Vytautas Radžvilas. Gyvenimo įgūdžių programa, ideologiškai drausmingas ministras ir „1984-ieji“

Prof. Vytautas Radžvilas yra vienas Sąjūdžio kūrėjų, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas

Švietimo ministras Gintautas Jakštas pagaliau padarė nors vieną gerą darbą. Kaip teisingai rašo Vytautas Sinica, po ministro pasisakymo jokių klausimų dėl Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos (GĮUP) pobūdžio ir tikslų niekam negali kilti.

GĮUP yra ne kas kita, o įrankis prievarta jau nuo darželio diegti neomarksistinę genderizmo ideologiją vaikams. Ministras pranešė nežinąs, kiek esama žmonių lyčių. Todėl atsiliepimuose ir komentaruose yra rūsčiai smerkiamas už nusišnekėjimą ir net tiesiai vadinamas kvailiu. Tokie priekaištai ir smerkimai yra visiškai nepagrįsti. Išsakydamas savo abejones dėl lyčių skaičiaus ministras tikrai nesukvailiojo. Jis paprasčiausiai pasielgė kaip drausmingas ideologinio fronto kareivis, laukiantis partijos instrukcijos, ką pasakyti šiuo klausimu.

Tiesą sakant, ministro atsakymas turėtų kelti ne juoką, o ledinį šiurpą. Mūsų akyse George‘o Orwelo distopijos „1984-ieji“ pasaulis virsta tikrove. To pasaulio gyventojas jam rodomų rankos pirštų mato tiek, kiek liepia matyti partija, arba tiki, jog žvaigždės yra vos už kelių kilometrų nutolę žiburėliai, kuriuos partija panorėjusi tuojau pat galėtų užgesinti, bet kol kas nemato reikalo tai padaryti.

Jeigu šalies švietimo ministras pats neįstengia suvokti, kiek yra lyčių, ir laukia, kol jam padės sužinoti ekspertai, vadinasi, jis patikės ir sakys mokiniams bei jų tėvams, kad yra 72 lytys. Tačiau ekspertų nuomonės keičiasi – naujesniuose žinynuose jų jau nurodoma esant 107 ar panašiai. Jų skaičius toliau keisis. Tad toks ministras vadovausis „paskutiniuoju ekspertų žodžiu“ ir kaitalios savo nuomones apie lyčių skaičių kaip sunešiotas pirštines.

Būtent šis svarbiausias GĮUP keliamas pavojus nepelnytai išleidžiamas iš akiračio, kai beveik visas dėmesys sutelkiamas į atgrasiausius „techninius“ mokiniams brukamo lytinio švietimo aspektus. Šitaip užgožiamas ir lengvai pamirštamas pamatinis faktas, kad Lietuvos mokyklose įvestos gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokos yra tik menka dalis pastangų pratęsti ir pagaliau užbaigti darbą, kuris buvo numatytas jau 1848 m. paskelbtame „Komunistų partijos manifeste“. Jame iškeltas tikslas sukurti naują žmogų ir naują visuomenę, kurioje neliktų keturių pamatinių žmogiškojo pasaulio elementų: religijos, šeimos, tautos ir valstybės. Komunistinė revoliucija buvo sumanyta kaip šuolis į postžmogišką būklę, kuri buvo suvokiama ir apibūdinama kaip absoliučios laisvės karalystė. Būsimojoje laisvės karalystėje neliks minėtų žmogišką gyvenimą apibrėžiančių visuomeninių institutų ir išnyks visos iš jų kylančios elgesio ir bendravimo normos bei su jomis siejami suvaržymai ir apribojimai.

Bolševikinis perversmas Rusijoje buvo pirmasis didelio masto marksistinės revoliucijos eksperimentas. Jo dalimi tapo ir pirmoji pasaulio istorijoje komunistinė seksualinė revoliucija, turėjusi iš pagrindų pakeisti santuokos ir šeimos sampratas bei revoliucingai pertvarkyti pačius lyčių santykius.

Ji buvo pratęsta ir radikalizuota Vakaruose, o šiuo metu yra eksportuojama į visus pasaulio regionus. Tarp jų – į dar visai neseniai komunistinės vergijos jungą nusimetusią Lietuvą. Ji atėjo neomarksistinės genderizmo ideologijos pavidalu. Šią ideologiją sukūrę Vakarų neomarksistai, vadinamosios socialinės kritinės teorijos skelbėjai, kritikavo Karlo Markso komunistinės revoliucijos teoriją ir šią teoriją mėginusius įgyvendinti Rusijos bolševikus, bet tik todėl, kad jų požiūriu, ortodoksinė teorija ir praktika nebuvo pakankamai nuoseklios ir radikalios. Pasak jų, lemtinga K. Markso ir Rusijos bolševikų klaida buvusi ta, kad komunistinę revoliuciją jie pirmiausia suvokę kaip ekonominę, socialinę ir politinę revoliuciją. Rusijoje, o vėliau SSRS, revoliucijos seksualinis aspektas klaidingai laikytas antriniu ta prasme, kad nebuvo pripažintas pagrindine revoliucijos varomąja jėga. „Nugalėjusio proletariato“ šalyje prasidėję ir kiek ilgiau nei dešimtmetį trukę „seksualinio laisvinimosi“ ekscesai veikiau vertinti tik kaip svarbūs, bet vis dėlto pagalbiniai ankstesnės gyvenimo sanklodos ir tradicinės šeimos griovimo įrankiai bei revoliucinių pokyčių apskritai katalizatoriai.

