Druskininkų Grūtas: meras R.Malinauskas imasi naujų keršto priemonių?

Val­džios kerš­to prie­mo­nė – net ir spor­to sa­lė?

„Druskonio“ info.

Ku­ror­to val­džiai ne­į­tin­kan­tys drus­ki­nin­kie­čiai žur­na­lis­tams at­sklei­dė ne vie­ną is­to­ri­ją, kuo­met už kri­ti­ką jiems bu­vo at­sa­ky­ta svei­ku pro­tu ne­su­vo­kia­mo­mis kliū­ti­mis per val­diš­kus na­mus. Drus­ki­nin­kų vers­li­nin­kai, iš­drį­sę su­a­be­jo­ti val­džios „ne­klys­ta­mu­mu“, tei­gia su­si­dū­rę su vers­lo pro­ble­mo­mis, ne­tie­sio­gi­niu ban­dy­mu da­ry­ti dirb­ti­nę kon­ku­ren­ci­ją ir ki­taip žlug­dy­ti jų vers­lo plėt­rą.

Pa­lai­min­tie­ji ir at­stum­tie­ji

Ap­ie tai, jog sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nei įstai­gai „Drus­ki­nin­kų spor­to cent­rui“ pri­klau­san­ti spor­to sa­lė ne­va nuo­mo­ja­ma tik tiems spor­ti­nin­kams, ku­rie gy­ven­ti ren­ka­si ge­rus san­ty­kius su vie­tos val­džia pa­lai­kan­čius vieš­bu­čius ir SPA cent­rus, „Drus­ko­nio“ žur­na­lis­tai gir­dė­jo ne vie­ną kar­tą ir ne iš vie­no vers­li­nin­ko.

Toms Drus­ki­nin­kų ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­goms, ku­rių va­do­vai pa­te­ko į vie­tos val­džios ne­ma­lo­nę ir ant ku­rių sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri akies, re­zer­vuo­ti di­džiau­sią mies­te spor­to sa­lę esą nė­ra jo­kių šan­sų. O tai reiš­kia, kad vie­tos val­džiai ne­lo­ja­lūs vers­li­nin­kai to­kiu bū­du ne­ten­ka pel­nin­gų už­sa­ky­mų ir už­dar­bio. Vie­tos val­džiai pa­tai­kau­ti ne­no­rin­čių ir šok­ti pa­gal jos dū­de­lę ne­su­tin­kan­čių vers­li­nin­kų tei­gi­mu, į ku­ror­tą tre­ni­ruo­tis at­va­žiuo­jan­tys Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių spor­ti­nin­kai, nors ir ne­no­rė­da­mi, pri­vers­ti rink­tis tik tuos Drus­ki­nin­kų vieš­bu­čius, ku­riuos „pa­lai­mi­nu­si“ vie­tos val­džia. Tik to­kiems vieš­bu­čiams esą už­deg­ta ža­lia švie­sa be jo­kių trik­džių gau­ti spor­ti­nin­kams bū­ti­nas spor­to sa­les, pri­klau­san­čias sa­vi­val­dy­bei. Kaip tei­gia vers­li­nin­kai, var­žy­boms be­si­ruo­šian­čios rink­ti­nės į Drus­ki­nin­kus po­il­siau­ti ne­va­žiuo­ja, jiems spor­to sa­lė yra pri­o­ri­te­tas, to­dėl spor­ti­nin­kai prieš sa­vo va­lią pa­vers­ti sun­kiai su­vo­kia­mo vie­ti­nės val­džios kerš­to įkai­tais.

At­šau­kė re­zer­va­ci­jas

Vie­nas di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių Drus­ki­nin­kuo­se SPA cent­rų – SPA Vil­nius SAN­A, ku­rį po­il­siui ren­ka­si žmo­nės iš vi­so pa­sau­lio, de­ja, Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių spor­to eli­tui šiuo me­tu yra ne­į­kan­da­mas. Ne, ne dėl pi­ni­gų – šio svei­ka­tin­gu­mo cent­ro įkai­niai spor­ti­nin­kams la­bai pri­im­ti­ni. Bė­da vie­na – rink­ti­nės, no­rin­čios ap­si­sto­ti SPA Vil­nius SAN­A vieš­bu­ty­je, nie­kaip ne­ga­li pa­kliū­ti į Drus­ki­nin­kų Spor­to cent­ro sa­lę.

