Vytautas Rubavičius. Kas tie „mes“, kuriems „nesiseka valdyti savo valstybės“?

Prieš kurį laiką filosofas Krescencijus Stoškus paskelbė savo pamąstymus apie dabartinę Lietuvos valstybės ir jos visuomenės būseną, kurie įtaigoja nelinksmą išvadą – nykstame, menkėjame, tad valstybėje nieko nekeičiant sunku tikėtis tokią raidos kryptį imsiant ir pasikeisiant („Kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės?“; tiesos.lt; 2016-08-22).

Filosofo pastebėjimai taiklūs, tačiau jau nesyk nurodyti ir aprašyti. Lietuvos bėdos jau tapo tarsi tokiomis akivaizdybėmis, kad apie jas tiesiog nebenorima kalbėti. Juolab priartėjus rinkimams, kurie įvairių orientacijų bei patirties politikus akina piešti rožinį Lietuvos vaizdinį, pagražintą laimės indekso matavimais ir kitokiais ekonominiais „veržlumo“ rodikliais, kuriuos jie dar pagerinsią po rinkimų. Ypač tie, kurie imsią ir apgręšią emigraciją bei susidorosią su korupcija. Kadangi ir emigracija, ir korupcija jau senokai tapo sisteminiais reiškiniais, tai nėra ir negali būti jokio vieno ar kelių konkrečių būdų šiems reiškiniams numaldyti. Būtini valstybiniai politinės sistemos pokyčiai. Klausantis laimės indekso skleidėjų į galvą ateina išganinga mintis – jei jau dabar tas indeksas toks neblogas, tai jis dar labiau pagerės savaime, kai dar keliasdešimt ar keli šimtai tūkstančių „nelaimėlių“ emigruos iš Lietuvos? Galų gale čia liks vien tik laimingieji. Juk emigracija sėkmingai susitvarkė su mūsų nedarbo rodikliais.

Tačiau Stoškus kalba ne apie laimę ir jos rodiklį, o apie dideles Lietuvą ištikusias bėdas, klausdamas, kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės? Tad pabandykime pasvarstyti, kodėl?

Pirmiausia dera atkreipti dėmesį į patį pavadinimą, kuris skaitytojui jau savaime suteikia tam tikrų nepagrįstų iliuzijų – neva jis buvęs ar esąs savosios valstybės valdytojas, tik nelabai išmanantis to valdymo reikalus. Drįstu prisipažinti, kad man niekaip neteko paliesti valstybės vairo, tad negaliu ir galvoti, kodėl man nesiseka valdyti. Būtų įdomu paskaityti, kaip pats filosofas įsivaizduoja savąją valstybės valdymo patirtį. Suprantama, kiek juokauju, tačiau drįstu tvirtinti, kad tie filosofo įsivaizduojami „mes“, kuriuos dera suvokti kaip Lietuvos visuomenę ar net tautą, niekaip nevaldė, nevaldo ir artimiausiu metu nevaldys valstybės, o valstybės valdytojams – partiniam nomenklatūriniam, biurokratiniam ir finansiniam elitui – visiškai nesvarbu, ką tie „mes“ galvoja apie jų valdymą. Šitai nėra sunku suvokti tiems, kurie bent kiek yra įsikirtę į Lietuvoje įsivyravusios politinės sistemos ypatumus. Svarbiausi jų – savivaldos stoka ir visuomenės atskyrimas nuo teisingumo vykdymo. Todėl mes ir nesame nei demokratinė, nei teisinė valstybė, nes tokiai valstybei būtini pagrindiniai demokratijos principai – gyvybinga tiesioginio atstovavimo savivalda ir visuomenės atstovų dalyvavimas teismų darbe.

Problemiški yra ir Stoškaus vartojami žodžiai „sava valstybė“. Manau daugelis žmonių sutiktų, kad jokie rinkimai nekeičia Lietuvos būsenos. Kitaip tariant, ką berinktume, – valdys „tie patys“ ir taip pat. Tiesa, „tų pačių“ sudėtis gali kiek ir pasikeisti, tačiau niekaip nesikeis nei valstybinis korupcinis mechanizmas, nei valdančiųjų arogancija ir jų panieka vadinamajam „lūzerių“ elektoratui. Suprantama, tiesiogiai tos paniekos politikai nedrįsta rodyti – ji pridengiama įvairiomis rinkiminėmis „Rinkis atsakingai“ kampanijomis, kurios bent jau kelioms savaitėms turi įtikinti rinkėją esą jo balsas yra labai svarbus. O jau po rinkimų visos žiniasklaidoje skalbiamos valdymo negerovės nurašomos tų pačių rinkėjų sąskaita – turite tai, ką išsirinkote. Kitaip tariant, Lietuvos valdantysis elitas gerai įgudo politinėse manipuliacijose – valdome mes, tačiau už valdymo rezultatus yra atsakingas mus išrinkęs elektoratas, kitaip tariant, „lūzeriai“, kad ir kaip besirenkantys, tačiau taip ir nesugebantys „atsakingai pasirinkti“.