Kritinės teorijos kūrėjai teigė, kad K. Marksas ir jo idėjų sekėjai Rusijoje smarkiai apsiriko manydami, kad ekonominis ir socialinis proletariato išsilaisvinimas savaime taps pakankamu veiksniu, griaunančiu buržuazinę ir patriarchalinę šeimą, ir jos transformavimo į „laisvas seksualines sąjungas“ patikimu įrankiu. Viena svarbiausių komunistinio eksperimento SSRS nesėkmės priežasčių laikyta tai, kad buvo neįvertintas ekonomiškai ir socialiai laisvinamo proletariato prisirišimas prie dviejų reakcingų ir istoriškai atgyvenusių žmonių bendrijų – tautos ir ypač prigimtinės šeimos. Net pažangiausi ir revoliucingiausi išlaisvinti proletarai neįstengė sutraukyti šeiminio prieraišumo saitų ir juo labiau įsivaizduoti bešeimės visuomenės, kuri būtų grindžiama tik „situaciniais“ atsirandančio ir čia pat pranykstančio „meilės jausmo“ ryšiais. Būtent proletaro nesugebėjimas atsikratyti jį pavergiančio tradicinės šeimos „prietaro“ ir „stereotipo“ vaizdinio apribojo ir pakirto jo revoliucinį potencialą, o galiausiai sužlugdė pačią SSRS mėgintą įgyvendinti komunistinės visuomenės ir naujo žmogaus sukūrimo projektą.

Genderizmo ideologiją pagrindusi kritinė teorija, kurios pamatai buvo pakloti jau prieškariu, iš esmės yra ne kas kita, o vakarietiška K. Markso komunistinės revoliucijos teorijos versija, kuri buvo patikslinta ir patobulinta atsižvelgiant į nepavykusio Rusijos eksperimento pamokas. Kritiniai teoretikai siekė pašalinti tai, ką laikė esant ortodoksinio marksizmo teorinėmis klaidomis ir praktiniais trūkumais. Kitaip negu ortodoksinėje teorijoje, revoliucijos avangardu ir žmonijos išlaisvinimo vėliavnešiais buvo paskelbti iš proletariato šį vaidmenį turintys perimti marginaliniai visuomenės užribio sluoksniai – etninės ir ypač seksualinės mažumos. Siektõs sukelti ir galiausiai iš tiesų Vakaruose sukeltos revoliucijos naujos bangos varomąja jėga turėjo tapti jau ne klasinė buržuazijos ir proletariato kova, bet dar fundamentalesnis, nes net biologiškai iš dalies nulemtas nuolatinis lyčių karas. Svarbiausiu revoliucinės kovos tikslu tapo ne pavergtųjų išlaisvinimas iš ekonominės ir socialinės klasinių engėjų primestos priespaudos ir išnaudojimo, bet būtent seksualinė revoliucija – buržuazinės visuomenės represuotų individo seksualinių instinktų ir troškimų išlaisvinimas.

Vieno svarbiausių naujosios revoliucijos teoretikų Herberto Marcuse‘o veikale „Erotas ir civilizacija“ aiškiai įvardijamas ir pagrindinis revoliucionierių ginklas, kurį laikė nepakeičiamu ir kiti revoliucijos idėjiniai šaukliai. Tas ginklas, įvardijant paties H. Marcuse‘o terminais, yra „polimorfinis perversinis seksualumas“ – visos žinomos ir ateityje dar galinčios būti atrastos individo seksualinės raiškos formos, atsaistytos nuo biologinio moters ir vyro anatominės sandaros papildomumo bei juo grindžiamos žmonių giminės pratęsimo funkcijos. Įžvelgę ir aukštinę „polimorfinio perversinio seksualumo“ revoliucinį potencialą Vakarų visuomenės teoriniai kritikai rėmėsi prielaida, kad laisvinamas iš intymiam moters ir vyro ryšiui būdingo biologinio sąlygotumo ir kultūrinio apibrėžtumo seksualumas reikšis tokiomis formomis, kad taps neįtikėtinos galios bomba po „senojo pasaulio“ pamatais ir iš pamatų išsprogdins visas žmonijos istorijoje egzistavusias socialines institucijas bei žmogiško elgesio normas. Parengus ir įvykdžius tokį sprogimą viso pasaulio mastu prasidės nauja žmonijos istorijos epocha – įvyks jau XIX a. K. Markso ir F. Engelso pranašautas ir žadėtas iš tiesų revoliucinis šuolis į postžmogiškąją visuomenės būklę.

Komunistinės genderizmo ideologijos ištakos ir šią ideologiją brukančio politinio judėjimo idėjinės ir praktinės sąsajos su bolševikine seksualine revoliucija Rusijoje buvo nurodytos dar 2016 m. Vilniaus forumo paskelbtame dokumente, kurio turinys ir reikšmė turės būti apmąstyti ir naujai įvertinti žvelgiant per šių dienų įvykių prizmę. Partijų ir visuomeninių organizacijų reakcija į Vilniaus forumo kreipimąsi buvo iškalbinga.

