Geroji išbandymų Naujiena: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies“

Broliai!
Mes, tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.
Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, besigrumiant su nuodėme. (Žyd 12, 1–4)

* * *

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!
Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“. (Lk 12, 49–53)

Jėzaus ištikima meile – mirtimi ant Kryžiaus – atgavę tikrąją savo, kaip Dievo vaikų, tapatybę melskimės už Lietuvą Tiesoje. Prašykime malonės, kad tapę prieštaravimų ir pasidalijimų ženklu ar patirdami išbandymus išliktume ištikimi savo pašaukimui, kad savo apsisprendimą sekti Jėzumi liudytume drąsiai susigrumdami su nuodėme, o visus tuos, kurie atmeta Dievo žodį, paveskime Jo gailestingumui. Šventoji Dvasia, uždek mūsų širdis tikėjimu, meile ir viltimi, kad Jėzaus įžiebtoji ugnis plistų žemėje ir per mūsų kasdienius pasirinkimus.

Mons. Artūras Jagelavičius. Taikos ir karo vėliava

Broliai ir seserys Kristuje, šio sekmadienio Evangelijoje girdėti žodžiai ne vienam iš jūsų gali atrodyti keisti ir nesuprantami. Kodėl Kristus, skelbęs meilę ir taiką, ima kalbėti, jog jis neša daugeliui nesantaiką, net šeimoms?

Atsakymą mums duoda krikščionybės istorija. Ji kupina liudijimų apie daugelio žmonių priešiškumą ne tik Kristaus mokymui, bet ir pačiai krikščionybei. Ištisais amžiais liejosi nekaltas krikščionių kraujas. Todėl Kristaus žodžius: „Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės“, reikia suprasti, kad joks žmogus negali likti abejingas Kristui ir jo Evangelijai. Jis būtinai turi rinktis – su Kristumi ar prieš Kristų. „Kas ne su manimi, tas prieš mane.“ Niekas negali būti bešališkas Dievo meilės atžvilgiu. Žmonės pasidalija į du frontus: į tuos, kurie Dievą myli, ir į tuos, kurie Dievo neapkenčia.

Evangelija lyg ugnis, dėl kurios kyla gaisras, sudeginantis visa, kas netikra ir laikina. Evangelija, kaip Geroji Naujiena, sudrumsčia viešą ramybę, šeimos taiką, ji išprovokuoja susiskaldymus, nemalonumus ir kivirčus. Kristus perspėja: „Brolis išduos mirti brolį ir tėvas – sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas“ (Mt 10, 21–22). Todėl Kristus tiek vakar, tiek šiandien mums yra lyg vėliava, kuri drauge yra ir taikos, ir karo vėliava. Todėl negalime šalintis ir sakyti, jog mes apie Kristų nieko negirdėjome.

Taika, kurią neša Kristus, nėra akių prieš neteisingumą užmerkimas. Statant Kristaus karalystę, ugnis yra Evangelijos naujiena. Tai aktyvus amžinųjų vertybių ieškojimas ir įgyvendinimas.

Pranašas Jeremijas iš prigimties buvo jautrus ir taikus žmogus. Tačiau Dievas jį vertė pranašauti, skelbti tai, kas sukėlė Jeruzalės ir visos Judėjos nepasitenkinimą ir priešiškumą. Tačiau Jeremijas kalbėjo tiesą – ne paties išgalvotą, bet Dievo. Toji tiesa daugeliui nepatiko ir ji buvo Jeremijo kančių priežastis.

