Daiva Tamošaitytė. Lietuvių inteligentijos laikysena ištautinamoje ir išvalstybinamoje visuomenėje

Šio pranešimo problematiką paskatino faktas, jog pastaruoju metu populiariuose žiniasklaidos tinkluose imta metodiškai menkinti ir pasijuokti iš lietuvių inteligentijos. Tačiau lietuvių inteligentija yra puolama savų ir svetimų visus dvidešimt penkerius metus, nuo kurių pradžios skaičiuojame valstybės atgimimą. Nuosekliai menkinami šviesuoliai ir autoritetai, puoselėję lietuvybę sunkmečiais ir okupacijų laikotarpiu. Jie kaltinami arba tuo, kad yra pasenusių pažiūrų ir neprisitaiko prie naujų pasaulio iššūkių, arba tuo, kad jų padedama suklestėjo naujoji tautai svetima nomenklatūra. Visame tame yra daug tiesos. Gyvename sudėtingu laikotarpiu, kai kinta daug nusistovėjusių sąvokų ir reiškinių, nors jų esmė nekinta, tik išorės formos, naudingos šiuolaikiniam galios diskursui. Todėl ir inteligentijai tenka suteikti tą prasmę, kurią ji įgyja naujomis sąlygomis.

Žodynuose inteligentija apibūdinama kaip šviesuomenė arba visuomenės sluoksnis, dirbantis protinį kvalifikuotą dvasinių ir materialinių vertybių kūrimo darbą. Nurodoma, kad Lietuvoje inteligentija ėmė rastis kunigaikščių ir didikų dvaruose – tai mokytojai, architektai, inžinieriai, gydytojai. Akivaizdu, jog terminas yra neutralus ir pozityvus. Suvokimo, ar veikiau ideologinės indoktrinacijos perversmas įvyko sulig bolševikų revoliucija Rusijoje, kai sąmoningiausiu ir valdančiuoju sluoksniu buvo paskelbtas proletariatas (darbininkų klasė), o inteligentija tapo pariju, naikintina klase ar tarpsluoksniu ir buvo metodiškai suvaryta į gulagus, kuriuose, anot politinių kalinių, susikūrė geriausi pasaulio universitetai. Populiarus sovietinis štampas prokliatyj inteligent marginalizavo protus, kurie buvo pavojingi režimui, jiems buvo nuolat rengiami garsieji teismo procesai arba, kaip Kinijoje, sukurti specialūs chunveibinų padaliniai, vykdę kultūros ir žmonių genocidą „kultūrinės revoliucijos“ vardu. Panašūs ekscesai stebimi nūdien Šiaurės Korėjoje ar Artimuosiuose Rytuose; tiesa, talibų ar „Islamo valstybės“ veiklos negalima tapatinti su ateistine neokomunizmo ideologija.

Civilizuotose visuomenėse išsilavinę žmonės, kurių dėka klestėjo mokslas ir religija, buvo laikomi valstybės svarbiausia varomąja jėga, naujų idėjų ir progreso veiksniu. Tik totalitaristinis anarchizmas kėsinosi apversti natūralią tvarką ir, anot Harry Hardingo, „paimti valdžią intelektualų ir menininkų „superstruktūroje“ ir užkariauti valstybinę valdžią“. Kyla klausimas, kodėl XXI a. nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje inteligentija atsidūrė užribyje, per švietimo institucijas vykdoma jos ideologinė kontrolė, mokyklose, universitetuose įsivyravo karinis įsakmus tonas, baimės atmosfera, jie verčiami arba verslo struktūromis, arba nesavarankiškais kitų šalių institucijų padaliniais? Kodėl Lietuvos mokslas audituojamas mistinių užsienio agentūrų, jų diktuojamos temos, menininkai, literatai privalo kurti efemerinį euromeną ir euroromanus? Kodėl kultūros ir švietimo ministerijos yra mažiausiai finansuojamos iš visų sričių, o pagrindinis finansavimas nuteka ne tautinio prusinimo reikmėms? Kas vykdo panašią sovietmečiui inteligentijos nušalinimo programą?

