Tautos forumas: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pademonstravo panieką šalies Konstitucijai ir visuomenei

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Išrinktajam J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai (žiniai)
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai
Žiniasklaidai

T A U T O S F O R U M O

P A R E I Š K I M A S

2019 m. birželio 7 d.

Dėl antikonstitucinio Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo

Nestabdoma LGBT propagandos sklaida suinteresuotieji asmenys pasiskundė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT) dėl Krikščioniškosios kultūros instituto (KKI) interneto tinklalapyje platinamos peticijos. Joje KKI kviečia nepritarti 2019 m. birželį sostinėje vyksiančioms homoseksualų ir transseksualų eitynėmis „Baltic Pride“.

Vertindama šią KKI peticiją, 2019 m. birželio 5 d. ŽEIT priėmė sprendimą (SK-211, SK-274) SPR-111), kuriame skelbia, kad KKI skleista informacija pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą – ši peticija ir lankstinukai (informacija) neva riboja tam tikros grupės asmenų saviraiškos teises, o Instituto teiginiai yra itin pavojingi visuomenei, nes platinamoje peticijoje pateikiama informacija skatina neapykantą.

Nevertindami ŽEIT teisinės ekvilibristikos, atkreipiame visuomenės dėmesį, kad ŽEIT sprendimas dėl KKI peticijos ir platinamų lankstinukų primena Lietuvos okupacijos laikotarpio nutarimus, kuriuos, remdamosi komunistine ideologija, priiminėdavo TSPK CK ir jam pavaldžios partinės ir valstybinės institucijos.

Priėmusi tokio pat pobūdžio ideologizuotą sprendimą, ŽEIT veikė ir atsiskleidė kaip LGBT politinio judėjimo interesams atstovaujanti ir genderizmo ideologija visuomenę indoktrinuojanti institucija. Šiuo sprendimu ŽEIT politinį LGBT judėjimo siekį Lietuvos visuomenei prievarta primesti genderizmo ideologiją iškėlė aukščiau Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šalies įstatymų ir pademonstravo panieką absoliučios šalies piliečių daugumos išpažįstamoms moralinėms nuostatoms bei sąžinės įsitikinimams.

Vien tik ŽEIT išvada, kad KKI peticijos teiginiai yra itin pavojingi visuomenei, nes jie rezonuoja su giliai įsišaknijusiais tariamais stereotipais (skeptišku požiūriu LGBT judėjimo atžvilgiu), ir kad šie teiginiai neva atlieka destruktyvų vaidmenį, leidžia teigti, jog ŽEIT sprendimą rengusiems valdininkams pristigo elementarios konstitucinės teisės nuovokos.

ŽEIT teiginys, kad KKI peticijoje pateikta informacija atitinka neapykantos kalbos apibrėžimą, rodo ypatingą šios tarnybos ideologinį ir politinį angažuotumą LGBT judėjimo tikslams, nesuderinamą su elementariais dalykinės kompetencijos ir profesionalumo reikalavimais.

Pabrėžiame, kad ŽEIT nėra suteikta teisė spręsti, ar konstitucinė norma asmenims demokratiškai reikšti savo nuomonę šeimos sampratos klausimu gali būti laikoma neapykantos kalba. Cituodama kontraversiškai vertinamą Konstitucinio Teismo (KT) nutarimą, kuriame skelbiama, jog „konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu“, ir šia citata grįsdama tariamus KKI pažeidimus, ŽEIT savo sprendime ėmėsi nagrinėti ne visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus, o šeimos sampratą, nors tai nėra susiję su institucine šios tarnybos paskirtimi ir funkcijomis.

Visišką šios tarnybos nekompetenciją ir absoliutų ideologinį bei politinį cinizmą rodo pramanyti ir absurdiški „argumentai“, kuriais ŽEIT siekia prilyginti KKI lankstinukuose skelbiamą informaciją su absoliučiais LGBT veiklos ribojimas ir draudimais Rusijos Federacijoje (byla Bayev and Others v. Russia). Naivu manyti, kad KKI gali leisti arba uždrausti LGBT politinio judėjimo bendruomenių demonstracijas. Institutas tik ragina nesutikti su LGBT skleidžiama ideologija. Vien šitoks savavališkas ir absurdiškas KKI informacinės šviečiamosios veiklos gretinimas ir lyginimas su Rusijos valstybinių institucinių sprendimais toje šalyje egzistuojančių LGBT bendruomenių atžvilgiu ne tik rodo ŽEIT darbuotojų sąmoningą piktavališkumą, bet ir kelia pagrįstas abejones dėl jų gebėjimų kvalifikuotai nagrinėti ir spręsti panašaus pobūdžio etines ir teisines problemas (ŽEIT inspektorė Gražina Ramanauskienė yra lituanistė).

Sutinkame su KKI paaiškinimais ŽEIT, kuriuose teigiama, kad nedera suabsoliutinti „Baltic Pride“ eitynėse propaguojamų pažiūrų ir idėjų, iškeliant jas aukščiau kitų demokratinės visuomenės saugomų gėrių, be kita ko, įtvirtintų Konstitucijoje, kituose įstatymuose. Pritariame KKI pozicijai, kad demokratinėje visuomenėje neturėtų būti pliuralizmo ribojimų, o reklama KKI lankstinukuose, ir KKI internetiniame tinklalapyje puslapyje esanti informacija niekaip nemarginalizuoja seksualinių mažumų.

