Rasti vieno žymiausių partizanų – Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras praneša, kad rasti itin svarbaus partizaninio pasipriešinimo dalyvio, Laisvės kovotojo karžygio, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo organizatoriaus plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai.
Partizanų vadas, okupuotos Lietuvos valstybės faktinis vadovas Adolfas Ramanauskas-Vanagas J.Vitkų-Kazimieraitį laikė partizanų idealu ir savo mokytoju.

J. Vitkaus-Kazimieraičio palaikų nesėkmingai ieškota kelis dešimtmečius. Šiemet, spalio 20 d., jie rasti Leipalingyje (Druskininkų sav.), buvusios MGB (KGB) būstinės kieme, kur po susišaudymo su MGB daliniu prie Žaliamiškio (Leipalingio valsčius), Kazimieraitis buvo atvežtas greičiausiai jau miręs.

Kazimieraičio svarbą atspindi faktas, kad apie jo žūtį buvo informuotas pats Sovietų Sąjungos diktatorius J. Stalinas.

Palaikai rasti bendradarbiaujant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Paieškų ir identifikavimo skyriui, vadovaujamam Rimanto Zagrecko, ir VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“ archeologams (vadovas – dr. Linas Kvizikevičius). DNR mėginių sugretinimus atliko ir žuvusiojo tapatybę patvirtino Valstybinės teismo medicinos tarnybos vyr. ekspertė dr. Jūratė Jankauskienė, antropologinius palaikų tyrimus atliko Vilniaus universiteto antropologė dr. Justina Kozakaitė.

____________

Juozas Vitkus gimė 1901 m. gruodžio 10 d. Mažeikių aps. Skuodo vls. Ketūnų k. ūkininko šeimoje. Vaikystė prabėgo Tirkšlių miestelyje. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę ir ėmus organizuoti vietinę savivaldą, 1918 m. pabaigoje jis pradėjo dirbti Tirkšlių savivaldybėje raštininku sekretoriumi. 1920 m. lapkričio mėn., mokydamasis Telšių gimnazijos 6-oje klasėje, įstojo į Kauno karo mokyklą. 1921 m. baigė jos IV laidą ir buvo paskirtas į veikiančios armijos 4-ąjį Karaliaus Mindaugo pėstininkų pulką, gynusį Širvintų–Giedraičių barą.

1924–1926 m. J. Vitkus gilino savo žinias Kauno aukštesniuose karo technikos kursuose, 1929–1934 m. mokėsi Briuselio (Belgija) karo vadovybės inžinerinėje mokykloje. Grįžęs iš studijų užsienyje tarnavo Kaune inžinerijos bataliono technikos viršininku. 1938-aisiais, gavęs pulkininko leitenanto laipsnį, pradėjo dėstyti Karo mokykloje inžineriją, aktyviai bendradarbiavo leidiniuose „Kardas“, „Karys“, „Mūsų žinynas“ ir kt., buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Gedimino ordinu, Šaulių žvaigžde.

1941 m. Lietuvą okupavus vokiečiams iš kariuomenės pasitraukė. Nuo 1941 m. rugpjūčio dirbo Vilniaus miesto savivaldybės Butų ir turto skyriaus vedėju, 1942–1944 m. dalyvavo Lietuvos antinaciniame pasipriešinime: buvo pogrindžio organizacijos „Lietuvių frontas“ Vilniaus štabo narys, kūrė pogrindinę antinacinę bei antikomunistinę karinę organizaciją „Kęstutis“, buvo šios organizacijos Vilniaus apygardos štabo viršininkas, dėstė pogrindinėje karo mokykloje.

Antrosios bolševikinės okupacijos metais plk. ltn. J. Vitkus visas jėgas skyrė partizanų veiklos organizavimui. Būdamas aukščiausio rango karininkas partizaniniame pasipriešinime, jis atliko ypatingą vaidmenį: 1945 m. gegužės 7 d. įsteigė Dzūkų grupės partizanų štabą, parengė jo pirmus direktyvinius dokumentus, vėliau suformavo Merkio rinktinę, 1945 m. lapkričio 18 d. įsteigė „A“ apygardą, o 1946 m. balandžio 23 d. buvo išrinktas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu (sritį sudarė Dainavos ir Tauro apygardos). Juozas Vitkus-Kazimieraitis paruošė svarbius partizanų kovos dokumentus: „Partizanų taktika ir vadovavimas“, „Partizanų dalinių rikiuotė ir vadovavimas“, karo lauko teismo ir apdovanojimo nuostatus, priesaikos tekstą bei kt., leido srities laikraštį „Laisvės varpas“, pats rašė karo dienoraštį.

