Tomas Viluckas. Sunki liga. Atsakymas Laisvūnui Šopauskui (tęsinys)

2) Ar T. Viluckas siūlo Bažnyčiai svetimavimą ir ištvirkavimą nebelaikyti nuodėmėmis, ar tiesiog nustoti rūpintis sielų išganymu?

„Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę“ (Mt 21, 28)

3) Būtų įdomu sužinoti, ką T. Viluckas mano apie Kristaus mokymo ir jo paties turimos Bažnyčios vizijos suderinamumą.

„Dievas sušaukė sambūrį tų, kurie tikėdami žvelgia į Jėzų kaip išganymo nešėją bei vienybės bei taikos pradmenį, ir sudarė iš jų Bažnyčią, kad visiems ir kiekvienam ji būtų regimas šios išganingos vienybės sakramentas. Skirta paplisti po visus kraštus, ji įžengia žmonijos istorijon, drauge peržengdama laiko ir tautų ribas. Žengdama per gundymus ir išmėginimus Bažnyčia Viešpaties pažadėtosios Dievo malonės dėka yra stiprinama, kad dėl kūno silpnybės neprarastų tobulos ištikimybės, bet išliktų verta savo Viešpaties sužadėtinė ir Šventosios Dvasios veikimu nesiliautų atsinaujinusi, kol per kryžių pasieks laidos nepažįstančią šviesą.“ (Vatikano II Susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium, 9)

Buvau pažadėjęs plačiau atsakyt į dar du dr. Laisvūno Šopausko iškeltus man klausimus. Pirmoje savo atsakymo dalyje planavau paanalizuoti lyties etikos klausimus, o kitoje išdėstyti savotišką credo, bet nusprendžiau sustoti.

Kodėl? Tikrai neišsigandau. Šiame gyvenime beveik neturiu ko prarasti, kad bijočiau. Paprasčiausiai susidūręs su reakcijomis į savo pirmąjį tekstą supratau, kad gaišiu laiką, ir tiek. Fundamentalizmas yra sunki liga, kad būtų išgydoma vienu tekstu.

Jei Dievas duos jėgų, ekleziologinius klausimus ateityje pagvildensiu atskiru darbu. Kas tuo susidomėtų, gali paremti malda ar paieškoti lėšų galimos knygos leidybai.

* * *

Primename ir diskusijos priešistorę:

Laisvūnas Šopauskas. Kviečiu diskusijon Tomą Vilucką: Ar tikrai Jūs pasisakote už Bažnyčią, kuriai neberūpėtų sielų išganymas?

Tomas Viluckas. Bažnyčios skelbiama išlaisvinimo žinia yra klampinama teologinėje kazuistikoje. Atsakymas Laisvūnui Šopauskui

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
36 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
nu jo...

tai pagal vilucką: nuodėmė, ne dėmė (iš širvio eilėraščio)
svarbu laiku sustoti, nusižeminti ir atgailauti…
—–
yra ir toks variantas, bet vis tik :
– gal geriau nebūti korumpuotu muitininku ir ištvirkėle?

Peter Kreeft Tomui Viluckui

„Fundamentalizmo” ekspertui. Deja, nepanorusiam jo nustatytą „sunkią ligą” pradėti gydyti čia pat, pratęsiant diskusijas su Laisvūnu, bet „ekleziologinius klausimus pagvildenti ateityje atskiru darbu”. Tikitės, Tomai, ligšiolinį Katalikų bažnyčios „fundametalizmą” įveikti tausojančiai homeopatiškai – temos „pagvildenimu” ateityje? Peter Kreeft apie keistuolę Vakarų civilizaciją (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/peter-kreeft.-keistuole-vakaru-civilizacija-arba-kaip-sugrizti-prie-dorybiu): „Jei kuriam nors bibliniam pranašui būtų leista dėstyti šių dienų universitete ar kalbėti per televiziją, jis bemat būtų apšauktas „fanatiku“, „autoritaristu“, „reakcionieriumi“, „naivuoliu“ ir greičiausiai „FUNDAMENTALISTU“ (apimančiu visus tuos epitetus). Pats Jėzus – tas Jėzus, apie kurį pasakojama evangelijose, o ne šiuolaikinės selektyvios vaizduotės „romus ir švelnus Jėzus“ (tai tik vienas iš daugelio Jo apibūdinimų), – būtų labiausiai nepriimtas. Jį antrą kartą nukryžiuotų žodžiais. Kodėl Jėzus tapo tik „romus ir švelnus“? Nes visas dorybes sutraukėme į vieną… Skaityti daugiau »

Kas pateks į Dangaus Karalystę?

