Kokių darbų turėtų imtis Lietuvos Sąrašas artimiausiais metais? (papildyta naująja LS programa)

Šiandien, liepos 2 dieną, trejų metų sukaktį minintis Lietuvos Sąrašas renkasi į pirmąjį partijos suvažiavimą.

Suvažiavime bus aptartos partijos veiklos ir finansų ataskaitos, apsvarstytos Lietuvos Sąrašo veiklos perspektyvos, patvirtinti atnaujinti partijos įstatai ir programa, išsirinkta partijos taryba ir pirmininkas.

Atnaujintų Lietuvos Sąrašo įstatų projektasviešam svarstymui buvo paskelbtas anksčiau, šiandien pasirodė ir naujoji Lietuvos Sąrašo programa. Kviečiame su ja susipažinti ir teikti pasiūlymus, kai Lietuvos Sąrašas galėtų įgyvendintų savo pradinį siekį – atgaivinti demokratinę Lietuvos Respubliką kaip savarankišką ir savivaldžią piliečių bendruomenę.

Primename ir ankstesnes Lietuvos Sąrašo programas:

Lietuvos sąrašo partijos siūloma Respublikos atkūrimo programa: Lietuvos darbų sąrašas

Lietuvos Sąrašo rinkimų į Vilniaus tarybą programa

Lietuvos Sąrašas: Būk Šiaulių šeimininkas!

Lietuvos Sąrašas Pagėgiuose: Gyvenkime be baimės!

Vilnietis Juozapas. Pasiūlymai Lietuvos Sąrašo programai

* * *

Lietuvos Sąrašo programa

Suvažiavimui teikiamas projektas

(Programa yra atviro kodo: atvira piliečių siūlymams)

Lietuvos sąrašo veiklos siekis – atgaivinti ir stiprinti demokratinę Lietuvos Respubliką kaip savarankišką ir savivaldžią piliečių bendruomenę. Taip Lietuvos Sąrašas tęsia istorinį lietuvių tautos siekį gyventi laisvos politinės tautos gyvenimą, pagrįstą pamatinėmis Vakarų civilizacijos vertybėmis.

Lietuvos Sąrašas kviečia kurti laisvą Respubliką, kuri jungtų Tėvynėje ir pasaulyje gyvenančius Lietuvos žmones, kurioje žmogus būtų gerbiamas ir saugus, kurioje pilietis būtų savo krašto šeimininkas.

Lietuvos Sąrašas veikia kaip pilietinė ir politinė platforma, atvira demokratinių permainų ir teisingumo valstybėje siekiantiems žmonėms. Jo veikla grindžiama gyvu dialogu su piliečiais ir visuomene.

Siūlome atsisakyti uždaro, neskaidraus nomenklatūrinio valdymo ir įtvirtinti tikrą piliečių ir tautos savivaldą: turime grįžti prie Konstitucijos, prie joje apibrėžtų demokratijos principų, kad atkurtume lietuvių pasitikėjimą valstybe ir sutvirtintume tautos gyvenimo pamatus.

Siūlome suteikti viešajai politikai jos tikrą turinį – rūpestį tautos likimu ir išlikimu. Būtina iš esmės atnaujinti Lietuvos politinę darbotvarkę. Joje turi vyrauti svarbiausi tautos gyvenimo klausimai: teisingumo užtikrinimas, žmogaus orumo ir gerovės gynimas, piliečių ir tautos kūrybinių galių ugdymas bei tapatybės tvirtinimas, emigracijos stabdymas, socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, visuomenės solidarumo ir nacionalinio saugumo stiprinimas. Politikoje propagandą ir viešųjų ryšių akcijas turi keisti patikima ir išsami informacija apie tautos ir valstybės būklę, jos pagrindu plėtojamas visuomenės dialogas bei priimami veiksmingi sprendimai.

I. Valstybės valdymo pertvarkymas

Norint sugrąžinti tautai politines galias būtina atkurti į Seimą renkamų tautos atstovų ryšius su piliečiais, sumažinti jų priklausomybę nuo anoniminių jėgos grupuočių, paversti Seimą tikra Tautos atstovybe, o piliečiams suteikti teisę dalyvauti kuriant bendro gyvenimo taisykles.

Tam reikia:

• atsisakyti Seimo rinkimuose partijų sąrašų ir rinkti tautos atstovus tik tiesiogiai vienmandatėse apygardose, taip sutvirtinant Seimo narių ryšį su piliečiais ir sumažinant jų skaičių;
• suteikti piliečiams teisę inicijuoti pirmalaikius Seimo nario rinkimus savo apygardoje;
•išskaidrinti teisėkūros procesą ir sudaryti sąlygas jame dalyvauti piliečiams – įteisinti ir įdiegti privalomų viešųjų konsultacijų, viešųjų klausymų, gyventojų apklausų, referendumų praktikas;
• užtikrinti veiksmingą parlamentinę valdžios kontrolę – visi parlamentiniai tyrimai, išskyrus labai retus ypatingus įstatymu apibrėžtus atvejus, privalo būti vieši; 30 tūkst. piliečių turi turėti teisę inicijuoti parlamentinį tyrimą;
• prie visų Seimo komitetų sukurti visuomeniniais pagrindais veikiančias ekspertų tarybas (Lietuvos ekonomikos tarybą, Biudžeto tarybą, Užsienio reikalų tarybą ir kitas), teikiančias viešas ekspertines išvadas ir pasiūlymus Seimo komitetams ir Seimui;
• nacionalinio biudžeto formavimą padaryti viešą, detalus biudžetas, jo išlaidos privalo būti visiems piliečiams matomos elektroninėje erdvėje;
• užtikrinti sąlygas pilietinei visuomenei, pilietinėms organizacijoms prižiūrėti valdžios institucijas, dalyvauti valstybės valdyme ir savivaldoje;
•sudaryti sąlygas išeivijai dalyvauti Lietuvos valstybės ir tautos kūrime – Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad prigimtos, iš tėvų paveldėtos Lietuvos pilietybės iš žmogaus valdžia negali atimti.

