Dalius Stancikas. Ką nutyli Vilniaus meras

Liepos 27-ąją Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus nurodymu paslapčia buvo nukabinta atminimo lenta Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai.

Po dviejų dienų Vilniaus meras pateikė savo veiksmų paaiškinimus: viskas išdiskutuota, „faktų pakanka priimti sprendimus“, citavo Genocido ir rezistencijos tyrimo centro išvadą: „Okupacinei valdžiai pavyko J. Noreiką įtraukti į su žydų izoliavimu susijusių reikalų tvarkymą.“

Tačiau kažkodėl R. Šimašius, pabrėždamas, kad „tik tiesa mus gali išlaisvinti“, nutylėjo kitas itin reikšmingas Centro išvadas, kurios akivaizdžiai teigia, kad nėra viskas jau taip vienareikšmiška, kaip bando pateikti meras.

Taigi kokias Centro išvadas nutylėjo R. Šimašius?

Būdamas Šiaulių apskrities viršininku J. Noreika taip pat dalyvavo antinaciniame Šiaulių pogrindyje, kuris gelbėjo žydus.

Centras rašo, kad „Jonas Noreika, būdamas Šiaulių apskrities viršininku, tuo pačiu veikė ir kaip pogrindinio Lietuvių fronto Šiaulių apygardos vadas, vykdė rezistencinės vadovybės nurodymus, o 1942 m. buvo paskirtas ir Lietuvių fronto Mažeikių apygardos vadu. Šiaulių antinacinės rezistencijos pogrindis, kuriam priklausė J. Noreika, Šiaulių ligoninės direktorius Domas Jasaitis, Šiaulių viceburmistras Vladas Pauža, Šiaulių mokytojų seminarijos direktorius Adolfas Raulinaitis ir kt., užsiėmė žydų gelbėjimu.

Vieni svarbiausių šio gelbėjimo tinklo veikėjų buvo artimiausi J. Noreikos bičiuliai – Vaiko draugijos Šiaulių sk. pirmininkė Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė ir jos vyras Domas Jasaitis, organizavę ir vykdę plačias žydų gelbėjimo akcijas: „Nebuvo dienos, kad keletas žydų neateitų į [Jasaičių] namus, norėdami gauti maisto, pasiimti paliktų apsaugai daiktų ar prašyti tarpininkavimo ir kitokios pagalbos ar palikti žinią, kuri būtų naudinga kitam žydui. Išgelbėtų iš geto ir paslėptų vaikų motinos ateidavo gauti paskutiniųjų žinių. Laikinai priglausdavo savo namuose išvestą iš geto arba net savo inciatyva atėjusį žydą.“

Šiaulių apskrities rezistencinės tarybos leidžiamas laikraštis išspausdino straipsnį, kuriame buvo pasmerkti žydų žudymai ir nurodyta, kad Lietuvai atstačius nepriklausomybę bus teisiami šių žudynių vykdytojai ir pagalbininkai.

Žydus gelbėję šiauliečiai pasitikėjo J. Noreika, jį vertino labai teigiamai. D. Jasaitis J. Noreiką apibūdino kaip rezistentą, „griežtai gynusį krašto reikalus prieš okupantus“. Šiaulių antinacinio pogrindžio dalyvis, Šiaulių viceburmistras Vladas Pauža, nacių persekiojamiesiems išdavęs daugiau kaip 300 asmens pažymėjimų, dėl kurių ne kartą teko aiškintis vokiečių saugumo agentams, J. Noreiką įvertino kaip „didį patriotą, per daug neatsargų kalbose, staigaus, ugningo būdo tautos didvyrį, mirusį dėl mūsų ir Lietuvos laisvės“.