„Taip, mes esa­me su­si­dū­rę su šia pro­ble­ma – mums nie­kaip ne­pa­vyks­ta re­zer­vuo­ti Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lės ko­man­doms, no­rin­čioms ap­si­sto­ti SPA Vil­nius SAN­A“, – pat­vir­ti­no šio svei­ka­tin­gu­mo cent­ro pa­rda­vi­mų di­rek­to­rius Ri­man­tas Šim­ke­vi­čius.

Skai­čiai by­lo­ja už sa­ve: 2011 me­tais šia­me komp­lek­se gy­ve­no še­šios krep­ši­nin­kų ko­man­dos, pe­rnai – nė vie­nos. Nors SPA Vil­nius SAN­A 2012 me­tais bu­vo ga­vęs net pen­kio­li­ka už­sa­ky­mų iš įvai­rių krep­ši­nio klu­bų, vi­sos re­zer­va­ci­jos bu­vo at­šauk­tos, ka­dan­gi šia­me svei­ka­tin­gu­mo cent­re ap­si­sto­ti pa­gei­da­vu­sios ko­man­dos ne­ga­vo tre­ni­ruo­tėms bū­ti­nos Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lės. R.Šim­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kai ku­rioms ko­man­doms pa­kei­tus vieš­bu­tį, spor­to cent­ro sa­lė kaž­ko­kiu ste­buk­lin­gu bū­du at­si­ras­da­vo. Ki­tos, su­ži­no­ju­sios ap­ie Drus­ki­nin­kuo­se vyks­tan­čius neš­va­rius žai­di­mus, tie­siog spjo­vė ir tre­ni­ruo­tėms pa­si­rin­ko ki­tus ša­lies mies­tus.

Ig­no­ruo­ja­mi tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę

„Man ne­su­vo­kia­ma, kaip ga­li vyk­ti to­kie da­ly­kai, – ste­bi­si R.Šim­ke­vi­čius. – Pri­ė­jo­me iki to, jog su Spor­to cent­ru su­si­ra­ši­nė­ja­me raš­tais. Mes jiems nu­si­un­čia­me už­klau­si­mą dėl spor­to sa­lės nuo­mos, jie mums tei­kia­si at­sa­ky­ti tik po kelių savaičių: pra­šo pa­tiks­lin­ti ko­man­dos pa­va­di­ni­mą. Si­un­čia­me at­sa­ky­mą at­gal, ta­da vėl lau­kia­me kone mė­ne­sį. O pas­kui gau­na­me Spor­to cent­ro at­sa­ky­mą, jog sa­lė pa­gei­dau­ja­mu lai­ku jau už­im­ta“.

Pa­klau­si­te – kas čia per ne­są­mo­nė? Ar ku­ror­tui ne­be­rei­kia pi­ni­gus čia at­ve­žan­čių spor­ti­nin­kų? Ko­dėl val­džia, užuot pa­dė­ju­si vie­tos vers­lui, kai­šio­ja pa­ga­lius į ra­tus? Bet Drus­ki­nin­kuo­se, kaip aiš­kė­ja, daug ko ne­į­ma­no­ma su­pras­ti svei­ku pro­tu.

Prie­žas­tys, ko­dėl SPA Vil­nius SAN­A su­si­du­ria su to­kio­mis vers­lo kliū­ti­mis, nu­ma­no­mos dau­ge­liui drus­ki­nin­kie­čių. Šio svei­ka­tin­gu­mo cent­ro sa­vi­nin­kas V.Trin­kū­nas į R.Ma­li­naus­ko ko­man­dos ne­ma­lo­nę pa­te­ko prieš dve­jus me­tus, kai vers­li­nin­kas pa­si­prie­ši­no sku­bo­tam pa­gal­vės mo­kes­čio įve­di­mui. V.Trin­kū­nas tuo­met kri­tiš­kai pa­si­sa­kė ap­ie vie­tos val­džios, ne­pa­si­ta­ru­sios su šią rink­lia­vą rink­sian­čiais vers­li­nin­kais, spren­di­mą įve­di­nė­ti pa­gal­vės mo­kes­tį nuo me­tų vi­du­rio. Į šias dis­ku­si­jas įsi­jun­gus Sei­mo na­riams, pra­si­dė­jo tei­smi­niai gin­čai, o su jais – ir įvai­rios pro­ble­mos prieš vie­tos val­džios nu­ro­dy­mą su­ki­lu­siems vers­li­nin­kams. Sa­vi­val­dy­bė šiuos žmo­nes da­bar tie­siog ig­no­ruo­ja: stam­biau­sių ku­ror­to svei­ka­ti­ni­mo cent­rų, tokių kaip SPA Vil­nius SAN­A, „Eg­lės“ san­a­to­ri­jos, va­do­vai ne­be­kvie­čia­mi į jo­kius sa­vi­val­dy­bė­je vyks­tan­čius ku­ror­to plėt­ros ap­ta­ri­mus, dis­ku­si­jas ar šven­ti­nius ren­gi­nius. „Val­džios prieš­ais“ pa­skelb­ti vers­li­nin­kai at­ri­bo­ti nuo bet ko­kios in­for­ma­ci­jos, su jais ne­si­ta­ria­ma, nors bū­tent šių žmo­nių val­do­mos įmo­nės yra vie­nos di­džiau­sių mies­to biu­dže­to mai­tin­to­jų.