Atsakymai nėra lengvi. Nuo 2004 metų teko prisitaikyti prie Europos Sąjungos reikalavimų. Tuo tarpu lietuvių interesai reikalauja savarankiško valstybės požiūrio, kurio stokojama pradedant ūkio, energetikos klausimais ir baigiant krašto gynyba. Lietuvos strategija taip pat grindžiama tarpvalstybinės europiečio tapatybės sukūrimu, nepaisant to, kad Lietuva neturėjo laiko nei apmąstyti ir įvertinti sovietų okupacijos padarinius, nei padaryti iš to išvadas, o jei ir turėjo, to nepadarė kaip prioritetinio uždavinio. Neįvertinus kad ir pačios naujausios istorijos, neįmanoma visavertiškai dalyvauti Vakarų kultūros procesuose. Todėl dabartiniu metu vyksta Lietuvos valstybės korozija, kuriai padeda tie patys veiksniai, aiškiai reiškęsi okupacijų laikotarpiais, o nūdien įgavę šiuolaikines minkštąsias formas: tai bendrininkavimas, prisitaikymas, nusišalinimas, ir labai retas – priešinimasis viskam, kas žlugdo valstybę per svarbiausias institucijas, praradusias savivaldą.

Iš esmės susiklostė panaši, tik dar įvairesnė, labiau klampinanti daugiasluoksnė socialinio gyvenimo schema, skaldanti vienybę ir galimybę veikti kartu: tai apsisprendusieji dirbti su esamais galios centrais, sisteminiai kritikai, neperžengiantys jos leistų ribų, atsisakę lietuvybės liberalai ir naujoji kairė, pasyvieji prisitaikėliai, nuoseklieji kritikai ir radikalieji kritikai. Visa ši neva opozicinių jėgų mišrainė sukuria vaizdą, jog Lietuva naikinama pačių lietuvių rankomis, nes nei valdžioje, nei opozicijoje nelieka vieno vienijančio, racionalaus ir daugumos gyventojų reikmes tenkinančio centro/centrų.

Galima teigti, jog tai yra psichologinio pobūdžio problema, paveldėtos trauminės patirtys. Tačiau neišsprendę šio klausimo negalėsime kurti savo valstybės kaip lygiavertės kitų tautų bendrijoje. Kadangi Lietuva stengiasi tapti demokratine valstybe, svarbu nurodyti, kas trukdo jai tokia tapti. Du esminiai būties sandai visada apibrėžia tautos, arba nacijos, gyvastį: tai laisvė ir tikėjimas. Šiuo metu Lietuvos laisvė pažabota esminių savarankiškumo dėmenų atsisakymu didesnės, tai yra, europinės bendrijos naudai, ir, antra, paklūsta [nereliginės] sekuliarios neoliberalizmo doktrinos, šiuo metu įgavusios kraštutinį pavidalą kaip neoprogresyvizmas, propagandai. Jaunoji karta užaugo nepažinusi totalitarizmo siaubo, tačiau ji formuojama tuščios erdvės, iš kurios eliminuoti šie du sandai, įtakoje. Autoritetas, šviesuomenė, inteligentija jai neegzistuoja, nes yra įtvirtinta kita sąvoka – elitas, tapatinamas su galios struktūromis ir valdžios institucijomis.

Elitas yra tas, kuris diktuoja politikos ir gyvensenos kryptis. Jis esmiškai sutampa su sovietinės nomenklatūros kategorija, nes nepalieka erdvės savarankiškam mąstymui. Paradoksalu, kad neoliberalizmo proteguojamas individualizmas dera su šio elito nuostata: elkis, kaip liepiame, o savo virtuvėj gali galvoti, ką nori. Tai yra, visuomenės gyvenime individas gali tik prisiderinti prie iniciatyvų, kurios nuleidžiamos iš viršaus, imituoti veiklą. Klasikine prasme inteligentijos negalime tapatinti su atsiradusia protinio darbo ir verslo klase, kuri interneto teikiamas paslaugas ir informaciją, technokratiškai suvokiamą iniciatyvumą, biurokratizmą laiko švietimo pagrindu ir pažanga.

Dėl nepalankaus istorinio konteksto inteligentijos sąvoką keisčiau lietuvišku atitikmeniu – šviesuomene, papildant sąvoką samprata, jog inteligentas arba šviesuolis yra ne sluoksnis ar luomas, ne profesija griežtai imant, kaip buvo įtvirtinta tarybmečiu, o tam tikra asmenį apibūdinanti dvasinė kategorija, kuri vienu metu yra ir ne kosmopolitinė, ir suteikianti galią gerbti viso pasaulio kultūras ir laimėjimus. Pirmiausia tai išsilavinęs asmuo, kuris bet kuriomis sąlygomis yra išlaikęs vidinę nepriklausomybę nuo politinės ar ideologinės konjunktūros, kuris gerbia savo protėvių palikimą, kultūrą, istoriją ir sugeba pakilti aukščiau vienadienių interesų. Šviesuolio sąvoką apibrėžia iš kartos į kartą puoselėtos sunkiai apčiuopiamos dvasinės savybės, be kurių neįmanoma jokia aukštesnė žmogui būdinga veikla. Inteligentija – tai savimonė, tautos protas, sąžinė ir tiesos balsas.