Šiaulių aps. finansų sk. vedėjas Antanas Gurevičius J. Noreiką vertino kaip žydų gelbėtoją, motyvuodamas tuo, kad „Šiaulių aps. Valdybai priklausė Vaiguvos vaikų prieglauda. Taigi ji buvo atsakinga už šios prieglaudos gerovę ir visapusišką vaikų aprūpinimą, vadinasi, ir 7 žydų vaikų bei vienos suaugusios žydaitės, kuri ten ėjo prieglaudos sekretorės pareigas“.

Nacių suimtas, tardomas ir kalinamas J. Noreika neišdavė žydų gelbėtojų ir pogrindžio dalyvių. Dr. Julius Šalkauskas liudija, kad suėmus J. Noreiką buvo suimta ir jo nuomoto buto šeimininkė, o vokiečiai dvi savaites suiminėjo visus, kas užeidavo į tuos namus.

Po dvejus metus kalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje į Lietuvą grįžęs J. Noreika antisovietinę pogrindžio organizaciją sukūrė su Šiaulių žydų gelbėtojų tinklo aktyvia nare, buvusia Šiaulių bibliotekos vedėja Ona Lukauskaite-Poškiene.

J. Noreikos veikla nevertintina kaip kolaboravimas, jis buvo aktyvus antinacinio pogrindžio dalyvis.

Centras savo paaiškinimuose rašo, kad „Šiaulių apskrities viršininko Jono Noreikos veikla nevertintina kaip kolaboravimas pagal įprastą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodomą kolaboravimo sąvoką: tėvynės išdavikas, bendradarbiaujantis su šalį okupavusios valstybės institucijomis, kenkiantis savo krašto valstybingumui ir piliečių interesams. Šiam teiginiui pagrįsti Centras nurodo šias aplinkybes:

– J. Noreikia Šiaulių aps. viršininku paskirtas ne nacių, o lietuvių Laikinosios vyriausybės.

– J. Noreika, būdamas Šiaulių apsk. viršininku, priešinosi lietuvių mobilizacijai į vokiečių kariuomenę ir SS legiono steigimui Lietuvoje, taigi, priešinosi lietuvių kolaboravimui su naciais; už tai neterminuotam laikui buvo kalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Kaip nurodo vokiečių saugumo policijos ir SD vadas Karlas Jėgeris, J. Noreika „vadovavo lietuvių pasipriešinimo judėjimui ir ypač kurstė pries Reicho komisaro paskelbtą lietuvių tautos mobilizaciją“.

– J. Noreika buvo aktyvus pogrindinės antinacinės lietuvių organizacijos Lietuvių frontas dalyvis: įkūrė karinio padalinio „Kęstučio“ Šiaulių apygardos štabą, rūpinosi tokių štabų įkūrimu Telšių ir Mažeikių apskrityse, rūpinosi ginklais Lietuvos karinių pajėgų atkūrimui, platino draudžiamą Lietuvių fronto spaudą.

Pažymėtina, kad į „Kęstučio“ padalinio narius buvo priimami tik tie, kurie nebuvo susitepę kolaboravimu su priešu.

„Lietuvių fronto“ tyrėjas Mindaugas Bloznelis J. Noreiką įtraukė tarp 53 žymiausių antinacinio pogrindžio „Lietuvių frontas“ dalyvių.

– Žinomas Šiaulių antinacinės rezistencijos dalyvis, žydų gelbėtojas Domas Jasaitis savo prisiminimuose rašo: „Mano nuomone, Bubas yra atsakingas už Šiaulių apskrities [viršininko] Jono Noreikos, didelio patrioto ir rezistento, suėmimą 1943 m. kovo mėn. ir išvežimą į Štuthofą.“

Lietuvių enciklopedijoje, kurios vienas iš redaktorių yra D. Jasaitis, rašoma: „J. Noreika 1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės buvo paskirtas Šiaulių aps. viršininku. Eidamas šias pareigas susirišo su pogrindžiu ir griežtai gynė krašto reikalus prieš okupantus. 1943 m. po propagandinės kelionės į Vokietiją išspausdino lietuviškoje [pogrindžio] spaudoje straipsnį – „Šių dienų Vokietija“, kuris buvo nepalankus nacių režimui.“

