Sausio 13-oji: V.Landsbergio, R.Sikorskio, V.Antanaičio ir A.Nasvyčio pokalbis apie lemtingas dienas

Vytautas V.Landsbergis | 15min.lt

Kiekvieno lietuvio širdyje sausio 13-oji užima ypatingą vietą. Ypač tų, kurie tiesiogiai dalyvavo Vilniaus įvykiuose arba juos stebėjo per televiziją, klausėsi per radiją.

Gal ir keistokai skambės, bet tos šiurpios dienos daugeliui mūsų buvo pačios džiaugsmingiausios gyvenimo akimirkos – jautėme, tarsi Dievas yra su mumis.

Tokių meilės, dėmesingumo, atlaidumo jausmų, tokio rūpinimosi vieni kitais retai kada Lietuvoj tenka patirti. Čia dažniau džiaugiamasi, kad kaimyno namas dega, dažniau skaičiuojami krislai brolio akyje…

Bet toji naktis parodė, kad esame vieninga tauta, nesvarbu, kokiai partijai kas priklauso ar kokios kieno pažiūros. Tą naktį buvo nuplauta gėda 1940-ųjų metų okupacijos, kai sovietai į Lietuvą įžengė be jokio pasipriešinimo, inteligentams bailiai derantis su okupantu ar emigruojant į Vakarus. Gaila, kad po sausio 13-osios, kartu su rusų tankais toji vienybė išgaravo ir vėl paviršiun ėmė lįsti smulkmeniški barniai, intrigos, pavydas, nepagarba kitaip mąstančiam.

Tad svarbu yra ir bus prisiminti tų laikų atmosferą, įvykius, dar ir dar kartą panirti į savo tautos stiprybę, ryžtą, taikią ir gražią valią. Tomis naktimis prisiminėme esą didvyrių tauta ir to jausmo niekad nereikėtų užmiršti.

Ta proga skaitytojams siūlome sausio 13-osios ministrų pokalbį apie tos nakties įvykius. Pokalbis įrašytas praėjus dvejiems metams po televizijos šturmo...

Kalbasi buvę ministrai Romualdas Sikorskis (finansų), Vaidotas Antanaitis (miškų ūkio), Algimantas Nasvytis (statybos ir urbanistikos) ir buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Pokalbis įrašytas 1993 metais. Tekstas neredaguotas, be komentarų… Pokalbį užrašė V.V.Landsbergis.

R.Sikorskis: Susirinkom pas Jus (V.Landsbergiui) sausio tryliktąją, jau buvo išaušę. Prunskienės (ką tik atleistos ministrės pirmininkės Kazimiros Prunskienės, – red. past.) kabinetą mes ten truputį „patvarkėm“. Kas ten dar buvo likę, tai mes nebepalikom. Nors ten nedaug ko ir bebuvo, o Šimėnas (paskirtas ir pasislėpęs tuometis premjeras Albertas Šimėnas, – red. past.) dar nieko nebuvo įsigijęs.

V.Landsbergis: Nebepalikot, sakot… Tai ką, ligi tol galvojot, kad ji dar sugrįš?

R.Sikorskis: Tarp kitko, ji atvyko dar tą pačią naktį. Paryčiui atvažiavo ir pranešė, kad Šimėnas dingęs.

V.Antanaitis: Įdomiausia, kad ji žinojo mašinos, kuri Šimėną paėmė, numerį, vairuotojo pavardę… Aš galvoju – iš kur ji per valandą kitą galėjo tai sužinoti…

R.Sikorskis: Mes tai sužinojom iš Parlamento radijo, taip pat žinojome ir apie naujai priimtus sprendimus.

A.Nasvytis: Regis, ji ir atsirado tuo metu. Mes su Kuoliu (tuometinis kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys, – red. past.) buvom išėję į Aukščiausiąją Tarybą ir iki mūsų išėjimo jos nebuvo. Išėjom apie pusę šešių.

R.Sikorskis: O mes išėjom po jūsų.

A.Nasvytis: Ne, mes grįžom jūsų pasiimti. Butkevičius (tuometis krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius, – red. past.) ir apsaugą davė. Dvylika vyrukų ėjo ilgais skvernais.

R.Sikorskis: O minia šaukė – matai, ir Sikorskis atėjo prie Parlamento! Galvojo, kad manęs nebus…

Aš jau seniai jaučiau, kad tai įvyks, kad Kremlius tokią akciją turi padaryt. Kai mes išėjom iš Ryžkovo (Nikolajus Ryžkovas – tuometis Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos pirmininkas, – red. past.) 1990 metų lapkričio 10, ten buvo aišku, kad tokia akcija bus… Ir Prunskienei sakiau – mums liko gyventi gal pora mėnesių… Nes mes nesutikom įeiti į Sąjungos biudžetą ir planą, ir viskas…

V.Antanaitis: Aš kelias dienas prieš tai buvau Švedijoje, tai švedai žinojo, jau laukė. Jau nuo pat Kalėdų nuolat klausinėjo – ko jūs čia sėdit užsienyje?

V.Landsbergis: Iš tikro ir čia mes visi jautėme ir pasikalbėdavom. Dar apie gruodžio vidurį kažkokia proga pasakiau – kaži ar mes sulauksim Kalėdų… Iš tikrųjų buvo tokia nuotaika… Ir po to, kai man buvo papasakota, kokiu stiliumi Maskvoje jie kalbėjo, kaip grūmojo…

R.Sikorskis: Taip, diktatorišku stilium…

V.Landsbergis: Aš perpasakojau poniai Thatcher (Margaret Thatcher – tuometė Didžiosios Britanijos pirmininkė, – red. past.) ir ponui Bushui (tuometis JAV prezidentas George’as Bushas, – red. past.), kad sovietai yra nusiteikę tikrai labai agresyviai ir kad jų grasinimai netušti. Ir kad mums reikia kokios nors apsaugos.

Tuo metu kaip tik vyko konferencija Paryžiuje, ir aš ponios Thatcher prašiau, kad mus užtartų, kad mes ten galėtume dalyvauti nors kaip svečiai… Jinai pažadėjo. Bet kai atvažiavo Gorbačiovas (tuometis Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas, – red. past.), ir Prancūzija sutiko mus iš konferencijos išmesti, tai jau buvo blogas ženklas… Nors vargu ar tai būtų ką nors pakeitę; veiksmai jau buvo paruošti ir gerai sukoordinuoti su karo veiksmų pradžia Persų įlankoje.

R.Sikorskis: Taip, sovietams tai buvo vienintelė patogi proga… o prancūzai mat juos palaikė… Oi įdomūs tie Vakarų politikai…

V.Landsbergis: Įdomių aplinkybių buvo ir čia. Jau išvakarėse, prieš pat Naujuosius metus, Aukščiausioji Taryba svarstė šešių punktų nutarimą dėl kainų pakėlimo… Nors ir labai smarkiai priešinantis kairei ir centrui, vis dėlto vieną punktą priėmėme – kad Vyriausybė pati negali pakelti kainų – taip, kaip yra pasakyta – nesupažindinus visuomenės, neparuošus kompensacijų…

Bet nuojauta buvo. Juk mes turėjom atostogų išeiti dviem savaitėm, o paskui paskutiniu momentu susitarėm, kad daugiau kaip savaitei negalima jokiu būdu… Sausio aštuntąją turėjom susirinkti. Aišku, jei būtume nutarę susirinkti ir penkioliktąją, vis tiek po kainų pakėlimo būtų reikėję ekstra šaukti… Mes juk žinojom – Alksnis (sovietų kariuomenės pulkininkas Viktoras Alksnis, – red. past.) Rygoje buvo atvirai pasakęs, kad jie jau pasiruošę, tik laukia kainų pakėlimo.

