Zigmas Tamakauskas. Atminties blyksnis nuo „Vėlių suolelio“ į 1956 metų Vėlinių įvykius.

Visai neseniai bėgte prabėgo žaliaskarė vasara, o štai ir gerokai įpusėjo įvairiaspalvis ruduo su savo šiųmetiniu virusų šėlsmu. Brėkšta lapkritis dar vis pasipuošęs savo bronza prisirpusia skara. Jis anksčiau dėl pradėjusios šalti žemės, anot etnografės Angelės Vyšniauskaitės, pagal M. Pretorijaus mintis, vadintas gruodiniu, dar spaliniu ar vėlių mėnesiu.

Atverčiant kalendoriaus lapkričio mėnesio lapelį, mums artimiausias turbūt pastarasis – vėlių mėnesio – pavadinimas, artimiausios jo pirmosios dienos, per kurias mes dvasiniu būdu arčiausiai prisiliečiame prie savo artimųjų, kurie jau ilsisi dausų šalelėje – Viešpaties namų buveinėje.

Visais laikais tikėta gyvųjų ir mirusiųjų bendravimu. Tikėta, kad vėlės, pakilusios nuo „vėlių suolelio“ dažniausiai į savo buvusius namus užsuka kaip tik šiuo laiku – ūkanotą rudenį. Jas per išlikusią atmintį pasitinkame malda, uždegtos žvakutės šviesa. Gera, kad mes dar turime kosmopolistinio globalistinio liberalizmo siaučiančių vėjų neištrintą istorinę atmintį, per kurią mes prisimename ne tik mirusius savo artimuosius, bet ir tuos, kurie mirė ar žuvo kovodami, kad mes būtume, kad būtų gyva su savo dvasinės kultūros pilnatve Lietuva. Turėtume prisiminti ir prieš 590 metų mirusį Vytautą Didįjį, jo nuopelnus Lietuvai, Nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais žuvusius mūsų karžygius, 1941 metų Birželio sukilėlius, partizanus, Sibiro ir mūsų žemę mindžiusių okupantų lagerių kankinius, Sausio 13-osios aukas, žinomus ir nežinomus kovotojus dėl Lietuvos laisvės. Gera, kad mūsų Atminties vainike yra įsipynusi ir prieš 64 metus vykusi antisovietinė revoliucija Vengrijoje, ją ryškiai palaikę įvykiai Kaune ir Vilniuje. Tų įvykių metu buvo pademonstruota lietuvių ir vengrų tautų vienybė trokštant vieni kitiems laisvės. Tuometinis Visų Šventųjų vakaras, vadintas Vėlinėmis, tapo pasipriešinimo sovietiniam okupantui simboliu. Abi kovojusios už savo laisvę tautos, nugalėjusios sovietinį imperializmą, sutraukė nelaisvės pančius. Tačiau istorinė – lietuvių ir vengrų tautų tuomet parodytos vienybės atmintis liko gyva.

Gyvi ir prisiminimai. Aš tada buvau Vilniaus universiteto antro kurso studentas. Gyvenome keturiese netoli Vingio parko, vadinamajame Čiurlionio bendrabutyje. Daugelis iš mūsų turėjome jaunatviško idealizmo sparnus, didelį Lietuvos likimo rūpestį, stengiantis savo veikla ir įgytomis žiniomis išlaikyti jos gyvybingumą. Šiuos siekius lyg palaikė savo dėstomomis paskaitomis patriotinės savimonės nepraradę mūsų iškilūs dėstytojai Zigmas Zinkevičius, Meilė Lukšienė, Vanda Zaborskaitė, Irena Kostkevičiūtė, Jurgis Lebedys, Juozas Pikčilingis, Vincas Urbutis ir kt.