Gerb. Viluckai Tomai, nesate Apaštalas Tomas.
Todėl Jūsų oponento Laisvūno argumentuotas klausimas, kaip gali būti nuosekliai suderinta tai, ką Katalikų Bažnyčia ligšiol laiko svetimavimo ir ištvirkavimo nuodėmėmis, ir tai kas, atrodo, plaukia iš Jūsų teksto, tikrai vertas tokio pat garbingo argumentuoto atsakymo.
Bet Jūs vietoj konkretaus atsakymo tik pasitikinčiai cituojate paties Kristaus žodžius, tarsi iš anksto žinotumėte, kad Išganytojas jau Jūsų pusėje ir pritaria nuodėmės sampratos jūsiškai reformai?
Mes, krikščionys, išties tikime, kad kai kurie muitininkai ir ištvirkėlės pateks į Dangaus Karalystę (Mt 21, 28), ir kad kai kuriems ši malonė bus suteikta anksčiau, nei daugeliui mūsų – nusidėjėlių.
Taip, į Dangų pateks muitininkai ir ištirkėlės, bet ne „lupikavimas” ir ne „ištirkimas”.

Dievo baimė - išminties šaltinis

Kas pateks į Dangaus Karalystę?:
„Su kuo sutapsi, toks ir pats patapsi”:
kaip kūnui lengva pavirsti „lupikavimu”,”ištirkimu”, kitu „-imu”, „-umu” ar „-yste”!

VaidasVDS

Kažkada Jėzus kovojo su fariziejais, fundamentalistais. Bet kai kurie Jėzaus mokiniai tapo naujaisiais fariziejais ir fundamentalistais. O juk Jėzus savo tekstų neleido užrašinėti, galimai, ir todėl, kad jo pasekėjai netaptų fariziejais ir fundamentalistais. Apreiškimas, Urantijos Knyga, nurodo, kad Jėzus dar prieš savo misiją, turėjo mandatą nepalikti užrašų. Turiu savo nuomonę, kodėl taip buvo. Jėzaus misija vyko tuomet, kada šiame pasaulyje faktiškai valdė pagonys. Monoteizmas iš esmės buvo įsitvirtinęs tik pas žydus, kurie patys buvo romėnų nelaisvėje. Tiek žydai, tiek romėnai galėjo lengvai paskirti žmogui mirties bausmę, jei pasisakys ką nors prieš jų valdžią. Galų gale dvasiniame pasaulyje vis dar vyko Liuciferio maištas. O Jėzaus misija buvo dvejopos paskirties – pirmiausiai, Liuciferio maišto nutraukimas, o po to dvasinė misija šiam pasauliui.… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis

Nelabai aišku, kas čia svarstoma: ar sinodas ar p. Viluckas, kuris iki visų savo ilgų atsakymų juk tiesiai šviesiai parašė taip: „Jei sinodo tėvai pritars siūlymams dėl Komunijos antrą kartą susituokusiems, tai reikš, kad katalikybėje atsiras erdvė lytiniams santykiams už Santuokos sakramento ribų. Tuo būdu įvyktų savotiška eroso reabilitacija, lūžis svarstant lytiškumo klausimus.” Mes piktnaudžiaujame žodžiu KATALIKYBĖ, suprasdami jį kaip „teisingo tikėjimo” pavadinimą. Iš tikrųjų šis žodis senesnis nei Romos krikščionių institucija, kuri įgavo dabartinį pavidalą po Grigaliaus VII, o galutinai įtvirtinta Tridento susirinkimo. Nuo Grigaliaus VII „Popiežiaus diktato” pareina ir Bažnyčios kaip kunigų hierarchijos primato suvokimas. Iki XI a. būta tik apaštalo Petro sosto primato dvasiniuose reikaluose, bet ir šis primatas suformuluotas popiežiaus Stepono I tik III a. Iki… Skaityti daugiau »

