Vidmantas Valiušaitis. Kaip ir kada prasidėjo Lietuvos žydų žudymas? (III)

Tęsinys: pirmąją dalį skaitykite ČIA, antrąją – ČIA.

„Draugas“

Jonas Dainauskas tvirtina, kad birželio 25–27 dienomis VS Departamente buvo atsiradę „keli, nepažįstami jauni žmonės“, jo įsitikinimu, „tikrai ne VSD tarnautojai“, su „pranešimais“, kad esą Viliampolėje, Jonavos gatvėje, ir kažkur senamiestyje „vyksta“ „kokie tai žydų susibūrimai“, kad ten „girdėti šūviai“ ir kad ten veikia „neabejotinai komunistų vadovaujamos žydų gaujos“. Saugumas turįs padėti tas „žydų gaujas“ likviduoti. Tie „pranešimai“, pasak Dainausko, budinčio VSD valdininko buvo priimti, pareiškus, kad VSD kol kas neturįs tokiam uždaviniui žmonių. Bet tie „pranešimai“ būsią ištirti. Būta panašaus turinio ir telefoninių pranešimų.

Pora panašaus pobūdžio pranešimų, kaip pažymi Dainauskas, buvo gauta ir birželio 28 d. Tačiau jokiam VSD pareigūnui, buvusiam tada departamente, nebuvę duota jokio pavedimo vykti į tuose „pranešimuose“ nurodytas vietas, juo labiau – suiminėti žydus, nes tuo metu, Dainausko liudijimu, „VSD dar nebuvo pakankamai valdininkų“. Tuo metu į VSD patalpas sukilėlių pristatyti žmonės, kaltinti kokiu nors nusižengimu, užvedus jiems kvotą, būdavo perduodami į Kauno SD kalėjimą.

Lemtinga diena – liepos 2-oji

Dainauskas nurodo, kad birželio 29 ar 30 d. „vadovauti“ VSD atvyko („su kokiu tai rašteliu“) buvęs VSD Vilniaus Saugumo apygardos viršininkas, 1940 m. birželio 15 d. pasitraukęs į Vokietiją „ir ten Reicho Gestapo numatytas, karui prasidėjus, VSD „direktoriumi“.

Tai buvo Stasys Čenkus. Panašiai buvo „numatyti“ vadovauti Saugumui žmonės Latvijoje bei Estijoje. Apie tai rašo gen. Stahleckeris jau minėtame savo raporte (Niurnbergo bylos 37 tomo dok. 180-L).

Jau kitą dieną – liepos 1-ąją – S.Čenkus atleido iš pareigų J.Dainauską, Laikinosios Vyriausybės paskirtą aukščiausią VSD pareigūną, nesutikusį Lietuvos saugumo policijos velti į pogromus prieš žydus.

S.Čenkus yra „garsus“ tuo, kad 1941 m. birželio 14 d. – gerai savaitei likus iki įsiveržimo pradžios – Tilžės gestapininko Heinzo Graefes pavedimu, Kaziui Škirpai žodžiu perdavė nacių Vokietijos vyriausybės ultimatumą, nesudarinėti jokios Lietuvos vyriausybės nei iš Lietuvoje esančių, nei Reiche atsidūrusių lietuvių politinių pabėgėlių. Kazys Škirpa tai pavadino pikčiausia Gestapo intriga prieš Lietuvių aktyvistų frontą.

R. Schweiceris, J.Dainausko nuomone, tada buvo likęs Kaune, o gen. Stahleckeris, per Šiaulius, liepos 4 d. jau buvo Rygoje. SS pulkininkas K.Jaegeris, su savo Einsatzkommando 3 į Kauną atvyko liepos 2 d., kada Lietuvos žydų klausimo „sprendimą“, visų pirma Kaune, perėmė, Dainausko žodžiais, „buvęs bedarbis, SS leitenantas Joachim Hamann“.

Nuo tada prasideda pedantiški „buhalteriniai“ pranešimai apie žydų žudymą Kaune ir visoje Lietuvoje.

