Vytautas Rubavičius. Kas po Nicos? Nauji sukrėtimai

Teroristiniai išpuoliai sprogdinant ir šaudant jau tapo ganėtinai įprastu dalyku. Nebestebina ir dar visai neseniai nesuvokiamais ir pasibaisėtinais atrodę mirtininkų „fejerverkai“. Įpratome prie standartinių sakinių, kuriais aukštieji Europos Sąjungos politikai reiškia užuojautą, tvirtą pasiryžimą kovoti su terorizmu ir patikinimus, kad tautos nesileisiančios įbauginamos ir nekeisiančios savo gyvenimo būdo. Tiesa, Prancūzija jau kuris laikas gyvena nepaprastosios padėties sąlygomis, o prancūzai tarsi nepastebi šio pokyčio. Galima nujausti, kad prireikus tokios padėties nepastebės ir daugelio kitų demokratinių valstybių piliečiai, o tik džiūgaus dėl neva padidėjusio saugumo. Po Paryžiaus išpuolių baimingai buvo klausiama – kur ir kada kitas. Daugelis baiminosi dėl Europos futbolo čempionato – didžiulis renginys, kurį saugumo pajėgoms nepaprastai sunku prižiūrėti. Didžiausi skandalistai pasirodė Rusijos futbolo „gerbėjai“ – profesionalių mušeikų komanda atvyko vienam vakarui sudirbti anglų ir sėkmingai dingo iš Prancūzijos vietos policijai nespėjus susigaudyti, kas įvyko. Net pats Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas leido sau pasigėrėdamas pašmaikštauti dėl tokios rusų dvasios. Visi lengviau atsiduso čempionatui pasibaigus be jokių teroristinių išpuolių. Neilgam. Liepos 14-osios išpuolis Nicoje per pačią didžiausią prancūzams šventę – Bastilijos paėmimo metines – įsakmiai kviečia didžiuosius ES politikus ir visą politinį biurokratinį jos elitą imtis rimtai aiškintis europietiškojo terorizmo priežastis, paskatas ir susidariusias palankias teroro aktams vykdyti sąlygas. Juolab kad susivokti, kas negerai vyksta ES vykdomoje integracijos politikoje, diegiančioje išvalstybintos ir išnacionalintos Europos viziją, primygtinai skatina ir Brexit pamoka. Juk už išstojimą iš ES balsavę britai labai aiškiai išsakė savo pretenzijas europiniam elitui. Tiesa, taip ir neišskleistas mūsų žiniasklaidoje. Keletą jų galima taip formuluoti. Niekieno nerenkamas ir niekam neatsakingas europinis politinis biurokratinis elitas sukaupia pernelyg daug valstybinių galių savo rankose sparčiai išvalstybindamas ES nares. Tų galių kaupimas yra pavojingas ne tik valstybėms narėms, bet ir pačiai ES jau vien dėl to, kad labai sulėtėja būtinų sprendimų priėmimas, tad nepaprastai vėluojama atsakyti į vis naujus geopolitinius, teroristinius ir kitokius iššūkius. Nepaprastai pavojinga pasirodė ES vidaus politiką tiesmukai grindžianti multikultūralizmo ideologija, kurios pasekmė – nekontroliuojami imigrantų srautai ir didžiųjų Europos miestų getoizacija. Atvykėlių getai tampa pačia palankiausia islamizmo terpe, kuri, beje, palaikoma europiečių mokesčių mokėtojų lėšomis. Daugelio europiečių nedžiugina ir kairuoliškasis liberalizmas, diegiantis visapusišką sekuliarizaciją, ateizaciją, prievartinį vaikų seksualizavimą (lytinį išlaisvinimą) ir šeimos sampratos keitimą genderizmo ideologijos pagrindu.

Kol kas net įtakingi įvykių komentatoriai nesiima atvirai ir sąžiningai gvildenti ES ištikusių problemų bei iššūkių priežastis, nes yra vienaip ar kitaip susisaistę su vyraujančia „pažangia“ vadinama europinės integracijos per federalizaciją, tautų sumaišymą ir genderizmo ideologijos pagrindu kuriamą „naująjį europietį“ politika ar dėl „politinio korektiškumo“ vengiantys įdėmiau pažvelgti į tos politikos ideologinius pamatus. Kita vertus, tik politiškai korektiškiems naujiesiems europiečiams laiduojamas greitas kilimas europinės akademinės bei politinės karjeros laiptais. Tad po Nicos išpuolio gausu visokio „pasiryžimo kovoti su terorizmu“, dviveidiškų patikinimų plėtoti „imigrantų integracijos“ programas, nors multikultūralizmo ideologija aiškiai teigia integracinę politiką esant diskriminacinę, „kontroliuoti ginklus“, stiprinti „saugumo pajėgas“, „glaudžiau bendradarbiauti“ ir pan. Net akivaizdžiai nusikalbama, aiškinant esą Nicos teroro aktas rodantis „Islamo valstybės“ bei islamistų desperaciją, nors net plika akimi matyti, kad dabartinis išpuolis teroristinio efektyvumo požiūriu, kad ir kaip ciniškai tai nuskambėtu, gerokai lenkia visokius šaudymo ir savižudžių aktus. Tad kaip tik derėtų naują teroristų imamą taikyti taktiką svarstyti efektyvumo požiūriu, nes kaip tik efektyvumas yra ir pagrindinis šiuolaikinio rinkodarinio kapitalizmo burtažodis.

