinio savo darbo ) ir jo „politinė” chebra grąžintų ir raštmenis, kuriais buvo… Skaityti daugiau »

Juozas

draugas Pra6alieti jau n pirm1 kart1 lieja pretenzijas visiems ir viskam, tik ne sau. Jam ir landsbertgistai blogai, ir propaganda ne tokia, ir autoriai netik3… O para6yk, kur tu pats k1 nors nuveikei vie6umoj? Gal nepasikuklinsi? Arba tada praeik … pro 6al5…)aciprašau už nelietuviškas raides)

Prašalietis

Juozuk, matomai pats ne iki galo išsipagiriojai, jei mano komentare pamatei Iškauskų Čiusiukui „pretenzijas, lansbergistai blogai, propaganda ne tokia…” Priešingai, komentare buvo prašoma Iškauskų Česiuko pasirūpinti ne tik vietovių baltiškų pavadinimų „grąžinimu”, bet ir tikrų „lietuviškų” raštmenų, kuriais buvo parašytas Pirmas Lietuvos Statutas, jei apie tokį istorinį dokumentą, kuriuo didžiuojasi visi kas netingi, esi girdėjęs. Dar buvo komentare kukliai pasiūlyta, kad toks „grandiozinis lietuvybės darbas, kaip Pirmo Lietuvos Statuto raštmenų grąžinimas” nebūtų šiandieninių „mokslininkų” kaip Iškauskas….”dirbamas” be „tautos patriarcho”, „persitvarkymo sąjūdžio perestroijkai ir Gorbačiovui remti” net garbės pirmininko, Seimo paskirto „buvusiu valstybės vadovu” V.Lansbergio „istorinio indėlio”… Na o „nudirbti viešumos darbuose ką nors” grūdasi tiek naujų „visokių veikėjų, kaip ir jau pridirbusių, ir tebepridirbančių kaip šiandieninė lansberginio durnių laivo vairuojanti… Skaityti daugiau »

Juozas

Na va, ką aš rašiau? Vėl Landsbergis, vėl ironija, vėl pliurpimas nelogiškų dalykų, vėl kažkoks „Čiusiukas”… Berods, pykstiesi su savimi?

Prašalietis

P.S. Juozai, kaip sakoma liaudyje- ar tu durnas ar kitus laikai durnais… Jei „nedažiebi” ką parašei savo ankstesniame komentare. Tau „patriotiškai” padėsiu nukopijuodamas ir pateikdamas iš naujo tavo komentarą, kad pamatytum „toliau savo nosies”. . Pabandyk perskaityti visą savo komentarą, jei pajėgsi…. Kitu atveju, diskutuok su pradinės klasės nemokša, kuris tepajėgia perskaityti 1-2 sakinius… Tavo komentaras su visais atsiprašymais už keverzones, nors skaityti lietuviškai laisvai mokantis supranta ką ten parašei. Taigi, tavo komentaras su pataisymais, kad suprastum ką ten pats parašei – „draugas Pra6(š)alieti jau n(e) pirm1(ą) kart1(ą) l ieja pretenzijas visiems ir viskam, tik ne sau. Jam ir landsbertgistai blogai, ir propaganda ne tokia, ir autoriai netik3(ka)… O para6(š)yk, kur tu pats k1(ą) nors nuveikei vie6(š)umoj? Gal nepasikuklinsi? Arba… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

…..ui vei,akad.prasalieioitis pasigiria nezmonisku rastingumu ir apkaltina naivuji pasnekova teksto nesuvokimu……bravo,akademike,xucpos metodo ismokai is kolegu komunistu……ei oi ui vei…….xa xa xa

Juozas

kiek pažįstu Iškauską (kartu su juo LRT dirbom), jis niekada nerašė tokiai „respublikinei spaudai kaip Tiesa”, nes dirbo radijuje ir Tv. Jeigu meluoji, tai meluok įtikinamai, arba praeik pro šalį. Ir sutvarkyk lietuvių kalbą, „patriote”…