– 1946 m. sovietų tardomas J. Noreika sakė: „Tautine veikla buvau artimai susijęs su Šiaulių ligoninės direktoriumi Jasaičiu. Mes svarstydavome politinius klausimus, susijusius su Lietuvos ateitimi. Svarstėme tarptautinę padėtį ir padarėme išvadas, kad vokiečiai pralaimės šį karą, bet mūsų interesas buvo palaikyti su jais atsargius kontaktus, kad anglai ir amerikiečiai pirmieji užimtų Vokietiją ir su jų pagalba Lietuva galėtų atsilaikyti prieš SSRS. Siekiant šių tikslų mes susitarėme su Jasaičiu aktyviai veikti kur bebūtume.“

– J. Noreikos bendražygis Damijonas Riauka yra pažymėjęs, kad „Jonas Noreika neskirstė okupanto į savus ir svetimus: „Mūsų paklaustas, kaip mums reikia elgtis su vokiečiais Noreika pasakė: „Rusai mums nedraugai, o vokiečiai – ne broliai.“ J. Noreika „kartu su kitais 10 Žemaitijos inteligentų reikalavo vokiečių vadovybę uždrausti genocidą prieš lietuvių ir žydų tautybių žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą. 1943 m. vasarį parašė straipsnį „Šių dienų Vokietija“, kuriame demaskavo nacistų režimo pragaištingumą kaip lietuvių tautai, taip ir pačiai Vokietijai.“

– Sakydamas baigiamąją kalbą sovietų teisme J. Noreika sutiko su visais kaltinimais dėl pasipriešinimo sovietų valdžiai, išskyrus kaltinimą, kad „savanoriškai tarnavo vokiečiams“; J. Noreika pabrėžtinai prašė sovietų teismo jį išteisinti tik pagal šitą kaltinimo punktą“.

Atkreipkime dėmesį: J. Noreika, būdamas teisininkas, suprato, kad jam mirties bausmę lems ne kaltinimai „bendradarbiavus su vokiečiais“, bet kaltinimai dėl antisovietinio pogrindžio kūrimo, tačiau šią lemtingą egzistencinę akimirką prašė sovietų teismo išteisinti tik dėl „bendradarbiavimo su vokiečiais“, nes laikė šį kaltinimą neteisingu.

Tačiau Vilniaus meras kažkodėl nepaisė šių jam žinomų faktų ir labai nekorektiškai lygino Joną Noreiką su sovietų kolaborantais – J. Noreikos išdavike Valerija Valsiūniene ir Lietuvos okupaciją įteisinusiu Petru Cvirka. Su tais, kurie naikino Lietuvos valstybę, kuriems pataikavimas okupantui lėmė gerovę ir saugumą.

Tuo tarpu J. Noreika veikė visiškai priešingai: „Savo gyvenimu įrodė, kad kitų piliečių ir Tėvynės gerovė jam buvo aukščiau asmeninių interesų. Jis aktyviai priešinosi tiek nacių, tiek sovietų okupacijoms, dėl ko buvo abiejų režimų įkalintas, o sovietų ir nužudytas.“

Galima būtų vardinti ir daugiau Vilniaus mero skelbiamų klaidų (pvz., neteisingas yra jo tvirtinimas, kad J. Noreika buvo geto steigėjas) ar nutylėjimų, tačiau esmė yra patiems sau atsakyti į principinius klausimus.

Ar iš tiesų kolaborantu galima vadinti tą, kuris dirbo okupuotos valstybės apskrities viršininku tik todėl, kad galėtų pagelbėti savo tėvynainiams, kad pridengtų pogrindinę veiklą, taip pat ir žydų gelbėjimą, kuris tokia veikla rizikavo gyvybe ir už tokią veiklą neribotam laikui buvo įkalintas baisiame Štuthofo koncentracijos lageryje?