R.Sikorskis: Kai buvo svarstomos kainos, aš gulėjau ligoninėj, ir niekas mano nuomonės neklausė. Apie tai geriau turbūt kiti ministrai žino…

A.Nasvytis: Svarstymai buvo… Bet kaip analogas buvo rodomos Estija ir Latvija, kur kainos jau buvo pakeltos… Be to, turint galvoje tautinę sudėtį – juk ten pakėlus kainas nieko esminio neįvyko…

R.Sikorskis: Bet ar jie tiek pakėlė?

A.Nasvytis: Ponia Jusevičienė įrodinėjo ir lygino papunkčiui su Latvija ir Estija – vos ne tas pats.

R.Sikorskis: Latviai ir estai mus labai spyrė kainas kelti. Aš, tarp kitko, niekad nesutikau, kad mes toje srityje turim eiti koja kojon su jais. Bet manęs niekas neklausė, net į posėdį nepakvietė. Brazauskas (tuometis vicepremjeras Algirdas Brazauskas, – red. past.) dabar sako, kad aš tuo metu pasislėpiau…

Bet nė vienas mano kolega taip pat man nepaskambino… Aš gulėjau ligoninėj su bronchitu ir nedidele aritmija, turėjau palatoj kostiumą ir galėjau bet kuriuo momentu šokti į mašiną ir važiuoti. Na, manau, jeigu aš jums nereikalingas, tai pražūkit…

Aš jaučiau, kad pražus ta Vyriausybė. Bet vis tik keista, jeigu premjeras ir du vicepremjerai nemato jokio reikalo su finansų ministru pasitarti. Tai mane šiek tiek įžeidė. Juo labiau, kad aš ir raštą parašiau, kad nereikia kelti kainų tuo metu… Jie menki politikai buvo… šioj srity.

A.Nasvytis: Bet aš neatsimenu, kad šis raštas Ministrų Taryboje bent perskaitytas būtų.

R.Sikorskis: Nes niekas jo neparodė… Raštas buvo įteiktas ir Prunskienei, ir Parlamentui… ir Landsbergiui turbūt neparodė? Kažkur nusimetė ir tiek. Aš parašiau, kad reikia palaukti, pasidairyti – ką Maskva darys… Politinė padėtis Lietuvoje irgi absurdiška – „OMON“ užiminėja rūmus, o mes kainas keliam.

Ir „Alfa“ paskiau atskrido – juk tai neatsitiktiniai dalykai… Kai per radiją išgirdau, kad jau atskrido „Alfa“, iškart kostiumą ant durų pasikabinau. Šimėnas buvo sakęs, kad tą naktį miegosim ramiai, o aš grįžęs sakiau priešingai – šita naktis rami nebus… Ir iš tikro – pusantros valandos nusnūdom, ir prasidėjo…

A.Nasvytis: Mane, kaip labai patiklų žmogų, apgavo delegacijos atvykimo istorija. Aš prisimenu vieną faktą – prieš mūsų vakarinį posėdį, po kurio mes nuvažiavom pas Kozyrovičių (Romualdas Kozyrovičius – tuometis materialinių išteklių ministras, – red. past.) valgyt kibinų. Aš vis į „Neringą“ užbėgdavau kavos atsigert… Ten sutikau vieną pažįstamą anglą, kuris ir klausia – na, ministre, į kurią pusę dabar reikalai kryps? Aš jam ir sakau – rytoj atvažiuoja Maskvos delegacija, atrodo, kad viskas turi būti gerai…

R.Sikorskis: Na, bet jūs, kai buvot posėdyje sausio šeštąją, žinojot, kad Parlamentas nesutinka kainas kelti… Kaip jūs galėjot svarstyti tą pakėlimą ir leisti Brazauską su Prunskiene į televiziją, kol Parlamentas jums to neleido… Jums tą Parlamento nutarimą iš viso paskelbė ar ne?.. Taigi jus apmulkino, jeigu tai nutylėjo… Gal jis iš viso nepasiekė Vyriausybės?

A.Nasvytis: Gal ir nepasiekė…

R.Sikorskis: Nuo gruodžio 28 dienos iki Trijų karalių buvo šiek tiek laiko, galėjo pasiekti Vyriausybę, kaip Jums atrodo?

A.Nasvytis: Bet posėdyje dalyvavo Parlamento komisijų pirmininkai…

R.Sikorskis: Na ir kas… Jie juk negali Parlamento sprendimo pakeisti… Antanavičius (Kazimieras Antanavičius – tuometis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Ekonomikos komiteto pirmininkas, – red. past.) su Rudžiu (Audrius Rudys – tuometis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) deputatas, biudžeto komisijos pirmininkas, – red. past.) – tai dar ne Parlamentas… Jie tik savo nuomonę galėjo pasakyti – kad šią kainų kėlimo akciją palaiko. Matot, kaip įdomu išeina. Parlamente socialdemokratai priešinosi nutarimo priėmimui, ar ne?

V.Landsbergis: Jie buvo už kainų paleidimą, bet liko mažumoje…

R.Sikorskis: Čia įdomus kazusas, kai Parlamento mažuma Vyriausybei rekomenduoja priimti Parlamente atmestą potvarkį…

A.Nasvytis: Jie galėjo būti ir specialiai pakviesti iliuzijai sudaryti – neva tai – Parlamento delegacija…

V.Landsbergis: Man atrodo, kad čia galėjo būti ir kitokia strategija, ne tik užsispyrimas… Nes, jei atsimenat, nuo vasaros buvo pradėta tokia akcija, siekianti supriešinti Parlamentą ir Vyriausybę. Vasarą buvo ir tas garsusis inteligentų pareiškimas, kad Vyriausybė gera, o Parlamentas blogas. Kad reikia ruoštis naujiems Seimo rinkimams, atseit jau tas Parlamentas savo padarė. O Vyriausybė tegu toliau vykdo savo politiką. Ir kulminacija buvo sausio aštuntąją Parlamente. Kainos pakeltos, Parlamentą šturmuoja minia…

R.Sikorskis: Kažkodėl ne Vyriausybę, o Parlamentą… Tai irgi įdomu…

V.Landsbergis: Nes buvo aišku – ką reikia nuverst. Taip, kaip vasarą skelbiant minėtąjį pareiškimą, blogoji pusė buvo aiškiai nurodyta – blogas Parlamentas. Sausio aštuntąją Parlamente buvo tokia scena – aš siūlau balsuoti, kad atšauktų kainų pakėlimą… Prunskienė Maskvoj, Vyriausybei vadovauja Brazauskas. Jis paragino ministrus išeiti – jeigu Parlamentas atšaukia mūsų nutarimą, mes išeinam iš Aukščiausiosios Tarybos!

R.Sikorskis: Įdomus kovos šūkis…

V.Landsbergis: Aš tada kreipiausi tiesiai į ministrus: ponai ministrai. Jūs prisiekėt Lietuvos Respublikai… Kad ir kas jus ragintų ką daryti, jūs nepamirškite savo priesaikos… Ir ministrai neišėjo…

R.Sikorskis: Manęs tada nebuvo… O pats p. Brazauskas?

V.Landsbergis: Jis bandė išeit, bet pamatęs, kad eina vienas, grįžo atgal…

R.Sikorskis: Šito štricho nežinojom.

V.Landsbergis: O sausio 10-ąįą mes jau gavom Gorbačiovo ultimatumą, reikalaujantį pripažint, kad Lietuvoje veikia sovietų konstitucija.

R.Sikorskis: Ar tai buvo jums adresuota?

