Vilniaus forumas kviečia vėl burtis į sąjūdį – už Tautos ir valstybės atsinaujinimą

2016 metų sausio 9-ąją Lietuvos nacionaliniame muziejuje, įsikūrusiame Vilniaus pilies gynybinės paskirties pastate, rinkosi Vilniaus forumas. Jį sušaukė mokslo, kultūros, verslo šviesuomenė, vienijama tikslo – sutelkti Lietuvos piliečius išsaugoti Lietuvos valstybę ir XXI amžiuje. Šįkart Vilniaus forumo dalyviai klausė, koks inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje.

Vilniaus forumo deklaracija: „Į tautos ir valstybės atsinaujinimą“

Mes, Vilniaus forumo dalyviai, susirūpinę dėl Lietuvos tarptautinės bei vidaus padėties ir tautos bei valstybės būklės ir ateities perspektyvų, teigiame:

Praėjus ketvirčiui amžiaus po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva vėl susiduria su egzistenciniais iššūkiais, keliančiais pavojų tautos ir valstybės būčiai bei išlikimui. Tinkamai atsakyti į šiuos iššūkius ir juos sėkmingai įveikti įmanoma tik pirmiausia juos aiškiai ir atvirai įvardijus. Tačiau mūsų valstybėje tai daryti vengiama. Atvirą ir sąžiningą tiesos sakymą beveik visiškai užgožia ideologinis ir propagandinis melas apie tikrąją krašto būklę. Šios propagandos esmę glaustai sutelkia ir iškalbingai atspindi nuolatos kartojamas lozunginis teiginys, kad dabartinė Lietuva yra saugiausia ir labiausiai klestinti per visą savo ilgaamžę istoriją. Tiesą apie tautos ir valstybės būklę nutylinti, slepianti ir iškraipanti propaganda skleidžiama piliečiams tuo metu, kai, siekiant pašalinti Lietuvai iškilusias ir vis augančias grėsmes, darosi ypač svarbu demokratiškai, atsakingai ir sąžiningai svarstyti gyvybiškai svarbius Lietuvos vidaus ir išorės reikalus.

I

Didėjant sumaiščiai tarptautinėje arenoje, blogėja Lietuvos geopolitinė padėtis ir kyla naujų grėsmių nacionaliniam saugumui. Lietuvos narystė ES ir NATO pagrįstai laikoma svarbiu šalies saugumo laidu. Tačiau yrant pokariu susiklosčiusiai tarptautinei saugumo sistemai šios narystės teikiamos mūsų valstybės saugumo garantijos darosi ne tokios tvirtos, kaip iki šiol manyta. Blogiausias Realpolitik tradicijas tęsiantis Lietuvos strateginių partnerių – galingiausių ir įtakingiausių Vakarų šalių – elgesys vykstant geopolitiniam konfliktui dėl Ukrainos turėjo tapti paskata blaiviau ir kritiškiau permąstyti valstybės saugumo būklę. Vienas iš veiksmingiausių būdų jam stiprinti – skatinti ir telkti visuomenę daugiau domėtis ir labiau rūpintis savo valstybės saugumo reikalais. Užuot propagandiškai raminus šalies piliečius trafaretinėmis frazėmis, kad „Lietuva tikrai saugi“, nes „NATO mus apgins“, turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyta, kad pasikeitusiomis aplinkybėmis besąlygiškai kliautis kitų šalių parama nacionalinio saugumo srityje būtų netoliaregiška ir neatsargu. Valdžios pagarba piliečiams ir abipusiu pasitikėjimu grindžiamas dialogas šalies gynybos klausimais galėtų tapti svarbiu nacionalinį saugumą stiprinančiu veiksniu. Tinkamai apie šalies saugumo padėtį informuojama visuomenė lengviau ir greičiau persiimtų ir pradėtų praktiškai vadovautis nuostata, kad Lietuvos valstybės gynimas ir išsaugojimas yra ne jos geopolitinių ir karinių sąjungininkų, bet pirmiausia jos pačios piliečių moralinė ir patriotinė pareiga.

II

Su Lietuvos ekonominio ir socialinio gyvenimo tikrove prasilenkia ir oficialiosios propagandos mitas, kad valstybės dvidešimt penkerių metų raida yra „sėkmės istorija“ – visapusiškos ir sparčios šalies pažangos bei jos piliečių gerovės nuolatinio augimo laikotarpis. Vardijant šiuo tarpsniu Lietuvoje įvykusias ženklias ir neretai teigiamas permainas ir pasiektus laimėjimus, sąmoningai stengiamasi nutylėti arba sumenkinti vienpusišką ir iškreiptą klestinčio krašto vaizdinį paneigiantį svarbiausią dalyką: dėl ydingos ekonominės ir socialinės politikos sukeltos masinės emigracijos lietuviai tapo viena iš sparčiausiai nykstančių Europos tautų. Demografinė gyventojų skaičiaus kitimo dinamika yra pagrindinis ir objektyviausias bet kurios šalies tikrosios padėties ir jos raidos tendencijų rodiklis. Jis nepaneigiamai liudija, kad Lietuva išgyvena demografinę katastrofą, galinčią jau palyginti netolimoje ateityje baigtis tautos ir jos sukurtos valstybės išnykimu. Milžiniškas emigracijos bangas ir sparčiausią istorijoje fizinį Lietuvos nykimą lemianti ekonominė ir turtinė nelygybė bei vienas didžiausių ES socialinės atskirties mastas ne tik kelia pavojų Lietuvos išlikimui ir ateičiai, bet jau dabar yra tiesioginė grėsmė šalies nacionaliniam saugumui. Atkurtos Lietuvos valstybės gyvenimo ir joje vykdomos ekonominės bei socialinės politikos „norma“ paverstas abejingumas bendrajam visuomenės ir tautos gėriui sukūrė ir palaiko palankią dirvą rastis gausioms savo valstybe nusivylusių ir nepasitikinčių, jai susvetimėjusių ir realiai arba potencialiai nelojalių piliečių grupėms. Tačiau įsitikinusių ir nesutaikomų Lietuvos valstybės priešų iš jų yra mažuma. Todėl užuot nuolatos propagandiškai pūtus ir eskalavus Lietuvai iš principo neabejotinai pavojingos „penktosios kolonos“ temą, šalies valdžiai seniai derėjo aiškiai suvokti ir atvirai pripažinti, kad vien propagandinėmis-agitacinėmis priemonėmis ir kampanijomis neįmanoma pašalinti objektyvių piliečių nepasitenkinimo valstybe priežasčių. Augančio geopolitinio netikrumo ir nesaugumo akivaizdoje Lietuvos valstybė ir pirmiausia jos valdantieji sluoksniai privalo liautis vadovautis savo susikurtomis ideologinėmis ir propagandinėmis iliuzijomis apie „klestinčią Lietuvą“ ir pagaliau pradėti darbais, o ne tik žodžiais įgyvendinti tautos ir visuomenės pilietinį solidarumą ir sanglaudą stiprinančią ekonominę, socialinę ir informacinę politiką. Tokia iš tiesų nauja – visuomenę vienijanti ir telkianti, o ne ją supriešinanti ir skaldanti, kaip yra iki šiol, – politika seniai gyvybiškai reikalinga ir turi būti nedelsiant pradėta vykdyti. Blogėjant Lietuvos tarptautinei ir saugumo padėčiai, būtina įgyvendinti esmines ir konstruktyvias, o ne kosmetines ir destruktyvias visų krašto vidaus gyvenimo sričių reformas. Ryžtingos ir nuoseklios visos tautos ir visuomenės, o ne vien privilegijuotų grupių interesus atitinkančios reformos realiai, o ne tik deklaratyviai stiprintų šalies saugumo ir gynybos pagrindus. Bendrojo tautos ir visuomenės gėrio siekimu grindžiama ekonominė ir socialinė politika leistų atkurti savo vertę ir orumą vėl atgavusio Lietuvos piliečio ryšį su valstybe. Tokia politika padėtų ugdyti visų piliečių pagarbą ir lojalumą savo valstybei ir skatintų jų patriotinį ryžtą prireikus nedvejojant ginti savo šalį, todėl ji galėtų ir turėtų tapti vienu tvirčiausių Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atraminių stulpų.

