Už savo žemę ir laisvę kovojančios Lietuvos Deklaracija

Šiemet sukanka 65 metai nuo Lietuvos valstybės teisės akto – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos priėmimo. Joje buvo išdėstytos pagrindinės sąjūdžio politinės programos nuostatos, pabrėžta, kad okupacijos metu LLKS Taryba yra aukščiausias tautos politinis ir karinis organas, vadovaujantis politinei ir karinei tautos išlaisvinimo kovai.

Deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime 1949 m. vasario 2–22 d. priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotino organizuoto ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. 2010 m. Seimo sprendimu partizanams, pasirašiusiems 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją, po mirties suteiktas signatarų statusas.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos


Deklaracija

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba, atstovaudama visas Lietuvos teritorijoje esančias vieningos vadovybės vadovaujamas karines visuomenines grupuotes, būtent:

a) Pietų Lietuvos Sritį, savo sudėtyje turinčią Dainavos ir Tauro apygardas,

b) Rytų Lietuvos Sritį, savo sudėtyje turinčia Algimanto, Didžiosios Kovos, Vyčio ir Vytauto apygardas,

c) Vakarų Lietuvos Sritį, savo sudėtyje turinčią Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardas,

tai yra, reikšdama lietuvių tautos valią, pakartodama Vyriausiojo Lietuvos Atstatymo Komiteto 1946.VI.10. Deklaracijoje, BDPS 1947.V.28. nutarimuose ir BDPS Deklaracijoje Nr.8 paskelbtus pagrindinius principus bei juos papildydama nutarimais, priimtais 1949.II.10. BDPS Prezidiumo ir BDPS Karo Tarybos jungtiniame posėdyje,

s k e l b i a:

1. LLKS Taryba, remdamasi BDPS Prezidiumo ir BDPS Karo Tarybos jungtinio posėdžio 1949.II.10. nutarimais, okupacijos metu yra aukščiausias tautos politinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai.

2. LLKS Tarybos ir jos Prezidiumo būstinė yra Lietuvoje.

3. Valstybinė Lietuvos santvarka – demokratinė respublika.

4. Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai.

5. Lietuvos valdymas vykdomas per laisvais, demokratiniais, visuotinais, lygiais, slaptais rinkimais išrinktą Seimą ir sudarytą Vyriausybę.

6. Nuo okupacijos pabaigos ligi susirenkant demokratiniam Lietuvos Seimui, įstatymų leidžiamąją galią turi Laikinoji Tautos Taryba.

7. Laikinąją Tautos tarybą sudaro: visų vieningoje vadovybėje Lietuvoje ir užsienyje kovojančių sričių, apygardų, rinktinių, aukštųjų mokyklų, kultūrinių, religinių organizacijų bei sąjūdžių ir tautoje atramą turinčių politinių partijų atstovai, prisilaikant proporcingo atstovavimo principo.

8. Atstačius Lietuvos Nepriklausomybę, ligi susirenkant Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas.

9. Laikinoji Lietuvos Vyriausybė sudaroma LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavedimu. Vyriausybė atsakinga prieš Laikinąją Tautos Tarybą.

10. Lietuvių veiklai užsienyje ir Lietuvos atstatymo darbui koordinuoti LLKS Tarybos Prezidiumas turi LLKS Užsienio Delegatūrą, kuri, bendradarbiaudama su Vakarų valstybėse akredituotais Lietuvos atstovais, sudarinėja komisijas bei delegacijas ginti ir atstovauti Lietuvos reikalus Suvienytų Nacijų Organizacijoje, įvairiose konferencijose ir kitose tarptautinėse institucijose.

11. LLKS Užsienio Delegatūros nariai iš savo tarpo išsirenka LLKS Užsienio Delegatūros Pirmininką, kuris skaitomas LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko Pavaduotoju.

12. LLKS Užsienio Delegatūros nariai laikomi lygiateisiais LLKS Tarybos nariais.

13. Šiai Deklaracijai vykdyti nuostatus leidžia LLKS Taryba.

14. Lietuvos valstybės atstatymas, ligi Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus laisvės ir demokratijos siekimus atitinkanti valstybės konstitucija, vykdomas pagal č(š)ioje Deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1992 m. Lietuvos konstitucijos dvasią.

15. Atstatytoji Lietuvos valstybė garantuoja lygias teises visiems Lietuvos piliečiams, neprasikaltusiems lietuvių tautos interesams.

16. Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui ir ketiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, – nelaikoma teisine partija.

17. Asmenys, bolševikinės arba vokiškosios okupacijos metu išdavę Tėvynę bendradarbiavimu su priešu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimo kovai, susitepę išdavystėmis ar krauju, yra atsakingi prieš Lietuvos Teismą.