Nors savos valstybės jausena dar nėra visiškai išgaravusi, vis dėlto tas „savumas“ neišvengiamai blėsta, jei žmonės niekaip nedalyvauja valstybės valdymo reikaluose, jei valstybėje nesama jokios viešosios politikos. Tokios politikos ir negali būti, kai stokojama tiesioginio atstovavimo savivaldos, kurioje visuomenė ir įgauna politinę galią tartis dėl valstybės reikalų su jų išrinktais atstovais, kuriems patikimas valstybinės valdžios mechanizmas. Galima būtų daug kalbėti, kaip tais ankstyvaisiais devyniasdešimtaisiais buvo sunaikinti Sąjūdžio skelbtieji savivaldos pradmenys, tačiau šiuo metu jokios realios savivaldos nesama. Anuos pradmenis ištrynė 92-aisiais valdžion atėję buvusieji komunistai, tačiau 96-aisiais juos nuo valdžios vairo nustūmusiems konservatoriams tokia padėtis pasirodė esanti pati tinkamiausia, todėl jie visaip tvirtino savivaldos stokojančią politinę sistemą ir teisminę valstybė. Dabar jau galima numanyti, kad toks partinio nomenklatūrinio ir teisminio valdymo modelis buvo tobulinamas senųjų teisėsaugos kadrų, ir pagrindine figūra laikytinas konservatorių priglaustas buvęs generalinis prokuroras Liudvikas Sabutis. Jis ne tik sustiprino teisminę valdžią atskirdamas ją nuo visuomenės, bet ir išsaugojo visą buvusį teisinį elitą, kuriam atsivėrė didžiulės galimybės turtėti ir svaigti nuo savo visagalybės. Tad nereikia stebėtis, kad konservatoriai taip niekaip ir neįstengė pradėti jokios desovietizavimo programos, jokios teisininkų sluoksnio liustracijos.

Jei drįsčiau sau suteikti galią prabilti istorijos požiūriu, tai pasakyčiau, kad konservatoriai šiuo atžvilgiu veikė kaip ideali buvusios komunistinės nomenklatūros priedangos organizacija. Atiduoti teisėkūrą ir valstybės teisinio reguliavimo įrankių kūrimą bei tvirtinimą į Sabučio rankas – tai jau šis tas su visom istorinėm pasekmėm. Nereikia manyti, kad konservatorių vadovai buvo visiški neišmanėliai – vadinasi, tokia kuriama politinė ir teisminė sistema jiems buvo taip pat naudinga. Kodėl naudinga? Todėl kad įtvirtintas aiškus valstybinės valdžios modelis – partinio nomenklatūrinio elito vienvaldystė be jokio „neišmanančios“ visuomenės balso, tad ir be jokios realios atsakomybės tiems „neišmanėliams“, kurie nepaliaujamai skatinami save vadinti „pilietine visuomene“. Tačiau pilietinė visuomenė kyla ir ugdosi veikdama realios savivaldos būdu. Nėra savivaldos, nėra ir jokios pilietinės visuomenės, o vien tik juridinių atomizuotų piliečių masė.

Galima būtų svarstyti, koks mūsų kuriamos ar sukurtos valstybės tipas, tačiau pirmiausia derėtų pagalvoti: o ar mes, kaip politinis elitas, visuomenė ir tauta, apskritai kūrėme valstybę. Ar mes besuvokiame, kas yra valstybė, koks jos prigimtinis tikslas? Žvelgdami atgal į atgautos nepriklausomybės laikus, turime pripažinti keletą akivaizdžių dalykų. Sovietų Sąjungoje gyvavome kaip teritorinis administracinis Lietuva vadinamas vienetas. Tad ir mūsų vietiniai, įvairaus lygio partinių mokyklų išmuštruoti valdytojai buvo tik administratoriai. Atgavę nepriklausomybę negavome valstybės – ją reikėjo imtis kurti. Tačiau gavome, tiksliau, išlaikėme administravimo mechanizmus, kuriuos ir pavadinome valstybės valdymu. O buvę ir naujieji administratorių sluoksnio žmonės imti vadinti valstybės valdytojais. Tačiau suverenios valstybės valdymo įgūdžiai įgaunami tik kuriant valstybę. Mums tarsi jau nebereikėjo nieko kurti – valstybė buvo sutapatinta su valdžia ir administravimo įrankiais. Tokiam administravimui nebereikalingas nei nacionalinis tapatumas, nei kultūrinė atmintis, nei apskritai kultūrinė nacionalinė kūryba, kuri ir yra nacionalinės valstybės pamatas. Ypač mūsų laikais, kai ekonomika tapo globali, tad nenacionalinė, o neretai ir antinacionalinė.

Kosmopolitinę, išnacionalinimo ir išvalstybinimo darbotvarkę diegiančiai Europos Sąjungai kaip tik tokie administratoriai ir buvo parankūs – sparčiausiai į ES politinio elito gretas ir įsiliejo visų buvusių sovietinio bloko šalių valdžioje išlikę komunistiniai nomenklatūrininkai. Tiesa, jie tuoj persivadino įvairiais demokratiniam pasauliui priimtinesniais vardais. Kaip tik jie ėmėsi kuo karščiausiai palaikyti ES politinio elito tvirtinamą europinės raidos darbotvarkę, grindžiamą genderizmo ir multikultūralizmo ideologija, nacionalinių valstybių išvalstybinimo, nacionalinio tapatumo silpninimo, suverenių valstybės galių perkėlimo į ES lygmenį ir „nuleidimo“ į regionų lygmenį politiką, kuriant naują, pažangiu vadinamą supravalstybinį federacinį darinį. ES propaguojamam federalizmui buvo reikalingas ne valstybes valdantis, o teritorinius administracinius vienetus administruojantis vietinis politinis elitas, gebantis skleisti ir politiškai įtvirtinti genderizmo ideologiją ir išpažįstantis vadinamąsias europines vertybes. Tokia ir buvo komunistinė nomenklatūra, kuriai internacionalizmą nebuvo sunku paversti tokios pat prigimties federaciniu kosmopolitizmu, o sykiu ir prisiminti Sovietų Rusijoje gyvavusias individą iš buržuazinės šeimos pančių laisvinusias genderizmo praktikas. Tad klausimas, ar kūrėme savo valstybę, nėra be pagrindo. Apsidairykime, nusimeskime ideologinius bei politinio korektiškumo akinius ir pamatysime, kad daugelyje ES šalių klausimai apie valstybinį suverenitetą, nacionalinį tapatumą, ES politikos ydas, tautos ir valstybės santykius, iškeliant pirminį valstybės kūrimo tikslą – kad tauta ir visuomenė gyvuotų per amžius, – tampa pačiais pagrindiniais partinių politinių kovų, taip pat ir ES išlikimo bei raidos klausimais.