III

Viešoje erdvėje įtvirtintas ir tiesą apie šalies padėtį užgožiantis propagandinis melas yra pagrindinė kliūtis atvirai ir sąžiningai įvardyti bei mėginti sutelktai ir valingai įveikti abu Lietuvos istorijoje jau patirtus ir atlaikytus, bet vėl iškilusius egzistencinius iššūkius – tautos išnykimo ir valstybingumo praradimo grėsmes. Tačiau šios grėsmės faktiškai ir toliau nėra pripažįstamos, o tautai ir visuomenei susitelkti gyvybiškai būtinas lygiavertis ir konstruktyvus piliečių ir valdžios dialogas ir bendradarbiavimas nevyksta. Lietuvos ateičiai abejingi šalies valdantieji sluoksniai vengia prisiimti pilietinę ir politinę atsakomybę už krašto likimą ir ateitį. Jų veiksmus idėjiškai grindžiantis programinis dokumentas Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, pompastiškai vadinamas „Lietuvos ateities vizija“, iš tiesų yra lietuvių tautos ir valstybės kelio visiško su(si)naikinimo ir išnykimo link gairės. Priėmusi ir praktiškai įgyvendinanti šią strategiją Lietuva tapo pirmąja ir vienintele ES ar net pasaulio šalimi, oficialiai išsižadėjusia tikslo sąmoningai ir valingai užtikrinti savo tautos ir valstybės išlikimą – savo kultūrinę bei politinę būtį ir jos istorinį tęstinumą. Įgyvendinus strategijos nuostatas iš Lietuvos liktų tik pavadinimas. Joje numatyta kurti „globali“ ir pasauliui tariamai „atvira“ Lietuva neturi jokių galimybių išlikti ir yra pasmerkta išnykti. Vizija „Lietuva 2030“ turi būti vienareikšmiškai vertinama kaip valdančiųjų sluoksnių sąmoningai pasirinkta ir kraštui primesta „savanoriškos“ savižudybės filosofija. Ją propaguojant ir praktiškai įgyvendinant nutylima, kad masiškai ir sparčiai išvykstant dabartiniams šalies gyventojams neatpažįstamai pasikeistų šalies demografinis vaizdas ir kultūrinis tapatumas, kad net mėginantieji palaikyti ryšius su Tėvyne ir išsaugoti pilietybę emigrantai negali būti visaverčiai Lietuvos valstybės piliečiai ir jos kasdieniai kūrėjai ir kad dabar po įvairius kraštus pasklidusių lietuvių išeivių lemtis aiški – absoliuti jų dauguma neišvengiamai per trumpą laiką nutautės, kaip nutiko per ankstesnes emigracijos bangas Tėvynę palikusiems jų pirmtakams. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ yra ne kurianti, bet griaunanti krašto ateities vizija, nes joje paneigiama fundamentali pasaulio ir pačios Lietuvos istorijos ne kartą paliudyta tiesa – bet kuri tauta ir valstybė gali išlikti tik tol, kol turi valią būti ir sąmoningai teigia savo buvimą pasaulyje ir istorijoje.

