Geroji Naujiena: „Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“

Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime“. Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ Jie sako: „Galime“. Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje, – tai bus tiems, kuriems paskirta“. Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono.

Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“. (Mk 10, 35–45)

Melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prašykime Jėzaus Kristaus suteikti mums tarnystės dvasią – kad neįkliūtume į garbės ir galios troškimo pinkles, kad tapę ištikimais Jo tarnais skelbtume Evangeliją ir liudytume Jo meilę ir gailestingumą.

* * *

Apaštalinis Nuncijus Luigi Bonazzi: „Kilniausia veikla – būti tiesos tarnais“

Apaštalinio nuncijaus Luidžio Bonacio žodis per Palaimintojo Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20-ųjų metinių minėjimą Lietuvos parlamente 2013 m. rugsėjo 10 d.

Garbingieji Seimo nariai,

Man didelė garbė būti su jumis šiandien, kai minime Palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines. Ačiū, kad mane pakvietėte.

Leiskite man pradėti mintimi apie Gyvenimą. Popiežius Jonas Paulius II mėgo kalbėti apie mirtį – tą esminę žmogiškąją patirtį – kaip apie „perėjimą iš gyvenimo į gyvenimą“. Jonas Paulius II yra gyvas, jis gyvena Dieve, todėl yra čia su mumis, ir toliau rūpinasi mumis, mūsų darbais. O jums jis padeda jūsų ypatingoje misijoje.

Šioje trumpoje kalboje norėčiau sutelkti dėmesį į garsiuosius Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius: „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“

Prisiminkime, su kokia drąsa šie žodžiai buvo ištarti pirmą kartą baimės prislėgto pasaulio akivaizdoje 1978 m. spalio mėnesį.

Ir pagalvokime, kokią reikšmę šie žodžiai turėjo, kai Popiežius ištarė juos čia, Vilniuje, 1993 m.: „Nebijokite! Plačiai atverkite duris Kristui!“ Tai buvo jau kiti laikai: ilgi priespaudos ir kankinystės metai jau buvo užleidę vietą atgautai nepriklausomybei, o kartu su ja – laisvės, gerovės, tvirtos taikos pažadui.

Šiandien turime nuolankiai paklausti savęs: ar šis pažadas išsipildė per tuos du dešimtmečius? Atsakymas čia, Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio kraštų, geriausiu atveju yra „dar ne“.

Kaip viskas pasikeitė per dvidešimt metų! Pasikeitė tiek, kad šiandien mūsų sudėtingame, nuolat skubančiame, globalizuotame pasaulyje, drąsūs Popiežiaus žodžiai nuskambėtų kaip primityvūs, pasenę, pritaikyti kitiems laikams. Sakoma, kad šiandien pasaulis yra pasikeitęs, kitoks: priklausantis nuo aplinkybių, nuolat besikeičiantis, reliatyvus. Bent taip atrodo.

Iš tikrųjų iššūkiai, su kuriais susiduriame šiandien, nėra 1993 metų ir tuo labiau 1978 metų iššūkiai. Ir mes tikrai negalime žengti į ateitį tik su gražiais praeities pergalių prisiminimais. Vis dėlto drįstu jums su tvirtu įsitikinimu pasakyti, kad Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai „Nebijokite! Plačiai atverkite duris Kristui!“ nėra praeities žodžiai, jie galioja visais laikais.

Savo vizito metu 1993 m. Popiežius paskelbė apie pavojų, kylantį iš „skepticizmo“ ir, kaip jis pavadino, „pavojingo pragmatizmo“, pagundos (plg. Kalba Akademiniam pasauliui ir inteligentijai, rugsėjo 5 d.). Jau tada Popiežius suprato tai, ko mes neturėtume pamiršti dabar: kad laisvė, atskirta nuo tiesos, labai greitai nuveda į laisvės priešingybę, kad „laisvė, kuri nutraukia ryšį su tiesa, veda į savivalę ir galiausiai pasiduoda pačioms žemiausioms aistroms, prieidama iki savęs sunaikinimo“.

Jonas Paulius II žinojo, kad laisvė, atsieta nuo tiesos apie žmogų, iš tikrųjų nėra laisvė. Todėl leiskite man nuolankiai pasakyti jums – kurie, pasirinkdami atsidėti „sunkiam, bet kartu labai kilniam“ politikos menui (plg. Gaudium et Spes 75), kartu gavote didelę atsakomybę rūpintis bendra piliečių gerove – leiskite pasakyti, jog nėra kilnesnės veiklos, kaip tapti bebaimiais tiesos tarnais.

Tiesos. Kokios tiesos? Tos tiesos, kurios vardą ir veidą Jėzus Kristus parodė mums, pasakydamas apie save: „Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mt 20,28).

Štai toji tiesa: tai meilė, tarnaujanti neliečiamam kiekvieno žmogaus, kurį žmogaus Sūnus pamilo ir kuriam tarnavo iki gyvybės atidavimo, orumui. Dievas yra Meilė (1Jn 4, 16), Dievo valdžia yra Meilė. Ši Meilė yra išlieta mūsų širdyse (plg. Rom 5,5) įgalindama mus valdymo pareigą atlikti ne kaip viešpatavimą, bet kaip tarnaujančią meilę.

