Skaitome Vyriausybės programą. Krescencijus Stoškus: entuziazmas, galimybės ir valingos utopijos

Pamatinės nuostatos. Labai nemalonu šiandien kritiškai kalbėti apie Vyriausybę, ant kurios pečių gula didžiulė atsakomybė už pandemijos suvaldymą. Bet mūsų pastabos nė kiek neprieštarauja tam tikslui, kuris vadinamas Lietuvos gerove. Visi, kas tik netingi, dabar kalba apie naujos Vyriausybės programą. Ir ne be pagrindo. Vyriausybė jauna, suformuota naujoviškai. O laikas sunkus, reikalaujantis išmanymo. Visiems rūpi pamatai, ant kurių ši valdžia statoma. Bet dažnai atrodo, kad nedaug kas yra ją atidžiai perskaitę. Šiaip ar taip, bet šiuolaikiniam skubančiam žmogui 124 psl. tekstas yra aiškiai per ilgas. Nemanau, kad tai padaryta sąmoningai. Bet kad jis perdėtai žodingas – tai tiesa. Kad pats tuo nenusidėčiau, čia aptarsiu vien tik pamatines nuostatas, ant kurių laikosi visa programa.

Pažadai. O ji gana iškalbinga. Daug kas šią programą vadina Ingridos Šimonytės programa. O man susidaro įspūdis, kad ją rašė ne visai vienodų pažiūrų, o gal ir savo apibrėžtų įsitikinimų neturintys žmonės. Programa gana publicistiška. Joje entuziazmo ir gerų norų labai daug. Iki šiol dar neteko skaityti tokios politikų programos, kurioje būtų tiek daug pažadų atsiverti visuomenei, nepaliaujamai su ja diskutuoti, derinti įvairių jos grupių interesus, nepalikti be valdžios dėmesio nė vieno žmogaus. O pasiryžimas imtis atsakomybės tiesiog fantastinis. Nė kiek ne mažiau fantastiniai ir įsipareigojimai. Bet politikoje stebuklų nebūna. Ir vien tai jau kelia įtarimą.

Tekstas. Skaitant pagrindines vyriausybės nuostatas, pažadų ir įsipareigojimų solidumą sumenkina ne tik utopiniai uždaviniai, bet ir nerūpestingas, neatsakingas teksto parengimas: minčių prieštaravimai, menkai motyvuoti teiginiai, nuolatinis tų pačių postulatų kartojimas, perpasakojimai, tokios dviprasmybės bei alogiškumai kaip antai „vystyti verslo plėtrą“, „rasti sprendimus pasaulinėms tendencijoms“, „efektyvus mobilumas“, „visuotinė pandemija“, nesunormintas terminų vartojimas (pvz., skaitmeninimas“ ir „skaitmenizavimas“), korektūros klaidos ir panašūs dalykai. Nemanau, kad mūsų naujoji vyriausybė negalėjo surasti vieno kvalifikuoto redaktoriaus, kuris ne tik būtų perskaitęs tekstą ištisai, suvienodinęs stilių, išbraukęs įkyriai pasikartojančias vietas, bet ir atkreipęs dėmesį į loginius prieštaravimus bei nemotyvuotus teiginius. Pirmiausia tai sujaukia ir užtamsina reiškiamas mintis. O tai savo ruožtu verčia kartoti jau parašytas mintis. Be to, šitoks tekstas rodo nepagarbą ne tik programos valstybinei paskirčiai, bet ir skaitytojui, kuriam politikai neturėtų būti abejingi.

