Nuo bačkos. F. Kukliansky: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą

Be komentarų.

Faina Kukliansky. Kalbėdami apie partizanus išgerkime raminamųjų

Faina Kukliansky, Lietuvos Žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė
LRT.lt | 2020 m. liepos 29 d.

Rinkimai – metas, kai svarbias socialines problemas užgožia iš piršto laužtos pseudopatriotinės istorijos. Net ir amoralios. Pavyzdžiui, piktybiškai iškraipant mano ir Amerikos žydų komiteto (AJC) atstovo rabino A. Bakerio laišką Seimui dėl partizano Juozo Lukšos-Daumanto pagerbimo kitais metais. Kad nekiltų jokių „netiesioginių“ abejonių, liepos 18 dienos LNK reportaže pabrėžiau: „Mes neturime jokių priekaištų dėl J. Lukšos-Daumanto praeities“.

Tačiau nerimaujame, kad kartu su juo nebūtų pagerbta fašistinė – antisemitinė organizacija „Lietuvių aktyvistų frontas“ (LAF). LAF suburtas Tautos darbo apsaugos (TDA) batalionas dalyvavo tūkstančių žydų žudynėse Kauno VII-ajame forte ir kitur. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras savo tinklapyje skelbia, kad „1940–1941 m., pirmosios sovietų okupacijos metu, J. Lukša-Daumantas priklausė Lietuvių aktyvistų frontui. Dėl to jis buvo suimtas ir kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. birželio 22 d., prasidėjus SSRS-Vokietijos karui, išsilaisvino“.

Mane kaltina „netiesioginiu“ J. Lukšos-Daumanto menkinimu. Pamenu laikus, kai už netiesioginę komunistinės valdžios kritiką uždarydavo į psichiatrinę ligoninę arba kalėjimą. Galbūt ir dabar mane mielai kas nors kur nors uždarytų ir pravestų ugdymo valandėlę, ką galima ir ko negalima sakyti. Bet esmė ne ta. Esmė ta, kad mano žodžiai apie LAF-ą perkeliami visam partizaniniam judėjimui ir su juo sutapatinami, nors tai – tas pats, kaip kaltinti visą Lietuvą antisemitizmu dėl vieno ar kito išsišokėlio radikalių pasisakymų.

Taip, man sako, tiksliau – rėkia į ausį, kad LAF-e būta visokių žmonių, ne visi buvo nusikaltėliai. Tiesa, bet ir komunistų partijoje taip pat ne visi buvo nusikaltėliai, vieną net Nepriklausomoje Lietuvoje išsirinkome prezidentu. Ir nacių valstybėje buvo Šindleris. Bet ir nacistinė, ir komunistinė partijos Lietuvoje šiandien uždraustos.

Manau, kad pribrendome pagaliau apsibrėžti savo santykį su fašistuojančiomis ir joms prijautusioms ano laikmečio organizacijomis. Pats laikas, jeigu ne šiai, tai būsimai Vyriausybei ir prezidentui Gitanui Nausėdai pagaliau viešai atsiriboti nuo LAF-o kaip antidemokratinės organizacijos. Kol to nepadarysime, Kremliaus propagandistai iš laimės plos katučių.

Šia proga noriu padėkoti Seimo nariui, gerbiamam istorikui ir politikui Arvydui Anušauskui už pastangas atriboti didvyrį partizaną nuo LAF-o. Priešingai Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro skelbiamai informacijai, Seimo narys teigia, kad J. Lukša-Daumantas nebuvo LAF-o narys. Istorikas – politikas supranta, kad fašistinių, nacistinių, komunistinių organizacijų garbinimas šiandien uždraustas įstatymu. Dar kartą dėkui, pone A. Anušauskai. Būdamas istorikas, puikiai žinote, kad LAF-as buvo fašistinė – antisemitinė organizacija, siekusi atkurti Lietuvos valstybę nacistinės Vokietijos pavyzdžiu ir pasiryžusi sudoroti (išvaryti lauk) Lietuvos piliečius žydus. Netgi tuos, kurie 1918–1920 metais kovojo už Lietuvos laisvę.