De­monst­ra­ty­vus ig­no­ra­vi­mas tų, ku­rie tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, ne­bū­ti­nai su­tam­pan­čią su val­džios nuo­mo­ne, de­ja, tė­ra smulk­me­na, pa­ly­gi­nus su vie­šu­mon len­dan­čio­mis is­to­ri­jo­mis ap­ie kur kas žiau­res­nes kerš­to for­mas.

Spor­ti­nin­kai šiurps­ta

„Ka­da baig­sis pas jus tos ne­są­mo­nės? – mū­sų klau­sia Ru­si­jos klu­buo­se dir­ban­tys ži­no­mi Lie­tu­vos krep­ši­nio tre­ne­riai, – pa­sa­ko­ja V.Trin­kū­nas. – Jų ko­man­dos il­gą lai­ką sėk­min­gai ap­si­sto­da­vo mū­sų vieš­bu­ty­je, tre­ni­ra­vo­si Spor­to cent­re ir bu­vo la­bai pa­ten­kin­ti: at­stu­mas tarp abie­jų ob­jek­tų ma­žas, gy­ve­ni­mo są­ly­gos pui­kios, mai­ti­ni­mas ge­ras. Pra­šo­si jie at­va­žiuo­ti pas mus ir da­bar, de­ja, su­si­du­ria­me su dirb­ti­nė­mis kliū­ti­mis: pas mus no­rin­čios ap­si­gy­ven­ti ko­man­dos nie­kaip ne­ga­li iš­si­nuo­mo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lės. Ką į tai at­sa­ko šio spor­to cent­ro di­rek­to­rius Ju­lius Ma­tu­le­vi­čius? Ke­lis kar­tus jam skam­bi­nau ir klau­siau tie­siai – kas čia da­ro­si, ko­dėl mums blo­kuo­ja­ma sa­lės nuo­ma? Vie­ną­kart J.Ma­tu­le­vi­čius iš­si­gy­nė – nie­ko pa­na­šaus, sa­vi­val­dy­bė nie­ko ne­blo­kuo­ja. Ki­tą­kart ne­tie­sio­giai pri­pa­ži­no“.

„Drus­ko­nio“ skai­ty­to­jams si­ū­lo­me su­si­pa­žin­ti su ke­liais SPA Vil­nius SAN­A ir Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro su­si­ra­ši­nė­ji­mų do­ku­men­tais, at­spin­din­čiais vi­są šio am­bi­ci­jų ka­ro be­pras­my­bę.