Nužudė 133.346 žmones

1981 m. Kindlerio leidykla Miunchene išleido dokumentų rinkinį „Uniformuoti žudikai“. Apie jį žurnale „Mokslas ir gyvenimas“ (1981 Nr.11) rašė Vokietijoje gyvenantis žurnalistas Leonas Stepanauskas. Cituojamos dokumentų ištraukos patvirtina Dainausko teiginius.

„Paaiškėja, kad nuo įsiveržimo valandos, – rašo Stepanauskas, – (tiksliau nuo šio „policinio uždavinio“ perėmimo į savo rankas, tai yra 1941 m. liepos 2 d.) specialiai Lietuvai parengta mirties komanda vedė kažką panašaus į buhalterines knygas.“

Nors tos „mirties ataskaitos“ rašytos tuo metu, kai Gestapo raštininkai nesitikėjo tokios karo baigties, kokios susilaukė, akivaizdu, kad jie suprato vykdą nežmonišką nusikaltimą. Tai liudija veikų įslaptinimas, kurio buvo griebtasi. Tiksliai nurodoma, kad tos „buhalterijos“ dokumentų esama vos penkių egzempliorių (5 Ausfertigungen), visi sunumeruoti.

„Į mūsų rankas, – pasakoja toliau Stepanauskas, – pateko ketvirtasis (4. Ausfertigung). Tatai Saugumo tarnybos trečiosios operatyvinės grupės (komandos) vado SS-štandartenfiurerio Jėgerio „pilna ataskaita“ (Gesamtaufstellung) apie žmonių naikinimą Lietuvoje, išimties keliu „talkininkaujant“ ir keliose Latvijos vietovėse.“

Jau 1945 m. kovo 3 d. nacių Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vadas feldmaršalas Wilhelmas Keitelis (1945 m. pavasarį pasirašęs besąlyginės kapituliacijos aktą, vėliau pakartas tarptautinio teismo sprendimu) davė įsakymą vokiečių kariuomenei „ir žygyje į Rusiją bendradarbiauti su veikiančiais Saugumo bei policijos daliniais.“

„Uniformuotų žudikų“ tome sutelkti dokumentai patvirtina, kad Duebeno, Bad Schmiedebergo, Pretzsch (prie Elbės) miestelių kareivinėse buvo rengiamos „veiksmo komandos“, įskaitant Lietuvą „tvarkiusią“ Einsatzkommando 3, ir aktyvus pasirengimo „darbas“ prasidėjo jau 1941 m. gegužės mėnesį. Pasak Stepanausko, rasti dokumentai liudija, kad šios tarnybos, be savo tiesioginio „darbo“, taip pat turėjo rinkti medžiagą ir apie okupuotų teritorijų gyventojų nuotaikas, ekonomiką…

Ką veikė „trečioji komanda“ iškart po įsiveržimo į Lietuvą, matyti iš Kaune surašytos Jaegerio ataskaitos: iki 1941 m. gruodžio 1 d. jo vadovaujami komandosai nužudė 133.346 žmones.

Geriausiai pavyko Estijoje

Kas, kaip, kada suplanavo, suorganizavo ir kokiomis priemonėmis pradėjo vykdyti žydų žudymą Lietuvoje, parodo SS gen. dr. F. Stahleckerio 1941 m. spalio 15 d. raportas savo šefui H.Himleriui, paskelbtas Niurnbergo bylos 37-me tome, dok. 180-L.

Tas raportas, kaip nurodo J.Dainauskas, apžvelgia įvykius Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje nuo pirmosios karo dienos (1941 birželio 22) iki spalio 15-osios. Atkreiptinas dėmesys: ataskaitą teikia Vokietijos Gestapo aukštas pareigūnas, SS generolas, ilgametis nacionalsocialistų partijos narys, gavęs Fuererio įsakymą ir jam iškeltą „uždavinį“ tam tikrą vokiečių okupuotą teritoriją „apvalyti“ nuo žydų.

