Nacionalinis susivienijimas. Dėl būtinybės nutraukti korupcinį kleptokratinį valdymą Lietuvoje

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui G. Nausėdai

KREIPIMASIS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT) paskelbė atvirą „neteisėtai atvykusių asmenų laikino apgyvendinimo konteinerių miestelio nuomos bei administravimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimą siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis“ (toliau – Pirkimas), kurio vertė – 599 mln. Eurų [ ]. Pirkimas vykdomas siekiant apgyvendinti atvykusius ir būsimus imigrantus. Pirkimo apimtis leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje artimiausiu metu planuojama priimti iki 40 tūkst. imigrantų. Kitaip tariant, planuojama sukurti ir apgyvendinti du Ukmergės dydžio imigrantų miestus. Kyla grėsmė, jog atvykusių ir būsimųjų imigrantų laikinas buvimas Lietuvos teritorijoje taps nuolatiniu.

Pažymėtina, kad Pirkimas vykdomas valstybės biudžeto, t. y. Lietuvos mokesčių mokėtojų, lėšomis ir būtent tuo metu, kai šalyje dėl Covid-19 pandemijos sukeltos krizės šalies ūkis patyrė ir vis dar patiria didelius nuostolius, kai žlunga nacionalinis verslas, šalies švietimo sistema, sparčiai didėja nedarbas, daugelis žmonių praranda pajamas arba jos drastiškai menksta, blogėja gyventojų finansinė padėtis, didėja skurdas ir socialinė atskirtis, o dėl sparčiai gausėjančio COVID ligonių skaičiaus ir su tuo susijusio ligoninių lovų bei gydytojų personalo stygiaus kyla reali grėsmė, jog žlugs valstybės sveikatos apsaugos sistema.

Neabejotina, kad iš mokesčių mokėtojų surinkti keli šimtai milijonų eurų galėtų palengvinti nacionalinio verslo bei šalies švietimo ir sveikatos priežiūros sistemų būklę, leistų nors kiek padidinti mažiausias, net minimaliai oraus gyvenimo neužtikrinančias pensijas. Bet užuot tuo susirūpinusi, šalies valdžia piliečių lėšomis mėgina kurti naujus nacionalinių santykių ir socialinės įtampos židinius, dirginti, skaldyti ir varginti visuomenę, primetant jai vis naujas prievoles, skirtas tenkinti privačių asmenų grupių interesus.

Nacionalinis susivienijimas neabejoja, kad minėtas Pirkimas yra valstybės valdymo sistemoje išsikerojusios ir nuolat didėjančios sisteminės korupcijos pavyzdys. Pirkimas, dėl numatytos iš valstybės biudžeto jam skirti neįtikėtinai didelės pinigų sumos ir jo vykdymo aplinkybių, nėra tik galimai dar vienas neskaidraus viešųjų lėšų panaudojimo ar įprastinės korupcijos atvejis. Todėl konstatuojame:

1. Iš valstybės biudžeto, t. y. iš mokesčių mokėtojų surinktos ir planuojamos išleisti milžiniškos Lietuvos mastais lėšos turi būti skirtos viešojo sektoriaus funkcijoms vykdyti ir šalies piliečių svarbiausiems poreikiams tenkinti.

2. Pirkime imigrantams (sienos pažeidėjams) apgyvendinti numatyta namelio nuomos dienos kaina yra didesnė už tą, kurią gali sau leisti skirti pragyvenimui didelė dalis sąžiningai dirbusių, bet tik varganas pensijas gaunančių Lietuvos piliečių. Šitaip elgdamasis su pensijinio amžiaus piliečiais Vyriausybė ne tik demonstruoja beribį cinizmą juos moraliai ir socialiai žemindama, bet ir siunčia nedviprasmišką politinę žinią visuomenei, kad šalies gyventojus laiko antrarūšiais žmonėmis jų pačių valstybėje ir svarbiausiu savo uždaviniu laiko Lietuvos masinį apgyvendinimą imigrantais-kolonistais, o prioritetu – jų poreikių tenkinimą savo piliečių sąskaita.