Labiausiai minėtame tekste nuvilia jo pabaiga. Aptarus mūsų bėdas filosofo vardas įpareigoja pasiūlyti vienokius ar kitokius gydymosi receptus ar bent jau surašyti pagrindinius klausimus, pagal kuriuos rinkėjas galėtų orientuotis Seiman besiveržiančių politikų pasisakymuose. Deja, jokių receptų anei klausimų. Nekalbama apie jokias politinės sistemos keitimo galimybes. Iš tikrovės liūno vienu ypu pakylama į „aukštą“ mąstymo lygmenį ir imama dėstyti, jog norint, kad kažkas keistųsi, suvereniai tautai (!) privalu „mobilizuotis, įvesti rimtą pilietinę valdžios kontrolę ir pažaboti jos savivalę“. Tai suvereniai tautai „būtina žymiai sustiprėti, t. y. pasidaryti nepalyginamai aktyvesnei, organizuotesnei, solidaresnei, oresnei, racionalesnei, atsakingesnei ir ištikimesnei savo kraštui“. Tokie uždaviniai tautai, gaunančiai mažiausias pensijas ES ir gyvuojančiai taip pat iš menkiausio ES minimalaus uždarbio!? Antraip „gali būti sunku išvengti prūsų likimo“.

Iš tokių reikalavimų galima būtų tik pasišaipyti, tačiau jie nurodo bendrą intelektualiųjų mąstytojų bėdą – kai išvardijus bei aptarus Lietuvą ištikusias bėdas prieinama prie klausimo, o ką daryti, tuoj „politiškai korektiškai“ pereinama prie vienokių ar kitokių pasamprotavimų apie būtinumą tautai ar visuomenei keisti mentalitetą, išsiugdyti naujas reikiamas dvasines, drovines ar verslininkavimo savybes. Suprantama, šitai galima padaryti nebent pagraužus „filosofinio akmens“, tačiau vargu ar kas tokią brangenybę patikėtų jokiu konkrečiu adresu neaptinkamai visuomenei. Nors paprasčiausia būtų galvoti apie visuomenės gyvenimo taisyklių, kitaip tariant, politinės sistemos keitimą.

Kol kas tam nepribrendome. Negebame net į kandidatuojančių politikų pasisakymus žvelgti per savo įsitikinimų prizmę: už tiesioginio atstovavimo savivaldos plėtrą ar prieš, už teisinę ar teisminę valstybę, už kokią jie ES – už krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą ar už ateistinę, krikščionybę nepaliaujamai trinančią, už federacinę ar suverenių valstybių, už genderizmo ideologija grindžiamą politiką ar prieš, už gyvybę nuo jos pradėjimo ar prieš, už nacionalinę ar finansinį kapitalą aptarnaujančią valstybę, už socialinės atskirties didinimą ar už jos mažinimą, už socialiai teisingą sukurtos bendros pridedamosios vertės paskirstymą ar prieš, už nacionalinio tapatumo (lietuvybės) stiprinimą ir sklaidą ar prieš, už nacionalinę mokyklą ar už belytes pilietiškumo programas, už laisvą kūrybingą žmogų lavinančią ar už rinkoms reikalingą darbo jėgą gaminančią aukštąją mokyklą…

Tokių klausimų gali būti ir daugiau. Tačiau ar apie tokius klausimus kalbama „Rinkimės atsakingai“ kampanijose? Tad užbaigti norėčiau patikslindamas Stoškaus niūroką nuojautą, tačiau be jokio „jeigu“: prūsų likimas yra ne momentinis, o istorinis, dešimtmečius trunkantis išnykimo vyksmas. Tas likimas – ne už durų, jis jau mumyse.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
233 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
tai kad

valdo buvęs komunistas Butkevičius? Buvusio komunisto Butkevičiaus vienmandatėje negalioja įstatymai ir negalioja LR Konstitucija. Nors nauhas DK sako įsigalios tik nuo kitų metų tačiau Butkevičiaus vienamdatėje jau dabar darbdavys oficialiai nedarbina, iš žmogaus atimamos socialinės garantijos , o valstybei darbdavys nemoka mokesčių. Butkevičius – Lietuvos duobkasys?
Butkevičiui, sako, negalioja ir prezidentės veto dėl DK.
De fakto Lietuvą valdo Btkevičius?