Ar vadinsime kolaborantais tuos partizanų rėmėjus, kurie partizanų buvo nusiųsti dirbti stribais? Ar vadinsime kolaborantais geto vidaus tvarką palaikusias žydų struktūras – tarybą (judenratą) ir vidaus policiją, kurios vykdė nacių nurodymus geto teritorijoje – juk jų atstovams taip pat yra iškabintos atminimo lentos?

Ar Vilniaus meras tikrai žino atsakymus į šiuos klausimus? Ar ši tema tikrai taip išdiskutuota, kad „tiesa mus išlaisvintų“? Ar ne mes, taip neseniai išsilaisvinę iš pusę amžiaus trukusios okupacijos, kaip niekas kitas turėtume suvokti, kad supaprastintas tų laikų vertinimas dažniausiai tik nutolina nuo istorinės tiesos?

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
32 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
stasys

Reikia klausti ne ką nutyli Vilniaus meras o ko nežino . Priešingu atveju tokia veika skaitytųsi nusikalstama – tyčinė. Todėl pataisyčiau aut. str. pavadinimą į.. „Ko nežinojo Vilniaus meras” . Matyt pasaulyje sunkiai atrastume dar kokios valstybės sostinės merą kuriam užtektu laiko ir profesionaliam savo šalies istorijos tyrinėjimui -įsigilinimui . Ne ne ..po-staliniu špygų raitimo žaidimėliais aš ir Vilniaus mero neįtariu ..na beveik .:))

Agentas

Tokie visada tyli,ir kalba tik taip kaip reikia.

Nelaikykite Vilniaus mero

nežinančiu. Jis žino daugiau nei Jūs galite įsivaizduoti, Stasiuk. Būtent profesionalūs istorikai yra didžiausi melagiai ir jos falsifikuotojai, nežinojai?

nabagėlis tas meras ir vilniečiai

pederastų, pedofilų, kgbistų bei kolaborantų įkaitai vilniečiai ir jų nabagėlis meras (kilimo iš nomenklatūrinės komunistų žydų šeimos)

manitu.

ir ne psichiatrui turėtų būt aišku kas atsitinka su žmogum kuris gyvena ne dabartim ,bet metų metais knisasi po preitį ir ieško kaltų.tokį asmenį ištinka depresija,geriausiu atveju.tas ištiko ir šią šalį. kaip nuo depresuojančio žmogaus traukiasi artimieji,taip ir iš šios šalies traukiasi jauni ,stiprūs žmonės. nęs stebėti agoniją , rietenas,psichozes,įtarinėjimus yra nepakeliama.

Jules

Profesionalams Tiesa nerūpi, o labiau babkės, asmeninė gerovė, socialinis saugumas ir jaunos meilužės. Gera alga už valdančiosios ekonominės klasės pateiktą istorijas versiją(Troikės Generalinį Deziuką) su naratyvais. Jiems įsakyta įtikinti ubagyną, mus, patikėti deziuku, kad XX amžiaus karų priežastys, kilmė, konkurencinio konflikto kontūrai seniai įrodyti ir aiškūs – visuotinai žinomi ir įsisąmoninti, o už neigimą griežtai baudžiama kalėjimu. Vaikai jau darželyje priversti tikėti docentų sukurptomis pasakomis apie karą. Vaikams gi nepasakojama, kad, sakykime, po Aušvico išvadavimo Liberal-dimokratų pagrindinė sąjungininkė, Sovietija, ten vėl įkūrė konclagerį. Vaikams docentai neaiškina, kad tuose karuose kariavo milžiniška Britų imperija, kaip didžiausia to meto imperinė galia su milžiniškais resursais ir jos nukariautomis tautomis. O iš kitos pusės jos amžina sąjungininkė Rusija, tapusi Sovietija, kaip didžiausia tironija pasaulio… Skaityti daugiau »

Ir čia

prišikai didysis „istorike” nuo Bugenių, julesai milaiti!

to Ir čia

Milaitis ne istorikas, jau ir kanalizacijos specialiste. Kaip taip greit iš Sovietsko felčerio(der Feldscher von Sovietsk) nudreifavai į „Š” specialistus – neįtikėtina, bet akivaizdu? O kuo pačiam nepatinka Bugeniai? Ten yra į ką pasižiūrėt, nežinojai? Netoli ir von Bock dvaras, ištaigingi dvaro rūmai su labai įdomia istorija, su ten gyvenusių žmonių likimais, padavimais ir legendomis.