Jota

Žinoma, katalikybė n ė r a denominacija. Nei denominacija, nei konfesija. Prisimenu, kaip prieš kokį dvidešimt metų Lietuvos bažnyčioje dėjosi tiesiog išdavikiški dalykai, kai didžiuma kunigų – nepasakysi kitaip – a t s i s a k ė savo kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojų pareigų ir kukliai pasitraukė į šalį, pasilikdami sau kaip vienos iš varganų krikščionybės krypčių atstovų priedermes. Atsimenu atstumiančius modernistų siautėjimus jų susirinkimuose, visokius tipo „išgydymus”, raitymąsi ant grindų, juose lyg niekur nieko sėdėjo katalikų kunigai ir net vyskupai ir kinkavo galvomis pritardami pamišėliškam alalavimui („kalbėjimui kalbomis”), aistringiems „liudijimams”, isteriškiems klyksmams ir pan. Dabar viskas jau iki tiek daėjo, kad pasakyti, jog katalikybė nėra denominacija, reiškia didelio proto suvokimą. Nežinau, ar visa tai tebevyksta, nes aš pasitraukiau iš… Skaityti daugiau »

Jota Vaidui VSD

Atleisk, neatsakiau pačiam, bet reikia tikrai labai daug laiko norint kiekvieną Tavo teiginį, kaskart vis kitaip varijuojamą gaudant progas, išnagrinėti. Iš esmės kalbant, Vaidai, neturi j o k i o s teisės savo paties akyse išpažinti Urantijos, kol sąžiningai neatsakai į vieną paprastą klausimą: jei Dievas neišsaugojo Biblijos ir ji yra iškraipyta, tai kodėl negalėtų būti iškraipyta tavoji Urantija? Ar dėl to, kad ji buvo užrašyta „prižiūrint psichiatrui”? Na, o mes tikime, kad Biblija buvo užrašinėjama „prižiūrint” Šventajai Dvasiai. Kas tau svarbiau? Nejau psichiatras?

Diskusija vyksta ir Tomo Vilucko facebooke

Gaila, kad žmonės taip susipriešina, kad nebegali girdėti kito… Gal nesupyks Ignas Narbutas, kad jo komentarą perkelsiu ir į čia – norėjau labai panašiai pasisakyti, bet kam kartotis, jei jau pasakyta 🙂 Ignas Narbutas Tomas Viluckas jau pirmoje pastraipoje padaro esminę tikėjimo klaidą: Kristus nepažadėjo dangaus visiems muitininkams ir pasileidėliams – pažadėjo visiems tiems, kurie supranta esantys nusidėjėliai ir maldauja Dievo atleidimo už nuodėmes. Į dangų greičiau patekti už fariziejų pasileidėlis gali dėl to, kad jis pažįsta savo nuodėmingą prigimtį ir atgailauja. Fariziejus manosi išmanąs Viešpaties valią ir ją vykdantis – ir jam atrodo, kad už nieką jam nereikia Viešpaties šauktis atleidimo. Tokiu būdu tie, kurie lengvai pateisina nuodėmingą prigimtį (šiandieninį „seksualumą”), kurią apaštalai maldose prašė atimti iš jų, atitolina… Skaityti daugiau »

