Dovilė Šakalienė ir Co užsimojo pagerinti Lietuvos žiniasklaidą?

Trys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai priklausantys Seimo nariai – Dovilė Šakalienė, Robertas Šarknickas ir Zenonas Streikus – kovo 16-ąją dieną ėmėsi gerinti Lietuvos žiniasklaidą. Tiesa, tai padarė labai jau savotiškai: registravo Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama įtvirtinti nuostatą, kad visuomenės informavimo priemonės turinyje privalėtų būti mažiausiai 50 proc. pozityvios informacijos. Beje, kas nuspręs, kokia informacija yra „pozityvi“, kažkodėl nutylima. Matyt, kriterijus, kurie padėtų nustatyti, kas yra „pozityvu“ ir kaip turėtų konkrečiai „gerinama“ žiniasklaida, D. Šakalienė ir vėl išsiuntinės privačiais laiškais.

Kad žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose tą pačią akimirką kilo „reakcija“ ir vėl aidi šūksniai apie „nenaudėlių valstiečių“ norą pažaboti „paskutinį tiesos poligoną“, nė rašyti nereik. Kaip ir tai, kad nors kiek viešiau pasisakyti galės tik „lygesni tarp lygių“ ir kad juos jau atrinko … ta pati žiniasklaidos „gerintoja“, besiskelbianti ir Žmogaus teisių gynėja D. Šakalienė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 3 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2017 m. d. Nr. Vilnius

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. Visuomenės informavimo priemonės turinyje turi būti išlaikytos proporcijos tarp teigiamos (pozityvios) ir neigiamos informacijos.

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 22 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„10. Kiekvienas viešosios informacijos rengėjas ar jo dalyvis turi paskirti asmenį (vyriausiąjį redaktorių, redaktorių, programos vedėją ar kitą asmenį), kuris atsako už visuomenės informavimo priemonės turinį. Kai viešosios informacijos rengėjas ar jo dalyvis yra tas pats asmuo, jis atsako už savo visuomenės informavimo priemonės turinį. Visuomenės informavimo priemonės turinyje turi būti ne mažiau kaip 50 procentų teigiamos (pozityvios) informacijos ir ji pateikiama informacinės programos pradžioje ar pirmuosiuose leidinio puslapiuose.“

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
lrs.lt

* * *

Kaip matyti iš aiškinamojo rašto, pataisų autoriai tiki, kad visoms jų įvardytoms problemoms spręsti pakanka į įstatymą įrašyti kad ir tokius sakinius: „Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. Visuomenės informavimo priemonės turinyje turi būti išlaikytos proporcijos tarp teigiamos (pozityvios) ir neigiamos informacijos.“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 3 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
1.Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai
Visuomenės informavimo įstatymas nustato viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę. Žiniasklaida yra viena svarbiausių informacijos šaltinių apie valdžios institucijų darbą bei jo vertinimą ir kartu viena pagrindinių demokratinės visuomenės veikėjų, formuojančių ir palaikančių viešąjį diskursą. Normatyviniu požiūriu žiniasklaida laikoma demokratijos garantu, užtikrinančiu visuomenės informavimą apie jai svarbius politinius, socialinius, ekonominius įvykius, atstovaujančiu piliečių interesams ir formuojančiu visuomenės nuomonę bei kontroliuojančiu valdžios institucijų veiksmus. Korupcijos skandalai, valdžios pareigūnų piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimas bei kitos problemos, nušviečiant politinio gyvenimo aktualijas, itin dažnai atsiduria žiniasklaidos akiratyje. Neigiamos informacijos vyravimas politinės komunikacijos kanaluose skatina visuomenės nusivylimą valdžios institucijomis ir nusišalinimą nuo politinio gyvenimo, taip pat nepasitikėjimą žiniasklaidos priemonėmis ir jose pateikiama informacija. Nepasitikėjimas valstybinėmis institucijomis bei žiniasklaida dažnai išauga dėl nestabilios ekonominės situacijos valstybėje, dėl per didelio dėmesio neigiamai informacijai. Tačiau akivaizdu, jog labai trūksta kokybiškos informacijos, kuri leistų žmonėms įgyti daugiau žinių ir informacijos apie politikoje vykstančius procesus, pvz., susipažinti su rinkimuose dalyvaujančiais politikais, suprasti valdžios svarstomus visuomenei aktualius klausimus ir priimamus sprendimus.
Tai ir paskatino projekto rengimą, kurio tikslas nustatyti, kad visuomenės informavimo priemonės turinyje būtų išlaikytos teigiamos (pozityvios) ir neigiamos informacijos tam tikros proporcijos.
2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:
Projekto iniciatorius ir rengėjas Seimo narė Dovilė Šakalienė ir Seimo narys Zenonas Streikus.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai
Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnyje yra nustatyti pagrindiniai visuomenės informavimo principai, 22 straipsnio 10 ir 11 dalyse nustatyta, kas atsako už visuomenės informavimo priemonės turinį ir kokių reikalavimų turi laikytis viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai), tačiau nėra apribojimų turiniui dėl neigiamos informacijos skleidimo apimčių.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama
Įstatymo projekte siūloma papildyti Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, nustatant, kad visuomenės informavimo priemonės turinyje turi būti išlaikytos proporcijos tarp teigiamos (pozityvios) ir neigiamos informacijos, o 22 straipsnio 10 dalyje nustatyti proporcijas – kad turinyje turi būti ne mažiau kaip 50 procentų teigiamos (pozityvios) informacijos ir ji pateikiama informacinės programos pradžioje ar pirmuosiuose leidinio puslapiuose.
Laukiami teigiami rezultatai – bus pasiektas teigiamos (pozityvios) ir neigiamos informacijos skleidimo balansas, padidės pasitikėjimas valdžios institucijomis, žiniasklaida ir valstybe, augs piliečių sąmoningumas, aktyvumas bei pilietiškumas. Visuomenė aktyviau įsijungs į šalies politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo aktualijų sprendimą.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta
Priėmus šį Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai
Įstatymas turės teigiamos įtakos korupcijai ir nusikalstamumui mažinti ir ženkliai sumažins visuomenės nusivylimą ir nepasitikėjimą valdžios institucijomis ir žiniasklaida.
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai
Įstatymas turės teigiamos įtakos verslo plėtrai.
8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios
Priėmus įstatymo projektą kitų teisės aktų pakeitimų nereikės.
9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus
Įstatymo projekto nuostatos neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms, Europos Sąjungos dokumentams.
11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti:
Įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikės.
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais
Priimto Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados
Specialistų vertinimų ir išvadų negauta.
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno ,,Eurovoc“ terminus, temas bei sritis
Reikšminiai Įstatymo projekto žodžiai: „visuomenės informavimas“, „spauda“, „žiniasklaida“.
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai
Nėra.
Teikia:
Seimo nariai
Dovilė Šakalienė
Zenonas Streikus
Robertas Šarknickas

