Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Pro Patria

Kaip ir buvo galima laukti, Seimo rinkimai sukėlė dar vieną apgailestavimo ir pasipiktinimo dėl antisisteminių partijų nesugebėjimo susivienyti bangą. Kartojama ta pati jau nuvalkiota mintis: sumaišties ir visų antisistemines partijas kamuojančių bėdų ir nesėkmių priežastis – nenorėjusių daryti kompromisų ir susitarti vertybiškai artimų ar net vienodų partijų lyderių ambicijos. Tokia nuomonė yra ne tik nepagrįsta – ji yra visiškai klaidinga. O kadangi dar yra labai populiari ir tvirtai įsišaknijusi – žalinga ir net pavojinga tautos ir valstybės ateičiai. Jeigu pagrindinė kliūtis susikalbėti būtų lyderių ambicijos, jau seniai būtų susivienyta. Žinoma, ambicijos politikoje vaidina tam tikrą vaidmenį. Bet derantis dėl svarbių dalykų jos visada būna šalutinis veiksnys. Patologinio ambicingumo atvejai – itin reti. Tikroji ir didžiausia kliūtis susitarti yra visai kita – tai principiniai nuomonių ir požiūrių skirtumai esminiais klausimais. Susivienyti sutrukdė ne ambicijos, bet neįveikiama praraja tarp tariamo ir tikro antisistemiškumo.

„Visi jie panašiai (vienodai) kalba“ – šitaip paprastai atsako vienybės trūkumu besipiktinantis pilietis paklaustas, kodėl jis mano, jog vadinamosios antisisteminės partijos yra vertybiškai artimos. Polinkis vertinti politikus ir politines jėgas pagal jų sakomus žodžius, o ne domėtis ir tikrinti tai, kiek tuos žodžius atitinka darbai – būtent šis sunkiai išraunamas įprotis yra visų laikų demagogų jėgos šaltinis ir nesuskaičiuojamų tautas ir valstybes ištikusių bėdų ir nelaimių priežastis. Demagogas – liaudies vadovas ar veikiau (su)vedžiotojas. Tokia yra tiesioginė šio žodžio reikšmė. Būtent demagogija, arba menas įtaigiais žodžiais patraukti ir apgaudinėti piliečius nukreipiant jų dėmesį nuo tikrųjų vedlio tikslų ir darbų sukūrė palankią dirvą suvešėti jau ketvirtį amžiaus Lietuvoje egzistuojančiam ir iki šių rinkimų klestėjusiam valdomos antisisteminės opozicijos reiškiniui.

Iš tiesų, Lietuvoje šalia vadinamųjų sisteminių nomenklatūrinių partijų gyvuoja besiskelbiančių antisisteminėmis nedidelių partijų tinklas. Kur kas tiksliau būtų vadinti jas valdomomis tariamai antisisteminėmis partijomis. Jos yra absoliučiai būtina pseudodemokratinės partinės sistemos dalis ir jos atraminiai stulpai, laiduojantys sistemos stabilumą ir išlikimą. Imituojamos fasadinės demokratijos sąlygomis neįmanoma atvirai uždrausti opozicinių sistemai politinių jėgų nesugriaunant demokratijos spektaklio ir nepakenkiant tos demokratijos įvaizdžiui. Todėl sukurtas tariamai antisisteminių partijų tinklas. Jo paskirtis – kontroliuoti savo padėtimi nepatenkintus piliečius ir reguliariai išleisti juose susikaupusio pykčio ir protesto garą. Tokios partijos, o ypač iškalbingiausi jų lyderiai, sugeba įtaigiai kalbėti apie visuomenės skaudulius, dažnai įvardija juos taikliai, o svarbiausia – žada lengvai ir greitai juos išgydyti. Šitaip surenkami patiklių piliečių balsai, atveriantys tokiems veikėjams Seimo duris. Vėliau šie balsai paleidžiami vėjais, nes tariamieji antisisteminiai politikai vykdo didžiųjų sisteminių partijų valią. Nepaklusti, arba veikiau pademonstruoti rinkėjams tariamą nepriklausomumą ir savarankiškumą, jiems leidžiama tik tais atvejais, kai priimami nereikšmingi įstatymai. Jie patys taip pat nėra suinteresuoti, kad būtų iš esmės sprendžiamos jų rinkėjams svarbios problemos. Mat jas išsprendus būtų prarastas jaukas, leidžiantis toliau likti reikalingiems rinkėjams ir medžioti jų balsus kituose rinkimuose. Šis ,,antisisteminis“ žaidimas tęsiasi jau ketvirtį amžiaus. Jis buvo nepaprastai veiksmingas ir naudingas sisteminei nomenklatūrinei partokratijai. Per šį laiką taip ir neatsirado net mažiausią pavojų jos valdymui galinti kelti antisisteminė politinė jėga.