Lietuvos elitui būdinga iškelti, pagarbinti, paminėti svetimų kultūrų inteligentus, disidentus, kurių balsas girdimas tarptautinėje arenoje, ir tokiu virtualiu būdu tapatintis su jų nuopelnais, tačiau savųjų jis nemato ir nenori įtvirtinti kaip sektino pavyzdžio. Sukurta intervalstybinė pasaulėžiūra ir sistema neleidžia lietuviams tapti pilnakrauje politine tauta, kuri be tikros laisvės ir tikėjimo nėra galima. Tačiau bet kuri tauta, kuri negirdi savo sąžinės ir tiesos balso, jei tas balsas skęsta audiovizualiniuose triukšmuose ir paklūsta atneštinės ideologijos galios diktatui, yra pasmerkta sunykti net ir mainais už paklusnumą gaunant medžiaginių gėrybių, kuriomis apdovanojama, deja, tik bendrininkaujanti elito dalis ir, suprantama, laikinai.

Šviesuomenės pagrindinis uždavinys išlieka – tai švietimas, tiesos sakymas, istorijos atkūrimas bet kuriomis sąlygomis. Nusišalinanti į individualią erdvę ji nedalyvauja kuriant valstybę ir neatlieka esminių pareigų. Dabartinė situacija yra dėsninga: dalinės, o tiksliau, niekinės privilegijos politine prasme nesavai galiai tarnaujantiesiems tėra simuliakras, fikcija, regimybė, ir viską tenka pradėti nuo pradžių. Užpildyti spragas vėluojant ketvirčiu amžiaus – uždavinys neeilinis. Tačiau jeigu tikimasi išgirsti stebuklingą sprendimą, niekur nežinomą receptą, išrasti panacėją – privalu pasakyti, kad tokio nėra. Teks išmokti pamokas, kad ir kiek jos kainuotų.

Sugrąžinti Lietuvai laisvę, tikėjimą, viltį ir kūrybingumą – tai prioritetinis šviesuomenės uždavinys. Šia prasme negali būti jokio dalinio atsižadėjimo, nusišalinimo ar mėginimo perkelti naštą kitiems. Niekas savaime nesusitvarkys. Palikta savieigai ir tokiai dalykų slinkčiai kaip dabar Lietuva, lietuvių kalba ir kultūra yra pasmerktos. Tačiau su panašiomis problemomis nuolat susiduria ir daugiamilijoninės šalys, kurios kenčia svetimųjų įtaką ar užkariavimus. Idealia prasme mes nesame nei maža, nei nereikšminga šalis, priešingai, turime paveldą, kurio gali pavydėti ir, be abejo, pavydi skaitlingesnės tautos, nors kiek susipažinusios su mūsų istorija. Todėl ir pradėkime nuo pradžių: atlikime sąžinės apskaitą. Kiek ir ką mes žinome apie save? Kaip ir kokiais būdais perduodame savo žinias ateinančioms kartoms? Ar jaunimas yra mūsų ateitis ir tinkamai remiamas gyventojų sluoksnis? Ar kasdienos elgesiu gerbiame kovotojų už Lietuvos laisvę aukas? Ar muziejuose ir bibliotekose, amžininkų atmintyje glūdintys turtai mus domina, ar mes juos išstudijavome? Nemažai save laikančių išskirtiniu elitiniu neva inteligentų sluoksniu protėvių egzamino neišlaikytų. Laikykime tai pirmiausia skola jiems, nes jie aukojosi, mirė kančiose dėl mūsų ir mūsų vaikų ateities.