Jules

Ne tik jaunimo numylėtinis Vilniaus meras nutyli, bet ir pasaulis tyli. Žinot, man labai įstrigo į atmintį didžiojo bomberio ir prof.F.Linemann projekto vykdytojo superiniai žodžiai, kad „Mes sugriausime visus vokiečių miestus vieną po kito taip, kaip ištraukiami dantys“(Henry Robert. Bomber Harris, his life and times. London, 2003). Ir tyla – jokios rimtos reakcijos pasauly. O po tokių lindemaniškai- hariškų Vokietijos miestų išrovimų rodo runkeliams milžiniškas krūvas žuvusių žmonių lavonų. Rodo ir dar varo gyvuosius pasižiūrėt po tokių masinių bombardavimų ir deginimų, po bombardavimų mirusių nuo sužeidimų, ligų, epidemijų ir bado. Kažkas nori ir lietuvius išrauti iš Lietuvos kaip dantį. Suorganizuoti kažką labai blogo. Kas lieka toje vietoje, kur išraunamas dantis – kruvina duobė, nežinot, Sovietsko felčeri? Taip pasakė prof. F.Lindemann‘o… Skaityti daugiau »

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

Nelabai ko kito galime tikėtis iš okupacinės valdžios neteisingumo ministro R.Šimašiaus. Ar yra tokių, kuriems šis teiginys nesuprantamas?

Klausimas

Jules, vokiečius atsimeni bet pamiršai Hitlerį,kodėl jis atėjo? berods demokratiškai ir tai sako istorinis faktas, o už nudemes baudžia tik Dievas,o dvikokis padaras baudžia savaip.

Raigerdas

Kadangi Šimašius pasijuto tautos gelbėtoju, nes iš po užpakalio ištraukė parako statinę. Kietas vyrukas, nes blogus darbus pristato, kaip konstruktyvius. Šimašininkų liberalizmas, kartu su „Laisvės” spekuliante tovariščiu Armand, tai užmaskuotos formos destruktyvi veikla. Ardomoji veikla pristatoma kaip GĖRIS. Tipiška sovietinė ardomoji politika, kuri buvo pridengta marksizmo-leninizmo ideologine skraiste, kad gelbėja pasaulį nuo imperializmo. Gal vertėtų veidmainiui Šimašiui rūpintis ne tautos užpakaliu, o savo? Ir jeigu Šimašius nesugeba galvoti galva, o tik užpakaliu, tai kokiu tikslu jis ėjo į merus? Kad patupdyti savo užpakalį į minkštą mero kėdę? Manau, ne tik savo užpakaliui jis ieškojo minkštos valdininko kėdės. Jam reikėjo pritraukti ir daugiau savo užpakaliais besirūpinančių bendrų su liberalinių laisvų užpakalių idėjomis. Ką gi, galima pasveikinti vilniečius, nes jie tapo laisvų… Skaityti daugiau »

Raigerdas >Klausimui

Klausyk, komentatoriau Klausimai, kodėl nestoji į liberaliųjų šimašininkų gretas? Tu pradėsi aiškinti, kaip Dievas baudžia už nuodėmes (bet Kristus sakė:”meskite į mane akmenį tas, kas be nuodėmės”), o Šimašius pradės tautai aiškinti koks jis kietas Betmenas, ištraukęs iš po tautos užpakalio parako statinę. Na, ir kabinkit vilniečiams makaronus apie savo „didvyriškus” darbus.