Sakramentai yra imperatyvūs - ne hipotetiniai

Letas Palmaitis teisus dėl Tomo Vilucko (dėl kitų LP paliestų temų dabar ne metas diskutuoti), kad šis „tiesiai šviesiai parašė” pritardamas „lytiniams santykiams už Santuokos sakramento ribų”. Viliuosi, kad T. V. geidžiama „savotiška eroso reabilitacija”, bent Katalikų bažnyčioje, niekad nenutiks iki pat Armagedono. T. V.: “Jei sinodo tėvai pritars siūlymams dėl Komunijos antrą kartą susituokusiems, tai reikš, kad katalikybėje atsiras erdvė lytiniams santykiams už Santuokos sakramento ribų. Tuo būdu įvyktų savotiška eroso reabilitacija, lūžis svarstant lytiškumo klausimus.” Įkeliu šį ketvirtadienį ištartus autoritetingojo kardinolo Raymond Burke žodžius apie tai, kad Santuokos sakramentas, kaip sakytų I. Kantas (o Šv. Raštas sako), kiekvieną įpareigoja imperatyviai, ne hipotetiškai: SULAUŽYSI Santuokos sakramentą, NEIŠTĘSĖSI duoto pažado, būdamas katalikas, Švč. Sakramento kūnišku pavidalu priimti negalėsi. Tai žinai… Skaityti daugiau »

Sakramentai yra imperatyvūs - ne hipotetiniai (2)

Interviu su kard. E. Burke tęsinys apie tai, kad „komunija antrą kartą susituokusiems”, jos prieštaraujanti tikėjimui perspektyva, klaidina ir žaloja tikinčiųjų dvasinį gyvenimą, net graso amžinajam jų sielų išganymui: „Cardinal Burke then proceeded to rip into the infamous proposal, pitched by Cdl. Walter Kasper and several others, to officially permit the civilly divorced and „remarried” to receive Communion. In much of the discussion which has taken place, beginning with the infamous presentation of Cdl. Walter Kasper in the Extraordinary Consistory on February 20 and 21 of 2014, centered around this idea that somehow doctrine and pastoral practice are in conflict with one another. This is absurd. The pastoral practice exists to help us to live the truths of the Faith,… Skaityti daugiau »

Nebereikalo

Jei gerai pamenu, Viluckas buvo valdžios pamalonintas, kažkokiu apdovanojimu ar kažkaip kitaip. Galvojau, tai klaida, bet dabar supratau, valdžia klaidų nedaro:)

Baisu, kai Viluckas apsimeta naivuoliu ir nemato, kokiame pastarųjų metų kontekste sklaidžia savo „pamąstymus”. Čia jau ne sveika organizmo mutacija, o vėžio metastazės. Jei gyvybės DNR kistų pagal kiekvieno užgaidą, t.y. nebūtų „fundamentalistė”, tai nebūtų gyvybės.

Ir dar. Popiežiaus „kuklumas” pradeda rodytis perdėtas. Kažkodėl pataikaujant naujai pasaulio tvarkai, iš popiežiaus kuklumu nedvelkia. Ir jo veidas. Jei Jonas Paulius dvelkė kažkuo artimu, Racingeris vokišku griežtumu, tai šis falšu. „Kas aš toks, kad jus teisčiau?” Atsakymas: Tai kam tu iš viso reikalingas šiame poste.

Jezus turejo galvoje

Sunkius nusidejelius,kuriu nuodemes visiems akivaizdzios.Ir kurie greiciau uz kitus galejo itiketi,atsiversti ir nebenusideti.Jezus sake:ne sveikiesiams o ligoniams reikia gydytojo.O siais laikais kiek uzsislepusiu nusidejeliu,kurie akivaizdziai neparodo savo sunkiu nuodemiu.Ir net negalvoja tiketi,atsiversti,nebenusideti.Tai visokie slapti iskrypeliai,valstybes turto vagys.Bet yra PASAKYTA nieko nera paslepto ,kas nebus atskleista.Dievas yra dvasia ,kuris mato mus visis kartu ir kiekviena atskirai.Ir visi atsiskaitysime ne zmonems o DIEVUI!

Ne vsldzia ir ne Popiezius

Ir ne teismai turi zmones teisti o tik Dievas.O popieziai kurie patys nera be nuodemes ir kurie kisasi i politika is viso kazkokia NESAMONE.Jezus nesikiso i politika ,moke tuos kurie tikejo ne pasaulio karalystemis o Dievo karalyste.Kunigai ir popiezisi visiskai neatlieka Jezaus palikto mokymo ir nemoko zmoniu Dievo tiesos.O tik…pamokslauja ir pataikauja valdzioms,net nurodineja uz ka balsuoti.Visiska NESAMONE.

