Vilniaus Forumo nuostatos dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų

Birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvykusio renginio „Lietuva rinkimų išvakarėse: ar nušvis sąjūdinės vilties spindulys?“ metu visuomeninio sambūrio Vilniaus forumas iniciatoriai paskelbė nuostatas dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų. Kviečiame su jomis susipažinti.

Paulius Stonis. Vilniaus forumo pozicija dėl Seimo rinkimų: kontekstas ir perspektyva

Šiandien pristatomą Vilnius Forumo poziciją dėl Seimo rinkimų reiktų pasistengti priimti visų pirma ne tik kaip Lietuvos politinės sistemos ir jos ydų kritiką, bet ir kaip tam tikrą pasiūlymą eiti keliu, kuriuo po Nepriklausomybės atkūrimo praktiškai dar nebuvo eita.

Šio siūlymo aktualumu nesunku įsitikinti, vertinant jį iki šiol Lietuvoje dominuojančios valdžios ir piliečių santykio kontekste. Šį santykį galima apibendrinti paprastu, gal kiek ironišku, bet ganėtinai taikliu posakiu, kad Lietuva yra demokratiška ir nepriklausoma tik ta prasme, kad čia niekas nepriklauso nuo jos piliečių.

Su tokiu teiginiu dažnai skubama karštligiškai ginčytis, argumentuojant tuo, kad šiandien turime Konstitucijoje įtvirtintą atstovaujamosios demokratijos sistemą, tad priklausančia politine teise eiti į valdžią ir keisti šalies kryptį gali lengvai pasinaudoti kiekvienas. Tačiau tai pasakius, pamirštama ar netgi sumaniai nutylima elementari tiesa, kad demokratinės santvarkos deklaravimas toli gražu nereiškia, kad ta santvarka demokratiška turinio prasme. Deklaravimas, kad gyveni demokratinėje šalyje yra formali, bet toli gražu nepakankama sąlyga brandžios politinės demokratijos egzistavimui. Tai liudija ir mūsų pačių istorinė patirtis. Paradoksalu, tačiau sudėtingos ir biurokratizuotos demokratinės procedūros gali tarnauti kaip puiki uždanga, slepianti milžinišką pačios demokratijos stygių.

Kiek save galime vadinti modernia demokratine valstybe, kurioje piliečių nuomonė yra reikšminga ir kurioje jie turėtų galią kažką pakeisti, nesunku įsivertinti. Tereikia savęs paklausti, kodėl šiandien, egzistuojant masiškam nepasitikėjimui teismais, partijomis, Vyriausybe bei Seimu, mūsų valstybėje iki šiol neįvyko jokie reikšmingi pokyčiai, apart tų, kuriuos būtų galima vadinti tautos išsivaikščiojimu ir tendencingu nykimu. Tenka pripažinti, kad kol kas nei vieni rinkimai jokių reikšmingų pokyčių neatnešė. O ir tų pokyčių tikėtis jau beveik visi pavargo.

Už nepateisintas viltis, neišpildytus rinkiminius pažadus, rinkėjai partijas bando nubausti rinkimų metu. Tiesą sakant, tai yra vienintelė galimybė jiems tai padaryti. Tačiau, kaip rodo patirtis, visada nesėkmingai. Nusivylus vienais, čia pat skubama balsuoti už kitus, kaip ir nieko geriau nesiūlančius, bet dar valdžios neragavusius, vadinasi – „nesusitepusius“. Kiti rinkėjai renkasi dar kitą kelią – balsuoja už tuos, kurie, jų manymu, „mažiau vagia“. Tačiau kokiu būdu ir kokiais kriterijais tas tariamas „mažesnis vogimas“ bus patikrintas ar kontroliuojamas – lieka visiškai neaišku.

Susidaro itin keista padėtis ir valstybė atsiduria uždurtame rate. Po rinkimų jokių reikšmingų pokyčių piliečiai nebesitiki, todėl jei eina balsuoti (o didžioji dalis, visgi, to nebedaro), tai balsuoja vadovaudamiesi savotiška vartotojiška logika. Balsas atiduodamas už tuos, kurie gražiau, įtaigiau ir kaip galima detaliau pristatys valstybės ekonomikos kėlimo planą. Tuo tarpu didžioji dalis kandidatų ir partijų rinkėjus ir apskirtai – aktyvius piliečius – mato tik kaip „žmogiškuosius išteklius“, kurių gausus palaikymas nuoširdžiai reikalingas tik tas kelias dienas prie balsadėžių. Toks formalistinis požiūris reiškia, kad balsuojantys piliečiai toli gražu nėra laikomi lygiaverčiais ir lygiateisiais partneriais, palaikančiais ir kartu padedančiais spręsti svarbiausius valstybei klausimus. Ilgainiui supriešintiems, nepasitikintiems ir susvetimėjusiems piliečiams rinkimai tapo rutinine proga, atiduodant balsą paliudyti, kad jokio rimto pokyčio nebesitikima.

