Ramūnas Aušrotas. Tai kas turi prisiimti atsakomybę už GĮP?

Viešojoje erdvėje prasidėjo „stumdymas“ dėl atsakomybės už Gyvenimo įgūdžių programą (GĮP). Štai L. Slušnys tvirtina, kad tai LVŽS idėja, kurią konservatorių ministrė tik užbaigė. Tai kas turi prisiimti atsakomybę už GĮP?

Kadangi sekiau šį reikalą, pateikiu faktus, kuriuos žinau.

Iniciatyva daryti švietimo reformą priklauso praeitos kadencijos Vyriausybei. Tuometinė S. Skvernelio Vyriausybė savo programoje išsikėlė tikslą atnaujinti bendrųjų programų ugdymo turinį, jas perrašant kompetencijų pagrindu.* Kitaip tariant, nuo „žinios – gebėjimai – įgūdžiai“ grįsto turinio išdėstymo pereiti prie kompetencijomis grįsto turinio išdėstymo.

Vienu iš pertvarkos uždavinių išsikelta kurti saugią mokyklos aplinką, tuo tikslu numatant bendrojo ugdymo programose aktualizuoti „gyvenimo įgūdžių ugdymo ir asmenybę žalojančių veiksnių (patyčių, savižudybių, žalingų įpročių) prevencijos elementus.“**

Tuo tikslu Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane buvo numatyta priemonė „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas“***

Pagal šią priemonę nusistatyta atnaujinti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir parengti ugdymo rezultatų aprašus, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatas, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus skaitymo ir rašymo sampratą, apimančią informacinį ir medijų raštingumą, išbandymas ir diegimas. (plano punktas 2.1.1.3)

Įgyvendinant šį tikslą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu buvo patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės.**** Be kitų dalykų, jose numatyta parengti bendrąją „Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos programą“ (BUG 49 p.)

Čia galima padaryti kelis apibendrinimus: a) visos programos turėjo būti perrašytos pagal naują sistemą b) kai kurios programos turėjo būti papildytos naujais turinio elementais c) įgyvendinant reformą turėjo būti perrašoma ir 2016 m. patvirtinta valstybinė Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai (SLURŠ) programa, d) ji turėjo būti papildyta socialinio ir emocinio ugdymo dalimi ir prie jos turėjo būti prijungta žmogaus saugos programa.

Tačiau Nacionalinei švietimo agentūrai prie LR Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos parengus ir 2020 m. gruodžio 14 d. savo interneto puslapyje paskelbus atnaujintos programos projektą (toliau – SESUŽS)* paaiškėjo, kad joje nėra lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai dalies. Derinimui su visuomene buvo pateikta programa apimanti tik socialinį emocinį ugdymą bei integruojanti kai kuriuos sveikatos ir žmogaus saugos elementus.

Klausimas, kodėl buvo parengta programa, kurios turinys neatitiko BP atnaujinimo gairėse numatytų reikalavimų? Teisiniu požiūriu, eliminuodama iš programos lytiškumo ugdymą ir rengimą šeimai, NŠA nesilaikė ŠMSM ministro įsakymo, viršijo savo įgaliojimus.

Pradėsiu nuo to, kad idėja į bendrojo ugdymo programas įdėti socialinį emocinį ugdymą tikrai nepriklauso valstiečiams. Ši idėja kažkokiu būdu atėjo iš D. Šukytės aplinkos, kuri su savo vyru nuosekliai dirbo šioje srityje, pardavinėdama mokykloms socialinio emocinio ugdymo programas.

Reikia pastebėti kad D. Šukytei ir L. Slušniui jau buvo pavykę prastumti į LR Švietimo įstatymą nuostatą apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimą socialinio ir emocinio ugdymo srityse.

Tiesa, ne per Seimą ar ŠMSM, bet per Prezidentūrą.

2016 m. tuometinė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia LR Švietimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame numatoma nustatyti, kad mokyklose turi būti vykdomos prevencinės programos, skirtos smurto ir patyčių prevencijai. Be kitų dalykų, projekte taip pat numatoma, kad, cituoju „ne rečiau nei kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.“

Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad pasiūlymus įstatymo projektui (be kitų subjektų) teikė ir VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“. Tai įstaiga, kurios vadovu tuo metu buvo L. Slušnys. Šiuo metu jai vadovauja jo žmona D. Šukytė. *

Įstatymas yra priimamas 2016 m. spalio 18 d., paskutinėmis 2012 – 2016 m. kadencijos Seimo dienoms. Niekas nekelia klausimo, kodėl mokytojams nustatyta pareiga kelti kvalifikaciją būtent socialinės ir emocinės kompetencijos, o ne kitose srityse. Niekas nepastebi, jog iš esmės Lietuvoje šių kompetencijų kėlimo monopolis priklauso L. Slušnio ir D. Šukytės tandemui. Nors yra ir kitų su socialinėmis emocinėmis kompetencijomis dirbančių įstaigų, būtent D. Šukytė groja pirmu smuiku per Socialinio emocinio ugdymo asociaciją (šiuo metu yra Tarybos narė).