Norin cia pakomentuoti

Reikia gerai ismanyti Biblijos mokymus.Dabar Biblijos mokymus padeda suprasti tik Jezaus Kristaus sekejai TIKRIEJI KRIKSCIONYS.Jezus sake:Geroji naujiena bus paskleista iki pasaulio pakrasciu ir jus mano liudytojsi gerai zmonems paliudysite.Kunigai zmoniu nemoko Biblijos tiesu o tik pasako pamokslus kuriu zmones net nesupranta.NorintDievo zodi suprasti reikia ne vienus metus studijuoti Biblija su tais kurie Biblija jau gerai ismano.

Manau

Pirmiausiai atskirkite politika nuo krikscionybes.Taip kaip yra atsikta diena nuo nakties,tiesa nuo melo.Nes pasauli dabar valdo Setonas melo Tevas o Dievo tautai vadovauja pats Kristus is dangaus.Jug Jezus pasake as jusu nepaliksiu iki paskutiniu dienu.Dabar Kristus valdo is dangaus Dievo Tauta o atejus laikuiir Dievo karalystei i zeme valdys ir pasauli.Bet iki to Dievas pazadejo Armagedona,per kuri pasaulis bus isvalytas nuo visu bjaurasciu ir blogybiu.Dievo sekejai laukia Dievo isikisimo o pasaulis melobtevo vaikai labai bijo Armagedono ir bando suvelti net baznycias ,popieziu su politika.Haosa megsta nesazingi zmones,nes jiems haose lengva laviruoti ir taip jie gali kuo ilgiau issilaikyti meluodami.

Eucharistijos būtinoji sąlyga -

pašvenčiamoji malonė:
„In fact, the decision to admit them to Holy Communion would open the door to this sacrament for all who live in mortal sin. This in turn would lead to the elimination of the Sacrament of Penance and distort the significance of living in the state of sanctifying grace. Moreover, it must be noted that the Church cannot accept the so-called “gradualness of the law” (John Paul II, Familiaris Consortio, 34).

As Pope Francis reminded us, we who are here do not want and do not have power to change the doctrine of the Church.”

+ Stanisław Gądecki

Metropolitan Archbishop of Poznan

President of the Polish Episcopal Conference

to MANAU

o tu paskaityk Popiežiaus kalbą Vyskupų Sinode.
VISI KATALIKAI _ MARŠ Į POLITIKĄ!!! Užteks pasaulį stebėti iš balkono!!!!

VaidasVDS

Jotai, Dr. Viljamas Sadleris turėjo teologinį ir medicininį išsilavinimą, trumpą laiką buvo Froido mokiniu (kol nesutapo nuomonės ir išsiskyrė), jis daugelio mokslinių ir teologinių straipsnių autorius,didelę dalį mokslinės veiklos paskyręs spiritizmo seansų paneigimui. Likimo ironija buvo tame, kad vienintelio reiškinio – Urantijos Knygos atsiradimo, jis taip ir nesugebėjo moksliškai paaiškinti. Taip vadinamas jo pacientas, su kurio pagalba vyko Urantijos Knygos apreiškimas, nebuvo joks psichikos ligonis, kaip dažnai mėgsta tuo spekuliuoti Apreiškimo nedraugai. Jis teturėjo vienintelį sutrikimą – per miegus kalbėdavo, bet visai ne apie savo gyvenimą ar savo problemas. Tas „kalbėjimas” truko daugybę metų, kol buvo apreikšta ir Urantijos Knyga. Nors žmogus „kalbėdavo” didelę dalį savojo poilsio (miego) laiko, jis dėl to niekaip nepavargdavo. Toks apreiškimo metodas buvo pasirinktas neatsitiktinai… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