Pirmiausia europiniam elitui derėtų pasiaiškinti esminę universalizmo ideologinę nuostatą. Didžiuma ES politinio elito yra įsitikinę, kad jų skleidžiami demokratijos principai yra universalūs ir pavyzdiniai, todėl juos ne tik galima, beit ir privalu įtvirtinti visame pasaulyje. Tokia pat pavyzdinė esanti ir multikultūralizmo bei tautų maišymo naikinant mirtiną nacionalizmo bacilą politika. Ta politika teigia kosmopolitizmą tapsiant esmine naujojo pasaulio vertybe, išlaisvinančia individą iš visokių „savo žemės“, „gimtinės“, „tėvynės“ ir kitokių prietarų, kurie neleidžia jam laisvai rinktis savo vietos po saule ir, suprantama, tos vietos siūlomų malonumų. Nutylima, kad tas pasirinkimas yra nulemtas ne žmogaus laisvos valios, o kapitalo pasirenkamos vietos – žmonės, kaip darbo jėga, didžia dalimi traukia ten, kur kapitalui lengviausia „priaugti“. Tačiau vis labiau aiškėja, kad kaip tik imigrantai, turėję ganėtinai atskiesti europiečius, nėra linkę priimti tų europietiškųjų „universalijų“. Jie buriasi savo europiniuose getuose ir stengiasi išnaudoti visas europiečių jiems teikiamas malones savoms tikinčiųjų bendruomenėms stiprinti. Jokia žmonių bendruomenė neegzistuoja be vietinių lyderių ir vadovų, tad ir musulmonų bendruomenės gyvuoja vadovaujamos imamų ar nusipelniusių kovotojų už islamo reikalą. Europos politikai niekaip negali įsisąmoninti, kaip ir kodėl net imigrantų vaikai bei anūkai tampa islamistais kovotojais ir teroristais. O juk Jungtinių Valstijų paskelbtas karas su pasauliniu terorizmu yra kova su islamiškuoju terorizmu ir jo išplitusiu užkratu.

Kuo gi remiasi islamiškasis terorizmas? Kovos su šėtoniškaisiais Vakarais ir jų skleidžiama ideologija nuostata. Pagrindiniai šėtoniškumo požymiai – agresyvus ateizmas, Dievo neigimas ir paniekinimas, taip pat visokiausios išlaisvinto seksualumo apraiškos. Kadangi islamistai negali susilyginti su Vakarais karine galia, tad jų kovoje „visos priemonės geros“, o pagrindine tampa asmeninis terorizmas. Valstybinė prievartos mašina geba kontroliuoti tik grupinę veiklą, tačiau kol kas bejėgė prieš individų apsisprendimą žudyti. Islamistų požiūriu, jei Vakarų valstybėse dėl jų politikų kvailumo susikuria sąlygos kovotojus verbuoti ir juos auklėti jų pačių valstybėse, tuo geriau. Tereikia tik kuo išmoningiau tas sąlygas išnaudoti – kuriamas ir plėtojamas platus tarptautinis religinių mokyklų, maldos namų ir su jais susijusių uždarų bendruomenių tinklas, indoktrinuojantis vis platesnius imigrantų sluoksnius, o ir neindoktrinuotuosius pajungiantis savo valiai. Išnaudojama ir ideologinė nediskriminavimo dogma – juk niekas negali nepriimti žmogaus į darbą dėl jo tautybės, religinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos ar dar kokių dalykų. Tad kas dabar galėtų pasakyti, kiek islamistų šalininkų dirba kad ir tos pačios Prancūzijos specialiosiose tarnybose, policijoje, aukštesniuose ir žemesniuose biurokratijos sluoksniuose, kiek jų esama tose pareigybėse, nuo kurių priklauso daugybės žmonių saugumas, pavyzdžiui, vandenviečių ir panašių įmonių priežiūros tarnybose. Nežinoma, kiek jų nusiteikę kovoti su šėtonu jo paties teritorijoje ir jo paties teikiamais ginklais. Juk jei pats šėtonas tau sudaro sąlygas, tai šlovė Alachui, kuris sumaišė jam protą. Paprastam musulmonui aišku, kad europiečiams „užtemęs protas“ jau vien iš to, kaip jie įnirtingai naikina krikščioniškas vertybes ir tikėjimo apraiškas. Europiečiai neleidžia sau įsisąmoninti (nes tai būtų politiškai nekorektiška, tad ir baustina), kad musulmonai žmones skirsto į dvi rūšis – tikinčius ir netikinčius, o netikintys nelaikomi žmonėmis. Toks yra fundamentalus principas, kurio neišdildys jokios pilietinio ugdymo programos, nes tai yra esminis pasaulėžiūros ir tapatybės dalykas. O jau iš tikinčiųjų išsiskiria tikrieji Dievo garbintojai.