3. Vyriausybė, skirdama iš biudžeto milijonines lėšas patogiai apgyvendinti lengvo gyvenimo ieškotojus ir hibridinio karo prieš Lietuvą dalyvius, o kartu nuolat užkraudama vis didesnę naštą verslui ir Lietuvos gyventojams, didindama įvairias rinkliavas, minėtam Pirkimui leidžiamų pinigų neskiria nors iš dalies šalyje išaugusioms dujų, elektros ir šilumos kainoms kompensuoti, trūkstamų socialinių būstų statybai ir kitoms priemonėms, kurios pagerintų sunkią skurstančių savo šalies piliečių padėtį.

4. Vyriausybės elgesys, kai ji du mėnesius netrukdomai leido tariamiems pabėgėliams, o iš tikrųjų pažeidėjams, kirsti Lietuvos valstybės sieną, iš karto jų negražindama į Baltarusijos teritoriją, o dabar planuoja išnuomoti 40 tūkstančių vietų namelius būsimiems neteisėtiems migrantams, leidžia daryti kruopščiai tikrintiną prielaidą, jog šiuo Pirkimu yra siekiama įteisinti ir įgyvendinti iš anksto parengtą ypač didelio masto ,,pinigų įsisavinimo“ schemą.

5. Nurodytomis aplinkybėmis vykdomas Pirkimas moraliniu požiūriu be jokių išlygų vertintinas kaip Lietuvos vyriausybės cinizmo viršūnė savo piliečių atžvilgiu. Jis neabejotinai turi būti laikomas šalyje įsitvirtinusio korupcinio kleptokratinio valdymo – nuo valstybės atkūrimo prasidėjusio ir tris dešimtmečius trunkančio visuomeninio ir valstybinio turto nebaudžiamo grobstymo ir švaistymo, didžiosios dalies šalies piliečių sisteminio apiplėšinėjimo, apvaginėjimo ir skurdinimo – simboliu. Būtent kleptokratinis valdymas, kai korupciniais ryšiais susijusios valdžios pareigūnų ir neteisėtais būdais tautos ir valstybės sąskaita siekiančios pasipelnyti vertelgiško verslo grupuotės alina ir plėšia kraštą bei apvaginėja jo žmones, yra vienas svarbiausių priežasčių, dėl kurios Lietuva tapo milžiniškos socialinės atskirties ir masiškai išsivaikščiojančia bei demografiškai nykstančia šalimi.

Nacionalinis susivienijimas pareiškia, jog atėjo metas šiuos veiksmus vadinti tikrais vardais: Pirkimu visuomenės akyse mėginama ir beveik atvirai pradedama vykdyti dar viena neregėto masto ir neįtikėtinai įžūli valstybės iždo lėšų grobstymo akcija.

Joje dalyvaujantys verslo ir valdžios sluoksnių verteivos dėl galimybės ,,įsisavinti“ beveik 600 milijonų eurų kartu su jiems padedančia šalies vyriausybe yra pasiruošę pradėti vykdyti tariamu rūpesčiu pridengtą neteisėtų migrantų apgyvendinimo Lietuvoje akciją, t. y. masinę neribotą laiką truksiančią Lietuvos kolonizaciją, kuri kelia tiesioginę grėsmę valstybės saugumui bei išlikimui ir lietuvių tautos egzistavimui.

Pažymime, kad šio Pirkimo užsakovams ir vykdytojams absoliučiai nerūpi, kad jų grobuoniškos ir trumparegiškos avantiūros padariniai sunkia našta ištisiems dešimtmečiams prislėgs Lietuvos visuomenę ir valstybę. Pabrėžiame, kad niekas kitas, o tik Lietuva ir jos piliečiai privalės apmokėti nekviestų svetimšalių pragyvenimo, išlaikymo, gydymo ir kitų jiems teikiamų paslaugų išlaidas. Taip pat pabrėžiame, kad vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu bus sukurtos tokios pačios kultūrinės, socialinės ir saugumo problemos, su kuriomis neįstengia susidoroti masinėms migrantų invazijoms laiku nesugebėjusios užkirsti kelio turtingos ir klestinčios ES (Švedija, Danija) bei kitos Vakarų pasaulio šalys.