II. Tikros savivaldos įtvirtinimas

Kad Lietuvos piliečiai taptų savo vietovės, krašto ir Tėvynės šeimininkai, būtina:

• Lietuvoje, kaip visoje Europoje, atkurti pirmąją ūkiškai savarankišką savivaldos grandį – įteisinti piliečių renkamas seniūnijų tarybas;
• seniūnijų ir esamas savivaldybių tarybas rinkti ne pagal partijų sąrašus, bet tiesiogiai vienmandatėse apygardose;
• išplėtoti seniūnijų ūkinį savarankiškumą;
• savivaldos sprendimus grįsti privalomomis viešosiomis konsultacijomis, viešaisiais klausymais, gyventojų apklausomis;
• greta savivaldybės tarybos komitetų, delegavimo principu remiantis, suburti realiai veikiančius visuomeninius ekspertų komitetus, turinčius teisę gauti visą savo srities informaciją, teikti sprendimų projektus, gauti argumentuotus atsakymus;
• įtraukti piliečius į savivaldybių biudžetų formavimą: detalūs savivaldybių biudžetai, jų išlaidos turi būti visiems piliečiams matomos elektroninėje erdvėje, o investiciniai projektai – aptariami ir rengiami kartu su vietos bendruomenėmis;
• parengti miestų ir rajonų saivaldybių referendumų tvarką, kad piliečiai, surinkę sutartą skaičių parašų, turėtų teisę inicijuoti visuotinę gyventojų apklausą, kurios rezultatas būtų privalomas savivaldybės tarybai ir merui;
parengti tvarką, kaip piliečiai gali atšaukti tarybos narį, dėl nederamo elgesio praradusį gerą reputaciją ir visuomenės pasitikėjimą.

III. Teisingumo užtikrinimas

Teisingumas yra laisvos valstybės pamatas. Jį užtikrinti, laiduoti žmogaus teises ir laisves, įmanoma tik pertvarkius teisėtvarką. Būtina užkirsti kelią politinei valdžiai ir slaptosioms tarnyboms naudotis teismais kaip savivalės įrankiu.

Tam reikia:

• reformuoti teismų sistemą – perduoti Konstitucinio Teismo funkcijas Lietuvos Aukščiausiajam teismui, administracinius teismus įjungti į bendrosios kompetencijos teismų struktūrą;
• išskaidrinti visų grandžių teisėjų atranką, taip užtikrinant, kad teisėjais būtų tik sąžiningi ir kompetentingi teisininkai: kandidatus į teisėjus prieš mėnesį visuomenei pristatyti viešai, sudarant sąlygas piliečiams užduoti jiems klausimus ir išsakyti pastabas – visi teisėjai skiriami tik po viešųjų klausymų;
• pakeisti apygardų ir apylinkių teismų teisėjų skyrimo tvarką: apygardų teismų teisėjus Prezidento teikimu skiria Seimas, o apylinkių teismų teisėjus, po viešųjų klausymų savivaldybių taryboms pritarus, skiria Prezidentas;
• užtikrinti visuomenės dalyvavimą vykdant teisingumą – korupcijos, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitose visuomenei svarbiose bylose privalo dalyvauti tarėjai, o ypatingas bylas turi nagrinėti prisiekusiųjų teismas;
• suteikti piliečiams teisę kreiptis į teismą su kolektyviniais ieškiniais ginant viešąjį interesą;
• įteisinti tvarką, kad generalinį prokurorą ir jo pavaduotojus Prezidento teikimu po viešųjų klausymų skirtų Seimas, ypatingoms byloms ištirti Seimas su Prezidentu galėtų skirti ypatingąjį prokurorą;
• įgyvendinti nuoseklią teisėtvarkos liustraciją, uždraudžiant dirbti teisėtvarkossistemoje KGB darbuotojams ir bendradarbiams;
• išvaduoti pažeidžiamus piliečius iš Valstybės saugumo departamento šantažo: išviešinti visus neteisėtos, „kabinetinės liustracijos“ duomenis;
• pertvarkyti Valstybės saugumo departamentą, esmingai sustiprinant jo kontržvalgybos funkcijas ir griežtai uždraudžiant naudoti žvalgybinės kovos priemones (dezinformaciją, šantažą ir kitas) prieš Lietuvos visuomenę ir piliečius;
• įstatymu kiekvienam piliečiui užtikrinti teisę susipažinti su valdžios įstaigų apie jį surinkta informacija;
• pertvarkyti ir padaryti veiksmingą Seimo kontrolierių instituciją,suteikiant jai galias realiai ginti žmogaus teises nuo valdžios savivalės, patikint atsakomybę už jų apsaugą ir sustiprinant pilietinę bei parlamentinę pačių Seimo kontrolierių veiklos priežiūrą;
• sugrąžinti valstybei antstolių tarnybą, kad ji nepamintų socialiai pažeidžiamų asmenų teisių.