Raigerdai,

necituok, jei neskaitei. O kai iškraipai net NT, tai kuo skiriesi nuo Šimašiaus?

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

Problema atsiranda, kai kitos tautos pradeda nustatinėti kas gali būti lietuvių tautos didvyriais. Dėl to nuomonės niekada nesutaps, nes kitoms tautoms, kurios turi interesų, niekada netiks lietuvių tautos didvyriai.
Kai ponia F.Kukliansky klausia apie tai, kur prapuolė 200 000 Lietuvos žydų, tai klausia labai neteisingai. Reikia klausti kas yra kaltas, kad Europoje „prapuolė” 6 MILIJONAI žydų. Tai gal dėl to kalti lietuviai??? Į tą klausimą turėtų atsakyti patys žydai, kaip daugiausiai Nobelio premijų turinti tauta.

to Klausimas

Pas mus pirmieji, kaip nekviesti, kaip okupantai ant tankų, atėjo, atriedėjo bolševikai – sovietai arba kitaip internaciai(internacional socialistai), deja, jei nežinojai? Mus okupavo internaciai, o kai atėjo vokiečiai Lietuvos valstybės nebuvo, o buvo Sovietijos teritorija, nežinojai?

Daktare Ramanauskai,

o kiek žydų gyveno Europoje iki karo ir kiek Palestinoje tuo pat metu? Kokie ir kada buvo gyventojų surašymai pagal priklausomybes tautybėms? Kiek buvo žydų perkelta į Palestiną iki karo pagal Perkėlimo paktą(The Transfer Agreement, pasirašytą 1933 metų rugpjūčio 25 dieną)? Kiek išgyveno karą kaip ir mūsų seneliai, o vėliau atvyko į Palestiną savo istorinei-biblijinei valstybei atkurti? Kaip buvo suskaičiuotos aukos? Kas, kada ir kaip jas skaičiavo, kokią skaičiavimo metodiką taikė, kaip Niurnberge buvo suskaičiuotos aukos ir pagal kokių aukštų vokiečių pareigūnų liudijimus buvo jos nustatytos tardymo metu ir raštiškai, ar tik pasiremta vien Sovietijos pateiktu aukų skaičiumi? Ilja Ehrenburg’o suskaičiuotomis aukomis? Esate mokslų daktaras, tad manau, kad pajėgus mums atsakyti į šitą klausimą, ačiū avansu.

Teisingai

Dr.Ramanauskai, marą užneša maro nešėjai, tai raudonasis, rudasis, ir kitokių dar daug yra, todėl tautos kaltinti kad jį yra maro platintoja, labai neteisinga, turintys silpną imunitetą, neatsparūs suserga, tada jis ligonis, bet būna stiprių, ir jie pasveiksta.

>19;48

Ką čia kliedi, kokie dar internacional socialistai, tai atėjo basiakai plėšikai, ir plėšė žudė, jie ir pasivadino bolševikais, daugiau plėšti, todėl tuo laiku iki internacional socialistų, jie buvo kaip iki mėnulio, o vokiečiai buvo internacional socialistai, su savo beprotiška teorija.

Jules Klausimui

Laimėjo rinkimus demokratiniu būdu, todėl liberoidai ateity tokius rinkimus draus. Draus ir referendumus, kaip dabar Vokietijoje, kad tai nepasikartotų. Jokių demokratijų, jokių Youtube ar FB ateity žadama nebūti, kad tai nebesikartotų, o oligarchija, ypač raudonoji, amžinai klestėtų – žydėtų. Vokietija nėra laisva šalis, o tebėra okupuota, ką neseniai viešai pripažino jos Finansų ministeris(“And we in Germany have not enjoyed full sovereignty at any time since May 8, 1945. (Finance Minister Schäuble, speech at European Banking Congress, November 18, 2011 in Frankfurt)”. Rumor has it that every incoming German administration must sign a letter of submission to the United States (Kanzlerakte) – kiekvienas, naujai išrinktas, kanzleris turi parašu patvirtinti savo vasalystę, savo nelaisvę). O Jūs manote, kad Lietuva laisva ir suvereni.… Skaityti daugiau »