Jėzus kreipiasi į savo bendraamžininkus aštriais lyg kardas žodžiais. Jis kalba apie teisingumo ugnį, kuri gali sunaikinti sena ir sukurti nauja, bet Jėzaus klausytojai nėra pajėgūs, nepasiruošę radikaliai pakeisti savo gyvenimą. Jėzus kalba apie jo laukiantį kraujo krikštą ant kryžiaus, kuris nuplaus pasaulio nuodėmes. Kryžius daug kam taps papiktinimu ir nesantaika. Prisiminkime sovietmečiu kryžių griovimą Kryžių kalne, privačių žmonių sodybose, kryžių išnešimą iš mokyklų. (1937 m. mirusi Sovietų Rusijos diktatoriaus Stalino motina testamente buvo pareiškusi savo valią būti palaidota šalia savo vyro. Ant kapo turėjo būti pastatytas kryžius. Taip pat ji pareiškė norą, kad ant jos kapo nebūtų jokių komunistinių ženklų. Tačiau Stalinas sudegino ne tik motinos, bet ir tėvo palaikus ir atgabeno jų urnas su pelenais į Maskvą.)

Ir Dievas gali tapti nesantaikos priežastimi. Filosofas Volteras savo nusiteikimą Dievo atžvilgiu išreiškė žodžiais: „Dievas jau miręs. Sutrinti bjaurybę Bažnyčią!“ XIX a. pradžioje įvyko konfliktas tarp tikėjimo ir proto. Prasidėjo didysis žygis prieš Dievą. Mokslo vardu mėginta sugriauti religiją. Tai buvo didelis ir skaudus nesusipratimas. Teisingai suprastas mokslas ir teisingai suprastos religijos tiesos vienas kitoms neprieštarauja. Daugybė didžių mokslininkų pasižymėjo nuoširdžiu tikėjimu, plaukiančiu iš gilaus proto įsitikinimo. Vokiečių chemikas Justas Lybingas, Peterburgo ir Bavarijos mokslų akademijų narys, netikinčiuosius vadina „vaikštinėtojais mokslo pakraščiais“.

Brangūs tikintieji, nors šio sekmadienio Evangelijos žodžiai yra kupini įtampos, mes turime visa savo dvasia suprasti, jog Kristus yra pranašų nurodytasis taikos Kunigaikštis. Jis sako: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis“ (Jn 14, 27). Vadinasi, kaip Kristaus karalystė nėra iš šio pasaulio, taip ir jo teikiama ramybė nėra pasaulio taika. Jėzus teikia ramybę sieloms per nuodėmių atleidimą. Todėl jo teikiamoji ramybė visų pirma yra vidinė. Kristus atėjo, ne kad laiduotų išorinę taiką, o kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės vergijos. Jis atėjo skelbti kovos prieš pikta; statyti tiesos prieš melą; iškelti meilės prieš neapykantą. Jis žinojo, kad bus tokių, kurie atmes gėrį ir rinksis blogį. Bus tokių, kurie griebsis melo ir neigs tiesą; bus tokių, kurie kurstys neapykantą ir niekins meilę. Šiems Kristus yra prieštaravimo ženklas. Saviesiems Jėzus laiduoja sielos ramybę, nors kova tarp gėrio ir blogio tęsiasi.

Dievo Sūnau, Jėzaus Kristau, atėjęs įžiebti žemėje ugnies, suteik malonę, kad ji liepsnotų mūsų širdyse tikra Dievo ir artimo meile, kuri mus nuvestų į amžiną gyvenimą su Tavimi.

baznycioszinios.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
dar geresnė naujiena

Eisim balsuotyyyyyy!
Ryyyynksim!

Ir pririnksim…

Bet tai jau ne naujiena.
.
Amen.
Bus!

Kieta mons. A. Jagelavičiaus homilija!

Vaizdingai išsireikšta vokiečių chemiko Justo Lybingo:
netikintieji – tai žmonės, „vaikštinėjantys mokslo pakraščiais“.
Dievo atmetimas ir ateizmas, kaip pasaulėžiūra,
moksliniu požiūriu yra nenuosekli ir prieštaringa bei neturinti aiškinamosios galios.
Psichologijos požiūriu, kaip radikalaus atmetimo, neigimo reakcija,
Dievo atmetimas ir ateizmas tėra atvira ar paslėpta neurozės forma.
Deja, žmonių neprotingumas ir ligos yra gyvenimo po Saule kasdiena ir likimas.

