Povilas Gylys. Žurnalistika – kilni profesija. Jeigu…

Delfi.lt

Žurnalistika pastaraisiais metais vis dažniau tampa kol kas daugiausiai neformalių išpuolių taikiniu. Tiesa, tie išpuoliai prieš „žurnaliūgas“ dar toli gražu neprilygsta politikų niekinimui bei žeminimui. Kaip vertinti didėjantį nusivylimą ne tik partijomis, teisėsauga, bet ir tuo, kas vadinama žiniasklaida?

Manau, kad tame dideliu laipsniu emociniame lauke reikėtų išskirti du dalykus. Pirma, būtina suvokti tikrąją, fundamentinę žiniasklaidos misiją. Kita vertus, reikėtų tikroviškai vertinti realų tos misijos įgyvendinimą. Žiniasklaida gimė kaip viešosios veiklos sritis, kurios pagrindinė funkcija yra informuoti visuomenę svarbiausiais šalies ir tarptautinio gyvenimo klausimais, būti įvairių nuomonių pristatymo, viešosios polemikos ir kritiškos analizės lauku (čia nebus kalbama apie kitas, pavyzdžiui, pramoginę, funkcijas). IDEALIU savo pavidalu žiniasklaida yra viešųjų – politinių, administracinių, teisinių ir t.t. – sprendimų brandinimo „cechas“.

Brandinant tuos sprendimus, žiniasklaidoje turėtų būti toleruojamos ir kartais net skatinamos neįprastos, „laukinės“ idėjos. Ir nereikėtų to bijoti, nes esant nedeformuotam, subalansuotam, demokratiškam visuomeniniam gyvenimui, turėtų gerai veikti tų „laukinių“ idėjų atsijojimo, atrankos režimai. Per sveiką, kritišką diskusiją paaiškėtų, kurios iš tų idėjų yra iš tikrųjų (bent tam laikmečiui) beprotiškos, fiktyvios, utopiškos ir kurios yra ne tik naujos, bet ir pažangios bei realiai įgyvendinamos. Beje, ne viskas, kas nauja, yra automatiškai pažangu. Jas atsijojus, idėjos turi šansą tapti normalia politinio, administracinio, teisinio ar kultūrinio gyvenimo dalimi. Atitinkamai įforminus, jos tampa oficialiomis visuomeninio gyvenimo normomis.

Tas procesas nėra paprastas ir lengvas, nes praktiškai net ir geros, teisingos idėjos dažniausiai susiduria su pasipriešinimu. O pastarasis paprastai kyla iš, pirma, nesupratimo ir, antra, iš susiformavusių dalinių interesų. Žurnalistika šia prasme turėtų vykdyti švietėjo ir kovotojo su besipriešinančių grupių interesais funkciją siekiant išaiškinti, apginti ir įtvirtinti viešąjį interesą. Tai darantys žurnalistai yra taurūs žmonės.

Jeigu tuos dalinius interesus (angl. vested interest) ginančios grupės įtakingos – turi valdžią ar kitus galios šaltinius, pavyzdžiui, finansinius išteklius, tikra žurnalistika tampa geriausiu atveju nepatogia, o blogiausiu – nesaugia veikla. Nesaugia žurnalistui ir jo šeimai.

Šiuo požiūriu žurnalistas, ginantis bendrąjį – nacionalinio ar, tarkim, bendruomeninio lygio – gėrį, atlieka kilnią misiją, nes aukojasi saugodamas viešąjį interesą nuo privataus, grupinio, taip pat ir partinio, intereso invazijų. Bet tuomet jis rizikuoja savo profesine karjera, savo ir savo šeimos gerove ir net fiziniu saugumu. Tarptautinės žurnalistų asociacijos pateikia duomenis apie tai, kiek pasaulyje sužalojama, žūsta, yra nuteisiama žurnalistų kasmet. Skaičiai pritrenkiantys. Taigi, taurioji žurnalistika šiais neramiais, chaotiškais laikais, mano manymu, tampa vis pavojingesne veikla. Su visomis iš to plaukiančiomis pasekmėmis.