Neomarksistinės kritinės teorijos teiginys, kad „polimorfinis perversinis seksualumas“ yra pasaulinės išsivaduojamosios revoliucijos varomoji jėga, yra šiuolaikinio genderizmo ideologijos kertinis akmuo. Pati tokio seksualumo samprata numato vyksiant permanentinę seksualinę revoliuciją, kurios metu neišvengiamai turės rastis vis naujos individų seksualumo raiškos formos. Tai reiškia, kad neribotai gausės „socialinių lyčių“ arba naujai steigiamų „lytinių tapatumų“, kurių skaičius iš principo bus beribis. Tai savaime rodo, kad neomarksistinis genderizmo judėjimas pačia savo prigimtimi yra totalitarinis politinis sąjūdis. Mat skiriamasis totalitarinių sąjūdžių bruožas, puikiai aprašytas jau garsiajame Hannah Arendt veikale „Totalitarizmo ištakos“, yra tas, kad totalitariniai judėjimai tikrovę suvokia kaip „procesą“ ir svarbiausiu savo tikslu laiko neleisti atsirasti nors kiek stabilioms visuomenės organizacijos formoms ir jas įkūnijančioms apibrėžtoms institucijoms. Tarp jų – ir šeimos institutui. Nuolatinis griovimas yra totalitarinių politinių judėjimų visuotinai taikomas „procesiškai“ suvokiamos tikrovės užvaldymo, kontrolės ir nepabaigiamo transformavimo būdas.

Lietuvos mokykloms skubiai ir prievarta įbrukta gyvenimo įgūdžių programa neabejotinai yra grindžiama genderistine ideologija ir yra palenkta iš jos kylančios socialinės inžinerijos tikslams. Tą rodo kone visi ministerijos pateikiami programą lydintys lytiškumo dalies dokumentai. Bet ne tik. Šios programos „vinis“ taip pat yra būtent „polimorfinio perversinio seksualumo“ principo įtvirtinimas visose mokinių ugdymo srityse. Gana paplitęs požiūris, kad žalingiausia ir potencialiai pavojingiausia GĮUP dalis yra lytinis švietimas, o pats tokių „gyvenimo įgūdžių“ mokymas yra tik gudriai užmaskuotas dorinis jaunimo tvirkinimas, – gana paviršutiniškas ir klaidinantis. Jis neatskleidžia programos esmės – jos ideologinio turinio ir toli siekiančių politinių tikslų. Tikrasis GĮUP branduolys yra vadinamasis socialinis ir emocinis ugdymas. Viešai deklaruojamas jo pagrindinis tikslas skamba gražiai ir net kilniai – ugdyti empatiją ir pagarbą visų individų įvairovei ir skirtumams. Ne tik neįvardijama, bet kruopščiai slepiama programos paskirtis yra visai kita – išmokyti nemąstant ir nesuabejojant priimti visas esamas ir būsimas „polimorfinio perversinio seksualumo“ formas kaip visiškai lygias ir vienodai vertingas, kad ir kokios jos būtų. Toks ugdymas yra būdas ištrinti visas ribas tarp to, kas tikra, ir to, kas įsivaizduojama, tarp tikrovės ir haliucinacijos arba sapno, tarp to, kas teisinga, ir to, kas klaidinga, tarp to, kas gera, ir to, kas bloga. Programos iniciatoriai ir diegėjai skuba raminti sunerimusią visuomenę, mokinius ir jų tėvus, kad tos ribos nebus ištrintos, paminėtos ir visos kitos galimos skirtys niekur nedings. Pasitelktas neįtikėtinai įžūlus melas ir sukrečianti klasta. Be abejo, visos ribos ir skirtys niekada neišnyks. Jos paprasčiausiai bus atkurtos naujai prieš tai ištrynus senąsias pasitelkiant tikrovės žemėlapio nuolatinio perbraižymo šalies mokinių ir piliečių sąmonėje strategiją. GĮUP yra tik vienas iš tos strategijos įgyvendinimo metodų bei įrankių. Perskaičius šią programą iš kritinės teorijos ir genderizmo ideologijos perspektyvos, joje glūdinčios niekšybės ir klastos paslaptis iškyla į dienos šviesą ir darosi matoma tarsi ant delno: uoliai lankęs gyvenimo įgūdžių pamokas ir giliai įsisavinęs jam įpirštas žinias mokinys jau niekada pats nežinos ir nepajėgs savarankiškai suprasti, kiek šiame pasaulyje yra žmonių lyčių, koks seksualinis elgesys normalus ir moralus, o koks – deviacinis ar smerktinas. Jam beliks kliautis vis naujas „lytis“ išradinėjančių „ekspertų“ išmintimi ir aklai paklusti jų nuolatos keičiamiems pamokymams bei nurodymams. Programa skirta tam, kad būtų sunaikintas ne tik kritinis mokinių mąstymas, bet iš jų sąmonės taip pat išrautos kasdienėje tikrovės patirtyje įsišaknijusios paskutinės sveikos nuovokos apraiškos.

Švietimo ministro sutrikimas neįstengiant atsakyti į tokį iš pirmo žvilgsnio aiškų ir paprastą klausimą akivaizdžiai atskleidžia, kuo yra verčiama ir kuo galiausiai taptų šitaip gyvenimo įgūdžių mokoma šalies jaunoji karta. Praradusi gebėjimą savarankiškai ir kritiškai mąstyti, ji virstų absoliučiai suniveliuota pagal genderizmo ideologinį kurpalių ir todėl visiškai beveide vienodai mąstančių individų mase. Jos provaizdžiu ir simboliu šiandien neatsitiktinai yra tapęs Lietuvos švietimo ministras, nuolankiai ir kantriai laukiantis ekspertų išaiškinimų.