Pradžia ir būtų kiekvieno iš mūsų sąžinėje. Bent su savimi būkime nuoširdūs, nemeluokime. Po truputį išdrįsime pasipriešinti melui ir išorėje. Jeigu turime dalelę išminties perdavos, savos ar metacivilizacinės, išdrįskime pasipriešinti titanui, kai jis ateina, o jūs sakote: „Ne“. Mes ne vieni ir ne pirmi tokioje akistatoje su būtimi. Galima pacituoti Josifo Brodskio atsakymą NKVD tardytojams, kai jie klausė: „Kas jums suteikia teisę taip kalbėti?“ Brodskio atsakymas buvo vienskiemenis: „Dievas.“ Šitaip mąstė ir kalbėjo mūsų garsiausi rezistentai, Nijolė Sadūnaitė ir Alfonsas Svarinskas, ir daugelis ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų kankinių, ištvėrusių garbės pamoką tikėjimo galia. Ši galia laukia mūsų, ateinančiųjų, ir tik nuo mūsų priklauso, ar ji prikels Lietuvą garbingai būčiai, ar vėl dėl sumenkusios dvasios pasitelks svetimas kariaunas ir pajėgas, ar marins žmones beprasmiškoje bedievėje nuasmenintų individų masėje, žadėdamos virtualų rojų, kurio pabaiga – tikras pragaras. Laisva valia yra suteikta, tad viskas priklausys nuo to, ką mūsų šviesuomenė pasirinks: šviesą ar tamsą, amžinąsias vertybes ar baigtinių vilionių miražą. Po saule – nieko nauja. Bet šiandien nauja gali pasirodyti besąlygiška meilė visiems, kurių dėka esame, ir drąsa, kuri, anot lietuvių patarlės, kaip mažas akmenėlis didelį vežimą verčia. Pabaigai tenka tik pridurti, kad rinktis anksčiau ar vėliau teks. Tegul ta aušra ir laimė, stipri ir savarankiška Lietuva, jau moderni ir galinga, ateina kuo greičiau. Argi gali pasaulis apsieiti be mūsų, senbuvių? Mano atsakymas – ne tik negali, bet ir turi suteikti akstiną kitoms, jaunesnėms kultūroms pasiekti dvasinę brandą.

Pranešimas skaitytas 2016 metų sausio 9 dieną Vilniuje vykusioje konferencijoje „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“.

Kiti šio forumo pranešimai ir kreipimaisi:

Rasa Čepaitienė. Lietuva komunistinio ir liberaliojo globalizmo verpetuose: panašumai ir skirtumai

Vytautas Radžvilas. Lietuvos projektas XXI a. pradžioje: Asmens, Tautos ir Valstybės atkūrimo iššūkiai ir uždaviniai

Vytautas Sinica. Europeizacija kaip sovietizacija

Vilniaus forumo kreipimasis: Įveikime baimę

Vilniaus forumas kviečia vėl burtis į sąjūdį – už Tautos ir valstybės atsinaujinimą

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Lietuvos sviesuomene

Siandienineje Lietuvoje nuodijami alhogoliu,vaistais,kisami i psihiatrines,keliamos baudz.bylos uz vien teisingai viesai issakyta nuomone!Nuzudyta Pociunas,nuzudyta Kedys,persekiojama Venckiene,teisiama Bloznelyte,smeiziama Prezidente,zeminamas gerb.profesorius Landsbegis.Tad pagalvokite kokia jega uzvalde Lietuvos valstybe ir per kokia valstybine institucija jie vsio po zakonam nebaudziamai veikia???

Joachimas

Daivos tekstas neblogas, Ir ji pati, regis, protinga šauni mergina. Betkas iš to, jei pavieniai šviesulėliai tarpusavy nesusisiekia ir šviesa Lietuvos neužlieja. Gyvename niūrioje prieblandoje. Esminė klaida, kurią darro dauguma šiuolaikinių inteligentų yra tautos naratyvo hiperbolizavimas visomis prasmėmis, o itin kultūrine ir moraline. Jei lietuviai išties būtų tokie moralūs ir kultūringi jų išsirinkta valdžia irgi labiau atitiktų nacionalinius interesus. Ir Lietuva, jei neklestėtų, tai bent jau ir nebyrėtų,neemigruotų dešimtimis tūkstančių kasmet ir per 23 d, liepsnose nesudegtų po 29 m. žmones…. . Deja, mūsų valdžia panaši mus pačius. Teisingiau sakant, nedaug GERESNĖ nei mes patys: sukti, gobšūs, nenuoširdūs, akli svetimam skausmui ir nelaimėms. Tauta išsirenka panašius į save – tokius, kokiais žavisi, į kuriuos siekia lygiuotis, pamegdžioti. Juk jei rimtai,… Skaityti daugiau »

 to Lietuvos sviesuomene

„Siandienineje Lietuvoje nuodijami alhogoliu,vaistais,kisami i psihiatrines,keliamos baudz.bylos uz vien teisingai viesai issakyta nuomone!Nuzudyta Pociunas,nuzudyta Kedys,persekiojama Venckiene,teisiama Bloznelyte…”
Čia galėjai ir turėjai padėti tašką. Tęsdamas toliau , bandai pateisinti veikėjus, vedusius nuosekliai į niūrią šiandienos realybę.