V.Landsbergis: Ne, aš buvau blogas… Tai buvo kreipimasis į Tarybų Lietuvos žmones ir AT… ir kai AT ultimatumą atmetė, 11 dieną jau užimami Spaudos rūmai, paskui KA departamentas Viršuliškėse ir t.t.

V.Antanaitis: Mano įspūdis, kad viskas buvo daroma stichiškai, be jokios sistemos. Tarsi nevykusi saviveikla. Sausio 12-osios vakare, kai mašina atvažiavo manęs iš na¬mų paimti – lekia ji per miestą, na galvoju, jei kryžkelėse stovės kariškiai, nepravažiuosim, vadinasi, jau viskas. Pralėkėm Antakalnio kryžkelę, ties Petro ir Povilo bažnyčia – nė vieno kariškio, pravažiavom centrą – nė vieno kariškio. Niekas nesulaikė. Žodžiu – viskas buvo ruošta, bet neparuošta iki galo. Nebuvo detalios programos ar ką…

V.Landsbergis: Gali būti, kad tikslas buvo pirmiausia atkirsti ryšius ir paskelbti, kad įvyko perversmas, kad jau nauja valdžia, priblokšti visus žmones.

A.Nasvytis: Priblokšti susirinkusius žmones – kad jau viskas baigta, galit skirstytis namo.

V.Landsbergis: O paskui dar išvaikyti Parlamentą. Vyriausybę galbūt jie būtų net palikę.

V.Antanaitis: Prie Vyriausybės rūmų praktiškai nieko nebuvo.

R.Sikorskis: Kaip nebuvo, buvo ant šaligatvio kelios eilės žmonių.

A.Nasvytis: Nepamirškit to Vyriausybės pseudošturmo… Kodėl aš iš vonios šlapias iššokau, ir sūnus per visus šviesoforus mane atvežė į Vyriausybės rūmus…

R.Sikorskis: Tai kas ten darės?

A.Nasvytis: Per tvorą keli civiliai apsirengę chuliganai veržėsi į Vyriausybės rūmus. Savanoriškoji apsauga tai pamatė ir tris iš jų sugavo, kiti pabėgo.

R.Sikorskis: Tai galbūt buvo kokia nesuderinta, savanoriška akcija?

A.Nasvytis: Ne, tai buvo viso plano dalis. Juos sugavo, aš atvažiavau; kokią valandą buvau vienintelis. Apie 11 valandą… Per radiją pranešė, kad šturmuojami Vyriausybės namai. Sūnus tai išgirdo, ir man pasakė, aš dar buvau vonioj. Sakau, važiuojam. Ir tikrai – pamačiau – jau žmonės bėga prie Vyriausybės rūmų, o po medžiais laksto neaiškūs žmogeliai, kurie, matyt, ir buvo sugalvoję šią akciją. Atakavo iš kelių pusių, bandė perlipti per tvorą.

V.Antanaitis: Bet, Algi, rimtai tai nepuolė. Rūmus, jei būtų norėję, būtų užėmę nors ir 10 omonininkų. Akivaizdžiai šių rūmų buvo neplanuota užimti…

V.Landsbergis: Aš manau, kad Vyriausybės išvaikyti jie nenorėjo… Jie galėjo „sužaist“ su ta Vyriausybe. Svarbiau jiems buvo išvaikyti Parlamentą. Kita vertus, jie tuoj pat skelbė, kad darbo žmonės, atėję į Vyriausybę, norėjo įteikti peticiją, bet juos ten sumušė, areštavo, juos rūsiuose kankina… Aš atsimenu tuos aprašymus, tas nesąmones, kai atsiradęs neva liudininkas pasakojo, kaip jį kankinę.

A.Nasvytis: Niekas jų nekankino. Aš juos apklausinėjau, jie įteikė tokį suglamžytą lapelį be jokio parašo… Ten buvo atsistatydinti Vyriausybei, kadangi ji liaudžiai nepriimtina, ji liaudį skriaudžia. Buvo reikalavimas atsistatydinti Parlamentui ir Vyriausybei. Man tik įstrigo jų keista išvaizda – akys tokios stiklinės, lyg po narkotikų. Iškvietėm policiją, toji vieną jų nuvežė į blaivyklą, o paskui, kai mes, Vytautai, telefonu pasitarėm, tu sakei – varyk juos lauk…

V.Landsbergis: Taip taip, aš sakiau – varyk juos lauk, kad tik neateitų jų vaduoti.

A.Nasvytis: Tada aš paprašiau apsaugos vyrukų, kad pervestų juos per aikštę ir kur jau nebebus žmonių – sakau – spirkit į užpakalį ir tegul lekia, kur nori.

V.Landsbergis: Kaip aš įsivaizduoju, jei būtų rimtai organizuota, mūsų lauktų nykus variantas. Jei jie per televiziją paskelbia, kad valdžia jau kita… Parlamentą išvaiko arba, kaip jie tikėjosi, kad jis iš baimės išsilakstys pats… O yra Vyriausybė, kuri priimtinesnė, kuri buvo ir už moratoriumą… Ir… mes tik dabar sužinojom, kad premjerė buvo Amerikoj pažadėjusi Bushui atidėti Nepriklausomybę dvejiems metams. Dabar Amerikoje išleista knyga „Aukščiausiam lygyje“ apie tuos įvykius. Štai ten ir rašoma, kad Prunskienė labai patikusi Bushui savo tokiu blaiviu, realistiniu mąstymu… Tai dabar man aišku, iš kur toks noras buvo tada perimti į savo rankas derybas ir visą Nepriklausomybės reikalą. Pasirodo, buvo sutarta… Jei premjerė būtų tą naktį į savo postą grįžusi… O apie tas grįžimo peripetijas yra pasakojęs ne vienas ministras.

Įsivaizduoju tokią schemą – televizija yra Burokevičiaus (Mykolas Burokevičius – tuometis Lietuvos komunistų lyderis, vienas 1991 m. valstybinio perversmo iniciatorių, – red. past.) ir Jermalavičiaus (Juozas Jermalavičius – drauge su Mykolu Burokevičiumi 1991 m. sausį organizavo valstybinį perversmą, – red. past.) ir tų admirolų, kurie stovi už jų. Parlamento nėra. O Vyriausybė be premjero. Arba yra pavaduotojai, arba yra buvusi premjerė. Ir tada, esant tokiam pasirinkimui, kas geriau – ar Burokevičius, ar buvusi Vyriausybė? Matyt, geriau buvusioji Vyriausybė… kurią tauta puola garbinti, kaip išgelbėtoją. Čia kaip tam anekdote – kai yra geras policininkas ir blogas policininkas, tai visi myli gerą policininką ir tas galų gale viską atlieka, kaip Ševardnadzė (Eduardas Ševardnadzė – ilgametis Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras, organizavęs pirmojo Gruzijos prezidento Zviado Gamsachurdijos nuvertimą ir tapęs šalies vadovu, – red. past.) atliko Gruzijoj.

V.Antanaitis: Tą naktį Vyriausybėje buvo įdomu… Apie vidurnaktį jau visi buvo susirinkę. Apie pirmą antrą, po šturmo jau… Buvo ir tie, kurie jau nebe ministrai, o tik ėjo pareigas. Stigo tik Šimėno. Romualdas (Romualdas Ozolas – tuometis vicepremjeras, – red. past.) atvyko, nors ir jis buvo jau ne vicepremjeras.

R.Sikorskis: Kai atvyko, jie dar buvo vicepremjerai, o AT sprendimas buvo priimtas apie pusę trijų. Tai jie sužinojo iš radijo premjero kabinete.