Svarbiausias tik ką įvykusių Semo rinkimų rezultatas yra tas, kad šis iš principo galintis trukti neribotai ilgą laiką valdomų ir manipuliuojamų tariamai antisisteminių partijų žaidimas pagaliau baigėsi. Jį nutraukė neseniai įsteigtas Nacionalinis susivienijimas (NS) – sąjūdinė ir vienintelė iš tiesų antisisteminė partija. Tai nėra pigi savigyra. Mat egzistuoja ir seniai žinomi aiškūs kriterijai, leidžiantys patikimai atskirti iš tiesų antisisteminę ir opozicinę politinę jėgą nuo sistemos valdomų ir antisistemiškumą tik žodine retorika imituojančių tariamai antisisteminių darinių.

Pirmasis tikrai antisisteminės politinės jėgos požymis – kryptinga ir ilga visuomenės politinio švietimo ir ugdymo veikla, kuri yra būtina siekiant paruošti dirvą esminiams politiniams pokyčiams. NS kūrėjai ją vykdo daugiau kaip 15 metų: 2004 m. buvo sukurtas visuomeninis judėjimas „Kitas pasirinkimas“, 2011m. – patriotinio jaunimo sambūris „Pro Patria“, 2016 m. – Vilniaus Forumas. Vadinančios save antisisteminėmis partijos tokios veiklos ne tik nevykdo, bet vertina ją atsainiai kaip nenaudingą ir beprasmišką. Joms prioritetas yra kuo greičiau patekti į valdžią, todėl vadovaujamasi nuostata, kad šiam tikslui pasiekti pakanka rinkimų metu piliečiams kalbėti tik apie jiems aktualius, bet iš esmės trumpalaikius ar net vienadienius praktinius reikalus;

Siekianti įgyti piliečių pasitikėjimą tikrai antisisteminė ir esminių reformų siekianti partija turi telkti nepriekaištingos moralinės ir profesinės reputacijos asmenis, kurių autoritetas palengvina partijos idėjų ir programinių nuostatų sklaidą. Tokioje partijoje ir juo labiau jos rinkimų sąraše negali būti asmenų, glaudžiai bendravusių su tautą ir valstybę griovusiomis nomenklatūrinėmis sisteminėmis partijomis arba aukštas ir įtakingas pozicijas ir pareigas turėjusių tokių partijų narių. NS šios nuostatos griežtai laikomasi – nei partijoje, nei rinkimų sąraše nėra buvusių įtakingų kitų partijų ir Seimo narių. Tuo tarpu kitos tariamai „antisisteminės“ partijos arba įtakingi jų veikėjai yra aktyviai bendradarbiavę su sisteminėmis partijomis arba dalyvavę jų veikloje, kai kurios iš šių partijų iš esmės yra perėjūnų ir perbėgėlių iš nomenklatūrinių partijų sambūriai.

Antisisteminė partija privalo turėti iš tiesų alternatyvią Lietuvos raidos viziją ir jos įgyvendinimo politinę programą, kurią būtų galima priešstatyti „globalios Lietuvos“ vizija grindžiamai „Pažangos srategijai 2030“. Tokiai alternatyvai suformuluoti būtina turėti reikiamas intelektualines pajėgas. Kaip parodė rinkimų debatai, jas turi tik NS, kurio kandidatai įstengė lygiavertiškai diskutuoti su sisteminių partijų kandidatais ir juos net pranokti.

Tik antisisteminė sąjūdinio tipo gyva ir veikli partija gali vykdyti visavertę rinkimų kampaniją. Sąjūdžio jėgos ir sėkmės šaltinis prieš trisdešimt metų buvo, įvardijant A. Rupšytės žodžiais, „juodadarbių tinklas“ – gausus būrys veiklių judėjimo dalyvių. Būtent jie sunkiu kasdieniu agitavimo darbu nukalė Kovo 11-osios Aktą. Tokį veiklių žmonių tinklą turi tik NS – visoje Lietuvoje dirbo gausios ir stiprios talkininkų grupės. Dalyvauti rinkimuose tik pasirodant oficialiose debatų laidose, anonimiškai siunčiant rinkiminę medžiagą paštu arba skleidžiant žinią virtualioje erdvėje kitais būdais yra beviltiškos pastangos. Būtina tiesiogiai bendrauti su piliečiais – „antisisteminės“ partijos šito daryti neįstengia, nes neturi pakankamo skaičiaus veiklių narių ir rėmėjų.

