Almantas Stankūnas. Siūlymas papildyti sprendimą dėl AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimo

Vilniaus m. savivaldybės Ekonomikos ir finansų komitetui

Vilniaus m. savivaldybės Aplinkos ir miesto paslaugų komitetui

Vilniaus m. savivaldybės Energetikos skyriui

Kopija: Vilniaus m. savivaldybės Administracijos direktoriui Adomui Bužinskui

Vilniaus m. merui Valdui Benkunskui

2023-11-13

DĖL: SIŪLYMAS PAPILDYTI SPRENDIMĄ DĖL AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ SMULKIŲJŲ AKCININKŲ AKCIJŲ IŠPIRKIMO

2023-11-15 d. Vilniaus m. savivaldybės (VMS) Ekonomikos ir finansų komiteto (EF) posėdyje (klausimas Nr. 17) ir 2023-11-16 d. VMS Aplinkos ir miesto paslaugų komiteto (AMP) posėdyje (klausimas Nr. 2) yra siūloma pritarti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimui (Sprendimas). 

Sprendimas gali būti priimtas tik aiškiai nurodant tokio Sprendimo motyvus. 

Jeigu motyvai apsiriboja tik galimybe ateityje nemokėti dividendų smulkiesiems VŠT akcininkams ir iš dalies supaprastinti įmonės valdymą, tai tokie motyvai nėra pakankami, kad būtų priimtas nemažai lėšų, kurios galėtų būti panaudotos investicijoms į VŠT turto atnaujinimą bei modernizavimą, ir organizacinio darbo, reikalaujantis sprendimas. 

Kitas aukščiau minėto išpirkimo motyvas gali būti VMS ketinimas, išgryninus VŠT akcininkų struktūrą ir supaprastinus sprendimų priėmimą dėl įmonės, po aukščiau minėto išpirkimo įvykdyti taip vadinamą VŠT akcijų IPO (Initial Public Offering) – kompanijos sprendimą savo akcijas pasiūlyti vertybinių popierių rinkoje, pateikiant pirminį viešą siūlymą. Toks pasiūlymas gali būti motyvuojamas būtinybe pritraukti papildomų lėšų įmonės turto atnaujinimui ir papildomoms investicijoms bei įmonės valdymo efektyvumo padidinimu. Atkreipiu dėmesį, kad nei sprendimo projekte, nei lydinčiuose dokumentuose nėra minima, kad VŠT yra būtina pritraukti papildomas dideles lėšas ir vienintelis galimas jų pritraukimo būdas galėtų būti VŠT IPO vykdymas. 

Nepaisant to anksčiau buvo pranešimas Verslo žinių dienraštyje, kad VŠT gali siūlyti IPO, kurio niekaip nepaneigė nei VMS, nei VŠT: https://infogram.com/ipo-pretendentai-baltijos-salyse-1ggk26z4k3ekpn0 

Tačiau VŠT IPO vykdymas yra visiškai nepriimtinas nes iš esmės prieštarauja šilumos vartotojų, kuriems šilumą tiekia VŠT, interesams. Toks prieštaravimas yra apspręstas aplinkybės, kad VŠT turi visus natūralios monopolijos požymius. 

Jeigu būtų įvykdytas VŠT IPO atsirastų įtakingų privačių akcininkų, kurių tikslas būtų maksimalus VŠT pelnas, kurį dėl įmonė monopolinio veiklos pobūdžio, lengviausia yra gauti šilumos vartotojų sąskaita – didinant šilumos kainas o taip pat neteikiant jokios pagalbos šilumos vartotojams, kuri padėtų jiems mažinti šilumos vartojimą. Nors VŠT veiklos dalis, kuri yra susijusi su šilumos tiekimu yra reguliuojama, tačiau karti Lietuvos patirtis, kai privatus kapitalas pradeda dalyvauti natūralių monopolijų požymių turinčių įmonių valdyme aiškiai rodo, jog, nepaisant visų įstatyminių saugiklių, įmonės veikia priešingai jos klientų, neturinčių realių pasirinkimo alternatyvų, ir visos valstybės interesams. 

Turėtume nepamiršti karčios patirties susijusios su Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavimu ir visa eile kitų panašių atvejų. Tuo tarpu vilniečiai puikiai pamena VŠT nuomos pasekmes (VŠT valdymo perleidimas privačiam maksimalaus pelno siekiančiam subjektui), kai per trumpą laiką šilumos kainos vilniečiams iš vienų mažiausių Lietuvoje tapo vienomis didžiausių o šiuo metu VMS ir VŠT tenka bylinėtis su buvusiu VŠT nuomininku dėl 560 mln. eurų patirtos žalos. 