V.Antanaitis: Bet jis mums paaiškino, kad Šimėnas vykdo kažkokią spec. užduotį ir dėl to Šimėno nėra. Na, ir sėdim mes visi kaip be galvų. Olekas (Juozas Olekas – tuometis sveikatos apsaugos ministras, – red. past.) pradėjo lakstyti po ligonines, organizuoti paramą nukentėjusiems, Misiukonis (Marijonas Misiukonis – tuometis vidaus reikalų ministras, – red. past.) išėjo į miestą tvarkos daryt…

Mes keli čiupom Maskvos delegacijos sutikimą organizuot. Ir paskui, rodos, apie 4 valandą, aš jiems sakau, kad mes nieko negalim daryt… Romualdas nustebo ir klausia, ar visi susirinko. Sakau – visi, bet nėra premjero, ir mes nieko negalime daryt. Paskui Darius su Algiu išėjo į Parlamentą ir jau apie 5 valandą pasirodė ponia Prunskienė, atsisėdo į savo kėdę, surinko, kiek ten mūsų buvo…

Kalba buvo maždaug tokia – Parlamentas pasimetęs, sutrikęs, premjero nėra. Paklausiau – kur premjeras? Ji labai detaliai papasakojo, kur jis yra, pasakė mašinos numerį ir kas jį paėmė nuo Turniškių vartų… Ir sako maždaug taip – vyrai, renkam premjerą iš čia esančių, ir pradedam veikt. Ponas Kūris (Pranas Kūris – tuometis teisingumo ministras, – red. past.) pirmas jai pasakė – ponia, jūsų vieta šiandien yra Parlamente, o ne Vyriausybėj…

Po to nuėjom į apačią arbatos gert. Apie šešias… Ji vėl tą pačią kalbą užvedė, kad reikia gelbėti valstybę ir taip toliau. Po to skambutis iš Aukščiausiosios Tarybos, ir mes sužinojome, kad premjeru paskirtas Gediminas (Gediminas Vagnorius, – red. past.), o vicepremjeru – Vaišvila (Zigmas Vaišvila, – red. past.). Ponia Prunskienė su Algirdu Brazausku susižvalgė ir per 10 minučių dingo iš tų rūmų. Tai yra faktas. Įdomu tik, iš kur ji taip tiksliai žinojo Šimėno dingimo aplinkybes?

A.Nasvytis: Jeigu ponia buvo grįžusi į Valakampius, kur jinai gyveno, tai paprasčiausiai budintys policininkai galėjo jai pasakyti…

V.Landsbergis: Toks varian¬tas būtų buvęs pats pavojingiausias: savų rankomis… Nes tiesioginis perversmas, iš Maskvos atvežta kokia nors valdžia, ar Sakalausko (Vytautas Sakalauskas – 1985–1990 m. LSSR Ministrų Tarybos pirmininkas. 1990 m. kovo 11–17 d. laikinasis Lietuvos ministras pirmininkas, – red. past.) vyriausybė nesudarytų reikiamo įspūdžio…

R.Sikorskis: Sakalauskas tvirtina, kad tokios vyriausybės jis nėra sudaręs.

V.Landsbergis: O Burokevičius vėliau Maskvoje yra davęs interviu, kad Sakalauskas meluoja, kad Vyriausybė buvo sudaryta.

R.Sikorskis: Būtų įdomu ministrų pavardes sužinoti.

V.Landsbergis: Reikėtų paklausti pono Sakalausko, jis dabar Vilniuj gyvena, aukštą komercinį postą turi.

R.Sikorskis: Jis man nepasakys tokių dalykų…

A.Nasvytis: Šturmo metu tarp Vyriausybės ir Parlamento sekretoriatų buvo pastovus ryšys.

V.Antanaitis: Man tik neaišku, iš kur Vyriausybės rūmuose atsirado ir prie telefonų atsisėdo Gintaras Songaila?

V.Landsbergis: Aš jį pasiunčiau. Pats negalėjau visą laiką skambinti, aš turėjau skambinti ir į Vakarus, ir į Rusiją – Gorbačiovui, Jelcinui (Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas, – red. past.), mūsų bičiuliui Afanasjevui (Rusijos politikas ir istorikas Jurijus Afanasjevas, – red. past.). Kažkur pasipainiojo Songaila, tai aš jį ir pasiunčiau į Vyriausybės rūmus išsiaiškinti – kokia ten padėtis.

R.Sikorskis: Man vienas niuansas vis tik neaiškus – kodėl mes, Vyriausybė, nesusirinkom vakare. Parlamentas tai buvo in corpore, o Vyriausybė išsiblaškiusi po visą miestą… O jeigu kelias būtų užkirstas, mes būtume tiesiog nesusirinkę. Mes jokio atsarginio varianto neturėjome.

A.Nasvytis: Mes tik naktį jau sutarėm dėl tų atsarginių variantų, numatėm kelias konspiracines vietas…

V.Antanaitis: Tik vieną dalyką jau buvom spėję padaryti – dvi dienas prieš tai susirinkę, pirštais susirodydami, rašteliais susirašydami, sutarėme, kad Saudargą (Algirdas Saudargas – tuometis užsienio reikalų ministras, – red. past.) reikėtų į užsienį išsiųsti. Ir išsiuntėm – per Lazdijų muitinę prasmuko – irgi, matyt, sovietų nesukoordinuoti dalykai.

R.Sikorskis: Taigi Vyriausybė nebuvo pasiruošusi tokioms ekstra padėtims, mus galėjo paimti lengviausiai…

V.Antanaitis: O gal jie specialiai to nedarė, tikėdamiesi Vyriausybę palenkti į savo pusę ir ką nors iš jos suformuoti.

V.Landsbergis: Visada suveikia tokia okupuotos šalies žmonių psichologija – kad ir kas būtų, vis tik geriau savi, negu atvežti statytiniai. Taip ir Kubiliūno (Petras Kubiliūnas – 1941 m. rugpjūčio mėn. – 1944 m. nacių įkurtos Generalinių tarėjų institucijos vadovas, oficialiai pirmasis generalinis tarėjas, – red. past.) savivalda dir¬bo, ten buvo ir padoresnių žmonių, kurie bandė kažką geriau daryti nacių okupacijos metais. Galų gale ir sovietinis laikotarpis…

R.Sikorskis: O tą naktį Jūs kada parlamentarus sukvietėt?

V.Landsbergis: Aš irgi buvau parėjęs namo. Mes dar palikom neapsvarstytą Maskvos delegacijos klausimą. Man dėl to buvo labai neramu – aš du ar tris kartus prašiau Dementėjaus telefonu, kad jie skristų tiesiai į Vilnių, kad nesustotų Minske. Jis aiškino, kad jam reikia užeiti į namus pernakvoti, kad jie iš ryto atvažiuos.

O man širdyje gulėjo Tbilisio analogija, kadangi aš žinojau iš to tyrimo Maskvoje, deputatų komisijos išvada buvo labai panaši: tenai pavojinga padėtis, minia kelintą naktį budi, Vyriausybė užsidarius rūmuose, iš kažkur sugrįžta Ševardnadzė, ir Maskvos aerouoste jie tariasi, kad gal Ševardnadzei reikia tą naktį skristi tiesiai į Tbilisį. Tada jie pasiskambina į Tbilisį ir iš ten gauna oficialų nuraminimą, kad viskas ramu, galite išsimiegoti ir atskriskite rytoj rytą. O naktį skerdynės… Ir čia tas pats – mes Minske nusiprausim, išsimiegosim, o iš ryto atvažiuosim… Užjausim, kad taip atsitiko… Aš labai prašiau, kad jie jau vakare būtų Vilniuje, bet jie to nepadarė.