Norinti įgyti piliečių pagarbą ir pasitikėjimą antisisteminė partija negali dėl vienadienės naudos sudarinėti konjunktūrinių ir ciniškų sandorių ar koalicijų su nomenklatūriniais politikais arba sisteminėmis politinėmis jėgomis. Lygiai taip pat pretenduojantiems į antisisteminių politikų statusą veikėjams nedera nuolatos kaitalioti savo pažiūrų, programinių nuostatų ir politinio proceso dalyvių, reiškinių ir konkrečių įvykių vertinimų. Visų tariamai antisisteminių partijų ir politikų skiriamasis bruožas – konjunktūriniai sandoriai ir trumpalaikių pragmatinių interesų sąlygoti pažiūrų kaitaliojimai yra neatskiriama jų veiklos dalis ir vertinami kaip su antisisteminės politikos siekiais suderinamas ir pateisinamas elgesys.

Svarbiausias tik ką pasibaigusių rinkimų rezultatas yra tas tas, kad į politinę ir rinkimų areną išėjus NS, šalyje atsirado jokių galių centrų nevaldoma antisisteminė politinė jėga. Pirmą kartą susiformavo ne žodinė-retorinė, o reali ir veiksminga opozicija nomenklatūriniam-oligarchiniams režimui. Tai reiškia, kad baigėsi Lietuvos politinio gyvenimo tarpsnis, kai antisisteminėmis besivadinančių politinių jėgų lauke veikė tik butaforinės ir bejėgės, visiškai valdžios ir specialiųjų tarnybų kontroliuojamos ir manipuliuojamos „sistemiškai antisisteminės“ partijos. Šios valdomos tariamai antisisteminės partijos ketvirtį amžiaus diskreditavo pačią opozicinės politikos idėją ir stabdė natūralią Lietuvos politinės ir partinės sistemos raidą. Jų sankloda, ištisus dešimtmečius vaidinti vienijimo spektakliai su „apskritais stalais“, imituojamomis lyderių „derybomis“ nueina į praeitį. Visiškai klaidinga manyti, kad pagrindinis antisisteminių politinių jėgų stovyklos uždavinys prieš rinkimus buvo susivienyti ir pagaliau įgyvendinti tikslą koaliciniu sąrašu įveikti Seimo rinkimų barjerą.

Tikrasis tikslas, kurio siekė ir toliau sieks NS buvo išgryninti antisisteminės politikos lauką ir nubrėžti aiškią skirtį tarp egzistuojančiai nomenklatūrinei partinei sistemai priklausančių tariamai antisisteminių partijų ir NS – vienintelės sąjūdinės ir iš tiesų antisisteminės Lietuvos politinės jėgos. Šis tikslas pasiektas. Atsivėrė nauji ir kur kas platesni ir šviesesni antisisteminės politikos horizontai. O su jais gimė ir viltis, kad pagaliau pavyko ištrūkti iš į beviltišką sąstingį ir aklavietę Lietuvos politinį gyvenimą įstūmusio valdomos ir imituojamos tariamai antisisteminės politikos užburto rato.

propatria.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
57 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
kis

Sakyciau vienyti reikia ne partijas,o zmones kuriems reikia pasiulyti realius dalykus.Siandiena atsiranda kaskart nauja partija,net ir su gera programa,bet apie ja niekam nera zinomu,jie nera nieko padoraus nenuveike,O muzikai Zemaiciu ir Lietuvos tiki pazadais,kitu per 30 metu jau siknos priaugusios prie kedziu ir neatplesti,beje i seima einama jau seimomis ir giminemis,o lenda i valdzia su vienu tikslu-paserti savo inorius prie lovio.Kiek buvo triuksmo sukelta ,kad lenkai,kuriu 200 berods tukstanciu,atrado tolimas gimines,o svogriai Gabrielius ir kitas nebrendyla bijosi ,o kur Gentvilai ir kiti,kiek ju prie seryklu?Mes perdaug idealizuojame,pradziai gal duokite materialiu vertybiu,parodykite kad tikrai galite,kad ir LRTV suvaldyti,ar miestu ,miesteliu prichvatizuota Mateliu ir dziugeliu spauda,korona geras pretekstas falsifikacijos,gerai,kad dar nebalsavome ant kelmu,kaip rusijoje,kur tie stebetojai,kurie stebetu?Pasikapstyti cia rastumei ne tokiu dar… Skaityti daugiau »