18. Konstatuojama teigiama religijos įtaka ugdant tautos moralę ir palaikant jos atsparumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu.

19. Socialinė globa nėra vien atskirų piliečių ar organizacijų reikalas, bet vienas pirmųjų valstybės uždavinių. Ypatingą globą valstybė teikia išsilaisvinimo kovose nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms.

20. Socialinių problemų racionalus išsprendimas ir krašto ūkinis atstatymas yra susijęs su žemės ūkio, miestų ir pramonės reforma, kuri vykdoma pačioje nepriklausomo gyvenimo pradžioje.

21. LLKS Taryba, glaudžioje vienybėje su kovojančia tauta, kviečia visus geros valios lietuvius, gyvenančius tėvynėje ir už jos ribų, pamiršti įsitikinimų skirtumus ir įsijungti į aktyvų tautos išsilaisvinimo darbą.

22. LLKS Taryba, prisidėdama prie kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisvę pagrįstą pastovią taiką, besiremiančią pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos principų, išplaukiančių iš krikščioniškosios moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto Chartoje, Keturiose Laisvėse, 12-je Prezidento Trumeno Punktų, Žmogaus Teisių Deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės deklaracijose, prašo visą demokratinį pasaulį pagalbos savo tikslams įgyvendinti.

Okupuotoji Lietuva
1949.II.16.

LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Vytautas*
LLKS Tarybos nariai: Faustas, Kardas, Merainis, Naktis, Užpalis, Vanagas, Žadgaila**

– – –

* Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas (1909–1954) – lietuvių karininkas, rezistentas, brigados generolas. Jis buvo Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas bei organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatorius.
2009 metų kovo 12 dieną Seimas priėmė deklaraciją, kurioje pripažino, kad nuo 1949 metų vasario 16 dienos Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Tarybos deklaracijos priėmimo iki mirties 1954 metų lapkričio 26 dienos J.Žemaitis buvo kovojančios prieš okupaciją valstybės vadovas, faktiškai ėjęs prezidento pareigas.

** Kiti Deklaraciją pasirašę Lietuvos laisvės kovotojai:
Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas
Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas
Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas bei Algimanto ir Vytauto apygardų įgaliotinis Juozas Šibaila-Merainis
Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Bronius Liesys-Naktis
Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis
Laikinai einantis Pietų Lietuvos srities vado pareigas Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo sekretorius Petras Bartkus-Žadgaila

Šaltinis: Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960-3, t. 10, l. 227, 227 atv..

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
4 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Gerbiami Lietuvos žmonės

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijoje buvo išdėstytos pagrindinės sąjūdžio politinės programinės nuostatos, pabrėžiančios, kad okupacijos metu LLKS Taryba yra aukščiausias tautos politinis ir karinis organas, vadovaujantis politinei ir karinei tautos išlaisvinimo kovai. Kovai su priešais. Bet šių dienų Lietuva atsidūrė didesniame pavojuje, ne nuo išorės priešų, o vidinių lietuviškų „okupacinių priešų” sėdinčių Seime ir Vyriausybėje, pasikeisdami vieni kitus kas keturi metai. Ši biurokratų gauja ir su jais susijusi korumpuota teisėsauga ir prezidentura kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui. Manipuliuodami žmonių jausmais, keisdami sau naudingus įstatymus, kėsinasi į Lietuvai šventą Konstituciją ir ypač į Lietuvos žemę, kurią norima parduoti užsieniečiams. Todėl norisi tikėti, kad ir dabar atsiras norinčių įsijungti išlaisvinamajai kovai nuo vidinių priešų. Tegul ta kova bus piketų, mitingų, streikų… Skaityti daugiau »

S.Nėris

Ir Lietuva pavirto
Kapais,kalėjimu.
Surištos rankos tvirtos
Klaikiu tylėjimu. (baime,melu,panieka žmogui)
Su Neprigulnybės diena,brangūs Lietuvos žmonės.

Šiandien

per LRT „Stilių” kalbėjo Lietuvos ambasadorius ir jo žmona Švedijoje.Jie pasakojo,kad švedams gyvenimo pasiekimas turėti namelį užmiestyje ir laivelį…namelį užmiestyje neužilgo norės turėti ir lietuviai,kurie dabar patys sau atrodo „kieti”,jei gyvena mieste.Bet ateis laikas ir akys atsivers…Todėl būtina išsaugoti galimybę įsigyti ar išsinuomoti sodybą kaime.O ten kurti…ką nori -ar sodą,ar daržininkauti,ar tapyti ,ar knygas rašti,ar šiaip ilsėtis…

Tokius iš miesto

nepriversi kurti sodą ar daržininkauti. Jiems tokie išnuomoti namelį reikalingi bus prisivežti pupyčių lėbavimui ir orgijoms.

4
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top