IV. Ekonomiškai savarankiškos ir solidarios visuomenės kūrimas

Dėl socialinės nelygybės, skurdo, piliečių ekonominio nesavarankiškumo, nedarbo Lietuva nyksta fiziškai. Pajamų nelygybė Lietuvoje – viena didžiausių Europos Sąjungoje: santykis tarp daugiausia ir mažiausiai uždirbančių žmonių siekia 5,9 karto. Neskaidriai, neatsakingai ir neveiksmingai tvarkomi Lietuvos viešieji finansai. Augant Lietuvos bendrajam vidaus produktui, gyventojų atlyginimai lieka „įšalę“. Net 20 nuošimčių žmonių, turinčių darbą, gyvena žemiau santykinės skurdo ribos. Ypatingai gausi lietuvių emigracija keičia ne tik tautos dabartį, bet ir ateitį. Masinė emigracija ir ypatingai mažas gimstamumas – didžiausi iššūkiai mūsų ekonominiam tvarumui bei nacionaliniam saugumui.

Norint sumažinti socialinę nelygybę, sustiprinti piliečių ekonominį savarankiškumą ir visuomenės solidarumą bei taip stabdyti Lietuvos nykimą, būtina:

• įtvirtinti valstybės gyvenime socialinio teisingumo bei solidarumo principus ir jų nuosekliai laikytis – ekonominę politiką nukreipti į žmonių gerovės kūrimą;
• įdiegti solidarią diferencijuotą mokesčių sistemą: sumažinti mokesčius mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms bei šeimoms, auginančioms vaikus, o dirbančiųjų bei šeimų pajamos, kurios yra mažesnės nei santykinė skurdo riba, turi būti neapmokestinamos;
• atsisakyti mokestinės diferenciacijos skirtingų profesijų atstovams – mokytojai, antstoliai, advokatai, vadybininkai turėtų mokėti mokesčius pagal tuos pačius tarifus;
• palaipsniui sumažinti darbo mokesčius, kurie yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, ir padidinti pajamų mokesčio tarifą;
• pertvarkyti socialinio draudimo sistemą: turi būti aiškiai pagrįstos socialinio draudimo įmokos bei mokesčiai; kiekvieno darbuotojo pensija tiesiogiai susieta su jo įmokomis į valstybinį pensijų fondą; valstybinis pensijų draudimo fondas turi būti atribotas nuo politikų įtakos;
• nediskriminuoti pensininkų, norinčių ir galinčių dirbti bei susikurti papildomų pajamų šaltinį, mokestinėmis priemonėmis;negalią turintiems žmonėms, kurių Lietuvoje yra per ketvirtį milijono, sudaryti sąlygas dirbti ir realizuoti savo gebėjimus, nemažinant jiems socialinės paramos; padėti jiems įsitraukti į visuomenės gyvenimą;
• pasiekti, kad valstybiniame sektoriuje apmokėjimo už darbą skirtumai aukštąjį išsilavinimą turintiems darbuotojams nebūtų didesni daugiau nei 4 kartus (šiuo metu valstybės sektoriaus darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, atlyginimų skirtumai siekia 8 ir daugiau kartų);
• nuolatos informuoti emigravusius tautiečius apie naujas darbo vietas Lietuvoje, užtikrinti skaidrius konkursus į darbo vietas valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje, siūlyti mokymo programas sugrįžtantiems;
• vaikams, augantiems socialiai pažeistose šeimose, užtikrinti lygų gyvenimo startą – suteikti jiems reikalingų papildomų socialinių paslaugų, deramą ugdymo ir kultūros aplinką;
• užtikrinti viešųjų finansų pilietinę kontrolę ir taupų bei veiksmingą jų valdymą – biudžeto lėšos privalo būti naudojamos efektyviai; atsisakyti ES lėšų “įsisavinimo” politikos, orientuotis į rezultatą, o ne procesą;
• nuosekliai demonopolizuoti ekonomiką ir užtikrinti veiksmingą valstybinę bei pilietinę monopolijų kontrolę (Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, pagal antimonopolinės politikos efektyvumą Lietuva yra 98 iš 148 pasaulio šalių);
• esmingai sumažinti politinę ir buitinę korupciją, atsisakyti nepotizmo valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje – skaidriais konkursais šiuos sektorius atverti gabiam ir išsilavinusiam jaunimui;
• daug aktyviau rūpintis vidaus ir užsienio investicijų pritraukimu, kuo tolygesniu jų pasiskirstymu Lietuvos regionuose;
• peržiūrėti visų grandžių biurokratiją ir atsisakyti neveiksmingos, perteklinės jos dalies;
• kaime ir miesteliuose sudaryti sąlygas vidutiniams ir smulkiems šeimos ūkiams kurtis; išplėtoti kaimo ir miestelių jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo programas.