Juozapas

Ko gero tai vienas geriausių kada nors Autoriaus parašytų straipsnių. Vieno ko pasigedau – pačioje pabaigoje prašosi aiškaus šių dienų aktualijos klausimo įvertinimo- dėl „rinkimų” cirko, nes skaitytojams ne kiekvienam ,manau, aišku ką turi Autorius omenyje kalbėdamas apie rinkėjų klausimus politikams. Jeigu Autorius mano jog užduodami kažkokioms personoms tiesmukiškesnius klausimus „rinkimų” debatuose, politikus sugluminsime, tuomet Autorius atrodytų naivus. Iš esmės klausimai normalūs, tik va, yra skirtumas- Kada, Kur ir Kam klausimai uždavinėjami, tačiau svarbiausia yra patiems piliečiams, jų daugumai suvokti tų klausimų prasmę bei pirmiausia rasti atsakymus savyje, daryti išvadas ir tuomet tartis, spręsti tarpusavyje- ką daryti. O klausinėti politikų ir lakti kol jie susigės ir pradės dirbti piliečių naudai, yra naivu. Nei susigės nei pradės dirbti krašto gerovei. Kodėl… Skaityti daugiau »

mūsiškiai žino ir moka

baigė mūsiškiai Vilniaus Aukštąją Partinę mokyklą,
kiti net Leningrade ir Maskvoje, Riazanėje ir Minske.
išmokyti ir užgrūdinti kadrai.
Patikimi.
Žino ir moka ir supranta Partijos liniją.

"tuščiapirdžiams" (18:56 ir 19:07)

Ponai mieli – straipsnis pakankamai aktualus ir gana gilus.
Visokie tušti tūkstantkartiniai/pusiau lozunginiai valdžios keiksnojimai tokio straipsnio fone atrodo pigiai, lėkštai ir vulgariai.
Jeigu neturite ką protingai pasakyti, tuomet be reikalo praleidote progą patylėti.

jo, pilnapirdžių bezdalas skanus

Partija pareiškė susirūpinimą.

tam"tuščiapirdžiams" (18:56 ir 19:07)

>”tuščiapirdžiams” (18:56 ir 19:07) kokie klausimai tokie ir komentarai… Kas gali kaulsinėti :” Kas tie „mes“, kuriems „nesiseka valdyti savo valstybės“?
Atsakymas : Butkevičius su savo buvusia komunistų partija ir partneriais atmetusiais prezidentės vetuotą DK su ” Nulinėmis sutartimis” atimančiomis socialines garantijas iš žmogaus ir darnčias žmogų vergu. Butkevciaus vienmandartėje jau dabar žmogus neįdarbinamas ir darbdavys nemoka jokių mokesčių nei sodrai nei VMI – ir Butkevičiaus vienmandatėje pritaikyta praktika bus taikoma visai Lietuvai nuo kito meto, o Butkevičiaus vienmandatėje taikoma net šiemet.

ir dar

Ir dar girdėjau kad Butkevičiaus vienmandatėje mokyklos direktoriaus namuose mokyklos darbuotojai anglis krauna darbo metu – ši Butkevičiaus vienmandatėje formuojama praktika irgi bus taikoma visoje Lietuvoje?

>>>> 19:30

Skaitant tekstą derėtų ne vien ieškoti pažįstamų raidžių.
Jūs akivaizdžiai nesuvokiate nei apie ką straipsnis nei kokia intencija parašytas, mąstote be galo primityviai ir dar pučiatės jog tamstai neplojame sužavėti.
Supraskite, niekas tamstos nekaltina jog esate riboto mąstymo.
Tiesiog susivokite kas esate ir elkitės nuosaikiau.
Kai jau pasieksite bent tokį lygį kai jausite kažkiek nepatogumo dėl savo neišprusimo, tuomet tamstos nebereikės prikišamai murdyti nosimi kaip to netikusio katino įpridirbtą kakutį po lova.

ir dar

ir dar dar Butkevičiaus vienmandatėje suformuota parktika skelbti žmogų kaltu nesant įsiteisėjusio teismo nuosprendžio buvo taikyta visoje Lietuvoje, kas suformavo praktiką ir ateityje Lietuvoje skelbti žmogų kaltu nesnt įsiteisėjusio teismo nuosprendžio.

Įspūdis

Straipsnis kerta į paslėpsnius Sistemai, todėl kontoros samdiniai puolė trolinti. Nepakenktų „nykštukų” įsikišimas.

Sistema iš baimės pasmirdo

Partija skubos tvarka perka vėduokles.
Po 10 000 eurų viena.
Bankai paskolins Vyriausybei.

tam>>>> 19:30       2016-09-14 19:40

ar ne įsitikinimų prizmė trukdo nematyti Butkevičiaus veikimų ir neveikimų?
Kiba nematei ir neskaitei ką Butkevičius dėl prezidento vetuoto DK sakė?
Melsk dievą kad buvusio komunisto Butkevičiaus vienmandatėje suformuota praktika nepasibelstų į tavo duris…

troliui

Matau. Ir kiti mato. Na ir kas? Greta yra straipsnis, ten gali plūsti sau tą butkevičių kiek tinkamas. Negaila, taip jam ir reikia. Dar ir koncervikams pridėk, liberastams, paksitams ir dzarbaparcijai įkrėsk. Varyk. Ot bus daug naudos!
Bet kažkoks sušiktas premjeriūkštis yra tik smulkmė ir jokios pagados tas kapliadantis realiai nedaro.
Todėl straipsnis yra apie žymiai rimtesnius dalykus. Apie sistemiškai svarbius.
O tu ateini ir spygauji lyg koks mmažvaiki apie kažkokį trečiarūšį socdemų klouną. Trukdai skaitutojams nusiteikti rimtesniam pokalbiui.
Tai ir svarstome- ar tu visiškai bukas ar tik tokiu apsimeti.