Tokiu keliu ėjome tuos porą dešimtmečių ir, panašu, kad nėra jokių prielaidų manyti, jog artėjantys rinkimai bus kažkokie kitokie. Netgi pastarieji korupcijos ir kyšininkavimo skandalai tokio keisto valstybės, partijų ir piliečių santykio nepakeis. Na, o tokią situaciją pateisinantys teiginiai, jog neva esme jauna demokratija ir „kažkada bus geriau“ mūsų politinio brandumo ir realių pokyčių siekį nukelia į neapibrėžtą ateitį. Todėl šiandien būtinas kitas kelias.

Vilniaus Forumo pozicija dėl artėjančių Seimo rinkimų ir yra siūlymas Lietuvos piliečiams bandyti eiti kitokiu keliu. Pozicijoje aiškiai ir nedviprasmiškai teigiama, kad artėjantys Seimo rinkimai patys savaime neatneš jokių permainų, jeigu juose ir toliau dalyvaus ne politiškai sąmoningas ir aktyvus šalies pilietis, bet pasyvus rinkimų spektaklio stebėtojas. Rinkimai gali tapti prasmingi kaip priemonė tokių piliečių būriui gausinti žadinant jų tautinę ir valstybinę sąmonę ir ugdant sąmoningo ir atsakingo balsavimo įgūdžius. Taip pat Vilniaus forumas neatmeta galimybės, kad Seimo rinkimuose dalyvaus patriotiški bei geros valios asmenys, nuoširdžiai norintys pasitarnauti šalies ir jos piliečių gerovei. Tvirtinama, kad jeigu tokie kandidatai pasirodytų gebantys suvokti, kad esmines permainas Lietuvoje galima įgyvendinti ne atskirų partijų ar juo labiau pavienių politikų pastangomis, o tik sutelkus kolektyvinę piliečių poveikio valdžiai valią, tokia nuostata galėtų tapti dialogo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su jais prielaida.

Atsižvelgiant į aptartą Lietuvos rinkimų kontekstą, toks siūlymas, atrodo logiškas, perspektyvus ir prasmingas vien jau todėl, kad juo bandoma sulaužyti iki šiol galiojusią minėtą abipusę vartotojišką logiką, kuria rinkimų metu vadovaujasi tiek partijos, žvelgdamos į savo rinkėjus, tiek rinkėjai, atiduodami balsus už gražesnį pažadą. Ta vartotojiška logika įveikiama Vilnius Forumo suformuotomis ir pateiktomis konkrečiomis pirminėmis nuostatomis, kuriomis vadovaujantis būtų galima spręsti svarbiausias valstybės problemas. Šios nuostatos nėra, kaip dažnai būna partijų programose, itin detaliai aprašyti, tačiau čia pat po rinkimų greitai pamirštami ekonomine ar vadybine logika grįsti pasiūlymai. Tokie jie ir neturi būti.

Pateiktos nuostatos turi būti aktualios ne tik partijoms, bet ir balsuoti besiruošiantiems piliečiams. Dar daugiau – pozicijos pabaigoje Vilniaus Forumo iniciatoriai užsimena, kad artėjant rinkimams bus paruoštas ir plačiai paskleistas Rinkėjo vadovas, kuris galės praversti kiekvienam piliečiui, vertinant kandidatus ir partijas. Rinkėjo vadovo tikslas – didinti rinkimuose dalyvaujančių piliečių politinį sąmoningumą ir skatinti jų aktyvumą.

Galiausiai, ši Vilniaus forumo pozicija dėl Seimo rinkimų turi būti priimta kaip aiškus kvietimas visiems Lietuvos žmonėms pamažu telktis ir ilgainiui tapti daug ką pakeisti gebančia viršpartine pilietine jėga, kurią vienytų bent jau sutarimas dėl Vilniaus Forumo įvardintų nuostatų. Tuo pačiu tai yra ir kvietimas tapti laisvu savo valstybės piliečiu ir piliečio sąvokai pradėti teikti visiškai naują turinį. Tokį, kokį įkvėpė Sąjūdis, ir koks paradoksaliai egzistavo netgi dar nepaskelbtos Lietuvos Nepriklausomybės išvakarėse.

Vilniaus Forumo nuostatos dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų

1988–1991 m. Lietuvos Sąjūdžio pakelta į kovą už savo laisvę, Tauta buvo vėl trumpai tapusi savo istorijos kūrėja. Šiai kovai susitelkę piliečiai buvo įgiję galią daryti realų poveikį valdžios spendimams. Vienu iš svarbiausių atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respulikos bruožų turėjo būti politiškai brandi daugiapartinė demokratija bei ją praktiškai leidžiantys įgyvendinti laisvi, sąžiningi ir konkurenciniai rinkimai.