V. Tautos kūrybinių galių stiprinimas

Rūpestis švietimu, kultūra, mokslu, informacija turi tapti Lietuvos politinės darbotvarkės prioritetu. Būtent nuo šių sričių plėtros priklauso piliečių bei visuomenės kūrybinės galios, tautos laisvė, jos tapatybė ir išlikimas.

Stiprinant tautos kūrybines galias, reikia:

• mokslo, studijų, švietimo, informacijos politiką stipriau susieti su Lietuvos visuomenės ir valstybės raida, dabartiniais jos uždaviniais: akademinę bendruomenę kryptingomis programomis skatinti ne tik išsaugoti savarankiškumą, bet ir aktyviai įsijungti į valstybės gyvenimą, prisidėti prie visuomenės kūrimo; išplėtoti akademinių diskusijų, viešųjų paskaitų, viešų ekspertinių vertinimų, atvirųjų universitetų praktikas;
• per apsibrėžtą laiką pasiekti, kad Lietuvos vaikus ir jaunimą ugdytų gabiausi ir geriausią išsilavinimą turintys asmenys: iš esmės pagerinti ne tik mokytojų rengimo ir tobulinimo sistemas, bet ir jų darbo sąlygas, sudaryti galimybes įvairiais keliais į mokyklas ateiti jauniems profesionalams – programą „Renkuosi mokytis” paversti nacionaline programa;
• suteikti Lietuvos vaikams ir jaunuoliams kokybišką išsilavinimą: glaudžiai susieti ugdymo turinį ir mokyklų gyvenimą su Lietuvos tikrove, jos istorinėmis tradicijomis, jaunosios kartos patirtimi ir pasaulio ugdymo pasiekimais, užtikrinti savalaikę ir kryptingą pagalbą mokykloms, nepasiekiančioms deramos ugdymo kokybės;
• užtikrinti vaikams, jaunimui ir suaugusiems švietimo bei visaverčio kultūrinio gyvenimo prieinamumą: išplėtoti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tinklą, atverti jį socialinių problemų turinčioms šeimoms; kaimo ir miestelių vaikams, jaunimui sudaryti galimybes pažinti miestų kultūros centrus;
• sustiprinti mokytojų kultūrinį, visuomeninį ir politinį vaidmenį valstybėje;
• kryptingai formuoti polilogišką ir savarankišką Lietuvos informacinę erdvę, kuri veiktų kaip visiems piliečiams atviras forumas, kurioje būtų aptariamos svarbiausios visuomenės problemos, ją telkiančios idėjos ir vertybės;
• visuomenei ir Lietuvos kultūrai atverti „visuomeninį transliuotoją”, išvaduoti jį iš valdžios ir specialiųjų tarnybų įtakos;
• ypatingą dėmesį skirti jaunimo ir visuomenės pilietiniam bei politiniam ugdymui: ryškesnį pilietinį matmenį suteikti visam ugdymo turiniui ir mokyklos gyvenimui;
• valstybės programomis remti ir plėtoti regionų kultūrą, skatinti profesionaliosios kultūros ir jaunųjų menininkų kūrybos sklaidą regionuose;
• nuosekliai rūpintis lietuvybės išsaugojimu išeivijoje – kurti ir įgyvendinti įvairaus pobūdžio išeivių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų lituanistinio ugdymo programas, stiprinti vaikų ir jaunimo ryšius su Lietuva, finansuojant kultūrines vasaros stovyklas, seminarus, akademijas, specialias kolegijų ir universitetinių studijų programas.

VI. Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Norint išvengti 1940 metų klaidų ir užsitikrinti Lietuvos saugumą naujų grėsmių bei iššūkių akivaizdoje, būtina peržiūrėti ir iš esmės atnaujinti valstybės gynybos ir užsienio politiką – ją padaryti viešą, grindžiamą patikima informacija ir piliečių dialogu.

Rūpinantis saugumu reikia:

• kuo greičiau atkurti pasitikėjimo ryšius tarp politikų, valstybės institucijų ir piliečių;
• kaip Lietuvos saugumo pagrindą nuosekliai stiprinti demokratiją, konstitucinę santvarką, piliečių solidarumą ir jų pasirengimą ginti savo ir valstybės laisvę kaip aukščiausią vertybę;
• profesionaliai parengti krašto gynybos planus ir su jais išsamiai supažindinti piliečius;
• atlikti nepriklausomą kariuomenės auditą ir jį pristatyti visuomenei;
• NATO struktūroje esmingai stiprinti gynybinį bendradarbiavimą su Baltijos, Šiaurės ir Vidurio Europos šalimis;
• aktyviai veikiant Europos Sąjungos struktūrose siekti bendros veiksmingos gynybos ir energetikos politikos, nuosekliai kelti Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo klausimą;
• atkurti ir išplėtoti ryšius su demokratinėmis Rusijos ir Baltarusijos jėgomis, aktyviau imtis Rytų partnerystės programų;
• prisidėti prie demokratinių Europos pamatų stiprinimo: stengtis Europą kurti kaip piliečių ir tautų, o ne biurokratų valdomą valstybių sąjungą.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
133 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
 Šluotą perlaužti

lengviau laužant po raželį,todėl kiekvienoje srityje po svarbiausią darbelį.

Sima

VIESINTI PEDOFILU PAVARDES ,nes jie zinomi.