NS vadovai dėl kracho niekuo dėti? :)

NS pralaImėjo žiauriai dėl vedlių kaltės… Radžvilo kompanija komiteto pavidalu EP rinkimuose gavo 42 tūkst. polit. tautos likučių balsų.,o dabar jai- NS pavidalu- liko 25 tūkst. balsų.Tai baisus ir nebepataisomas rinkėjų praradimas,dėl kurio kalta ,visų pirma, ne ONS jėga,bet nevykusi, neadekvati vedlių strategija… Lietuvos valstybingumo ir politinės tautos likučių praradimas,o ir pačios nevykėlės ir nesavikritiškos NS sunykimas jau neišvengiami, nes šių procesų NT (nesugrįžimo taškas) jau buvo praeitas rugsėjo 6 d. 2024 m. jau nebebus nei NS,nei jėgų sukurti nacionaldemokratų koaliciją,o LR atsidurs federacinėje Europoje. Viešai visą laiką teigiau,kad NS laukia kelių procentų krachas būtent dėl antisąjūdinės skaldytojiškos politikos, ,veidmainystės, pasipūtimo bei negebėjimo suvokti,kad suzombintoje lietuviakalbėje Lietuvoje dar už 4 metų nebeliks net teorinės galimybės susiburti į bendrą kumštį, o… Skaityti daugiau »

tiek

pritariu Radžvilui.O sekantiems rinkimas ta jo partijukė galėtų šaliai „duoti” dar bent tris savarankiškas Lietuvos „gelbėtojas” (aišku – tik antiistemines) su naujais, negirdėtais lyderiais (be demokratijos ir Lietuvos išgelbėjimo norinčiais tik pabūti valdžioj:- labai girdėti bruožai,ania?).Belieka pridurti : gal dar kas pageidautų ?

Bronius

Pirmas ratas parodė, kad rinkimai tai pelkė, arba šiek tiek paklastota, reikėjo jungtis su Naglio Tautinkais,nors ten jų plakatai su besibiksuoti norinčiu Kristupu, atrodė kaip nonsensas, kas provincijoje gaunančioje po 200 nori kažkokių permainų? Reiks dar 10 metų laukti kol babulkos su naftalininėmi beretėmis pakratys kojas.

-:)

labai juokinga stebėti kai naglistai juozaitininnkai, dagistai etc lenda į ns tinklalapius išlieti apmaudo virkaudami ir keikdamiesi kad šie su jais nesijungė. Kas kliudo jums susikurti savo tinklalapius ir ten rypauti? ar daugmaž artikuliuotų minčių nerandate kas išdėstytų? apie sisteminukų pilkuosius eilinius, lendančius pasiplūsti, net nekalbu. tokie maždaug kaip dėmesio stokojantys delfio nesubrendėliai komentatoriai

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Pasipriešinimui bei savigynai, kviečiami žmonės į Kauną į Dainų slėnį spalio 24, 14:00. Apie tai
va čia (nuo 1:05:40)
https://www.youtube.com/watch?v=q-SbCvZYH9w
(Patartina pamatyti visą vaizdo įrašą)
– Seimo rinkimų spektaklyje aiškėja nusikalstamas sukčiavimas ir apie tai reikia kalbėti su gaujų užvaldytosios Lietuvos r bei tv (LRT) sklaida.
– Kada renkamės LRT kieme bei viduje?
– Reikia visų vadų žodžio.
_________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų.
2020 spalio 17

stasys

Na jei konkretizuoti esminę V.Radžvilo mintį , praleidžiant tas bla bla kaip gi turėtu atrodyti ta tikroji antisisteminė partija , viskas sustotu ties mintimi jog Lietuvos visuomenė turėtu jšmokti nebebijoti pokyčiu ir pertvarkas imti suprasti kaip būtinybę , siekiant kaip tautai išlikti su jos vertybėmis .Tje kurie vis dar dūsauja dėl bendros vienybės ,nemato politikoje ateities o vadovaujasi bendru principu , mūsų daug kur norime ten ir einame. Iš esmės tai tas pats rinkėjas , esantis mano barikadu pusėje .

Broniau,

o kaip pats kojas pakratysi? Negi gyvensi su Saulė, kaip Stalinas?