IV

Dvasiškai ir fiziškai nykstanti Lietuva nėra pasiruošusi ir neįstengia tinkamai reaguoti į jai iškilusius egzistencinius iššūkius. Valdžios sluoksniuose vyrauja abejingumas šalies likimui ir susitaikymas su tariamai neišvengiamu tautos bei valstybės išnykimu. Tačiau ir visuomenę kausto moralinis, politinis ir intelektualinis sąstingis, darantis ją iš esmės tik bejėge ir pasyvia Lietuvai didėjančių grėsmių bei tautos ir valstybės merdėjimo ir nykimo stebėtoja. Bejėgiškumo priežastys nėra tik vidinės. ES viršūnių spartinama ir gilinama integracija vis akivaizdžiau virsta savavališku ir prievartiniu „europeizavimu“, kuriam vykstant faktiškai naikinama nuo XV iki XX a. vidurio egzistavusi Europa. Beatodairiškai griaunamas „iš viršaus“ vienijamo žemyno religinis ir civilizacinis paveldas bei tapatumas. Europos kultūrų įvairovę šimtmečiais laidavusios tautos yra laikomos pasmerktomis išnykti istorinėmis atgyvenomis, o europinių šalių bendriją sudariusios jų sukurtos valstybės vertinamos kaip pagrindiniai integracijos kliuviniai. Jos yra slapta naikinamos nuolatos siaurinant jų suverenias galias. Penkis dešimtmečius visapusiškai „sovietizuota“ ir smarkiai nukentėjusi Lietuvos visuomenė dabar yra „europeizuojama“ – sekuliarizuojama, ištautinama ir išvalstybinama – su dar didesniu užmoju ir įkarščiu negu tarybinės okupacijos metais. Atkūrus valstybę toliau sistemingai naikinamas Lietuvos vakarietiško klasikinio krikščioniško tapatumo ir tautinės savasties šerdį sudarantis religinis-moralinis ir kultūrinis paveldas. Nuosekliai ir metodiškai griaunant moralinius Lietuvos visuomenės bendruomeninio gyvenimo pagrindus, ardomi jos narių bendrystės ir solidarumo saitai, neigiama ir diskredituojama pati bendrojo visuomenės gėrio idėja. Todėl šalyje nėra jokiems didesniems tikslams gebančios susitelkti ir darniai veikti pilietinės bei politinės visuomenės – ji faktiškai išnyko virsdama beforme atomizuotų ir izoliuotų, tik savo privačių arba grupinių interesų siekiančių nupilietintų individų-vartotojų mase. Dėl kryptingai vykdomos „europeizuojančios“ ištautinimo politikos lietuvių tauta kaip savarankiškas, siekiantis išlikti ir valingai valdyti savo likimą politinis ir istorinis subjektas šiuo metu neegzistuoja. Ji gyvuoja tik kaip ta pačia kalba šnekanti, bet tautą sukūrusios bendros praeities, kolektyvinės bendrystės neatsimenanti ir nevertinanti ir tapatumo jausmą praradusi, negebanti įsivaizduoti savo bendros ateities ir susitaikiusi su savo išnykimo perspektyva padrika nupolitintų individų aibė. Atkurtoji Lietuvos valstybė kaip nepriklausomas politinis ir tarptautinės teisės subjektas šiuo metu taip pat neegzistuoja ir yra nepajėgi atlikti visavertei valstybei būdingų funkcijų ir deramai vykdyti pareigų ją įsteigusiai tautai ir visiems savo piliečiams. Valstybė naikinama ir faktiškai išnyko jos valdantiesiems sluoksniams nedemokratiškai, tautos ir visuomenės valios neatsiklausus perdavinėjant ES jos suverenias galias, kurių automatiškai atsisakyti neįpareigoja tautos referendumu patvirtinta Lietuvos stojimo į Sąjungą sutartis. Žingsnis po žingsnio „savanoriškai“ atsisakant šalies suvereniteto ne tik vogčiomis siaurinamas ir tolydžio menksta Lietuvos valstybės savarankiškumas, bet padedama stiprėti pačiai ES kaip nevalstybiniam, nepolitiniam ir nedemokratiškam dariniui, neigiančiam patį suverenios tautos ir nepriklausomos tautinės valstybės principą. Išvalstybinta ir tik formaliai suvereni Lietuvos Respublika yra antrarūšė ES narė – realaus savarankiškumo neturintis Sąjungos teritorinis vienetas, kurio valdančioji administracija klusniai ir net aklai vykdo visus, net šaliai ir jos gyventojams nenaudingus „Centro“ nurodymus ir įsakymus. Didžioji šalies piliečių dalis nesuvokė, be to, ir šiandien nesupranta Lietuvos išvalstybinimo keliamo pavojaus krašto ateičiai, todėl nepajėgia sutelktai ir veiksmingai pasipriešinti vykstančiam slaptam ir neteisėtam šalies suvereniteto griovimui. Pasyviai stebėdama, kaip yra naikinami paskutinieji Lietuvos suverenumo likučiai, šalies visuomenė beveik visiškai negina jau atvirai žlugdomos savo valstybės.

V

Remdamiesi šiuo Lietuvos valstybės geopolitinės ir saugumo padėties bei šalies vidaus būklės ir ateities perspektyvų vertinimu pareiškiame: Lietuvos priklausomybė Vakarų krikščioniškojo pasaulio civilizacinei ir kultūrinei erdvei yra nepajudinama istorinė duotybė ir prieš ketvirtį amžiaus valstybės steigėjo ir suvereno – tautos – dar kartą sąmoningai ir laisvai patvirtintas neabejotinas ir neatšaukiamas apsisprendimas. Tačiau ši priklausomybė šiai erdvei neturi būti suprantama kaip reikalaujanti aklo paklusnumo bet kokioms ES politinio elito iniciatyvoms. Lietuvos priklausymas ES jokiomis aplinkybėmis neturi griauti tautos religinės, moralinės ir politinės laisvės, žlugdyti jos dvasinės savasties bei jos gyvybinių ir kūrybinių galių, ji taip pat neturi silpninti ir naikinti tautos sukurtos ir šimtmečiais gintos valstybės.

Lietuva žengia į naują – neabejotinai vieną sunkiausių ir pavojingiausių – savo ilgaamžės istorijos tarpsnį. Jos laukia egzistenciniai – civilizaciniai ir geopolitiniai – pavojai ir iššūkiai, kuriuos įmanoma įveikti tik glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis išlikti siekiančiomis Europos tautomis. Tačiau besivienijančios Europos tautos ir valstybės neturi tapti jų dvasinę ir kultūrinę savastį ir gyvastingumą griaunančių, žemyną nežinoma kryptimi vedančių ES politinių ir biurokratinių viršūnių savavališkų, trumparegiškų, nemokšiškų ir neatsakingų sprendimų bei veiksmų įkaitėmis ir aukomis. Europą išgelbėti gali tik visapusiškas gelminis dvasinis, moralinis ir politinis atsinaujinimas. Atvedusį į aklavietę ligšiolinį integracijos modelį turi pakeisti kita vieningos Europos vizija – negyvybinga ir neveiksminga dabartinė ES turi būti pertvarkyta į tikrai demokratišką ir lygiateisę laisvų tautų ir suverenių valstybių bendriją.

Lietuva kaip tauta ir valstybė atgimti ir išlikti gali tik įsitraukdama į visapusišką gelminį Europos atsinaujinimą. Tapimas aktyvia tokio atsinaujinimo rėmėja ir dalyve taptų pamatine tautos ir valstybės atsinaujinimo sąlyga. Lygiateisiškai ir lygiavertiškai dalyvauti Europos atsinaujinime įstengtų tik keistis ir tobulėti sugebanti Lietuvos visuomenė. Tokia visuomenė turėtų būti aiškiai apibrėžtą dvasinį bei kultūrinį tapatumą turinti ir puoselėjanti, asmens moralinę atsakomybę ir pareigas savo bendruomenei ir žmonijai virš abstrakčiai ir siaurai suprantamų grynai egoistinių „individo teisių“ iškelti gebanti, tautinę savastį ir orumą branginanti ir ugdanti, politiškai sąmoninga ir organizuota bei savo valstybę turėti ir išsaugoti siekianti laisvų žmonių ir atsakingų krašto piliečių bendrija. Lietuvoje tokios visuomenės kol kas ne tik nėra, bet yra sąmoningai ir kryptingai griaunamos pačios jos egzistavimo prielaidos bei sąlygos. Todėl privalome sąmoningomis ir valingomis pastangomis tapti Lietuvos likimą į savo rankas perimti ir savarankiškai imtis iniciatyvos išsaugoti tautą ir valstybę sugebančia visuomene.

Vadovaudamiesi nuostata, kad Lietuvą galima išsaugoti ne tik valdžios, bet pirmiausia sutelktomis visos tautos ir visoms šalyje gyvenančioms tautinėms bendrijoms priklausančių patriotiškų piliečių pastangomis, sieksime:

Tapti visus Lietuvos geros valios žmones į lietuvių politinę tautą telkiančia pilietine bendrija. Pagrindinis mūsų tikslas – siekti esminio tautos ir valstybės atsinaujinimo, kuris yra būtina Lietuvos išlikimo šiuolaikiniame pasaulyje sąlyga. Šį tikslą įgyvendindami gaivinsime ir ugdysime šiuo metu sunykusią ir merdinčią politinę lietuvių tautą, vėl pajėgsiančią būti savarankišku politikos ir istorijos subjektu ir pasiruošusią tapti nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės atkūrėja ir suverenu.