Taigi GĮUP yra mėginimas plačiai atverti vartus mokiniams į orveliškąjį „1984-ųjų“ pasaulį. Pasaulį, kuriame visiems Lietuvos vaikams numatyta ir skirta lemtis nugyventi savo gyvenimus kaip tobuloms švietimo ministro mentalinėms kopijoms. Arba kaip „Matricoje“ rodomiems visiškai vienodiems ir niekaip neatskiriamiems vienas nuo kito antrininkams. Nuolankiai eiti pro vedančius į totalitarinę vergiją vartus ar sutelktai ir valingai pasipriešinti? Kitų pasirinkimų jau nebėra.

4.1 13 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
59 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Skaitytojas

Labai šaunus straipsnis. Jeigu dar pavyktų, šiek tiek sutrumpinus, mainstream’inei spaudai kaip nors įsiūlyti, būtų tikrai puiku.

Mickėyus Mouseas

Ddelpis publikavo. Štai visos 3 skaitytojų reakcijos:

stepas367 – Nebūtų filososfas. 1 Remarkas – Stpriai… 1 Remarkas – Stipriai….

Cassie B. (Natural News)

JT Generalinės Asamblėjos (JTGA) prezidentas Dennisas Francisas nepaisė 11 šalių prieštaravimų ir patvirtino JT deklaraciją dėl pandemijos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo, nepateikęs jos balsavimui visa asamblėja. Šia deklaracija siekiama suformuoti pasaulinę pandemijos instituciją , turinčią daugybę nerimą keliančių galių, pavyzdžiui, galinti priverstinai užblokuoti, reikalauti visuotinės vakcinacijos ir cenzūruoti tai, ką ji laiko „dezinformacija“. Kai kurie punktai, kurių ji reikalauja, yra šie: Padidintas stebėjimas ir skaitmeniniai sveikatos dokumentai: Deklaracija remia skaitmeninių sveikatos technologijų naudojimą „sveikatos priemonių įgyvendinimui ir rėmimui ir nacionalinių reagavimo pastangų“ stiprinimui ekstremalios sveikatos būklės ar pandemijos atveju. Vakcinos pasai patektų į skaitmeninių sveikatos technologijų kategoriją. Visuotinė vakcinacija: Kitas nerimą keliantis deklaracijos komponentas yra „didžiulis susirūpinimas“, išreiškiamas dėl skiepijimų skaičiaus mažėjimo visame pasaulyje. Ji žada remti vakcinų tyrimus ir… Skaityti daugiau »

GOJUS

Čia daug rimtesni ir baisesni dalykai negu genderklyniniai reikalai. Edukuoti NS (išskyrus R. Aušrotą, L. Karpavičių) šios temos kažkodėl vengia kaip velnias kryžiaus.

Paskutinį kartą redagavo 2 mėnesių prieš GOJUS
Tomas Jakutis

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos
rengėjai slepia tikrąjį programos pavadinimą:
Seksualinio gyvenimo įgūdžių vaikams ugdymo programa.
Viešinkim tikrąjį pavadinimą, jame slypi sumanymo esmė.

Deja,

Nepateike įrodymu kad tai tikrasis pavadinimas.

Ar čia visi totalūs idiotai?!

Ar čia visi totalūs idiotai?!
TAIP. Čia tokia publika !!!
Tomas Jakutis tvirtina kad tikrasis pavadinimas yra ,, Seksualinio gyvenimo įgūdžių vaikams ugdymo programa”. Pasitikrinau internete. Visur rašoma be SEKSUALINIO. Komentuotojas ‘Deja,’ pagrįstai klausia įrodymų.
Tad kur čia idiotizmas?
Patiktukuose !!!
Tik idiotai taip gali maigyti…, nors gal ir nevisai, – dar iškreiptai mygtukus maigo veiklos agentai niekinantys loginį vertinimą.

P.S. ‘Balsuokime’: už logiką +1, už emocijas +3.
Tegyvuoja homo idiotus.

blue yellow zov marinie

…na gerai jau,gerai,nesiaudrink taip jau,….pasakom tiesiai sviesiai…..tomas kakutis yra …durnius.A jau uzganeeeedintas,neramusis zmogau….

blue yellow zov marinie

..tu ir be tokios programos jau esi isugdytas atitinkamai/mankurtiskai/.

GOJUS

Rimta dekonstrukcija. Net Prašalietis neturėtų labai kabinėtis. Čia ne kokia Alinos Laučienės keverzonė.
Savaitgalį tėvukas parnešė NS laikraštuką, vartė, vartė, raukės, raukės ir sako, kas čia tokia durnė? Ir pacitavo Alinos Laučienės straipsnio ištrauką: „nudžiugo širdis, kai autobuse garsiai rėkaujančioms rusėms (kitaip jos nemoka, tai jų “kultūra”) vienas orus lietuvis pasakė: “Prašom nutilti, čia autobusas, o ne jūsų virtuvė. Lietuviai nenori klausytis okupantų kalbos!” Argi lietuviai išdrįstų Rusijoje autobuse garsiai kalbėti ir rėkauti?”
Galvoju, kas čia per beretinis vėmalas? Gal kur soc.tinkluose komentaruose ir tiktų, bet tokį 90-taisiais atsiduodantį davatko-beretinį vėmalą dėti į partijos laikraštį? Ar jūs rimtai? Neturit, ką žmonėms pasakyti???

Ar čia visi totalūs idiotai?!

,,… bet tokį 90-taisiais atsiduodantį davatko-beretinį vėmalą dėti į partijos laikraštį? Ar jūs rimtai? Neturit, ką žmonėms pasakyti???”

GOJAU, tie tavo ,,žmonės” yra homo idiotus, ir tokiems VEIKIA tik emocinis ir dar lėkštai primityvus ,,patiekalas”.
Logika jiems prilygsta ,,aukštajam pilotažuu” (atitrūkimui nuo realybės).