Savo veikloje bandėme derinti įvairias veiklos priemones. Su kai kuriais studentais, sudarę slaptą patriotinės krypties būrelį, laiminant kunigui, davėme priesaiką Dievui ir Tėvynei Vilniaus Aušros Vartų bei Kauno arkikatedros bazilikos koplyčiose. Į pogrindinės organizacijos veiklą bandėme įtraukti ir rusų kalbą studijavusį, kaip mums tada atrodė, gana rimtą, mąstantį studentą Bronių Kuzmicką, bet jis, nurodęs kai kurias priežastis, prisidėti prie mūsų darbo, galima sakyti, sąžiningai atsisakė. Vėliau jis baigė filosofijos mokslus, prasidėjus atgimimui įsijungė į Sąjūdžio veiklą, tapo Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) nariu, Pirmininko pavaduotoju, filosofinių veikalų autoriumi. Stengėmės aktyviai dalyvauti ir atviroje studentiško gyvenimo visuomeninėje veikloje. Mūsų bendrabučio kambarys, nežiūrint, kad jame pasikabinome Rafaelio „Siksto Madonos“ reprodukciją, buvo pripažintas pavyzdingu. Tik vienas kitas į jį užsukęs „svečias“ pamurmėdavo, kad ši reprodukcija kelianti religinę nuotaiką… Kambario draugas Algirdas Vaitkus, turėjęs kurse didelį autoritetą, gražiai smuikavo, Adolfas Gurskis garsėjo savo poetiniu talentu ir gera dikcija, aš taip pat bandžiau mokytis groti styginiu instrumentu. Mūsų surengtose studentiškose vakaronėse skambėdavo lietuviškos dainos, poezijos posmai. Malonu prisiminti, kad universiteto vadovybė patenkino mūsų prašymą, kuriame prašyta rusų kalbos discipliną perkelti į neprivalomų dalykų sąrašą. Pritarėme penktakursių Kazimiero Ambraso, Antano Tylos ir kitų bendraminčių prašymui, kad Respublikos vadovybė Vilniaus centrinei gatvei grąžintų Gedimino prospekto vardą. Kai atsirado studentiškos kepuraitės, nutarėme paraginti studentišką jaunimą sekmadieniais sutartą valandą drauge viešai dalyvauti Mišių aukoje Šv. Mikalojaus bažnyčioje ir taip parodyti ištikimybę nepalaužtai ateistinių vėjų krikščioniškai pasaulėžiūrai, savo tautinei dvasiai. Bažnyčioje su dideliu dvasiniu pakylėjimu klausydavome talentingo tuometinės Konservatorijos studento Kastyčio Matulionio giedamos giesmės (už giedojimą bažnyčioje jis buvo pašalintas iš konservatorijos, baigė pogrindinę kunigų seminariją, tapo pasišventęs kunigas, legendinės „Kronikos“ talkininkas, sovietinių lagerių kalinys – kovotojas už Bažnyčios ir Lietuvos laisvę). Jo balsas, galingas tenoras, suvirpindavo visą bažnyčią, paskatindamas susirinkusius dar arčiau glaustis prie altoriaus, prie amžinojo Gėrio šaltinio.

1956 metų Visų Šventųjų dienos išvakarėse organizavome nelegalią talką – sutvarkėme apžėlusius, niekieno neprižiūrimus lietuvių karių kapus Rasų kapinėse. Džiaugiausi, kad ir vėliau šį mūsų pradėtą Rasų kapinių tvarkymo darbą tęsė tame pačiame universitete fizikos mokslus studijavęs mano sūnus Gediminas, neaiškiomis aplinkybėmis sovietiniais metais žuvęs kraštotyrinėje ekspedicijoje. Su kauniečių jaunimo būreliu tokio darbo ėmėmės ir Kauno senosiose kapinėse. Sutvarkėme apleistus 1941 metų Birželio sukilėlių, lietuvių karių ir lėktuvų propelerių kryžiais pažymėtus lakūnų kapus.