Blogai yra gerai. Programa parengta sunkiu laiku, todėl galima suprasti, kodėl stengiamasi padrąsinti visuomenę, įkvėpti jai optimizmo. Bet vargu ar tai įmanoma padaryti teigimu, kad blogai yra gerai. Bet tegul kalba patys autoriai: „Visuotinė pandemija [autoriai, matyt, nėra išsiaiškinę, kad πανδήμος ir yra visuotinis], klimato kaita, globalizacija, gyventojų senėjimas ir technologinė raida […] ne tik stiprina nesaugumą ir nerimą dėl ateities, bet ir kuria tarpusavio bendrumo jausmą, stiprėjantį žmonių pasitikėjimą vieni kitais ir savo valstybe, teikia geresnės ateities viltį.“ Tai panašu į sofizmą, kuris vyresnės kartos žmonėms pernelyg primena šūkius iš anų laikų, kai šachtose įkalinti, badaujantys ir „kolchozuose“ užuiti žmonės buvo agituojami galvoti ne apie „laikinus sunkumus“, bet džiaugtis žengimu į šviesią žmonijos ateitį.

Naujas pažangos lapas. Šios nuostatos sofistinis optimizmas pratęsiamas ir konkretizuojamas 4-toje pastraipoje. Čia pateikiamas dar ciniškesnis ir labiau literatūrinę fantaziją primenantis „komentaras“: „Vyraujantis neapibrėžtumas (kai nežinome, kaip ilgai, kokia imtimi virusas veiks ir kokia bus jo galutinė įtaka) sukuria prielaidas naujai pažvelgti į iki šiol nueitą mūsų šalies raidos kelią ir, remiantis žiniomis, prognozėmis, duomenimis, atversti naują pažangos lapą.“ Atseit mums virusas „sukuria prielaidas“, kad naujai pažvelgtume į savo istoriją. Ir tai rašoma šiandien, kai be naujosios vyriausybės įsikišimo visa Lietuva yra pilna neapibrėžtumą patiriančių ir į neviltį varančių fantazuotojų. Gal užtektų pasišaipyti, baigti šį rašinį ir eiti prie savo darbų, jeigu turėtume reikalą ne su mūsų valstybės valdymo dokumentu…

„Nežinoma ir neištirta“. Bet šiek tiek toliau prabunda realizmas: „[K]ol kas dar nežinoma ir neištirta ilgalaikė pandemijos įtaka žmonių sveikatai. COVID-19 jau sudavė beprecedentį smūgį pasaulio ūkio raidai, tačiau atsinaujinanti pandemijos banga dar neleidžia prognozuoti galimų pasekmių viso pasaulio ir atskirų valstybių ekonomikoms.“ Įsiminkime tą vietą: „neleidžia prognozuoti galimų pasekmių“. Tik kaip tą prabudusį realizmą suderinti su pažadu „atversti naują pažangos lapą“? Kaip tuos postulatus suderinti su sveiku protu? Ir ko galima tikėtis iš politikos, kuri remiasi tuo iracionaliu „neapibrėžtumu“?

Viskas galima. Nepaisant to pripažinto realybės ir proto neapibrėžtumo, 5-je pastraipoje prabyla gryna valia: „Išskyrėme svarbiausius mūsų šalies pažangos prioritetus, kurie padės pasiekti esminį lūžį, sustiprins mūsų šalį ir jos žmones, padarys mus atsparesnius įvairioms galimoms grėsmėms, nesvarbu, tai būtų sveikatos krizė, klimato kaita ar kitos neapibrėžtos įtakos.“ Nuostabu! Viskas galima. Pasirodo, protas pagąsdino, o valia sprendžia visai nepriklausomai nuo realybės. Tarytum voliuntaristas Nyčė iš 19 a. nelauktai būtų atskubėjęs į talką. Taip ir knieti surikti: „Tegyvuoja jaunoji vyriausybė“.