Atvirame laiške Seimo pirmininkui kartu su kolega iš AJC A. Bakeriu būtent ir išreiškėme abejonę, ar dera Lietuvos valstybei 2021–uosius pavadinti Lietuvos aktyvistų fronto dalyvio J. Lukšo-Daumanto vardu, neatribojus jo (ir patiems neatsiribojus) nuo antisemitinio LAF-o.

Neketinu polemizuoti su neonaciais ir chuliganais. Tegu juos auklėja tėvai arba pataisos įstaigos. Mano straipsnis skirtas šviesuomenei, intelektualams, apsiskaičiusiems žmonėms, kritiškai mąstantiems ir bent kiek susipažinusiems su istorija. Skiriu žmonėms, kurie, labai tikiuosi, sudaro Lietuvos gyventojų daugumą.

Faktai neleidžia abejoti, kad Lietuvių aktyvistų frontas buvo žydų naikinimo Lietuvoje vienas iš ideologų. Tai pripažino prezidento V. Adamkaus sudaryta Tarptautinė komisija nacių ir sovietų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Berlyne įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas buvo suformuotas kaip nacistinės Vokietijos talkininkas. Tai buvo išdidžiai antisemitinė organizacija, daugelis jos narių buvo tiesiogiai susiję su Lietuvos žydų̨ persekiojimu ir žudymu. Nors LAF-o nuostatos buvo antisovietinės, nors jis vėliau konfliktavo su nacių valdžia, tačiau nepriklausomą Lietuvą LAF-as matė pirmiausiai kaip etniškai „gryną“ Tėvynę, kurioje nebūtų vietos piliečiams žydams.

Gerbiamieji pasipiktinę kritikai, jūs gyvenate savo namuose Lietuvoje. Mano tėvai taip pat galvojo, kad jie gyvena savo namuose, savo Lietuvoje. Tėvelio šeima Kuklianskiai prie Ančios ežero Veisiejuose ir greta esančiame Bor-Babrų dvare. Mamos šeima – Taubesai – gyveno savo name Šiauliuose, Vilniaus g. 154, prie nuosavo malūno.

„Saugodamas“ nuo negerų žmonių Lietuvos didvyris ir humanistas, o dabar jau net ir žydų gelbėtojas, Šiaulių apskrities viršininkas Jonas Noreika juos sukėlė į getą. Į tą, iš kurio prie duobių nuvedė Šiaulių apskrities policininkai. Ta proga pats J. Noreika persikėlė į gretimą jau nužudyto žydo namą. Juk nestovėti namui tuščiam? Na, dar sąžiningai įsigijo nužudytų žydų turto – tai patvirtina nacių dokumentai, saugomi Vrublevskio bibliotekoje. Toje pačioje, kurios fasadą vis dar puošia neteisėtai iškabinta garbės lenta šiam humaniškam veikėjui.

Ir aš ilgai galvojau, kad žydai gyveno Lietuvoje kaip lygiateisiai piliečiai. Mano nuomonės nepakeitė į paviršių iš kloakų išnėrę nacių gerbėjai, nepakeitė ir minia internautų, trykštančių neapykanta ir kviečiančių susidoroti. Tūlas Gustave Le Bon aprašė minios psichologiją, jos impulsyvumą, nepastovumą, dirglumą. Jis rašė, kad minia pasiduoda išoriniams stimulams ir nuolat kinta. Minios mąstymo atkurti vaizdai tampa tikrove. Jis rašė ir apie minios netoleranciją, autoritarizmą, konservatizmą. Minios vergiškumą ir pataikavimą stipriai valdžiai. Minia nesąmoningai priešinasi pažangai. Minios samprotavimai visada menki.