V.Antanaitis: Dar vienas įdomus momentas – kai jie atvažiavo, juk juos pasitiko Burokevičiaus kompanija. Šitaip buvo kai mes nuvažiavom į aerouostą, buvom aerouosto valdžios apgauti. Nuvažiavom prie vartų, o lėktuvo, sako, nėra. Paskui kažkas pašnibždėjo, kad jau lėktuvas nusileidęs, ir jūs čia esat kvailio vietoj… Tada mes iškart į mašinas ir važiuojam su policija tiesiai per aerouosto lauką.

Tie keli šimtai jedinstvininkų stačiai puola po mašinom. Nuvažiuojam, prisibraunam prie lėktuvo… Tai gerai, kad Uoka (Kazimieras Uoka, – red. past.) ir aš turėjom įsimetę tuos liaudies deputatų pažymėjimus – juos saugumiečiams parodėm, tie susimėtė ir mus įleido į lėktuvą. Lėktuve jau Burokevičiaus kompanija beketinanti komisiją pasiimt.

Aš ir anksčiau pažinojau Dementėjų, Oleiniką, Ter-Petrosianą… Ir sakau jiems, kad mes įpareigoti jus paimt. Tada jie susimėtė – su kuo važiuot… Sako – mums reikia su tais ir su tais… Aš sakau – apsaugą garantuojam, normalias darbo sąlygas gausit. Jūs, sakau, esat oficiali valstybinė delegacija, o šita publika – tai visuomeninė organizacija…

Ir Dementėjus liepė perkrauti lagaminus iš jedinstvininkų „Volgų“ į mūsų mašiną. Sėdam į mašinas su Lietuvos ir tarybinėm vėliavom, jedinstvininkai šaukia – „nie v tie mašiny sadities…“ Pradedam judėt, per petį pasižiūriu – visos juodos „Volgos“ iš paskos važiuoja. Galvojam – ką daryt… Vienas policininkas sako – vežam juos pro televizijos bokštą. Užsukom prie bokšto, ten keli tūkstančiai žmonių mus apsupa. Mus sekusios „Volgos“ išsyk kažkur dingo.

Žmonės, mašinas apsupę, gilzes rodo, Oleinikas ir Dementėjus balti kaip drobė. Žmones policininkai turėjo raminti, kad nesudraskytų visos šitos delegacijos. Paskui važiavom prie Aukščiausiosios Tarybos. O tie policininkai irgi velnių prišveitę – mašiną paliko prie tilto, iki Parlamento per minią brovėmės gal pusę valandos. Aplink kauksmas didžiausias… Policija skiria žmones į šonus.

V.Landsbergis: Tai buvo labai svarbu, kad juos aerouoste perėmėt jūs ir kad jie atvyko pas teisėtą valdžią, o ne pas perversmininkus.

V.Antanaitis: Taip, jie ketino važiuoti tiesiai į Šiaurės miestelį. Ten nuvykome po Aukščiausiosios Tarybos. Kartu važiavo dar Romualdas ir Butkevičius. Pasitiko ten keli karininkai ir dešimt–dvidešimt automatininkų. Karininkai sako – „proidut tolko narodnije dieputaty…“ Teko išlipt, parodyti pažymėjimus, o Butkevičius liko sėdėt mašinoj kokias keturias valandas… Sušalo į ragą…

Ten Šiaurės miestely buvo susirinkusios visos karinės viršūnėlės – gynybos ministro pavaduotojas, Uschopčikas (Viktoras Uschopčikas – generolas, tuometis sovietų armijos Vilniaus garnizono vadas, – red. past.), Belousas, „Alfos“ vadai be antpečių… Tų „Alfos“ vyrų ypač keistai atrodė akys – stiklinės nestiklinės, aš pirmąsyk tokias mačiau… Žiūri į tave kaip pro stiklą, o tavęs nemato. Žiūri kiaurai.

Jie sako, kad kalbės tik su tais draugais, kurie iš Maskvos atvykę, o mums siūlo nešdintis. Čia įsimaišė Dementėjus, sakydamas, kad mes irgi Sąjungos deputatai… Ir mus išvedė į gretimą kambarį. Ten girdėjom, kaip kitam kambary jie derasi, paskui kariškiai išeina, matyt, pasitarti, po to vėl grįžta. Kokius penkis kartus. O prieš mus kokius porą sykių buvo tokia psichologinė ataka: pradžioj užleido gal trisdešimt–keturiasdešimt „katiušų“, kariškių žmonų, kurios gyveno Šiaurės miestely. Jos puolė mus reikalaudamos vaikų darželio ar dar ko, tai mes jas nukreipėm pas Grumadą (Arūnas Grumadas – tuometis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos pirmininkas, – red. past.). O paskui jau pats įdomiausias – kai ant mūsų užleido Gelbėjimo komitetą… Išėjo tie visi seni „perdylos“ prisisegę veteranų ženkliukus… Jie mus atpažino, pradėjom diskutuoti.

V.Landsbergis: Tai jūs juos pažinot?

V.Antanaitis: Matot, buvo kažkoks sąmonės aptemimas, užuot rašęs, įsiminęs ar fiksavęs… Ir Burokevičius – visi jie ten buvo… Į mūsų kambarį jų buvo suėję dešimt–penkiolika. Bet tiesiog nesusigaudžiau padėtyje. Galėjau pavardes užsirašyti, atsimenu, prisistatė vienas veikėjas iš Rokiškio. Jų ten buvo pilnas koridorius: trisdešimt ar keturiasdešimt. Jie ir prisistatė kaip Nacionalinio gelbėjimo komitetas.

V.Landsbergis: O tas iš Rokiškio lietuvis buvo? Atpažintumėt?

V.Antanaitis: Dabar nebeatpažinčiau gal…

V.Landsbergis: O prokuratūra nesidomėjo šitais dalykais?

V.Antanaitis: Ne, visiškai nesidomėjo. Dar vienas įdomus dalykas. Paskui, kai AT buvo sudaryta komisija šitiems įvykiams tirti, davėme parodymus apie tą naktį, viską įrašėme į juostelę. Po kelių dienų Žiemelis (Vidmantas Žiemelis, – red. past.) man sako, kad tu vienintelis taip kalbi, kiti visi tavo kolegos ar neprisimena, ar ką. Vėliau dar keli pradėjo prisimint, bet pasirodė, kad Aukščiausiojoj Taryboj dingo tos visos juostelės, ką mes įkalbėjom…

Taip pat įdomu buvo ir vėliau, Latvių gatvėj. Kai Dementėjui skambino Gorbačiovas… Kadangi mes šalia sėdim, tai Dementėjus negali visiškai atvirai visko sakyti. Aiškino, kad kalbėjęs ir su viena puse, ir su kita, bet pabrėžė, kad mes esam teisėta valdžia. Buvo visokių šantažų – skambino iš Šiaurės miestelio ir klausė – ar tiesa, kad visa delegacija „perebita“? Aš nueinu – pažiūriu – visi gyvi, knarkia… Jie mat norėjo atsiųsti iš Šiaurės miestelio savo „apsaugą“. Aš skambinu Liubertui (Petras Liubertas – tuometis policijos generalinis komisaras, – red. past.), Liubertas atsiunčia dar automatininkų…

Per visus susitikimus ant mašinos buvo dvi vėliavėlės. O paskutinis įvykis buvo Burdenkos įmonėj ant kalno; paprašiau, kad mane parvežtų namo persivilkti, nes žinojau, kad vakare susitikimas su kariškiais, reikia ir man uniformuotam būti. Kai grįžau iš namų, žiūriu – nuo mašinos nuimtos visos vėliavėlės. Čia, sako, Dementėjus davė tokią komandą, nes kariškiai trispalvės matyti nepageidauja. O paskutinę dieną buvo dar vienas nuotykis, nežinau (Landsbergiui) – ar su jūsų žinia, ar ne. Skambina iš Aukščiausiosios Tarybos į Latvių gatvę ir sako – atvežkit juos dar sykį į Aukščiausiąją Tarybą, mes juos paimsim kaip įkaitus. Čia tryliktos vakare buvo.