Stahleckeris nusiskundžia „vokiečių kariuomenės vadovybės nenuovokumu Fuererio norų ir planų tos teritorijos atžvilgiu“. Gestapo patikėtinių „įvedimas“ geriausiai pavykęs Estijoje. Ten viskas vykę taip, kaip buvo suplanuota Vokietijoje, dar rengiantis karui. Latvijoje, o ypač Lietuvoje, pažymi raporto autorius, Gestapas to padaryti „nesuspėjo ir dėl to būta chaoso“, „nes vietos žmonės užbėgo vokiečiams už akių (Lietuvoje susibūrė tūkstančiai partizanų, susidarė Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atstatymą ir įsakė buv. valdininkams grįžti į savo darbovietes, siekiant atstatyti Lietuvos Respublikos administracinę santvarką, įskaitant ir Valstybės Saugumo Departamento organizacijos atstatymą)“.

Subordinavo „pagalbos grupę“ ir saugumą

L.Stepanausko cituojamame K.Jaegerio 1941 m. gruodžio 1 d. raporte pažymima, kad „prieš trečiajai komandai perimant policinį uždavinį“ (iki VII.2), išimtinai ir vien tiktai „partizanų“ rankomis likviduota 4 tūkstančiai žmonių (VI lapas). Jaegeris patikslina:

„Mano nurodymu ir pagal mano įsakymą Lietuvos partizanai įvykdė šias egzekucijas:

1941 m. liepos 4 dieną Kaune, 7-ajame forte… – 463 (aukų skaičius).

–– „ –– liepos 6 –– “ –– – 2.514.“ (I lapas)

Kaip buvo organizuojami tokie „partizanai“, savo spalio 15 d. ataskaitoje paaiškina dr. Stahleckeris. Jis pažymi, kad „nors Lietuvoje ir susibūrė stiprios partizanų grupės“, bet dėl politinių sumetimų vokiečiai negalėjo jų panaudoti „kariniu atžvilgiu“. Iš tų partizanų grupių buvo sudaryta tik 300 žmonių „kovos parengties pagalbos grupė“ („einsatzfähiger Hilsftrupp“), kuriai „vadovauti buvo pavesta lietuvių žurnalistui Klimaičiui“.

Stahleckeris pažymi, kad „toji grupė tolimesniais veiksmais, ypač parengiant ir įvykdant didesnes likvidacines akcijas, ne tik Kaune, bet ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių, būdama nuolatinėje Einsatz komandos priežiūroje, be jokių esminių sunkumų savo uždavinį atliko. O lietuvių Saugumas, pradėtas organizuoti Kaune, buvo subordinuotas EK 3 ir, nuolat kontroliuojant, įjungtas į (Gestapo) darbą. Panašiai buvo padaryta Vilniuje ir Šiauliuose, nors Vilniuje reikėjo padaryti didelę valymo akcija.“

Bus daugiau.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
ruta

Atmetus politkorektiskuma , KODEL Hitleris buvo taip nusiteikes pries zydus ?
Teko skaityti , kad del ju /zydu/ kokiu tai isdavysciu per Pirma pasaulini kara , del ekonomikos sabotavimo , ‘bankinio’ godumo .., ?

rutai

rutai, buvo tokia žydo Kaufman idėja – iš 70 milijonų vokiečių sterilizuoti 48 milijonus, atliktų 20 000 chirurgų, vokiečių vyrus sterikizuotų 3 mėnesių laikotarpyje, moteris 3 metų laikotarpyje. Po sterilizacijos Vokietijoje sumažėtų gimstamumas, esant kasmetiniam natūraliam 2 proc. mirtingumui Vokietijos visuomenė sumažėtų 1 500 000 kiekvienais metais, kas per dvi kartas vokiečių sumažintų iki nereikšmingumo. Iš žydo Kaufman „“Germany must perish” : „The population of Germany, excluding conquered and annexed territories, is about 70,000,000, almost equally divided between male and female. To achieve the purpose of German extinction it would be necessary to only ( 87 pusl) sterilize some 48,000,000 — a figure which excludes, because of their limited power to procreate, males over 60 years of age, and females… Skaityti daugiau »