Prašalietis

Tai Juozuk tu taip pat iš Tarybų sojūzo laikų ideologinio fronto- „galas Amerikos imperializmui” -profesionalių darbuotojų tarpo, kaip „politinis apžvalgininkas…” Iškauskas… Kaip ir, koks ten buvo KGB kontroliuojamas žurnalas lietuvių išeiviams Amerikoje „apdirbinėti”, berods „Gimtasis kraštas”, kurio redaktorius Čekuolis taip pat ne prasčiau nei tarybiniais laikais „patriotino” Lietuvoje po 1991 tik jau su lozungu „galas Rusijos okupantams ir rusiškam imperializmui”, kaip ir kiti neužslapstinti ir užslapstinti 75 metams atsakingų struktūrų „patriotai”. Matosi, kad pats kaip ir Iškauskas su Čekuoliu ir daugybe kitų buvusių „draugų” sėkmingai persiformavai” ir žengi ne pro šalį, o į koją partijos ir vyriausybės nubrėžta kryptimi. Taip pat kaip ir tarybiniais laikais, tik šiandieninio eurosojūzinio lansberginio durnių laivo ideologinio fronto „veikėjų darniose gretose su sutvarkyta lietuvių kalba”…… Skaityti daugiau »

Prašalietis

Beje Iškauskas pats apie save yra paskelbęs , kad be tarybinio radijo ir televizijos padirbėjo „politiniu apžvalgininku” nuo 1990 sausio 1 dienos ir „Lietuvos ryte”, pervadintoje Komjaunimo tiesoje..

blue yellow zov marinie

…nu kaip ka nuveike……apsiko kelmeli ir viska aplink,ne juokas gi…

blue yellow zov marinie

…oi ei….

Skaitytojas

Labai geras straipsnis! Tik bijau, kad lietuviška Wikipedija, kuri yra seniai pagarsėjusi prorusiškumu (tarsi ją redaguotų kažkokie seni LTSR partorgai), visa tai ignoruos. Jie net Marijampolę iki šiol vaidina Kapsuku.

Marius

Melas. Meluoji, skaitytojau. Marijampolė Vikipedijoje taip ir pavadinta Marijampole. Juk tai taip lengva patikrinti: https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97 Taip, buvo laikotarpis kai Marijampolė buvo vadinama Kapsuku, bet tai ne vadinimas, o istorinis faktas. Taigi esi melagis ir silpnaprotis

Paskutinį kartą redagavo 14 dienų prieš Marius
pastaba

pakeitus vardus, beliks palaukti, kada bus ir Wilno.

Marius

Niekada, nes realybė kitokia. Jei Stambulą pavadinsi Konstantinopoliu ar jis taps Konstantinopoliu? Gi ne. Taip ir čia. Antra, didžioji dauguma tų baltiškų vietovardžių yra išmislai, rekonstrukcijos, ir vertalai. Pvz., Žuvininkai. Niekas taip jų nevadino, tai dabarties lietuviškų fanatikų vertimas, originale buvo Fischhausen, o tai savo ruožtu sutrumpinimas nuo Bischovshausen t.y. Vyskupo namai. T.y. vertimas ir stilistinis atitikmuo turėtų būti Vyskupininkai.

Marius

Keisti jūs minusuotojai. Minusuojate tiesą. Taigi priedo dar ir idiotai.