Manau, ir daugeliui Lietuvos žurnalistų nuolat tenka spręsti dilemą: kovoti už bendrąjį gėrį, už teisingumą plačiąja to žodžio prasme ir tuo pat metu nesusinaikinti. Tai nėra lengvai išsprendžiama dilema ir todėl nesu linkęs beatodairiškai smerkti tų žurnalistų, kurie yra priversti pasirinkti ne tiek viešojo intereso „sarginio šuns“ (angl. watch dog) būtį, kiek išgyvenimo filosofiją.

Kita vertus, manau, jog Lietuvoje turi rastis žurnalistų, kurie turėdami profesinį ir visuomeninį autoritetą imtųsi kilnios profesinės misijos. Tai pasakius pirmiausiai žvilgsnis nukrypsta į mūsų nacionalinį transliuotoją – LRT. Jis yra išlaikomas iš viešųjų finansų, taigi nėra priklausomas nuo privačių, grupinių finansavimo šaltinių. Formaliai yra minimizuotos ir partinės įtakos grėsmės.

Seimui priėmus palankius LRT ekonominius sprendimus, šiam transliuotojui atsivėrė dar geresnės galimybės atlikti kilnią žiniasklaidos misiją – būti viešojo gyvenimo alternatyvų pristatymo, viešųjų sprendimų projektų išbandymo per diskusiją poligonu, bendrojo gėrio – demokratijos, teisingumo, kultūros – gynimo bastionu.

Joks kitas transliuotojas, portalas ar spaudos leidinys neturi tokių sąlygų tauriai žurnalistinei veiklai, kokias turi LRT. Čia geriausiai galėtų realizuotis LAISVOSIOS ŽINIASKLAIDOS idėja. Beje, nacionalinis transliuotojas oficialiai deklaruoja kilnius tikslus bei uždavinius.

Tuo įsitikinsite atsivertę jo svetainę. Pacituosiu tik keletą teiginių, pateikiamų šioje svetainėje. Pirmiausia, nacionalinis transliuotojas įsipareigoja teikti „tikslią, objektyvią, kokybišką informaciją“. Antra, jis žada „skatinti demokratiškos, darnios, bendruomeniškos ir pilietiškos Lietuvos visuomenės kūrimąsi“. Trečia, jis pasiryžęs puoselėti „tautinę savigarbą“. Ketvirta, jis nusitaikęs skatinti „savarankišką kritinį mąstymą…“.

Tai gražūs pažadai ir įsipareigojimai. Tačiau tikrovėje LRT yra akivaizdžiai ŠALIŠKA, demokratijos principų nesuvokianti, nesilaikanti ir žmonių aktyvumą, pilietiškumą blokuojanti institucija.

Nacionalinis transliuotojas – tam jis ir yra nacionalinis, tam jį mokesčių mokėtojai ir finansuoja – turi sudaryti sąlygas reikštis ĮVAIRIOMS nuomonėms, tapti tikrų ir atvirų diskusijų platforma, o ne jos imitacija. Tam, kad žmonės SĄMONINGIAU, gerai suvokdami egzistuojančias alternatyvas, GALĖTŲ RINKTIS remtinas idėjas, partijas, neformalius lyderius, nevyriausybines organizacijas ir pan. Tačiau taip nėra.

Akivaizdu, ir tuo skundžiasi ne tik intelektualai, bet ir parlamentinės partijos, kad LRT favoritai yra liberalių pažiūrų žmonės, verslo lyderiai, bankų lobistai, pristatant pastaruosius kaip ekspertus. Tuo pat metu profsąjungos, patriotiškai, holistiškai mąstantys inteligentai, politikai ar ekonomistai, aktyviai besireiškiančios, tačiau nepriklausančios „meinstrymui“, dominuojančiai pasaulėžiūrai, nevyriausybinės struktūros yra blokuojamos. Nors LRT skelbia, kad yra pasiryžęs skatinti demokratiją, vadinasi, ir nuomonių įvairovę.