Naftalininė

Kodėl nebalsavau už NS!!!
NS atstovauja konservatyvios dešinės politines pažiūras.
Rinkos ir ekonomikos klausimais jų pažiūros sutampa su liberalų pažiūromis. Pašalpų, išmokų , pensijų mažinimas , laukinis kapitalzmas laisvoje rinkoje.
Manau dėl to nukentėtų socialiai jautrių ir valstybės remiamų tokių sričių kaip mokslas, švietimas, ir gydymas finansinė padėtis. Tai man, nepriimtina.
Kalbant apie žmogaus teises, NS visiškai nepatrauklus jaunimui: moterų eliminavimas iš darbo rinkos, moters kūno integralumo nepaisymas ir t.t.
Vienintelė vertybė – jų požiūris į Lievuvos suvarankiškumo išsaugojimą ir ES , suverenių valstybių sąjungos suvokimas.

Jules

Mažosios partijos yra dirbtinai didžiųjų partijų sukurtos, kad neutralizuotų patriotų ir logiškai mąstančių žmonių balsus – paverstų niekiniais. Ypač aktyviai šiame bare darbuojasi MGU(Maskvos valstybinis). Tad ponas Radžvilas čia absoliučiai teisus – nėra ko pridurti nei atmesti, o tik sutikti su jo argumentais. Blogio imperijos sąjungininkių samdiniai toliau drapalina Europą, o kartu ir mus, lietuvius. Karo nugalėtojų karinė ir kosminė (atominė) sąjunga nepanaikinta. Reklaminiai pasipešiojimai beverčiai ir tik dėl paikų runkeliokų, ir mokslo pirmūnų (zubrylų) akelių, ir neužpildytų loginiu mąstymu galvelių – tokia mano egzistencinio mąstymo paradigma, išplaukianti iš Irracionaliosios pasaulio politikos, kad runkeliokai nesimaišytų didžiūnams po kojomis ir mažėtų jo svoris Pasaulio hegemonui ar Padebesių kunigaikščiui. Supraskit, kaip norit.

p.Algirdai,

tragedija įvyks – padės Covid’as, kaip Pasaulinės Vyriausybės įtvirtintojas, kaip despotas, kuris pamažins mažiukus, apsimetęs veikiančiu jų vardu ir jų labui, kaip 1917 metais. Ateina drg.L.Trockio su sijonu laikai.

radžvilu tikiu, kitais - ne

Radžvilą komuniagos suėdė.
Radžvilo komuniagos bijo.

Prašalietis

Ką „profesoriškai” savo straipsnelyje pasakoja „vienintelis ir tikras antisistemininkas”, (ne)demagogas V. Radžvilas: „…valdomų ir manipuliuojamų tariamai antisisteminių partijų žaidimas pagaliau baigėsi. Jį nutraukė neseniai įsteigtas Nacionalinis susivienijimas (NS) – sąjūdinė ir vienintelė iš tiesų antisisteminė partija”… Ir toliau seka Radžvilo (ne)demagoginė „beliberda” apie globalizmo „žalas”,(ne)globalios Lietuvos pseudovizijas, „antisisteminių” partijų 25 metus vykstančius „žaidimus” ir t.t. Šiandieninė „profesorinė” Radžvilo beliberda parodo, kad jis „pasidaręs profesoriumi” pamiršo ką buvo išmokęs kai buvo mokslų kandidatu, tai yra kas iš tiesų yra politinė sistema ir kas ją apibrėžia. Todėl šis „tikras antisitemininkas” nesugeba apibrėžti „šauniaisiais” devyniasdešimtaisiais visose sąjunginėse respublikose KGB kontroliuotų įvairių pavadinimų, Lietuvoje Sąjūdžio, perestroijkai ir Gorbačiovui remti sambrūzdžių ir komunistų partijos „tautinių” respublikinių filialų veikėjų „sąjūdiniais” kriminialiniais ir pusiau kriminaliniais metodais sukurtos… Skaityti daugiau »

Aciu uz izvalgas.