2012 m. gegužės 21 d. SPA Vil­nius SAN­A sa­vi­nin­kas V.Trin­kū­nas Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­riui J.Ma­tu­le­vi­čiui si­un­čia pra­šy­mą. „Lie­pos 1–16 die­no­mis mū­sų vieš­bu­ty­je gy­vens ir pa­si­ruo­ši­mą ar­tė­jan­čiam se­zo­nui pra­dės il­ga­me­tis mū­sų ir Drus­ki­nin­kų sve­čias – Ru­si­jos jau­ni­mo mer­gi­nų rink­ti­nė. Pra­šo­me jū­sų, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, iš­nuo­mo­ti spor­to cent­ro sa­lę krep­ši­nio ko­man­dos tre­ni­ruo­tėms. Pra­šau jū­sų nu­ro­dy­ti, ko­kiu lai­ku ir ko­kio­mis die­no­mis mi­nė­tu lai­ko­tar­piu sa­lė yra lais­va. Pa­gal jū­sų pa­teik­tą gra­fi­ką or­ga­ni­zuo­si­me ko­man­dos tre­ni­ruo­tes spor­to sa­lė­je“. 2012 m. bir­že­lio 1 d. Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ras pa­ga­liau at­si­un­čia at­sa­ky­mą: „In­for­muo­ja­me, kad 2012 m. lie­pos 2–16 die­no­mis Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lę re­zer­va­vo Lie­tu­vos ir Ru­si­jos fe­de­ra­ci­jos rink­ti­nių ko­man­dos. Si­ek­da­mi iš­veng­ti dvi­gu­bo sa­lės re­zer­va­vi­mo, pra­šo­me pra­neš­ti tiks­lų rink­ti­nės pa­va­di­ni­mą“. SPA Vil­nius SAN­A iš­kart, 2012 m. bir­že­lio 7 d., si­un­čia at­sa­ky­mą Drus­ki­nin­kų spor­to cent­rui: „Ko­man­dos pa­va­di­ni­mas yra Ru­si­jos jau­ni­mo mer­gi­nų rink­ti­nė U-20. Pra­šo­me jus in­for­muo­ti, ko­kio­mis die­no­mis ir lai­ku yra lais­va spor­to cent­ro sa­lė. No­ri­me re­zer­vuo­ti sa­lę šiai ko­man­dai. Be to, lie­pos 27–rugp­jū­čio 20 d. mū­sų vieš­bu­ty­je gy­vens ir No­vo­si­birs­ko „Di­na­mo“ krep­ši­nio ko­man­da. No­ri­me re­zer­vuo­ti ir iš­nuo­mo­ti spor­to sa­lę šiai ko­man­dai. Pa­gal jū­sų pa­teik­tą gra­fi­ką or­ga­ni­zuo­si­me ko­man­dos tre­ni­ruo­tes spor­to sa­lė­je“.

Su­si­ra­ši­nė­ji­mų ma­ra­to­nai

Ma­tyt, pri­trū­kęs kant­ry­bės dėl sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios spor­to įstai­gos iš­si­su­ki­nė­ji­mo pra­šant iš­nuo­mo­ti sa­lę, V.Trin­kū­nas ta­me pa­čia­me raš­te J.Ma­tu­le­vi­čiaus klau­sia tie­siai švie­siai: „Jau ne­be pir­mą kar­tą iš įvai­riau­sių šal­ti­nių, tiek Lie­tu­vos at­sto­vų, tiek už­si­e­nio ko­man­dų tre­ne­rių, ko­man­dų ad­mi­nist­ra­to­rių gir­di­me nu­si­skun­di­mus, jog Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­rius at­si­sa­ko iš­nuo­mo­ti spor­to cent­ro sa­lę ko­man­doms, gy­ve­nan­čioms SPA Vil­nius SAN­A. Ko­man­dos ar­ba pri­vers­tos rink­tis ki­tą, jiems ne­pri­im­ti­ną vieš­bu­tį, ar­ba keis­ti pla­nus ir ne­vyk­ti į Drus­ki­nin­kus. Pra­šo­me jū­sų pat­vir­tin­ti ar­ba pa­neig­ti, kuo re­mian­tis jūs at­si­sa­ko­te iš­nuo­mo­ti spor­to cent­ro sa­lę krep­ši­nio ko­man­doms, gy­ve­nan­čioms SPA Vil­nius SAN­A vieš­bu­ty­je“.

Ir ką – dau­giau kaip po tri­jų sa­vai­čių, bir­že­lio 28 d., at­ei­na Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­riaus J.Ma­tu­le­vi­čiaus at­sa­ky­mas. Trum­pas, val­diš­kas ir tarp ei­lu­čių daug ką pa­sa­kan­tis: „Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ras yra biu­dže­ti­nė įstai­ga, ko­or­di­nuo­jan­ti spor­to veik­lą sa­vi­val­dy­bė­je ir ku­rios veik­lą reg­la­men­tuo­ja nuo­sta­tai. Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro stei­gė­jas – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ku­riai esa­me at­skai­tin­gi“ (įdo­mu, ką šia biu­rok­ra­ti­ne ti­ra­da no­rė­ta pa­sa­ky­ti – kad V.Trin­kū­nas ne­ži­no ele­men­ta­rių da­ly­kų, to­dėl jį rei­kia su­pa­žin­din­ti su sa­vi­val­dos įstai­gų struk­tū­ra? O gal čia ir si­ek­ta pa­aiš­kin­ti, bū­tent kie­no ini­cia­ty­va spor­to cent­ras at­si­sa­ko iš­nuo­mo­ti sa­lę? – red.pastaba). J.Ma­tu­le­vi­čius aiš­ki­na to­liau: „Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų, ko­man­dų ap­gy­ven­di­ni­mo vieš­bu­čiuo­se pa­slau­goms pirk­ti ne­vyk­do­me. Vieš­bu­čius ren­ka­si pa­čios už­si­e­nio ir Lie­tu­vos ko­man­dos, su ku­rio­mis tie­sio­giai pa­si­ra­ši­nė­ja­me su­tar­tis, de­ri­na­me iš­anks­ti­nius sa­lių už­im­tu­mo gra­fi­kus ir at­si­skai­ty­mą. In­for­muo­ja­me, kad Ru­si­jos mer­gi­nų krep­ši­nio U-20 ko­man­dos at­sto­vai yra re­zer­va­vę sa­lę, o No­vo­si­birs­ko „Di­na­mo“ ko­man­dos dėl sa­lės už­im­tu­mo pri­im­ti ne­ga­lė­si­me“.