A.Nasvytis: Taip, ir aš tada šalia buvau…

V.Antanaitis: Aš ir sakau Dementėjui atvirai – dabar mes turim vykti pas pirmininką, bet ten yra tokių karštų galvų, yra ir tokia nuomonė, kad jus reikia paimti įkaitais. Taigi rinkitės. Tas pasižiūrėjo tik piktai, nusikeikė ir pasakė – perduokit jiems, kad jei taip bus padaryta, tai jų galvos tikrai nulėks.

V.Landsbergis: Tiksliai neatsimenu, gal svarstant kieno nors ir buvo mestelta tokia versija, bet man iškart buvo aišku, kad čia nesąmonė. Gal ir galima buvo taip vaizduotis – kad kol mes juos turim, tai mūsų nepuls, o jeigu jie išvažiuos, mus tą pačią naktį gali vėl pulti. Jie kaip apsauga tarsi būtų… Bet juos jėga laikyti?.. Atsisveikinant susitarėm, ir jie iš karto atsiuntė naują komisiją, vadovaujamą Tarazevičiaus. Tas jau buvo geresnis.

A.Nasvytis: Man tai labai gerą įspūdį paliko Ter-Petrosianas. Kai mes su kariškiais derėjomės Latvių gatvėj, jis pasakė jiems – nepaprastosios padėties jūs neturit jokios teisės įvesti. Ir apie prezidentinį valdymą taip pat – čia reikalingas Parlamento sprendimas. Taip griežtai pasakė, kad generolai net pasimetė.

V.Antanaitis: Geriausią pokštą tada iškrėtė Kūris… Priėjo prie Uschopčiko ir klausia – ar jums neatrodo; kad jūs būsit atpirkimo ožys? Tas išbalo visas kaip drobė.

R.Sikorskis: Labai pavargęs jis tada atrodė. Ir aš girdėjau savo ausim, kaip Uschopčikas sakė, kad jis nenorėjęs, bet jį privertė… Ir jis tuos ponus iš Maskvos keikė.

V.Antanaitis: Belousas labai įžūliai elgėsi.

R.Sikorskis: Vienu žodžiu naktis buvo savotiška. Parlamentas buvo labai įdomus. Koridoriai. Aš žengiau per žmonių kūnus. Gulėjo taip, kad galima buvo ant nosies užlipti. Korespondentų marios. Jeigu ten kokia pavojinga padėtis, tai jie tik trukdytų… Buvo kokia 6 valanda ryto…

A.Nasvytis: Atėjom į AT norėdami būti visi krūvoj, kad niekas kontaktų tarp AT ir vyriausybės negalėtų nukirsti. Po to, Vagnoriaus vadovaujami, mes ten jau ir posėdžiavom…

V.Antanaitis: Vis tik man neaišku, nejaugi Maskvoj scenarijų rašė tokie žiopliai?

V.Landsbergis: Tiesa, jiems išėjo ne pagal planą… Jie manė, kad šaudys virš galvų, ir žmonės išsibėgios. Po to gavo komandą šaudyt į kojas. Kiek gi žmonių suluošintom kojom… Jei būtų šaudę į krūtinę, aukų būtų buvę šimtai… Be to, psichinis sukrėtimas toks, kad ir po kelerių metų sveikata nesitaiso, visai nežinomos kažkokios naujos ligos… Žmogus pusiau nedarbingas, nervingas, naktimis nemiega. Tai nepašalinamas dalykas.

R.Sikorskis: Už tai ir kareiviai iš fronto nenormalūs grįžta…

V.Landsbergis: Kodėl jie nepuolė Parlamento – sunku pasakyti. Čia galėtų daug Kriučkovas (Vladimiras Kriučkovas – tuometis KGB vadovas, – red. past.) su Jazovu (Dmitrijus Jazovas – tuometis Sovietų Sąjungos gynybos ministras, – red. past.) papasakoti, bet mūsų prokurorai negavo sankcijos juos apklausti. Mes žinojom vieno rusų karininko paleistą lakią frazę – jie nepuolė Parlamento todėl, kad ten buvo „per daug mėsos“…

A.Nasvytis: Bet prie televizijos „mėsos“ irgi buvo…

V.Landsbergis: Gal Gorbačiovas su Bushu ir buvo sutarę apsieiti be lavonų. Bet kai prie TV bokšto tai nepavyko, akcija ir buvo sustabdyta. Be to. Gorbačiovo archyve buvo rastas jo patarėjo raštelis apie visiškai nenumatytą Vakarų reakciją į Sausio 13 d. įvykius. Juk buvo planuota inscenizuoti „vietines“ riaušes, kurioms vadovauja lietuvių nacionalistai, skriaudžiantys kitataučius… Vėliau įsikiša kariuomenė, viską sutvarko, ir ramu. Bet net Persų įlankos karo fone tai nepavyko. Itin staigus reagavimas – visų pirma Skandinavijos ir kitų šalių.

A.Nasvytis: Be to, jie, ko gero, nesitikėjo, kad vaizdinė informacija gali taip greitai pasiekti Vakarus. Čia jau Birulis (Kostas Birulis – tuometis ryšių ministras, – red. past.) nuostabiai suorganizavo, video pasiekė Helsinkį, ir viskas.

V.Antanaitis: Iš ministrų geriausiai buvo pasiruošęs Birulis.

V.Landsbergis: Kitas apsidraudimo variantas – Saudargas Varšuvoje, su įgaliojimais sudaryti egzilinę vyriausybe. Aišku, gal užsieny nelabai kas ją vertintų, bet jau reikalas švariai neatrodytų, atseit restauruotoje LTSR veikia teisėta, o ne okupacinė Vyriausybė. Labai svarbus šuo atžvilgiu yra Fotejevo (Gorbačiovo statytinis prie delegacijos) referavimas Gorbačiovui, kad čia nėra lietuvių tarpusavio konflikto, o yra karas tarp žmonių remiamos valdžios ir kariuomenės. Jis referavo sąžiningai…

A.Nasvytis: Gerokai vėliau, gal po metų, sužinojau, kad ir jums (Landsbergiui) buvo siūloma skristi. Ar lėktuvas buvo paruoštas?

V.Landsbergis: Man iš tikrųjų siūlė skristi net du kartus. Iš anksto, jau artėjant įvykiams, sakė, kad tai galima padaryti. Ir paskui jau tą naktį.

R.Sikorskis: O kur skristi?

V.Landsbergis: į Lenkiją… O kalbos paskui sklido visokios. Dabar neatsimenu tiksliau, reikėtų šią versiją patikrinti, bet kažkas iš Parlamento žmonių sakė, kad Prunskienė dėsčiusi, lyg mes jau susitarę, kad tokio pavojaus atveju vienas liekam Vilniuje, o kitas užsienyje. Ir dabar atseit toks momentas. Gaila, neužfiksavau, kas apie tai sakė… Bet faktas tai, kad buvo paruoštas mažas lėktuvas iš Kauno. Plačiau galėtų ponas Norvilas (Algimantas Norvilas, – red. past.) papasakoti, kaip jis tai buvo organizavęs.

R.Sikorskis: Koks Norvilas? Deputatas?

V.Landsbergis: Taip, tautos pažanga…

R.Sikorskis: Na, aš tokios versijos negirdėjau. Ir jei būčiau išgirdęs, būčiau nepatikėjęs. Nes tada visa sumanyta akcija būtų pasisekusi. Pirmas asmuo pabėga, tai ko ten dar miniai stovėt.. Tada ir aukos veltui.