P.S. ‘Balsuokime’: už logiką +1, už emocijas +3.
Tegyvuoja homo idiotus.

blue yellow zov marinie

…vargsas goooojau,kai batsiuvys kuzdes tau i ausi apie durniu laivo keleivius,zinok,kad jis kalba apie tave…tavo tevuka ir tave vadindamas …durniais.

GOJUS

Jei man kas bet kokiam užsienį lieptų užsičiaupti, nes nepatinka lietuviška kalba, pasiūlyčiau „oriai” į snukį.
Kaip sakoma, pisk koncervai į snukį.

P.S. Čia ta pati NS „raselė” Alina Laučienė, kurią pats man citavai, kai ji stūmė ant Janutienės ir dar kažko.

Paskutinį kartą redagavo 2 mėnesių prieš GOJUS
blue yellow zov marinie

..nepamenu,kad Lauciene varytu ant Janutienes.Kazka painioji.

fungicidas

Tai, kad mes esame, reiškia, kad visos mūsų motinų ir tėvų kartos viską padarė teisingai. GĮUP neprireikė. Apie tuos, kurie tai daro neteisingai, tegul ta patį pasako jų proanūkiai.

realijos

jei taip viską darė teisingai, įdiegė kas reikia tai iš kur tokie mutantai-mankurtai keturiasdešimtmečiai valdžioje kaip šitas ministrėlis

laiks rimtai pasiskaičiuot , broliai kurmiai:(

TIK nesuk ienų į šoną,neapsimesk ,kad nesupratai ką realijos norėjo pasakyt .

Janutienė, Merkys, Vasiliauskaitė (OpTV)

Perduota srautu 2023-09-22
Mobingu kaltinama Garbačiauskaitė kovoje dėl LRT (VIDEO)
Ministrės šeimoje pažiro milijonais: kas davė?
Ko nemoka Jonas Trumpa? Multimilijonierių sūnus deda tašką diskusijose dėl GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ
Benkunskas plėšia lenteles: viena – ypatinga

Rūta Janutienė, prof. Gediminas Merkys, dr. Nida Vasiliauskaitė tiesiogiai

https://www.youtube.com/watch?v=o3tcjRT24so&ab_channel=OpTV

blue yellow zov marinie

…TAIP,LABAI REKOMENDUOJU NEIDIJOTAMS……….KRETINAMS NEZIURET,PAKENKS SVEIKATAI DAR LABIAU..

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, štai užduotis nr 1, jei nori konstituciškai pasitarnauti, o ne vadovauti Tautai.
1996 birželio 20, 2003 sausio 23, apsišaukėliai seimagyviai banditai antikonstituciniu būdu keitė 47 straipsnį (apie Lietuvos žemę) svetimšalių naudai (ir tuometiniai prezidentai skelbė pakeitimus) nepaisydami konstitucijos (2 str, 4 str, 3 str, 9 str, 6 str, o taip pat) 153 straipsnio nuostatos.
Parašyti tekstą (straipsnį) nr 1 apie savo požiūrį į tokią problemą bei išdėstyti jos sprendimo būdą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, štai užduotis nr 2, jei nori konstituciškai pasitarnauti, o ne vadovauti Tautai.
Jau 8 paskutinieji seimai – antikonstituciniai (n_e_l_e_g_i_t_i_m_ū_s), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime.
Parašyti tekstą (straipsnį) apie savo požiūrį į tokią problemą bei išdėstyti jos sprendimo būdą.

123

Labai geras straipsnis. Ačiū.

išnykime ir bus ramu

Pirma reikia įsisavinti žmonių veisimą kolbose ir retortose. Dabartinis leftistinis vaikų ir jaunimo auklėjimas logiškai veda prie žmonių padermės išnykimo, o tuomet kam tas visas vargas su permanetinėmis revoliucijomis?

dėl ko gyvensime ir dėl ko dirbsime?

Darbas, gamyba, gamybos organizavimas klasinių santykių rėmuose lyg ir nebefigūruoja žmonių gyvenime seksualinių perversmų ir revoliucijų metu ir po jų. O juk tai pirmapradžio marksizmo pagrindų pagrindas. Ir labai solidus. Kuo įsitikino ir bolševikai, jau kitą dieną po sėkmingo valdžios paėmimo susidūrę su jų pačių sukelta ūkine suirute. Ko darbo fronte tikisi totalinės genderinės revoliucijos pranašai po jos pergalės?

Ar čia visi totalūs idiotai?!

,,… pagaliau užbaigti darbą, kuris buvo numatytas jau 1848 m. paskelbtame „Komunistų partijos manifeste“. Jame iškeltas tikslas sukurti naują žmogų ir naują visuomenę, kurioje neliktų keturių pamatinių žmogiškojo pasaulio elementų: religijos, šeimos, tautos ir valstybės.”