Atrodo viskas teisinga,universalu,tinka ne vienai saliai ir visuomenei,taciau is tu isvedziojimu eina saltis,kaip ir is veido,rustaus ir netraukiancio eiti kartu.
Be to,kaip visada tas straipsnis su isvedziojimais per ilgas.
Kas turejo aktyvu lyderi,ideju ir verzlumo,tas atejo,kiti velkasi paskui ne vieni metai,bet nepasieks tikslo,nes jo ir nesiekia,tik dalinasi savo ismintingais svarstymais,butu buve gal ir puiku,kad daugybes partijeliu vadai but pateke i Seima,tai butu idomu ,taciau nepateks,jei nesijungs,nors ponas Profesorius net pagalvot apie tai nenori,nes tada reiketu paisyti ir kitu nuomoniu.
NIEKAS MUSU NEPRIVERS GALVOTI,KAD DAUGYBE SMULKIU ,NESUTARANCIU NEI DEL 1 DIDESNIO PROJEKTO PARTIJU,yra visuomenes brandumo pozymis,kaip tik priesingai,o NS ,jei nepasikeis vadovas,taip ir liks menka,teisinga srovele ciurlenti,gaila protingu,drasiu ,ismintingu zmoniu,kad jie cia laika gaista

Jei LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS - diagnozė,

tai Prašalietis-Prochodimcas, kurio krauju pasruvusios akys nuo neapykantos viskam, kas nors kiek susiję su Lietuva ir lietuviais, su Vakarų civilizacija, jos tradicija, neįkainuojamu paveldu, yra gerai apmokamas, bet apgailėtinas Kremliaus agentėlis, desantuotas Tiesos.lt (Dzeiko prielipas).
Brangiai samdomi agentėliai yra neabejotinas šios svetainės ir jos skaitytojų pripažinimas. Prochodimcai ar Dzeikai prasimankštinimui yra puikios kriaušės.

Prašaliečio

gentainiai tuoj jums duos garo, bekurdami Pasaulinę Vyriausybę (Pasaulinę Covid revoliuciją), galit neabejoti.

Normaliai

pasirodė , na kaip tikra antisisteminė partija .

Tikrove

Radzvilas be charizmos, paskui ji zmones neeis! Rezultatas uzprogramuotas!

Prašalieti,

o kas jums sakė, kad KGB nekontroliavo Gorbio „prerestroikės“ judėjimų? Uršulė sakė, ane? Be KGB pagalbos sąjungininkai ir J.F.Kenedžio nudaigoti neįstengė – reikėjo jų paramos, o čia, Lietuvoje, mus suvaldyti „joukun darbs“. Laisvūnai(Lietuvos džiaugsmas ir kartu orgazmas) visus į nagą paims po savaitės, galit būti ramūs. KGB ir dabar kontroliuoja, ir kur kas geriau nei anuot – kitos techninės galimybės. Mūsų vyriausybė, anot Žalimo, neteisėta, bet leista jai dirbti, runkeliams paaiškinus, kad valstybė be vyriausybės būt negali – tegu dirba!

Tai - "Tikrovei"

Tik nekarksėk čia nesąmonių! Geriau skaityk ką parašė gerb. Vytautas dar kartą ir dar kartą…, kol suprasi, kas čia parašyta. Jei tamsta nesupranti, tai dar nereiškia, kad ir kiti nesupranta. Ačiū Dievui, kad nesate nei programuotojas, nei charizmos nustatinėtojas! Priešingu atveju – visiems, ne tik gerb. Radžvilui, būtų „šakės”!

Žaltė

Viskas daug paprasčiau. Kai vyko prezidento rinkimai, rinkausi gerb. A. Juozaitį, o kai vyko rinkimai į EP – rinkausi gerb. V. Radžvilą. Šiuose rinkimuose į Seimą teko rinkti vieną iš dviejų: rinkausi A. Juozaičio vadovaujamą partiją ir NS neteko mano balso. Ir tai darė daugelis mano aplinkos žmonių.

Tai - "Žaltei"

O mano aplinkos žmonės ir tada, rinkimuose į EP, ir dabar, į LR Seimą, balsavo už gerb. Radžvilą. Taigi, skaitykite dar kartą Radžvilą, gal ką nors suprasite. Bet skaityti reikėtų labai atidžiai. Ir ne tik skaityti, bet ir mąstyti…

Deram

vado Radžvilo pagalba , tas NS taip jau išgrynins tą savo antisisteminės politikos lauką , kad visai už juos nieks niekad jau nebalsuos .