A.Nasvytis: O dėl Šimėno… Aš jį pažadinau telefonu. Jaučiu, kad jis mieguistas, sakau – važiuok į Vyriausybės rūmus, jau čia kvepia blogai. Kaip aš važiuosiu, sako, aš jau mašiną paleidau… Sakau, tu tik nesijaudink, aš tuoj atsiųsiu automobilį. Tik negarantuoju, kad tai bus tavo automobilis. Pažadinau apsaugos vyruką, kuris jį saugojęs buvo, ir liepiau važiuoti atvežti premjerą. Vėliau, kai jo nesulaukėm, berods, Romualdas pasakė, kad jei neatvažiuoja, matyt, turi kitą kokią nors spec. užduotį…

V.Landsbergis: Oficialią informaciją apsaugos vaikinas pateikė grįžęs – kad Šimėnas su šeima įsėdo į mašiną, bet kai išvažiavo į plentą, ten persėdo į kitą mašiną ir nuvažiavo nežinoma kryptimi. Po to ryte jis grįžo visiškas ligonis, vėliau buvo sanatorijoje porą mėnesių. Paskui buvo tyrimas, ir Šimėnas viską sklandžiai papasakojo. Matyt, pagal jo pasakojimą, jis buvo pervargęs, jį apėmė manija, kad jis yra tik žaisliukas kažkokiame dideliame plane ir kad netikėtu savo sprendimu jis kažkam supainioja kortas.

A.Nasvytis: Be galvos Vyriausybė vis tiek dirbo (mes tokioj būklėj išbuvom apie 6 valandas), nutarimus leidom toliau, kreipimusis į savivaldybes ir t.t.

R.Sikorskis: O paskui atėjo į posėdį du premjerai. Atėjo Šimėnas, depresijoj verkdamas, ir atėjo Gediminas Vagnorius. Tada poną Šimėną aš, matydamas jo būklę, kaip vyriausias amžiumi, išvedžiau. Paskui grįžau, ir mes pradėjom dirbti – priėmėm nutarimą dėl laidotuvių ir t.t.

V.Landsbergis: Šimėnas pirmiausia atėjo pas mane. Ten jis šiek tiek pamiegojo, bet paskui, man nematant, išėjo… Apie tai, kad jis nebe premjeras, buvo išgirdęs per radiją. Tada ir nutarė važiuoti atgal į Vilnių.

R.Sikorskis: Bet jis norėjo premjerauti, sakė – aš premjeras.

V.Landsbergis: Jis labai norėjo būti nepašalintas ir nesijaust kažką blogai padaręs. Antrąją dieną mano kabinete jis parašė pareiškimą, kad atsistatydina. Tas pareiškimas niekur nebuvo skelbtas, nes jau neturėjo ir prasmės – iš tikrųjų jis jau buvo atleistas, kaip nežinia kur esantis ir negalintis vykdyti savo pareigų… Tai daugiau buvo psichoterapinis pareiškimas – jam nuo to palengvėjo.

R.Sikorskis: Matot, čia reiktų vieną kartą išsiaiškinti iki galo. Daugelis žmonių mano, ir preskonferencijose minima, kad ponas Gediminas buvo paskirtas laikinai, iki kol grįš Šimėnas. Kalbama apie valdžios uzurpavimą…

V.Landsbergis: Tais dalykais bandoma spekuliuoti iki šiol. Aš apie tai jau ne sykį aiškinęs: buvo taip. Pirmiausia mano buvo pasiūlyta ir nubalsuota atleisti Šimėną iš pareigų, kaip „nežinia kur esantį ir negalintį eiti pareigų“. Dar nebuvo nei svarstoma, nei balsuojama – kas vietoj jo…

Pirmoji procedūra buvo atlikta, tada aš pasiūliau Vagnorių… Ir tada pasigirdo balsų – o kas bus, jei grįš Šimėnas? Buvo sakyta, kad Šimėnui atsiradus, gali tekti Vagnoriui pasitraukti, ir Šimėnas toliau eis pareigas. Bet šis svarstymas buvo mano paties pasiūlyta improvizacija. Jokio teksto ar nutarimo nebuvo.

Faktiškai balsuojama buvo už du atskirus dalykus – Šimėnas atleistas ir Vagnorius skiriamas ministru pirmininku, nenurodant jokių sąlygų – kad laikinai ar panašiai. O paskui nemaža politikų labai negražiai šia tema spekuliavo, nors jie matė, kokia yra Šimėno būklė. Tokia Vyriausybė negalėtų funkcionuoti net ir normaliom aplinkybėm esant. Vėliau aš sakiau, kad apskritai absurdiška grįžti prie to reikalo, nes jau buvo priimti įsakai dėl atleidimo ir naujo premjero paskyrimo.

Po 13 dienos įtampa nesumažėjo. Man atrodė, kad pavojus yra lygiai toks pats ir bet kokiu momentu gali pratrūkti iš naujo… Nes visi kariškiai, kurie atliko tas žudynes, ir toliau galvoja ir jaučia taip pat, kaip jautė. Be to, jie yra dar blogesnėj padėty – vien iš desperacijos gali imtis nenumatytų veiksmų. Mat Gorbačiovas, kaip jie sakė, juos išdavė, susvyravo. Mat trečią dieną Gorbačiovas padarė pareiškimą, kad teisėtos valdžios smurtu esą negalima versti.

V.Antanaitis: Įtampą aš jaučiau visą laiką, iki pat pučo.

V.Landsbergis: Taip, tada jie pakeitė taktiką, pasitelkė OMON’ą – teroristų gaują, kurią labai norėjo pavaizduoti kaip vietinę, neva tai Lietuvos policijos padalinys… Bet juk juos maitino, išlaikė Sovietų vidaus kariuomenės divizija, Žitnikovo divizija, tai jie Žitnikovui ir priklausė – tokia buvo mūsų nuostata.

Mes teigėm, kad tai užsienio teroristų būrys ir per jį Sovietų Sąjunga vykdo teroristinę politiką, o parlamente, kuris šiuo klausimu buvo gana vieningas, vis dėlto buvo ir keistų dalykų. Kai kurie parlamentarai iš Centro buvo nusiteikę prieš Jazersko kuopą, kuri buvo dislokuota trečiuosiuose rūmuose. Esą puls juos, tai ir visiems parlamentarams galas. Taip pat dėl pasieniečių… Dėl sienos gynybos – kad mes erzinam Maskvą.

A.Nasvytis: Arba piktinosi, ko¬dėl statomos barikados aplink Parlamentą.

V.Antanaitis: Bet aš gyvenu name, kur anksčiau gyveno Švedas (Vladislavas Švedas – tuometis komunistinis veikėjas – red. past.), Jankelevičius (Leonas Jankelevičius – komunistinis veikėjas, tuometis Aukščiausiosios Tarybos deputatas, – red. past.), daug karininkų… Po sausio 13 pastebėjau, kad dauguma karininkų nėra Burokevičiaus pusėje.

V.Landsbergis: Jankelevičius buvo labai savotiškas deputatas, jis sėdėjo tarsi ant dviejų kėdžių. Ateina čia, posėdžiauja, paskui eina ten… Jis buvo Burokevičiaus Centro komiteto politbiure. Ir aš jam kelis kartus sakiau – ponas Jankelevičiau, jūs nuspręskite, kieno jūs pusėj… Jis aiškindavosi, kad su anais nieko bendra neturįs, kad anie jį tik šiaip į sąrašus įrašę ir viskas…

Epilogas

Baigę pokalbį buvę ministrai ir buvęs AT pirmininkas dar nesiskirstė; begerdami arbatą nejučia nuo sausio 13-osios prisiminimų peršoko į šias dienas.