* * *

Jūsų dėmesiui siūlome ir Dovilės Šakalienės pranešimą, pasirodžiusį kovo 17-ąją lrs.lt puslapyje, kuriame Seimo narė aiškina, kodėl ji ėmėsi įstatymais įvedinėti „gerų ir blogų naujienų“ proporcijas. Tiesa, žinant, kad žmogaus teisių gynėja besiskelbiančiai D. Šakalienei patinka rūšiuoti tuos, kurie turi teisę paviešinti savo nuomonę, tikėtina, kitas jos raštas įves visuotinai privalomą „gėrio“ ir „blogio“ sampratą à la Šakalienė.

Dovilė Šakalienė: „Lygias teises geroms naujienoms“

Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos rodikliai itin prasti, savižudybių, patyčių lygis vienas prasčiausių Europos Sąjungoje. Emigracijos mąstai tokie, kad karčiai pavadiname evakuacija, bet išvykstama ne vien dėl finansinių sunkumų – emigrantai dažnai pabrėžia psichologinės gerovės stoką. Netgi tiesiai sako, kad Lietuvoje viskas atrodo blogai. Ties šia vieta ir kyla klausimas – ar tikrai viskas yra juoda, ar kartais mes pernelyg daug koncentruojamės į negatyvą.

Be abejo, taip jau veikia mūsų smegenys – ne tiek daug pakitusios, kaip mums norėtųsi, per pastaruosius tūkstantmečius – mes instinktyviai pirmiausia fiksuojame pavojų, tad informacija apie grėsmes akimirksniu patraukia ir sudomina. Tačiau vis dėlto nebesame paleolito žmonės ir galime sąmoningai įvertinti dabartinę informacinę erdvę. Visi puikiai suprantame, kad gyvename informacijos amžiuje – iš visų pusių eina didžiulis srautas žinių, naujienų, vaizdų ir t.t. Ir nors šiandien kiekvienas gali lengvai tapti informacijos skleidėju, vis tik žiniasklaida yra centrinė to informacinio srauto figūra – įtakinga ir svarbi kaip niekada.

Kaip laiške man rašo bene žymiausias žiniasklaidos poveikio visuomenės psichikos sveikatai tyrinėtojas prof. Grehemas C. L. Deivis (Graham C.L. Davey) „Mūsų atlikti tyrimai liudija žymų kognityvinį ir emocinį poveikį visuomenei, įskaitant nerimo ir depresijos lygio augimą, bet ir nepasitenkinimo savo gyvenimu didėjimą. Deja, negatyvios naujienos dar niekada nebuvo tokios dominuojančios kaip šiandien, kai viešosios informacijos rengėjai dažnai naudoja negatyvą siekdami emociškai užkabinti auditoriją, nesusimąstydami kokias psichologines pasekmes turi tokie jų veiksmai.“

Žiniasklaida turi teisę ir pareigą pranešti visuomenei žinias – kas vyksta, kas blogai ir kas gerai. Ir vis tik mūsų žiniasklaidoje negatyvios informacijos dominavimas yra stulbinantis. Nors jau ne viena žiniasklaidos priemonė mato, kad mums trūksta pozityvios informacijos, imasi labai reikalingų iniciatyvų skleisti žinias apie mūsų šviesuolius, įkvepiančius projektus, gerus darbus, bet tendencija išlieka akivaizdžiai neigiama – pozityvūs dalykai išlieka medijų paraštėse. Jei negatyvi žinia pastebima išsyk, pranešama plačiai ir dažnai eskaluojama (kartojama, neretai papildant nežymiomis naujienomis ar net be jų, kartais netgi prarandant bet kokią informacinę vertę), tai pozityvios žinios sklaida net nesulyginamai kuklesnė.