Beje, 2021 m. LR Seimo narė Vilija Targamadze registravo LR Švietimo įstatymo pakeitimus, kad ši „šėrykla“ įstatyme būtų panaikinta. Tačiau pavyko pasiekti tik tiek, kad į įstatymą įrašoma nuostata, kad mokytojai turi kelti kvalifikaciją ne tik socialinio emocinio ugdymo bet „ir kitose srityse“. Šėrykla išliko. .

Grįžtame prie mūsų temos. Kaip rodo dokumentai, socialinis emocinis gydymas atėjo į ugdymo programas per į LR ŠMSM. Tiek LR Vyriausybės programoje, tiek tos programos įgyvendinimo plane apie socialinį emocinį ugdymą nekalbama. Tačiau apie jį kalbama Bendrojo ugdymo atnaujinimo gairėse, kurias LR ŠMSM priėmė 2019 m. lapkričio 18 d.

Tuo metu, vietoje nušalintos J. Petrauskienės, LR ŠMSM jau vadovauja A. Monkevičius. Darau prielaidą, kad būtent tada, jo globojama, į LR ŠMSM ir ateina D. Šukytė. Būtent jo patvirtintose Bendrojo ugdymo atnaujinimo gairėse atsiranda nauja „Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos programa“.

Nacionalinei švietimo agentūrai ŠA paskelbus konkursą jai rengti, jį laimi D. Šukytė. Programa rengiama beveik metus, ir paskelbiama visuomenei susipažinti 2020 m. gruodžio 14 d. Kaip jau minėjau, joje nėra lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai, ji remiasi visai kita pasaulėžiūrine koncepcija.

Paskelbimui svarbus kontekstas. 2020 m. spalio mėnesį įvyksta rinkimai į LR Seimą. Juos laimi TS-LKD. Kartu su jais į Seimą patenka ir D. Šukytės vyras L. Slyšnys. Taigi, tokiu būdu iš esmės užsitikrinamas stogas tolimesniam nekliudomam programos rengimui taip, kaip to nori programos rengėja.

Būtent tuo ir galima aiškinti faktą, kad nepaisant to, jog programos projektas (tiek pavadinimu, tiek turiniu) oficialiai prieštarauja Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių nuostatoms, jis skelbiamas viešai. Ir ne tik skelbiamas, bet ir ginamas.

Programa pateikiama derinimui su visuomene. Yra teikiamos tėvų organizacijų pastabos. Į reikalavimus laikytis BUG ir , išsaugoti programos rengimo šeimai dalį NŠA atsako taip: „Didelė dalis SLURŠ programos yra integruota į dorinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo krypties dalykus. Atnaujinant programas siekiama išvengti turinio dubliavimo. <..> Todėl į SESLRŠUŽS programą SLURŠ programa integruota tik iš dalies, aspektais, kurie atitinka SEU ir žmogaus saugos turinį.“*

Atsakymas reiškia tik viena: egzistuoja politinė valia, kad lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai, toks koks buvo anksčiau, neliktų.

Todėl nei NVO organizacijų raštai, nei LR Seimo grupės „Už šeimą“ posėdis, nei LR Seimo Švietimo ir mokslo suorganizuota parlamentinė kontrolė neduoda jokio efekto.

Reikia pasakyti, kad kalbant apie GĮP gavosi tokia, kokia yra, todėl, kad dėl jos sutapo dviejų grupių interesai.

D. Šukytės ir L. Slušnio interesas – tai bendrajame ugdyme privalomas socialinis emocinis ugdymas. Jis įtrauktas į atnaujinamą SLURŠ programą, išstūmė iš jos lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai dalį. Kodėl?

SLURŠ lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai turinys koncepciškai nederėjo prie Šukytės sugalvotos programos turinio. Antra, pati Šukytė, kiek teko bendrauti, vadovaujasi nuostata, kad jei yra socialinis emocinis ugdymas, rengimo šeimai kaip tokio nereikia. Jos nuomone Socialinis emocinis ugdymas ugdo visus įgūdžius, įskaitant ir šeimai. Taigi, atskiros rengimo šeimai dedamosios kaip ir nereikia.