Egzpertas

Informuoju,kas Sąrašo lizde GEGUTĖS jau pridėjo kiaušinių.
Dabar liko tik klausimas:PERĖTI ar NEPERĖTI?

Ryt'as

Pirmas. Ieškoti kelių antisisteminių jėgų suvienijimui.

Jei čia nieko nenuveiksite – kitų darbų vardinimas prasmės neturi.

Perversmas LS-e

Pirmadienį, birželio 29-ąją, Lietuvos Sąrašo nariai vilniečiai kviečiami į Vilniaus skyriaus susirinkimą, kuriame bus paleista Vilniaus skyriaus taryba, “menševikai liudvikai, šopauskai bei bingelienės” bus paskelbti liaudies priešais ir išvaryti pro duris. Tuomet iš ištikimųjų pirato jungų bei atsidavusių undinių bus suformuota nauja, kpt. Flintui paklusni dekoratyvinė taryba kurioje vienbalsiai bus “aptarta” LS suvažiavimo darbotvarkė ir patvirtinti Kapitono parinkti balsuotojai į partijos “suvažiavimą”. Šiuo atveju mane labiausiai intriguotų kitas klausimas – ar “suvažiavime”, jeigu jis vyks pagal aukščiau suformuluotą prielaidą, partijos Vadu bus išrinktas (pats save išsirinks) Piratų vadeiva, ar vis dėlto bus likta prie dabartinės valdymo formos, kuomet partijos pirmininką vaizduoja koks nekalbantis dekoratyvinis “černenkos” tipo gensekas, o realiai viską valdo Piratas per ištikimus jungas bei undines-rusaločkas? Mano manymu, piratų… Skaityti daugiau »

Jurgis

svarbu nefalšyvinti

Patarėjas

Reikia daugiau paišyt kreidelėm.

likti žmonėmis, nepasiduoti komuniagų vylionėmis i

svarbiausias dalykas: likti TIESOS žmonėmis.
o kad komuniagos siūlys kitą brangiai apmokamą bet nereikalingą TIESAI veiklą – tai aišku kaip 2×2

to to Perversmas LS-e       2015-06-26 23:41

galim lažintis kad taip ir bus

to perversmas

„menševikai liudvikai, šopauskai bei bingelienės” bus paskelbti liaudies priešais ir išvaryti pro duris”.- arogantiški pasiputeliai-pamenu,kaip išvare iš Daukanto Aikštes.

Julius Puras

Kuolys nežino ko imtis. Tai yra visiškas intelektualumo bankrotas. Sakysim patenka Kuolys i seima. Ieina pirma diena i seima ir galvoje o ko aš čia dabar turiu imtis ir ko aš čia išviso atėjau. Tokie ir panašus kalusimai kankins Kuoly ir visa jo partija per visa jos egzistavima.

to 8:25

Viskam yra priežastys. Gal buvo dėl ko? Be to labai jau diskutotinas išsireiškimas” išvarė”. Aikštė ne privati erdvė. Nėra galimybių išvaryti.
Tokias galimybes turi tik policija. Kaip varė?
Vandens patrankomis, mušė ” bananais”, tempė už rankovių?
O gal tik pasiūlė su savo piaru nelipti ant galvų?

to 9.12

„-Aikštė ne privati erdvė. Nėra galimybių išvaryti.”- Suprantama.Kaip portalas privatus,ar priklauso kažkam,galima pašelioti.

O buvo taip...

Į tradicinę laisvųjų menininkų akciją, žinia menininkams dar nepritaikė meno akcijų įstatymo, sugužėjo žmonės su violetiniais plakatais ir transparantais. Tokiais atvejais, nori nenori, nesupratėlių ar šiaip kerštingų pavyduolių valia, susibūrimas jau vadintinas piketu, kuriam reikia leidimo arba bent pranešimo to miesto administracijai apie vykdomą akciją, jei joje dalyvauja iki 15 asmenų. Taigi, dėl išvarymų stenantys arba nori organizatoriams administracines nuobaudas ,,padovanoti,, arba laisvųjų menininkų akcijas , taip valdžiai įsiėdusias, diskredituoti. Išvada, piketus reikia atitinkamai apiforminti savivaldybėse. O jei tai yra per sunku – palaikyti laisvųjų menininkų akcijas be savo pasenusios ir apdriskusios atributikos. Tik tiek ir nereikės metų metus dejuoti…

to 9:23

Tipo, bet jeigu portalas būtų valdiškas arba priklausytų puteikiams, tai tuomet viskas būtų ” prekrasnaja markiza”?

to o buvo taip

Kažkaip ” nedemokratiškai” pasielgėte. Savo komentaru sutrypėte keleto asmenų
„Laisvę” manipuliuoti faktais. Užčiaupti melagiui srėbtuvę – juk tai taip nehumaniška.

pensininkas

LS yra ne sisteminė jėga. Viena ji niekas. Tik su Naglio pagalba pavyko laimėti keturis mandatus Vilniuje ir tai nepatenkinti, kad padėjo. Taigi, LS viena neturi didesnės perspektyvos. Reikia LS ieškoti būdų vienytis (ne dėl savęs, o dėl Lietuvos) ir jungtis su kitomis nesisteminėmis partijomis, kurios yra Už Lietuvą Lietuvoje. Reikia sudaryti nuolat veikiantį ne sisteminių jėgų koordinacinį apskritąjį stalą. Reikia veikti kartu su N.Puteikiu, Z.Vaišvila, Tautininkų sąjunga, Drąsos kelio partija ir kitomis jėgomis, siekiančiomis Lietuvos valstybingumo išsaugojimo. O stiprinti valstybingumą galima tik esant valdžioje ar valdančioje koalicijoje. Taigi, 2016-2020 metų Seime reikia turėti kuo daugiau vietų. Nematyti jokio proveržio šia linkme.