Politinės kultūros branda. Dar antroje programos pastraipoje buvo parašyta: „Mūsų visų išsvajota ir kurta valstybė sulaukė brandos.“ Būtų įdomu paskaityti, kuo ta branda pasireiškia. Gal turima galvoje ekonomika? Turbūt ne, nes 6-oje pastraipoje sakoma: „Mes įsipareigojame pasiekti esminį ekonominį proveržį.“ O gal politikoje? Irgi ne, kadangi keliamas uždavinys: „Atėjo metas, kai brandi turi būti ir mūsų politinė kultūra, priimami brandūs sprendimai.“ Tai kas gi yra toji valstybės branda, jeigu joje dar nėra nei deramo ekonomikos lygio, nei politinės kultūros, nei brandžių sprendimų? Toliau vėl paleidžiama standartinių pažadų serija: „įsipareigojame kurti sąlygas, kurios padės žmonėms sėkmingai realizuoti savo gebėjimus ir patirtis“, „įsipareigojame kurti gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką, visoje šalyje paslaugas teikiančią, krizėms atsparią [?] sveikatos priežiūros sistemą“, „įsipareigojame pasiekti esminį ekonominį proveržį“, „sukursime draugišką aplinką palankią steigti naujas darbo vietas“, „laikysimės gamtą tausojančios politikos principų“, „įsipareigojame mažinti kultūrinę atskirtį tarp miestų ir regionų“ ir t.t. Bet kai tik prieinama prie konkrečių dalykų, pvz., realios savivaldos atkūrimo, patosas išblėsta: „Savivaldai suteiksime daugiau galių“.

„Bendri Vyriausybės veikimo principai“. Iki šiol jokiai Vyriausybei nepavyko priimti valstybės tarnautojų etikos kodekso, kuris daugiau ar mažiau veikia beveik visame civilizuotame pasaulyje. Jau vien iš tokio kodekso būtų galima spręsti, kiek valstybė deda pastangų, kad padėtų pamatus šalies politinei kultūrai. Ką reiškia sąmoningas etikos kodeksų ir jų apibrėžiamų etikos normų ignoravimas, atviriausiai savo elgesiu pademonstravo valstiečių ir žaliųjų partijos premjeras. Nors šios programos sudarytojai prabyla apie atėjusį metą politinės kultūros brandai, tačiau apie etikos kodeksą nieko neprasitaria. Lyg nieko nebūtų apie jį girdėję. Matyt, jiems atrodo, kad visai pakaks įtaigių Premjerės pažadų ir programoje paskelbtų dešimties „bendrų Vyriausybės veikimo principų“. Bet yra du bet. Pirma, tie principai taikomi tik Vyriausybei. Antra, ar tie principai yra pakankamai apibrėžti, kad užtikrintų politinės kultūros „brandumą“?

Ch. L. Borcheso kinų enciklopedija. Valstybės politinė kultūra daugiausia priklauso nuo keturių dalykų: politikų intelektinio pajėgumo (gabumų, išsilavinimo, profesionalumo), teisinių principų tvirtumo (įstatymų teisingumo, įstatymų laikymosi, teisingų teismų sprendimų), moralinių principų brandumo (empatijos, savitvardos, sąžiningumo, padorumo) ir įpročių gerbti kiekvieną žmogų (etiketo). Tačiau programos autoriai, vos tik pažadėję politinės kultūros brandą, čia pat ją užmiršta. Jų programiniai principai labai abstraktūs, techniški ir pragmatiški. Su esminiais kultūros dalykais jie beveik nesusisieja. Parengtas principų sąrašas gerokai primena Ch. L. Borcheso ir M. Fuko pagarsintą „kinų enciklopediją“, kurioje gyvūnų klasifikacija taip atrodo: imperatoriaus gyvuliai, balzamuoti gyvuliai, prijaukinti gyvuliai, nesuskaičiuojami gyvuliai, maži paršeliai, sirenos, gyviai iš pasakų, valkataujantys šunys, gyvūnai nupiešti plonu šepetėliu iš kupranugario plaukų ir t.t.