stasys

Jules 2019-08-1 10:18…Jus baisiai gyliai „kabinat” ..kalba eina apie vieno mero klystkelius o ne pasaulinio sąmokslo DNR tyrimus .Va Reigardas apie ai daug žino , Jis laisvai galėtu ir kokia paprasta diagrama nupaišyti ..kaip tas liberalizmas per kelias kartas iškreipia paprastu žmoniu genomus pakeičiant juos skistimėliu burnai išskalauti . Va kai Lietuvoje nustos bufetininkės su melžėjomis tikėti kad pasaulis po ju kojomis .. pažadu mes vėl grįšime prie temos to kodėl Šimašiui kojos pinasi tik pamačius kabanti bareljefą Lietuvos didvyriams .

to >19;48

Pačiam gal pirma reiktų su sąvokomis padirbėti – išsiaiškinti?

stasys

Daktare Ramanauskai, 2019-08-1 19:58 . > o Jus optimistas klausiat beveik kad kavos aparato .. kiek grąžos bus jei įpilti puse puodelio kavos .. ? Jūsų vietoje pirmiau paruoščiau pažymą kad niekada nebuvote KGB darbuotojas ir komunistas ir tik po to uždavinėčiau tokius sudėtingus klausimus .

Stasiuk,

kuo pačiam nepatinka melžėjos? Šitaip nemandagu kalbėt. Kiekvienas žmogus, bet kokios profesijos, perėjęs visas vystymosi, lavinimosi ir atstovavimo pakopas gali tapti pirmu žmogumi savo valstybėje, vadinasi, melžėja taip pat. Tad prašom tokį atsakingą darbą dirbančiųjų nežeminti. Nebūk toks jau kietuolis čia, kaip ir tas vienas Amerikos prezidentas(Vyriausiasis karo vadas Europoje), kuris prisipažinėjo žmonai ne meilėje pirmiausia, ne kaip seksiuko norintis, o tuo, kad baisiai neapkenčia vokiečių-„Dieve, kaip aš nekenčių vokiečių!”, – rašė žmonelei karo laimėtojas, susipjovęs su kitu legendiniu generolu George Patton’u, kuris už savo iniciatyvas ir raginimus išvaduoti iš Sovietijos Vidurio ir Rytų Europos tautas, suduodant mirtiną smūgį tuoj pat. Nudaigojo, bet palaidojo su pompa. Patonas, kitaip nei Dvaitas, prisipažino žmonai, kai įveikė ne tą priešą.

Teisingai

Jules mąstai, jei tik tauta pasidarytu protinga, demokratiniai rinkimai iškart būtų uždrausti, bet taip tikriausiai nebus, čia jau galioja Enšteino teorija, kvailumas yra begalinis, kaip ir Visata, tik pastarosios nepatikrinsi ,o kvailumas jau įrodytas.

stasys

Stasiuk, 2019-08-1 20:48 > beveik kad prirėmėt ir sugėdinot su tomis bufetininkėm . Laimintas tas vyras tokia turintis .. paskutinėmis tendencijomis piešiant Lietuvoje liko tik „karalienės” išsiskyrusios , na bet čia ne į tema ,..kaip ir ta tikėtina Ruzvelto užuomina kad nori ar pasiilgo paprasto sekso .. žmonai su nuoroda į kaltininką. :)) istorija paini ir nereikia visko suprasti joje pažodžiui …