Tai plika akimi matyti stebint Edmundo Jakilaičio, Ritos Miliūtės, kitų vedėjų vedamas, taip pat informacines laidas. Jas analizuojant matai du dalykus – politinį ir ideologinį angažuotumą ir visagalių mentalitetą: „Mes galim beveik viską ir nieks mūsų nepajudins“. Tie žmonės iš tiesų yra galingi. Bet, pirma, jie nėra visagaliai dievai (beje, susidievinimas yra nuodėmė) ir, antra, turimą galią jie turi naudoti ne savo individualiems ir grupiniams tikslams, o bendrajam gėriui – teisingumo įtvirtinimui, laisvai žinių sklaidai, kultūros palaikymui ir pan. Mes tikrai turime TEISĘ ŽINOTI. Žinoti visokias nuomones. O po to rinktis. Turime ir kitą teisę – TEISĘ PASAKYTI, išdėstyti visuomenei reikšmingą nuomonę. Jeigu ją nori išsakyti, tarkim, parlamentinė partija. Net jeigu ji nėra simpatiška LRT grupuotei.

Manau, mąslus žiūrovas ir klausytojas jau seniai pastebėjo, kad LRT sukūrė disbalansą – išimtines galimybes suteikia komercinių bankų atstovams Nerijui Mačiuliui, Gitanui Nausėdai bei Laisvosios rinkos instituto, arba kitaip – laukinio kapitalizmo instituto žmonėms, tačiau jose beveik nesimato žmonių, kurie yra kritiškai nusiteikę rinkos fundamentalizmo atžvilgiu ir kalba bei rašo mišrios ekonomikos teorijos kalba. Ir LRT grupuotė neturėtų sakyti, jog tokių žmonių nėra. Jų, ypač akademinėje sferoje, yra, tačiau ideologiškai angažuoti, liberalizmo dvasios ir didybės apimti laidų vedėjai Andrius Tapinas, Edmundas Jakilaitis, Rita Miliūtė ir kiti jų „nemato“, nes juos, susidaro toks įspūdis, mano esant marginalais, „užribio“ žmonėmis.

Kritiškai, valstybiškai mąstančių žmonių marginalizavimas nuskurdina viešąją diskusiją, apriboja, susiaurina politinių, apskritai viešųjų, alternatyvų paiešką. Tai daro didelę politinę, ekonominę ir kitokią žalą šaliai, sustiprina antipolitikos ir antiekonomikos įtaką mūsų visuomenėje. Tokia praktika yra MANIPULIACINIO šalies valdymo, bet jokiu būdu ne demokratijos požymis. Taip, mūsų visuomenė yra už tai, kad LRT būtų nepriklausoma nuo privačių, grupinių, taip pat ir partinių, interesų. Tačiau ši institucija nėra aukščiau Tautos, aukščiau nacionalinių interesų. LRT negali būti nepriklausomas ir jaustis aukščiau suvereno – Tautos. Jeigu jis ignoruoja šią priklausomybės nuo Tautos formą, vengia tarnauti Tautai ir valstybei, jis tampa VIEŠĄJA BLOGYBE. Ir nuo tos blogybės mes kenčiame visi bendrai negalėdami nuo jos pabėgti. Nebent į Jungtinę Karalystę ar Norvegiją.

Jeigu būtų priešingai – nacionalinis transliuotojas būtų viešai skelbiamos misijos įgyvendintoju, Lietuvos visuomenę telkiančia, demokratiška, pliuralistiška, patikima ir modernia viešąja institucija (tai beveik citata iš jo įsipareigojimų), tuomet mes LRT turėtume visokeriopai remti kaip viešojo gėrio kūrėją.