Marginalas LP kvailei rutai

Visi kaip pagal komandą ėmė platinti tą „sensaciją” apie provokatorių Kaufmaną. Turbūt jis buvo „vyriausiasis žydas” Amerikoje ir iš ten įsakinėjo valstybės vadovams, kaip sterilizuoti vokiečius. Mat baisieji žydai tokie idiotai, kad prireikė kažkokio šizofreniko sumanyti tokiai genialiai idėjai, kurią, matyt dėl reikalo svarbos, prieš laiką suskubo išplatinti po visą pasaulį. O ką, gal britams nė į galvą nebūtų atėję gyvais deginti fosforinėmis bombomis šimtus tūkstančių Vokietijos civilių (daugiau nei Hirošimoje ir Nagasakyje), jei kažkoks niekis Kaufmanas nebūtų laiku paskelbęs tos savo knygelės, už kurią gal ir pinigučių gavo iš britų spectarnybų? Juk Kaufmano knyga tikrai pasirodė neįkainojamos vertės būtent nacių propagandai. Tai ir buvo jos (tiksliau – anglosaksų pasaulio „federalizacijos”) tikslas: pašalinti kliūtis tradicinėje Europoje, sustumti kaktomuša bolševikus su… Skaityti daugiau »

Marginalas LP: taisymas

Nepastebėjau, kad komentuota rutos ir rutai. Tačiau esmė mažai skiriasi. Savo komentaro antraštės neatsiimu, nes ruta paminėjo „kokią tai žydų išdavystė”. Taip, būta politinių sionistų (ne žydų tautos) išdavystės, kada Britanijai buvo pasiūlyta pagalba išsilaikyti kare su vokiečiais per JAV įstojimą į karą mainais į žydų valstybės Palestinoje projekto rėmimą.
Kadangi prieštvanino gentinio mąstymo rutoms žydai yra politinė partija, organizuota kariuomenės principu su visiems neva privaloma vienoda mąstysena ir elgesiu (nepasiektas idealas Lietuvoje!), tad ir tai, kas pasakyta iš esmės tik „rutajui”, tinka ir pačiai rutai, pagal protelį pridūrusiai prie „žydų išdavystės” dar ir „bankinį godumą”.

Jules

Jei XX a. žydų bankininkai nebūtų investavę į lordą ir ekspremjerą Arthur Balfour‘ą bei premjerą David Lloyd George, Marksą, Trockį, Staliną arba dar vėliau į Markūzą, kažin ar viskas taip sklandžiai būtų gavęsi kaip gavosi, pone Letai, ką? Žydų bankininkai marksistai ir trockistai daug investavo į šias ideologijas, tai nereiškia, jog tai žydų ideologija, o jei karo nusikaltėliai lietuviai šaudė žydus, kaip ir žydai šaudė nežydus, vedė partizaninį karą be skiriamųjų ženklų – tai mes jau visam pasauliui paskelbti esą žydšaudžių tauta ir pasmerkti amžiams, amžinai kaltais, tiesa? Skirtingai nuo daugelio genčių, žydai, be jokios abejonės, turi tikrai savo “na-cionalinę ideologiją”, kuri išdėstyta Toroje ir paaiškinta Talmude, be jokios abejonės. Tačiau tie patys žydų marksistai arba, kaip Jūs sakote, trockistai,… Skaityti daugiau »

Julei

nu tikrai…vyrai mūsų išvažuoja į kitas valstybes o vietinės bus apsėklintos tų musulmonų pagal Briuselio kvotas – čia kieno planas, žydės pagal motinos liniją Merkel?