Kur kvailumo didžiausia nelaimė?

klausė Sokratas.
– Nepažinti to, kas žmogui geriausia,
o po mirties nepatekti į Palaimintųjų Salas.
Atėnų gyliui taip pat buvo aišku,
kad minia dėl neišmanymo ir savo pačios pasmerkimui
puola jų ramybę drumsčiantį kiekvieną teisųjį ir kad tai pastarojo lemtis.
Vis dėlto pažinusiojo tikrojo gėrio skonį
jau net mirties grėsmė negali sustabdyti tęsti jo kelionę .
Ir tai išmintinga, kadangi perspektyva – Amžinybė teisiesiems.

Toleravimas visų  - dvasinė mirtis

Jėzus atėjo ir tam, kad pašalintų apgaulingą taiką ir vienybę (nūdienos tikrovė!),
kurios tik užliūliuoja sąžinę ir veda į pražūtį.
Jo žodis ir jo paties asmuo visuomet iškelia aikštėn tai,
kas labiausiai paslėpta žmogaus širdies gelmėse.
Senelis Simeonas dar imdamas į rankas kūdikį Jėzų,
kai Marija atnešė jį paaukoti į Šventyklą,
išpranašavo jo būsimą visišką netoleravimą melo, savanaudiškumo, neteisingumo:
„Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui.
Jis bus prieštaravimo ženklas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“
(Lk 2, 35).

Jėzus daro aiškią perskyrą

tarp dvejopų ramybių:
„Aš jums palieku ramybę, duodu jums SAVO ramybę.
Ne taip aš ją duodu, kaip duoda PASAULIS.
Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!“ (Jn 14, 27).
Sunaikinęs savo mirtimi dvasiškai užsimiršusiųjų, įmigusiųjų ir mirusiųjų ramybę
bei žmonių solidarumą nuodėmėje (!),
jis atnešė ramybę ir vienybę Šventojoje Dvasioje.

Kur žiūri policija?

Atėjo padegėjas su ugnimi…

>Kur žiūri policija?

Šmaikštauji, kur dera ir ne?
Komentaras „Kur kvailumo didžiausia nelaimė?” (9:55) – kaip tik pačiam.

Joo-

Tikrasis Žydų Karaliaus Jėzaus veidas: citata iš straipsnio :”Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“. (Lk 12, 49–53)”
o kiek dar milijonų inkvizicija pasiuntė ant laužo?

Joo-

Tikrasis Žydų Karaliaus Jėzaus veidas : ” 27 Jėzus tarė jai (sirofininkietei):” Leisk pirmiausia pasisiotinti vaikams ( Izraelitams). Juk negražu imti vaikų ( izraelitų) duoną ir mesti šunyčiams (neizroelitams)”” ev. pagal Morokų 7:27. Jėzui Žydų Karaliui neizraelitai yra šunyčiai – gyvyliai pagal ev Mr. 7 : 27

eretikas

Tikintieji-tai žmonės,esantys mokslo pasiekimų centre.
Dievo teigimas ir tikėjimas juo moksliniu požiūriu yra nuoseklus,neprieštaringas ir teisingai aiškina pasaulį.
Psichologiniu požiūriu tikėjimas yra įrodymas,kad žmogus yra sveiko proto.
Todėl tikintieji mažiau serga negu ateistai.

Apie ramybės kunigaikštį

Jėzus Kristus/Žydų karalius tikslas : „34. Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo” ev. Matą 10 : 34.

Ramybė,tai ne užmerkti akis prieš

neteisingumą,negerovas,-tai tik išorinė ramybęė ir netikra taika.kristus kalba apie vidinę ramybę,kuriai tenka aukoti ir artimus ryšius?

 Upanišada

>Ramybė,tai ne užmerkti akis prieš 2016-08-16 11:46, ramybės, ramybės, ramybės tai vedistinis palinkėjimas pagal Upanišda, ką reiškiantis pasisikaitykit Upanišada kam įdomu.

Hmmm?

Jei „Geroji išbandymų Naujiena: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies“” , tai Jėzus Kristus/ Žydų karalius globalizatorius religinis?

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top