Deja, dideliu mastu taip nėra, todėl tenka jos veiklą vertinti kritiškai. Nepaisant to, kad LRT yra garantuota laisvė nuo privačių pinigų ir nuo formalių partinių bei grupinių įtakų, nacionalinis transliuotojas netapo tikra demokratijos, naujoviškų idėjų skatintoja, nėra tautinę savigarbą puoselėjanti institucija. Dideliu laipsniu ši institucija gyvena PATI SAU. Ir dar, galbūt, Prezidentei, konservatoriams bei liberalams. Kitos partijos jaučiasi atstumtos. Net šiandien šalį valdantys socdemai (niekaip negaliu pamiršti, kaip R.Miliūtės laidoje buvo „tvarkomas“ žinomas socdemas Algirdas Sysas už, esą, beprotišką progresinių mokesčių idėją).

Tam, kad nacionalinis transliuotojas atstovautų nacionaliniam interesui, bendrajam gėriui, yra suformuota LRT taryba. Ji, aišku, neturi užsiiminėti smulkiu administravimu, smulkmenišku priekabiavimu ar partinių interesų protegavimu. Tačiau ji negali nematyti, o matydama tylėti, kai LRT yra tapusi nuo nacionalinių interesų atsiribojusių arba net jį užvaldžiusių „grupės ponų“ įkaitu, kuris deramai nevykdo nacionalinio transliuotojo misijos. O tai reiškia ne tik institucijos užsikonservavimą, bet ir realią jos PRIVATIZACIJĄ. Formaliai LRT yra mūsų visų, tačiau realiai ji tarnauja ponų grupei su p. Audriumi Siaurusevičiumi priešakyje.

Esu priverstas paklausti LRT tarybos vadovo – Prezidentės deleguoto Žyginto Pečiulio, o taip pat tokių įtakingų jos narių kaip Česlovas Juršėnas: ar ne laikas praregėti ir tinkamai paveikti palaimingoje būsenoje užsibuvusius, nuo savo galios apsvaigusius LRT vadovą Audrių Siaurusevičių ir jo grupuotę? Ir priminti – LRT tarybos letarginė būsena irgi yra virtusi viešuoju blogiu. Pradėkite ginti bendrąjį gėrį, ponios ir ponai, ir visuomenė jus palaikys.

Minėtasis viešasis blogis esmingai deformuoja visuomeninį, taip pat ir politinį gyvenimą, jį „nudemokratina“ ir taip mažina bendrojo gėrio apimtis Lietuvoje. Tai yra CIVILIZACINĘ šalies pažangą stabdantis veiksnys. Primenu, jog šalies civilizuotumą apibūdina ne tik BVP, bet ir visuomenės informuotumo, teisingumo bei kultūringumo laipsnis.

Žurnalistika yra kilni veikla. Jeigu ji orientuota į viešuosius interesus, į jų gynimą. Lengviausiai šią misiją vykdyti gali žurnalistai, dirbantys LRT. Čia jie yra saugiausi tiek politine, tiek teisine, tiek finansine prasme. Aišku, jeigu to transliuotojo vadovai tarnauja viešajam reikalui, respublikai, jeigu jie laikosi moralės, demokratijos bei teisingumo principų. Arba dar kitaip – jeigu jie elgiasi taip, kaip yra oficialiai deklaruojama. Jeigu…

Šią publikaciją paskatino socialdemokratės, politologės Mortos Vydūnaitės publikacija Delfyje. Joje skundžiamasi, jog LRT yra ideologiškai ir politiškai šališka institucija, kad joje nerandama vietos VISIEMS politiniams požiūriams. Jeigu skundžiasi socialdemokratai ir, manau, skundžiasi teisingai, ką kalbėti apie kitas partijas ir visuomenės jėgas, kurių įtaka šiandien mažesnė. Ką Jūs į tai galite atsakyti, gerbiamas Česlovai Juršėnai? Atkreipsiu dėmesį į tai, kad būti LRT tarybos nariu yra ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Veikti joje yra kilnu. Jeigu…

P. S. Pabaigsiu tekstą kaip ekonomistas – žmogus, kuris turi nuolat ieškoti geriausio, optimalaus santykio tarp siekiamos naudos ir ribotų išteklių sąnaudų. Sąnaudos LRT išlaikyti solidžios – mokesčių mokėtojai šiai institucijai skiria 33,5 mln. eurų arba 115,6 mln. litų.