Marginalas: nesusišnekėjimo bedugnės

Kad tipiškiausia šimtaprocentinė vokietka Merlel esanti „žydė pagal motiną” – toks pat burliokų lygio kliedesys, kad Džuhašvili – „Jew vaikas”, o mongoloidas Jelcynas žydas. O tarkim, Merkel motina tikrai žydė. Vadinas dėl to ji tapo „komjaunuole” (FDJ), o paskui ir Honeckerio sekretore? Ir kad raudonos karjeristės keliukas nuvedė į Bilderbergo viršūnes irgi? Tai jau atleiskite, tuomet garsusis mūsų Polikarpas ir pats, ir visos jo žmonos jau tikrų tikriausios žydės! Kaip galima gyventi suburliokėjusių idiotų daugumos aplinkoje? Nelaikiau Jules prie tokių, bet štai supratimo šedevras: į mano pastabą, kad laikantieji save über alles „aukščiau visko” (Jules pasakyta apie suomius), jei taip yra, turės tam visą amžinybę pekloj, o paaiškinimui pridėjus dažnai mano kartotą visai KRIKŠČIONIŠKĄ šūkį (bent jau pirmųjų krikščionių „fundamentalistų”… Skaityti daugiau »

Jules oponentui p.Letui

Nagi pašmaikštaukime, pone garbusis oponente Letai, gerai? Jūs, kalbėdamas apie Pasaulio federalizaciją, turite omenyje ES parlamente badaujantį Šatrijoną ar žaviąją Napoleonę Šatrijūtę? Kaip ten jos tikrasis vardas, berods, Laima-Maria-Liucia ar kaip, prašom patikslinti, gerai? O šiaip mes ne VU Demagogijos ir istorijos mitologizavimo fakulteto ir jo Dezinformacijos plėtros, propagandos ir agitacijos katedros docentai ar absolventai, o paprasčiausi runkeliai iš kaimo, todėl negalime turėti rimto pamato po kojomis, ypač kai univerkėse tebekaraliauja Sovietijos fundamentų(pamatų) specialistai su anūkėliais ir protektoratu. „Fundamentals of Soviet Law” ten „Über alles”, todėl mes, nevykėliai, lūzeriai ir marginalūs bukagalviai, nei iš tolo negalime jiems prilygti, ypač neturėdami jokių pamatų, ypač saugių pamatų po kojomis, po naujojo Neosovietinės Oligarchijos dvaro Darbo įstatymo priėmimo, tiesa? Ir dar, pone Letai,… Skaityti daugiau »

Jules

Nutraukiate tai nutraukiate šnekas su nekilmingaisiais, p.Letai, – nieko tokio! Gorbio laikais VU docentai irgi panašiai elgdavosi, jau nekalbant apie drg.L.Brežnev‘o epochą – neidavo į kalbas su studentais ir kaimiečiais. Tiesa, Gorbio „Perestroikės“ laikais vienam docentui net į snukį buvome pasiūlę. Ech, jauni buvome ir po sovietinės rusų kariuomenės – drąsus, žingeidūs ir patyrę realų gyvenimą, o ne mitologizuotą sovietinę pasakų realybę. Mes tai gerai žinome, patyrėme savo kailiu, kad Blogio imperijos statytojai, vystytojai, sergėtojai ir kolaborantai vadinami realistais, pragmatikais, aukščiausios klasės specialistais, kurie vertina, gerbia, pripažįsta ir paklusta tik nugalėtojams, tik jėgai ir pinigams, o ne runkeliams, ne tautai. Paklauskite šito ekonominio seimūno, apriori sakykime, drg.Jurgio LR Seime. Kisindžeris išties prognozuoja žlugimą ir per brangumą toliau remti ir išlaikyti,… Skaityti daugiau »