Pikasas

Nuomonių įvairovėje lengviau rasti kelią tiesos link. Šia prasme Vytauto Rubavičiaus bandymas oponuoti Krescencijaus Stoškaus rašiniui yra sveikintinas. Tačiau ir šiame ilgokame rašinyje matosi kai kurių esminių spragų apie kurias galėsime dar padiskutuoti. Manau, kad šis straipsnis ne tik neišvengia panašių klaidų, kaip profesorius K.Stoškus, bet pažeria dar ir naujų keistenybių. Kol kas tik PRIMINSIU savo komentarą prie K.Stoškaus rašinio: …………………….”Lietuvai vaduojantis iš okupacinio marazmo girdėjome visokių lozungų. Vienas aiškino apie “istorinę klaidą” (A.Juozaitis)_, kitas, kad “buvome viename sojūze, dabar kitame” (A.Terleckas), na o rašinio autorius K.Stoškus prisimena senus mokymus apie “laukinį kapitalizmą”, pridėdamas aiškinimus apie “prichvatizaciją” ir “bėgimą nuo laisvės”. Manau, kad autorius sąmoningai neaiškina, kas gi tą “prichvatizaciją” vykdė ir kokios priežastys vis dar verčia rastis naujiems ekonominiams… Skaityti daugiau »

Tarabilda

Jo. Rimtas straipsnis. Norint ką nors perdaryti, reikia suprasti, kaip dalykas yra padarytas ir kaip jis funkcionuoja. Būtų gal ir ne perdaug sunku, jei kalbėtume apie vien mechaniką, bet į valstybės mechanizmą yra dar įpainiotas žmogus, kuris ir kuria taisykles ir pagal jas gyvena arba ne. Visi matome, kad tas mūsų valstybės mechanizmas (jei dar mūsų) veikia taip, kad mums nelabai patinka, nes veikia pagal savinaikos algoritmą. Žmonėms tas algoritmas nerodomas ir apie jį viešai svarstyti neleidžiama. Faktas yra tas, kad tą algoritmą reikia pakeisti kitu, jei norime išlikti. Ir nereikia gąsdinti nei putinais, nei klintonėm. Visuomenei reikalingas patikimas scenarijus, kurį ji pati susikurtų, o ne valdžis ant lėkštutės pažadėtų. Klausimas tada tik toks, kaip susikurti tokias kūrybines dirbtuves, kuriose… Skaityti daugiau »

Partija laimės

nes turi gerų kareivų, tokių kaip draugas Pikasas.

tara bildai

tuščia tara garsiai bilda…

Tarabilda

Lzinios.lt Ivoškos kreipimasis rodo, kad mūsų diskutuotas klausimas apie rinkimų neligitymumą nenuėjo vėjais, braunasi pro cenzūros brūzgynus. Reikėtų įsikelti Ivoškos pareiškimą į mūsų diskusijų lauką. Idėja įgauna konkretų pavidalą. Argumentai nenuneigiami.

Mazelis-idiotas

su jo 15 min teismais.O autoriui-aciu !

Idiotui

Nueik pasėdėk bet kuriame teisme JAV, kur sprendžiamos smulkios „misdemeanor” tipo bylos. Per valandą 10 ir daugiau bylų pravaro. Jei manai kad visos bylos JAV sprendžiamos prisiekusiųjų tai vėlgi esi mulkis, kuris nepajėgia nieko sužinoti nes nemoka anglų kalbos.

Juozapas--- Tarabildai

Taip. Lašas po lašo net ir režimą pratašo.
Taip, diskusiją reikia plėsti.
Bet akivaizdu jog paraleliai reikia kalbėti ir Kaip likviduoti pragaištingas nesąmones, o kartu bandyti kurti juodraštį to Kokia turi būti teisinga piliečių atstovavimą realizuojanti konstitucinė saranga.
Žmonėms reikia pasiūlyti aiškius tikslus. Dėl motyvacijos dalyvauti kuriant Savo krašto ateitį.
Nes motyvacija kol kas beveik nulinė.
Apatija žudo Lietuvą.

StasysG----->Tarabildai

Jau J Ivoškos „Kreipimasis į VRK” čia Tiesoje.lt įkeltas. Gero pasiskaitymo, p. dailininke pikasai.

mūsiškiai pilnai valdo ir kontroliuoja situaciją

gera Minsko ir Riazanės mokykla

skaitytoja

Šis V. Rubavičiaus straipsnis, kaip ir visi Jo rašiniai, yra išsamus, tiesus ir konkretus. O ką daryti, kad neištiktų prūsų likimas, kad Tauta pabustų ir susiimtų – to niekas nežino ir negali patarti bei išrašyti receptų. Gal reikia kokio pasaulinio sukrėtimo – žemės drebėjimo, karo, maro ar dar ko?
O Autoriui dėkui. Dėkui, kad rašote, kad esate su mumis.

tai

tai ir nekelkit klausimų „Kas tie „mes“, kuriems „nesiseka valdyti savo valstybės“?” – ir taip aišku kad Butkevičius su buvusiais komunistais privedusiais iki to Lietuvą iki ko privedė.

smagu, kai daug aklų kačiukų

vis kniaukia ir kniaukia:
– ką daryti?
– kaip sustabdyti mūsiškių siautėjimą ir Lietuvos žudymą?
—–
cha cha cha … smagu…