Šį tikslą įgyvendinsime:

saugodami ir puoselėdami Lietuvos istorijos bei kultūros paveldą ir atmintį kaip būtiną sąlygą masiškai sunykusiam šalies piliečių moralinio orumo, tautinės savigarbos ir didžiavimosi savo valstybe jausmui atkurti;

nuosekliai ir kryptingai gaivindami ir ugdydami sunykusią Lietuvos visuomenės tautinę ir valstybinę sąmonę, kurios atkūrimas yra būtina sąlyga politiškai brandžiai lietuvių tautai ir nepriklausomai Lietuvos valstybei atgimti;

kurdami šiuolaikinio pasaulio realijas atitinkančią pozityvią ir ilgalaikę lietuvių tautos ir valstybės plėtros strategiją ir projektą – „XXI a. Lietuvos viziją“, kurią įgyvendinant būtų laiduotas Tautos ir Valstybės geopolitinės būties tvarumas ir istorinis tęstinumas;

plėtodami ir visuomenėje skleisdami pilietines ir patriotines Lietuvos piliečių nuostatas formuojančią ir juos telkiančią bei įkvepiančią Tautos ir Valstybės gaivinimo ir atkūrimo idėją;

dalyvaudami visuomeniniame ir politiniame Lietuvos gyvenime ir taikiomis demokratinėmis-teisinėmis priemonėmis ir būdais siekdami, kad Tautai būtų sugrąžintos iš jos atimtos pilietinės ir politinės šalies suvereno teisės ir kaip savarankiškas tarptautinių santykių subjektas būtų atkurta nepriklausoma Lietuvos Respublika.

Vertindami galimą Forumo indėlį į šiuo metu žlugdomos ir sumenkusios Lietuvos laisvės dvasios gaivinimą ir politinės lietuvių tautos ir valstybės atsinaujinimą, esame įsitikinę:

Sutartinai ir kryptingai dirbdami sulauksime dienos, kai Vilniuje – amžinoje Lietuvos sostinėje – susirinks politinės lietuvių tautos atgimimą paskelbsiantis visos šalies patriotiškų piliečių forumas. Neabejojame, kad tai bus forumas, pajėgsiantis vėl iškelti ir į politinę darbotvarkę įtraukti iš tautos atimtų suverenių galių susigrąžinimo ir demokratinės Lietuvos Respublikos suvereniteto atkūrimo klausimą. Mes tikime: Lietuva gyva, Lietuva pabus, Lietuva prisikels ir gyvuos per amžius.

Pasirašė: Arūnas Acus, Vytautas Aranauskas, Alvita Armanavičienė, Kamilė Banevič, Vilius Bernotas, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Linas Braukyla, Justina Burškaitytė, Dovydas Caturianas, Rasa Čepaitienė, Eduardas Daujotis, Vytautas Daujotis, Eimantė Daukšaitė, Aleksandras Dobryninas, Klaudijus Driskius, Andrius Dručkus, Kęstutis Dubnikas, Arūnas Eigirdas, Aušra Gabalytė, Tautvydas Galinis, Bronislovas Genzelis, Kazys Grabys, Lukas Grinius, Arūnas Gumuliauskas, Liudvikas Jakimavičius, Algimantas Jankauskas, Aldona Jankevičienė, Arvydas Janulaitis, Vidmantė Jasukaitytė, Artūras Judžentis, Justina Juodišiūtė, Aivaras Jurgilas, Mindaugas Kadžiulis, Santa Kančytė, Lina Kančytė, Gediminas Karalius, Emilija Karčevska, Jonas Kauneckas, Elena Kazlauskaitė, Jonas Kievišas, Saulius Kovalskas, Paulius Kruopis, Birutė Kulnytė, Judita Kuralavičiūtė, Elena Kurklietytė, Jūratė Laučiūtė, Bronius Leonavičius, Irma Leščinskaitė, Augustinas Linčius, Rūta Lisauskaitė, Ryšard Maceikianec, Kęstutis Makariūnas, Audrius Makauskas, Karolina Makauskienė, Živilė Makauskienė, Kęstutis Marcinkevičius, Algimantas Sasnauskas, Domantas Markevičius, Marius Markuckas, Andrius Martinkus, Dalia Matulaitė, Linas V. Medelis, Leonas Merkevičius, Gediminas Merkys, Dalia Michelevičiūtė, Monika Morkūnaitė, Juozas Sigitas Mureika, Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, Romas Pakalnis, Marius Parčiauskas, Monika Parčiauskienė, Vytautas Paulikas, Kristina Paulikė, Irena Perkauskienė, Dovilas Petkus, Petras Plumpa, Jonas Gediminas Punys, Indrė Pusevaitė, Vytautas Radžvilas, Miglė Remeikaitė, Vytautas Rubavičius, Tomas Rutkauskas, Kristina Zamarytė-Sakavičienė, Gabrielius Satkauskas, Lukas Satkauskas, Arnas Simutis, Marijonas Sinica, Vytautas Sinica, Palmira Skripkauskienė, Vytautas Skripkauskas, Eugenijus Skrupskelis, Linas Sodeika, Rimvydas Stankevičius, Paulius Stonis, Gediminas Storpirštis, Liutauras Stoškus, Antanas Sutkus, Gabrielius Sužiedėlis, Julius Šalkauskas, Danutė Šepetytė, Bernarda Šklėriūtė, Andrius Šimas, Laisvūnas Šopauskas, Regina Tamošaitienė, Daiva Tamošaitytė, Imantas Tamošauskas, Vilija Targamadzė, Jonas Vaitkus, Irena Vasinauskaitė, Lidija Veličkaitė, Milda Venckutė, Jonas Vilimas, Algis Vyšniūnas, Kęstutis Zaborskas, Elvyra Žebertavičiūtė, Aldona Žemaitytė-Petrauskienė, Vaiva Žukienė.

Vilniaus forumo deklaracija, paskelbta 2016 m. sausio 9 d.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
290 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Ką gretimai kalba

Alžyro rašytojas Abualemas yra tobula.Ar vakarai išgirs rytų išmintį.Ar puikybė nesutrukdys?

keistuoliai

be Kristaus, be Dievo nori išsigelbėti nuo velnio 🙂

> keistuoliai

Manau, kad labai klysti. Vilniaus forumas taip pat pasisako UŽ krikščionišką dorovę ir prieš ES neomarksistų platinamą žmonių ateizaciją.