Ir štai akivaizdus pavyzdys: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą. Pasigirdo kvietimų „fiziškai saugoti Vilniaus žydų bendruomenę, nes su ja esą gali susidoroti kiti, neįtinkantys tai miniai žydai“. O kodėl tie, kurie piktinasi, taip paprastai, lengvabūdiškai PATYS deda lygybės ženklą tarp LAF-o ir visų pokario partizanų? Kodėl nesusimąsto, kad ir prie partizanų galėjo prisiplakti koks kovotojas už etniškai „švarią“ Lietuvą? Ar vien dėl to, kad išėjo į mišką, jis nusipelnė mūsų besąlygiškos meilės ir jo visos ankstesnės nuodėmės jau atleistos? Už kokią Lietuvą tas kovotojas kovojo miške? Gal už tą pačią etniškai „švarią“? Nors tuo metu Lietuva jau buvo švari, nes jos piliečiai žydai, tarp jų – ir Nepriklausomybės kovų veteranai, jau buvo sumesti į duobę kartu su savo ordinais arba gyvuliniais vagonais iškomandiruoti į Sibirą.

Gyvename įdomiame pasaulyje. Gyvename visuomenėje, kurioje, pasirodo, visi turi mąstyti ir jausti vienodai. Pasakyta, kad partizanai geri – reiškia, geri. Visi, be išimties. Lietuvių aktyvistų frontas? Ar tai tie baltaraiščiai? Bet juk juos vedė meilė Lietuvai, o ji neginčijama ir šventa. J. Noreika? Pasirašė įsakymą įsteigti getą? Tylėk, moterie, ar, kaip sakė, „žydelka“, ir žiūrėk į savavališkai pakabintą lentą ant bibliotekos. Tėvai, siųskite savo vaikus į Krikštaponio, Noreikos, Barzdos vardo mokyklas, ir šiukštu neaiškinkite jiems, kas tas LAF-as – aišku, jei patys tokį žinote. O jei nežinote – ir nereikia.

Bet aš, Lietuvos pilietė, nenoriu ir negaliu tylėti. Todėl ir klausiu: taip ir minėsime J. Lukšos-Daumanto metus, nepasakę, ką Lietuvos valstybė galvoja apie LAF-ą? Na, buvo LAF-o vadovo K. Škirpos atsišaukimas atsikratyti žydo jungo, buvo laikinosios Vyriausybės šeštasis ir kiti protokolai, atėmę iš žydų visas prigimtines teises, buvo jos paskirto vietininko sprendimai steigti getą – čia viskas OK?

Beje, o kur ta garsioji Vytauto Bubnio studija apie Holokaustą? Jau prieš šitiek metų Gyventojų genocido ir rezidencijos centro darbuotojai sudarė daugiau nei 2 tūkst. žydšaudžių sąrašą, bet jis iki šiol slepiamas po devyniais užraktais. Gal manoma, kad mūsų žmonės per kvaili, gali nesuprasti?

Žmogus negimsta antisemitu. Ir Goethe rašė apie „atlaidumą svetimoms ir savoms silpnybėms“. Bet tas silpnybes reikia pažinti, nebijoti pažvelgti tiesai į akis. Todėl klausiu: kodėl nenorite į gyvenimą pažiūrėti mano, Lietuvos žydės, akimis? Kodėl nenorite matyti ir suprasti, ką teko išgyventi Lietuvos žydams – tiems, kurie išgyveno? Kodėl taip stebina, kad mes, žydai, visada jautriai reaguosime į asmenis, dalyvavusius LAF-o veikloje, ir ne mums turėtų tekti našta įrodinėti šių asmenų kaltę ar nekaltumą?

Nuoširdžiai linkiu nusiraminti, jei reikia – išgerti raminančių ir pasaulis gal taps šiek tiek malonesnis, be pykčio ir be neapykantos. Savo piliulę jau nurijau.

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.

lrt.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
pritariu

Žmogus negimsta antisemitu, jį antisemitu padaro gyvenimas tarp žydų.

Taip

F.Kuklianski ir jos bendraminčiai vis dar nesuvokia,kad esą irgi klystantys,daugeliu atveju šleivai mąstantys,nesugebiantys į istorinius įvykius pažvelgti ir lietuvių akimis.Deja.

Ladas

ponia Faina visiškai teisi. Pasakysiu dar daugiau: turint galvoje tą tvankų nacionalizmą lyg balionas besipučiantį Lietuvoje, ypač kai kuriose sferose ir kai kuriuose portaluose, laiškas galėjo, manau – ir turėjo, būti žymiai griežtesnis. Keista tik tai, kad lietuvių herojų biografijos ir prestižas labiau rūpi žydams nei lietuviams, kurie, panašu, vertybiškai dar tebegyvena ikimindauginėje Lietuvoje.