Tačiau jau 1992 m. Seimo rinkimai parodė, kad tikra daugiapartinė politinė sistema Lietuvoje nesiformuoja, o rinkimai virsta fasadinės demokratijos spektakliais. Demokratijos ir laisvų daugiapartinių rinkimų prielaidos Lietuvoje buvo pakirstos jau pradiniu atkurtosios valstybės gyvavimo tarpsniu. Krinkantis ir iš dalies kryptingai griaunamas Sąjūdis 1991 m. liovėsi būti susitelkusi pilietinė ir politinė jėga, gebanti prižiūrėti valdžios atstovų veiksmus ir laiduoti tolesnę demokratijos plėtrą. Vykdant privatizavimą įvykęs masinis valstybės turto išgrobstymas užkirto kelią rastis socialiniam demokratinės politinės santvarkos pagrindui – gausiam ir įtakingam viduriniajam sluoksniui, o kartu ir interesų skirtumais bei realiomis ideologinėmis takoskyromis grindžiamai daugiapartinei sistemai.

Šalyje, kurios valdžia neatskaitinga piliečiams, iš principo negali būti ir valstybės bei piliečių interesus atstovaujančių ir ginančių partijų. Vadinamosios ,,sisteminės“ partijos iš tiesų yra dėl galios ir įtakos besivaržančios vienos – ,,valdžios“ – partijos frakcijos, kurios skiriasi tik įvairioms rinkėjų grupėms patraukti naudojamais pavadinimais. Nepaisant pavadinimų įvairovės ir deklaruojamų idėjinių skirtumų, šias frakcijas sieja ir daro ta pačia ,,valdžios“ partija jų realiai vykdoma vienoda vidaus ir užsienio politika. Jai būdingas abejingumas lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės reikalams bei išlikimui ir tarnavimas globalistinių politinių ir verslo struktūrų interesams. Ši politika neatitinka daugumos šalies piliečių lūkesčių ir interesų, nes tarnauja tik valdančiosios partinės nomenklatūros, aukštosios biurokratijos ir stambiojo verslo grupuočių interesams.

Vadinamosios ,,nesisteminės“ partijos yra sudėtinė ir organiška šios tariamai „daugiapartinės“ sistemos dalis. Jos skiriasi nuo ,sisteminių“ partijų tik tuo, kad turi mažiau galios bei įtakos ir valdžiai pasiekti vartoja ,,opozicinę“ retoriką. Dalyvaudamos rinkimų spektakliuose jos aptarnauja esamą politinį režimą, nes kuria ir palaiko jam reikalingą demokratinio legitimumo įvaizdį.

Artėjantys 2016 m. Seimo rinkimai patys savaime neatneš jokių permainų. Tai lemia Lietuvoje įtvirtinta fasadinė demokratija ir ją aptarnaujanti nedemokratinė rinkimų sistema. Prigęsusios, bet vis dar gyvos sąjūdžio vilties spinduliu juos galima paversti tik tuo atveju, jeigu juose dalyvaus ne pasyvus rinkimų spektaklio stebėtojas, bet politiškai sąmoningas ir aktyvus šalies pilietis. Rinkimai gali tapti prasmingi kaip priemonė tokių piliečių būriui gausinti žadinant jų tautinę ir valstybinę sąmonę ir ugdant sąmoningo ir atsakingo balsavimo įgūdžius. Taip pat neatmestina galimybė, kad Seimo rinkimuose dalyvaus patriotiški bei geros valios asmenys, nuoširdžiai norintys pasitarnauti šalies ir jos piliečių gerovei. Jeigu tokie kandidatai pasirodytų gebantys suvokti, kad esmines permainas Lietuvoje galima įgyvendinti ne atskirų partijų ar juo labiau pavienių politikų pastangomis, o tik sutelkus kolektyvinę piliečių poveikio valdžiai valią, tokia nuostata galėtų tapti dialogo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su jais prielaida.

Dialogas ir bendradarbiavimas įmanomas tik su tais Seimo rinkimų dalyviais, kurie ne tik viešai deklaruos, bet ir įrodys esą pasiryžę savo politinėje veikloje praktiškai vadovautis šiomis principinėmis nuostatomis:

• Lietuvos valstybė egzistuoja lietuvių tautos apsisprendimo teise ir jos egzistavimą pateisinantis aukščiausias pagrindas yra tikslas laiduoti Tautos išlikimą ir laisvą kultūrinę bei politinę raišką jai nuo amžių priklausančioje žemėje;