rutai

rutai, ir dar buvo toks planas kryžminti vokiečius su kitomis tautomis; Harvardo Universiteto profesorius siūlė genetiškai modifikuoti Vokiečių tautą sukryžminant Vokiečių moteris su kitų tautų vyrais, kuriuos siūloma įvežti dideliais kiekiais, o vokiečių vyrus priversinai laikyti už Vokietijos ribų su ne vokiečių moterimis. Nuo 10 iki 12 milijonų vokiečių vyrų turėtų dirbti darbo batlijonuose prižiūrimi sąjungininkų, šalyse už Vokietijos ribų ir keltų tų šalių ekonomiką. Šio „renginio tikslu “ rašė daktaras Hooton – mažėtų gimstamumas „grynų“ Vokiečių, neutralizuotūsi Vokiškas agresyvumas išsigimimo metodu, denacionalizuotūsi atskiros asmenybės. Šis planas pagal daktarą E. Hooton pareikalutų minimum 20 metu.Tuo periodu, tęsė Hooton, plėsti imigraciją ir apgyvendinimą Vokiečių srityse ne Vokiečių tautų vyrų : „…in the New York daily newspaper P.M., January 4, 1943, Ernest… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Letas Palmaitis pasivadino Marginalu. Tai bandymas nuslėpti savo tikrąjį dievą, kuriam jis yra ištikimas – TAI EKSTREMIZMAS. Nuo ekstremizmo Letas Palamitis negali pabėgti, kaip ir pats nuo savęs. Komunistai mušėsi sau į krutinę, kad jie yra už tautų draugystę, o iš tikro nuosekliai, slapta ir metodiškai veikė taip, kad tos tautos sumažėtų ir liktų tik vienas DIDYSIS BROLIS. Letas Palmaitis mato mūsų pagonybėje priešus abraominėms religijoms, nors iš tikrųjų, ir tai demonstruoja pats Letas Palmaitis, tą priešiškumą pagonybei kursto tarp katalikų ir kitų krikščionių. Be abejonės, tai prieštarauja mūsų Konstitucijai, nors pati Konstitucija suteikia krikščionybei privilegijas. Bet šito krikščionims vis vien bus per mažai, nes jiems reikia dar ir valdžios, kad jie galėtų nurodinėti visiems Lietuvos piliečiams į ką jiems… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Bet kokie -izmai yra blogis, ar su anti ar be to. Kaip lengva tuo supriešinti žmones. Bet blogiausia įvyksta tada, kada visus tuos izmus bandoma pridengti Dievu ar Dievo valia. Letui, kada Sanhedrinas vienbalsiai nusprendė skirti Jėzui ir Lozoriui mirties bausmę, tada dangiškas susitarimas su Abraomu buvo panaikintas ir nuo to momento kitos tautos nešė ir pagal išgales tebeneša žinią apie Dievą. Izraelis susigrąžino savo valstybę visai ne taip, kaip buvo neva pranašauta Biblijoje, ta valstybė ir jos religiniai lyderiai vis dar nėra pripažinę Jėzaus misijos ir jos reikšmės. Kadangi susitarimas panaikintas, tai jis tikriausiai niekada ir nebus atnaujintas, nes visos tautos ir be žydų tautos pagalbos galėjo susipažinti su Jėzaus žinia. Tavo nuolat pateikiami Biblijos suklastojimai rodo tik dalies… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Ko gero, šį kartą sutikčiau su žemiau parašytu Vaido VDS komentaru.

EiSi

Nebus brolybės, nebus ir ramybės. O tam pirmiausia reikės „susirasti” visiems priimtiną bendrą vieną Dievą. Rinktis teks mums – žmonėms.

Raigerdas

Komentatorius EiSi rašo su gera intencija:”O tam pirmiausia reikės “susirasti” visiems priimtiną bendrą vieną Dievą”. Deja, idėja yra utopinė. Reikia ne bendro vieno Dievo ieškoti, o leisti žmogui laisvai pasirinkti į ką jam tikėti, o į ką ne. Blogis yra tame, kad iš judaizmo gimusios religijos – krikščionybė ir islamas- pratęsė tą nepakantumą, kuris buvo judaizme. Todėl šių religijų išpažinėjai yra nepakantūs tiek vienas kitam, tiek kitoms religijoms. Taigi, blogis yra būtent tame nepakantume, kuris yra toleruojamas aplinkinių. Galimai, nei fašizmas, nei komunizmas nebūtų gimę iš viso, jeigu nebūtų toleruojama neapykanta pačioje krikščionybėje. Krikščionybė toleravo ir fašizmą, tiek Italijoje, tiek Ispanijoje, tiek Vokietijoje. „Got mit uns” – taip buvo rašoma ant vokiečių kareivių sagčių. O kaip įvyko iš tikrųjų? Bet… Skaityti daugiau »