„Toks Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro at­sa­ky­mas pat­vir­ti­no mū­sų įta­ri­mus, jog, kol mes ke­lis mė­ne­sius lau­kė­me spor­to cent­ro raš­tiš­kų at­sa­ky­mų, Ru­si­jos mer­gi­nų krep­ši­nio ko­man­da, no­rė­da­ma gau­ti spor­to sa­lę tre­ni­ruo­tėms ir pra­ra­du­si vil­tį ap­si­sto­ti mū­sų vieš­bu­ty­je, tu­rė­jo ten­kin­tis ki­tais ap­gy­ven­di­ni­mo pa­si­ū­ly­mais. Tais, ku­rie, ma­tyt, pri­im­ti­nes­ni val­džiai“, – sa­ko R.Šim­ke­vi­čius.

Mo­kyk­los su­ka uo­de­gas

Kri­ti­nę nuo­mo­nę ap­ie ku­ror­to val­džią tu­rin­tys drus­ki­nin­kie­čiai tei­gia pa­ty­rę ne tik jų vers­lui da­ro­mą spau­di­mą per val­diš­kus na­mus. Vers­li­nin­kai pa­sa­ko­ja, kad į nes­vei­ką am­bi­ci­jų ka­rą įve­lia­mi net ir nie­kuo dė­ti žmo­nės – jų va­do­vau­ja­mo­se įstai­go­se dir­ban­tys drus­ki­nin­kie­čiai.

„Mū­sų svei­ka­tin­gu­mo cent­re dir­ba daug jau­nų, spor­tuo­jan­čių žmo­nių. Pe­rnai va­sa­rą vi­si nu­spren­dė­me iš­si­nuo­mo­ti spor­to sa­lę vie­no­je iš mies­to mo­kyk­lų. No­rė­jo­me drau­ge su ko­lek­ty­vo na­riais pa­žais­ti krep­ši­nį, pa­si­mankš­tin­ti, – pa­sa­ko­ja R. Šim­ke­vi­čius. – Nu­ė­jau tar­tis į mo­kyk­lą dėl sa­lės nuo­mos. „Jo­kių pro­ble­mų, – bu­vo pa­sa­ky­ta mums. – Vie­na va­lan­da – 80 li­tų. Kiek kar­tų per sa­vai­tę pa­gei­dau­ja­te spor­tuo­ti?“. Mums pa­si­ū­lė rink­tis bet ku­rią sa­vai­tės die­ną, ko­kias no­ri­me va­lan­das va­ka­ro me­tu. Žo­džiu, tik no­rėk ir spor­tuok. Pa­pra­šė­me vie­nos die­nos per sa­vai­tę – dar mo­kyk­la ra­gi­no pa­gal­vo­ti, ar ne per ma­žai, gal dvie­jų kar­tų no­rė­tu­me? Su­ži­no­jęs ap­ie dar­buo­to­jų ini­cia­ty­vą spor­tuo­ti, mū­sų svei­ka­tin­gu­mo cent­ro sa­vi­nin­kas V.Trin­kū­nas ge­ra­no­riš­kai pa­si­ū­lė pa­ra­mą, kad už spor­to sa­lės nuo­mą ga­li su­mo­kė­ti įstai­ga. Ap­ie tai in­for­ma­vo­me mo­kyk­lą. Ge­rai – pa­sa­kė mums mo­kyk­la ir elekt­ro­ni­niu paš­tu at­si­un­tė pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį, ku­rio­je bu­vo juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, kad su­tar­tis su­da­ro­ma tarp mo­kyk­los ir SPA Vil­nius SAN­A. Nu­va­žia­vo­me į pir­mą­ją tre­ni­ruo­tę, bu­din­čia­jam pa­li­ko­me mū­sų gen. di­rek­to­riaus pa­si­ra­šy­tus du su­tar­čių eg­zemp­lio­rius, kad pe­rduo­tų ad­mi­nist­ra­ci­jai. Ta­čiau šia tre­ni­ruo­te mū­sų spor­ta­vi­mas tuo ir bai­gė­si. Ki­tą die­ną mo­kyk­la pra­ne­šė, kad sa­lės mums ne­be­ga­lės iš­nuo­mo­ti. Esą la­bai daug var­žy­bų, sa­lė už­im­ta. Su­pra­to­me, kur čia šuo pa­kas­tas. Pa­ga­liau, iš ki­tų iš­gir­do­me šios mo­ky­mo įstai­gos va­do­vų pri­si­pa­ži­ni­mą – gė­da prieš SPA Vil­nius SAN­A, prieš nie­kuo dė­tus žmo­nes, bet dar­bo pra­ras­ti ne­sin­o­ri. Mū­sų dar­buo­to­jai bu­vo pa­šiur­pę dėl ši­to­kių neš­va­rių žai­di­mų. Žmo­nės ne­su­pran­ta, kas čia da­ro­si, klau­sia: „Ar da­bar Drus­ki­nin­kuo­se jau rei­kia slėp­ti kai ku­rias dar­bo vie­tas, ne­sa­ky­ti, kur dir­bi? Gal vai­kams liep­ti, kad mo­kyk­lo­je ne­iš­duo­tų, kur dir­ba jų ma­mos ir tė­tės, kad jie ne­pa­kliū­tų į „ne­pa­gei­dau­ja­mų­jų“ są­ra­šus?“. O re­zul­ta­tas koks – mū­sų žmo­nės spor­tuo­ja to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je, mo­kė­da­mi už sa­lę pa­tys, ne­vie­šin­da­mi sa­vo darb­da­vių, įsi­jun­gę į ki­tas ko­man­das“.