Moksliniai tyrimai seniai atskleidė taip vadinamos žiaurios žiniasklaidos (violent media) neigiamą poveikį psichikai – ir taip, mes turime Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio teisinį reguliavimą. Jis numato ribojimą konkrečių neigiamų žinių ir vaizdų mūsų vaikams. Bet mums visiems – visai visuomenei, kuri jaučiasi bejėgė, pažeidžiama ir kartu pikta bei agresyvi – trūksta pozityvios informacijos. Mūsų mažutė ir nelabai turtinga valstybė vis tik nėra tokioje beviltiškoje duobėje, kaip per juodus šiandieninio informacijos srauto akinius ima atrodyti. Mes laisvi – ir jau netgi daugiau nei ketvirtį amžiaus. Mes demokratinė valstybė – ir nors nuolat susiduriam su daugybe žmogaus teisių problemų, mes gyvenam visiškai kitame lygyje nei buvusi sovietinė imperija ar šalys, nepriklausančios Vakarų erdvei. Mes turime nerealų kiekį talentų – nuo lazerių mokslininkų iki plaukimo čempionų. Ir mes turime tai matyti ir žinoti.

Ar turime nutylėti problemas ir apie jas nekalbėti – atvirai ir skaudžiai? Ne. Žiniasklaida turi ir toliau atvirai rodyti mūsų skaudulius. Bet ne veltui egzistuoja terminas „eskaluoti“ – mes turime sumažinti tą mazochistinį kiekvienos neigiamos naujienos eskalavimo, kartojimo, vėlimo po visas įmanomas laidas ir straipsnius, kol tai tampa nebepanašu į žiniasklaidą, kai tuo tarpu nebelieka vietos informacijai apie pozityvius ar bent neutralius dalykus – kas vyksta mūsų valstybėje pozityvaus, ką keičiame ir ko mokomės ir ką pasiekėme ir kam padėjome ir taip toliau. Skirkime adekvatų dėmesį pozityvioms žinioms – jų nereikia kurti, jos yra, tik sąžiningai jas praneškime.

Mūsų Rytų kaimynas išleidžia didžiules sumas, kad įtikintų kaip blogai Lietuvoje ir kokie lietuviai nelaimingi – nedirbkime jiems. Kalbėkime atvirai ir nevyniodami į vatą apie savo problemas, bet kalbėkime ir apie sprendimus, apie teigiamus pokyčius, apie įkvepiančius darbus – įskaitant ir mūsų valstybės institucijas ir pareigūnus. Moksliniai tyrimai rodo ne tik tiesioginę koreliaciją tarp dominuojančios neigiamos informacijos žiniasklaidoje ir visuomenės psichikos sveikatos rodiklių, bet ir poveikį pasitikėjimui savo valstybe bei patriotiškumui. Neslėpkime blogų naujienų, bet neslėpkime ir gerų naujienų. Man įstrigo vieno Lietuvai atidavusio visą gyvenimą pulkininko žodžiai: „Jei mes palaužiame savo pačių dvasią – priešas jau laimėjo.“

* * *

Supažindiname ir su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime pareiškimu, kuriuo atsiribojama nuo tokios 3 frakcijos narių saviveiklos „pagerinti žiniasklaidą“.

LVŽS frakcijos pranešimas: „Nepriklausoma žiniasklaida – pagrindinis žodžio laisvės garantas“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija (LVŽS) Seime informuoja, jog trijų frakcijos narių pateiktos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos yra šių Seimo narių asmeninė nuomonė ir neatspindi frakcijos pozicijos.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga visapusiškai palaiko žodžio laisvės principą ir vieną pagrindinių jo garantų – nepriklausomą žiniasklaidą.

„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, išgirdusi apie siūlymus inicijuoti įstatymų pataisas, kuriomis žiniasklaida būtų įpareigota ne mažiau nei pusėje skelbiamo turinio nurodyti teigiamą informaciją, atsiriboja nuo šios viešai pasklidusios informacijos. Šis siūlymas dėl cenzūros nebuvo diskutuotas ar derintas frakcijoje, tad tai turi būti traktuojama kaip šių trijų siūliusių Seimo narių nuomonė, o ne visos frakcijos sprendimas. LVŽS bendru sutarimu cenzūros jokiai žiniasklaidos priemonei tikrai taikyti nežada“, – sako frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
43 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Iš principo ,atsiribojant nuo simpatijų

ar antipatijų asmenybėms,tačiau pozityvaus požiūrio į viską trūksta ne tik žiniasklaidai Lietuvoje,bet ir mums visiems.Suprantama,žinios turi būti patekiamos objektyviai,tačiau vertinimuose norėtųsi rasti kuo daugiau pozityvaus ieškojimo rasti sprendimą.Apie tai daug kalbėdavo savo studentams psichologas V.Čepas iš Klaipėdos.Kokia bebūtų situacija,viskas priklauso nuo POŽIŪRIO.Net sunkiausiose problemose reikia ieškotisprendimų būdų,siūlyti kuo daugiau sprendimo būdų,o tai yra pozityvu.Gal būt tai norėta pasakyti.Ir tai yra teisinga.

aba

Nežiūrint į širšalą,kilusį dėl D.Šakalienės pasiūlymo(visiška kvailystė pavadinti jį cenzūros įvedimu),būtų įdomu paskaityti Dovilės Šakalienės straipsnio „Lygias teises geroms naujienoms“ argumentuotą kritiką.