Kažin ar prof. V. Radžvilas skaito komentarus, bet gal kas nors jam perduos…

Taigi, religija…
– Kodėl naikinama religija yra Krikščionybė?
– Kodėl nenaikina Islamo?
– Kodėl naikinimas numeriu pirmu yra baltoji rasė?

per daug neįsijauskime

Todėl kad visa ta revoliucija yra informacinės eros trumpalaikis burbulas . Vakarų civilizacijos rėmuose. Bolševikinė revoliucija Rusijoje buvo tragedija, o dabartinė genderinė, pagal paties Markso mokymą – farsas

blue yellow zov marinie

…visada taip buna pries pasaulio pabaiga,visuomet…….

blue yellow zov marinie

…jei buciau optimistas,sakyc,kad tas klaikalas bus atmestas ir slusniai vargo veltui.Jei buc realistas,sakyc,kad sikmonkiniams vienodai/kaip visuomet/…bus per prievarta brukama ta nesamone…gal pakoreguos viena kita zodi del akiu……Tiketi koncerwom,saves negerbt.Anys ant tiek durni,kad da drista i prezidentus sikmonke ar bletkeri…xa xa xa…ot sulauktu rezultato…

The Patriot Brief

Neseniai vykusioje Kanados parlamento sesijoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo šiltai priimtas po ne itin įspūdingų vizitų Jungtinėse Tautose ir Vašingtone. Tačiau būtent ovacijos, skirtos 98 metų vyrui, sukėlė ginčus ir kilstelėjo antakius. Zelenskis atvyko į Kanados sostinę po susitikimo su prezidentu Joe Bidenu ir įstatymų leidėjais Vašingtone. Jo kreipimasis į Kanados parlamentą buvo sutiktas plojimais ir ovacijomis, pabrėžiant ilgalaikę Kanados paramą Ukrainai. Zelenskio kalba, kupina ryžto ir ryžto, atkartojo jo nuostatą, kad „Maskva turi pralaimėti kartą ir visiems laikams“. Tačiau, plojimais Zelenskiui, buvo pripažinta kita figūra, sukėlusi ažiotažą. Bendruomenių rūmų pirmininkas Anthony Rota pripažino Jaroslavą Hunką, 98 metų Antrojo pasaulinio karo veteraną. Hunka kovojo už Ukrainos nepriklausomybę prieš rusus ir šiandien palaiko kariuomenę net būdamas vyresnio amžiaus. Ginčai slypi… Skaityti daugiau »

15 min.

Seimo ekskomunistai: funkcionieriai ir „ridikėliai“ – ką atskleidė archyvų dokumentai?

00:00 Atvertos Ypatingojo archyvo bylos

01:07 Paaiškėjusi Gitano Nausėdos narystė komunistų partijoje

02:14 Ekskomunistas Liudas Jonaitis: nurodyti reikia, bet pats nenurodė

03:38 Ekskomunistas Kęstutis Masiulis: nenori prisiminti mokslinio ateizmo propagandisto veiklos

06:23 Ekskomunistė Vilija Tarkamadzė: „buvau prie tų „ridikėlių“

08:09 Ekskomunistas Dainius Kepenis: „kas ieško, tas randa“

09:19 Ekskomunistas Algis Strelčiūnas: „buvau eilinis narys“

10:53 Ekskomunistė Rimantė Šalaševičiūtė: politinei karjerai tai netrukdė

10:33 Seime projektas dėl privalomojo deklaravimo apie praeitį komunistų partijoje

https://www.youtube.com/watch?v=t-XqMor8X4g&ab_channel=15min

Iš čia kylama į žvaigždes

Žukausko, žinoma, nerodo. Armonaitės partija, liesti negalima. Būtų politiškai nekorektiška.

Prašalietis

Seimo ekskomunistai: funkcionieriai ir „ridikėliai“ – ką atskleidė archyvų dokumentai?…
Nekyla „patriotinis” klausimas, kodėl nėra „žinių” apie 75 metams įslaptinti profesionalius KGB-istus ir jų informatorius, kiek jų buvo, yra seime, „darbuojasi tautos labui” kartu su buvusiais profesionaliais komunistais valstybinėse struktūrose….

blue yellow zov marinie

…prisipazink,batsiuvy,…tu ridiska…ar ne…/tik nepradek apie Salomeike ir grybe/..

Sergey Lubarsky

Apie Ukrainą ir naudingų idiotų melą.
О полезных идиотах, бюрократах и уличных сумасшедших. Будет ли Украина великой страной.

https://www.youtube.com/watch?v=VeAwHflFFkw&t=328s&ab_channel=SergeyLubarsky%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29

Socializmo mokykla

Anglų socialistai taip pat pažadėjo jei bus išrinkti į valdžią pirmiausiai griebti privačias mokyklas į savo rankas ir jas apmokestinti.Taip nemaža dalis privačių mokyklų mokinių pereitų į valstybines mokylas pas prasčiau besimokančius mokinius.Matomai Markso pasekėjai visur suplanavę kuo daugiau ateities kartų mokinių priglausti po savo revoliucijų ir ideologijų sparnelių pamokyti savo polimorfiško gyvenimo tiesų.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.telegraph.co.uk/politics/2023/09/26/labour-private-schools-vat-charitable-status-first-year/&ved=2ahUKEwjmuoHL0cuBAxVn7rsIHUinAngQr_oDKAB6BAgNEAE&usg=AOvVaw2-ku7zC7VfqyzUTj3tbznH

Hildegarda

Marksas veikė Londone jo nurodymų ir privačias mokyklas kūrė riebiausi bolševikai, anot Jules. Tad baik pats su tomis privačiomis kagebistinėmis apgaudinėti runkelius. Marksą Londonas rengė Vokietijos sunaikinimui ruskių pagalba.