Spor­to cent­ras blo­ka­dą nei­gia

Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­rius Ju­lius Ma­tu­le­vi­čius ti­ki­na, esą jo­kio nu­ro­dy­mo blo­kuo­ti sa­lės nuo­mą iš val­džios rū­mų nė­ra.
– Gir­dė­jo­me, jog kai ku­riems Drus­ki­nin­kų vieš­bu­čiams, spa cent­rams, no­rin­tiems pri­im­ti spor­ti­nin­kus, nie­kaip ne­pa­vyks­ta gau­ti spor­to sa­lės. Ar tai tie­sa?
– Ne­gir­dė­jau to­kio da­ly­ko. Bu­vo vie­ną kar­tą į ma­ne raš­tu kreip­ta­si, bet pa­vė­luo­tai – vis­kas bu­vo pa­da­lin­ta. Kaip ir da­bar, pa­vyz­džiui, at­va­žia­vo Bal­ta­ru­si­jos rink­ti­nės va­dy­bi­nin­kė, aš pa­sa­kiau, kad ne­ga­li­me jų pri­im­ti, nes pas mus jau ren­gi­niai – ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tas, kaip aš jį at­šauk­siu? Pas mums ge­gu­žė jau prieš mė­ne­sį iš­da­lin­ta. Bet aš iš­kart jiems pa­si­ū­lau al­ter­na­ty­vą – nu­ve­džiau į mo­kyk­lą.
– Į mus krei­pė­si ke­li vieš­bu­čių sa­vi­nin­kai, ne­turin­tys ge­rų san­ty­kių su mies­to val­džia, ku­rie tvir­ti­na, kad jiems yra blo­kuo­ja­ma spor­to sa­lės nuo­ma.
– Aš pa­klaus­čiau, kas to­kie, ir jūs man ne­pa­sa­ky­si­te. To­dėl, kad to­kių nė­ra, man at­ro­do.
– Yra.
– O aš gal­vo­ju, kad nė­ra. Nes ne­bu­vo nie­kam at­sa­ky­ta. Ne­bent bu­vo kreip­ta­si ne lai­ku.
– Ga­liu pa­sa­ky­ti pa­vyz­dį – SPA Vil­nius SAN­A.
– Jie kaž­ka­da net at­si­sa­kė spor­ti­nin­kų, va tei­sė­jas Bra­zaus­kas po šiai die­nai at­si­me­na, kaip V.Trin­kū­nas pa­sa­kė, kad jiems spor­ti­nin­kų ne­rei­kia, kad jie su šle­pe­tėm po res­to­ra­ną vaikš­čio­ja.
– Ką jūs at­sa­ky­si­te į šių vers­li­nin­kų įta­ri­mus, kad pas juos no­rin­tys gy­ven­ti spor­ti­nin­kai nie­kaip ne­ga­li iš­si­nuo­mo­ti Spor­to cent­ro sa­lės? Kas čia per sa­lės nuo­mos blo­ka­da?
– Te­gul ne­kal­ba nie­kų, ne­už­si­i­ma­me jo­kia blo­ka­da. Ga­liu pa­sa­ky­ti – rugp­jū­tis iš­da­lin­tas, rug­sė­jis iš­da­lin­tas. Ga­li vieš­bu­tis – san­a ar ne san­a, kreip­tis į mus, ir Ma­tu­le­vi­čius pa­sa­kys – ne. Na, ta­da iš­va­da – blo­ka­da… Pa­vyz­džiui, „Chim­ki“ krep­ši­nio ko­man­da, iš­va­žiuo­da­ma pe­rnai, jau pa­sa­kė – rugp­jū­tis mū­sų.
– O jums ne­keis­ta, kad pe­rnai SPA Vil­nius SAN­A bu­vo ga­vu­si net pen­kio­likos ko­man­dų už­sa­ky­mus, ta­čiau ne­at­va­žia­vo nei vie­na, nes bu­vo at­šauk­tos re­zer­va­ci­jos dėl pro­ble­mų su spor­to sa­le?
– Oi, pen­kio­li­ka. Te­gul ir dvi­de­šimt pen­kios. Kas krei­pė­si lai­ku, ga­vo. Da­bar ga­li kas no­ri kreip­tis dėl ge­gu­žės mė­ne­sio, nie­kuo ne­ga­lė­sim pa­dė­ti. Aš sa­kau – jei­gu ne lai­ku krei­pė­si, kai sa­lė iš­da­lin­ta, ta­da nes­var­bu, koks vieš­bu­tis, jam bus pa­sa­ky­ta „Ne“.