Neturime pralaimėti laimėtą partiją

Atėjo eilė ir Vakarams: pjauna tai, ką sėjo – neomarksizmą, marksistinio užkrato naujų štamų sukeltas ligas. Vis dėlto marksizmas, kaip ir jo tariamas antipodas libertarizmas, nors ir sudygę Vakaruose, bet yra piktžolės – raugės sėklos. Krikščionybė išaukštino šeimą iki sakramentinio lygmens, o kairuoliškas neomarksistinis (kartu ir libertariškas) LGBT su demonišku įniršiu siekia ją sunaikinti. Štai gera proga bundančioms Europos tautoms ir Vakarams susivienyti prieš bendrą priešą, kuris jau nesislapstydamas kėsinasi į unikalųjį mūsų paveldą. Europa ir Vakarų civilizacija išties yra tautų gėris, todėl, kaip ir kiekvienas tikras gėris, neišvengiamai aršiai puolamas ir todėl privalo būti kiekvienos tautos pasiaukojamai ginamas. Šv. Rašte aiškiai pasakyta, kad bus teisiami ne vien asmenys, bet ir tautos! Jeigu lietuvių tauta Dievo Teisme būtų atmesta, tai… Skaityti daugiau »

Arvydas

Gal dar nevisiškai užkalkėję žmonių smegenys.
Gal tai paskutinė galimybė, ką nors pakeisti.
Padėk Dieve!

> keistuoliai

Vilniaus forumas: „Atkūrus valstybę, toliau sistemingai naikinamas Lietuvos vakarietiško klasikinio KRIKŠČIONIŠKO tapatumo ir tautinės savasties šerdį sudarantis religinis-moralinis ir kultūrinis paveldas.”
Vilniaus forumas pareiškia: „Lietuvos priklausymas ES jokiomis aplinkybėmis neturi griauti tautos RELIGINĖS, moralinės ir politinės laisvės, žlugdyti jos dvasinės savasties bei jos gyvybinių ir kūrybinių galių”…

daug garbingų ponų pasirašė

o kgbistai rankomis trina: bus darbelio, bus ir uždarbio.
technologija aiški: infiltruoti ir susprogdinti iš vidaus ar paversti komunistų šuniukais, kaip konservatorius pavertė 🙂

Juozapas

Man patinka. Forumas tikrai geras, žmonės rimti ir protingi, deklaracija ir rezoliucijos teisingos. Bútų gerai, kad šie žmonės galėtų dirbti savo darbą netrukdomi mulkių. Piktavaliai ne tokie baisūs. Mulkiai pavojingesni. Nes tuoj iš visų kampų pasigirs asilų bliovimas: „Žemai lenkiu savo galvą”, „Tą-aną į Prezidentuūūūs!” „Forumą į seimą!” ir pan. mėšlas. Badymas eiti rudenî į seimą baigtųsi prastai, nes dar nesukurtos sąlygos būtinos tam žingsniui. Ačiūdiev, forumiečiai tą atrodo tikrai supranta. Dabar yra laikas daryti tuos darbus kurių paviršiuje nesimato. T.y. Reikia sukurti aiškų veiksmų planą kraštui tam laikui kai dabartinio režimo nebeliks. Lig šiol visos „opozicijos” kurdavo vien planus kaip laiměti rinkimus. Ir visi po to nežinodavo ką daryt kai patekdavo į valdžią. Galiausiai neturėdami normalaus plano, nueidavo lengviausi… Skaityti daugiau »

Mulkis

Jei Vilniaus forumas ne uždaras Vytauto Radžvilo pateptųjų klubas, o laisvų piliečių bendruomenė, tai kaip prie jo prisidėti eiliniams mirtingiesiams ?

Po nepriklausomybes

Lietuva uzgrobe KGB Komunistai.Kurie ir uzgrobe su tikslu sunaikinti Lietuva ir Tauta.KGB seime,KGB valdzioje,KGB prokuraturoje ir teismuose.Prezidente vsio po zakonam klaidina taip pat KGB???Prezidente yra priversta tiketi jai pateikta informacija.Ne nekaltus Garliavos zmones reikia teisti o pacius KGB kurie klastoja kaltinimus ir bylas saziningiems Lietuvos pilieciams!!!

Ar KGB neinfiltruos ir cia savo slaptu informatori

Su tikslu ta foruma-sajudi is vidaus isardyti???KGB yra KGB !!!Buvusiu KGB nera!!!O buve Sovietu KGB dirbe Tarybu Lietuvoje dabar seimininkauja nepriklausomos Lietuvos seime,prokuraturoje ir teismuose.Todel ir turime tokius istatymus ircteisesauga kurie eina pries Lietuvos valstybe ir pries Lietuviu Tauta!!!

Kietuoliui Juozapui

,,Pirmas žingsnis bütų išmušti iš valdžiasnukių marmūzių tą apsimestinę nustebusio šypsenėlę, t.y.,nutraukti, padaryti nebeįmanomą įžūlų apsimetinėjimą, tipo “niekas nevyksta”. Žmonių nepasitenkinimas turi tapti regimas, akivaizdus ir nebeįmanomas nuslėpti nei propaganda, nei info blokada.
Antru žingsiu privalu atsiimti visuomeninį transliuoptoją. LRT turi vėl tarnauti piloečiams o Tautos naikintoju intetresams.”

KADA TAMSTA PASKUTINĮ KARTĄ SUDALYVAVAI NORS KOKIOJE NE ŠNEKAMOJOJE PILIETINĖJE AKCIJOJE ? Pvz.: Kiek parašų pasisekė surinkti TALKOJE už Lietuvos valstybinę kalbą?

Pasaulyje yra vienintele tiesa...

….jog tiesos NERA! Ir gal zmones kurie troksta Tiesos turi eiti i tikejima?Nes pasauli ne tik Lietuva valdo melas,blogis,amoralumas.O tie kurie pasaulyje iesko tiesos yra persekiojami,zudomi ,teisiami!!!!

Juozapas - mulkiu apsimetančiam demagogui

Nepatiko Radžvilas? Tas tikrai džiugina. Paprastiems agentėliams atrodo , šį kartą prisiplakti prie forumo bus sunku. Tavo pašaipi demagoginė „nuomonė” Forumo nariams įtakos nedaro. Forumiečiai niekam neįsipareigoję ir niekam neprivalo atsiskaitinėti apart savo sąžinės. O piliečiai… Beje, piliečių nei „paprastų” nei”nepaprastų” nebūna. Būna – arba piliečiai arba mulkiai. Arba priešai. Piliečiai gali. Gali prisidėti galvojimu ką daro. Nebedaryti negalvojant, nebesielgti mulkiškai, neberankioti „mažesnių blogių” ir kitokių šungrybių. Piliečiai galėtų pagaliau pradėti elgtis pilietiškai, t.y. valstybiškai. Kaip valstybės piliečiai, o ne kaip kažkokios nežinia kieno teritorijos aborigenai. Piliečiai turėtų liautis bendradarbiauti su režimu, t.y. nekolaboruoti su chunta. Nesisveikinti, nepaduoti rankos, nedėkoti, nenaudoti chuntos simbolių, pvz. nesisegti tų suknistų nezabudkių. Piliečiai turi liautis vartoti propagandą ir popso narkotiką. Nežiūrěk elenką, nežiūrěk info… Skaityti daugiau »