Tačiau gaunamos naudos – LRT kuriamo bendrojo gėrio apimtis, kaip plaukia iš išdėstyto teksto, manau, nėra mus tenkinanti. Tai liudija ir tai, kad nacionalinės televizijos programas težiūri 10% Lietuvos gyventojų. Vadinasi, LRT veikloje yra mažai ekonomikos ir daug antiekonomikos.

Manau, kad LRT sugrąžinus Tautai, išvadavus nacionalinį transliuotoją iš „grupės ponų“ kontrolės ir taip jį RENACIONALIZAVUS bei DEKONSERVAVUS, antiekonomikos dalis jo veikloje ženkliai sumažėtų. O ekonomikos būtų daugiau.

Delfi.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
LRT seniai laikas

persivadinti i privacia lavocka. Siaurusevicius isvis palaizunas- matem, kaip lankstesi JE, Jakilaiciui ir Miliutei tiktu dirbti konclagerio stovyklos priziuretojais, o kai Tapinas issityciojo is referendumo ir kt. zmonems sventu dalyku, tai jiems visiems tik atidaryti duris ir varyti lauk. Seniai reikia permainu!Viesu konkursu. Gylys, kaip visada taiklus!

ar yra laivų žurnalistų

kompartijos parinkti, kompartijos išauklėti – ar gali būti Lietuvoje laisvų žurnalistų?

Tikrai

Seniai apmirusi LRT… liūdime, ar tai ta iš Sausio dienų? „Formaliai LRT yra mūsų visų, tačiau realiai ji tarnauja ponų grupei su p. Audriumi Siaurusevičiumi priešakyje“.

Stasys

Taip. Aš tada nesupratau, kai viens pons pasirodė visu gražumu šalia transformatoriaus. Ir nieko. Tebedirba toliau mūsų išlaikomas, manau, gaunantis solidžius pinigus. O dirba tai kam ? O ponia Miliūtė ? Atvirai pasakysiu, kad aš senai bemačiau jos personą, nes nuo jos gaunu porciją neigiamos energijos, todėl vengiu jos. Gal tai tik mano asmeninė problema, bet geriau tos problemos nebūtų…

Ar sulauksim

Tokius kaip Siaurą, Miliūtę, Jakilaitį seniai laikas vyti iš LRT. Ar sulauksim?

Kotys

Negalima liesti LRT kadrų, nes Briuselis sureaguos kaip į Lenkijos veiksmus: paskelbs, kad kėsinamasi į žiniasklaidos laisvę.

Melas yra blogis.

Teisingumas – absoliutus Gėris. Jūs už, ar prieš? Kad LRT laidas veda įžūlūs manipuliatoriai yra faktas. Jie išpūtę akis skelbia akivaizdų melą. Prisimename: „Černiauskas mergaitės nenešė”. Netrukus prasiverš saldaus melo kriokliai: mieli Lietuvos žmonės, mes viską žinom, mes viską galim. Bet mes juk žinom, kad tokie pažadai tėra begėdiškas melas. Melas – absoliutus blogis tdėl pavojingas visiems be išimties, pradedant Mergaite, baigiant Prezidente. Blogio žiniasklaida – mirtinas nuodas tautai. Melas bijo tik vieno – TIESOS. Kiekvienas galim garsiai sakyti tiesą. Pvz.: „karalius nuogas”, arba „Černiauskas nešė”, „teisėjai meluoja”, „prokuroras meluoja”, „valdininkai meluoja” (išimtys patvirtina taisyklę). Kas bus toliau? Prasidės pokyčiai. O kai pasikeisim (!) gyvensim kaip švedai.

ett,

Lietuvos žurnalistai ir žiniasklaida suformavusi praktiką skelbti žmogų kaltu nesant nustatytai kaltei įstatymo numatyta tvarka ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu – kas prieštaruja LR Konstitucijai ir ES Žmogaus teisų konvencijai- kas čia gero?