Pra­šo sa­lės, klau­sia ap­ie vieš­bu­tį

„Drus­ko­nis“ su­si­ti­ko su Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nės mo­te­rų rink­ti­nės va­dy­bi­nin­ke An­dže­li­ka Be­le­vič, šio­mis die­no­mis vie­šė­ju­sia Drus­ki­nin­kuo­se. Jos tiks­las bu­vo įver­tin­ti ku­ror­to spa cent­rų, tre­ni­ruo­čių ba­zę ir iš­si­rink­ti ge­riau­sią va­rian­tą pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį.

„Pla­nuo­ja­me čia tre­ni­ruo­tis nuo ge­gu­žės 4 iki 16 die­nos. Ap­žiū­rė­jau ke­lis vieš­bu­čius, SPA Vil­nius SAN­A, ir dvi spor­to ba­zes – Spor­to cent­rą bei „At­gi­mi­mo“ mo­kyk­los sa­lę. Ma­ne la­bai im­po­na­vo SPA Vil­nius SAN­A, ta­čiau su­si­dū­riau su keis­ta si­tu­a­ci­ja – pri­klau­so­mai nuo to, kur gy­ven­si­me, pri­klau­sys, ar gau­si­me spor­to sa­lę. Iki šiol mums to­kių pro­ble­mų ne­kil­da­vo, nes gy­ve­no­me ki­ta­me vieš­bu­ty­je. Net ne­ži­nau, kaip rei­kės da­bar elg­tis to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je. Gal mes ap­skri­tai čia ne­va­žiuo­si­me, ieš­ko­si­me al­ter­na­ty­vų Bal­ta­ru­si­jo­je. Pe­rnai gy­ve­no­me „Grand Spa Lie­tu­va“ ir tre­ni­ra­vo­mės Spor­to cent­re. Šį­met at­va­žia­vau į Drus­ki­nin­kus, už­su­kau į Spor­to cent­rą, su jo di­rek­to­riu­mi Ju­liu­mi Ma­tu­le­vi­čiu­mi ap­žiū­rė­jo­me ke­lis vieš­bu­čius: „Lie­tu­vą“, vieš­bu­tį „De Li­ta“ ir J.Ma­tu­le­vi­čiaus brolio žmonos va­do­vau­ja­mą vieš­bu­tį „Vio­le­ta“. Mes ieš­ko­me kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kio, ma­to­me, jog kai kas yra vie­na­me vieš­bu­ty­je, kai ko nė­ra ki­ta­me. Mums ge­riau­siai tik­tų Grand Spa Lie­tu­va ar­ba SPA Vil­nius SAN­A, nes šios įstai­gos ar­ti Spor­to cent­ro, si­ū­lo mums bū­ti­nas pa­slau­gas vie­no­je vie­to­je. Bet svar­biau­sia – mes at­va­žiuo­ja­me čia ne gy­ven­ti ir at­si­pa­lai­duo­ti, o tre­ni­ruo­tis.