Juozapas - minkštam troliašūdžiui

Kada? Na, Juozapas tikrai niekada nevaikšto į mekentojų mitingėlius ir tikrai nešūkalioja pasistiebęs „gėdagėda!”. Juozapas nedalyvauja psiaudo romantikų savigailos akcijose deginant himarojaus žvakutes. Ir negieda graudžiu balseliu „marijamarijų”. Neturiu tam nei laiko, nei galimybių. Juozapas daro tai ko nedaro tie kurie norėtų, bet nesugeba. Rašau, komentuoju. Mokau žmones galvoti ir daryti patiems, o ne laukti kol kažkas kitas padarys. RRaša- padedu žmonėms perprasti smegenų plovimo technologhijas ir joms nebepasiduoti. Jeigu blogai rašyčiau, paskui mane nesekiotų tuntas agentėlių, jeigu man prastasi sektųsi ir mano rašymas būtų bevertis- ar tu ir tavo sėbrai iš kontoros dabar kreiptumėt į mane dėmesį? Mano telefono yra klausomasi jau apie 12 metų. Klausomasi mano artimųjų telefonų, nuolat laužiamasi į mano kompiuterius, sekamas mano automobilis. Aš negaliu… Skaityti daugiau »

stasys

Juozapai ..tu ligonis.

stasiui

tipiškas saugumiečio „argumentas”

zzz

Ne antru žingsniu, o pirmu – atsiimti LRT. Bet kaip tą padarysite?
Kol kas tai tik kalbos.

Ką daryti, kaip tai padarysime ir t.t....

Nežinantiems ką daryti nieko nedaryti ir nereikia. Balsuokite patys ir agituokite savus, draugus, kaimynus balsuoti už sąjūdį – už Tautos ir valstybės atsinaujinimą. Kai naujeji sąjudiečiai sudarys daugumą seime jie tada padarys viską už jus nežinančius. Jie sutartinai ir kryptingai dirbdami jie priartins tą dieną, kai Vilniuje – amžinoje Lietuvos sostinėje – susirinks politinės lietuvių tautos atgimimą paskelbsiantis visos šalies patriotiškų piliečių forumas ir neabejokite, kad tai bus forumas, pajėgsiantis vėl iškelti ir į politinę darbotvarkę įtraukti iš tautos atimtų suverenių galių susigrąžinimą ir demokratinės Lietuvos Respublikos suvereniteto atkūrimą. Mes visi kartu tikėkime: Lietuva dar gyva gyva, Lietuva vel pabus, Lietuva prisikels ir gyvuos per amžius.
Su pagarba Pensininkas.

stasys to 2016-01-17 10:45

Turbūt pritarčiau . Šis laikmetis jaunimui ir jo idėjoms, jam su jomis ir gyventi . O buvusiems tik praeities klaidos ir esamos nuospaudos ant kojų.

Liepa

Ačiū,Dievui,pagaliau „pramušė” gyvasties upeliukas nuosekliai valdžiukės mūrytą melo,cinizmo sieną.// Lietuviui čiabuviui šiandien priklauso tik uolus nuleidžiamų įsakymų vykdymas. Lietuvos Žemė, istorija,papročiai, Tauta, simboliai,Litas jau nebe mūsų valioj. Viskas vyksta pagal Dievų iš Briuselio norus. Lietuva priklauso visiems -mažumoms, partijoms,ES struktūroms,”pabėgeliams”, tik ne Lietuviams.//Lietuvis į Lietuvą gali spoksot tik iš tolo. Netgi už tai,kad gyvena ir dirba ne savo Tėvynėj gaus „Globalios Lietuvos” apdovanojimą iš pačios prezidentės rankų..// Mes, Lietuviai, esam tokie atseit nevykę, silpni,kad savarankiškai „negalim” savimi pasirūpinti,todėl mums būtina turėti vyresnįjį Brolį???//
Lietuva yra Viena. Negali būti kitų Lietuvų- globalių, žydrų ar raudonų,modernių ar nemodernių, europinių ar transatlantinių, integruotų ar struktūrizuotų.

to stasys to 2016-01-17 10:45       2016-01-17 11:

nusiramink su savo patarimais,visokio amžiaus žmogui reikia pagarbos,kiekvienas turi savo vietą ir paskirtį šiame gyvenime,na, nežinau,gal pats dabar rašinėji čia iš kokių Rokantiškių, nes po trisdešimties savanoriškai pasilaidojai,pagal paties išvedžiojimus gyvenimas kaip ir praejo,kaput

Kądarytimui

Tiesio chrestomatinis tipiško elgesio pavyzdys. Didelis permainų noras, nekantrumas daugumai lietuvių blokuoja racionalų mąstymą. Visuomenės skuba, naivios viltys irbiš to išplaukianys neapgalvoti veiksmai yra naudingi režimui. Forumo pirmas darbas yra išravėti tas kvailystes iš piliečių galvų. Kai žmoněs liauranduolio sis svaigti jog permainos vpradidės stebuklingai laimėjus mandatų seime, kuomet bus liautasi tikěti polit. gelbėtojų mesianizmu, tuomet tik ir prasidės pokyčiai. Mielas žmogau, tamsta matyk skaitydamas, girdėk klausydamas- forumo nariai nesiruošia eiti į valdžią. Forumo paskirtis yra dirbti antitarybinį darbą, mokyti piliečius galvoti galvomis o ne pilvais, forumiečiai telks intelektualinį potencialą ir kurs placdarmą tiems kurie bus pasiruošé imtis veiklos ir kurie turės gebėjimų realizuoti intelektualaus branduolio generuojamas idėjas. Voskas. Jokių kvailysčių ir mulkiškų svaičiojimų. Stebuklų nebus. prasidėjo konkretus ir nuoseklus… Skaityti daugiau »

stasys  to 2016-01-17 11:17

kritika teisinga .. tik mintis mano buvo kitokia. Pasilaidoti tikrai nereikia , kiek suprantu to komentaro 2016-01-17 10:45 autorius to ir neketino daryti. Juk pasiliko sau pilietinės pareigos teises..dalyvauti ir balsuoti, tik save sureikšmino iki vienos nedalomos tiesos didžio…o to paprasčiausiai negali būti. Priešingu atveju tektu dar šimta metų koliotis kas tai yra Lietuva teisinga.:)

Balsuoti svajojančiam

Reikia ne balsuoti agituoti. Reikia aiškinti, raginti liautis kramtyti propagandą, nekolaboruotinsu režimu, nustoti daryti veiksmus kurie leidžia režimui manipuliuoti piliečių valia.
Reikia rodyti režimui, jog mes nebepripažįstame jo legitimumo.
Kai suvoksime kad ne antitarybinė veikla yra nelegali, o nelegalus pats režimas, tuomet pokyčiai ims virsti realybe.
Jeigu kiekvienas darysime mažus namų darbus, tuomet ir vyks pokyčiai.
Mokykime savo vaikus nedalyvauti nezabudkų akcijose.
Aiškinkime savo namiškiams, giminėms, kaimynams ir bendradarbiams kas yra tikra, o kur propagandinis šlamštas.
Užsibrėžkime mažus tikslus atvesti į protą, padėkime derunkelizuotis bent savo artimos aplinkos žmonėms ir tai jau bus pakankami reikšmingi poslinkiai.
O balsavimų stebuklus palikime tiems kurie jau beviltiški.