Kitas permąstymo reikalingas dalykas yra ES politinio elito vykdoma beatodairiška valstybių narių išvalstybinimo politika, vis daugiau suverenių valstybės galių perkeliant į viršnacionalinį, kitaip tariant, Briuselio lygmenį ir nuleidžiant į skatinamų tiesiogiai, apeinant valstybę bendrauti tarpusavyje regionų sritį. Tą politiką atlaikyti ir iš jos naudos gauti gali tik didelės, hegemoninės ES valstybės, o mažosioms ir vidutinėms lemta nukentėti. Lietuva – puikus tokios mažos valstybės pavyzdys. Tačiau ir didžiųjų valstybių politikai ima suvokti tokios politikos pragaištingumą, kurį stiprina ir tam tikri globalizacijos veiksniai. Juk visiškai aišku, kad į globalinius iššūkius, nesvarbu kokio – ekonominio, aplinkosauginio ar geopolitinio – pobūdžio regionai niekaip nepajėgūs deramai atsakyti. Regionai ir mažosios valstybės nepajėgūs kaip lygūs bendrauti su didžiosiomis transnacionalinėmis korporacijomis. Kitas aiškus dalykas, kad ES viršūnės nėra paslankios greitai reaguoti į vis naujus kylančius iššūkius. Ne tik nepaslankios, bet ir nepajėgios dėl įvairių įtakingų grupių susikertančių interesų. Rusijai užpuolus Ukrainą, ES valdymo negalios tuoj išlindo į paviršių. Vis labiau imama suvokti, kad į tam tikrus iššūkius, tarp jų – ir keliamus imigrantų srautų bei terorizmo, veiksmingiausiai galėtų atsakyti kaip tik nacionalinės valstybės, tačiau tokiems atsakams jos ima stokoti suverenių galių bei patirties, nes sunyksta su tam tikromis jau netektomis valstybės galiomis susiję įgūdžiai bei kompetencijos. Veikiama neryžtingai, vis dairantis į Briuselį ir laukiant jo padrąsinimo ar pagrasinimų. Globalizacija taip pat menkina suverenias valstybių galias. Šiuo metu daugelis pasaulio ekonomistų prieina prie išvados, kad didžiausia žala, kurią globalizacija padarė mažoms valstybės, ta, kad mažosios valstybės neteko savojo bankų sektoriaus, kurį perėmė didieji tarptautiniai bankai. Didiesiems bankams vietinės problemos, vietiniams kylantys iššūkiai ne tik neįdomūs, tačiau ir pernelyg menki, kad juos būtų galima įžiūrėti. Todėl mažosios valstybės neteko svarbaus instrumento dorotis su vietiniais, dažniausiai tos pačios globalizacijos nulemtais ekonominiais ir socialiniais iššūkiais bei problemomis. Valstybių galių pajungimas didiesiems bankams aptarnauti jau tampa ir didžiuoju ES iššūkiu. O juk ES politika taip pat susijusi su tokių bankų aptarnavimu, ką paliudija ir dabartinė buvusio Europos Komisijos vadovo Jose Manuelio Barroso darbo vieta – „Goldman Sachs“, vienas didžiausių ir įtakingiausių pasaulio bankų, per kurį, beje, perėjo daugelis įtakingų Europos šalių politikų. O juk spekuliacinio (derivatyvai) kapitalo valdomas pasaulis niekaip negali būti nei stabilus, nei taikingas, o jo raida niekaip negali būti tvari socialiniu požiūriu.