Jules

Kokią dar KGB pažymą Jūs man čia siūlote jums pateikti, pone Stasy, kai visos Niurnbergo knygos(popierkos) buvo iškart išleistos ir pateiktos pasauliui, pavyzdžiui, čia domimu klausimu pateikta visa medžiaga iš to teismo šiame tome: NT_Nazi_Vol.V (United States Government Printig Office Washington – 1946), p.(380-382) arba 2738PS, IMT, Vol.31, pp85f, tad ko pačiam dar reikia, kai viskas kaip ant lėkštutės jums pateikta? Skaityk ir mėgaukis verdiktais, liudijimais, nutarimais, sprendimais, kino medžiaga, dokumentais, įrodymais ir korimais, o ne reikalauk pažymos, kad ne kagebistas. Nesek to Langų seržanto(wie ein Feldwebel des Fensters) pėdomis – būk padoriu žmogumi ir rimtu oponentu, sutariam? Jokio čia painumo nėr, jei pačiam rūpi Tiesa, o ne melas. Čia ne Ruzas turėtas omeny, o generolas, vėliau tapęs prezidentu.

nemaitink trolio

Kaip tik šiandien lenkai mini Varšuvos sukilimo 75-metį. Jei kas nežino, tai Varšuvos sukilimas prasidėjo ne kiek nuo vokiečių karių užpuolimo, kiek nuo etninių vokiečių ir vokiečių kolonistų puldinėjimo ir žudymo. Už Varšuvos sukilimo malšinimą teisiami vokiečiai netgi bandė teisintis, kad jie tik stengėsi apsaugoti šimtmečius Varšuvoje gyvenusius etninius vokiečius. Aišku, tai tebuvo pusiau tiesa. Tačiau negirdėti, kad šiandien lenkai plaktųsi už vieną, ar kitą, sukilimo vadą, kuris toleravo etninių vokiečių žudynes. Nes ne šis sukilimo epizodas buvo svarbiausias. Mano komentaras yra ne vien apie dvigubus standartus, bet ir apie savigarbą. Turėtų Lietuvos valdžiagyviai savigarbą, tai tokių Amerikos Žydų Kongreso ir jo filialo – Lietuvos Žydų bendruomenės inspiruotų nesąmonių nė nebūtų. Džiaugtųsi ir dėkotų žydai J.Noreikai vien už tai, kad… Skaityti daugiau »

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

to „stasys 2019-08-1 20:46
Daktare Ramanauskai, 2019-08-1 19:58 . > … Jūsų vietoje pirmiau paruoščiau pažymą kad niekada nebuvote KGB darbuotojas ir komunistas ir tik po to uždavinėčiau tokius sudėtingus klausimus .”
**
Patarkite, kas tokias pažymas išduoda ir pasakykite kur jas pristatyti?
*
Tai žinau tokią tikrą istoriją. Asilas gabrielius reikalauja, kad melagis ramūnas jam pristatytų „spravkę”, kad tas ne kgb stukačius. O pasirodo, kad abu ANTIKONSTITUCININKAI ir pilnai atitinka kgb reikalavimus.
Taip, kad tamsta stasy, atitinki kgb reikalavimus ir man visiškai nereikia tamstos „spravkių”, nes pagal darbus sprendžiu. Tamsta darbuojiesi kaip penktoji kolona, hibridinis stribas. Ir to man pilnai pakanka.

stasys

J.Ramanauskui ..buvo laikas kai Tamsta dar bandė klausti ,abejoti savo išvadose..Šiandiena viso to jau nėra ir viena ka girdžiu iš Tamstos tai tos senos nuolat kartojamos patvorinės mantros . Kai žmogus netenka abejonių savo svarstymuose jo pasaulis nustoja suktis ir progresuoti .Bijokite to ! tokie žmonės linkę į labai kontraversiškus sprendimus .Beje.. ši tema irgi apie tai .

stasys

Jules ačiu už nuorodas .

Nėr už ką,

tad prašom atsisiųsti visus tomus, o jų labai daug – nepatingėk! Visas šitas trijų spalvų viršelių serialas skaitmenizuotas pdf formatu, tad prašom dirbti, pone Stasy, kad ateity nereiktų be reikalo bartis ar net pyktis.

32
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top