• Lietuvos valstybės suverenias galias gali apibrėžti vienintelis jos suverenas – Tauta, kurios valią turi įkūnyti jokių išorės ir vidaus veiksnių nevaržoma piliečių teisė savo iniciatyva tiesiogiai spręsti svarbiausius valstybės gyvenimo klausimus, o pirmiausia – remiantis laisvai pareikšta jų valia aiškiai apibrėžti Tautai priimtinas dabartinės valstybės suvereniteto ribas;

• Dvasinės, kultūrinės ir moralinės Lietuvos savasties pagrindas yra krikščioniškas Vakarų ir Europos civilizacinis tapatumas ir lietuvių tautos bei šalyje gyvuojančių tradicinių tautinių bendrijų šimtmečiais kuriama ir puoselėjama Lietuvos kultūros tradicija;

• Lietuvos Respublikos pilietybė turi būti suvokiama kaip asmens įsipareigojimas valstybei, o bet kokios formos įsipareigojimai užsienio šalims (įskaitant dvigubą pilietybę) leistini tik išimtiniais atvejais;

• Turi būti realiai įtvirtintas ir apsaugotas valstybinės lietuvių kalbos statusas ir aiškiai apibrėžtos jos viešojo vartojimo ribos; taip pat užtikrinta, kad viešieji užrašai ir visų tautybių Lietuvos piliečių vardai ir pavardės pasuose būtų rašomi bei viešosios paslaugos teikiamos tik valstybine lietuvių kalba; visi piliečiai turi laikyti vienodą lietuvių kalbos egzaminą;

•Valstybė privalo teisiškai ginti, saugoti ir praktiškai skatinti bei remti iš vyro ir moters santuokos, tėvystės ir motinystės kylančią prigimtinę šeimą ir kategoriškai nepritarti jokių alternatyvių šeimos formų pripažinimui ar teigiamų nuostatų apie kitokias šeimos sampratas formavimui; taip pat ji privalo gerbti tėvų konstitucinę teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus;

• Emigracija ir gimstamumo mažėjimas yra svarbiausios ilgalaikės Lietuvos problemos, todėl negali būti laikomos negrįžtamais procesais ir privalo būti sprendžiamos ekonominėmis ir požiūrį į šeimą keičiančiomis gimstamumo skatinimo priemonėmis;

• Imigracijos skatinimas nėra ir negali būti suvokiamas kaip priimtinas demografinės krizės ir jos nulemto darbo jėgos trūkumo sprendimas;
Būtina panaikinti regresinę mokesčių sistemą ir įgyvendinti mokesčių sistemos reformą, kad būtų laiduotas teisingas ir socialinę atskirtį mažinantis mokesčių naštos paskirstymas;

• Būtina kompleksinė savivaldos reforma, apimanti finansinių realios savivaldos pagrindų sukūrimą;

• Demokratinėje valstybėje turi būti pripažįstama istorinių atminčių įvairovė ir laiduojama akademinių istorijos tyrinėjimų laisvė, tačiau privalo egzistuoti nuosekli ir aiški valstybinė istorijos politika, reikalaujanti formuluoti ir švietimo priemonėmis perteikti valstybinį požiūrį svarbiausiais šalies istorijos klausimais, vadovaujantis principine nuostata, jog istorijos įvykiai ir jų dalyviai turi būti nuosekliai vertinami jų poveikio tautos išlikimui ir valstybės stiprinimui aspektu;

• Būtina stiprinti Lietuvos karinius pajėgumus, siekiant bent 100 000 nuolat įgūdžius atnaujinančių rezervo karių, kurie tarnautų visų pirma kaip galimo agresoriaus atgrasymo priemonė; taip pat užtikrinti efektyvių karinės mobilizacijos planų parengimą ir sąlygas jiems įgyvendinti;

•Būtina įgyvendinti Konstitucinio teismo reformą, grindžiamą nuostata, jog jis negali vykdyti pozityviosios teisėkūros funkcijų, o Lietuvos teisės aktų atitikimą Konstitucijai vertinti gali tik po to, kai visų lygių teismai, taikydami minėtąjį teisės aktą, nepajėgė tinkamai išspręsti konkrečios bylos;

• Nesugebėjimas įgyvendinti savalaikės liustracijos buvo lemtinga politinė klaida, tačiau ir šiandien yra tikslinga ir būtina išviešinti visą archyvinę medžiagą apie su okupaciniu režimu sovietinėse politinėse ir represinėse struktūrose kolaboravusius asmenis;

• Švietimo sistema turi būti reformuojama atmetant „į vaiką orientuoto ugdymo“ nuostatą ir remiantis ugdymo filosofija, kurios pagrindu turi tapti tautos kultūros ir ugdymo sąveika, o tikslu – žmogaus dorinio, tautinio ir politinio ugdymo stiprinimas, suteikiant rengiamiems profesionalams ne tik dalykinį, bet ir bendrąjį kultūrinį išsilavinimą;

• Aukštasis mokslas turi būti vienodai prieinamas visiems pagal sugebėjimus ir pasirengimą; vienodo prieinamumo principas turi galioti ir studijų metu – visi mokosi arba vien tik valstybės finansuojamose studijų vietose, arba visi moka vienodą studijų įmoką.

