Alvydas Mikalauskas. Karas prieš lietuvybę: varpai skambina Tau! (III dalis)

Tęsinys. I dalis- ČIA , II dalis – ČIA.

Pirmoje ir antroje dalyse rašėme, kad dabartinė valdančioji dauguma yra suinteresuota kitataučių migrantų invazija į Lietuvą, jos patvirtinta Vyriausybė sąmoningai daro viską, kad šalyje būtų likviduotas valstybinis lietuvių kalbos statusas.

Rašėme, kad ilgametė pedagogė Alina Laučienė prieš pusmetį paskelbė straipsnį pavadinimu Lietuvi, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“, jame išreikšdama pasipiktinimą kitakalbių elgesiu valstybinės lietuvių kalbos atžvilgiu.

Mokytojos persekiojimui policijai buvo sukurpti du anoniminiai skundai, esą A.Laučienė publikacijoje platina rasinę ir tautinę neapykantą. Šių skundų pagrindu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras Šarūnas Šimonis privertė policiją pradėti prieš autorę ikiteisminį tyrimą.

Praėjusią savaitę Nacionalinis susivienijimas (NS) paskelbė reikalavimą kandidatams į Respublikos Prezidentus, Seimo nariams ir Vyriausybei nedelsiant stabdyti Rusijos ir Baltarusijos imigrantais vykdomą šalies kolonizaciją.

Reikalavime nurodoma, kad 2022 m. Seimas įteisino masinį legalių darbuotojų iš užsienio verbavimą, o vyriausybė ir jai pavaldžios instancijos ėmė skatinti migrantų srautus iš Baltarusijos, Rusijos bei musulmoniškų Azijos šalių.

Valdžios sprendimu užsienio valstybėse pradėjo veikti net 34 migrantų verbavimo agentūros – „išorinių paslaugų centrai“, kurių paskirtis – vilioti migrantus lengvatomis, supaprastinant jų atvykimo į Lietuvą procedūras. Tam aktyviai talkina iš imigrantų lobstančios įvairios nevyriausybinės organizacijos, daugeliui kurių atstovauja sovietų okupacijos kolaborantų, jų giminaičių ir buvusių represinių struktūrų (KGB) bendradarbių šeimų nariai.

Statistikos departamento duomenimis, vos per kelerius metus į Lietuvą suleista virš 230 tūkst. svetimšalių, t. y. beveik pusę tiek, kiek į Lietuvą jų buvo suvežta per 50 sovietinės okupacijos metų. Vien per 2023 metus, neskaičiuojant Ukrainos karo pabėgėlių, į Lietuvą suplūdo virš 70 tūkstančių Baltarusijos piliečių. Toks nereguliuojamas imigrantų srautas. NS teigimu, tai reiškia sąmoningą Lietuvos kolonizavimą svetimšaliais.

Bet valdžia nepaiso netgi Valstybės saugumo departamento (VSD) perspėjimų apie šimtatūkstantinės migrantų minios keliamą pavojų, kad tarp į Lietuvą prigužėjusių migrantų iš Rusijos ir Baltarusijos, yra daug tokių, kuri atėjus valandai X, yra pasiruošę čia vykdyti sabotažo veiksmus ir diversijas.

Ji sąmoningai ir atvirai skatina migrantų viliones į Lietuvą, lėšomis remia juos ir migrantus priimančius darbdavius (mokama 3000 Eur ,,atvykimo“ išmoka, o darbdaviui, ,,pritraukusiam“ darbuotoją iš užsienio – 500 Eur išmoka). Tokiu būdu ji šalina iš darbo rinkos Lietuvos piliečius, kurie dėl nelygiavertės konkurencijos su migrantais (nes pastarieji valstybės remiami subsidijomis) yra priversti emigruoti ir ieškotis darbo užsienio valstybėse.

Migrantams yra sudarytos sąlygos nesimokyti valstybinės lietuvių kalbos (sostinės parduotuvėse kasininkės jau nebekalba, o Rimi parduotuvėje prie kai kurių kasų įsakmiai nurodoma nekalbėti lietuviškai.).