Nicos teroristiniame išpuolyje esama tam tikro simboliškumo. Į jį atkreipė dėmesį prof. Gintautas Mažeikis (žr. ČIA). Bastilijos šturmas visos pažangiosios žmonijos siejamas su pagrindinių demokratijos principų – laisvės, lygybės, brolybės – iškėlimu ir jų revoliucine sklaida. Profesorius nužymi ir kitą labai svarbią tos šventės dimensiją, siejamą su markizo de Sade`o vardu, – nepaliaujamą seksualumo laisvinimą iš šeimos, bažnyčios ir kultūriškai įtvirtintų moters ir vyro vaidmenų vergovės. Tačiau krinta į akis, kad taip įžvalgiai nusakant simbolines ir ES vis labiau aktualinamas Bastilijos šturmo ir prancūzų šventės plotmes ir iškeliant jakobiniškojo revoliucingumo reikšmę apeitas jakobiniškasis valstybinis teroras, kurio simbolis – veiksmingoji Giljotina. Prancūzai niekaip nenori prisiminti, kad paskelbtieji pilietiniai laisvės, lygybės ir brolybės tikslai buvo įgyvendinami Giljotina. O juk ir garsiojo markizo de Sade`o programa laisvinti seksualumą buvo grindžiama, dabar sakytume, laisve prievartauti, nes tik prievarta, teroras veiksmingiausiai padeda peržengti visokius tabu bei prietarus. Įtikinėjimai, kad ir lytinei sueičiai, pernelyg užtrunka, tad revoliucinis išlaisvinimas ir iškelia grynus galios santykius. Juo jie grynesni, juo erotiškesni. Šitai apčiuopta ir G. Mažeikio tekste, neslepiant žavėjimosi revoliucine erotine prievartos apraiška: „jo (de Sade`o, – V. R.) ir revoliucijos laisvinta dvasia daugiau ir mažiau įsikūrė Europoje ir būtent jos nirtulingai nekenčia įvairiausio plauko religiniai ar pusiau religiniai fundamentalistai“. (Prisipažinsiu, kebloka nuvokti, kas tokie yra „pusiau religiniai fundamentalistai“, bet ne tai svarbiausia.) Suprantama, visoks išsilaisvinimas susijęs su prievarta, tačiau ne visokia prievarta yra teroristinio pobūdžio. Prancūzų revoliucijos, o vėliau ir bolševikinės Spalio revoliucijos prievarta buvo teroristinė genocidinė, nes buvo masiškai naikinami „nereikalingi“ socialiniai sluoksniai. Prancūzai pirmiausia ėmėsi žudyti kunigus, vienuolius ir vienuoles, nesusipratėlius valstiečius. Dešimtimis tūkstančių. Plūdo kraujo upės, skatindamos revoliucinę erotinę jakobininę ekstazę. Ta išlaisvinimo tradicija ir ideologija gyvybinga. Prancūzijos universitetuose filosofinius išsimokslinimus įgavo ir didieji Azijos šalių revoliucionieriai, kurie grįžę ir paėmę valdžią praeito šimtmečio 8–9 dešimtmečiais ėmėsi naikinti savų valstybių tautas ir tauteles. G. Mažeikis ne tik žavisi tokios prievartos siautulingumu, tačiau ir tikisi, kad dabartiniai islamistai teroristai būsiantis tas detonatorius, kuris Prancūzijoje, tas ir visoje Europoje prikels jakobiniškojo teroro dvasią: „Šia prasme teroristai yra sąžiningesni: jie yra atviri ir negailestingi priešai, kurie kviečiasi negailestingo jakobiniško atsako“. Koks galėtų būti tas negailestingas jakobiniškas atsakas, apdairiai, o prisiminę straipsnio pavadinimą galėtume sakyti – veidmainiškai, nutylima. Šiek tiek susivokiant istorijoje, žinant jakobinų veiklos pobūdį, atkreipiant dėmesį į profesoriaus tekste paliktus erotiškai įprasmintus ženklus ir įjungus fantaziją, numatyti to atsako pobūdį nėra sunku. Deramai atsakyti galima tik negailestingu jakobiniškumu – valstybine teroristinio pobūdžio prievarta. Tik teroristinis valstybinis atsakas į individualų ar grupinį terorizmą galįs duoti tikrų vaisių. Galima numanyti, kad šiuolaikinis jakobinizmas turėtų apvalyti ir atjauninti pačią ES. Tačiau juk istorija moko, kad tereikia tik tokią dvasią paleisti, o jos Europoje esama, kad ji imtų siausti negailestingai naikindama vis naujus netikėlius, atsilikėlius, „nepažangiečius“. Įsisukus valstybinio teroro ratui priešų, kaip žinome, tik daugėja, nes teroristinės Giljotinos apetitas nepasotinamas. O kur dar erotikos siausmas, laisvinant seksualumą, plėšant šeimos pančius ir diegiant vaikų teisę skanauti lytinius malonumus. Suprantama, suaugusiems apmokant ir prižiūrint. Tad bendrais bruožais galime įsivaizduoti tokią pirminę išlaisvintojo jakobinizmo veiklos viziją: teroristais pripažįstamų musulmonų prievartavimas ir žudymas ant Giljotinos altoriaus. Labai prancūziška, laicistiška ir revoliucinga. O jau vėliau – kaip Giljotina duos. Tiesa, galimas ir kiek kitoks variantas – atsako pretekstu pirmiausia imtis tų nekenčiamųjų, kurie tekste įvardijami kaip „įvairiausio plauko religiniai ar pusiau religiniai fundamentalistai“. Neabejotina, kad tarp jų patektų ir apšauktieji homofobais bei kitokiais pažangai trukdančiais netolerantais. Aišku, ir kas žmones rūšiuotų – būrelis akademiniais laipsniais pasidabinusių revoliucinės dvasios apimtų ideologų. Europa gerus du šimtmečius kentėjo nuo Apšvietos idėjų paskatinto revoliucinio genocidinio ir karinio siausmo ir išbandė visus įmanomas teroristinės erotikos atmainas. Atrodytų, gana. Tačiau tolerantiškoje ir demokratiškoje Europos dirvoje nesiliauja brendusios vis naujos erotinio teroristinio revoliucijos siautulio geidžiančios dvasios. Dabartiniai prancūzų intelektualai jau niekaip nedrįstų atvirai reikšti tokias vizijas, tačiau juk žinome, kad pasekėjai teroristiniu įkarščiu visada pralenkia įkvėpėjus. Ačiū Dievui, kad kol kas tik vaizduotėje. Nors kaip tik iš vaizduotės ir kyla politinis veiksmas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
63 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
 Marija

Kol nebus uždraustos abraomiškos religijos Europoje tol virš Europos tvyros kraujo kvapas ir neapykanta vieni kitiems, pirmasis žingsnis turėtų būti visų religijų istorijos dėstymas mokyklose, o Korano, Toros, Talmudo žinojimas privalomas visiems politikams.
Kiek žmonių buvo nužudyta Kryžiaus žygių metu? Kiek vadinamųjų raganų ir vadinamųjų velnio garbintojų buvo kankinama ir sudeginta dar gyviems esant?

„Beprotybė tęsiasi iki šių dienų- žudymas religijos vardan yra kasdieninis įvykis. Fanatiški įsitikinimai grindžiami Biblijos, Korano ar Talmudo mokymu, kuris buvo senovėje galinga jėga, nuteikianti žmogų prieš jo artimą. Milijonai buvo išžudyta paprasčiausiai dėl įsitikinimų. Kiek dar turime kęsti šią beprotybę? Be abejonės, jau atėjo laikas žmonijai atsikratyti prietarų ir religinių mitų, sukėlusių tiek daug kančių nuo pat ankstyvųjų laikų” – B. Baker.

homjaunuoliui

agentėli, kvailai atrodai pasirašinėdamas „žudikiškos religijos” kanoniniu vardu „Marija”.
ateistnei propagandai varyti galėtum pasirinkti kokį tinkamesnį nicką- „barikada”, „pistolina”, „vladlena” ar klaracetkin”.
„cucikai, cucikai- kur júsų kultiūra?”