Jascha

perskaičiau, pagalvojau – kažkur, regis, jau girdėta panaši retorika …, dar kartą perskaičiau ir prisiminiau…. joooo, taigi karšta 1940-ųjų vasara, ,Liaudies seimo’ pareiškimai, kreipimaisi, mitingai, eisenos, vėliavos, šūkiai, deklaracijos…. kurias irgi mėgo kolektyviai urmu pasirašinėti dalyvauti dėstytojai menininkai, žurnalistai ir šiaip aktyvistai… Žodžiu tokia popierinė politikikė…. 🙂

palinkėjimai

Didžiulė pagarba šiems garbingiems mūsų Vyrams ir Moterims, dalyvavusiems Vilniaus Forume ir pasirašiusiems po šiuo dokumentu. Linkiu Jums visiems didelės sveikatos, energijos ir trokštu, kad Jūsų sumanymas prikelti Lietuvą įvyktų. Gaila, bet esu garbingo amžiaus ir dalyvauti šiame šventame reikale jau negaliu. Tegul Jums visiems, o kartu ir mūsų šaliai likimas būna palankus.

jashkai

ui, kaip tu moki žaibiškai viską įvertinti. labai gabus. mes negabūs, bet net mums aišku, kad režimas nesižavi Forumu. režimas gali tik bandyti blokuot informaciją apie Forumo iniciatyvas arba skleisti gandus, banduyti marginalizuoti, sumenkinti. tu, jashka, suptantama, tikriausiai nesi težimo bobikas. tu matyt iš pranašų giminės, tad ramiu veidu dėstai ką jau regėjai degančiuos krūmuose. vistik, mums dingojasi, kad vargu ar esi nuoširdus kalbėdamas su gojais. tavo „košerinėse” pranašystėse iš po patogaus medžio pavėsio, žinai, toje košėje jaučiasi gana keistas kiauliškas skonis. ir tai tikrai ne plovas. greičiau pagal kontoros receptūrą paruoštos paplavos. suprantame kontoros susirūpinimą. logiškas susirūpinimas. juk Forumas gali sužlugdyti daug paruoštų rinkiminių projektų. pvz. tokių kaip „mesijas putėsis” todėl, natūralui ir pasigirdo tavo „ui”. bet mes padiruošę… Skaityti daugiau »

Ar nereiktų

vadinti genocidu emigraciją,mokyklų,ligoninių uždarinėjimą,alkoholizmas,avarijos,prievartinis liberalizmas…O tie,kurie už tai atidirbinėja Briuseliui,genocido vykdytojai?

to Jascha'ai       2016-01-17 12:08

Jaša,tu Jaša, o gal Jaša-Juknevičiau? Kol sukama dainuška”rūsai puuuuola”, Lietuvėlė baigiama suvirškint liberalystinių europinių marazmatikų.Tautos, tautinės valstybės vienodai nereikalingos tiek rytų chanams, tiek vakarų nuprotėjusiems holandams,rompėjams,merkelinoms bei jų ideologijų pasekėjams.

Algimantas Zolubas

Sveikinu Vilniaus forumo deklaraciją, jei įmanoma, jungiuosi prie forumo.
Pagarbiai – Algimantas Zolubas

Laimingi

anglai ,kurie turi išmintingą vadovą,suprantantį,kad tik anglų išskirtiniai nacionaliniai bruožai jiems leido tapti gerbiama šalimi.Jis bando tai išsaugoti.Nes jei Anglija taps kaip Vokietija,Čekija ar Belgija…,tai ji taps niekuo.

simple the best

be išmintingų piliečių, be tautos atsakomybės už savo ateitį suvokimo,
tuščioje vietoje išmintingų vadovų neatsiranda.
išmintingumą reikia ugdytis.
bet pirma reikia to norėti, o noras būti išmintingu ateina tik liovusis durnai elgtis, t.y. nustojus tikėtis jog tavo darbus už tave padarys „kažkas”.

jakimaviciui

ui, kaip tu moki žaibiškai viską įvertinti. labai gabus. mes negabūs, bet net mums aišku, kad režimas nesižavi Forumu. režimas gali tik bandyti blokuot informaciją apie Forumo iniciatyvas arba skleisti gandus, banduyti marginalizuoti, sumenkinti. tu, jashka, suptantama, tikriausiai nesi težimo bobikas. tu matyt iš pranašų giminės, tad ramiu veidu dėstai ką jau regėjai degančiuos krūmuose. vistik, mums dingojasi, kad vargu ar esi nuoširdus kalbėdamas su gojais. tavo “košerinėse” pranašystėse iš po patogaus medžio pavėsio, žinai, toje košėje jaučiasi gana keistas kiauliškas skonis. ir tai tikrai ne plovas. greičiau pagal kontoros receptūrą paruoštos paplavos. suprantame kontoros susirūpinimą. logiškas susirūpinimas. juk Forumas gali sužlugdyti daug paruoštų rinkiminių projektų. pvz. tokių kaip “mesijas putėsis” todėl, natūralui ir pasigirdo tavo “ui”. bet mes padiruošę… Skaityti daugiau »

Vėl

Vėl putėsiai ėmėsi spaminimo copy paste.

Europa,bandanti

trinti nacionalinę tapatybę žlugs ar sugebės susiorientuoti į teisingą kelią.Laiko klausimas.Ir klausimas ar mums laukti,kol ji supus?Bet reikia būti pasiruošusiems griūčiai.O jei susivoks,tai savaime daug kas keisis.

neîgalumas

puteikiniai negali nevogti.
tokia jų pitratiškai nagla prigimtis
jei ne pinigus, ar partiją, tai bent komentarą pavagia.
kleptomanai…

Man vienas KGB gerbejas pasake:

Na ir kas ,kad jus nerukote,negeriate,esate darbstus,tvarkingi,dievoti,laikotes Dievo istatymu.Bet….musu vagiu,melagiu,prievartautoju,girtuokliu zymiai daugiau!Ir mes JUS uzgosime.Kas matome dabar ir vyksta sazinigi zmones tasomi po teismus vien uz tai kad sako tiesa,troksta tiesos!!!! 80% yra KGB banditu ir 10% sazinigu zmoniu.Tai didziule persvara i blogaja puse,todel blogieji visur ir laimi!