Atvirumo kultas. O štai čia programos „principų“ sąrašas: atviri duomenys, atskaitomybė, diskusija ir žiniomis grįsti sprendimai, bendradarbiavimas, interesų suderinimas, reputacijos stiprinimas, atvira Vyriausybės komunikacija, patikimumas, aiškumas ir skaidrumas, atvirumas. Tikra mišrainė; įprastus principus atitinka tik paskutiniai 4 žodžiai: patikimumas, aiškumas ir skaidrumas, atvirumas. Nors principus buvo ketinta atskirti nuo uždavinių, tačiau į sąrašą kažkokiu būdu prasibrovė ir šie uždaviniai: „reputacijos stiprinimas“, „interesų suderinimas“ Keisčiausia, kad į sąrašą pateko ir visai nieko bendra su principais nebeturinčios gyvenimo praktikos: „diskusija ir žiniomis grįsti sprendimai“, „bendradarbiavimas“. Turbūt tik K. Poperio ideologija galima paaiškinti tą faktą, kad sąraše atsirado net trys atvirumą deklaruojantys, bet tą patį turinį žymintys principai: „atviri duomenys“, „atvira Vyriausybės komunikacija“ ir apskritai „atvirumas“. O iš viso apie atvirumą kalbama net šešių principų aiškinimuose. Susidaro įspūdis, kad sąrašas sudarytas iš atsitiktinių siūlymų, išdėstytų be jokios loginės tvarkos. Sunku suprasti, kaip Vyriausybė, įsipareigodama vadovautis šiais žodžiais, gali subrandinti valstybės politinę kultūrą.

Aiškinimai. Bene nesėkmingiausiai atrodo principų aiškinimai. Juose tiek daug tuščiažodžiavimo, perteklinių samprotavimų, pasikartojimų ir banalybių, kad iš jų nė kiek nepaaiškėja jų esminiai skirtumai. Užkliūva ir neįveikti prieštaravimai. Taupumo sumetimais pacituosime tik vieną iš ryškesnių pavyzdžių: „Vyriausybė įgyvendina valstybei keliamus tikslus. Ji turi suderinti visuomenės grupių interesus, neiškeliant vienų interesų aukščiau kitų. Norime, kad mūsų šalyje visi jaustųsi lygiaverčiai, vertinami, turintys vienodas galimybes. Skirtingų grupių visuomenės nariai turi skirtingus rūpesčius ir poreikius: vyresnio amžiaus žmonės nerimauja dėl paslaugų prieinamumo ir kokybės. Jaunimui rūpi jų galimybės mokytis ir įsidarbinti. […] Mūsų siekis, kad visuomenės nariai šios Vyriausybės priimamus sprendimus įvertintų kaip teisingus visų visuomenės narių atžvilgiu.“

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
40 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Aaronas

Puikus komentaras. Taiklūs pastebėjimai. Deja, šiandien panašiai univeruose jau rašomos ir humanitarų ,disertacijos’: be logikos, painiojant terminus, nesuprantant jų reikšmių, chaotiško turinio, kupinos stiliaus, gramatikos ir korektūros klaidų… Tai ko norėti iš valdžios??? Atia, Lietuva. Buvo malonu gimti lietuviu, bet jau nežinia ar bus galima ir mirti Lietuvoje, kuri kasmet vis labiau tampa tik ES pakraščio teritorija valdoma vietininkų.

Tvankstas

Skaitau straipsnį ir stebiuosi, kaip filosofui sunku savo žinojimą sujungti su tikrove šioje Žemėje ir Lietuvoje.
Šiuo metu Lietuvoje tikrai nieko nėra protingiau, nei dr. Algimanto Lebionkos duodamos žinios jo bloge kasdien be perstojo.
Verta ir kadriniams filosofams pasiskaityti, kad nenuklysti į pilpul lankas.

Paulius

teko atlikti daugelio, netgi pakankamai keistų, tekstų analizę. Tačiau niekuomet nešovė į galvą net skaityti „vyriausybių programų“ – vien akį užmetus akivaizdu kokios vertės ta „kūryba“. Nekalant apie piemenių….. Gerbiamas Krescencijau, nejau nebuvo gaila laiko?