Paskelbus partijų rinkimines programas ir įvertinus jų turinį, rudenį bus parengtas ir visoje Lietuvoje dideliu tiražu išplatintas Rinkėjo vadovas, kuriame numatoma pateikti detalią partijų rinkiminių nuostatų analizę ir politinį vertinimą.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
96 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Per daug

žodžių. Ne to dabar reikia. Nejaugi nesuprantat?

zaratustra

Pagrindų pagrindas turėtų būti pakeista rinkimų sistema.
LR Konstitucijos 55 str. aiškiai parašyta, kad LR yra 141 Seimo nariai, kurie yra renkami tiesiogia ir lygia teise. Reiškia, kad rinkėjas atėjęs į rinkimų apylinkę PATS pažymi „kryžiuką“ už tą Seimo narį, už kurį balsuoja. Pilietis turi tik vieną balsą.
Todėl jokių partinių sąrašų, o balsuoti taip, kaip buvo balsuojama pirmuose rinkimuose į Aukščiausiąją tarybą.
(Tik paskui, paslapčia, tautai nieko nežinant, buvo padarytas perversmas rinkimų sistemoje.) Štai kas svarbiausia.

Citramon

Pagaliau išmintingieji kurmiai išgimdė Receptą, brač! Pusę metų nėšti svirduliavo nu ir va, pagaliau. Pagaliau „leu leu leu”! Šokimtrypkim ir dainuokim! „Kas nešokinės tas ne”. Joooooooooo…. Varlės šokinėjimas prieš dalgį. Kam tiek mokytis ir tiek vargti, kad išgimdyti tokį šviką? Net mano bobutės švogerio arklio vaikui aišku, jog tas didžiai giliamintiškas forumo kūrinėlis mūsų situacijoje yra ne ką naudingesnis, nei nabašnykui kmynų arbatos kompresas. Kaip tiek protingų galvų nemato, kuo pradėjo rašyt ir kuo pabaigė? O juk pradžia tikrai gera. Viskas išdėstuta kaip ir yra- dzemokracija yra fasadinė, santvarka butaforinė, o rinkimai yra tik cirkas asilėliams. Su diagnoze tai viskas tvarkoj, surašyta teisingai, ale „receptas” tai tik kašpirovskių/čumakų ar kitokių šundaktarių vertas. Visiškas skystimas. Šaukšto nuoviras skiestas vandeniu. Visiška impotencija… Skaityti daugiau »

Tulžys Petronėlis

Punktai surašyti ant popieriaus kai kurie svarbūs ir teisingi, kai kurie labai svarstytini (pvz. pilietybės kl.). Tokių panašių popierių su visokiausiais reikalavimais, kaip andai – liustracijos yra patrankų šūviai į orą iš tuščių. Ką gali Forumo popieriai, nors ir patys teisingiausi jie būtų, parašyti kabinetuose protingų žmonių? Ogi nieko. Galit muses mušti su tais popieriais savo kabinetuose. Va, koks jums atsakymas į jūsų miglas, kaip elgtis rinkimuose.

Raigerdas

Labai, labai, labai gerai atliktas Vilniaus forumo darbas. Puiki, tiesiog adatos tikslumu atlikta analizė. Labai svarus žodis ir objektyviai įvertinta „partijų” veikla, kurios iš tikrųjų jokiomis politinėmis tendencijomis nespinduliuoja. Yra paprastos savo egoistinius norus ištroškusios patenkinti grupelės, kurių vadai net nelabai supranta, kas vyksta toje Lietuvoje. Klaikiausia yra tai, kad jie net nenori girdėti, nenori matyti realiai egzistuojančių Lietuvoje problemų, nes jeigu jau pamatysi, tai reikia jas spręsti. O spręsti problemą, tai čia jau yra sunkus darbas, reikalaujantis ne tik norų, bet ir kompetencijos, doros ir toliaregiškumo. Bet pagrindinis Vilniaus forumo nuopelnas yra tame, kad jis aktyvuoja piliečius apginti Lietuvoje šeimą. Tai super svarbus ir super reikšmingas dalykas. Vilniaus forumas aiškiai pasako: šalin savo purvinas rankas nuo šeimos. Norit patenkinti… Skaityti daugiau »

Klausimux

Ar gali piliečiai neiti į rinimus įteisinti valdžios?
Gali, prievartinės prievolės kaip prie stalino kol kas dar nėra.
Klausimux:
Ar gali piliečiai atvirai agituoti neiti balsuoti už valdžią?
Aišku, kad gali. Neseni įvykiai parodė jog tai net labai galima ir teisėta.
Pamenate, kaip valdžia nuo mayrioškos iki papūnėlio balkonėlyje oficialiai gvoltu ragino kad neitumėm balsuoti refetendume?
Vat ir mes galim raginti neiti balsuoti.
Dėsnis „vsio zakonno” , padirodo turi du galus.:)

Lietuvos Poilsio Partija

Lietuvos Poilsio Partija skelbia, kad į rinkimus neis.