to Manau ir kitiems apokaliptikams: Jn 12 31 Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. —- Tai yra teisingai parašyta. Dabar, t.y. Jėzaus laikais, pasaulio kunigaikštis (arba Velnias) buvo išmestas iš dvasinio valdymo. Bet, iš tiesų, tas pats „kunigaikštis” vis dar tėra tarp mūsų (Šėtonas ir „kunigaikštis” nėra tas pats) kartu su savo pavaduotoju. Nors jis ir neturi jokios dvasinės valdžios, bet visiškai atstūmusius Dievą žmones, manoma, kad dar gali kokiu nors būdu paveikti. Reikia suvokti ir tą aplinkybę, kad toks „kunigaikštis”, kaip buvusi aukšta dvasinė asmenybė, yra protingesnis už bet kokį protingiausią šio pasaulio žmogų. Todėl tikėtina, kad iš tiesų šį pasaulį gali bandyti valdyti su šiuo „kunigaikščiu” susiję ir jo apgauti žmonės, bet tik… Skaityti daugiau »

Jota Vaidui

Glaustai: Apreiškimas (Biblija) yra užbaigtas, daugiau nebebus jokių Apreiškimų, o V. Sadleris, kas jis bebūtų, nėra Dievas. Tad tikėti Urantija ar kokiais kitokiais „papildymais” yra Dievo išdavimas.

Apuokiukas

Jėzus Kristus yra pasakęs: ,,Jono 16-12: Daug dar aš turiu jums sakyti, bet dabar jūs negalite pakęsti“. Daugumai žmonių užtenka maldaknygės ir rožančiaus, o aš, asmeniškai , stengiuosi iš visur bandyti atrasti tai, ko Jėzus Kristus yra nepasakęs. Ir jeigu jau absoliutiname Bibliją, tai ten sakoma apie pasaulio sukūrimą per 6 dienas, Saulės sukimąsi apie Žemę ir niekur neužsimenama apie dinozaurus. Ir aplamai, pamatytų koks musulmonas sunitas, ką čia rašo Jota ir Vaidas, tuoj išaiškintų, kas yra tikrasis Apreiškimas…

Marija

Kodel nestabdoma Urantijos pseudotikejimo propaganda?

Jota

Apie Apreiškimo užbaigtumą kalba Bažnyčia, o Jota tai priima ir parašo kitiems. Rankiojimasis „iš visur po truputį” yra toks superidiotiškas, kad net nekomentuosiu.

Marijai: manau, Redakcija nedraudžia skleisti religinių įsitikinimų, nors kartais pastebiu tiek komentatorių, tiek ir pačios Redakcijos tam tikrą skoliozę (kad ir šito Šm…, kaip jisai? atveju). Vaidas tiek užkniso su ta savo durna Uranija, kad aš tik iš LABAI DIDŽIOS kantrybės jam atsakinėju. Gaila žmogaus, nors jis kartais jau įžūliai naudojasi kitų kvailumu.

VaidasVDS

Jota, pyktis tikrai kartais šiek tiek temdo sąmonę, todėl ir klaidelių įveli. Protingas žmogus greitai susirastų tą Urantijos Knygą (uranijos nerastų) ir kaip mat surastų ten prirašytų nesąmonių, naudingų kažkam, o ne Dievui. Kažkada užsiiminėjau ir aš visokiausių pseudoreligininkų-pranašų tekstų analize ir jų kritika. Labai lengva identifikuoti tai, ko nedarytų Dievas ir ką darytų žmogus. Tą patį galiu pasakyti ir apie Bibliją. Net ir remiantis tik dvasine (be mokslinės) kritika, galima pasakyti, kad Biblija jau nuo Pr 6 šauna pro šalį: „VIEŠPATS matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į pikta. 6 Ir VIEŠPATS gailėjosi sukūręs žmogų žemėje, ir jam gėlė širdį. 7 VIEŠPATS tarė: „Nušluosiu nuo žemės veido… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Iš tiesų tema pakrypo į fundamentalizmo klausimo svarstymą. Kas nėra blogai, nes tai rimtas ir svarbus klausimas. Aš noriu atkreipti dėmesį į labai svarbią ir pagal esmę labai teisingą Biblijos vietą: — Mt 5 38 „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. 39 O aš jums sakau: nesipriešink[i13] piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. 40 Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą.[i14] 41 Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. 42 Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. 43 Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo.[i15] 44 O aš… Skaityti daugiau »

Jota Vaidui VSD

L. Palmaitis ir A. Patackas knygoje „Kas ir kada pagrobė Europą” save irgi vadina fundamentalistais („pirmasis fundamentalistas”, „antrasis fundamentalistas”). Nepamiršk ir jų įtraukti į savo sąrašą.