Iki Visų Šventųjų dienos vakaro buvo likusios kelios dienos. Vengrijoje vyko masinė antisovietinė akcija, aidėjo šūviai, iš vėliavų audeklo vidurio iškirpti sovietiniai simboliai: skylėtosios vėliavos tapo sukilėlių ženklu. Tautos valia prie valdžios vairo grįžęs politinių reformų iniciatorius Imrė Nadis skelbia Vengrijos neutralitetą, išstojimą iš sovietinio Varšuvos pakto, reikalauja iš šalies išvesti sovietinę kariuomenę. Kyla Vengrijos revoliucija – laisvės viltis visoms sovietų pavergtoms tautoms. Tokiame fone surengėme studentiško jaunimo vakaronę universiteto Istorijos-filologijos fakulteto didžiojoje auditorijoje. Prisirinko daugybė jaunimo. Iš anksto buvo numatyta kryptinga partokratų neiššifruota programa. Sklido lietuviškos dainos, sukosi poros. Numatytos pertraukos metu mūsų bendramintis Adolfas Gurskis raiškiai perskaitė iš neseniai išleisto Maironio raštų dvitomio „Jaunosios Lietuvos“ poemos šeštosios giesmės ištrauką „Jau slavai sukilo…“ Visi suprato, ką tai reiškia – solidarumas su Vengrijoje vykstančia revoliucija. Nutilus plojimų bangai, visi susikibę rankomis sugiedojome „Lietuva brangi“. Sklido kiti patriotiniai eilėraščiai, dainos, kalbėtojų žodžiai. Vienas iš kalbėtojų ragino visus susitelkti, kad susikaupusi potencinė energija virstų kinetine. Paslapčiomis raginome vienas kitą lapkričio 1 dienos vakare rinktis į Rasų kapines prie dr. Jono Basanavičiaus kapo. Tuometinio Dailės instituto komjaunimo sekretorius, žinomų dailininkų Tarabildų sūnus Arūnas net viešai ragino studentus vykti į Rasų kapines.

Tuo tarpu partokratai nesnaudė – kūrė planus, kaip studentams sutrukdyti Visų Šventųjų vakare eiti į kapines. Intensyviau buvo verbuojami ir šnipai. Pakviestam į saugumą Adolfui Gurskiui teko aiškintis, kaip jis išdrįso skaityti „buržuazinio“ poeto Maironio poemos, „aiškiai turinčios antitarybinę potekstę“, ištrauką. Paaiškinus, kad jis skaitė ne antitarybinį kūrinį, o tarybinės leidyklos išleistos knygos ištrauką, – tardytojas sumišęs padarė apklausos pertrauką. Matyt, toks A. Gurskio paaiškinimas jam buvo netikėtas. Tikriausiai pasitikrinęs, kad tokia knyga tikrai išleista, grįžęs jau kalbėjo švelnesniu tonu „patardamas“, kad vis tiek viešai tokio kūrinio daugiau neskaitytų….