Dzeikas

Ceslavas igarsina slapius tautos sapnus: Karaliaucius – Isrutis- Sovietskas…tfu, Tilže😄
Tik spjaukite jus i visa tai. Seilemis.
Vilniuje po 33 m nepriklausomybes prakalbes Krasnuhoje lietuviskai gali i snuki gauti.
Rytu Prusijoje vietovardzius jie atstatines😅😅😅.
Nors atstatys: bus Königsbergas, Tilsit, Ragnit, Instenburg…
Kas pastate – tas ir atstatys pavaďinimus.

toli užsimojame, o kas čia pat nematome

kada pasinaudosime sava teise į nesulenkintą lietuvišką pavardę?

mes lietuviai stumkime Prūsų girios idėją

Jeigu kada atsitiktų ir okupantai rusai išsinešdintų, iš karto atsirastų 3 pretendentai į NIEKIENO žemę, nes tikrųjų savininkų prūsų seniai nebėra. Prūsiško varianto neturime, tai lietuviškas vietovardžių sąrašas atrodo įspūdingiausiai, bet jėga vokiečių ir lenkų pusėje. Mes lietuviai pasirodykime gudresni ir jau dabar pradėkime stumti UNESCO ir ES organizacijose Baltvyžių girios tipo gamtinio rezervato idėją, ES nuosavybe paskelbtoje teritorijoje . Taip išvengsime kaimynų nesantaikos, būtinai kylančios žemės dalybose ir kartu išgarsinsime Lietuvą žaliu projektu, be kita ko nustumiančiu šalin nepasotinamus gamtos priešus žemdirbius, su jų technika ir chemija

Dzeikas

Isivaizduoju: vokietis inirses lenka smaugia, tas atgal kelenu niemcui i pautus, vokietis susiriecia ir atsitiesdamas lenkui galva i pasmakre… tarp raunamu plauku girgzdejimo ir ismustu dantu skrajojimo girdisi „atiduok!” , Krulewec to Polska!”
Ir cia prisistato lietuvis:
– Vascie tai cia mano, bociai barzdociai cia mergas zagino ant Perkuno stabo…
‐—————–
Toliau patys dasikurkite🤣🤣🤣

Paskutinį kartą redagavo 12 dienų prieš Dzeikas
Al.

O įsivaizduok kitaip: kalbasi du žmonės, ginčijasi, įrodinėja. Čia priėjo įžymus rusų profesorius Dzeikulis, abu apdergė ir nuėjo patenkintas Amerikos griovių kast.

Marius

Dar vienas baltofilinis lingvofetišistinis marazmatikas. Išduoda terminas „Baltvyžių giria”. Lietuviai nėra prūsų palikuonys, jais yra vokiečiai. Elinis atvejis kai dalinamas nenušauto lokio kailis.

sveikas gyvas

plėšikas ir žudikas yra aukos turto paveldėtojas,ar ne?

Dzeikas

Vokieciai su lenkais apie lietuvius LYGIAI ta pati gali pasakyti ir bus teisus.
Lenkai ordina ne siaip sau pasikviete, o desperatiskai bandydami apsigint nuo prūsu ir lietuviu plesikavimo: tie islinde is misku uzpuldavo, pagriebdavo kiek pakeldavo ir nesdavo kudasiu atgal i savo girias.
O kad Ordinas sutvirtejes pacius lenkus ant ragu pastatys manau lenkai numate. Taciau neturejo kitos iseities. Arba ukininkauji, arba kariauji. O jei kariauji, tai apie prekine zemdirbyste gali pamirst.

visko nenumatysi

Kokie taikūs ūkinykai pasirodo buvo kažkada lenkai…Paskui tik sugedo ir ėmė plėsti savo žemes į visas puses.Tik su vokiečiais nesisekė, kaip ir prūsams i r lietuviams. Teko lenkams žemdirbiams prekiautojams užleisti pajūrį stipresniems prekiautojams

dar kartą

Gal pabandymui pradėkime vietovardžių lietuvinimo darbą nuo sulenkintų lietuvių pavardžių lietuvinimo? Gėda prieš užsieniečius, kurie mus lietuvius dėl to laiko lenkais ir negali suprasti, kodėl, būdami lietuviais, nieko nedarome lietuvių pavardžių atlietuvinimui ir sulietuvinimui. Kokie rusai mums dabar trukdo??

37
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top