Aaronui

Geras Jūsų komentaras. Jau nekalbant, kad geras gerb. Stoškaus tekstas. Galvoju: nejaugi tik mums, senajai kartai, tai rūpi? Kažkada Marcelijus Martinaitis rašė: „Žmogau, tau už žodį reikės atsakyt kaip už daiktą!” Kamuoja bjauri nuojauta, kad jaunoji karta nuoširdžiai neįkirstų, ką poetas turėjo omeny…

habilitās

O su kuria Vyriausybe buvo kitaip? Kuri „partija“ suvokia kas yra valstybės valdymas? Kuri iš jų turi nuolat veikiantį vykdomosios valdžios kabinetą, t. y. šešėlinį vyriausybės kabinetą, kuris pats rengtų partijos programos įgyvendinimo mechanizmą ir suvoktų kuo turėtų užsiimti patekę į Vyriausybę, o ne samdomi marksizmo-leninizmo institutų „specialistai“?! Tai ar reikia stebėtis tuo, kas vyksta?! Vien tik perskaičius Vyriausybės programos įžangą padvelkė tokių TSKP laikų brežnevizmu, kad toliau skaityti neverta: – Kreipsime – Vystysime – Skatinsime – Puoselėsime – Įsipareigojame – Gerinti – Užtikrinsime – Diegsime… Pakanka perskaityti programos įžangą ir jau matai „≠geroveėsvalbę“ arba išvertus iš marksizmo- leninizmo kalbos – šviesią tautinę ateitį. Tas pats buvo ir Skvernelio, ir Butkevičiaus, ir Kubiliaus ir t. t. programose. Visas valstybės valdymo… Skaityti daugiau »

Tvankstas

Galima pasižūrėti, nekenks ir filosofui.
htt ps://www.wrcbtv.com/story/43076383/first-doses-of-covid19-vaccines-administered-at-chattanooga-hospital-on-thursday
Nuostabu, kao paskiepyta nuo covid po kelių minučių nualpsta med. seselė.
Tas pat laukia ir Lietuvos žmonių, kai nuo covid skiepų mirs daugiau žmonių, nei nuo pačio covid.
Reikia pasveikinti vyriausybę su būsimu Lietuvos genocidu.

Tvankstas

Pasižiūrėjus į seselės nualpimą, kaip neprisiminti J. S. Bacho preliudų ir fugų, preliudą jau matėme ir girdėjome, netrukus ir fugą pamatysime ir išgirsime.
Suprantu, kaip ateina palaima Tiesos lt kovido gerbėjams liudvikėliams ir liudvisėlėms, kaip ateina Viešpaties valia ir Pasaulio Premjero B. Gates ilga ranka suteikiama kovidskiepo malonė žengti į amžinąjį gyvenimą.
Sukalbėkime tris ‘Sveika, Marija’, kol yra kam sukalbėti.

Tvankstas

Kokios pastangos, koks pasiaukojimas demonokratams – Justice John Roberts ‘screamed through the walls’ to not take up the Texas lawsuit!
ht tps://www.youtube.com/watch?v=5T-GM9DV1yI

Tvankstas

„74 Million Americans are not going to shut up” 2020 Election Irregularities Hearings (12/16/20)
ht tps://www.youtube.com/watch?v=1vFzd56lo6A
Kiek kartų kartojau, kad bent 60 mln. balsų už Biden yra suklastoti : ‘dead souls’ 40-50 mln., 5 mln. spausdintų Kinijoje, 4 mln. Dominion klastotės, dar milijonai po 2- ar 8 kartus skanuojant tuos pačius biuletenius už Biden.
Rašau čia tam, kad Lietuvos ateitis sprendžiasi šiandien JAV.

Tvankstas

DNI confirms foreign interference: report
Žiūrėti : https://www.youtube.com/watch?v=Je-hi650XKE

DD plius DD

Mano galva vyriausybių programos yra daugiau ritualas, nei rimtas dokumentas. Programos būtų svarbesnės partijoms prieš rinkimus, siekiant užkariauti rinkėjų balsus, bet netgi ten mažai kas pasivargina ir ką nors rimčiau surašo, bent jau sprendžiant iš to kas paviešinama. O čia- kadangi taip įprasta, prisėdom ir surašėm. Šekit turėkit. Kokia programa, kai dar vakar nebuvo aišku kas tą vyriausybę sudarys? Tokia ir išėjo- „gerinsim didinsim vystysim plėsim”. Ir jau rytoj jos niekas neprisimins.
O štai lyderių kalbose realių programinių nuostatų pasigirsta. Daugiausia iš armonaitininkų- žolės dekriminalizavimas, vienalytės partnerystės įteisinimas, asmenvardžių rašyba dokumentuose. Kiti ypatingų naujovių nesiųlo. Pvz. užsienio reikaluose vienintelis pasikeitimas- Landsbergis vietoj Linkevičiaus.