Kartais sunku matyti,kad po garbinama ES demokrati

paprasčiausias darbo jėgos nusiurbimas nykstančių kad ir Lietuvos sąskaita.Išnaudojimas gyvas,pridengtas skambiais šūkiais.Tapom aptarnaujančiu Europos turtuolių personalu.

Dzeikas

Na rastas didelis.Krastu – nesimato.
Del ES pavojaus mazoms valstybems: autorius kiek pagrazina.Ne „mazoms” , o nevisavertems.Valstybems ar tautoms cia galima diskutuoti
Nes tokia nykstukine Slovenija kuo puikiausiai isnaudoja ES teikiama nauda ir pagalba.Na kad Lietuvos valdantieji Dievo ir tautos bijo maziausiai tai tauta ir srebia.
Nacionalinis darvinizmas.Be ES Lietuva butu suvalgyta agresyviu or stipriu kaimynu.Su ES – letai puva, nes agresyvus kaimynas neturi galiu nusukt galva siam nesusipratimui.
Taciau tai ne ES kalte.
Nezinau kas bendrojo gerio poziuriu yra mazesnis blogis.

 Marija

Tau „homjaunuoliui 2016-07-18 19:39” informuoju Jus, komentatoriau pasirašęs „homjaunuoliui 2016-07-18 19:39”, kad nesu nei agentas, nei agentėlis, prašau neskleiskite tikrovės neatitinkančios informacijos.

marijasui ("majorui"?)

oho!
pragydai liepiamąja nuosaka?
turi stiprų užnugarį?
ateisi su kodeksais ir įgaliojimais?
cha, nuostabu! „įsižeidęs” agentas!
klausyk, muilo operečių jefreitoriau- o TU, ką skleidi?
lavandų aromatą?
bet, kodėl nuo tavęs taip siera dvokia?

Kaip

ir visa mūsų valstybinė propaganda, taip ir Rubavičius tuo klausimu nič nieko nesako apie tų pinigų ( tiksliau, transnacionalinių korporacijų poveikį – ir tai nėr kokia tai konspirologija, tai realu ir tai vyksta ) poveikį tiem visiem klausimam, o tai gal net svarbiausias dalykas ir šiuo ir daugeliu kitų klausimų.

Marija

To „marijasui („majorui”?) 2016-07-18 21:51″ ar ne krikščionis būsi?

Pikc

Įdomu pastebėti, kad „didysis kovotojas prieš religijas” „Marija” nepaminėjo bolševizmo, kuris turi visus religijos atributus ir yra kiaurai permirkęs kraujyje bei liberastizmo/neomarksizmo – irgi iš esmės religijos statusą turinčio bolševizmo paveldėtojo, kurio dėka (be kita ko) „alach-babachai” Europoje (ir ne tik) rengia vienas skerdynes po kitų. 🙂
Grįžtant prie straipsnio – mano galva, V. Rubavičius be reikalo gaišta laiką visokių komuniagų mažeikių kliedesių analizei. Antra vertus, atkreiptinas dėmesys, kad tokie mažeikiai, bielskiai ir pan. „mokslinio komunizmo” apologetai labai mikliai pasidabina titulais – akurat kaip „prie ruso”. 😉

Marija

To „Pikc 2016-07-18 23:53” Jūsų žiniai bolševizmas nėra pripažintas religija, rašiau apie religijų uždraudimą. Kai bolševizmas bus pripažintas religija tada ir priskirsiu bolševizmą religijai.

Ar Lietuva ,Latvija Estija

suvaizduoto Turkijos pučo metu,Nicos įvykių fone,nekybojo ant plauko?Suskaldyti NATO?NATO mums svarbiausia,o ES tampa bevertė vertybiniu požiūriu ,išsigimstanti į išnaudojimą?

L.Donskis 15 minučių klausia

ir svarsto,ar terorizmas bus nugalėtas.Tačiau tame,ką jis rašo,gal būt trūksta vienos dedamosios-tai krikščionybės,jos nykimo pasekmių analizės.Viskas suvedama į valstybingumą.Tai tik paviršius.Iš tiesų tai vertybinė kova,mąstymų kova.Stabilios autokratijos,kai moterys užmėtomos akmenimis tikrai nežada nieko gero.Stabilios autokratijos vieną kartą nori pradėti vystytis.Vakarai pasimetė,nes patys išleido krikščioniškas vertybes iš akių vardan materialaus gerbūvio ir todėl neturi ,ką patarti gero rytams,apart karinių atakų.

Kodėl islamas naikina

krikščionis?Nes šviesesnis mąstymas sunkiai skiriasi kelią.O šiaip krikščionybė krikščionybei nelygu.Kai yra gyvasis tikėjimas ir tik primityvus religingumas,apsiribojantis bažnyčios lankymu.Straipsnis labai geras,gilus ir vertingas.

Liberalai ar netampa patys despotiškais ,

ignoruodami krikščionybę.Jie yra grynakraujai fariziejai,susibūrę į partiją.Teisingai sako Donskis,kad vien nacionalistinės partijos gali nukrypti į diktatūras,tačiau laikai tie,k,kai nacionalizmas turi turėti krikščioniškų vertybių pagrindą.Gal kiek pasitūmėjom šviesos link?

