Susipažinkime: Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos sistema

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta, jog vaiko teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje užtikrina:
• valstybė ir jos institucijos,
• vietos savivaldos institucijos,
• visuomeninės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga.

Lietuvoje už vaiko teisių apsaugą yra atsakingos šios valstybės institucijos:
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
taip pat Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai ir visuomeninės organizacijos.

Pagrindinės už vaiko teisių apsaugą atsakingos valstybės institucijos

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas (Žin., 2000, Nr. 50-1432).

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos tikslas – gerinti vaiko teisinę apsaugą, ginti vaiko teises ir jo teisėtus interesus, užtikrinti tarptautinės ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų vaiko teisių ir jo teisėtų interesų įgyvendinimą, atlikti vaiko teisių užtikrinimo ir apsaugos priežiūrą bei kontrolę Lietuvoje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos interneto svetainėje nurodyti pagrindiniai Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus uždaviniai:
• prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip Lietuvoje vykdomos Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos ir kitų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą reglamentuojančių tarptautinių teisės aktų nuostatos;
• prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi Lietuvos nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, nuostatų;
• koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų veiksmus, sprendžiant su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir užtikrinimu susijusius klausimus, bei skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą;
• identifikuoti ir analizuoti minėtų teisės aktų vykdymo trūkumus, teikti pasiūlymus jų realizavimo procesui tobulinti;
• formuoti ir daryti įtaką visuomenės nuomonei, kad vaikui reikia išskirtinio dėmesio bei paramos, kad būtina užtikrinti tinkamą vaiko teisių ir įstatymais saugomų interesų apsaugą;
• atstovauti vaikams valstybės politiniuose ir visuomeniniuose procesuose;
• keistis informacija ir skleisti žinias tinkamos vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais;
• skatinti visavertį vaikų dalyvavimą sprendžiant su jais susijusius klausimus;
• metinėmis veiklos ataskaitomis atkreipti valstybės dėmesį į tas vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo sritis, kuriomis rūpinamasi nepakankamai ar neadekvačiai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti 1998 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 892 (Žin., 1998, Nr. 66-1916).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, kurios vienas iš veiklos tikslų – formuoti šeimos ir jaunimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Siekdama įgyvendinti šį tikslą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atlieka šias funkcijas:
• koordinuoja šeimos politikos įgyvendinimą visose srityse;
• rengia ir dalyvauja rengiant priemones, reikalingas Valstybinės šeimos politikos koncepcijai įgyvendinti;
• koordinuoja priemonių, skirtų smurtui privačioje erdvėje mažinti ir pagalbai aukoms, įgyvendinimą;
• analizuoja ir vertina demografinius pokyčius ir tendencijas, numato priemones demografinei būklei gerinti;
• analizuoja vaiko teisių apsaugos būklę, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
• koordinuoja vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, vaiko apsaugos nuo smurto ir tarptautinės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;
• teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą vaiko teisių apsaugos srityje;
• atlieka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 119-5406) vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
• užtikrina nacionalinių įsipareigojimų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
• organizuoja ir koordinuoja Europos Komisijos nustatytų prioritetinių jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje;
• koordinuoja jaunimo politikos plėtrą savivaldybėse.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Valstybės vaiko teisių apsaugos is ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą reglamentuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti 2005 m. spalio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1114 (Žin., 2005, Nr. 126-4501).

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos uždaviniai:
• užtikrinti vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą;
• organizuoti įvaikinimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams Lietuvos Respublikoje;
• organizuoti vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo teismuose sistemos įgyvendinimą;
• organizuoti savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir globėjų (rūpintojų) bei įtėvių rengimą.
Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlieka šias funkcijas:
• vykdo vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą;
• gina vaiko teises ir teisėtus interesus (ir atstovauja jiems) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir kitose įstaigose;
• pagal kompetenciją koordinuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų darbą ir teikia joms metodinę paramą vaiko teisių apsaugos praktinio įgyvendinimo klausimais;
• užtikrina įvaikinimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatų vykdymą;
• kasmet renka iš savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų, valstybės institucijų ir įstaigų statistinę informaciją apie vaikus ir ją sistemina, analizuoja, apibendrina ir pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
• pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus, išvadas ir teisės aktų projektus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo teismuose praktikos vienodinimo bei kitais klausimais;
• pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus ir skundus.

Pagrindinės už vaiko teisių apsaugą atsakingos vietos savivaldos institucijos

Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai

Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą reglamentuoja Bendrieji savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai, patvirtinti 2002 m. gruodžio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1983 (Žin., 2002, Nr. 120-5415).

Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai yra savivaldybių administracijų struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams ir gina juos teisės aktų nustatyta tvarka.

Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių uždaviniai:
• organizuoti pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų apsaugą;
• teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos problemas;
• užtikrinti pagal kompetenciją įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
• teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybės teritorijoje;
• bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais.
Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių funkcijos:
• vykdo vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje;
• pagal kompetenciją organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos priežiūrą ir įvaikinimą;
• rengia ir įgyvendina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones, tarp jų ir skirtas vaiko teisių pažeidimų prevencijai gerinti;
• atstovauja vaiko interesams teisminiuose procesuose;
• konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
• kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą;
• kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimo;
• rengia pagal kompetenciją atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo;
• organizuojant pagalbą ir paramą vaikui ir socialinės rizikos šeimoms;
• teikiant metodinę paramą socialiniams darbuotojams.

Visuomeninės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga

Visuomeninė organizacija yra ne pelno siekianti organizacija.

Visuomeninės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga, teikia socialinę, psichologinę, psichiatrinę, teisinę pagalbą, konsultavimo, ugdymo ir palaikymo, laikino apgyvendinimo bei kitas paslaugas.

Visuomeninės arba nevyriausybinės organizacijos gali įsteigti:
• krizių centrus,
• krizių tarnybas,
• šeimos centrus,
• vaikų dienos centrus,
• kompleksinės pagalbos centrus,
• pagalbos telefonu linijas,
• kt.

Dėl informacijos apie visuomenines organizacijas, teikiančias paslaugas vaikui ir jo šeimai, prašome kreiptis į gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą).

Šaltinis: vaikoteises.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top