Stalker

Paprastai tariant, Sakaliene siulo istatimo lygije panaikinti zodzio laisve.
————————————————————————————-
Pasidare idomu, kaip avinu banda prabalsuos seime.

Čia klausimas ne apie

tai,ką rašyti,o kaip rašyti.Norisi daugiau humanizmo rašiniuose,humaniško požiūrio,kad nedominuotų sarkazmas ir patyčios.Tą patį galima nušviesti viena nata,o galima ir kita.Galima kultūringai,o galima grubiai.Gal reikia ir to,ir to,bet svarbu proporcijos.

Mįslė

Nesuprantu, kaip Šakalienė kitą kartą stums pvz. „Moterų nemušimo įstatymą” (priedą prie Stambulo konvencijos), jei pagrindinis jos metodas iki šiol buvo eskaluoti „šulinio” bei „Matuko” temas, kad būtų priimti reikalingi įstatymai? Su pozityvia informacija tokių neprastumsi.

Pikc

Jokia paslaptis, kad purvasklaida yra pavirtusi kloaka, kur dergimasis ir savinieka jau seniai yra tapę „gero tono ženklu”. Tik štai padėtį taisyti, iškepant dar vieną įstatymą yra tiek pat protinga, kiek kovoti su smurtu prieš vaikus, kepant įstatymų pataisas ir plečiant smurto sampratą. Čia kažkoks bolševizmas (aišku, prisiminus, iš kokios kontoros Šakalienė atėjo, tai nestebina). Ir dar vienas dalykas: priėmus įstatymą, reikia užtikrinti jo laikymąsi – kitaip tariant, reikia įvesti nuobaudas už jo pažeidimus. Į ką tai gali išvirsti šiuo atveju? O jei dar į Šakalienės ideologines pažiūras ir prioritetus atsižvelgsime… 😉

>ABA

Kas yra gera naujiena? Pvz.:
Policija sulaikė įtariamuosius, uždaužiusius merginą kastuvu. Gera tuo, kad mūsų policija dirba profesionaliai. Bloga…
Maiulis įtariamas dėl kyšio paėmimo. Gerai- dirba teisėsauga, vienu kyšininku mažiau valdžioje. Blogai- kad dar yra tokių žmonių.
Taigi kiekvienoje žinioje yra ir gero, ir blogo. Ir cerberiui, kuris priims sprendimus gera- bloga, tai taps aukso kasykla. Šakalienė jau žino tokių kasyklų vertę, todėl ir stumia buldozeriu pataisas. Kai paprasčiausiai užtektų paprašyti žiniasklaidos taip elgtis.
O dar geriau būtų, jei daugiau pozityvo būtų iš Seimo ir Vyriausybės. Kad dažniau įstatymuose siūlytų pyragą, o ne botagą. Sakykim, važiuoji leistinu greičiu, neveži padangų į mišką, praeini pro gėrimų skyrių, nesikeiki, nemuši vaikų- premijos:):):)

Stalker

Be sarkazmo ir paticiu. Pozitivumas ziniasklaidoje neturi jokios itakos savizudibiu skaiciui.

vai me

Karbauskas su savo „kibucininkais”apgailėtini.Nespėja laikyti smūgių, sluostydamas snarglius.Seniai reikėjo, šia gauja atsikratyti. Sodomitų bendrininkė Šakalienė ir valstiecių partija, tai, kaip tarantulas ant biskvito riekės.Nereikia būti „proto bokštu”, kad suprasti, kokią bombą pakasė Šakalienė, po partijos pamatais, prastumdama vaikų prekybos įstatymą.Dabar belieka, keturis metus rodyti, kaip iš tautiecių namų grobiami vaikai ir badyti pirštais, į valstiecius. Taigi, kam nauda, o asilui,smūgiai.Po sekancių rinkimų, galės, šunims blakstienas kirsti.Dar prisidės cenzūros įstatymas.O, kur dar, aukštai sėdintis lapsardokas. Kazkodėl, nuojauta man kuzda, negali visa partija politikų, būti idiotais.Gal sakau, tai, koks nors, gudrus planas.Priimti nepatogius įstatymus, partiją likviduoti ir išsivaikšcioti po kitas partijas, kurios, ant balto zirgo ir neapšiktu mundieriumi, atjos „gelbėti piliecių”.Jeigu, aš neteisus, o valstieciai, ne niekšai ,apgavę rinkėjus, tik paprašciausi idiotai,… Skaityti daugiau »

Stalker

Karbauskis ir jo partija nekalta, kad ju numeris yra 6 😉
P.S
http://www.zodynas.lt/jaunimo-zodynas/SS/sestiorka
šestiorka
pastumdėlis, kas kitų išnaudojamas, žemiausias hierarchijoje, prasčiokas scom