s.m.

perfect news. Dabar lieka 5-6 keliai. Šešto, ko gero, nereikės. SCOTUS sau mirties nuosprendžių nesirašys…

> habilitui

Jei ,,valstybė neturi jokių perspektyvų”, tai kuo tu čia užsiimi? Tik kasai pilvą ir lauki kuo greitesnio valstybės sunykimo ar ir pats aktyviai prie to prisidedi? Niekas nepasakė, kad prisistatymas ,,habilitu” jau savaime kai kam įpareigoja?

petras

Perskaičiau tą programą, Manau, kad ją rašė skirtingi žmonės , paskui sulibdė ir paleido . Bet kadangi visi apsimeta, kad jos turinys nuostabus ir tai turi būti paremta tik veiksmažodžiais bei jų įvairiais linksniais .
Viskas be jokios atsakomybės bei konkretumo.
Pritariu profesoriui dėl samprotavimų dvigubinimo. Bet geras redaktoriu būtų dirbęs kelias dienas ir tuos „rašytojus” būtų stipriai pašokdinęs

Pasimokė

Gal šimonytė pati pasimokė, gal kubilius pasufleravo, kad į programą nieko konkretaus rašyti negalima. Kai savo 2008-12 metų programoje įrašė, kad atominės reaktorius neturi būti galingesnis negu 8 megavatai ir dar prirašė, kad didesnės galios naudojimas prilygtų valstybės išdavimui. Tai kas gi buvo toliau? O toliau, atitinkamai spusterėjus kremliui, jau kubilius su hitaci derasi dėl 12 megavatų reaktoriaus. Ir tai jau ne valstybės išdavimas. Paslaptis tame, kad 12 megavatų negalima sinchronizuoti su vakarų europos tinklais ir būtume likę amžiams pririšti prie matuškos rusijos tinklų. Va tep. O kai nekonkrečiai ir dar sujauktai pripliurpia, tai viskas ok ir bet kokia atsakomybė nuo šimonytės kaip vandanėlis nuo žąselės.

Al.

,,Vyraujantis neapibrėžtumas … sukuria prielaidas … atversti naują pažangos lapą.“ – čia, manau, apie Didįjį Perkrovimą (Great Reset), pasaulinę komunosatanistinę revoliuciją, su dorovės ir tautų laisvės naikinimu. O visa kita – tik šienas, paslepiantis adatą.

Tikriausiai

Politikos klasikas Kubilius skaite programa ir ivertino desimt balu,nes ja rasliavojo TIE, t.y. Isrinkom tuos.

chm chm

„Ką reiškia sąmoningas etikos kodeksų ir jų apibrėžiamų etikos normų ignoravimas, atviriausiai savo elgesiu pademonstravo valstiečių ir žaliųjų partijos premjeras”. O tai kokius jis čia komunizmo statytojų nustatytus etikos principus pažeidė, įdomu būt sužinoti? Kad nepakluso „vienintelės teisingos partijos” pageidavimams atleisti jai neįtikusius ministrus?

Severiutė

Ačiū gerb. K. Stoškui už šį puikų straipsnį: užteko kantrybės perskaityti vyriausybės programą, ją išanalizuoti ir dar glaustai aprašyti pastebėjimus. Visuotinis neraštingumas ir nepagarba mokslui mūsų visuomenėje klesti visose srityse. Tai geriausiai demonstruoja šios valdžios politikai: ministerijų vadovams nebereikia tinkamo išsilavinimo, vyriausybės programą galima pateikti bet kaip surašytą. Tai didžiulė nepagarba valstybės piliečiams.