Liepa

Apgailėtina rašliava. Visiška desperacija. Ar tik nėra taip, kad holokausto kolektyvinės „kaltės” finansavimo reikalas mūsuose darosi komplikuotas ? // Gal vertėtų nuo kovos prieš antisemitizmą pereiti prie kovos prieš lietuvių nemeilę pažangiosioms sexmažumoms?// Tarybinių laikų tardytojai, pasirodo, yra įgyję daug kvalifikacijų : puikiai diagnozuoja, kas yra fašistas, neonacis ar chuliganas ir t.t. Ciniškas pasiūlymas pavartoti raminamuosius , matyt, irgi iš gerosios tarybinės teisėtvarkos praktikos? //
Galvoju, kad Lenkijoje tokio pobūdžio straipsniai užtrauktų rimtą ir ilgą draugystę valstybinėm institucijom… //

pritariui

Įvardyk žydus, tarp kurių gyveni. Jei esi jaunesnės kartos, tai žydus matei nebent per televiziją.
Taip pat pasigrožėk pirmuoju („Kiso”) komentaru su 11 pritarimų prie publikacijos http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/raimondas-navickas.-panasu-kad-antisemitizmo-ir-etnines-nesantaikos-kurstyt
Jei ne Kisas, tai 11 pritarusių turbūt irgi tarp žydų gyvena.
Kaip „žydai geidžia pinigų”, tegu paskaito bent čia:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Grigorijus_Perelmanas ,
o rusų kalba daug plačiau. Perelmanas gal ne toks patrauklūs, kaip šio „machrovo” portalo sinicos su radžvilais? Kuris kurių bato pado nevertas, kaip atrodo?

sovietu

jegos strukturu atstove,moralizuoja,moko kaip Lietuvai gyventi.Gal gana tos nukvakusis bobos klausyt .

stasys

O kas yra Getas ? kokia jo tikroji paskirtis iki karo ir sovietu ? Jei aplankytumėte Wikipedija susidarytu įspūdis jog jie Lietuvoje imti steigti tik antro pasaulinio karo metu, bet tai netiesa ..Truputi pasidomėjus žydų Getus galima rasti ir senojoje Lietuvos sostinėje, iki Lietuviu, kaip sėkmės ženklą miestui . Beje tuose išlikusiose video medžiagose apie tai pasakojama su pasididžiavimu ir patosu . Tiesa ta jog ne lietuviai išrado getus žydams ir tai ką publikuoja Wikipedija ir čia pasakoja F.Kukliansky yra tik dalis Tiesos , kurios liko tik tiek po sovietu ir žydu bendruomenės pastangų. F.Kukliansky ir suprasdama jog negali visų Lietuviu kaltinti antisemitizmu pasilieka sau teise pačiai spręsti kuris čia iš mūsų yra kaltas o kuris tik galimai prisidėjo ,… Skaityti daugiau »

Vilnietis

Kiek mes dar toleruosime šitas degenerates ir iki kol jos turės teisę vadintis LT piliečiu?!

O vis tik

Orus ir argumentuotas tekstas. Dedelė klaida, kad pirminis pareiškimas seimui buvo paskelbtas be tokio lydinčio paaiškinimo. Kita vertus, be spyrio ši visuomenė apie problemas kalbėti nelinkusi. Ramybės ir santarvės nebus tol, kol Tiesa nebus išgryninta. Išgryninta Tiesa ne visada patraukli, o popsinei visuomenei patinka tik lakuoti vaizdeliai. Mes negalime pakeisti praeities, tačiau galime keisti dabartį. Tam reikia bendrų pastangų. Ir noro priimti tiesą grynuoju jos pavidalu. Protingų žmonių visada mažiau nei kvailų. Dorų žmonių ir niekšų yra visose tautose. Didvyris arba niekšas savokos personalinės ir atsakomybė personalinė. Mes nenorime būti žydšaudžių tauta. OK. Tad pagaliau liaukimės sau masiškai kabintis nepriklausančius ordinus ir kvalą pasipūtimą ir pretenzijas dabintis „didvyrių” tautos regalijomis. Didvyrių visada tik vienetai. Ramanauskas- Vanagas, Lukša- Daumantas buvo didvyriai.… Skaityti daugiau »

Faina,

kai kalbėsi apie LAF-ą, išgerk raminamųjų.