Apie privataus kapitalo žalą valdant natūralių monopolijų požymių turinčias įmones neseniai pasisakiau viešai.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad VŠT dėl savo dydžio ir veiklos pobūdžio yra strateginė įmonė ne tik Vilniui, bet ir visai valstybei. Atsižvelgiant į tai pravartu prisiminti kiek pagrįstų klausimų kilo dėl Ignitis grupės veiklos po jos IPO įvykdymo. Apie tai išsamiai esu pasisakęs daugiau negu prieš metus, pačiame elektros kainų krizės įkarštyje.

Dėl to, kad VŠT vienintele akcininke turi būt išimtinai VMS ir kokia iš to galėtų būti papildoma nauda iš VŠT šilumą gaunantiems vartotojams rašiau AMP, VMS ir VŠT savo 2023-05-08 ir 2023-06-05 laiškuose. 

Todėl sprendimas dėl VŠT smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimo gali būti priimtas tik su vienu pagrindiniu tikslu – užtikrinti, kad VMS ateityje išliks vienintele VŠT akcininke, kuri sieks, kad VŠT veikla pirmoje eilėje būtų nukreipta VŠT šilumos vartotojų interesų tenkinimui ir siūlau sprendimą papildyti preambule, kuri yra įterpta sprendimo teksto pradžioje, pabrauktu tekstu. 

Atkreipiu AMP ir EF komitetų dėmesį, kad mano siūlomas preamublės tekstas buvo įtrauktas į AMP užklausimą VŠT valdybai, kuris buvo svarstomas AMP 2023-08-14 posėdyje (klausimo Nr. 15) ir 2023-10-19 posėdyje (klausimo Nr. 24).

Dalyvausiu šio klausimo svarstyme AMP ir esant pageidavimui galiu dalyvauti jo svarstyme EF komitete.

Tuo atveju, jeigu AMP ir EF komtetai nepritars įtraukti minėtą mano siūlomą papildymą į sprendimo tekstą, vertinsiu tokį veiksmą kaip VMS ketinimą įvykdyti VŠT IPO po to kai bus išpirktos VŠT smulkiųjų akcininkų akcijos ir todėl nepritarsiu tokio sprendimo priėmimui visomis mano disponuojamomis priemonėmis.  

Tarybos narys                                                                                                Almantas Stankūnas

Priedas: Siūlymas dėl sprendimo teksto papildymo

SPRENDIMAS DĖL AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ SMULKIŲJŲ AKCININKŲ AKCIJŲ IŠPIRKIMO

AB Vilniaus šilumos tinklai yra pagrindinis šilumos tiekėjas Vilniaus m., valdantis didžiausią centralizuoto šilumos tiekimo sistemą Lietuvoje, kuri yra strategiškai svarbi Vilniaus ir Lietuvos mastu.

Taip pat AB Vilniaus šilumos tinklai, dėl technologinės veiklos specifikos ir techniškai bei ekonomiškai ribotų šilumos vartotojų galimybių pasirinkti alternatyvius šilumos tiekėjus, turi aiškius natūralios monopolijos požymius ir jos vykdoma šilumos tiekimo veikla yra reguliuojama. 

Todėl, atsižvelgiant į neigiamą patirtį Lietuvos valstybėje, kai natūralios monopolijos požymių turinčių, reguliuojamų ir/ar strategiškai svarbių įmonių valdyme pilnai ar iš dalies dalyvavo privataus kapitalo subjektai, Vilniaus m. savivaldybė, tik būdama vieninteliu įmonės akcininku, gali geriausiai užtikrinti AB Vilniaus šilumos tinklai šilumos vartotojų interesus. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Vilniaus m. savivaldybės taryba priima šį sprendimą dėl akcijų išpirkimo iš smulkiųjų AB Vilniaus šilumos tinklai akcininkų.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 63 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu, 22 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 461 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567  „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. A121-30041/23(2.1.19E-ENE) „Dėl pasiūlymo investuoti Vilniaus miesto savivaldybės lėšas išperkant AB Vilniaus šilumos tinklų akcijas“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n   u  s  p   r  e   n   d   ž   i  a :

1. Reikalauti, kad visi kiti akcinės bendrovės Vilniaus šilumos tinklų akcininkai privalomai parduotų jiems nuosavybės teise priklausančias balsavimo teisę suteikiančias akcinės bendrovės Vilniaus šilumos tinklų akcijas.

2. Patvirtinti Pranešimo apie akcijų išpirkimą projektą (pridedama).

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą pasirašyti 2 punkte nurodyto pranešimo projektą ir pateikti jį akcinei bendrovei Vilniaus šilumos tinklams ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, taip pat pasirašyti ar įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją pasirašyti akcijų pirkimo–pardavimo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su 1 punkte nurodytų akcijų išpirkimu, Vilniaus miesto savivaldybės vardu.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės merui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas

5 3 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
1 Komentaras
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
1
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top