Tvankstas

Nuo Moderna vakcinos mirė jau 15 paskiepytųjų, o kai skiepys milijonus, tai bent mirčių bus, kaip minėjęs B. Gates, kad ‘gera vakcina turi sumažinti 15-20 procentų žmonių’.

Tvankstas

Pfizer vakcina paskiepytas vyras Aliaskoje jau reanimacijoje, labai sunkios būklės.

ahą

kai testai klaidingi teigiami sudaro apie 90 proc. jokios pandemijos nėra ir negali būti.

Tvankstas

Nuo gruodžio 20 dienos D. Trump įvedė NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ JAV.

Kvanktelejęs Tvaknkstai

kokios žolelės prisirūkei?

>Tvankstui

su visa pagarba tamstai, – neskubėkite skelbti nepatikrintos informacijos.
Sania vo floride tik paaiškino, kad nuo 2017-12-20 trims metams galiojęs „National Emergency Act” (ne tas pats, kas Martial Law), kuris turėjo nustoti galios rytoj, buvo pratęstas.
Ne tiek svarbu kokiam vėl terminui, kai Martial Law, ko gero, dienų klausimas. Paprastai kalbant, – kovinė parengtis tai dar ne karo padėtis.

Tvankstas

21:40 – žinau tai, ką Jūs parašėte, suprantu, kad Martial Law įvedimui reikia laiko, kad ateitų gruodžio 23 diena, kai atsistatydins buvęs gen. prokuroras W. Barr ir jį pakeis J. Rosen. Tai gali būti ir gruodžio 28 diena (pirmadienis), ir sekančių metų sausio 5 diena (antradienis).
Man labiau rūpėjo iššaukti pokalbį, leidžiant sau pajuokauti. Nejaugi visada turiu būti tik lediniu veidu ?
Dėkui už geranorišką atrašymą.

Tvankstas

Pasiskaityti, kaip PSO pati vertina kovidtestus : htt ps://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
Kaip vertina verygos ir dulkiai, mes žinome kasdien iš trydų MIdP (masinėse idiotizacijos priemonėse).

Tvankstas

htt ps://www.ninefornews.nl/arts-en-corona-klokkenluider-wij-worden-voor-de-gek-gehouden-en-dat-is-ernstig/ – čia nyderlandiškai, gyd. Elke de Klerk įdomiai pasakoja prieš kamerą, jos minčių santrumpa htt ps://bpoc2020.nl/pdf/Elke de Klerk.pdf, taip pat nyderlandiškai – atskleidžia didžiausią melą Žmonijos istorijoje, kaip silpnapročių pasakas ir brukamas kieta bepročių jėga.

ta pati

olandų gydytoja ir dar kietas švedas, – du labiausiai žodžių į vatą nevyniojantys daktarai neparlamentinėje daktarų komisijoje (video – karsygys lt).
87.000 Olandijos slaugų ir slaugių, neketinančių žudytis blio bandito nuodu, – skaičiai kalba patys už save. O kur dar dešimtys tūkstančių sąžiningų daktarų kitur Europoje… Tik LTSR-2 visi tyli uodegas pabrukę… mano, kad išžudę „runkelius” mainais gaus indulgenciją/gyvybę… Idiotai. NE-GAUS.
***
Atrodo nuklydom nuo temos… Bet tai, ko gero, tūkstantį kartų aktualiau už Kreščencijaus analizus teip vadinamos vyriausybės teip vadinamos „programos”.

Al.

Jei Trampui pavyks atsilaikyti prieš sąmokslininkus, gali būti sujudės žemė ir po sąmokslininkų kojomis pas mus…

▶️ 2020-12-19 23:09

„Man labiau rūpėjo iššaukti pokalbį…”
Ir kas su tokiu kvanktelejusiu norėtų pokalbiauti?! Milaitis su stasiu ir tie tyli. Išgerk raminančių, nes grafomaniškumu jau lenki patį Reigardą.