Tam -  "Deram"

Nepergyvenkite, o galbūt – nesidžiaukite? Tikrai atsiras, kas balsuos už NS, be jokios abejonės! Tik tam reikia laiko. Bet gali pasaulyje, o ir Lietuvoje, daug kas nutikti, ko jūs, tamsta Deram, net neįsivaizduojate? Taigi, juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis…

Neoliberalizmas - XXI a. barbarystė

Kodėl? – Todėl, kad atmeta pamatinių dorovės normų objektyvumą ir nekintamumą, neigia asmens dvasinį pradą, jo autonomiškumą ir viršenybę prieš medžiaginį.
Neoliberalizmas, atrodo, yra lėkščiausia iš ideologijų, šėlo ir maito užkratas: tik barbaras gali nesuvokti, kad, nors be pakankamos medžiaginės gerovės dvasia negali skleistis, tarpti, pats savaime materialus pakankamumas nesprendžia ir negali spręsti žmogaus kaip dvasinės būties klausimų.
Stambų kapitalą ir žemus instinktus aptarnaujantis XXI a. neoliberalizmas ir yra, kaip Covid-19, žmogų, jo dvasią uždusinantis ideologinis virusas.
Pasakyta aiškiai ir turiningai: „Žmogus gyvas ne vien duona,
bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4b).
Vadinasi, kas nesimaitina Dievo žodžiu ir Jo nevykdo – miręs,
nors gali būti pertekęs turtais, valdžia ir sugulovėmis ar sugulovais.

Kuo

Kuo daugiau visokio plauko marginalų varo ant NS, tuo aiškiau, kad einate teisingu keliu!!! Visiems varantiems ant NS nukrito kaukės ir tai džiugu 🙂

Prabalsavau

už tą NS tik iš gailesčio .

Tuoj tuoj

Radžvilas išgrynins tą atisistemiškumą iki 0,2 procento .

Žaltė

Pastabėlė komentatoriui „Tai “Žaltei“. Tikrai supratau, ką norėjo šiame straipsnyje pasakyti gerb. V. Radžvilas, bet Jūs, man regis, mano komentarą prabėgomis perskaitėte ir neatkreipėte dėmesio ką norėjo „Žaltė“ pasakyti.

Žaltė

Gerbiu šias asmenybes: tiek A. Juozaitį, tiek V. Radžvilą, bet kaip juos sutaikyti. Prisimenant senesnius laikus: Vytautas Radžvilas. Prezidento rinkimų kronika: nesame bendražygiai.
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vytautas_radzvilas_prezidento_rinkimu_kronika_nesame_bendrazygiai/

Žaltė

Tikriausiai, visi klystame. Su kokia partija Seime dirbs M. Puidokas? Prisimenant senesnius laikus: D. Stancikas. V. Radžvilo klaida, arba Kas yra „tautinių jėgų“ kandidatas
http://alkas.lt/2019/03/25/d-stancikas-v-radzvilo-klaida-arba-kas-yra-tautiniu-jegu-kandidatas/

Broniui

Tavo puteikininkai – arčiausiai Armonaitės. Ta neleidžia uždarinėti barų, tie per debatus cirkinosi „prieš skydelius”, trukdančius laisvai džiaugtis.

dina

Jei nebandėte vienyti pajėgas su Drąsos keliu, tai man pradeda kelti nerimą. Kuo gi Jūs šį judėjimą įtariate?

žmogus

O aš bijau,kad partijos jaunimas ir nariai neatlaikys pralaimėjimo,Radžvilas teisus ir naivu buvo tikėtis perkopti rinkimų barjerą dabar,-niekas paprasčiausiai niekas net nebuvo girdėjęs apie NS ,jau nekalbant apie jo idėjas-aš nežinau,gal buvo tikrai susitikinėta su rinkėjais,bet bent jau mano aplinkoj nieks apie jį net negirdėjo.Dabar reik ne idėjas keist,ne lyderius keist,o pritraukt dar žmonių,kurie mokės tas idėjas išsakyt taip,kad juos išgirstų,nes dabar tiek Radžvilas tiek Sinica kalba intelektualams ir inteligentams,o jų nėra daug-reik dar ir rėksnio(protingo).Taip kad sėkmės

cvekas

antisisteminės partijos: tikros ir/ar netikros? – tai tik teoriniai išvedžiojimai… Lietuvai rezultatų reikėjo dabar, o ne po 4 metų… savo padarytas klaidas VR maskuoja ilgais demagoginiais straipsniais… vienas neklystantis jau buvo – VL, antro neklystančio VR Lietuvai nereikia – patikėkite, tikrai nereikia, nes ne iš vieno žmogaus su aukštuoju išsilavinimu girdėjau „VR man nepatinka”… taškas.

Viskas aišku

„Vytautas Radžvilas. Nebuvo akivaizdu, kad dalyvausime šiuose Seimo rinkimuose”.
… ir šituom viskas pasakyta.

Madame Žaltė

linkusi taikyti aukas su budeliais. Bravo, Madame! Konkurentai nesitaiko, o laimėję ar paėmę viršų karia pralaimėjusįjį- nukonkuruotąjį.