Susirinkome prie dr. Jono Basanavičiaus, tapusio gyvosios Lietuvos laisvės simboliu, kapo. Kapas nušvito daugybės žvakių šviesos vainiku. Jį puošė atneštos įvairiaspalvės rudeninės gėlės, mano sudėti iš akmenėlių Gedimino stulpai, Trispalvės juostelės. Susirinko daugybė studentų iš Vilniaus universiteto, Dailės instituto, Konservatorijos, Pedagoginio instituto. Sklido patriotinio turinio eilėraščiai, kalbos, giesmė „Marija, Marija“, skambėjo Lietuvos himnas, Vengrijos revoliuciją sveikinantys žodžiai. Pasirodę milicijos būriai ir kareiviai stengėsi susirinkusį jaunimą išsklaidyti, neleisti žygiuoti link miesto. Kareiviams vadovavęs generolas net įstengė lietuviškai pasakyti keletą žodžių: Eikite namo… Į kareivių ir milicininkų brutalius žodžius mes atsakydavome lietuviška daina ir šūkiais: laisvę Lietuvai, laisvę Vengrijai! Pralaužę atvykėlių užtvaras, nužygiavome iki Aušros Vartų. Čia mus pasitiko dar didesni represinės jėgos būriai. Pirmoje gretoje ėjusius kelis studentus pavyko jiems nutempti į greta stovėjusius uždarus sunkvežimius. Reikalavo išsiskirstyti. Jėgos buvo nelygios, vis gausėjo kareivių ir milicininkų būrių. Supratome, kad mums nepavyks įžygiuoti į miesto gatves. Prasidėjo derybos. Pavyko susitarti. Išsiskirstėme būreliais. Po šių įvykių tuometinis Lietuvos „šeimininkas“ Antanas Sniečkus pareikalavo iš aukštųjų mokyklų pašalinti daugybę studentų, vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusių prie vadinamosios antitarybinės demonstracijos Rasų kapinėse. Šiam reikalavimui ypač pritarė universiteto karjeristinė partokratija – V. Kuzminskis, I. Zaksas, J. Bielinis ir kiti. Komjaunimo veikėjas Jonas Bielinis savo nuožmumu išgarsėjo ir anksčiau, kai vienuolikai savo kurso diplomantų parašė tokias charakteristikas, kad jomis vadovaujantis šie nebūtų gavę universiteto baigimo diplomų. Tada studentams daug padėjo Lietuvių literatūros katedros vedėja Meilė Lukšienė ir tuomet dekanu dirbęs E. Meškauskas, įmetęs į šiukšlyną tas J. Bielinio parašytas „komjaunuoliškas“ charakteristikas, turėjusias lemti tų studentų gyvenimo griūtį. Aš buvau apkaltintas „kontrrevoliucine veikla“, buvo akcentuotas ir mano ant J. Basanavičiaus kapo sudėtas Gedimino stulpų ženklas. Pasirodė fakulteto sienlaikraštyje užgaulios karikatūros, kurios savo tikslo nepasiekusios tik sustiprino mūsų studentišką dvasinę vienybę ir dar didesnį ryšį su patriotiškai nusiteikusiais dėstytojais. Brutaliems partokratijos reikalavimams atvirai pasipriešino tuometinis universiteto rektorius Juozas Bulavas, dar prieš tai gerokai sulietuvinęs šios aukštosios mokyklos dėstytojų sudėtį ir patį universitetą. Tokiai rektoriaus nuostatai pritarė ir prorektorius Eugenijus Meškauskas – žinomas filosofas, skatinęs kritiškai plėtoti marksizmo principus, tyrinėjęs pažinimo ir mokslo metodologijos, ideologijos teorijos problemas. Esant tokiai sandūrai prorektoriaus E. Meškausko buvau pakviestas į rektoratą paaiškinti atvykusiems čekistams Vėlinių įvykius Rasų kapinėse ir savo dalyvavimo priežastį. Buvau jiems pristatytas kaip sąžiningas ir geras studentas. Dalyvavimą tuose įvykiuose grindžiau savo religiniais įsitikinimais kaltindamas atvykusių milicininkų ir kareivių brutalius užgauliojimus bei keiksmus. Sakiau: jei nebūtų buvę šito, būtume taikiai ir išsiskirstę. Prorektorius E. Meškauskas padėkojęs tarė: „Matote – patys esate kalti, nereikėjo tos kariuomenės siųsti, o dabar norite apkaltinti studentą Tamakauską ir kitus antitarybine veikla…“ Supratau, kad tuometinis rektoratas stojo ginri Vėlinių įvykiuose dalyvavusių studentų. Man tąsyk pavyko išvengti pašalinimo iš universiteto. Tik buvo pareikštas griežtas papeikimas ir nutrauktas stipendijos mokėjimas.

Įdomus pokalbis vyko su tuometiniu Pedagoginio instituto studentu, jaunuoju rašytoju Kaziu Saja, jį pakvietus „pokalbiui“ į KGB rūmus. Rašytojas prisimena: „Kamantinėjo, kas mane suagitavo, atsakiau, kad visa grupė nusprendė eiti, kad agitatoriaus jokio nebuvo. Majoras pradėjo rusiškai tardyti: „Ką visi dainavote?“ Atsakiau, kad dainas, kurios dainuojamos per Dainų šventes. „Bet jūs dainavote, kad nuo rusų šalies juodi debesys ant Lietuvos ateina!“ „Ką? Neskiriate rusų nuo prūsų? – atrėžiau. – Čia kalbama, kad nuo prūsų šalies ateina kryžiuočiai. Tai mūsų klasiko Maironio eilėraštis.“ O jis ne tiek susigėdo, kiek supyko, kad taip atšoviau, todėl tardymas dar ilgokai vyko…“*