Marginalas

Žiūrint į tokį gražų paveiksliuką kažkodėl gimsta asociacija su šia sovietų liaudies daina: http://a-pesni.org/drugije/ruskras.htm.

aba

Niekas nepaneigs,kad žiniasklaidoje patyčių,rypavimų,pamazgų pylimo-per akis.Lietuva,anot jos,skurdžių,beteisių išnaudojamų būrų,alkoholikų,tėvų,uždaužančių savo kūdikius,žydšaudžių…ir tt.šalis.O kur dar netikusi,korumpuota,nekompetentinga valdžia,kuriai svarbu tik nuosava kišenė?
Viskas pasigardžiuojant išvilkta į viešumą.Ir koks rezultatas? Gal nauja,rinkimus laimėjusi valdžia, geresnė? Gal sumažėjo alkoholikų,skurdžių,nusikaltėlių?
Ar jums neatrodo,kad tai paskatino šimtus tūkstančių piliečių emigruoti?
Ar eitumėt dirbti į firmą,kurios vadovai,kaip skelbiama,korumpuoti neišmanėliai,o darbuotojai-alkoholikai ir skurdžiai?
Ar ne taip žiniasklaidoje vaizduojama Lietuva?
Todėl vienintelė išeitis-nešt iš jos kudašių.
PS.Deja,niekas taip ir nesukritikavo D.Šakalienės straipsnio.
O gal kas įrodys patyčių ir negatyvizmo naudą?

ne tie siūlo

Bet negatyvo tai ryškiai per daug. Tik pabandykite paspėlioti kaip atrodytų tas pozityvas, pateikiamas jau kelintos propagandistų išauklėtos propagandininkų kartos?

Danutė

Cituoju :
„Beje, kas nuspręs, kokia informacija yra „pozityvi“, kažkodėl nutylima.”

O kas nuspręs, kokia informacija negatyvi ? Kai nežinoma kas pozityvu, nežinoma ir kas negatyvu. O gal galima sužinoti, gal kas pasakys ?
O kokia nauda iš žiniasklaidos , kai parašoma knyga apie Landsbergį ir apie mūsų prezidentę šlykščiausios knygos ? Paaiškinkit. Taip reikia ? O kodėl reikia ? paaiškinkit, runkeliai nori viską žinoti.Kodėl žiniasklaidai viskas galima ? O kas negalima ? Aš apie save, tai žinau, ko aš negaliu, o žiniasklaida ar žino ? Kai kurie žurnalistai žino, ko negalima rašyti.., o kai kurie viską gali …

Pikc

->”aba” – pardon, bet tamstos teiginys „O gal kas įrodys patyčių ir negatyvizmo naudą?” yra gryna šyza. Čia lygiai tas pats, kas isterijos dėl „smurtas yra bele kas” pataisų „argumentai” – „o kas įrodys vaikų daužymo naudą?” Su logika tai niekaip nesusiję. Logiški klausimai būtų, pvz.: Kodėl veikėja, kėlusi isteriją ir pati tą „negatyvą” eskalavusi, kad barnevernetišką brudą „prastumtų”, staiga susirūpino tuo pačiu „negatyvu”? Kodėl ŠITA persona staiga susirūpino tuo „pozityvu” ir ką tas „pozityvas” gali reikšti, atsižvelgiant į tos veikėjos išpažįstamą ideologiją ir prioritetus? Kaip ketinama tą „pozityvo proporciją” užtikrinti? Kaip bus reaguojama į neišvengiamą pasipriešinimą ir kaltinimus „cenzūra” bei „žodžio laisvės” varžymu? Galų gale (vėlgi atsižvelgiant į tos ypatos reputaciją), kiek logiška yra tikėti, jog jai TIKRAI rūpi… Skaityti daugiau »

vai me

Manau, kad Šakalienės stumiamas cenzūros įstatymas ir vaikų prekybos įstatymas, tai dvi, to paties, medalio pusės. Valstieciams pats laikas rimtai susimąstyti ir pradėti valyti savo gretas.Padėtis išties sudėtinga.”Sistema” paskelbė” šachą”.

Stalker

Bus taip:
„Seimo nariai vagys ir aferistas” cia yra negativi informacija, jos skelbti negalima.
„Seimo nariai sventieji tautos gelbetojai” cia yra pozitivi informacija, del to skelbti galima.

DeltaHedge

Upd.
Bus taip:
“Seimo nariai vagys ir aferistas” cia yra negativi informacija, tai gali ispruovokuoti runkeliu savizudibes. Tokia info skelbti grieztai draudziama!
“Seimo nariai sventieji tautos gelbetojai” cia yra pozitivi informacija, po tokios informacijos runkelis sypsosis ir bus laimingas. Tokios info skelbimas yra grieztai butinas.

Stalker

UPD.3
Sekantis etapas: Minciu ir jausmu policija.