stasys

Aišku kam jos, tos programos, iš viso reikalingos ? politika kaip futbolas kūriame svarbios tik taisyklės ir jas išmanantis teisėjas bei jo švilpukas .Visa kita tik žaidimo strateginiai derinukai kurių pagalbą konkreti komanda pademonstruoja savo pasiruošimą ir profesionalumą . Taip ir šioje situacijoje , matome konservatorius (savi) ir priešininkus (opozicija-valstiečius) bei jas palaikančius sirgalius . Vieni puola kiti ginasi ir visa tai kartojasi daug kartu su popkornu ar alučiu .Aišku yra nedidelis ratas žinovu kurie vertina ne žaidėju sporbačius bei ju gamintojus o ir honorarus kurie leidžia pritraukti perkamus legionierius -profesionalus ( nepartinius). K.Stoškus kaip tik iš pastarųjų ..kritiku .

Tamsioji materija

Veikia (tamsiai).

ta aplinkybė,

kad komitetas Tvankstui pristatė personalinį prievaizdą, yra indikatorius. Tarsi lakmuso popierėlis.

Tvankstas

ta aplinkybė – komitetas suteikia prabangą man būti ‘brangusis’ – išlaikymas vieno komitetinio su alga kainuoja pinigus.

Materija Tamsi Tamsi

Tamsioji jėga taip veikia, nu taip veikia, kad kvanktelejęs Tvaknkstas įlipa į medį ir stebi, kaip iš po akmens iššliaužia -:- stasys!!! Tarsi trigalvė gyvatė, o už kiekvieno krūmo tupi Milaitis, vis su skirtingu „kodiniu“ pavadinimu: jules, dzeikas, vardas, dd plus dd, tiek, papa borgia ir t. t. ir t. t.
O virusas, tas Covid, nu toks didelis, nu toks didelis už patį bideną ir trumpą kartu sudejus, dvigubai didesnis — įlenda į Lietuvą! Iš kremliaus pusės!
O landsbergių valdžia su chalatais ir špricais, apsupa visą teritoriją ir užblokuoja visas nuorodas į vakciną, kurias, gelbėdamas tautą ir pasaulį, pateikė kvankstas.
Bet niekas neskaitė ir nežiūrėjo.

Tvankstas

John Ioannidis (Stanford U), corona ir/ar covid trydos aršus priešininkas, neseniai tapo D. Trump patarėju covidgrupėje.
Skaitykime John Ioannidis straipsnius internete, lūšime iš juoko dėl verygų / skvernelių ir dulkių / šimonyčių silpnaprotystės.

Crossroads

Linas Vudas (Lin Wood | Crossroads with Joshua Philipp)

https://www.youtube.com/watch?v=Cgr02u-a1vc

NTD

Amerikos Laisvės Sąjūdis (dabar):
VP Mike Pence, Alex Clark, James Golden, Pete Hegseth
https://www.youtube.com/watch?v=z1YOKi3sl74

The Epoch Times

https://www.theepochtimes.com/trump-threatens-to-veto-stimulus-deal-calls-for-2000-direct-payments-to-americans_3629739.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2020-12-22-5 Prezidentas Donaldas Trampas sakė, kad Kongresas turi priimti pandemijos skatinimo sąskaitą, kurioje būtų 2 000 USD tiesioginių išmokų amerikiečiams, o ne 600 USD, kitaip jis vetuos. „Kongresas rado daug pinigų užsienio šalims, lobistams ir ypatingiems interesams“, – antradienio vakarą D. Trumpas sakė antradienį, o amerikiečiams, kuriems to reikia – tik minimumą “. „Tai ne jų kaltė; o Kinijos kaltė “. „Prašau Kongreso pakeisti šį įstatymą ir padidinti juokingai mažą 600 USD iki 2 000 USD ar 4 000 USD porai“, – sakė jis. „Taip pat prašau Kongreso atsikratyti nereikalingų ir švaistančių šio teisės akto elementų“. D.Trumpas teigė, kad įstatymų leidėjai turi nusiųsti jam tinkamą jo teisės aktą pagal jo standartus, priešingu atveju kita administracija turės atmesti šią priemonę. ,,Ir… Skaityti daugiau »

40
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top