Raigerdas apie šmeižikus

Buvau parašęs šį komentarą prie kito straipsnio, bet jis tinka ir prie šio Seimo nario P. Gylio straipsnio: „Kodėl žmonės labai dažnai žiūri į šmeižikus labai atlaidžiai? Jau nuo pat senovės buvo žinoma, kad šmeižikas yra vienas iš pavojingiausių žmonių tipų. Jiems buvo taikomos įvairios bausmės: jie buvo aprengiami juodais rūbais, kartais sukaustomi kaladėmis, o kartais ant kaklo buvo pakabinamas akmuo ir juos išvydavo iš miesto. Jų kenkėjiška veikla neretai padaro žalą, kuri gali sukelti netgi karus. Šmeižikai taip pat naudojami, kaip instrumentas, kad pakenkti priešui. Paprastai šmeižikai šmeižia paprastiems žmonėms, nes jie sunkiai atskiria melą nuo tiesos, todėl šmeižikas jaučiasi ten labai reikšmingas, nes praneša kitiems “svarbią žinią”, kurią jis pateikia kaip “TIESĄ”. Kiekvienas žmogus siekia įsitvirtinti tame SOCIUME,… Skaityti daugiau »

Irr

Ir Lietuvos žurnalistai ne tik kad skelbia žmogų kaltu nesant nustatytai kaltei įstatymo numatyta tvarka ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu – kas prieštaruja LR Konstitucijai ir ES Žmogaus teisų konvencijai, bet dar ir pinigus gauna už straipsnius.

Raigerdas

Galima pasirašyti vos ne po kiekvienu gerbiamo P. Gylio sakiniu apie žurnalistus ir apie LRT. Tik šiame straipsnyje trūksta analizės vienu aspektu. Koks jis? TSRS laikais ši televizija buvo KONTROLIUOJAMA IR CENZŪRUOJAMA KGB. Jeigu padaryti apklausą tų senesnių darbuotojų, tai jie patvirtins, kad Lietuvos televizijoje vienas KGB agentas skundė kitą KGB agentą. Kodėl Rusijos desantininkai puolė TV bokštą? Nes tikėjosi, kad iš MELO užarbiaujantys žurnalistai, kurių gali rasti kiekvienoje valstybėje, taip pat, kaip ir prostitučių, padės suskaldyti mūsų tautą į dvi priešingas ir tarpusavyje kariaujančias puses. Skaldyk ir valdyk – tai vienas iš pagrindinių instrumentų Aukso Ordoje, kurio pagalba buvo valdomos didžiulės teritorijos. Kas pasikeitė šiuo klausimu Nepriklausomybės laikais. Dėl kvalifikuotų specialistų stokos, į VSD buvo priimami tokie „patriotai”, kurie… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Ir dar yra vienas svarbus dalykas. Ar pastebėjote, kad žurnalistai dažnai klykia, kad varžomos jų laisvės? Pirmiausia, tas klykiantis žurnalistas nei bū, nei mū nepasakys, kas yra ta laisvė, nes Vilniaus Universitete nėra tokių kompetetingų dėstytojų, kurie galėtų tai paaiškinti. Todėl, apart spekuliacijų, susijusių su žurnalisto postringavimais apie laisvę, jūs nieko neišgirsite. Todėl mūsų žiniasklaidoje apstu straispnių apie NEPRIKLAUSOMUS TEISĖJUS, NEPRIKLAUSOMUS PROKŪRORUS ir t.t. Ir nors dauguma Lietuvos piliečių (bent aš jau tikiuosi, kad šitaip yra) supranta, kad tokio dalyko kaip NEPRIKLAUSOMAS iš viso neegzistuoja, nes mūsų PLANETA, kurioje mes gyvename, taip pat yra priklausoma. Ir mes esame priklausomi nuo joje egzistuojančių dėsnių. Todėl žurnalistus reikia mokyti kalbėti su skaitytojais ir klausytojais atvirai, o ne taip, kaip tai jie daro… Skaityti daugiau »