Čekistinis sparnas nenurimo. Jis atsirevanšavo kitų metų Vasario 16-osios naktį atliktomis kratomis ir areštais. Atsidūriau saugumo rūsių kameroje kartu su minėtu Arūnu Tarabilda. Teko patirti visas tardymo „gudrybes“, brutalų pažeminimą. Dailės instituto komjaunimo organizacija buvo panaikinta kaip pasidavusi „nacionalistinei įtakai“. Sovietijoje taip nutiko pirmą kartą. Mane apkaltino „aiškia antitarybine veikla“ ir „už elgesį, nesuderinamą su tarybinio studento vardu“, pašalinę iš universiteto, išsiuntė į sovietinius rekrūtus prie Uralo užterštoje radiacijos zonoje. Atgavus Lietuvai laisvę, teko susipažinti su kai kuriomis bylomis, susijusiomis su mūsų minimu laikotarpiu. Vienoje radau savo lituanistinių studijų draugo, nuoširdžiai tauraus ir poetiškos sielos kursioko Leonardo Gogelio mane ginantį drąsų laišką, adresuotą Vilniaus universiteto rektoriui, apskritai, galima sakyti, apibendrinantį tuometinę ne tik universiteto, bet ir kitų aukštųjų mokyklų būklę. Jame rašoma, kad šalinami iš universiteto tokie žmonės, kurie nemėgsta veidmainiauti, drąsiai ir atvirai rodo savo įsitikinimus, universitete didvyriais jaučiasi tokie prisiplakėliai ir veidmainiai kaip, pavyzdžiui, II kurso istorikas Aleliūnas ir kiti. Jie siekia „šiltų vietelių“ komjaunimo biuruose ir panašiai… Toje byloje yra ir man skirtas eilėraštis „Pro Patria“. Jau prieš keletą metų miręs Leonardas Gogelis, tam pačiam jo kambario „draugui“ Mykolui Aleliūnui paliudijus, sovietiniais metais buvo nuteistas ketveriems metams lagerio – vien už savo atvirumą. Apie tai prieš kurį laiką rašė žurnalas „Ekstra“.

Į tą pačią pauralės Zlotousto vietovę pasiuntė ir kurso draugą Algirdą Vaitkų, perkeltą drauge su Valentinu Ardžiūnu į neakivaizdinį skyrių. Panašaus likimo susilaukė ir kai kurie kitų aukštųjų mokyklų studentai. Buvo pakeista ir universiteto vadovybė, reorganizuota Lietuvių literatūros katedra. Tačiau partokratams nepavyko sunaikinti jau nuo filomatų-filaretų laikų universitete kilusios laisvės siekimo dvasios. Ji vis iškildavo įvairiomis formomis iki pat Lietuvos atgimimo. Filomatų-filaretų idėjomis gyveno rengdamiesi kurti politinę organizaciją ir tuometinio Vilniaus Pedagoginio instituto studentai Albinas Masaitis, jo brolis, Algis Cimbolaitis, Algis Pauža, Dalia Zambacevičiūtė, jos draugė Elvyra, Vilius Laužikas ir Jonas Visockas. Apie tai rašo žinoma Šilutės krašto rašytoja ir poetė Dalia Žibaitienė savo knygoje „Gyvenimas, nutekėjęs kaip upė“ [Šilutė, 2013 m.].

* * *

1956 metų įvykių minėjimas Kaune vyko jau pagal tradiciją – spalio 21 dieną prie senosiose kapinėse įrengto memorialo. Šiose kapinėse sovietinės okupacijos metais beveik kasmet vykdavo didesni ar mažesni žmonių antisovietiniai susibūrimai, prasidėję jau pirmaisiais okupacijos – 1940 metais – lapkričio 2 dieną, kurią, kaip teigia istorikas Vytautas Jurkus, galima laikyti neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo pradžia.** Ypač platų atgarsį turėjo čia vykęs, kaip ir Rasose, 1956 metų lapkričio 1-osios vakaro susibūrimas, sveikinęs ir Vengrijoje vykusią revoliuciją, dabar vadinamą Vengrijos Nacionaline diena.