Gal

blogųjų ir daug, gal blogieji ir dominuoja bet,
teisiųjų pusėje yra Viešpaties galybė,
todėl blogieji galų gale visada pralaimi.

atkreipkit dėmesį, gerbiamieji,

į įvykius Vokietijoje,kai neva pabėgėliai emigrantai prievartavo moteris. Viskas daroma tikslingai – problem-reaktion – solution. Sukurk problemą, sulauk reakcijos – o ką jie su visu tuo darys, ir kaip mat pasiūlyk SPRENDIMĄ. Taigi ir sorošistiniai „libertaai” Vokietijos teisėsaugai kaip mat pasiūlė – ĮTEISINKIT STAMBULO KONVENCIJĄ dėl SMURTO PRIEŠ MOTERIS. O tai reiškia, kad įteisinti viršvalstybinę teisę, tokių „rėmėjų” teisę kaip viršvalstybinė Bernevernet remianti AEE GRANT. Kai nacionalinė teisėsauga jau nebeturi jokių teisių pasidomėt keistų, diplomatinę neliečiamybę turinčių komisarų atimtų vaikų, moterų bylomis. Įrodymui žr. į sosrosistinių libertarų portalą: http://www.liberties.eu/en/short-news/8884 Taigi, iš vienos pusės Soros siūlo Europai kasmet priimti po 1 milijoną pabėgėlių, iš kitos – šia problema naudojamasi griaunat valstybių suverenumą, įteisinant žmones skaldančius įstatymus? Išvada tik tokia: pabėgėlių problema… Skaityti daugiau »

geras sprendimas

forumiečiai priėmė gerą sprendimą-nesiveržt į partines varžytuves.tai savotiškas filtras ištroškusiems postų ir lovio ėdesio.sisteminės konservatorių,socdemų,liberalų šaikos taip pat negalės kelti iš piršto laužtų pretenzijų,neva,forumo dalyviai dik dėl valdžios sukūrė naują politinį darinį.

bitė

Šio portalo redkolegija in corpore yra Vilniaus Forumo nariai. Skaitytojams būtų neabejotinai įdomu, jeigu garbieji tiesiečiai pasidalintų savo įspūdžiais Forume. Būtų naudinga išgirsti kiek labiau išplėtotus atskirų punktų komentarus. Mums, piliečiams rūpi Forumo kaip reiškinio sklaida visoje šalyje. Labai svarbu, kad Forumas vystytųsi ir kituose miestuose, bútų gerai kad paraleliai pradėtų kurtis F rėmimo grupês tiek bendruomenėse, tiekmoralinį/intektualinį potencialą turinčiose įstaigose. Tuo pačiu nesena karti LS ir p. Puteikio peripetijų patirtis tarsi sako, jog derėtų būti atidiems, kad paraleliai nepradētų kurtis režimo iš už širmos diriguojami psiaudo forumėliai, kaip kad savivaldybių rinkimų išvakarêse buvo prikepta puteikiškų komitetėlių. Ar Forumiečiai turi veiksmų planą, ( nebütina pasakoti kokį), tam atvejui, kai režimas ims štampuoti fiktyvius darinius kurių pavadinimuose mirgės žodis „forumas”? Akivaizdu,… Skaityti daugiau »

>>>>>atkreipkit dėmesį, gerbiamieji

mes saviems skurstantiems, emigravusiems nesugebam padėti,tai kuo galim padėti kupranugarių augintojų palikuonims-naujiesiems kolonizatoriams? ir išvis ar mums pakeliui su tokia ES,kur svečiai plėšia,prievartauja,žudo šeimininkus,reikalauja išlaikymo,privilegijų,o valdžia liepia nesipriešint tokiai brutaliai agresijai?tokie dalykai vyksta tik karo metu,supraskt pagaliau realią situacija.kokios dar konvencijos ir teisių viršenybės,galvok savo galva ir pasirupink savim pats.

"... deklaracija ir rezoliucijos teisingos. "

„Juozapas 2016-01-17 0:35
Man patinka. Forumas tikrai geras, žmonės rimti ir protingi …”

Vienas – Kovo 11 nebalsavęs už Lietuvos nepriklausomybę (antras kartas nemeluos?),
Kitas – AT deputatas, Sausio 13 naktį atsisakęs atvykti į posėdį, nes priešintis beprasmiška.
Likę – sauja padorių žmonių praskiesta (kas galėtų paneigti) anų ir šitų įtakos agentėliais, beldikais, legaliai „įslaptintaisiais”, nelegaliais neprisipažinėliais ir keliais kinkadrebiais inteligentais.
Mišrainė. Viskas, ką turime.

Na va,

Kontoros bobikai jau loja. Kasdien tas lojimas bus aršesnis.
Tai yra Baimė. Kuo Forumas intensyviau plės veiklą, tuo didesnė bus režimo baimė, kuo didesnė baimė tvyros tarp režimo hienų, tuo režimo hienos bus agresyvesnės.
Natūralūs ir dėsningi procesai.

daugėja britų,

norinčių išstoti iš es.rašo delfi pačioje apačioje.

komentatoriui  2016-01-17 17:39

Dažnai ateitis priklauso ne nuo tų 80 proc., o nuo tų 10 proc. ir netgi 5-ių procentų kurie gali išeiti į gatvę…
Geras pavyzdys Ukraina.

Julius Puras

Valdzios tai yra mesos partiju vizijos pasirodo nesutampa su Lietuvos mokslo zmoniu vizijomis apie Lietuvos ateiti.

to atkreipkit dėmesį, gerbiamieji 18:22

Esate visiškai teisus:
būtent tokių primityvių ir atvirų, bet masių neatpažįstamų, manipuliacijų būdu kuriami galios centrai virš tradicinių religijų, tautų, valstybių ar prigimtinio moralinio įstatymo
ir prisidengiant „žmogaus laisvės”, „žmogaus teisių” ir pan. vardu karštligiškai skubama įteisinti totalinį sekimą ir diktatūrą.
Kadangi trauktis jie tikrai neturi kur
(užvaldytiems turto ir valdžios aklo geismo, ištvirkintiems perkamų malonumų pasikeisti beveik neįmanoma)
– pradedantys atsikvošėti žmonės ir tautos jiems kelia panišką siaubą,
nes anksčiau-vėliau turės atsakyti pagal įstatymą (geriausias atvejis).
Neturėkite jokių iliuzijų – „galinčiai”, kaip juos gražiai įvardijo filosofas Antanas Maceina, jau nesustos, visos priemonės tiks ir tautiečių aukų skaičius jiems nesvarbus.
Nebent susitelkusios tautos nusikalstamai neuždels ir susigrąžins joms konstituciškai priklausančią suvereno aukščiausią valdžią savo valstybėse.

Lozungai ir ne daugiau

Isreikalaukite VIESO valstybes IZDO tvarkymo INTERNETU.
Ir tai bus laaabai daug.
Oj koks zviegimas pasigirstu…

290
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top