Bronius

Puiku. Pasirodo, ne aš vienas taip galvoju, kaip ponas Vaidas Vds ir kiti. Jei nesikeis NS lyderis, jei jis ir toliau tik filosofuos, tai NS perspektyvos beveik nulinės.

habilitās

Straipsnis atsako į daug klausimų, kurie kildavo prieš rinkimus, tik ar atsakymai būtų buvę tokie pat, jei būtų peržengtas 5% barjeras?! Prisiminkime ką pranašavo jaunasis V. R. kolega: „Praėjusiais metais surinkę 42 000 balsų, šiemet turime surinkti apie 65 000 ir ta linkme nuosekliai dirbome,,…“ (V. Sinica. Išmesto balso mitologija). Jei tariamam politologui galima atleisti už jaunatvišką maksimalizmą, tai iš „partijos“ lyderio reikėtų tikėtis rimtesnių argumentų, nes straipsnis įdomus laisvalaikio skaitymui, tik bėda, kad nieko bendro su realia politika neturi. Vien jau toks sakinys: „…antisisteminė ir esminių reformų siekianti partija turi telkti nepriekaištingos moralinės ir profesinės reputacijos asmenis, kurių autoritetas palengvina partijos idėjų ir programinių nuostatų sklaidą.“, kelia didelių abejonių NS perspektyvomis, nes neįsivaizduoju, iš kur tie „moraliniai profesionalai“ atsiras?… Skaityti daugiau »

programa

kai skaitai tu partiju programas kurios parasytos ant N puslapiu, atrodo kad juos ateina visiems laikams. Jos(programos) labai jau primena viresnes kartos zmoniems TSKP XXII suvaziavimo programa kurios gale buvo parasyta kad partija iskilmikgai prizada kad dabartine tarybiniu zmoniu karta gyvens prie komunizmo.
Bet man paprastam pilieciui norisi zinoti kas bus nuveikta per tuo 4 metus ir pomeciui-1, 2…

Atsakymas vertas milijono

Ar NS neveiklumas (!) yra sisteminis ar atsitiktinis, tai yra piktybinis ar apsileidybinis ?!

mykolas

tai kokia ta praraja buvo terp Drąsos kelio ir NS? Panašu, kad ruošiatės savo teisingą bet nevaisingą filosofiją ištempti šimtui metų. Dabar kiti greičiai. Tapsite tik trukdytoju.

ah1

kolonijos svaigalų svaigalai optum.

habilitāsui 12:01 - sovietinė mokykla?

Tai sakai „Ne žodžiais, o darbais Tėvynę turim mylėti“?
habilitās 2020-10-18 12:01:
„Sistema galima griauti, gal net reikia,
bet realiais darbais, o ne lozungais apie griovimą.“
Vėl nepraleidai progos patylėti prisidengęs kitu niku
ir pasišlovinęs Prochodimce?
Priešrinkiminėmis dienomis argumentuotas, įtaigus debatavimas, atsakingas rengimasis jam ir yra profesionalus tų dienų darbas.
Tai, kad kylančius patriotinius judėjimus, jų gausą Sistema ir jos sarginiai šunys taip aršiai puola – geriausias įrodymas jų artėjančio neišvengiamo tapimo dominuojančia politine jėga, politinės tautos valdžios atsiėmimo.

Radžvilas

tai daug demagogijos, turėjo būti kunigu.

Naftalininei

Suprask, kad anksčiau buvusios populiarios partijos pavirto į gaujas, pvz. vien Dagio ar Blinkevičiūtės imitatoriu buvimas ant reklaminio laikraščio vemti verčia….!LT pagal ES statistiką pagal pensijas ir kitką paskutinė!!!!!!?????
Naftalinine-balsavai už musmires.

s.m.

nepatingėkite peržiūrėti Tomo J. duodamų nuorodų.
Nuvainikuojamas anekdotas apie Vilniaus pakraščių lenkų išsiririnkimą… klaipėdietės konservatorės…
(džiūlzai milaiti, gebešnike, atsakau avansu, – aš kategoriškai prieš žečpospolitas… Bet už teisėtus ir garbingus rinkimus ir rinkėjų valios paisymą.)

stasys

Tomo J nuorodos tiek ir įdomios jog pasakoja apie ta pati , aplaidus darbas jokia išimtis ir VRK sistemoje .

T0mas J.

Aplaidumas ir nusikaltimai – ne tas pat. Apylinkės protokolas be narių parašų – ne aplaidumas.

57
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top