Ekspertas

Iš viso turėtų būti draudžiamos patyčios žiniasklaidoje, bei draudžiama aprašinėti kriminalus. Negalima rašyti – žudikas, susitepęs, liudnai pagarsėjęs ir pan. Kriminalai – jei reikia turi būti pateikti statistiškai, be detalių. Ką tas duos?- Tada žiniasklaida siekdama išlaikyti susidomėjimą turės galvoti apie kitas formas – ne primityvų manipuliavimą jausmais ir pan. Viešoje erdvėje turi būti leidžiamas tik pagarbus ir mandagus bendravimas, nes kitoks – tiesiog daro žmones gyvuliais.

ruta

Matant , kam ir uz ka tarnauja ziniasklaida/ delfi , komsomolke ../ , skelbdama TIK vienpusiska ir sistemai naudinga info , tai , manau uztektu TIK politines valios , kad purvasklaida ir jos adeptai uzkulniai , tapkinai -buratinai , valatkos , kvietkeviciai ir kitas brudas pakeistu plokstele ..Na , o ka daryti su sita Norvegijos reikalu patarnautoja , dabar jau edancia is MUSU visu pinigu ?

Naivokas siūlymas arba

siūloma viena,o pasąmonėje norima kito.Tai ir gerbiamo Z. Streikaus siūlymas,tik leiskim jam daugiau apie tai kalbėti.Liberaliai nejautrus objektyvios realybės pateikimas yra mūsų liberalios visuomenės liga.Ir netgi liberaliai egoistinė propaganda,noras dominuoti su savo nuomone yra žiniasklaidos šiukšlė…Koks atskaitos taškas-krikščioniškomis vertybėmis paremto humaniško požiūrio į viską sklaida.Ir tai daryti sąmoningai,iš principo.Sąmoningumas yra mūsų visuomenės silpnoji vieta.Vis dar esame infantilūs ir mums patogu tokiais būti,-apsimesti,kad nežinom,nesuprantam,nenorim žinoti,pabėgti nuo realybės,išeiti į kitą kambarį,negirdėti,nematyti,nes tai nepatogu.Reikia prisiimti atsakomybę sąmoningai,t.y.lipti ant kryžiaus savanoriškai… paskui atsipirks.Kaip žmonės sakydavo prie duonutės gerai ir pyragėlis….Pyrago visuomenė?D.Šakalienė siūlo daugiau pyrago?

palaikau D. Šakalienę ir kolegas

Šiuo klausimu palaikau D. Šakalienės ir jos kolegų iniciatyvą. Žiniasklaida yra labai žemo lygio, brutali, tendencinga ir išsigimusi. Prisiminkime: iš kiekvienos nelaimės stengiamasi išpešti kuo daugiau sau reklamos. Pavyzdžiui, kad ir nelaimingo vaikelio Mato atveju. Skalambijo šią nelaimę per visus kanalus, per visas televizijos laidas, spausdintoje žiniasklaidoje taip pat… Vaiką į šulinį įmetė – tas pats. Kas vakarą kiekvienoje laidoje rodomas tas baisus šulinys, išsigimęs tėvas… Kiekviena laidos vedėja ar vedėjas skuba kuo pirmiau pranešti, pasipuikuoti, o jau Gretos K. atveju – kailiniai, automobilis – užkniso juodai. Bet viršūnė pasiekta, bent man, tai Ispanija ir „naglas” lindimas į privatų žmonių gyvenimą, o viena žurnalistė Nastopkaitė net sekė tariamą auką kitoje šalyje, svetimame mieste, gatvėje ir „perdavinėjo” mums aukos nuotaikas, „fiksavo”… Skaityti daugiau »

stasys

Reikia gilintis į problema o ne jos pateikimo forma . Kažin ar kas Šakalienės komandoje tikėjo to projekto sėkme..bet kito būdo pasiekti visuomene nėra tik kaip joje susprogdinti vidaus bomba . Forma retai kada atitinka turinį ..o ‘vailokiniai’ retai kada tuos pačius vailokus tampo . Žiurėkime plačiau į problema..bent tam kad iš naujo apibrėžtume tos pakeltos problemos turinį.

Stalker > staska

„Reikia gilintis į problema o ne jos pateikimo forma ” Reikia pradziai issiaiskint kame problema.
Nes, teksto ir siulimu labai duog, bet visiskai neaisku kam to reikia?

tam : Palaikau Šakalienę ir t.t.

„Prisiminkime: iš kiekvienos nelaimės stengiamasi išpešti kuo daugiau sau reklamos. Pavyzdžiui, kad ir nelaimingo vaikelio Mato atveju. Skalambijo šią nelaimę per visus kanalus, per visas televizijos laidas, spausdintoje žiniasklaidoje taip pat… Vaiką į šulinį įmetė – tas pats.”
Žmogau, bet juk būtent tai, ką jūs čia aprašote, ir nurodė daryti D. Šakalienė savo raštuose žiniasklaidai!

stasys

Stalker ..manau Jus tuos paaiškinimus galite rasti Šakalienės komentaruose viešumoje, o kokias išvadas pasidarysite tai jau Tamstos reikalas . Ši karta prajuokino Valatkos komentaras ta tema , atrodo protingas ir įžvalgus žmogus , o vizgi susimovė su ta įžvalga . Įsikabinti formalios demokratinės teisės būdinga tiems kas ja ir šeip paprastai nesivadovauja , o čia ėmė Valatka ir išlindo su savo vėliavomis .:)) senatvė .