Toks požiūris buvo naudingas ideologinėms organizacijoms, kaip tik kritikavusiems SLURŠ programos koncepciją ir turinį. Joms ne tik kad atsirado gera proga ją nukenksminti, bet taip pat įdėti kitą, lytinio švietimo koncepcija grįstą turinį. Tą jos ir padarė, pasinaudodamos turimu politiniu „stogu“ ŠMSM.

Apibendrinant, iš esmės švietimo sistemoje pasikartojo ta pati istorija, kaip ir vaiko teisių reformos atveju. Tada būtent valstiečių dėka D. Šakalienė atėjo į Seimą, ir inicijavo vaiko teisių apsaugos reformą, pasibaigusią vaikų atiminėjimu iš šeimų. Valstiečiai turėjo imtis korekcinių veiksmų ir tik su didelėmis pastangomis, įveikus jungtinį konservatorių – liberalų – socialdemokratų opozicijos pasipriešinimą, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas buvo pakoreguotas.

Panašiai gavosi ir su D. Šukyte, kuri buvo įsileista į Švietimo sistemą prie valstiečių valdžios.

Taip vadinamoji valstiečių „profesionalų“ vyriausybė taip stokojo kadrų, kad įsileido žmones, kurie buvo suinteresuoti arba atnešti ideologiją, arba susitvarkyti savo interesus.

Ne mažiau prie to, kas įvyko prisidėjo ir politinės patirties neturėjimas.

Taigi, valstiečiai, bent jau moraliniu požiūriu, turi pareigą šią klaidą ištaisyti (ir nelabai turi didelės teisės tuo girtis).


  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos 2016 m. gruodžio 13 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIII-82, 126 p.

** LR Vyriausybės programos 126.2. p.

*** LR Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (pakeistas LR Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 975 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

**** LR Švietimo, sporto ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317

* https://www.mokykla2030.lt/…/SEU-ir-Sveikata_BP-12-14…


https://e-seimas.lrs.lt/…/e3314040177f11e6aa14e8b63147e…

* https://e-seimas.lrs.lt/…/ffd98630177f11e6aa14e8b63147e…


https://e-seimas.lrs.lt/…/bc1qs8x6caxpkns9szm37d8csd6ej4nr67qx3hk732

* https://www.mokykla2030.lt/…/ATSAKYMAI-2021-03-29_i…

5 4 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
27 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Ar čia visi totalūs idiotai?!

Čia visa detali ataskaita…
O atsakymas į klausimą kas kaltas, vos keli žodeliai – planinė ir sisteminga visuomenės ir valstybės destrukcija per 33 metus.

Pasakyčiau daugiau ir konkrečiau, bet nėra ko kiaulėm perlų mėtyti.

blue yellow zov marinie

..ar turi tu perlu,kazi….apie kiaules irgi…a tik patsai ne is kriu kriu banduomenes busi……

GOJUS

Nemyžčiok, pasakei A, sakyk ir B.

blue yellow zov marinie

..cia kolxoznykai veikia kaip visuomet….iteisina negru ir ruberoidu priemima,iskerta miskus,pasisavine zaliuju varda,priima swabizma isskestom rankom swarkelio asmeny,isdrasko tauraus wiskio reklamas glianciniuose zurnaluose…….ir,akis ispute,sako……..mes ixtamnietai…..mes tai ne mes,cia kiti,tipo,koncerwai….o patys niekuo nuo ju nesiskiria……

Jules

Mėlynai-geltonas jūrini, puikiai čia suskėlei, bravo! Tenka tik pritarti.

blue yellow zov marinie

…taigis,o cia zmogus sako…..itartini tie valstieciai…….kaip zmones gali but tokie lengvatikiai…….bozja rosa….

EVRİM
blue yellow zov marinie

.taip taip…joptwakadyr….