vasia

pagarba Povilui…

Visi komentarai i 10-ka

Kur dingo is komentaru slapti KGB etatiniai darbuotojai smeiziantys Venckiene,Pociuna,Kusaite,Lansbergi,Prezidente ir….viska verciantys aukstyn kojomis.A-u-u!!!Kur jus???Gal drebinate kinkas,kad gal ateina diena kai jus turesite atsakyti uz visus smeiztus!

grazina

teisingai paaiskinta..aciu jums…

StasysG

Keista dėl citatos: „Nerijui Mačiuliui, Gitanui Nausėdai bei Laisvosios rinkos instituto, arba kitaip – l a u k i n i o kapitalizmo instituto žmonėms”. Panašu, kad Autorius P Gylys ekonomikos profesorius ir Seimo narys neturi kapitalizmo žinojimo pagrindų. Jokio laukinio kapitalizmo dabar nėra pasaulyje. Priešakinėse šalyse diegiamas capitalism 4.0 (pagal Kaledsky, Rodrik buvo 1.0, 2.0, 3.0). Na o šiaip Lietuvoje politikoje įdiegta liberalioji demokratija, o ekonomikoje liberalus kapitalizmas. Tuo tarpu 2-se ES šalyse Vengrijoje ir Lenkijoje diegiamas ANTI-liberalizmas (illiberalism). Dėl to ES parlamente kilo didelis skandalas. Jei Lietuva nueitų Vengrijos ir Lenkijos keliu, ir LRT, ir Siaurusevičius su Miliutėmis, Jakilaičiais ir valinskais būtų pastatyti į vietą. Na o tokių straipsnių rašymas, žinome gerai, sistemos niekaip nepaveikia. Tai tik autorių… Skaityti daugiau »

Pirmasis Nacionalinis propagandinis kanalas

Tingiu daug rašyti apie lietuviškosios valstybinės zombadėžės bėdas,nes jau ir taip daug parašyta apie jas.Norėčiau atkreipti dėmesį dabar tik į du dalykus:žodžio laisvę ir informacijos patikimumą. Žodžio laisvė:per LRT reklamuojama abejotino saugumo programėlė diskusijoms ir balsavimui.Kas ją kūrė,kiek kainavo?Pažįstamas programuotojas nerekomenduoja jos diegtis.Kam reikalinga tokia programėlė,jei didžiausios pasaulio televizijos apsieina socialinių tinklų „Twitter” ir „Facebook” pagalba tam tikslui? Atrodo,kad tokios programėlės pagrindinis tikslas- nuomonių,pasisakymų filtravimas ir vartotojo prisijungimo duomenų rinkimas. Informacijos patikimumas:daug dezinformacijos,iškraipymų ir net vaikiškų klaidų,tokių kaip Rusijos Nepaprastųjų padėčių ministerijos pareigūno Fridmano(Фридман) pavardė titruose ištransliuojama kaip „Freedmanas”. 🙂 Bet didžiausias Naujienų redakcijos „kokibės” įrodymas-mėnesis po kruvinų Paryžiaus teroro išpuolių,o Eglė Bučelytė rimtu veidu primena,kad išpuolis įvykdytas „amerikiečių sunkiojo metalo grupės „Eagles of Death Metall” koncerto metu”.Sunkiojo metalo,Karlai! Mėnesio… Skaityti daugiau »

to Pirmasis

dėl programėlės – gal viskas daug paprasčiau?
Gal tiesiog jai sukurti buvo skirta nemaža pinigėlio.
Kas ją sukūrė, taip pat nežinome – gal ją sukūrė, įdiegė ir prižiūrės draugai ir giminaičiai?

18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top