OLietuvos krikščionys

Ar turi ką bendro su krikščionybe?

donskį į prezidentus

drasus vyras tas donskis.
nepabijojo A.Maceiną fašistu išvadinti.
reik , kad donskis būtų prezidentu.
pedofilai, kgbistai, komunistai, pederastai ir kitas elitas pritartų.

stasys

su derama pagarba tenka pripažinti , kad Vytautas aiškiai užspaustas tos Europietiškos seksualiniu laisvių revoliucijos ir Prancūzija čia nėra kuo tai išskirtina.Gyvenimas gerėdamas atneša ne tik daugiau poreikiu bet ir galimybiu tuos poreikius tenkinti ir tikrai nemanau kad juose (poreikiuose)galima rasti tai ko Europa nebūtų mačiusi ar pergyvenusi kokiame viename iš tu jos istoriniu nuopoliu . Kaip tik manau kad tai dar ne dugnas, o tai reiškia bus dar visko .:)… barbarai okupuoja senąja Roma.

„Jei Dievo nėra, koks aš kapitonas?"

kažkadais klausė F Dostojevskio personažas. Marksizmas ir bolševizmas, kaip ir Trečiojo Reicho nacionalsocializmas, yra religija – tik išvirkščia, kaip ir velnias – Dievo beždžionė. Ar ne Mirtis stabmeldiškai garbinama Lenino mauzoliejuje-zikurate? Visos A-teistinės ideologijos, kaip kylančios iš NEigimo (Dievo NEigimo, šėtoniško „Ne, netarnausiu!”), yra parazitinės ontologiškai, o psichologiniu požiūriu – neurozės formos. Ką gi A-teizmas teigia galiausiai? Kaip aukščiausią būtį? – Teigia tą patį Nieką, Niekio bedugnę, Chaoso beprasmybę, iš kurio be-protybės tariamai visa yra kilę ir į kurio neperregimą tamsą vėl visa entropiškai grįžta. A-teistinės ideologijos (marksizmas, liberalizmas, anarchizmas, pozityvizmas, genderizmas, transhumanizmas ir t. t., taip pat ir ateistiniai donskių humanizmai ar mažeikių leftizmai), kaip vyraujančios pasaulėžiūrinės nuostatos, istoriniu požiūriu yra visiška naujiena. Bet jau šių ontologiškai parazituojančių ir… Skaityti daugiau »

 Marija

Dievo nėra

'Marijai'

tai apie ką jūs kalbate?

Daugeliui žinoma, vis dėlto stipru:

1883 m. Nyčė (“Taip kalbėjo Zaratustra”): „Dievas mirė.”
1900 m. Dievas: „Nyčė mirė.”

Kotys

G. Mažeikio „profesoriški” samprotavomai apie revoliucinius eroto išlaisvinimus yra tušti barškalai. Jakobinai – šitie perbalę Robespjerai ir Sen Žiustai, kaip tik atgaivino pilietiškumo, nuosaikumo, savo interesų pajungimo Tėvynės reikalui, idealus. Paradoksaliai, tie, kas nenorėjo būti pilietiški, dorybingi, nuosaikūs, tapo liaudies priešais ir turėjo būti patrumpinti giljotinos. O išlaisvinto eroso epocha buvo kaip tik ikirevoliucinė Prancūzija, kurioje De Sadas galėjo galantiškai realizuoti savo pedofilines perversijas draugų aristokratų būrelyje. Ir tik vėliau, nuvertus Jakobinus, Direktorijos metu, kai auksinis jaunimas – nuvorišai, prisigrobę pabėgusių ar giljotinuotų aristokratų turto, kartu perėmė ir jų perversijas, bet tai buvo revoliucijos nuosmukio laikas, kurį pabaigė Bonapartas, įkišęs de Sadą už grotų. Gal būt vienas svarbus eroso išlaisvinimo elementas tarp jakobinų ir buvo, tačiau G. Mažeikis apie jį… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Marija yra labai nelaiminga. Būti Tėvo vaiku ir to net nesuvokti, ar gali būti kas nors blogiau?
Todėl neverta tyčiotis iš nelaimingų žmonių. Tyčiojimasis yra blogis, skatinantis blogio atsaką. Tokiu būdu įveikti blogį yra neįmanoma, nes jis iššaukia tik blogio atsikartojimą ir tai tik prasitęsia blogio sklidimą ir nuolatinį atsinaujinimą. Blogis yra įdomus tuo, kad jis naikina pats save, bet visai neįdomus tuo, kad naikina ir būtybę, pasirenkančią blogį. Ir todėl teisingiau būtų nesityčioti iš tokių nelaimėlių, bet juos nuoširdžiai užjausti ar bent jau ignoruoti, jei jie nerodo jokių užuominų, kad gali taisytis.
Ir reikia būti atsargiems patiems besityčiojantiems. Juk jūs skleidžiate blogį. Tai kuo jūs geresni (dvasingesni) už pirminį blogio šaltinį?…

Kotys

Padariau klaidą: bankininkas šabataistas Junius Frey buvo giljotinuotas kartu su kitu revoliucionierium, vedusiu jo seserį Leopoldiną, taip pat šabataistę, pora mėnesių prieš nuverčiant jakobinus, dėl finansinių korupcinių operacijų ir ryšių su Austrijos dvaru.

vargšelei mašai

Tai sakai „nėra”…
JIS primins tau tavo žodžius.
Pamatysi.
Žliumbsi nagus gražudama.