T. p. velnias dykumoje Jėzui irgi citavo Bibliją, turėdamas galvoje mintį „aš noriu atkreipti dėmesį į labai svarbią ir pagal esmę labai teisingą Biblijos vietą”. Tfu.

Letas Vaidui

Ar Tave Urantija pamokė, kad už veidmainystę smerkti fariziejai buvo „fundamentalistai”? Išeina, „fundamentalistai” tai tie, kurie skelbia viena, o gyvena priešingai? Vargas Urantijai ir jos apmulkintiems!

Tam (T. V.), kurį "užkniso fundamentalistai"

Kardinolas Raymond Burke : „Jei „fundamentalistas” – ištikimas pamatiniams dalykams žmogus, tai esu fundamentalistas.” (“Sì, sono un fondamentalista”, parla il cardinal Burke „Il Foglio”; “If fundamentalist means someone who insists on the basic things, I am a fundamentalist”). [The cardinal Raymond Burke, former prefect of the Vatican’s Apostolic Signatura, its highest court, and current patron of the Sovereign Military Order of Malta, was asked about the label in regard to his vocal opposition to change in pastoral practice toward those in “irregular unions…] Ir dar negaliu susilaikyti nepacitavęs kitos kard. R. Burke tikslios formuluotės: „Išties, Švč. Sakramentas skirtas nusidėjėliams (o jais esame kiekvienas), tačiau – atgailaujantiems nusidėjėliams.” (“Certainly, the most holy sacrament is for sinners – that we are all… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Letui ir Jotai, Ne, Urantijos Knyga sako taip: „Apsimetinėjimas yra neišmanėlio juokingos pastangos atrodyti išmintingu, bandymas tuščiai sielai atrodyti turtinga.” — Fundamentalizmas yra dogmatizmo atmaina ir faktiškai yra vienas ir tas pats. Aš pats esu šiek tiek Urantijos Knygos fundamentalistu. Bet nesunkiai savojo „fundamentalizmo” atsisakyčiau, jei pajusčiau kokią nors jo grėsmę. Kai kurios fundamentalizmo formos yra labai sveikos, ypač jei jų paneigti ar nuginčyti niekas negali. Pavyzdžiui, pagrindinį Dievo įsakymą – „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, savo visu protu ir visa siela, o savo artimą mylėk kaip save patį.” Bet net priėję prie kitų Dievo įsakymų, mes jau susiduriame su problemomis. Pvz. Švęsk sekmadienį arba gerbk savo tėvą ar motiną. Pats Jėzus turėjo daug vargo dėl neva sabatos pažeidimų, o kaip… Skaityti daugiau »

Redakcijai

Jau tikrai galėtumėte slėpti šitą siautėjantį sektantą.

voiceofthefamily.com: spalio 19 d.

Vyskupų Sinodo asamblėjoje, skirtoje šeimai (kuri tęsis iki spalio 25 dienos), dalyvaujantis Lenkijos vyskupų vadovas ark. Stanisław Gądecki skambina pavojaus varpais ir šią kritišką, kaip jis kvalifikuoja, Bažnyčiai valandą prašo tikinčiųjų maldų, kadangi racionalizmo dvasios (ši tikėjimo modernistinė redukcija prieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui ir yra atmesta kaip klaida) paveikti supasaulėję vokiečių vyskupai, vadovaujami kard. Markso (Marx), gudraudami – tariamai jie (kaip ir T. V.) kalba tik apie „akcidentinius” disciplinarinius pakeitimus, kažkodėl grįžtamojo ryšio doktrinai, jos turiniui neturėsiančią pastoracinę praktiką – griauna patį Bažnyčios mokymą, prieštarauja Katalikybės doktrinos tiesoms. Praėjus 70-čiai metų nuo II Pasaulinio Karo pabaigos, tarp Vokietijos ir Lenkijos – heterodoksijos ir Katalikybės – vėl atsirado jas skirianti (neperžiangama?) Oderio-Neisės linija, – užbaigiama http://voiceofthefamily.com/head-of-polish-bishops-holds-the-line-against-heterodox-german-bishops/. [Lenkijos Vyskupų vadovo ark. Stanisław… Skaityti daugiau »