Kadangi pagrindiniu dalyku Kazimieraitis laikė pogrindžio centralizaciją, tapęs pirmosios partizanų srities vadu rūpinosi tolesniu partizanų vienijimusi: bandė susisiekti su kitais Lietuvoje veikiančiais partizanų štabais ir sudaryti Lietuvos partizanų vyriausiąjį štabą. 1946 m. balandžio 22 d. Kazimieraičio vadovaujamas Pietų Lietuvos srities štabas paskelbė pirmąją Lietuvos partizanų vadų politinę deklaraciją, kurioje išdėstyti svarbiausi Lietuvos valstybingumo atkūrimo principai vėliau buvo pakartoti 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijoje, dar vadinamojoje „partizanų konstitucijoje“.

Todėl Kazimieraitį galima laikyti pirmuoju ir pagrindiniu partizaninio pasipriešinimo sistemos kūrėju, kuris, jei nebūtų anksti žuvęs, greičiausiai būtų tapęs visų partizanų vyriausiuoju vadu.

Pasak Adolfo Ramanausko-Vanago, „visi jutome ir supratome, kad šis žmogus — tai neįkainojamas ir nepamainomas partizanų organizacijos vadas.“

1946 m. liepos 2 d. susirėmime su MGB pasieniečių būriu netoli Guobinių kaimo Kazimieraitis buvo sunkiai sužeistas ir greitai mirė. Iš pradžių čekistai nesuprato, kokios svarbos asmenį jie atsivežė, tad atlikę formalumus Kazimieraičio kūną užkasė čia pat, Leipalingio MGB būstinės kieme. Pasklidus gandams apie svarbaus pogrindžio dalyvio žūtį, po keturių parų iš Vilniaus buvo atvežtas neseniai suimtas ,,Laisvės varpo“ redaktorius Jonas Ivavičius, o Kazimieraičio kūnas atkastas atpažinimui ir pakartotinai užkastas. Ši aplinkybė tapo esmine Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui bei VšĮ ,,Kultūros vertybių globos tarnybai“ pasirenkant paieškų strategiją ir apibrėžiant archeologinių kasinėjimų plotą.

Iš Rusijos valstybiniame archyve esančių dokumentų žinoma, kad apie Kazimieraičio žūtį buvo informuotas Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministras S. Kruglovas, o šis apie tai pranešė kompartijos generaliniam sekretoriui J. Stalinui ir kitiems tuo metu įtakingiausiems sovietiniams veikėjams: užsienio reikalų ministrui V. Molotovui, politbiuro nariui J. Berijai ir SSRS Aukščiausios tarybos pirmininkui A. Ždanovui.

1948 m. bolševikai J. Vitkaus-Kazimieraičio žmoną Genovaitę su septyniais vaikais ištrėmė į Rusijos Irkutsko sritį.

Juozo Vitkaus-Kazimieraičio išskirtinumą atskleidžia jam parodyta partizanų pagarba.

1947 m. Dainavos apygardos partizanų vadų nutarimu Merkio partizanų rinktinė buvo pavadinta Kazimieraičio vardu. Vieninteliame aukščiausiame partizanų suvažiavime 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo sprendimu už ypatingus nuopelnus Juozui Vitkui-Kazimieraičiui po mirties suteiktas aukščiausias kovinis žymuo – Laisvės kovotojo karžygio vardas, jis apdovanotas aukščiausiu partizaniniu apdovanojimu – I laipsnio Laisvės kovų kryžiumi (su kardais).

Adolfas Ramanauskas-Vanagas savo atsiminimuose rašė:

Kazimieraičiui žuvus, sąjūdis neteko vieno iš aukščiausiųjų savo vadų, be galo atsidavusio savo Tėvynei. Aš kaip pavyzdį kėliau Kazimieraičio asmenybę: žmogų, kuris visas savo dvasines ir fizines jėgas paskyrė Lietuvos išlaisvinimo kovai; karininką, kuris iki paskutinio atodūsio tęsėjo duotąją priesaiką; kovotoją, kuris pelnytai buvo ir yra laikomas partizanų idealu. Jis įgijo meilę ir pagarbą visų partizanų ir jų vadų, turėjo didžiulę įtaką dėl to, kad buvo išsižadėjęs asmeniškos gerovės, be galo pasišventęs sąjūdžio reikalams, nepaprastai darbštus, teisingas, kantrus, blaivus ir labai religingas žmogus…

1997 m. lapkričio 20 d. LR Prezidento dekretu Juozas Vitkus-Kazimieraitis apdovanotas Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu. Jo vardu pavadintas Lietuvos kariuomenės inžinerijos batalionas, mokykla gimtajame Tirkšlių miestelyje, gatvės Vilniuje, Kaune, Varėnoje.

Pats J. Vitkus-Kazimieraitis prieš žūtį savo gyvenimą apibendrino taip:

Mano gyvenimas taip suskirstytas: maldos brangiausiajai šeimynėlei, kad Jus Dievas išlaikytų, globotų ir vestų didesnei Dievo garbei ir kad greičiau sugrįžtų į pasaulį tiesa ir teisingumas; mano darbai Lietuvai Tėvynei, mažinant neteisybes, skriaudas, guodžiant nusiminusius ir vilties nustojusius, o mano vargai bei nepritekliai, patirtas šaltis, nuovargis, darganos, ir gilūs širdies skausmai, išgyvenimai – už skaistykloje kenčiančias sielas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
10 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Al.