Stalker > Staska

Tai cia niera ko aiskint. Tai yra absoliuti nesamone, kuria neturi jokios prasmes.

StasysG

PRITARIU p. Šakalienei ir kitiems valstiečiams-žaliesiems. Bet yra didelė terminų bėda. Tyčinė. 1)Pagal Konstituciją ir Visuomenės informavimo įstatymą privalu visur ir visada rašyti ir kalbėti „visuomenės informavimo priemonės”.Tai de jure – prioritetas „visuomenė”. 2)O kaip de facto? Tai yra kaip tarp žurnalistų, politikų ir „tarp mūsų mergaičių”? ŽiniaSklaida: prioritetas „komercija”, t.y. pelno siekimas. 3)O kaip, pvz, pagal komentatorius? Purvaskaida. —pvz „Pikc 2017-03-17 19:48

Jokia paslaptis, kad p u r v a sklaida yra pavirtusi kloaka… ”

D.D.

Šakalienė sutelkė visuomenę diskusijai apie žiniasklaidą, kuri visus 26 metus rašo negatyvius analitinius straipsnius. Ir nors žmonės dirba, kuria, tvarko ir kuopia Lietuvą, savo tėvynę, tų gerų darbų niekas neaprašo, nepastebi. Tad akivaizdu, jokių įstatymų nebus priimta, bet diskusija duos teigiamų rezultatų – išryškins žiniasklaidininkų pelnus, užsakovus, motyvaciją rašyti destruktyvius, į neviltį žmones vedančius straipsnius ir pan.

Julius Puras

Delfis lrytas tiesos.lt juose pozityvei pateikimas S.Skvernelis Garliavos istorijos „didvyris”. Ką galvoju idant sotus alkanų neužjaučia. Jaigu žiniasklaida būtų objektyvi ir joje būtų rodomas tikras Skvernelio veidas tai jis būtų pritares tam įstatymo projektui.

Pensininke

PONAI , KA DARYTI LIAUDZIAI, O YPAC JAUNIMUI, KAD NUO 16VAL.30 MIN IKI ISNAKTU PER VISUS KANALUS TELEVIZIJOJE TRANSLIUOJAMA; KRIMINALAI, VAGYSTES, AVARIJOS, NARKOTIKAI IR KT. Ka daryti kad zurnalistika visur mato tik negatyvia juoda spalva, ar taip is tiesu viskAS IR YRA. TAD KADA BUS POZITYVAS?
Tegu atsako D Radzevicius, gal ir jis uz bevertas reklamas gauma atlyginima? Kodel nera pazintiniu, gera pamokanciu reklamu.Visi „demokratai” uzsipuole Sakaliene. O ji siuo atveju teisi, bet vienas pries veja nepapusi.

Pikc

->”StasysG” – nelabai supratau tamstos pozicijos „PRITARIU p. Šakalienei ir kitiems valstiečiams-žaliesiems”: gi tie kiti valstiečiai-žalieji nuo Šakalienės pasiūlymo atsiribojo. Tai tamsta esate kartu ir už, ir prieš? 🙂

Agne

Tikrai nebuvau Šakalienės gerbėja, bet jos pataisoms pritariu ir jokiai cenzurai ji neagituoja, nes kas dabar pilasi ant jos net baisu darosi.
Beje panašus str. yra 15min V.Lanzbergio viduriniojo, tik ten sklandžiai išdėstyta. Ir niekas nepuola net nekomentuoja. Tai ar cia objektyvi ziniasklaida? Valatka siūlo net psichiatrų pagalbą. Sovietų laikais psichiniais paversdavo, kurie turėjo kita nuomonę.
Gal atsipeikėkim, pagaliau!

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

Nesiruošiu kažkaip užpulti ponios Dovilės Šakalienės dėl tos jos idėjos, kad spauda kažkaip subalasuotai dėstytų informaciją, teiktų visokio pobūdžio žinias objektyviai. Tarkim atsiverčiu delfi ir skaitau, sužinau, kiek per metus padidėjo kardašian užpakalis. Pagal delfi, tai labai svarbu Lietuvai, todėl tokias žinias ir teikia. Tai čia ko gero turėtų būti kažkaip subalansuota. O esmė tame, kad ta žinisklaida yra akivaizdžiausiai užvaldyta, net pats ponas G.Landsbergis susitikinėja su žiniasklaida, su R.Kurlianskiu, tai tuo pačiu su kuriuo susitikinėjo ir liberalas E.Masiulis. Susitikinėjimų rezultatus žinome. Susitikinėjo ir toksai Mantas Adomėnas, kaip pats interviu sakė, perdavinėjo vidinę partijos informaciją, praktiškai tapo išdaviku. Ir nieko. Tai noriu ir užpulti ponia D.Šakalienę, kaip ir visus iki vieno Seimo narius, kad jie putinitiškai tyli dėl jiems nusiųstos… Skaityti daugiau »