Raigerdas

Na, reikia pritarti Juozapo išsakytai minčiau apie autoriaus straipsnį:”Ko gero tai vienas geriausių kada nors Autoriaus parašytų straipsnių”. Įdomi mintis yra ir Pikaso komentare:”Ne nuo laisvės bėga tautiečiai, kaip teigia K.Stoškus. Dauguma jų ir išeivijoje demonstruoja Lietuvos laisvei pagarbą, Bėga dėl to, kad kreivai įtakoti valdžios reliktai siekia tik asmeninių ir grupinių tikslų, o kariniai būgnų garsai, sklindantys iš Rytų imperijos taip pat nekelia pasitikėjimo bei nesuteikia ramybės”. Tad sustokime minutėlei prie „kreivai įtakotų tautos reliktų”. Pirmiausia, kas yra autoriai tų „kreivai įtakotų tautos reliktų”? Jų nėra, nes tai komunistų pats mėgstamiausias ėjimas žirgu, jeigu kalbėti šachmatų terminilogija, kuris yra visiems gerai žinomas – KOLEKTYVINIS PROTAS. Vytautas Rubavičius teisingai kritikuoja dėl valstybės valdymo. Bet mūsų ta valstybė vis vien yra… Skaityti daugiau »

tikras komunistas raigerdas

VYRIAUSIASIS LIETUVOS TRIBUNOLAS
———
Jakobinai, norėdami sėkmingai kovoti su kontrrevoliucija, ėmėsi teroro politikos. Šios politikos įrankiu tapo Revoliucinis tribunolas, kurio sprendimai buvo galutiniai ir neapskundžiami. Dauguma suimtųjų buvo giljotinuojami, neatsižvelgiant nei į socialinę jų padėtį, nei į lytį, amžių ar nuopelnus respublikai. Paskelbus nuosprendį mirties bausmė turėjo būti įvykdyta per 24 valandas. Tūkstančiai žmonių buvo uždaryti garsiajame Paryžiaus Konsjeržeri kalėjime, kuriame ir posėdžiavo Revoliucinis tribunolas. Ypatingai žiauriai bu­vo susidorota su Vandėjos sukilėliais bei Lijono ir Tulono maištininkais. Suim­tieji buvo skandinami ir sušaudomi iš patrankų. Vien tik Liono mieste žuvo apie 2 tūkst. paimtų į nelaisvę maištininkų. Teroro politika tęsėsi iki jakobinų valdymo pabaigos. Apie 50 tūkst. žmonių tapo revoliucinio teroro aukomis. Jakobinai teigė, kad teroras išgelbėjo šalį.

Raigerdas tikram komunistui raigerdui

Mažas geltonsnapį, išmok, pirmiausiai, skaityti ir suprasti, kas parašyta. Rašydamas apie prancūzišką giljotiną, pamiršai parašyti ir apie Inkvizicijos teismą. Be Inkvizicijos teismų, nebūtų atsiradęs joks Revoliucinis tribunolas. Prancūzijos Revoliucinis tribunolas CCCP teritorijoje pavirto į „Troikių” teismą. O Islamo Valstybėje tai buvo pademonstruota nukirsdinant galvas nekaltiems krikščionims ir daugybei kitų žmonių. Visa tai priklauso į DESTRUKCIJĄ LINKUSIOMS PERSONOMS, kurios visada yra linkusios į griovimą ir bet kokią instituciją jie pavers savo griovimo ginklu. Mano komentare kalba eina apie Leoną Sapiegą. Kur pats matai Leono Sapiegos idėjos įgyvendinimą Prancūzijoje? Kur pas Leoną Sapiegą yra REVOLIUCINIS TRIBUNOLAS? Klausyk, geltonsapį, net jeigu aš tau pasakysiu atsibusk, tu vis vien neatsibusi, nes tau reikia eiti pas tą, kas tave užhipnotizavo užsiimti destruktyvia veikla. O dabar… Skaityti daugiau »

aišku

paklodės reikalingos užsidengti arba pridengti

Pikasas2 tęsinys 21:32

Jei visai nebetikėti Lietuvos visuomenės gebėjimais susikurti padorų gyvenimą ir jo ateitį, tai teliktų tik virkauti, kokie mes nelaimingi buvom vakar, esam šiandien ir būsim rytoj. Profesionaliai kritikuodamas mūsų teisinės sistemos padėtį, problemas įvairiuose svarbiuose rinkimuose, autorius, deja, nenurodo aiškių būdų, kaip iš tokios sudėtingos situacijos išeiti. Vien tik visuomenės (sakykim tarėjų) dalyvavimas teismuose situaciją gali tik sušvelninti visiškai nuo kontrolės atsiribojusioje teisminėje sistemoje. Bet to Lietuvai aiškiai per maža. >>>>>>>>>>>> V.Rubavičius pateikia netgi labai prasmingą mintį: „Būtini valstybiniai politinės sistemos pokyčiai.” Taip, apie panašius pokyčius verta mąstyti, tartis ir susitarti. Tokie pokyčiai galėtų įtakoti ir LR Konstitucijos nuostatas, tačiau kaip juos konkrečiai įgyvendinti? – lieka miglose. Konstitucinė dauguma Seime, manau, bus labai slidi ir po šių Seimo rinkimų, tad… Skaityti daugiau »

būkit ramūs

niekas nesikeis

Tarabilda Vilimui

Irgi, stebėdamas politinį procesą kaip „nesubrendėlis”, Jūsų punktuose sakymų matau nesuderintų dalykų. Net jei įvyktų stebuklas, kuo aš netikiu, ir susiformuotų būsimam Seime tokia 47 deputatų grupė, pasišovusi keisti konstituciją, pertvarkant politinę LT sistemą, trajektorija referendumo kelyje būtų analogiška „Žemės referendumui”. Skirtumas ti tas, kad nereikėtų tų 300 tūkst. parašų.
Pagal dabartinį rinkimų įstatymą (sk. Ivoškos ir dr.Ramanausko pareiškimus)1.Neįmanoma išrinkti visuomenės, o ne partinį sluoksnį atstovaujantį Seimą. 2. Jūsų siūlyme yra prielaida, kad būsimus rinkimus laikome legitymiais, t.y. nuduodame, kad su rinkimų įstatymu viskas tvarkoj ir žaidžiame pagal nekonstitucines sistemos taisykles.
Tai gryniausio plauko utopija.