Atsižvelgdami į tai, kad ŽEIT savo Sprendimu nutarė įspėti KKI dėl jo lankstinukuose viešai paskleistos informacijos, kaip neva pažeidžiančios Visuomenės informavimo įstatymą, pareiškiame:

– ŽEIT iš esmės nesirūpina ir negina piliečių teisės į garbę ir orumą nuo žiniasklaidoje vyraujančios patyčių antikultūros, iš esmės visais atvejais išteisindama „etatinius“ patyčių skleidėjus ir nepakantos kurstytojus, savo išteisinančius sprendimus grįsdama asmens teise nekliudomai gauti ir skleisti informaciją, teise į pažiūrų ir įsitikinimų laisvę nebaudžiamai reikšti savo nuomonę.

– 2019 m. birželio 5 d. ŽEIT įspėjimas KKI dėl tariamos neapykantos kalbos nėra susijęs su kokiais nors KKI pažeidimais – tai akivaizdžiai genderizmo propagandos tikslais priimtas sprendimas, kuriuo siekiama užgniaužti visas kritiškas nuomones genderizmo ideologijos atžvilgiu ir sukurti žiniasklaidoje kuo palankesnes sąlygas šios ideologijos propagandai ir sklaidai visuomenėje.

– ŽEIT Sprendimas savo esme yra antikonstitucinis, nes juo ŽEIT siekia įtvirtinti žiniasklaidoje jau nebedrįstamą kritiškai vertinti ir kvestionuoti tos pačios lyties asmenų šeimos sampratą, kurios nenumato LR Konstitucija.

– ŽEIT sprendimu siekiama įteisinti ideologinę prievartą, ribojant Lietuvos piliečių nuomonės, saviraiškos ir įsitikinimų laisves žiniasklaidoje. Šis sprendimas diskredituoja demokratinės ir teisinės valstybės principus, todėl moraliniu ir politiniu požiūriu jis yra niekinis.

Atsižvelgdami į žalos mastą, kurį daro (ir padarys) 2019 m. birželio 5 d. ŽEIT sprendimas riboti piliečių konstitucines žodžio, įsitikinimų, minties ir saviraiškos laisves, reikalaujame nedelsiant atsistatydinti ŽEIT inspektorę Gražiną Ramanauskienę ir šį sprendimą priimant dalyvavusius ŽEIT tarnautojus kaip asmenis, praradusius visuomenės pasitikėjimą.

Pažymime, kad Lietuvos piliečiai turi moralinę ir politine teisę nesutikti su prievartiniu visuomenės indoktrinavimu genderizmo ideologija, neginčijamai liudijančiu, kad grįžtama prie sovietinių visuomenės ideologinio ir politinio „perauklėjimo“ praktikų.

Lietuvos piliečiai turi teisę, kaip ir sovietmečiu, priešintis genderizmui – vėl mėginamai sugrąžinti ir primesti „sumodernintai“ komunistinei ideologijai, kurios tikslas – panaikinti konstitucines asmens pažiūrų ir įsitikinimų laisves, iš pagrindų pakeisti šeimos sampratą ir absoliučios visuomenės narių daugumos moralines nuostatas, uždrausti puoselėti nacionalinę švietimo sistemą, riboti tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus ir kt.

ŽEIT darbuotojams ir šios tarnybos inspektorės pareigoms G.Ramanauskienę delegavusioms organizacijoms primename, kad stereotipais apie LGBT judėjimą vadovaujasi ne visuomenė (kaip teigiama Sprendime), o antihumaniškos ir represyvios, objektyvias mokslines žinias apie biologines žmonių lytis neigiančios ideologijos adeptų ir skleidėjų daromam politiniam spaudimui ir šantažui pasiduodantys neprincipingi ir nekvalifikuoti ŽEIT bei kitų LGBT ideologijai tarnaujančių valstybės institucijų darbuotojai.

Išsigandę LGBT ideologų ir propagandininkų spaudimo, jie ne tik išdavė savo pilietinę ir profesinę pareigą darbe vadovautis tik LR Konstitucija ir įstatymais, bet ir išsižadėjo savarankiško blaivaus ir kritiško mąstymo, nusilenkdami nemokslinės ir totalitarinės genderizmo ideologijos dogmoms.

Nei ŽEIT, nei kitos valstybės institucijos (jose dirbantys tarnautojai) negali turėti iliuzijų, kad Lietuvos visuomenė pasyviai ir nuolankiai stebės, kaip šalyje formuojasi „politiškai nekorektiškai“ mąstančių žmonių persekiojimo už „neteisingas“ pažiūras ir įsitikinimus sistema ir kaip plečiasi bei stiprėja tokių asmenų moralinio ir psichologinio spaudimo bei bauginimo kampanijos.

ŽEIT sprendimas yra neabejotinas požymis, kad prieita riba, kai visuotinai ir sistemiškai bus griebtasi ir teisinio ar net baudžiamojo persekiojimo už tariamas „neapykantos veikas“ praktikų.

Siekiantys atimti iš Lietuvos piliečių Konstitucijos laiduojamą pažiūrų ir įsitikinimų laisvę ir persekiodami nekaltuosius už pramanytus ir vis gausėjančius tariamus „neapykantos nusikaltimus“, ŽEIT darbuotojai ir kiti LGBT ideologiją brukantys asmenys neturi pamiršti karčių istorijos pamokų, kai aukos ir persekiotojai ne kartą keitėsi vaidmenimis.

Primename, kad entuziastingai diegtos komunizmo, nacionalsocializmo, maoizmo ir fašizmo ideologijos atsidūrė istorijos sąšlavyne, o kai kurie uoliausi jų skleidėjai ir įgyvendintojai – teisiamųjų suole.

Istorijos sąšlavyne neišvengiamai atsidurs ir genderizmo ideologija. Jos diegėjus raginame prisiminti istorijos pamokas ir jos nuosprendžius – kol dar ne vėlu.

Tautos forumas:
Vilniaus, Kauno, Trakų, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos forumai

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
9 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
9
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top