Raigerdas

O dabar grįžkime prie Leto Palmaičio melo dėl kurio jis iki šiol neatsiprašė. Ką gi, tada tegul gyvena su juo, galimai jam taip smagiau. Taigi, pratęskime mūsų pokalbį apie psichiatriją, nes šiandien ji jau prasibrovė į mūsų kariuomenės gretas. Psichiatrijos industrijos metinis pelnas siekia 330 milijardų per metus. Štai nedidelė statistika: 311 JAV karių 2012 metais žuvo mūšiuose, 349 JAV kariūnai tais pačiais 2012 metais gyvenimą nutraukė savižudybe. O dabar grįžkime į fašistinę Vokietiją. Vos atėjus fašistams į valdžią, t.y. po pusmečio, naciai kreipėsi į Ernstą Riudiną su prašymu parašyti įstatymo projektą „Dėl paveldimų ligų prevencijos”, todėl 1933 metais buvo leista prievartinė sterilizacija bet kokio piliečio, kuriam buvo „nustatyta” pagal „genetinės svekatos teismą” bet kokia įsivaizduojamo paveldimumo liga. Aukos beveik… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Dabar Raigerdas su manimi nesutiks (tikriausiai). Jeigu religija būtų tik žmonių kultūros dalis, tuomet su Raigerdu būtų galima sutikti. Ir iš tiesų religija dažnai persipina su žmonių kultūra ir morale. Ir šioje plotmėje net ir judaizmas su pagonybe yra labai panašūs. Abu labai vertina visišką atsidavimą savo idealams, kad ir kiek klaidų juose bebūtų ir dėl to gali paaukoti net ir savo gyvybę. Istorijoje yra žinoma, kad religingi žydai reikalavo iš Piloto, kad šis pašalintų Cezario atvaizdus nuo savo vėliavų ir kada Pilotas atsisakė tai padaryti ir pagrasino jiems mirtimi, jų lyderiai nuolankiai suklaupė priešais Pilotą, nulenkė galvas iki žemės ir buvo pasirengę mirti, ir tai paveikė patį Pilotą. Panašių pavyzdžių yra ir pas pagonis ir jų daug pas krikščionis.… Skaityti daugiau »

Raigerdas>VaiduiVDS

Nėra taip, kad aš su pačiu nesutinku tik vardan to, kad nesutikti. Aš neturiu tų išankstinių nuostatų. Ir šį kartą aš pritariu tavo žemiau parašytam komentarui, o dėl atskirų detalių tai tikrai nėra tikslo gaišinti laiką. Bet dabar kalba eina ne apie religiją, o apie tokį reiškinį kaip fašizmas. Ir kalba eina apie tai, kad šiems žiauriems fašizmo nusikaltimams įvykdyti buvo padėtas „mokslinis pagrindas” – Eugenika. Šitos beprotiškos rasistinės teorijos pagrindus sudėjo psichiatrai. Ir tai nėra vienintelė jų beprotiška idėja. Jų yra ir daugiau. Ir viena iš tokių buvo LOBOTOMIJA, kurią psichiatrai vadino operacija. Tą operaciją jie vykdydavo su virbalu, kurį įvesdavo per akiduobes į kaktos srityje esančius smegenų sluoksnius ir ten pasukdavo tą virbalą, kad suardyti ten esančius medžiagų… Skaityti daugiau »

Marginalas EiSi

„Auksiniai” Tavo žodžiai! Žmonės nori „dievo” pagal save, tik ne Viešpačio, Kuris Vienas.

Marginalas dėl priekaišto

Nenoriu kalbėtis ne su „nekilmingaisiais”, bet su užsitraukiančiais prakeikimą pagal Pr 12:3.

EiSi -> Marginalas

Svarbiau rezultatas, o ne pavadinimas.

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top