Darželinukas pensininkui

Dėde,o kuo jūs pagrįsite savo teiginį, kad Puteikis ” padėjo” laimėti LS rinkimus Vilniuje? Tuo kad taip sako Puteikis arba jo ” komanda”?
Kodėl būtinai reikia vienytis būtent su Puteikiu et cet.?
Kur Puteikio privalumai?
Jo darbai to nerodo.
Visi ” privalumai” kol kas egzistuoja tik savireklamos pavidalu.

Pritariu pensininkui, o ne darželinukui.

Jau taip Lietuvėlė suskaldyta į daugybę gabaliukų, tai gal jau laikas vienytis. Man tik kirba mintis, kad iš kiekvieno gabaliuko kiekvienas nori būti vadas su savo neaiškiomis smegenėlėmis. O čia ir reikia sudaryti nuolat veikiantį ne sisteminių jėgų koordinacinį apskritąjį stalą, kuris ir išrinktų sau vadą.

Pritariusui

Būtent – Vadą.
Bet gal kiek per kuklūs užmojai?
Gal geriau iškart Mesiją?

siunta kgbistai - pedofilai

prieš šviesą ir TIESĄ velnias siunčia rinktines savo pajėgas: kgbistus – pedofilus (iš teisėsaugos ir valdžios sluoksnių)

TO "to perversmas"

melai melučiai ir melukėliai…
Buvau tuo metu akcijoje – niekas nieko nevarė, tik paprašė atvykusių dalyvauti menininkų akcijoje, o ne rengti piketą.
Tada buvo užsipulta ir dailininkė Joana Noreikaitė, kad jai nesvarbu mergaitė, o tik jos estetika.
Šalia stovėjusi Bingelienė sugėdino tokius piktus liežuvius.
Šopausko tuo metu net nebuvo – jau buvo išbėgęs į darbą.

Beta

Pats svarbiausias darbas tai ruoštis 2016 metų Seimo rinkimams.

tikrai

Lietuviai nera vieningi,todel komentaruose jie ne patarti ,ne diskutuoti moka ,o tk rietis tarp saves.

Gal nebūtų blogai,jei

kelrodė žvaigždė turėtų skautišką atspalvį-„Dievui,Tėvynei ir artimui”.

Tartis

su pažangiais dvasininkais.

to>Pritariusui       2015-06-27 12:33

Uvažaemyj, nekibk prie žodžių. Vadas-vedlys. Jeigu norima, kad Sąrašas, Partija normaliai funkcionuotų tik vadas su vienminčiais turi vadovauti partijai, o partiečiai turėtų vykdydi partijos programos nuostatas, kurios patvirtintos suvažiavimo daugumos dalyvių. Kitaip bus ne partija, o anarchija. Tamstos žiniai, anarchija yra visuomeninė santvarka, sukurta remiantis savivaldos principais, be valdžios ir be hierarchijos. Vienu žodžiu – bardakas. Tai jau tikrai parašė>tikrai 2015-06-27 13:49 Lietuviai nera vieningi,todel komentaruose jie ne patarti ,ne diskutuoti moka ,o tk rietis tarp savęs. Paskutinė straipsnio pastraipa prašo: Nekantriai laukdami, kada pasirodys ir naujoji partijos programa, kviečiame Jus, Tiesos.lt skaitytojus teikti siūlymus, kokių darbų Lietuvos Sąrašas, Jūsų manymu, turėtų imtis, kad įgyvendintų savo pradinį siekį – atgaivinti demokratinę Lietuvos Respubliką kaip savarankišką ir savivaldžią piliečių bendruomenę. Įsiskaityk… Skaityti daugiau »

reik

Vienytis visiems zmonems irpartijoms,kurios nori dirbti vardan tos Lietuvos,o del pinigo,garbes ir privilegiju,kaip esancios seime partijos,mano nuomone

To reik

Tai kaip vienysis jei yra nevieningi.Per rinkimus tai visai nusigrybauja.

To 16:20

Tai jau taip jei zmones butu mastantys dauguma bendromis jegomis nors ir komentaruose daughter galetu nuveikti.bet prilenda toli I kurie vaziuoja ant to Puteikio ir tuoj susipyksta tarp saves ir diskusijos nelieka.Reiktu zmonems suvokti kas trolina kas ne ir neuzkibti ant kabliuko o susivienijimas zmoniu tai didele jega.