Jota Vaidui VSD

Aš tau atsakysiu, kai ši diskusija bus nukelta kur nors kitur. Jei bus įdomu, susirasi.

VaidasVDS

to 2015-10-21 9:02 gerbiamasis, Urantijos Knyga nėra jokia sekta, tai yra Apreiškimas, nesakysiu Dievo, nes Jį apreiškė įvairaus dvasinio lygio asmenybės (žmogus kai kurių apreikštų žinių tiesiog negalėjo iš niekur turėti). Ir tai yra Apreiškimas, kuris tikrai pakeis pasaulį, bet tik ateityje. Aš pats irgi esu krikščionis, nes esu krikštytas, tačiau Urantijos Knygos pagalba įgijau asmeninę religiją, kuri Urantijos Knygoje dar vadinama Jėzaus arba Dvasine religija. Todėl esu tiesiogiai atsakingas tik prieš patį Dievą, ir be Dievo neturiu nei jokio šeimininko, nei jokio tarpininko. Pats niekada nekursiu jokios savo bažnyčios ar sektos, nes tokiu būdu bandyčiau neteisėtai (dvasine prasme) bandyti tarpininkauti tarp Dievo ir kitų žmonių. Todėl prašau nelaikyti manęs sektantu. Šis tinklalapis nėra, būtent, katalikų kokios nors organizacijos įsteigtas… Skaityti daugiau »

Jota

Vaidai, matau, kad kažkas čia laiko pakabinęs šitą diskusiją, matyt, turiu Tau prisipažinti, kad aną komentarą 9.02, nebetekusi kantrybės, parašiau aš. Nes Urantija iš tiesų, ne tik mano vienos manymu, yra sektantizmas. Galbūt Tu širdyje ne sektantas, bet niekaip nebegalėdama prie Tavęs prisibelsti, trinktelėjau garsiau. Sektantai yra tie, kurie n u s e k a paskui ką nors: munistai paskui Mooną, jehovistai paskui šitąjį kaip jis – Ch. Ruselllą, mormonai paskui J. Smithą ir t.t. Na, dėl lefebristų abejoju, nes buvo laikai, kai žydai ir kiti nusekė paskui Kristų, ir ten yra visai kiti dalykai. O dėl tavęs, brolau, vien paskaičius paskutiniojo komentaro pradžią, kad Urantija yra Apreiškimas, bet ne Dievo – ar pagalvoji, ką tai reiškia? Jei ne Dievo,… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Jota, Žmonės labai dažnai piktnaudžiauja Dievo vardu. Pačiu Dievu vadina įvairias dvasines asmenybe, kurios buvo įvairiais laikais apsireiškę žmonėms. Be abejo, Urantijos Knyga yra Dievo aprobuotas Apreiškimas. Puikiai žinau, kas yra sektantizmas. Formaliai net ir katalikus galima laikyti labai didele sekta krikščionybėje, nes jie turi lyderį, kurio visi katalikai klausosi arba bent jau turėtų klausytis. Nesugebėdama nieko prikišti Apreiškimui, prikišinėji kitų sektantų pavardes. O Knygos apreiškėjai (čia ne iš pačios Knygos) buvo pareiškę ir taip: “Jie yra pasiryžę, kad ateities kartos tikrai turėtų šią Knygą, kuri būtų visiškai laisva nuo bet kokių sąsajų su mirtinguoju – jie nenori kokio nors Švento Petro, Švento Pauliaus, Liuterio, Kalvino, ar Vizlio. Ši knyga neturi net ir spaustuvės, paleidusios ją į gyvenimą, ženklo. Beveik… Skaityti daugiau »

36
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top