Raminkitės, smarkuoliai,

tokie, kaip Marija, tikėtina, nėra drungni, tad gali nelauktai gauti gyvojo Dievo patirtį ir atsiversti. Tuomet jie ne „nagus graužtų”, bet palaimingai dėkotų, kad pažino juos mylintį Kūrėją ir atgavo tikrovės visumą, būtinąją kiekvienos ištarmės prasmės sąlygą (taip pat ir pasakymo, kad „Dievo nėra”).

Marija

Dievo nėra, yra pliurpalai

 MarijaVaidui

VaidasVDSui, informuoju kad nesu labai nelaimingas ir nesu nelaimingas, prašau neskleisti tikrovės neatitinkančios informacijos.
O kas kokiomis vertybėmis vadovaujasi matosi iš komentarų komentatorių :
„homjaunuoliui 2016-07-18 19:39 agentėli, kvailai atrodai…”;
„marijasui („majorui”?) 2016-07-18 21:51…bet, kodėl nuo tavęs taip siera dvokia?”
„VaidasVDS 2016-07-19 13:50 Marija yra labai nelaiminga…”
„vargšelei mašai 2016-07-19 14:36…Žliumbsi nagus gražudama.”
be komentarų.

>Marija,

O kokiomis vertybėmis vadovaujasi Šventąjį Raštą
ir tikinčiųjų liudijimus ar argumentus vadinantis „pliurpalais”?

Nesuprantu

Kodėl visi sukruto, kai vienas žmogus pasakė jog Dievo nėra.Gal jūs ne Lietuvoje gyvenate ? Aplinkui mane visiems nėra. Ir tie, kurie gal ir sutinka , kad yra Kūrėjas, elgiasi taip,kaip Jo nebūtų. Koks gi skirtumas yra Jis ar nėra. Baisiai čia kam rūpi.

  Marija

>Marija, 2016-07-19 20:41, nepriskirk Marijai žodžių kurių Marija nerašė.

  Marija

Nors vienas komentatorius pastebėjo kad aplinkui jį visiems nėra :
„Aplinkui mane visiems nėra. Ir tie, kurie gal ir sutinka , kad yra Kūrėjas, elgiasi taip,kaip Jo nebūtų”

zoom

manau mums labai pades ramuneliu arbata nuo radikaliu islamistu ispoliu kaip Nicoje ir vakar 17 mecio ispolis vokietijoje?! Juk visi prisimename kaip kovojome pries terora susikabine rankomis- as sarli,zenkliukus isleisime,spalvuotom kreidelem…O vat su Rusija tai jau rimciau!!! Is ten gresme,pavojus…perkame haubicas o gal reiketu ir pora F129 uz N mlrd? PS.Idiotai is EU prieme virs 1 mln potencialiu galvu kirpeju ir dabar prasideda asmeniskas dzichadas,panauduojant visas civilizacijos priemones!Tik arbata mums pades!

zoom 2

na ka sakiau,didesniu kretinu nerasi kaip tie civilizuoti europeciai! Prancuzija subombardavo taikius kaimus Sirijoje,zuvo 120 zmoniu! http://ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2016/july/19/retaliation-for-nice-france-bombs-120-civilians-in-syria/

nesuprantu

Papildymas>Marijai 2016/07/19 21:18 : Nors aplinkui niekam Dievo nėra, man Dievas yra. Aš tik faktą konstatavau, kad tokių kaip jūs, kiek nori. Nieko dabar nustebinsi

stasys

vieni apie ratus kiti apie batus, dar kažkam meilė rūpi. ..vasara.

VaidasVDS

Kaip supratau Marija yra Marijasas.
Tai jam, kaip ateistui, siūlau paskaityti buvusio ateisto, mokslininko, straipsnį: http://anomalija.lt/2014/12/dnr-tyrimai-parode-kad-pasaulio-kurejas-turi-egzistuoti/
Ir gal būt atsitiks stebuklas, kuomet Marijasas nenorės būti nelaimingu…

VaidasVDS

Pamiršau pridėti dar vieną susijusį straipsnį: http://anomalija.lt/2014/09/pasaulio-mokslininkai-prabilo-apie-kurejo-egzistavima/
Reiktų atkreipti pagrindinį dėmesį į paskutinę straipsnio pastraipą.

Marginalas dėl publikacijos

Ak Rubavičiau Rubavičiau! Juk Pats nesi vienas iš čia dažnų komentatorių, kaip gali tiražuoti propagandinius štampus? Nereikia jokiems tikriems islamo radikalams jokių teraktų Europoje – kuriam galui? Ar nėra Sirijos ir Afganistano, kur jie privalo ginti musulmonus nuo agresorių? Ar Pats nesupranti, kad pagrindiniai teroristai yra pačios „didžiosios valstybės” bei jų spectarnybos, kad „teraktai” yra ideologinės indoktrinacijos ir vergų gąsdinimo priemonė? Aš tik stebiuosi, kad kol kas Baltijoje „ISIS” dar nieko nesusprogdino. Tiesa, dabar jau apie ISIS nebekalba – užtenka kokiam nors Rytų kilmės idiotui ką nors susprogdinti, žiūrėk: kad ir čia jau pusė komentatorių kaukia apie islamą ir kovą su juo. Galima sakyti, propaganda beveik jau pasiekė, ko reikėjo. Apie kovą su krikščionybe niekas nebekaukia, nes krikščionys masiškai kapituliuoja… Skaityti daugiau »