Eis į Di Si, eis eis-

liberastai, avinai, gaidžiai, raigaidžiai ir matrioškiniai padlaižiai

Žiūronas

„Teisę žinoti” žiūronyjau. Tai Žpavilionis vėl šneka užuominom ir duoda suprasti, kad karas už mėnesio ar kelių savaičių. Jei tas tipelis žino, o jis gali ir žinoti patys žinot iš kur, tai jokie rinkimai ir neįvyks, norim mes to ar nenorim. Tą rinkimų dieną vis vien kažkaip bus. Negali taip būti, kad niekaip nebūtų, kaip sakė šaunusis kareivis Š.
Išvakarėse, matydami, kaip yra, ir nuspręsime, kur eiti. Galima gal tik bendrai sutarti, kad neisime, kur pasiūs.

juza

Ar prisimenate nors vieną respublikinės reikšmės boikotą,kuris padėjo pasiekti savo tikslą?

periskopas

Vyyyskas pagal planą Stre Koza.
Jeigu rezidentė Ožka/Koza pamatys jog rinkimų teikalas darosi bergždžias, be abejo, kaip sako tikrų saugumiečių sūnaitėlis bus vajna.
Tiksliau vienas Kailių lupimo akademijos absolventas padarys pasdlaugą kitai kailialupystės studijų kursiokei- suteiks brolišką pagalbą penkioms minutėms įvažiuodamas tanku į mūsų kopas.
To tikrai pakas sukelti isterijai „dabarjautaitikrairuuuuusaipuolaaaa!”.
Paskelbs karo padėtį ir nepatenkintus tarybų valdžia ištrūčins.
Toks scenarijus visada yra lubiankos zapasnyko NZ.

O ar kada

Pas mus buvo bandoma organizuotis boikotui?
Boikotuoti machimas kai norisi valgyti gana sudėtinga, ypač kai be machimų kitokių nėra.
Boikotuoti rinkimus yra lengviau nei lengva- tiesiog neini ir dar anei ničnieko neprarandi.
Pasipriešinimas nepajudinant nuo sofos šiknų!
Kuo blogai?
Na, chuntos režimui, va tiem gal ir blogai.
Nebesigautų pliaukšti apie brangiųlietuvosžmonių parodytą pasitikėjimą.
Špygą urodams, o ne pasitikėjimą!

Raigerdas

Paskaičius kai kuriuos komentatorius kilo toks įdomus įspūdis apie tas rašančias personas, kurios labai panašios, lyg tai, vyktų Švonderio ir Šarikovo dialogas. Veiksmo vieta – Lietuva, laikas – iki 2016 m. Seimo rinkimų visa vasara. Klausimux: Ei, ko miegi? Žirnių košė: O ką? Klausimux: Einam, ką nors sugriaunam? Žirnių košė: O ką? Klausimux: Nesvarbu ką. Paprasčiausiai ką nors…Nejaugi nėra ką griauti? Žirnių košė: O ką? Klausimux: Bet ką…Tu Putiną myli? Ko tyli? Tai myli ar nemyli? Žirnių košė: Aš jo pinigus myliu…O ką? Klausimux: Bl…, koks tu ne patriotas… Žirnių košė: Ne patriotas, o ką? Kai matau pinigus, tada aš patriotas. O tu ką Putinui be pinigų dirbi? Iš idėjos? Tu idėjinis? Mačiau tokių idėjinių. Geriau neknisk man proto su… Skaityti daugiau »

Periskopui

Sutirštinat. Pažiūrėkit laidą ir pamatysit, pagal kieno ir kokį, dar iki galo nesuvaidintą, scenarijų ji padaryta. Neuriu abejonių, kad laidai scenarijų rašė žvalgybos. Klausimas tik tox, kieno žvalgybos iš tikrųjų kuo prisidengusios?

raigaidy

eik tūpt ant laktų, matrioškini pakalikėli.
nesėdėk prieš veidrodį rašydamas, tai ir nesivaidens visur pijokai.

Periskopas

Nežiūrau sisteminių debiliavizijų. O nesisteminių nėr.
Viskas ką rodo per dėžę yra padaryta vienokiu ar kitokiu smegenų plovimo tikslu.
Koks skirtumas- ar tie makaronai „po flotski” ar spagečiai a la bolognese.
Makaronai ir afrikose tik makaronai.