Tai ir reiškia atverti duris Kristui: tarnauti, atverti duris Kristui, kuris tarnauja, ir tapti kartu su juo „ministrais“, o tai reiškia, tarnais.

Todėl jums, politikams, skirtame dokumente Jonas Paulius II yra parašęs: „Politinę valdžią reikia grįsti tarnavimo dvasia, nes tik pastaroji, sujungta su būtina kompetencija ir veiksmingumu, padaro politikų veiksmus skaidrius, atitinkančius teisėtus liaudies reikalavimus. Tai skatina atvirai kovoti ir ryžtingai nugalėti tokias pagundas, kaip nesąžiningumas, melavimas, nedidelės grupės turtėjimas ar šalininkų įgijimas visuomenės turto sąskaita, dviprasmiškų arba neleistinų priemonių vartojimas siekiant bet kokia kaina įgyti, išlaikyti ar sustiprinti valdžią.“ (Jonas Paulius II, Apaštališkasis Paraginimas Christifideles Laici, 42).

Visam tam reikia tvirtumo, kuris labai svarbus kuriant laisvą visuomenę. Reikia vidinės jėgos ir drąsos. Didelės drąsos: drąsos atsilaikyti prieš spaudimą, kai negerbiama jūsų kultūrinė ir religinė praeitis, negerbiama jūsų tautinė tapatybė.

Tačiau pasaulyje, kur tiek daug abejonių, mes galime turėti pasitikėjimą, remdamiesi paties Kristaus, kuris apie save yra pasakęs: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“, pažadu, kad tiesa, o ne kas kita, padarys mus laisvus (plg. Jn 8, 32).

Nebijokite! Atverkite duris tiesai, tarnaujančiai meilei. Tai buvo didžioji Popiežiaus Jono Pauliaus II viltis Lietuvai. Tai buvo didžioji jo viltis visam pasauliui.

Tebūna tai ir mums visiems didžioji viltis ir įkvėpimo šaltinis.

Tegul Palaimintasis Jonas Paulius II palaimina jus, tepalaimina šį parlamentą ir kiekvieną iš jūsų.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
15 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Šv.Kaimo Jurgis

Jonas Paulius II Popiežium išrinktas 1978. Du kartus veržėsi į Lietuvą, du kartus jo neįleido. Tik trečią kartą, jau paskelbus nepriklausomybę, jis gavo teisę apsilankyti savo mamos gimtinėje.
Tikiu, kad jis daug meldėsi už Lietuvą ir kad jo maldos buvo išgirstos. Kaip pats sakė, meldėsi kiekvieną dieną ir ne lenkiškai, bet lietuviškai. Nes šią kalbą Dievas supranta. 🙂

Šv.Kaimo Jurgis

Visus metus prieš mirtį sulenkėjęs Lietuvos bajoras, Nobelio lauriatas Česlovas Milošas intensyviai mokėsi lietuvių kalbos. Kai draugai jo klausdavo, koks tikslas mokytis lietuvių kalbos, kuomet žinai, jog netrukus mirsi, jis linksmai atsikirsdavo, jog jaučia, kad Danguje kalbama lietuviškai. Taigi, pirmiausia reikia pažinti save, kad galėtum save pamilti. Nemylėdamas savęs, vargu ar pamilsi ir artimą savo. Mylėk savo kaimyninę tautą kaip savo paties tautą. Tai tinka ir „išrinktajai” Dievo tautai, kurioje gimė Jėzus. Priverstinis nutautinimas tarsi nupjauna šaknis. O tai palieka tapatybėje plyšį, kuris trukdo ieškoti tikrosios tapatybės, tapatybės su tikraja Dievo Tauta, gimusia iš tapatinimosi su Jėzumi Kristumi. Velnias taip pat kaip ir Dievas nori suvienyti pasaulį. Tik skirtingais būdais. Dievas – suvienyti meile, o Velnias per prievartą įviliodamas žuveles… Skaityti daugiau »

hmm..

puikus buvo pamokslas. Bet ar brazauskinis seimas jį išgirdo tais 1993 m. Nes ne visi, kas turi ausis, moka girdėti.

blogoji naujiena

komunistų valdžia atėjo, kad mes jiems tarnautumėm.
taip buvo anksčiau, taip yra dabar, taip bus per amžius. Amen.