Ona

Gal esi per daug surusėjusi, Fuklianskiene, kad nežinai, jog žydai per amžius getuose gyveno o vokiečių administracija tą jų gyvenimo būdą pritaikė savo patogumui. Nėra nei vieno Lietuvoje tokio nuožmaus antisemito, kaip tu – antilietuvė, iš tavęs reiktų atimti Lietuvos pilietybę, nes priekabiauji prie kiekvieno lietuvių žodžio, o pati lietuvių rašytojų ir istorikų vardus painioji, lyg ką tik iš Rusijos būtum su tata atbildėjusi raudonosios armijos tačiankoje, o ne praleidusi čia visą savo mizerną gyvenimėlį

> 9:15

,,Orus ir argumentuotas tekstas”? Tipiška žydiška žodinė ekvilibristika, kaip ir Vinokuro išvedžiojimai. O esmė? Esmė tokia: lietuviai neturėjo teisės kovoti už savo laisvę. Ir dabar neturi teisės. Jei žydai labiau mylėjo Staliną negu Hitlerį (ir tai suprantama), tai ir lietuviai turėjo labiau mylėti Staliną. Tarsi nuo to Lietuvoje būtų likę bent vienu žydu daugiau. Aš manau, kad atvirkščiai. Ir žydų, ir lietuvių būtų likę dar mažiau. Bet Faina myli Staliną, todėl negali atleisti lietuviams už nemeilę jam. Žydų likimas čia niekuo dėtas, juo tik prisidengiama. Meilė Stalinui + pinigai – štai kas palaiko Fainos gyvybę.

Kaip čia išeina?

Niekas Lietuvoje nereiškia viešai padėkos Anušauskui, daugelis net nelaiko jo istoriku, o štai ponia Kuklisnsky prapliupo jam ditirambais. Išeitų, arba mes, lietuviai, galvojame ne taip, arba ponis kažko nesuprato. Mes kitos Tėvynė neturime, bet kaip vargšei moteriai šalia mūsų gyventi, ypač su pedagoginiais materialinisis polinkiais nelyginant kokios ponios Austėjos?

Faina,

jei tau čia taip bloga, tai kodėl kenti? Tu turi ,,pažadėtąją žemę”. O mūsų ,,pažadėtoji žemė” yra čia. Vienintelė. Kitos neturime. Todėl išgerk raminamųjų prieš praverdama burną. Šitos žemės likimas – mūsų, o ne tavo atsakomybė. Išauklėti svečiai neaiškina šeimininkams, ką dėti ant stalo. Auklėk lietuvius Izraelyje, bet ne Lietuvoje.

Tvankstas

F. Kukliansky užima generalinę talmudinio kahalo liniją : niekinti bet kurį gojų – gyvulį. “Užmušk geriausią gojų.” Nieko naujo.

Tvankstas

Pritariu : „Kiekvienas gojus savo prigimtimi yra antisemitas.” Arthur Miller, pasaulinio garso dramaturgas, M.Monroe vyras.

Dabar pagalvojau:

O jeigu taip vėl pasikartotų Antrojo pasaulinio karo situacija – ar lietuviai gelbėtų žydus? Dalis gelbėtų, nes tokie jau yra. O kita dalis gerai pagalvotų, nes jau žino: išgelbėsi žydą – išgelbėsi savo nelaimę. Užuot padėkojęs, nuolatos skalys, kad blogai išgelbėjai, kad privalėjai gelbėti tik jį, žydą, o pats neturėjai teisės gelbėtis. Ar tu gelbėjai, ar negelbėjai, vis tiek tu blogas. Kad ir gelbėjai, vis tiek žydšaudis. Kodėl taip elgiamasi? Kartais sakoma: kad nepasikartotų holokaustas. Bet ar kada nors kur nors nepasikartos? Juk logika tokia: kuo baisesnės tautos įvaizdį žydai kurs, tuo didesnė tikimybė, kad pasikartos. Kantrybė turi ribas. Prieškariu žydai bent vaidino draugiškus – to reikalavo verslo sėkmė. O dabar pasirodo, kokie yra iš tikrųjų. Tos kelios gražios išimtys… Skaityti daugiau »