Periskopui Žiūronas

Be reikalo brokyji makaronus. Nors ir kokie gliaumuoti ir nuovartiniai (iš rus. otvraitieljnyj)jie būtų, suvokti iš ko jie padaryti ir kodėl tau brukami, labai verta. Gal primiršai, ko Leninas mokė – studijuoti ir permanyti priešo makaronus. Taigi – jis mus mokė perprasti jį patį.

Periskopas

Matai, mūsų tarnybos yra tokios, jog sau po nosim liūlio nemato.
Vyrukai yra perdėm užimti veislinių ponų aptarnavimais. Na dar dalį garo antitarybinių nuomonių reiškėjus gaudydami išeikvoja. Visa kita yra tik darbų imitavimai.
Tikros tarnybos dirba tyliai. Darbus daro ir nešneka.
Šneka skūpiai tik kai darbai tikrai padaryti būna- šnipai ir diversantai išgaudyti, priešų kląstos ir užmačios guli išverstais viduriais ant stalo su įrodymų krūva pšalimais.
Tas mutniakas kurį pilsto ausrinosmarinos sūnaitėlis yra kažkoks šamarliakas. Kisielius.
Vienintelis vertas dėmesio faktas yra to ponaičio intensyvus piarinimas ir galimų jo stumdomų scenarijų intencijos.
Mus ruošia, plauna smegenis, koduoja.
Kam?
Kasdien matysis vis ryškiau.

Pasiūlymas

Liustracija, po to Kastracija, po to Reanimacija, po to Rebilitacija ir Reinkarnacija

Julius Puras

Pradėti vertinti politikus ir jų darbus ir jų programas tai didelis ir labai pagirtinas darbas.

puiku, rusai, žydai ir komunistai nekalti

ir laikas jau neliustruotus kgbistus-pedofilus paskelbti šventaisiais

ruta

Dalyvauti rinkimuose , manau , reikia , BET isbraukti VISUS !

Warna

Nu gal tikrai reiketu pabandyti nors karta neiti is vis? Tegul pasiunta su savo kandidatais ir popierinem programom.

VaidasVDS

Juozapai, sakai reikia kovoti, kad rinkimai neįvyktų. Bet juk reikia aiškiai pasakyti, kad tai beveik visiška utopija. Tam, kad jie neįvyktų reikia, kad daugiamandatinėje apygardoje į rinkimus ateitų mažiau nei 25 % visų rinkėjų. Per praeitus rinkimus į daugiamandatę apygardą atėjo beveik 53 % rinkėjų. Ir šiais metais į rinkimus eis panašus skaičius rinkėjų, gal kiek mažesnis. Be to nepatenkinti valdžia dažniausiai balsuoja kojomis, o valdžia pasirūpina, kad tokie dar ir išsiregistruotų. Praeiti rinkimai, referendumas dėl žemės parodė, kad kritinė protesto masė svyruoja nuo 100.000 iki 300.000 žmonių, o tai viso labo apie 10 % rinkėjų ir tai dalis jų ir taip nevaikšto į rinkimus arba balsuoja už kokias nors smulkias partijas. Kaip valdžia kontroliuoja didžiąją žiniasklaidą puikiai parodė referendumas… Skaityti daugiau »

Nežiniux

Kiek pagal R. įstatymą turi ateiti balsuoti, kad rinkimai į Seimą būtų užskaityti kaip įvykę. Turėkite galvoje, kad su rinkimais į Seimą jie dar paskelbs ir referendumą pilietybės ar kokiu kitu klausimu, kur dalyvauti reikės.
Nesėkmingas boikotas yra total košmar.

reikalingas

tribunolas, o po to jau rinkimai

Nuomonė.

Neįvykus rinkimams būtų įvestas prezidentinis valdymas.

prezidentinis valdymas yra gerai

žinotų žmonės, ką konkrečiai reikia pakarti 🙂

Pikasas

Skelbiamos Vilniaus Forumo nuostatos pateikia dideli šūsnį gan deklaratyvių teiginių bei aiškinimų, kurių gausoje nelengva apčiuopti esmių esmę. Net kyla abejonė ar ji, ta esmė čia egzistuoja. Dar daugiau. Jaučiams netgi piktdžiugiškas pasitenkinimas, kad Lietuvoje daug kuo nepasitikima. Netgi prasišviečia siekis, kad nepasitikima būtų dar daugiau. Tai vestų į dar didesnį politinį nihilizmą ir orientacijos praradimą. Visuomenė turi tiek demokratijos, kiek ji pajėgia jos susikurti. Kai kūrybinis procesas visaip trukdomas visokių pseudoteorijų kūrėjų, rezultatas dažnai būna apverktinas. Patiko sekanti frazė, kurioje matau pozityvią prasmę: (cituoju) „…neatmestina galimybė, kad Seimo rinkimuose dalyvaus patriotiški bei geros valios asmenys, nuoširdžiai norintys pasitarnauti šalies ir jos piliečių gerovei.” Būtent tai ir būtų kelias teisingumo ir tiesos link. Visokie skatinimai neišsakyti savo nuomonės rinkimuose yra… Skaityti daugiau »