Šiaip

Žiūriu, turkų vis daugėja… 🙂

tep tep

mačiau langas kringeliais violetiniais aprašinėtas

DD plius DD

Hmm. Ir vėl ta pati dainelė ir vėl tas pats grėblys. Visokiausių valdžių matėm visą puokštę. Dabartinės esminis bruožas- kortų šulerių ar telefoninių sukčių metodai. Tai Stambulo konvencija atseit dėl moterų, nors praktika rodo, kad labiau dėl gender ideologijos, tai partnerysčių sukti manevrai, ir t.t. Yra netgi kurioziškas tokio valdymo stiliaus pavyzdys- pernykštė Šimašiaus „tvaraus šienavimo” iniciatyva apstulbusiems vilniečiams kuo rimčiausiu veidu brukta.
Ir štai vėl. Ne ne ne- čia ne mes, čia valstiečiai….
Būtų juokinga, jei nebūtų taip niekinga.

blue yellow zov marinie

..palyginus musu komentus ,darosi juokinga…..manajam….ne ne,mes ne mes,koncerwai kalti…,tavajam…ne ne,cia jie,valstieciai kalti…….o mums,nabaaagams…prie viso sito/shit/ reikia gyventi,isgyventi….ir dar neprarasti sveiko raaaazumo…….stai ir visa lithuaaaanija,visame grooozyje….my sme elo paidiom,za vlaaaastj sovie tov…..oi oi..

yra VSIO ZAKONNO

už nusikaltimus komunistai ir kgbistai NIEKADA NEATSAKO
VOT !!!

Taip

Viena iš didžiausių Žaliųjų valstiečių ( vad.Karbauskis)politinių ir moralinių nelaimių taI ėjimas ,,obuoliauti”su Skverneliu ir jo Vyriausybe. Žaliesiems valstiečiams -vienai iš tinkiamiusių Lietuvai vadovauti šiuometinių partijų- tai didžiulis smūgis,kuris dar ilgai neigiamai atsilieps tolimesnėje šios partijos veikloje,deja.

DD plius DD

Geriau baikit tas partines agitacijas. Naudingo iš to visomis prasmėmis- du sveiki niekai ir trys po kablelio (nors teisybės dėlei, už NS aš ir pats retsykiais paagituoju, bet pasistengiu tai agitacijai objektyvesnį turinį pateikti, o ne „patinka-nepatinka”.:)
Šiuo atveju jums ir jūsų partijai Skvernelis ramybės neduoda. Aš už jį nebalsavau ir nenusiteikęs balsuoti. Bet, ramiau vertinant, nebuvo jis pats prasčiausias premjeras. O savo metu Seimo rinkimuose prie tų pačių valstiečių pergalės netgi labai svariai prisidėjo.
Ar yra už ką jį kritikuoti? Yra. Bet geriau kalbėti apie konkrečius veiksmus, o ne priskirti jį prie pragaro išperų, didžiausios valstiečių bėdos ir pan.
Supraskit mane teisingai- nenoriu to nelemto Skvernelio nei balinti nei juodinti. Tik raginu ne asmenį kritikuoti, o jo veiksmus.

GOJUS

Bet Skvernelio senai pas „valstiečius” nebėra, bet jie „progresui” ir „pažangai” pritaria toliau. Tai gal ne Skvernelis buvo problema, o šaknys glūdi giliau?

DD plius DD

Ir kur?

GOJUS

Greičiausiai Karbo praeity, versle.
Primina Karbui uodega ir tenka daryti „kaip visada”.

DD plius DD

Na ir kuo „karbas” blogesnis už „brazių”, :ožį” „blihkę-šimonkę” ir pan?

GOJUS

Niekuom jis neblogesnis tikrai. Tik jis geriau užsimaskavęs, daugiau potencialo turi mulkinti tautą.
Ne be reikalo yra toks pasakymas, padėk apsiginti nuo draugų, o nuo priešų pats apsiginsiu.

Garliavoj

Pedofilijoje

Jules

Jis atsakingas už Skvernelį ir prisidėjimą prie Pietryčių Lietuvos polonizavimo. Jie abu oponuoja vienas kitam tik medžiodami runkelius, o po medžioklės kartu eina pas mergas, kurioms babkės patinka arba kaip Čerčilis pas Staliną pagert ir grobiu pasidalint. Apskritai, tiek žalieji, tiek visi kiti viso labo apsišaukėliai, drapalinantys Europą ir Lietuvą, kaip jos dalį.

bandırma klima bakım

Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

Jules

Karo nugalėtojai turi prisiimti atsakomybę, kurie drapalina Europą kartu su Kapsukės auklėtiniais Seime ir Vyriausybėje bei kitur, sakykime, stambiajame versle per Maskvos malonę, per Maskovijos malonę. Be jos jiems būtų pyššš…

taip vadinama

valstiečių partija pakankamai įtartina

kas?

ogi skalbimo milteliai ir alaus butelis už vieną centą

nelaimė

per du metus suėdė septynių metų biudžetą
https://youtu.be/QfJF0ePZ0Gw

27
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top