Lietuvos tautiškumas ir tradicijos

suvaryti į rezervatus.

kas

kas pasakys kodėl lietuvių liaudies posakis ” dievas davė dantis, duos ir duonos” atitinka pasakymą senskrite?

ir kas

ir kas pasakys kada bus išversta į lietuvių k. Strijkovskio darbai : „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronika“, «Хроника польская, литовская, жомойская и всей Руси» (польск. «Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi», Chronicle of Poland, Lithuania, Samogitia, and all of Ruthenia of Kiev, Moscow, Novgorod»
ir «Описание европейской Сарматии» (польск. «Sarmatiae Europeae descriptio»; 1578). ?

to> Lietuvos sviesuomene

Siandienineje Lietuvoje nuodijami alhogoliu,vaistais,kisami i psihiatrines,keliamos baudz.bylos uz vien teisingai viesai issakyta nuomone!Nuzudytas Pociunas,nuzudytas Kedys,persekiojama Venckiene,teisiama Bloznelyte. Čia uvažajemyj aš dedu šioje jūsu citatoje tašką, nes tai nesulyginama su toliau tamstos sulyginamais veikėjais Landsbergiu ir Grybauskaite. Čia galima prirašyti labai daug nesulyginamo, o čia reikia paminėti nesulyginamus dalykus kaip Bražuolės diversija, Juro Abromavičiaus nužudimą, Pakaunės miškuose maištą. Apie šiuos įvykius buvo daug rašyta ir nurodytas šių įvykių kaltininkas Landsbergis. Jau vien apie Pakaunės maištą Landsbergis pasakė, kad vyrai išėjo grybauti. Primenu, kad šis įvykis ne grybais kvepėjo, o perversmu ir Lietuvos piliečių išrinkto, pagrindinio Landsbergio politinio oponento, prezidento Brazausko nušalinimo. Vėliau V. Landsbergis išsakė poziciją, kad jau maištininkai ne grybavo, o maištą esą organizavo Rusijos specialiosios tarnybos. Čia kaip ir… Skaityti daugiau »

Kaip reikėjo pasielgti?

Dabar prieš daugiau nei valandą atsilankė moteris,kuri vis atsilanko,kai pritrūksta pinigų.Ji ir jos vyras baigę pagalbinę mokyklą,augina šešis pametinukus vaikus,gyvena nuomojamojoje sodyboje už miestelio 6 kilometrai vidury miško.Mes jiems visada duodavom,neskolinom,nes žinojom,kad neatiduos,pirkom maisto,kai trūko,vaistų,vežiojam į ligonines su vaikais ir atgal.Nors vis tiek ji pėsčia nueina į rajono centrą 17 kilometrų be pirštinių ir su prastais batais,nes neturi pinigų autobusui.Socialinės,kaip žiūri,nežinia,bet šulinys kieme yra…Be to,jų intelektas toks,kad jie nesupranta ar tas 420 eurų pašalpos daug,nors vyras irgi kažkiek dirba,rūko,išgeria.O seimo nariai vien gėlių puokštėms išleidžia 3000 eurų per metus///nedaviau šį kartą pinigų,nes kartais taip būna,kad ir mes negalim.Sakau eik pas mero pavaduotoją ar seniūną,kurie netoli gyvena.Sakyk,kad blogai,jei priims,žinoma.Ką daryti?Ką daryti?Kai realiai susiduri…Ir ką tokiai šeimai padės bažnytiniai kursai,kai pati valdžia… Skaityti daugiau »

stasys

Slogus jausmas apima perskaičius autorės mintis , nuo kada inteligentiško žmogaus neįgalumas kažką daryti visuomenės labui ,..tapo pateisinamas valdžios abejingumų..?gal autorė galėtu pateikti pavyzdžių tam savo teiginiui kur taip vadinama ujama inteligentija tapo kažkokios švelnios galios represijų taikinių ? Ir grįžtant prie temos kas Lietuvoje turėtų būti atsakingas pagal prigimtine teisę už tų išplautų vertybių puoselėjimą jaunose galvose ? Tris klausimai į kuriuos autorė nėra linkusi duoti atsakymo ,..o vietoj to užsideda sau pliusiuką rašydama ta str.nežinia kam. Pasitikėjimas grindžiamas atvirumu, o ne praito šimtmečio raudonojo kampelio tekstais ..SU PAKEISTAIS PAVADINIMAIS. APGAILĖTINA .