laiks rimtai pasiskaičiuot , broliai kurmiai:(

Ir gėda ir bėda dėl valdžios primesto marazmo. Vietoj realaus socialinių klausimų sprendimo . Apie juos ir sisteminis Radžvilas tyli . Bet juk taip patogiau : tegu atskirtis ir toliau didėja , o jei yra nepatenkintų ,tai jie visi homofobai ar komunistai . Ir už tai bus nebailestingai grūdami ir iš darbų ir iš visuomenės (viešai apšaukiami bjauriais marginalais) – vnž. griežtai ir nieko nelaukiant stumiami į socialinį užribį .(kas normaliam žmogui tolygu mirties nuosprendžio įvykdymui).

blue yellow zov marinie

…kuo daugiau geju,tuo man geriau

Dronas

…Programa skirta tam, kad būtų sunaikintas ne tik kritinis mokinių mąstymas, bet iš jų sąmonės taip pat išrautos kasdienėje tikrovės patirtyje įsišaknijusios paskutinės sveikos nuovokos apraiškos…

Po to jis tikės viskuo. Kad žudyt savo tėvus ir kitus žmones gerai. Kad nuolankiai šližioti pilvu ir žemintis – normalu ir pagirtina… Galima testi iki begalybės. Tai tobluo vergo, tobulo šetono tarno kūrimo vienas iš laiptelių.

^tai jums 6iek tiek, apie tai kas buvo degeneratas marksas.

https://www.youtube.com/watch?v=0FDjqu-HJvQ

Mickėyus Mouseas

Pagaliau! Sveikinu visą Lietuvos liaudį (ir Radžvilą asmeniškai) su demokratijos, pliuralizmo ir tolerancijos švente. TAI įvyko!
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2090979/monika-garbaciauskaite-budriene-perrinkta-lrt-generaline-direktore

Va taip, va…

Kas čia ta kariuomenės vado generolo Valdemaro Rupšio buto nuoma iš sūnaus už 450€ per mėnesį. Verčiau pažiūrėkitt t o Rupšio sūnaus uošvio Arvydo Paukščio įmonę UAB „Teltonika IoT Group“, kurios veiklos sritys yra – Telematika, daiktų internetas, tinklo įranga, sekimo įranga, telemedicina, elektronikos gamyba ir panagrinėkite jos ryšius su Krašto apsaugos ministerija ir kariuomene bei kokius užsakymus ji iš ten gauna. Va, čia yra šuo pakastas… Va taip, va…

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Steigiamos KONSTITUCINĖS partijos „Visa Lietuva” diskusijava
čia
https://www.youtube.com/watch?v=0a20f4d86o4
Rašykime savo nuomones apie tai.

putinas sakė

Vladimiras Putinas teigė, kad nuo kontrpuolimo pradžios birželio 4 d. Ukrainos daliniai prarado daugiau nei 90 tūkst. karių, sunaikinta 577 tankai ir virš 1000 vnt. šarvuočių ir kt. karinės technikos.

egoras sakė

ukrainičiai maudosi kraujo voniose ir ašarose, o žydai zielianskiai milijonuose:
https://youtu.be/A1Yl93ieKX
7:49 zielenskienė nijorke pirko juvelyrinių papuošalų už daugiau kai milijoną dolerių,
zelenskis tėvams nupirko Izraelyje namą už daugiau kaip 9 milijonus dolerių ir uošvei namą Egipte už5 milijonus dolerių ir suorganizavo stipendiją savo tėvui iki gyvos galvos- kas meniasį po 8 tūkstančius grivinų

U-2

Nenoriu nieko skaudinti. Bankomato ir Rytu fronte mirstanciu banderovcu – ypac. Vienok, rugsejo 22d. kartu su narkomanu Gnyda-Zelia viesedamas New Yorke JT, jo patele kukliai bet su skoniu apsipirko 653 Fifth Avenue esanciame Cartier shopelyje. Profesionalaus elgetos patelka ingijo balto aukso apyranke su deimantais uz 341.000USD plius 30.086.25 mokesciai. Balto aukso auskarus su deimantais uz 339.000USD plius 30.086.25 mokesciai ir balto aukso veriny su oniksais, smaragdais ir deimantais uz 340.000USD plius 30.175.00 mokesciai Viso pagal, pagal saskaita nr. 301215584733561 mrs. Olena Zelenska sumokejo 1.110.552.00USD su mokesciais. P.S. As irgi megstu Cartier…

stasys

Susikoncentruota ne į ta vietą , niekas juk nesako kad ta programa nėra įdinga. . Kol ji nedavė kažkokiu rezultatu apie jos naudą ar ne-nauda kvaila kalbėti . Yra vienas blogas dalykas kuri NS bando daryti , tai yra kopijuoti senas patirtis jau nuščiuvusių NEsisteminių partiju ir šeip anarchistiniu politiniu kuopelių bandžiusių viska neigti ir nepasiūliusių savo . Manau dauguma supranta jog švietimo sistema Lietuvoje kaip ir medicina , klesti tik privačiame sektoriuje ir bijau tos patirties niekas net nesiaiškina ar bando į sėkmės priežastis gylytis . Šiandieninis švietimas kaip ir medicina orientuotas tik į bazinius žmogui svarbius dalykus ir tik tiek , todėl visuomenė natūraliai matydama NS kritika nemato o kas siūloma kitką ? Nepakanka pasiskelbti opozicine partija jau… Skaityti daugiau »

Pastabus

Šitas komentaras yra parašytas saugumo agento, trolinančio čia pagal zadaniją iš viršaus.

pyzda ukrainai visiška

Pagoglinkit – “Россия объявила о конце контрнаступления Украины. Что происходит на линии фронта?”.
 https://lenta.ru/news/2023/10/13/zakonch/Постпред 
России при ООН Василий Небензя: контрнаступление Украины закончилось, пришло время наступления России.

pyzda ukrainai visiška

Pagoglinkit – “«Украина в огне». На Западе увидели наступление российских войск по всей линии фронта”. https://lenta.ru/news/2023/10/14/nast/
The Spectator: российские военные начали наступление по всей линии фронта.