Dėl šalies naikinimo

Nacionalinis susivienijimas taip pat pažymi, kad korupcinis kleptokratinis valdymas ir tokios jo apraiškos kaip VSAT vykdomas Pirkimas ne tik mažina Lietuvos valstybės galimybes maksimaliai tenkinti viešojo sektoriaus ir savo piliečių reikmes, bet ir leidžia manyti, jog nepaliaujamai didindama įvairias rinkliavas (pvz., perteklines kovos su Covid‘o pandemija priemones – reikalavimą reguliariai atlikinėti antigenų testus ir kt.) vyriausybė siekia žūtbūt papildyti valstybės biudžetą, kurio lėšos neatsakingai švaistomos jai pritariant galimai nusikalstamoms, kaip minėtas Pirkimas, ,,pinigų įsisavinimo“ schemoms.

Įsigalėjęs korupcinis kleptokratinis valstybės valdymas Lietuvoje dėl radikaliai antitautinių ir antivalstybinių šios Vyriausybės programinių nuostatų bei jos vykdomos tik stambųjį užsienio ir vidaus verslą aptarnaujančios politikos pobūdžio įgijo tokį mastą ir tapo toks pavojingas, jog ne tik prieštarauja ir kenkia nacionaliniams interesams, bet iš esmės virto atviru ir beatodairišku šalies naikinimu.

Taikstytis su tokiu negrįžtamus ir neatitaisomus padarinius kuriančiu valdymu bei toliau toleruoti jį iki kitų Seimo rinkimų yra pragaištinga. Būtina imtis neatidėliotinų ir ryžtingų veiksmų šiam korupciniam kleptokratiniam valdymui nutraukti. Tam tikslui reikalaujame padaryti pirmuosius, bent jau politinę valią keisti padėtį liudijančius žingsnius:

1. Įpareigoti su korupcija turinčias kovoti valstybės institucijas atlikti kruopštų VSAT prie VRM paskelbto pirkimo aplinkybių tyrimą ir principingą jo vertinimą korupciniu požiūriu.

2. Išsiaiškinti ir išviešinti šio pirkimo iniciatorius, organizatorius ir vykdytojus bei jų galimas sąsajas su mėginančiomis iš jo pasipelnyti verslo struktūromis ir atstovais (paskelbiant jų vardus ir pavardes).

3. Išsamiai ir suprantamai paaiškinti, kieno pastangomis ir vadovaujantis kokiais motyvais buvo vilkinamas sprendimas grąžinti Lietuvos sienos pažeidėjus į Baltarusijos teritoriją sukuriant prielaidas įgyvendinti šiuo pirkimu dangstomą ,,pinigų įsisavinimo“, t.y. valstybės biudžeto lėšų švaistymo ir grobstymo schemą.

4. Spręsti dėl Lietuvos Respublikos Ministrės pirmininkės p. I. Šimonytės ir Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės atsakomybės dėl šio Pirkimo, siūlyti atleisti ministrę iš užimamų pareigų;

5. Siūlyti Lietuvos Respublikos vyriausybei iš naujo apsvarstyti jos priimtus sprendimus dėl Covid‘o pandemijos suvaldymo ir įvertinti jų pagrįstumą, tinkamumą ir teisingumą korupcinio kleptokratinio valdymo, korupcijos grėsmių ir biudžeto lėšų grobstymo ir švaistymo, sąžiningos konkurencijos sąmoningo žlugdymo stambiojo verslo naudai kontekste.

Nacionalinis susivienijimas visomis teisėtomis pilietinės valios reiškimo priemonėmis sieks, kad šie žingsniai būtų daromi. Įspėjame ir primename, kad šiandien, kaip kadaise Sąjūdžio išvakarėse, tauta yra nualinta ir pavargusi nuo dešimtmečius trunkančio korupcinio kleptokratinio valdymo. Gausėjančios pilietinio nepasitenkinimo ir protesto apraiškos turi būti suvokiamos kaip aiškus ženklas, kad bundanti visuomenė nebesitaikstys su fasadinės demokratijos iškaba besidangstančio nomenklatūrinio oligarchinio režimo cinišku savivaliavimu ir negyvybinga paverstos valstybės politiniu sąstingiu ir merdėjimu. Kviečiame ir raginame Prezidentą pradėti Lietuvoje esmines permainas.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top