Dėkui už straipsnį.

Gilus, konkretus oponavimas, be lozungų.

Juozapas

Visiškai pritariu Tarabildos replikai p. Vilimui.
Neturiu ką pridurti.

To Dėkui už straipsnį

Ir kas iš to? Kas toliau?

Turėtų keistis dvasia,dvasinė

aplinka,dvasinis mokroklimatas.To šviesoje viskas nušvistų kitaip :ir tikslai atsirastų ir keliai paaiškėtų.Betgi delfi skelbia kad ir bedvasiai vaikai bus dauginami spausdinimo būdu.Tai pasaulio piliečių be Tėvynės svajonė.Kol kas mes kažkur ne ten tolstam nuo tikrojo kelio.Kas turi įvykti?

Kasištojui

Vat ir ne pone liumpene!
Čia jums ne banketas naxaliavai ir ne delfiai.
Prieš reikalaudama/s pirma parodyk- ką pats/pati pasiūlei, sugalvojai.
Šio portalo formatas yra visų pirma dalintis mintimis, idėjomis, pasiūlymais, keistis įžvalgomis
Pramogų ir „įdomybių” naršantiems, derėtų pasieškoti tokių razinkų papų aktualijas nagrinėjančiuose portaliukuose, kurių asortimentas tikrai labai platus.

Aplamai,kiek

Lietuva gali būti vieninga, perspektyvi tik nuo Stalino ir Hitlerio laikų giliai įsišaknijusiu priešų,liaudies priešų,užsienio priešų,šeimos priešų ir kitokių priešų ieškojimo pagrindu…Laikas tokį mąstymą keisti vertybiniu bendrumo ieškojimu,-gailestingumo,orumo,bičiulystės,pagarbos,sąžiningumo,palaikymo,supratimo…pagrindu.Tai sunkiausia,-juolab ,kad daug kam reikės graudžios atgailos…Apie tai laikas kalbėti.Jei nepavėlavom…

Gal ne į temą,bet

kas vyksta mūsų kapuopse.Gal paaiškintų mokslininkai.Užbetonuojami marmurais ,granitais,-jau ir čia prasidėjo brangių madų vaikymasis,-ir paliekami mūsų kapai.Mūsų krašte pirmieji buvo paprastu betonu užbetonuoti su įbetonuotais akmenukais.Bet praėjus 20 metų,jau pro tą betoną prasimušė pieva,per mažiausius plyšiukus.Ar nevirs po kiek metų kapinės betono,granito kapinynu,nes gamta neapsikenčia tokio elgesio ir naikina,ardo visomis išgalėmis.Laikas šaukti SOS?Kaip tvarkomi kapai Švedijoje,Prancūzijoje,Vokietijoje?Ar irgi užbetonuojami?Ir aplamai,ką tai liudija apie mūsų mąstymą?

nebandykite užbetonuoti mūsiškių !!

91 metais atrodė, kad mūsiškiai jau istorijos kapuose.
—-
atmenu, gal 93 metais man vienas žydelis pasakė: valdys tie patys mūsiškiai.
nesinorėjo tikėti, kad mūsiškiai – brazauskas, kirkilas, juršėnas ir panašūs valdys.
o žydelis pasirodo teisus buvo…
—-
taip kad nebandykite palaidoti ir užbetonuoti mūsiškių – jie visada žaliuos, klestės ir valdys!!!

Blūdas

labai įdomus ir straipsniai ir jų sukeltos diskusijos komentaruose. Bet skaityk tu visa tai skersai ar išilgai, niekas kiek aiškiau neatsako į klausimą „ką daryti”. Na buvo užuomina apie karus ar marus, bet daugiau nelabai. Tiksliau vis ta pati mintis įvairiausiais atspalviais kartojasi: rinkti tik vertus to, nusimanančius žmones, per savivaldą „paprastiems žmonėms” dalyvauti valdyme, kai „gerų” kandidatų seimes susirinks kritinė masė, jie gal galės daryti įtaką… Prie to paties, visiškai neaiškiai ar nedrąsiai paliestas klausimas, kas gi yra tie, kas mus valdo (kad valdo blogai ir netinkamai, aiškiai pabrėžta ir klausimų nesukėlė). Aš remiuosi savo praktine patirtimi, ne knygine ir žinoma ji yra siaurutė. Niekur, nei Lietuvoje, nei dabar Vokietijoje aplinkui save aš nemačiau (na gal tik 90 –… Skaityti daugiau »

Blūdui

Tamsta, gerai kad skaitote ir domitės. Būtų visai gerai jeigu dar ir tai darytumėte ne paviršutiniškai. Atsakymų ką daryti buvo ne kartą ir ne vienas. Gal nematėte, bet gal tamstos „netenkino”. Mat yra toks tipas žmonių kuriuos tenkina tik tokie pasiūlymai pagal kuriuos „norėtojams” nereikia daryti nieko, o gauti viską. Gal jūs ir ne iš tokių. Nespėliosim. Bet jeigu tamsta esate bent minimaliai pasiryžęs „kądaryme” dalyvauti tuomet, prašom: -Dalyvaukite „rinkimų” cirko boikote. Dalyvaukite aktyviai – raginkite šeimos narius, aiškinkite giminėms, kaimynams, bendradarbiams. Jeigu pavyks įtikinti bendrapiliečius nebūti subingalviais buratinais ir realizuoti boikoto idėją, tuomet pilna kitų, sekančių darbų: Ruoštis režimo bandymams surengti pakartotinius „rinkimus”. O tam reikėtų atsilaikyti prieš nuožmiai totalinę propagandą. Tai reiškia jog reikėtų paraleliai atkakliai dirbti kontra… Skaityti daugiau »