Pritariu

1. Rinkti aukas kreidelėms pirkti. 2. Pirkti daug kreidelių. 3. Visur paišyti Tie-SOS!.

Pritariu tam, kuris pritaria

tik papildau: tarp pertraukų – kapoti baltas varnas

SIŪLAU

paklausyti SAAKAŠVILIO kalbos -Odesiečiams…IR KOKIAS REFORMAS RUOŠIASI DARYTI…..LABAI DAUG PAS MUS KĄ REIKIA PAKEISTI-pirmučiausia teismus……..PAKLAUSYKIT Saakašvilio,yra YouTube pilna fimų, ..ir dar -DEMUROS

Kritikas Pikčiurna - pasikartosiu

Pro Patria ir kitų, susirūpinusių opozicija, po Įstatų projektu teoriniuose samprotavimuose yra tikrai vertingų kritinių pastabų. Tačiau esminė klaida yra veikloje apsiriboti svarstymais. Kiekviena šeimininkė žino, kad svarstymais kokį geriausią receptą pasirinkti jokios sriubos neišvirsi. Nebus skani ir sriuba, jei, pasivadinęs opozicija, sieksi nevirti tokios, kokią verda kiti – išvirsi kitokią, bet, greičiausiai, taip pat nelabai skanią. Taip yra todėl, kad konkretų darbą reikia dirbti konkrečiai ir kūrybingai. Ką be geresnių ar abejotinų tekstų sukūrė Pro Patria bičiuliai? Ar surinko parašų, suagitavo ką nors ateiti į referendumą ar rinkimus ir pareikšti savo, o ne Kontoros primestą nuomonę, kad pagaliau jie baigtųsi sėkmingai – prasidėtų esminis, o ne formalus atsinaujinimas, nieko nekeičiant iš esmės? Dar blogiau, tokie teoriniai svarstymai išgąsdina neapsisprendusius… Skaityti daugiau »

Gerbėjas

Kritikas kaip visada teisus, tik gaila, kad visai ne pikčiurna. Aš asmeniškai jau niekuo netikiu ir liko tik noras daugeliui apsimetėlių subines išspardyti. Ką padarysi, bet lietuvis toks padaras, kuris, kad ir gerų norų vedamas, geras tol, kol nepajuto nors šiokio tokio pranašumo. O jau tada iš gerų norų, belieka noras užimti kuo aukštesnę poziciją ir kuo įmantriau save parodyti, manant, kad aplink visi kvailiai ir niekas to nepastebės. Tas pats atsitiko ir su tuo, kuom dar tikėjau – Tiesos portalu. Eilinį kartą pasijutau paprasčiausiu naivuoliu. Ir viskas kas šiame portale man dar įdomu beliko, tai „trolinti” tuos, kurie patys yra tikrų tikriausi troliai. „Trolindamas” dažnai išmušu iš pusiausviros apsimetėlius „geradėjus” – prisipažinsiu, tai man suteikia didelį malonumą. Manau tai… Skaityti daugiau »

kokių darbų imtis?

Aš paakysiu taip:
Praradai pinigus–nieko nepraradai,
Praradai draugus—daug praradai,
Praradai pasitikėjimą—-viską praradai.
Tad nuo to ir imkimės.

kritikui Pikčiurnai

Jūsų analogija su sriuba paaiškina tik viena – jei jūs vis tiek rysit, nesvarbu kokio skonio ar vertės ji bus, virėjas net nebandys, ką nors geresnio išvirti… lagery, kalėjimuose patį kokčiausią maistą žmonės prisiversdavo praryti… Tai ką ta jūsų analogija „paaiškina”? Kad vis dar esam lagery ir dėkojam vadams už bet kokią putrą?

Romas

Gali tik tie ką nors padaryti, kas iš tikrųjų to nori. Vieni teisingai mąsto, bet nepajėgūs veikti. Kada mąstantys tai supras, jie nebepyks ant tų, kurie veikia. Tiek prisišaipyta ne į temą, kad doriems žmonėms prapuola noras tokioje „diskusijoje” dalyvauti.O aš esu įsitikinęs,kad
LS nebūtų praėjęs į Vilniaus savivaldybę be N.Puteikio. Kas nesutinka,- nepraleiskite progos įrodyti savo tiesą ateityje. Sėkmės.

gerbėjui

Skubu nuraminti: tuoj dienos šviesą išvys tikrasis LS portalas, tik niekaip neapsisprendžiam, kaip pavadinti – Puteikio tiesa ar Puteikio teisingumas? O gal Puteikio tiesos (dgs)? O kol kas skaitykite LS facebooką – jį administruoja teisingas žmogus ir tikrai tikrai visuomeniniais pagrindais.

Pavadinkite to 13:31

Puteikio makaronai. Patiks visiems ir esmę atitiks

Skaičiuotojams kurmiams

Tikslus skaičius, kiek Bingelienė uždirbo Seime. “Bingelienė dirbo kelis mėnesius” – netiesa, dirbo beveik visus metus – buvo apie tai rašyta ir kalbėta viešai. “Negi puteikiams ir jų svitai vis mažai ir mažai ? Gal pradėkime jų pajamas skaičiuoti ?” – galima ir jų, bet baikime skaičiuoti Bingelienę, nes matau, kad protingieji kurmiai išbarstė savo skaitliukus. O nuorodos į Puteikio blogpostą tai arba Puteikis nurodo ketvirčio etato dydį, kai sako, kad 700, arba kaip dažnai jam būna, nusišneka, nes tas skaičius labai panašus į ketvirtadalį etato ant popieriaus.odėl taip tvirtai teigiu? O gi todėl, kad išmanau ir galiu pagrįsti viešomis nuorodomis bei viešu skaičiavimu: Tad pradedame: pirmiausia pažiūrime, kiek uždirba Seimo padėjėjai – pagal įstatymą ši informacija yra vieša: http://www3.lrs.lt/home/ivairus/atlyginimai/KanceliarijosVTDU.pdf… Skaityti daugiau »

to kurmiams

Kurmiai ir taip viską žino, tik skelbia ne viską.
Vis tiek naivieji viską praryja.
Bet jei dėl kito portalo yra tiesa, tada viskas daugiau negu aišku.