O padugnės dabartinėje valdžioje, rėkdami ,,gerojam slava!”, mūsų didvyrių ir kankinimo ir žūties vietose įrenginėja ,,pliažus” ir sodominius altorius.

Marius

Kas mane labiausiai siutina dabartinėje Lietuvoje, tai miškinių kultas. Taip, miškinių, jie galėjo save vadinti kuo nori: „laisvės kovotojais”, „partizanais”, žinoma jie nebuvo „buržuaziniai nacionalistai”, kaip teigė tarybinė propaganda, bet jie buvo tiesiog miškiniai, būtent tokiu pvadininimu įėjo į lietuvių tautos istoriją. Jų vengė ir baiminosi lygiai taip pat kaip vengė stribų. Vieni ateidavo dieną, kiti – naktį. Gi yra gyvų liudininkų tai atsimenančių. Tai kam garbinti tuos kurių amžininkai vengė? Ok, Vitkus-Kazimieraitis gal ir buvo padorus vadas, bet jo žuvimas dar 1946 metais savaime liudija, kad jis nebuvo ilgiausiai įtaką daręs vadas. Tačiau net ne čia esmė, kas bus jei paaiškės, kad jo vadovaujamoje Pietų Lietuvos srityje buvo tarp miškinių buvo žudžiusių žydus, žudžiusių civilius gyventojus, ar buvo kokių… Skaityti daugiau »

nuomonė

Kartais susidaro įspūdis, kad troliai tiesiog apspitę šio portalo komentarų skiltis.

Mariau,

o apie lietuviašaudžius nuo 1940 metų arba kitašaudžius čia mums nenori papasakot, ką?

marius

yra paprasciausias padugne.

Al Mariui

Kurioje kariuomenėje nebuvo nužudžiusių civilių? Net valdiškose kariuomenėse, kontroliuojamose įstatymų ir valdžios, jų pilna – Sovietų, nacių, Britų, JAV, dabartinių rusų…Tuo labiau, sukilėlių kariuomenėse. Kurioj tuometinėj ar vėlesnėj kariuomenėj buvo geresnė padėtis? Rusų ir žydų partizanai žudė lietuvius, dirbusius civilinėj administracijoj vokiečių okupacijos metais. Lenkų Krašto Armija tiesiog vykdė etninį lietuvių valymą. Lietuvių partizanai žudė okupanto kolaborantus tik mūšyje arba partizanų teismo sprendimu, nepriklausomai nuo jų tautybės.

Marius

O, man patinka patriotinis anoniminis davatkynas! Argumentų daugumoje atveju nulis ir vien tik plūdimasis ir etikečių klijavimas. Atsakysiu Alui, gal alučiu, gal Alvydui. Jūs užsiimate demagogija, arba nesuprantate reikalo esmės. Miškiniai žudė civilius lietuvių gyventojus, ne kitos tautybės, ne kitos valstybės pileičius, o savus! Priežastis: va įstojo į kolūkį, va sūnus (dažnai net per prievartą) tapo komjaunuoliu, va mokytoja suagitavo ir už tai ją reikia nušauti, nors tai mokytojai liepė rajono švietimo skyrius ir t.t. Kartoju, nepaneigimas faktas, lietuvių istorikų įrodytas faktas: miškiniai nužudė daugiau civilių nei stribų, enkavedistų, ar mgb darbuotojų. Ką dar beįrodinėti? Jie susimovė, dauguma žmonių todėl nuo jų nusisiko ir įskundė. Viskas. Kas čia per „laisvės kovotojai” savo pyktį išliejantys ant civilių? Na? Tai kad tarp… Skaityti daugiau »

Mickėyus Mouseas

Tą dieną ,TV3 žinios šią naujieną parodė apie 20 minutę ,po reportažų apie kainas ,seimo rietenas ir kriminalus.

Al. Mariui

,,Daugybė lietuvių 1940 m. sutiko su raudonomis vėliavomis, o 1941 m. tie patys lietuviai jau šlovino Hitlerį” – Melas.

,,nepaneigimas faktas, lietuvių istorikų įrodytas faktas: miškiniai nužudė daugiau civilių nei stribų, enkavedistų, ar mgb darbuotojų.” – Melas.

,,Jie lenkiate prie dvigubo genocido teorijos” – Nelenkiu. Ginčijiesi su savim.

,,kiek lietuvių miškiniai nuteisė ar išvarė iš savo gretų” – Teisė ir baudė. Konkrečius skaičius tikslinkis pas istorikus. Ir nesiremk čekistine propaganda.

Landsbergis

Iš esmės. Pokalbis su 90-ąjį gimtadienį pasitinkančiu profesoriumi Vytautu Landsbergiu
https://www.youtube.com/watch?v=IJjXklqJieY&ab_channel=Delfi

10
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top