> Blūdui

Pirma padėkosiu už Tamstos tokį gerą mano skaitymo ir domėjimosi įvertinimą. Nu tenka, tenka domėtis, mat kitaip kartais gali ir neišgyvent iki tų šviesių laikų. Neišgyvent gali tikrai, čia aš ne apie natūralią pabaigą. Na pavyzdžiui jei per daug imsi domėn visokius te pseudopatriotų patarimus ir sumanysi pvz. režimą prie sienos spausti ar į akligatvį varyti. Tokių drąsių žmonių žinoma visada buvo. Ir aš net neabejojiu, kad Jūs vienas iš jų. Bet aš tikrai neketinu degti ant laužo dėl valstybės, dar aiškiau pasakysiu – dėl valdžios. Tautos, Tėvynės čia nemaišykim. Šitai, ir Jūs mane tikrai čia suprasite, būtų jau tikrai perdėta. Apie valdžią ir įtaką žmonėms čia kalba. Piliečių santykio su valstybe projektas, žinoma skamba daug gražiau. Aš neturiu kada… Skaityti daugiau »

pabezdėkite, pabezdėkite - mūsiškiai tik pasijuoks

geležinė partinė drausmė,
puikiai paruoštos instrukcijos ir nurodymai iš rusijos.
tai mūsiškių stiprybė.

Reikia vienytis ne prieš kažką,

o už kažką,-už vertybes,kurias taip sunkiai mūsų partijos įvardija.

Šiandien Šakių rajono

laikraštis Valsčius išėjo su juodomis gedulingomis raidėmis.Kadangi jį norėjo slapčia ,jiems nežinant,nupirkti,kad jie nedrumstų rinkiminės atmosferos valstiečiams,tai tas laikraštis nutarė užsidaryti ir pasakyti,kad jie nepaperkami ir nenuperkami.Spalio 28 dieną svarstys ,rinksis ir galvos,gal vėl steigtis iš naujo.

Blūdui

Na va, įsižeidėte, papūtėte žandus. Matyt ant nuospaudėlės kiek per stipriai tamstai užmyniau. Nepykite. Bet vis gi nelabai prašoviau. Tamsta teisinatės, mat jums pragyvenimu ir šeimyna reikia rūpinti, tad bendrų reikalų sprendimui laiko nėra. „Būkit malonūs kasnors užu many padarykit viską, o kai bus gatava, malonėkit ant lėkštutės personaliai patiekti” Taip? O ką, jeigu kitiems, irgi ne oligarchams, taip pat reikia tas pačias pramitimo problemas spręsti? Tai kas tuomet tamstai tą gražų ir teisingą gyvenimą padovanos? Kas dar be tamstos tuo suinteresuoti? Politikai? „Viarslininkaj”? Kalėdų senelis ar Aladino lempa? Abejoju. Manau jog politikams, laukinės rinkos rykliams tamstos lūkesčiai tikrai „do lampočki”. Ką jau kalbėti apie aladinus. Taigi, jūsų vienintelė viltis tik Kalėdų senelis. Rašykite laiškus. Programų, Naujų konstitucijų ir kitokių… Skaityti daugiau »

> Blūdui

man ištikro nėra bendrų reikalų, čia Jūs teisus. Pirmiausia man tikrai svarbūs mano reikalai, čia aš bent neveidmainiauju. Man dar senelis, Lietuvos husaras pasakė – valstybei žmogus yra niekas. Tie kurie garsiai net spjaudydamiesi kalba apie rūpestį bendrais reikalai, žiūrėk patekę prie tų reikalų sprendimo labai pasikeičia. Tik ir žiūri, kad jų neremtų prie sienos ar kur į akligatvį. Tie kas dega tokia popierine liepsna, kaip tamsta man jokio pasitikejimo nekelia. Greičiausiai tamsta paprasčiausias provokatorius. O žodeliai „nachaliavu” ar pan. rodo moralinį jusų skurdą. Lėkštutes savo su pateikti norimais pasiūlymais pasilikite sau, kaip ir projektus. Aš viską įpratęs pirktis už savo pinigus, jūs gal atvirkščiai. Aš nepykstu, man tiesiog gaila kad toks pliurzalas yra ne tik valdžioje bet ir „opozicijoje”… Skaityti daugiau »

Blūdui

Supratau, tamsta „ne popierinis”, tad nedegate. Net nesmilkstate ir nerūkstate. Tik garuojate, (kol šiltas). Ir neskęstate. Nei mariose nei eketėj. Atėjote, ko tikėjotės dykai negavot, tai bent kuo pats „kvepiat” kitus patept įsigudrinot. Smagu kad pats sau užsidirbat. Ėgi mes irgi ne už vogtus duoną perkamės. Ne už valdiškus ir ne už pašalpas. Galit galvot kaip norit, neįtikinėsim. Tamstos seneliui kaip sako ažmžiną atilsį, nors po teisybei derėtų sliekų pabarstyti už tokį „kietą” nepliurzalą anūką. Diedukas kad ir be šūvio rusus pasitiko, ale vistiek raitas ir su kardu pri šono. O tamsta? Pėsčias ir su su šaukštu rankoje lauki bet kurių kurie ateis „ne su programom”. Jeigu kantrus būsi, tikrai sulauksi. tik negalėtume garantuoti ką gausi. Ar neteks šaukštu sau… Skaityti daugiau »

233
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top