Julius Puras

Tikrai aš nesu Šakalienės gerbėjas. Daugiau kritikas bet kas krenta į akis tai kad manipuliuojant informacija Šakalienė žiniasklaidoje pristatyta iš blogos pusės tuo tarpu Skvernelis tik iš palankios vertinimui pusės. Ir gaunasi kad Lietuvos visuomenėŠakaliene vertina neigemai o Skverneli teigemai. Bet tikrovėjeŠakalienė yra kaip nekalta avelė prieš vilką Skverneli. Blogas Skvernelis ne tik dėl Garliavos įvykių bet jis buvo policijos kuratoriumi įvairiuose lygiuose. Ir net aukščiausiam lygije ir ką mes turime? Pasirodo per merginos nužudymą išaiškėjo kad policija netirdavo banditišku išpuolių keliuose ir tai Skvernelio vyko Skvernelio priežiūroje. Apie tai niekas nekalba. Nei delfis nei lrytas nei tiesos.lt. Ir toje šviesoje Šakalienė teisi dėl to kad Lietuvos visuomenei nėra pateikema objektyvi informacija. Lietuvoje veikia ne žiniasklaida bet dezinformacijos ištisi centrai… Skaityti daugiau »

Julius Puras

” Šios nuosavybės teisės įgytos, kai okupacinis Lenkijos režimas 1938 metais šį pastatų kompleksą perdavė Lenkijos pranciškonų konventualų nuosavybėn. Saulius Skvernelis ir kultūros ministrė Lina Ruokytė Jonson (Jonsson) šiuo sprendimu įtvirtino okupacijos padarinius. ” apie tuos „gerojo” Skvernelio ir buvusios „kultūros” biznesmenės „žygdarbius” nerašo nei delfis nei lrytas nei tiesos.lt. Klausimas kodėl? Ką galvoju kad tai yra tos pačios sistemos stekenančios Lietuva sudėtinės dalys. Kurios veikia skirtingose priedangose.

StasysG--->Pikc

Aš esu UŽ D Šakalienę. V-ž frakcija anksčiau ar vėliau tam pritars. Dabar jie zonduoja, į kurią pusę krypsta svarstyklės. Juk jie ne kvaili, mato, kaip komercinė purvasklaida (su porno prieskoniais) ardo lietuvių sąmonę. Nes. Jokių „visuomenės informavimo priemonių” nebeliko. Nei Konstitucija, nei Visuomenės informavimo įstatymas šioje srityje nebeveikia. Viskas agentūrų PELNUI. Laimi komercinė pasiūla pagal elito norus. Visuomenė tik dėl akių.

Marginalas

1) Niekas nesikeičia ir nesikeis nuo šio „diskutavimo” tarp vis tų pačių iš savo užregistruotų kompiuterių rašančių komentatorių, pasivadinusių „valstybės” „saugumo” be jokio vargo identifikuojamais nikais. Kažkas panašaus į tikras diskusijas vyksta ne tarp komentatorių, bet tarp autorių, tačiau labai retai („komentatorių” beveik visi iš jų nepastebi ir niekina, o reti autoriai atsako kitiems autoriams nebent gindami grupės interesą – plg. Šopauskui iš baimės dėl jo įtakos, todėl pats Šopauskas čia gal bus išimtis). 2) Komentatorių (ir ne tik) „diskusijų” reikia nuotaikoms kontroliuoti ir aktyvesniuosius rašyti įskaiton (kaip kalbėjo didysis puškinas, „госбезопасность запомнит ваши имена”). 3) Todėl „diskusijų” ypač reikia dar ir laisvei pavaizduoti, nors dar nebuvo atvejo, kad bent vienas iš globalistinės ideologijos punktų, globalistų iškeltų Lietuvai, nebūtų pasiekęs… Skaityti daugiau »

aba

Pikc’ui „“aba” – pardon, bet tamstos teiginys “O gal kas įrodys patyčių ir negatyvizmo naudą?” yra gryna šyza. Čia lygiai tas pats, kas isterijos dėl “smurtas yra bele kas” pataisų “argumentai” – “o kas įrodys vaikų daužymo naudą?” Su logika tai niekaip nesusiję.” Argi? Jei vaikai yra daužomi,matyt yra priežastis,kodėl taip daroma.Ta priežastis gali būti pagrįsta arba niekinė.Jei įrodoma,kad vaikų daužymas nepadeda išauklėti doro vaiko,tada darom išvadą,kad to nereikia daryti.Jei kas pagrįstai įrodytų ,kad daužymas labai naudingas-tektų su tuo sutikti.Bet,kiek žinau,tokių įrodytojų neatsirado. Jei ginamos dabar klestinčios patyčios ir totalinis negatyvizmas ir nenorima pozityvo,tai,matyt,todėl,kad negatyvas yra naudingas.Todėl būtų logiška sužinoti tokios informacijos teikiamą naudą.Apie pozityvo naudą parašė D.Šakalienė.Ją kritikuojantys turėtų ar paneigti jos teiginius(to niekas nepadarė ir,manau,nepadarys),ar įrodyti,kad neigiamos informacijos… Skaityti daugiau »

stasys

to aba…Puikiai išdėstėte kritikos Šakalienei esme .:)

Stalker

Informacija turi buti ne „pozitivia” ar „negativia”, o reali.
Nieko daugiau!

Al.

Mums kaip oras reikalinga tiesa, o ne komunosodomitų atrinktos džiugios naujienos. O žmogystos, stumiančios galutinį sprendimą šeimų ir asmens laisvei, iš vis neturi būti priimami į pokalbį.

43
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top