Prerzidentiniam

Genialu. Kariami žmonės, pagaliau sužinos, kas jų korikai.

buratinas

visi į rinkimus!

visi

loškim teleloto!
visi laimėsim po milijoną.
jeigu visi lošim -visi ir gausim po puodą.
garantuotai.
šį kartą tikrai.

reikalingasui

Vėjus kalbi. kas tą tribūnolą inicijuos? Kas skelbs. Ir iš kur tokie pridurkai dygsta, kurie svaidosi frazėm, neturinčiom nieko bendro su realybe ir galimybėm tuos fantazmus įgyvendinti. Ar tik ne Puteikis būsi?

Stebėjau

Apie rinkiminę sistemą tylu. Dalyvavau stebėtoju ,apylinkėje kur visus pažinojau, tris kartus. Daugiau balsuoti ranka nekils,jei nebus vardinio balsavimo. Noriu matyti už ką balsavau ir po trijų mėn. Už svetimus agentus balsuojame ar už Dalią,Vytautą,Neringą,Povilą, kuriuos visi žino ?

To stebėjau

Kai stebėtojo galvoje toks jomarkas, ko norėti iš rinkėjo?

EiSi

Nuo apačios pradėti reikia. Į žmones reikia eiti ir su jais šnekėtis. Reikia bandyti padėti sau ir šalia gyvenantiems žmonėms susigrąžinti bendruomeniškumo jausmą iš kurio anksčiau ar vėliau kyla bendra iniciatyva bendrai apgalvotiems bendriems veiksmams. Geri tokių iniciatyvų rezultai būtų puiki motyvacija ir jas darantiems ir dar abejojantiems. Turintys bendrą tikslą ir veikiantys kartu – didžiulė jėga. Kai apačioje tai bus suprasta, tik tada kažkas realiai pradės keisti.

Tarabilda

Tiesiog jau matau, kaip bus. Prieš pat rinkimus didieji klanai (partijos) suvaidins rimtą „razborkę” ir įpainios į ją avinų visuomenę. Daugeliui juk maga sudalyvauti muštynėse, pasimojuoti kumščiais, nesuvokiant, kad muštynės tik imitacija, o visi smūgiai į tuštumą arba vatinę iškamšą.

Leila-Rachele

Perskaičiau. Nuoširdžiai gaila VF aktyvistų ir jais patikėjusių žmonių grupelės. VF nesuvokia XXI a. pr. politinių procesų esmės ir technikos Europoje ir ES; nesuvokia globalios politikos ideologinio poveikio mąsto politiniams užkampiams ir todėl negali adekvačiai projektuoti politinės situacijos Lietuvoje; dauguma jo deklaruotų siaurų nacionalistinių tikslų pasenę maždaug šimtmemčiu ir galėtų būti aktualūs tik XX a. pradžiai. VF deklaruojami tikslai ir praktikuojama veikimo taktika kažkuo primena beviltiškas Ketverių metų Seimo reformas ir T.Kosčiuškos sukilimo laikų (XVIII a. pab.) situaciją, kai save vadinantys patriotais ne tik, kad nepagelbėjo valstybei, bet labai sparčiai dargi priartino jos galą… . Tuo metu, kai pasaulio civilizacinis (polinis ir kultūrinis) avangardas prancūzai giljotinavo savo absoliutinį karalių, istorijoje beviltiškai pasiklydę lenkai-litvinai bandė vežimą statyti prieš arklį ir XIX… Skaityti daugiau »

Arnė

dėkui Forumo dalyviams, kad rūpi beviltiška rinkėjo (ir valstybės) situacija. Lauksime veiksmų ir labai aiškios informacijos.

Arnei

pabos tamstai laukti…

kazokai rašė laišką sultonui

forumas rašo atmintines cirko žiūrovams

lietuvys

Viltis -mūsų motina!

Bus kaip nebus

Dvaro kumečiai vietoje blogų tijūnų išsirinks gerus, švelnius ir pūkuotus.

Rįžtas

Nebelipsim ant seno grėblio! Lipsim ant naujo.

lidlandija

-Makaronų, makaronų, kam pigių makaronųūūūūū?!

rinkimų lopšinė

kam saldainį
kam piliulę
kam tiesiog smagiai
į liūlį

Шапказакидательство

Rinkimų atmintinėmis negyvai užmėtysim režimą

наперсточник Лохотрон Поликарпович

Žaiskim pagal Mūsų taisykles

rot front

Тягивуоя лиетувишка демократия бе русишко твайко

dėžė

Ką rinkti asilams pasakys televizorius

96
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top