Marginalas dėl "egzistavimų"

Nekartodamas siūlau paskaityti mano paskutinį komentarą Juozapo oponentams „Marginalas juozapujams apie įrodymus 2016-07-20 0:17”
prie Liudviko Jakimavičiaus straipsnio apie poeziją:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/liudvikas-jakimavicius.-stabmeldystes-lygtys-religinei-poezijai

Juozapas

Nelabai ką ir galiu pridurti prie Leto komentarų. Tiesipg pasakysiu jog kalbant apie „islamistų-teroristų” išpuolius, derėtų nepamiršti gana pikanfiškos „smulkmenos” – kažkaip niekaip „nepavyksta tų teroristų pagauti gyvų. Viei teroristai stebuklingai nukaunami ir tuo pačiu visi galai į vandenį. O vandenėlis labai drumstas. Ar nuo maskvos ir volgodonsko, ar nuo noujorko lig paryžių su briuseliais- visi troro aktų vykdytojai visada neišgyvena, taigi nėra galimybių apklausti. O paklausti nepamaišytų. Apie „cukrų- hegsogeną”, apie daešo vadą mosado kadrinį karininką, ir t.t. Nematau jokio skirtumo tarp burliokijos gebistų ir tarkim kokių prancūzpalaikių spectarnybų veikimo principų. Nesimato ir tikslų skirtumo. Maskolijos ordos ir vakarėnų valdžiukių tikslas tas pats- orwelinio konclagerio kūrimas. O dėl „egzistavimų-neegzistavimų”… Visus sau reikalingus atsakymus radau mokslininkų krecionistų darbuose. Nors esu… Skaityti daugiau »

Vakarai netikintys,rytai

tikintys,kad ir į velnią,bet tikintys,-čia esminis skirtumas.Nes tikėti,o jei dar teisingai tikėti,didelis dvasinis darbas.Dabar kūno kultas ir už tai skaudžiai mokam.

zoom 3
Marija

VaidasVDS-ui , Kuo tikėti ? Šituo „Šių metų Templetono premijos laureatas, britų fizikas Martin John Rees, kuris parašė per 500 mokslinių darbų, gavo pusantro milijono dolerių už tai, jog įrodė Kūrėjo egzistavimą.”?
Pasieškok lengvatikių…

Dzeikas

Pabusiu Marijos advokatu.
Vaidai, apie ta ateista atsiverteli idejiniai materialistai 2 nuomuoniu nelaiko ir atsakyma tam turi paprasta, kaip 5 kapeikos:
– Pats susipainiojo ir mus supainiot bando.
Kurejas beje sako, nepriimanciam Manes nepamokslaukit.
Kaip cia jusu Urantija toki svarbu aspekta praleido?
Jus atydziai ja skaitete?

VaidasVDS

Dzeikui, Urantijos Knyga nieko nepraleido: Joje rašoma: „Tu negali atskleisti Dievo tiems, kurie jo neieško; tu negali nenorinčių sielų vesti į išgelbėjimo džiaugsmus. Žmogus turi pajusti alkį tiesai dėl gyvenimo patyrimų, arba jis turi trokšti pažinti Dievą dėl ryšių su gyvenimu tų, kurie yra susipažinę su dieviškuoju Tėvu, prieš tai, kada kita žmogiškoji būtybė gali veikti kaip priemonė, kuri tokį bičiulį mirtingąjį vestų pas Tėvą danguje. Jeigu mes pažįstame Dievą, tai mūsų tikrasis reikalas žemėje yra gyventi taip, kad leistume Tėvui save atskleisti mūsų gyvenimu, ir šitokiu būdu iš tikrųjų visi Dievo ieškantys žmonės pamatys Tėvą ir paprašys mūsų pagalbos, kad sužinotų daugiau apie tą Dievą, kuris šitokiu būdu pasireiškia mūsų gyvenime.” — Bet gal žmogus yra tik paklydęs. Gal… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Aha, pasirodo Urantija turi nuomuone ir siuo klausimu.Tik as pavargau skaityti – perdaug salutiniu sakiniu.Suprantu elitarine knyga.
Ten pradeda nuo vardijimo ko as (t.y. zmogus apskritai) negaliu.Nuo neigimo tai yra.
Ka gi, Marijai manau tas turetu patikti.Juk pasak vieno komentatoriu ateizmas tai Dievo neigimas.
PS.Jus beveik i 10-ka! Ateistas buves atversti ateista gali zymiai lengviau. Taciau bedievio…abejpju ar tai paties Viespats jegoms padaryti neatsisakant Savo prigimties.

Dzeikas

Aha, pasirodo Urantija turi nuomuone ir siuo klausimu.Tik as pavargau skaityti – perdaug salutiniu sakiniu.Suprantu – elitarine knyga.
Ten pradeda nuo vardijimo ko as (t.y. zmogus apskritai) negaliu.Nuo neigimo tai yra.
Ka gi, Marijai manau tas turetu patikti.Juk pasak vieno komentatoriu ateizmas tai Dievo neigimas.
PS.Jus beveik i 10-ka! Ateistas buves atversti ateista gali zymiai lengviau. Taciau bedievio…abejpju ar tai paties Viespats jegoms padaryti neatsisakant Savo prigimties.

zoom 3
Marginalas

Pratęsdamas mintį, „Marijai” atsakiau ten pat, prie Jakimavičiaus publikacijos apie poeziją.

63
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top