Praeivis

Jau seniai yra akivaizdu, kad žydukai su JAV palaiminimu, Gazos sektoriuje arabus laiko geto-konslagerio sąlygose. Per 70 metų tokiose žydukų iš išorės aptverto ir prižiūrimo geto – konslagerio sąlygose gimė ir užaugo 3 Palestinos arabų kartos. Kartas nuo karto šie geto-konslagerio Gazos gyventojai ruošė ir vykdė didesnius mažesnius savižudžių išpuolius, kurių metu kartais žūdavo, kartais nežūdavo žydukai, ir už kuriuos žydukai bombardavimais iš lėktuvų išžudydavo dešimtis kartų daugiau arabų.. Tai „taikingi” žydukai prieš karaą su Anglijos, po karo su JAV pagalba,su Palestinos ir aplinkinių šalių arabais daro daugiau kaip 75 metai… Konkrečių akivaizdžių faktų yra daugiau nei reikia…

stasys

žiūrint kieno tie ‘konkretus -akivaizdus faktai’ kuriais taip giriatės . Jei xuilo -satrapo pasąmonės pagimdyti , tai jiems fik vertės . Berazumiu pasąmonėje visada dominuoja labiau kritika nei pozityvi iniciatyva , vėžių atbulai rėpliojančiu natūra .

dėl trolio-agento “štazio”

raginimai ignoruoti portalo šiukšlę yra ne visai protingi. su komiteto agentu tikrai nereikia diskutuoti, nes taip sudaroma regimybė, jog diskutuojama su piliečiu turinčiu nuomonę. įsikalkite į naivias makaules: agentas nuomonės neturi – jis turi užduotį. “ignoruodami” agento šikimą, tikslo nepasiektumėte, o agento darbovietė tikslą pasiektų. nes saugumiečiai pasiųsdami “štazį” trolinti šiame portale turi ne vieną tikslą o du: arba trukdyti piliečiams diskutuoti režimui pavojingomis temomis, arba gadinti portalo reputaciją, atbaidinėti naujus skaitytojus portalą marginalizuojant, nes nauji skaitytojai neraukia kas toks per diegas tas “štazis”. tokios situacijos nebūtų, jeigu redakcija, adminas “agentą” nuosekliai trintų be paaiškinimų ir kitų ceremonijų, nesvarbu net jeigu tas rašytų visiškai nekaltus dalykėlius. nes per proxy įrangą rašančio agento automatiškai blokuoti neįmanoma. saugumo kompiuteriai kiekvienam agento “komentarui”… Skaityti daugiau »

Keistos mintys

Umanė garsėja kaip žydų chasidų piligrimystės vieta prie Nachmano Braclaviečio kapo.
Teigiama, kad į Umanę jau atvyko maždaug 100 tūkst. pabėgėlių iš Izraelio.
Jei tai tiesa, tai tikrai keista situacija, kai milijonai ukrainiečių pabėgo iš Ukrainos dėl karo, o kiti iš kito pasaulio krašto, į Ukrainą bėga nuo karo. 
https://ekspertai.eu/keistas-elgesyszydai-nuo-karo-bega-tenkur-vyksta-ziaurus-karas/

Nehemia Gordon, Nehemia Gordon

Vilniaus Gaono provaikaitis atskleidžia savo dievo vardo tyrimus:
God’s name is not Yahweh – Proof from Jewish Rabbis

https://www.youtube.com/watch?v=yeeA_Abd5Nk&ab_channel=ARoodAwakening%21

Michailas Veleris

ИЗРАИЛЬ СЛЕВА: ИНТЕРВЬЮ С ЦЕНЗУРОЙ – НЕ РУГАТЬ ВИНОВНЫХ. Интервью Михаила Веллера „24 Каналу”

https://www.youtube.com/watch?v=cSxT0LE7Wn4&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80

Mark Solonin, Miša Šauli

Papulkininkas Miša Šaulis apie ,,Palestinos klausimą”.
Другой взгляд на „палестинский вопрос”. Беседа с полковником Шаули

https://www.youtube.com/watch?v=tRZPKBrJs7M&ab_channel=MarkSolonin

Fikretas Šabanovas

Šabanovas apie Izraelio karą ir Didįjį Planą.
ШАБАНОВ: в Ізраїлі відкрили КОТЕЛ! Вирішальні 30 днів. Втягнуто нові країни. Путін на розтяжці

https://www.youtube.com/watch?v=M6MJmmcpJCM&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD

Darijus - Vėgelei

Neprakišo šito į teisėjus evrožopoje, neprakiš ir į pagrindinę tragikomedijos rolę. Feldfebelis vaidina geriau.

Žydai - karo nusikaltėliai

Pagoglinkit – “В Газе заявили о 500 погибших и раненых после удара по больнице”.
https://lenta.ru/news/2023/10/17/v-gaze-zayavili-o-gibeli-bolee-500-chelovek-iz-za-udara-izrailya-po-bolnitse/ 
Минздрав Газы: 500 человек погибло и ранено после удара Израиля по больнице. 
Более 500 человек погибло и было ранено в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом заявил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.
«Более 500 жертв при обстреле больницы „Аль-Ахли Аль-Маадани”», — сообщили в Минздраве сектора Газа.

59
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top