Šios dienos minėjime dalyvavo Vengrijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. ponas Gabor Diczhazi, ambasados padėjėja Justina Bolgova, konsulė Ilona Jočionisnė Meszaros bei kiti ambasados darbuotojai. Dalyvavo mūsų jau prieš keletą metų organizuotos mokinių grupės su savo mokytojais iš Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos ir iš Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, taip pat – Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Etikos komisijos pirmininkė Aldona Grigaitienė, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininkas ats. majoras Gediminas Reutas, tuometinių įvykių aktyvūs dalyviai – Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Endriukaitis, Zigmas Tamakauskas, Stasys Dovydaitis, Rimantas Matulis.

Minėjimą pradėjo savo įžanginiu žodžiu miesto ceremonimeistras Kęstutis Ignatavičius. Susirinkusiems gražius žodžius pasakė kalbėjęs J. E. ponas Gabor Diczhazi. Vengrijos revoliucijos 64-ąsias metines savo kalboje sveikino miesto savivaldybės narys Simas Sirtautas. Prie memorialo buvo padėti Vengrijos ambasados ir Kauno savivaldybės vainikai. Skambėjo Vengrijos ir Lietuvos Respublikos himnai. Darganoto rudens minėjimą sušildė dalyvavusių mokinių atlikta meninė programa, kurią rengiant daug triūso įdėjo šio minėjimo dalyviai: J. Grušo meno gimnazijos mokytojos Vida Zulonaitė ir Eglė Grybienė, Kadetų licėjaus mokytojos Jūratė Ivanauskienė ir Laura Šimaitytė-Valaitienė. J. Grušo meno gimnazijos gimnazistės Gabija, Gabrielė, Evelina ir Austėja atliko savo programinę dainą. Susirinkusieji su pakilia nuotaika klausėsi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vienuoliktokės Augustės Trilikauskaitės žygio dainos. Jai pritarė darniai žygiavusių kadetų balsai.

Kitą dieną 1956 metų įvykių Vengrijoje ir Lietuvoje minėjimas vyko Vilniuje, prie ant Aušros Vartų sienos įrengtos Atminimo lentos. Deja, čia, be atėjusių ambasados darbuotojų, susirinko tik būrelis – ir tai jau daugiausiai pagyvenusių – žmonių. Nuskambėjus Lietuvos bei Vengrijos himnui, žodį tarė Vengrijos ambasadorius J. E. ponas Gabor Diczhazi, pažymėjęs to meto įvykių svarbą išsivaduojant iš sovietinės priespaudos, pasidžiaugė tolimesniu vengrų ir lietuvių tautų gražiu bendradarbiavimu. Savo tradicinę ištikimybę dalyvauti šiame minėjime parodęs patriotinės krypties istorijos mokslų daktaras Darius Juodis savo kalboje vaizdžiai nušvietė tuomet buvusį istorinį foną ir įvykius.

Visų Šventųjų – lapkričio pirmoji – diena dar vadinta ir Ilgėmis. Vaižgantas savo raštuose, apibūdindamas lietuvio sielos būseną, pažymėjo, jog lietuvio širdyje liūdesys dera su ilgesiu. Baltų kultūros tyrinėtojas ir mąstytojas Aleksandras Žarskus paryškina: Ilgesys – sudaro žmogaus esmę, jo gyvenimo prasmę, mirties virsme išlieka žmogaus esmė – jo siela, pereinanti į dvasinės egzistencijos tarpsnį. Visi Šventieji turėtų būti mūsų gyvenimo pavyzdys. Ilgės – ilgėjimasis dvasinės aukštumos, gražių darbų nuveikimo, dieviškos kibirkšties, slypinčios žmoguje proveržio***. Visa tai neturi nieko bendro su svetimybe, besiskverbiančia į mūsų tautos dvasinę kultūrą, – Helovinu. Etnografė Eglė Alenskaitė savo straipsnyje „Vėlinės – dvasinio šventumo, susikaupimo ir atminimo metas…“, pateiktame interneto svetainėje, teigia, kad „Helovinas – tai dar vienas dvasinio nuosmukio laiptelis, jis įsigali, kai žmogus mirtį suvokia kaip visa ko pabaigą. Ar tikrai lietuvis yra tas žmogus, kuriam svetima kultūra geresnė, svetimos dainos skambesnės ir pasakų turinys priimtinesnis? Gal gimtoji kultūra šiuolaikiniam lietuviui yra per gili? Į šį klausimą turime atsakyti kiekvienas sau.“