Ot, tai vijurkas!

Stasius, atėjo, lygioj vietoj apkaltino Autorę kalbėjimu lozungais, jokių įrodymų iš rankovės neištraukė ir prakalbą užbaigė lozungu.
Vat čia tai lygis!
Štai ką reiškia senoji sovietinės demagogijos mokykla.
Betonas.

stasys

Ištraukos : „Nuosekliai menkinami šviesuoliai ir autoritetai, puoselėję lietuvybę sunkmečiais ir okupacijų laikotarpiu. Jie kaltinami arba tuo, kad yra pasenusių pažiūrų ir neprisitaiko prie naujų pasaulio iššūkių, arba tuo, kad jų padedama suklestėjo naujoji tautai svetima nomenklatūra.” – komentaras : kas kur kada ? „Populiarus sovietinis štampas prokliatyj inteligent marginalizavo protus, kurie buvo pavojingi režimui, jiems buvo nuolat rengiami garsieji teismo procesai arba, kaip Kinijoje, sukurti specialūs chunveibinų padaliniai, vykdę kultūros ir žmonių genocidą „kultūrinės revoliucijos“ vardu. Panašūs ekscesai stebimi nūdien Šiaurės Korėjoje ar Artimuosiuose Rytuose; tiesa, talibų ar „Islamo valstybės“ veiklos negalima tapatinti su ateistine neokomunizmo ideologija.” – komentaras :ar nepersistengta pučiant muilo burbulą su tomis rytietiškomis detalėmis ,. o kaip su ta „prokliatyj inteligent”..? ar ne per daug… Skaityti daugiau »

dezinformacinis niekalas

stasys 2016-01-24 20:35
….sutariam , kad tavo sapalionių neskaitom ir nevertinam. Ginčykis pats su savimi, ir vertink pats save. Racijos ir logikos , sveikos kritinės minties tavo rašliavoje neįžiūriu net per mikroskopą.

Stay,

tu arba konservas, arba libderastas. Kitokio paaiškinimo ir negali būti.

Tiesa tapo pavojinga

Pasaulio valdovams!Nes teisinga supratima turintis zmogus yra blaivus,sveikos nuovokos ir sveiko proto!O pasauliui tokiu maziausiai reikia.Visa pasauli yra uzvalde buki pinigu troskejai,kuriems bet kikia kaina rupi tik pinigai.Todel jie prasibrove i valszias ir vsio po zakonam apiplesineja ir kvailina zmobes!!!

Stasy,

Varai viska atbuliniu begiu?A-ne????Ir ieskai durniu kas ne Stasio tiesa o tavo tusciais pliurpalais tiketu.A-ne????

KGB slaptu informatoriu paaiskinimai

Yra niekiniai!Jie viska apvercia aukstyn kojomis!!!

velnias bijo Kristaus

apsivilkite Kristumi: tikėkite ir pasitikėkite Dievu ir jo šlovei darykite gerus darbus.

stasys

– ane.!

tuštuma, ne pranešimas

į vieną krūvą sumesta kelios bendrybės-banalybės.
Ir kas iš to?

dvv

elitas labai uzdaras, susiskaldes, turiu omenyje visa menini, kulturini ir kitoki elita. O siaip net ir profesionalai Lietuvoj ignoruojami, svarbu itikti klanui. Autore tik verkia is savo bokstelio, problema daug platesne. Tiesiog reikalingi tik lojalus jau bet kokioms valdzioms zmones, valstybes vizijos nera, nereikia menininku, kulturininku, bendrai profesionalu mazai reikia, ty gydytoju, mokytoju, bet kokiu. Na kad liktu vienas kitas ir tiek. Politiniam elitui ekstra atveju aptarnauti, dantis sudeti, kitu atveju net ir profesionalu jie paieskos europoje.

Gal autorė paaiškintų

kaip šis tekstas dera su jos kitu tekstu, dar visai šviežiu ir, kaip suprantu, vis dar galiojančiu?
http://www.delfi.lt/archive/d-tamosaityte-kas-padarys-savivalei-gala-ir-ives-savivalda.d?id=67286304

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top