– Kai jūs su­si­ti­ko­te su J.Ma­tu­le­vi­čiu­mi – ar jis da­vė jums užuominą, ko­kį vieš­bu­tį rink­tis, kad jū­sų rink­ti­nei bū­tų su­teik­ta spor­to sa­lė?
– Ne, jis mū­sų tie­siai nes­pau­dė. Tie­siog pa­klau­sė, kur, ku­ria­me vieš­bu­ty­je mes gy­ven­si­me. At­sa­kiau, jog kol kas dėl to ne­ap­si­spręs­ta. Iš po­kal­bio su­pra­tau, jog, pri­klau­so­mai nuo, ko­kia­me vieš­bu­ty­je gy­ven­si­me, ga­li iš­kil­ti klau­si­mų dėl sa­lės. Vis­kas tai bu­vo pa­sa­ky­ta užuo­lan­ko­mis, nes jam konk­re­taus at­sa­ky­mo dėl ap­gy­ven­di­ni­mo ne­da­viau. Kai at­va­žiuo­si­me, tuo lai­ku mes bet ko­kiu at­ve­ju ne­patek­si­me į Spor­to cent­ro sa­lę: ji bus ruo­šia­ma Ru­si­jos rink­ti­nei, ku­ri at­va­žiuos po mū­sų. Tai­gi mums be­liks tik mo­kyk­los spor­to sa­lė. Man at­ro­do, kad ten vi­sai ne­blo­gai. Bet ne­no­rė­čiau, kad su­si­dur­tu­me su to­kia dvip­ras­miš­ka si­tu­a­ci­ja, jog ap­gy­ven­di­ni­mas pri­klau­sy­tų ne nuo pa­čių spor­ti­nin­kų, o nuo kaž­kie­no ki­to in­te­re­sų. Jei­gu at­vi­rai – aš tie­siog ne­ga­liu su­pras­ti, ko­dėl taip vyks­ta. To­kio da­ly­ko ne­bu­vo nie­ka­da.
– Ar Spor­to cent­ro di­rek­to­rius jums da­vė su­pras­ti, kad spor­to sa­lės nuo­ma pri­klau­sys nuo vieš­bu­čio, ku­rį pa­si­rink­si­te?
– Aš, kaip mi­nė­jau, dar ne­ap­si­spren­džiau dėl vieš­bu­čio. Bet ko­dėl J.Ma­tu­le­vi­čiaus už­duo­tas klau­si­mas man bu­vo konk­re­tus: „Kur jūs gy­ven­si­te?“.
– Jūs ke­liau­ja­te po vi­są pa­sau­lį. Ar ka­da nors su­si­dū­rė­te su to­kia si­tu­a­ci­ja, jog spor­to sa­lės klau­si­mas pri­klau­sy­tų nuo to, kur ap­si­stos spor­ti­nin­kai?
– Bent jau Bal­ta­ru­si­jo­je to tik­rai nė­ra. Na­cio­na­li­nės rink­ti­nės tei­sė rink­tis, kur jai gy­ven­ti. Su­pran­ta­me, jog ki­to­je ša­ly­je ga­li­me tik pra­šy­ti, bet no­rė­tų­si, jog bū­tų vis­kas ge­rai, kaip ir anks­čiau, kad po­van­de­ni­nės sro­vės ne­mai­šy­tų nor­ma­liam dar­bui. Drus­ki­nin­kuo­se mes daug kar­tų tre­ni­ra­vo­mės, da­ly­va­vo­me var­žy­bo­se, o kaip na­cio­na­li­nė rink­ti­nė at­va­žiuo­ja­me ant­rą kar­tą. Drus­ki­nin­kus mes ži­no­me kaip sa­vo pen­kis pirš­tus ir ap­ie juos tu­ri­me ge­riau­sius pri­si­mi­ni­mus. Ne­sin­o­rė­tų jų ga­din­ti dėl kaž­ko­kių am­bi­ci­jų.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top