Veda

G Naujiena : Pradžiapatis, Prajapati (later Brahma), Праджапати (санскр. प्रजापति, prajā-pati.,Прародитель. Господин потомства, творец всего сущего………Согласно преданиям, Брахма, чьё ведийское имя Праджапати переводится как „Отец потомства” …Праджапати властвует над двуногими и четвероногими, его руки — стороны света. Ом— звук раздается вечно, превращаясь в музыку и определяя мировые ритмы… Именно из этого звука — Ом — Брахма, Праджапати, Прародитель … создал Вселенную. В Ведах — Праджапати это божество, связанное с деторождением, с зачатием, это бог, породивший мир от своего семени. В гимне «неизвестному богу» говорится, что Праджапати был рождён из золотого зародыша (Хираньягарбха, см. Мировое Яйцо), стал «владыкой творения»… …Бог-Творец Праджапати (Брахма) воплотился на материке Хайр… Праджапати , Материал из Википедии — свободной энциклопедии O dabar retorinis klausimas kodėl lietuviai švenčia… Skaityti daugiau »

 kontekst

iš straipsnio:„Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“, pažadu, kad tiesa, o ne kas kita, padarys mus laisvus (plg. Jn 8, 32).” yra ištraukta iš konteksto. Kristus taip kalbėjo ž y d a m s : ” 31 Kristus kalbėjo įtikėjusiems į jį žydams” Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš karto būsite mano mokiniai;32 jūs pažinsime tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”.Jn 8, 31, 32 . „Kristus sakė : „44 Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos,- jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas“ 8,44 evangelija pagal Joną”O kas liečia Kristų tai Kristus sakė: „„Jėzus tarė:… Skaityti daugiau »

kkkk

Kristus atėjo išlaisvinti žydus ” 31 Kristus kalbėjo įtikėjusiems į jį žydams” Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš karto būsite mano mokiniai;32 jūs pažinsime tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”.Jn 8, 31, 32 . ”
Ir ne žydų tai neliečia.

hmm.. - VEDA

puikus įrodymas, kad lietuvių kalba kur kas senesnė indoeuropiečių kalbų grupėje už rusų kalbą. Nors ruskiai į wikipediją anglų kalba priperėję visiškai priešingų teorijų.

kodėl?

po vyskupų sinodo str. komntarams vietos nepalikta? kodėl?

>>KKK

dabar visi, kurie tiki Kristų yra žydai, nes priklauso išrinktajai tautai.

Veda

To hmm.. – VEDA.Yra dar tokios info : „…senosios Indijos šaltiniuose minimas dievas Pradžiapatis, kuriam jau gerokai per 50 tūkst. metų” šaltinis Knyga ” Praregėjimas” pusl. 35, ” Ar neužtenka rusų akademiko Ivanovo ir Toporovo pareiškimo, kad rusų slavų kalba gimė lietuvių kalbos pokyčio išdavoje…Tuo pat metu nepamirškime, ką buvo pareiškęs Robindrantas Tagorė mūsų studentui Poškai: ” Lietuvių kalba senesnė už sanskrito kalbą”Knyga ” Praregėjimas” pusl. 179 ”
Lietuvių kalbos dėka įmindami praeitį turime prisiminti baltų filosofą I Kantą bei jo pasakytus žodžius: ” Lietuvių kalbą būtina išsaugoti vien jau todėl, kad tik jos pagalba ainiai galės atsakyti į klausimą, kodėl protėviai migravo?””Knyga ” Praregėjimas” pusl.179.
Ar nekyla minčių kad mes esame sąmoningai naikinami?

taaaai

to >>KKK,tai kad žydai Kristų netiki, jų dievas JAHVĖ.

popo

po vyskupų sinodo str nepalikat vietos komentarams. Tai va, dėl str. „Popiežius patikino, jog Dievo tauta turi „uoslę“, gali atpažinti naujus kelius, kuriuos Viešpats rodo savo Bažnyčiai. Dievo tauta yra šventa, nes būdama Dievo patepta, yra neklystanti tikėjime.” Klausimas : ar Dievas išrinko žydus ar Viešpats sukūrė juos kad jį šlovintų? Ir kaip tada su J. Kristaus žodžiais žydams:”Kristus sakė : „44 Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos,- jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas “ 8,44 evangelija pagal Joną“ o apie Viešpaties išrinką tautą rašoma taip: ” Dorovinis tautos sugedimas 9:1O. kad galėčiau… Skaityti daugiau »

Jota

Gal nebelieskim tos šiame portale labai jautrios temos. Bent jau aš, skaitydama kokį komentarą apie „išrinktąją tautą”, bemat prisimenu skaudžius ginčus apie „žydus – nežydus”. Glaustai pasakysiu apaštalo Pauliaus žodžiais: „nebėra nei žydo, nei graiko”. Kam nebėra? Tiems, kas įtikėjo Kristų. O kas nesupranta, tikrai nuoširdžiai patariu perskaityti Pauliaus Laiško galatams 3 skyrių „Išganymo pagrindai”. Jei Bažnyčios tėvai ginčijasi ir nesutaria, kas ir kokia dabar „išrinktoji tauta”, tai mes juo labiau čia neišspręsim. Nors aš asmeniškai nemanau, kad gali būti dvi „išrintosios tautos”. Jei krikščionys, tai krikščionys, kurie gauna nuteisinimą ne Įstatymo darbais, bet įtikėjimu. L. Palmaitis nukelia šitą klausimą į mistinį lygmenį, aš visiškai su tuo sutinku, bet tai labai sunkus klausimas, čia reiktų labai gilių apmąstymų atskiru bent… Skaityti daugiau »

Jota

Atsiprašau už baisų „tai” stilių. Sakau, kai išsiunti komentarą, pamatai, ką esi parašęs.

15
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top