* * *

Kiekvienas kapas daug ką pasako, daug ką liudija, jis pašventintas sukalbėta tylia ar garsia malda, nuriedėjusia ašara, artimųjų skausmu. Lietuviui kapinės visada buvo ir turėtų būti šventa vieta, kaip ir gyvas tikėjimas sielos nemirtingumu. Tą patį nusako ir uždegta žvakė ant kapo: tirpstantis vaškas simbolizuoja kūną, o jos liepsna, susijusi su mūsų tikėjimu, malda ir atmintimi, simbolizuoja gyvąją dvasią. Ši Šviesos dvasia visada turėtų palaikyti ir mūsų istorinę Atmintį, tautinę savigarbą.

Zigmas Tamakauskas
2020-10-29

* Žurnalas „Legendos“, 2020 m. Nr. 5 (44), 51 psl.
** Žurnalas „Legendos“, 2020 m. Nr. 5 (44), 46 psl.
*** Aleksandras Žarskus. Rudens virsmas.Ilgės. Vėlinės.

1956 metų įvykių Vengrijoje ir Lietuvoje minėjimas Kaune. Nuotraukų autorės: Vanda Leticia Szell ir Aldona Grigaitienė.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kis

busiu atvira,pagerbti mirusius galima ir kiekviena diena,ne tik prisiminimais,bet ir iazminant,gerais darbais.Ar butina ta pompastika,betruksta (pagal Kremliaus scenariju)” nemirtingo pulko”nesant net nezinia kieno portretus,o po marso „pavyzdingai”sumesti i siuksliu dezes.Gal mums uztektu,pagerbiant tuos kurie zuvo del musu laisves naujoje istorijoje padeti geliu,o apie velesnius didvyrius tam yra mokiniai ir jaunimas,kuriem rupetu ne gejai ir lesbes ,ar narkotikai.Man baisu,kad pagerbiant vienus i toki liuna samoningai ir atvirai einame i susinaikinima.Gal verta be pompos sustoti kiekvienam ir susimastyti?

> Zigmui Tamakauskui

Didžiulė pagarba už pateiktas puikias įžvalgas ir labai įdomius iš praeities iškilius prisiminimus.Tad,teko ir man prikelti iš praeities /1956-1961 m.ir vėlesniųjų laikų/ licėjinių moksleiviškų Punsko lietuviškos vid.mokyklos/Lenkija/ prisiminimų pynę,kuomet ne vieno mokinio galvose sukosi mintys ,,kaip nuvykti į Lietuvą ir padėti lietuviams atkurti Nepriklausomą Lietuvą”.
Vis dėlto kyla klausimas:kas nutiko šiuometiniam Lietuvos švietimo ir aukštųjų mokyklų sistemai,kad ženkli dauguma jaunimo vis labiau atsitolina nuo patriotizmo,tautinės savigarbos,valstybinio mąstymo,savosios tautos istorinės atminties pažinimo, lengvabūdiškai tampa kosmopolitinio globalistinio liberalizmo išpažintojais? Juk perteklinis žavėjimasis svetimybėmis ir keistomis idėjomis nėra vertybė.

ahaa

su Mykolu Aleliunu yra teke gyvenime susidurti. nezinojau apie ji tokiu detaliu. bjaurus tipas

Kisa,

ką rūkai, kad tokia gudri kaip lapė?

aciu Autoriui

buvo labai idomu skaityti.

5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top