Hmmm

„Iššaukė protestą“ yra rusicizmas (vyzvalo protest). Natūralia, nesurusinta lietuvių kalba būtų „sukėlė protestą“. O kaip tai būtų jidiš ar hebrajiškai, Tamsta pati pasakykit 🙂

Žodžio laisvė...

Šiandien jau žydus Amerikoje tvatina – pogromai su padegimais ir prekybos tinklų
naikinimu,prekių išgrobimais.Kodėl Lietuva tyli apie tai?Nenorėčiau,kad žydai
vėl sulauktų tos dienos,kai neturės kur slėptis ar bėgti,kaip buvo prieš 80 metų.
Lietuva jau skaudžiai pasimokiusi,kai priglaudžia kiekvieną atbėgėlį.Tik atbėgėlis
pamiršta padėkoti,o atsimoka sibirais ar kulka į kaktą.Išnaikintos ištiso lietuvių
šeimos ir giminės,mano viena iš jų.

Apgailėtina

moteris. Po visų tokių išsišokimų turėtų būti gėda žmonėms į akis rodytis.

Gabrielė

Perskaičius 1941 m.birželio sukilimo apibūdinimą supratau, kad poniai FK visi kas ne žydai, tie antisemitai ir fašistai. Štai ir visa pasaulio įvairovė.

stasys

Ši nėra tiek paprasta jog galima būtu ja plaukti populizmu ant pilvo .
Žodžio laisvė…2020-07-31 17:40 > nemeluokite bent taip akivaizdžiai ? Tai nedaro garbės ir tiems patvoriniams ..tupintiems šešėliuose .

T0mas J.

Parašyk, Faina, smulkią savo biografiją, mes mielai paskaitysim. Fainos tėvas – LTSR prokuratūros ypatingai svarbių bylų tardytojas 1957–1967 m.

Kultūringas?

Kiekvienas kultūrą savaip supranta. O iš kai kurių žmonių lūpų šis žodis iš vis neturi teisės nuskambėti.

Tomui J.

Tai ne visi nuopelnai. Paprastai mes visi kažką iš šeimos paveldime. Ponia, ko gero, irgi iš šeimos savo darbštumą ir uolumą paveldėjo – pasak pačios ponios, ji buvo apdovanota, kaipo geriausia SSSR tardytoja! Ar neverta pasididžiavimo? Įsivaizduojate, niekas kitas visame SSSRe nesugebėjo taip žmogų ištardyti, kaip ši ponia!

Deivis

Nepasitikiu nei vienu žydu.

Julijonas

Perskaičius FK straipsnį darosi taip gaila, kad teturi tik vieną, o ne keturis balsus. Visus keturis rinkimuose atiduočiau už tautinės pakraipos partijas. Nes tik prie tokioje savęs negerbimo ir menkinimo atmosferoje gali bujoti LTSR tardytojos.

Vilė

Žydų vidutiniškų nebūna, arba genijai, arba idiotai.

Semitų saujelė,

o antisemitų, – pilnas internetas. Jei jūs, litofcai, mažiau gabūs, neverslūs, plūgo broliai esate, tai ar žydai kalti buvo, ir liko?. Maža to, kad beveik visi, jūsų, o ne vokiečių jie buvo paslaugiai surinkti ir prie duobių nulydėti, tai ir tą mažą likutį ir jo palikuonis, jei įmanytumėte, tuo pačiu keliu nulydėtumėte, o gal to ir tikitės? Gėda!

> Semitų saujelė

Jūsų 8 su virš milijonai, ir jums, kaip hitleriui, vis maža kraujo ir lebensraumo, šlykštūs tarnai aukso veršio, palestiniečių žudikai, panieka jums

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top