Net ir Dočys pas Puteikį įsidarbino

Jakimavičiau – ir Tu, Brutai?: eina sau, ir Liudvikas Jakimavičius-Dočys nuo Alksnynų ir tas pas Puteikį seimo nario padėjėju dirba:
http://www.lrvalstybe.lt/naglis-puteikis-1004614/
Sodoma ir Gomora, pasaulio pabaiga.

Romui

Kito karto nebus – ten, kur praeina afganai, nelieka nieko.

Atsakymas

Kokių darbų turėtų imtis Lietuvos Sąrašas artimiausiais metais?
1. Rinkti aukas kreidelėms, kaspinėliams, žvakelėms, karpiams pirkti;
2. Pirkti daug kreidelių, kaspinėlių, karpių;
3. Rišti daug kaspinėlių prie rėžimo įstaigų;
4. Nešti daug karpių represinėms (teisėsaugos) įstaigoms;
5. Degioti Vilniaus ir kitų miestų aikštese žvakeles, visur paišyti Tie-SOS!;
6. Susikibus už rankų prie režimo įstaigų ir aikštėse skanduoti TIE-SOS;

Kolegoms- nustokime rietis.

Kolegos, sutikite, kad kažkaip neteisingai gaunasi: jei vieni LS nariai priekaištauja kitiems tokiems patiems neva tie yra blogi, nes dirba ar dirbo pas N.Puteikį padėjėjais, todėl yra blogi, valdžios trokštantys, o tie kiti, kiti kurie neva nedirbo, yra geri, tyri, pasiaukojantys, nes neva dirba grynais savanoriais, todėl yra aukštesnės rasės nei tie, kurie nedirbo(a). Taip net Dočys pradėjo rašinėti savo komentaruose, tiesa, gal susigėdęs paprašė, kad ištrintų. Bet ir pats Dočys-Liudvikas ir Bingelienė pasirodo pas Puteikį dirbo ar tebedirba tais padėjėjais. Kreipiuosi į juos ir į tuos, kurie dirbo ar tebedirba tais padėjėjais: gal užtenka veidmainiauti – arba visi yra blogi, nes dirba(o) pas blogietį, ir yra godūs, siekiantys valdžios ir pinigų, nes dirba(o) pas blogietį seimūną padėjėjais, arba tai… Skaityti daugiau »

nesupratau

Gal vis dėlto kas nors gali man paaiškinti, kas čia Cezaris?

TO kolegoms

mieloji, kaip visada, sugebėjote apversti aukštyn kojom… Kaip suprantu, dėl darbo pas politikus niekam niekas nepriekaištauja. Gal jūs žinote daugiau, negu rašote, bet man tai niekaip nesuprantama, kodėl skaičiuoja būtent Bingelienės uždirbtus pinigus, o ne, pvz., Matulevičių? Galų gale – kodėl skaičiuoja pinigus, o ne darbus? Gal jūs kartais žinote, kiek Saulė Matulevičienė suorganizavo mitingų ir akcijų? LS akcijas organizuoja Joana Noreikaitė, o kokias Puteikio akcijas organizuoja Saulė Matulevičienė? Net sms siuntinėja pats Puteikis. Tiesą sakant, man apskritai net klausimas nekiltų, ką jie ten veikia ir kodėl Puteikis įdarbino būtent juos, jei nebūtų akivaizdu, jog portalas ir jo žmonės puolami. Kodėl? Juk Seimo narys ir jo padėjėjai turėtų užsiimti visai kitkuo? Kalbėti apie tai, ką jis pats ir jo padėjėjai… Skaityti daugiau »

>TO kolegoms  15:29

Ar teisingai supratau, kad didžiausia Lietuvos sąrašo problema susiveda į tai, kad pas N.Puteikį dirba Saulė Matulevičienė? Bet ji jau nebedirba:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8801&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=23861&p_kade_id=7
Tai gal jau išsisprendė ši didžiausia Lietuvos sąrašo problema? Gal jau galima kitas problemas spręsti? Ar jų jau nebeliko?

tam kuris "nesupratau"       2015-06-28 15:02

Kurį Cezarį išdavė Dočys-Brutas?
Prašau išvardinsiu visus Cezarius, kuriuos jis išdavė:
A. savanorystės principus, nes dirbo už pimigus,
B. tiesos.lt principus, nes dirbo pas seimo narį,
C. moralės principus, nes dirbo pas Naglį Puteikį,
D. krikščioniškus principus, nes už visuomeninę veiklą ėmė pinigus,
E. partijos „Lietuvos sąrašas” principus, nes susidėjo su karjeristu,
F. dešimt D-o įsakymu, nes pažeidė paskutinijį Dekalogo priesaką – „Negeisk svetimo turto” – užsigeidė valdiškų pinigų.

Antriausia – ėmė tuos pinigus.

133
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top