R.Sikorskis: Štai, atrodo, jau treji metai praėjo… Aš dabar nesu labai užimtas, tai vis ar skaitau kokią knygą, romaną, ir vis lyginu su sausio 13-ąja. Ta naktis… kai jau mirsi ir eis prieš mirštant paskutinis filmas (aš keliskart jau patyriau klinikinę mirtį, tai tą jausmą žinau), tai šis įvykis turbūt ryškiausias. Man ši diena ir kita turbūt yra kulminacinės, ir savo skausmu, ir savo pergale.

Pasirodo, žmogus yra neišsemiamas. Viską galima atlaikyti, kai yra kilnus ir geras tikslas.

Dabar mano nervai jau nebeatlaiko. Dabar jau kitokie laikai. Baisu į bet kokią įstaigą nueiti. Labiausiai bijau eiti į Finansų ministeriją, ten baisiausia netvarka ir nesusigaudymas… Taip pat į bankus. Na, ir į savivaldybes. Vilniaus dar nieko, na, bet Kauno savivaldybė…

Ypač blogi reikalai yra privatizacijos ir turto grąžinimo srityje. Toks pasityčiojimas iš žmonių, kuriems grąžina turtą… Iš tremtinių. Priima, pvz., potvarkį meras… Prieš tai reikalą svarsto turto grąžinimo komisija. Tarp komisijos išvadų ir mero potvarkio – trijų mėnesių pertrauka.

Potvarkiui parašyti tereikia dviejų sakinių, kad tau grąžintas turtas natūra… Tai rašant, dar suklysta – „natūra“ ne taip parašo, vėl du mėnesius lauki, neši į posėdį, kad klaidą ištaisytų. Po to tas žmogus turi baladotis po butų ūkio tarnybas, kariauti su nuomininkais, eiti į inventorizacijos biurus. Visa tai turėtų biurokratai atlikti, o žmogui įteikti popierius ir išgerti su juo taurę šampano, pasveikinti savininką… Atsiprašyti, kad per vieną naktį viskas buvo atimta, o šeimininkas už durų išspirtas…

O dabar, žinot, kaip biurokratai sako, ypač Kaune: „Gavo turtą, tai tegu dabar palaksto…“

A.Nasvytis: Ir Vilniuje tas pats.

R.Sikorskis: Bet Kaune labiau. Vilniuje seniūnijos, tai yra šiek tiek daugiau tvarkos. O Kaune butų ūkio valdybos. Žmonės valdybose nuolat keičiasi, prisiima kyšių ir išeina… Anksčiau buvo aiški sistema, nuneši kam nors porą butelių, ir viskas aišku. Dabar visai nebeaišku, nei kam, nei kiek nešti…

Bet jūs įsigilinkit, koks Lietuvoje vyksta turto grąžinimas, kokie Lietuvoje bus savininkai. Grąžina, tarkim, trijų aukštų namą… Antram, trečiam aukšte butų negrąžina. Grąžina pirmame, kur dažniausiai parduotuvė… Žemės po namu irgi negrąžina. Žemę duos kur nors už miesto. Už gyvenamą plotą duoda kompensaciją. Tai koks čia savininkas? Ir kaip tokį namą ateityje reikės valdyti? Stogas prakiurs – kam mokėti?

Mano marčios mama Utenoj turėjo šešių butų namą. Atsiuntė raštą prieš Kalėdas – žemės ten buvo 10 arų – negrąžins; nuomininkai irgi nesutinka išsikelti… Tai jai pasiūlė 4000 litų ir net neparašė – ar iškart sumokės, ar išmokės per 10 metų. Moteriškei 85 metai, penkiolika metų prie Laptevų jūros už tai, kad buvo Utenos pašto tarnautoja…

V.Landsbergis: Na, o dabartinė nomenklatūra perkasi kultūros namus už tūkstantį talonų. Arba, pavyzdžiui, Radvilų dvaras Taujėnuose – visas kompleksas su parku buvo privatizuotas už 12 000 litų.

Todėl, kad pagal dabartinį įstatymą pirmumo teisę įsigyti objektą turi vietinis viršininkas. Taip pat įmonių, pramonės objektų direktoriai. Procedūra paprasta – pirmiausia subankrotinti, o paskui pusvelčiui privatizuoti… Net laikraščiai rašė, kad kombainą „gali“ už 3 litus įsigyti.

R.Sikorskis: Čia vyksta šėtono procesas.

V.Landsbergis: Čia skubotai skaičiuojamas laikas, galvojant taip – turime dar kokius metus laiko, turim skubiai viską susiplėšt. O kiti paskui tesižiūri… Ir viskas „teisėta“. Valdžia – žmonių išrinkta. Paskui niekas nepatikrins. Objektas perparduodamas net po kelis kartus, ir visi pėdsakai dingsta.

R.Sikorskis: Taip, sąlygos plėšimui idealios. Tokių turbūt niekur nebuvo.

A.Nasvytis: Na, kodėl… Piratai plėšdavo…

R.Sikorskis: Na, piratai… Juk jie patys dirbo, rizikavo, drebėjo.

A.Nasvytis: Rimta aristokratija buvo tik rusų. Na, gal jie ir skriaudė tuos baudžiauninkus, ūkininkus. Bet anglų aristokratija tai kas – visi iš piratų… O kokie Kenedžiai? Ar ne per prohibiciją pralobo?

R.Sikorskis: „Kartą Amerikoje“ arba „Krikštatėvis“ – baisūs filmai, bet Lietuvoj jau dar įdomiau… O už žemę dabar duoda 1000 litų už hektarą. Kompensacija. Tai už vieno kambario butą „gali gauti“ didžiausią ūkį. O žemės nedirbamos. Čia ir mūsų anūkai vargu ar beatnarplios, teisybės beieškodami. Taip viskas supainiota. Kaimas dabar pasiutęs. Ir miestas irgi. Bet visi bėdą verčia Landsbergiui, sako – jis viską sugriovė. Nuvažiuoju pas gimines, tai bijau pasakyti, kad priklausau konservatoriams.

A.Nasvytis: Tai kokie čia tavo giminės?

R.Sikorskis: Normalūs Sovietų Lietuvos piliečiai. Ne nomenklatūra. Jie turėjo tvarką, normalų gyvenimą. O dabar reikia pačiam kovoti už savo būvį. Ir visi pikti.

Arba kaime… Irgi Landsbergis kaltas… Buvau neseniai vienam rajone. Tai sako – matot, ponai, anksčiau mes žinojom, kaip gyvent. Žinojom, kiek galim pavogti šieno, iš kur, kiek ano… Dabar, sako, viską atėmė… Ot ir paaiškino… Ir įmonėse darbininkai viską pasiimdavo. Prekybininkai ir dabar viską ima. Kaunas visas buvo aprūpintas nelegaliai – šokoladas, cukrus, mėsa, viskas pigiau…

Kaunas išėjęs gerą mokyklą. Ypač prie Hitlerio ir Stalino. Aš padėjau savo tėvui ir dėdei. Vienas maisto fabrike dirbo, kitas alaus bravore. Ir visi tempė, kas tik galėjo… Ir ši mokykla taip įlindo į kraują, kad neišmesi.

V.Landsbergis: Tariamas dešiniųjų „griovimas“ dėl to ir buvo sumanytas – kad kuo greičiau atsirastų savininkas ir pats saugotų savo turtą.

R.Sikorskis: Aš irgi buvau romantikas ir galvojau – sukursim savininko tipą. Nes be jo nieko nebus…

Šaltinis: 15min.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
3 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
3
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top