Tokiomis aplinkybėmis mokytojos A.Laučienės straipsnis „Lietuvi, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“ driokstelėjo, lyg perkūnas iš giedro dangaus.

Prokuroras Šarūnas Šimonis, tikėtina įtakingų politikų skatinamas, ieškojo bent menkiausio preteksto A.Laučienei iškelti baudžiamąją bylą. Ir tokį pretekstą rado.

Naikindamas policijos nutarimus jis motyvavo, jog nepradėjus ikiteisminio tyrimo nėra procesinės galimybės perduoti A.Laučienės pasisakymų tirti specialistui (ekspertui).

Tokia galimybė atsirado.  2023 m. spalio 9 d. Lietuvos Teismo ekspertizės centras (LTEC) pateikė vyriausios teismo ekspertės Gintarės Herasimenkienės išvadas, kuriose nurodyta, kad A.Laučienės straipsnyje straipsnyje yra propaguojamas priešiškumas Lietuvoje gyvenantiems rusams, lenkams, baltarusiams, ukrainiečiams ir žydams, skleidžiama idėja, kad lietuviai turi būti mažiau tolerantiški Lietuvoje gyvenantiems rusams, lenkams, baltarusiams, ukrainiečiams ir žydams, skleidžiama diskriminacinė idėja, kad tik grynakraujai lietuviai turėtų užimti pareigas Lietuvos valdymo organuose.

Pakartotinoje išvadoje vertindama policijos selektyviai atrinktą Publikacijos autorės sakinį, LTEC specialistė Gintarė Herasimenkienė dar kartą nurodė, jog Publikacijoje pasisakymais yra žeminami, niekinami Lietuvoje gyvenantys rusai, lenkai, baltarusiai, ukrainiečiai ir žydai, propaguojamas priešiškumas jiems.

Minėjome, kad analogiškas autorės tekstas vertinimui buvo pateiktas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT). O pastaroji, priešingai, negu LTEC, pateikė A.Laučienei palankią išvadą, kad tekste aptariant valstybinės lietuvių kalbos vartojimo peripetijas, kryptingai pereinama prie platesnių istorinių ir socialinių apibendrinimų, suvokiant kiekvienos tautos, taip pat ir lietuvių, prigimtinę teisę kaip galimybę savarankiškai tvarkyti savo valstybės vidaus ir užsienio reikalus, kad jame mėginama tą teisę morališkai stiprinti, iškeliant lietuvių tautinės savimonės svarbą, o tautinių vertybių iškėlimas savaime nėra kitų tautinių bendrijų niekinimas ar diskriminavimas.

ŽEIT nurodė, kad tekste kalbama apie dalies įvairių bendrijų atstovų veiksmus (manytina, nulemtus jų įsitikinimų bei pažiūrų), o pateikiami konkretūs tipiniai epizodai ir jų pasmerkimas savaime nėra taikytinas visiems tų tautinių bendrijų atstovams, juolab nesiūlomi jokie diskriminavimo veiksmai. Nėra pagrindo teigti, kad griežtas ar gal kam atrodantis esąs įžeidžiamas dalies visuomenės apibūdinimas taip pat kartu savaime būtų tyčiojimasis, niekinimas, kurstymas diskriminuoti būtent dėl kilmės ar tautybės.

Šių dviejų valstybės institucijų policijai pateiktos viena kitai prieštaraujančios išvados dėl A.Laučienės publikacijos sugriovė prokuroro planus iškelti baudžiamąją A.Laučienei, metusiai viešą iššūkį dabartinei valdžiai, naikinančiai lietuvybę ir visa, kas yra lietuviška.

Šias kortas dar labiau sumaišė Lietuvos Teismo ekspertizės centrui A. Laučinės gynėjo užsakyta alternatyvi ekspertizė. Joje 3 ekspertai padarė išvadą, kad “diskriminacija įvyksta tada, kai asmuo neteisingai, be objektyvios priežasties, yra traktuojamas kitaip tik dėl to, kas jis yra. A. Laučienė publikacijoje aprašo ir nurodo, jos nuomone, nederamą elgesį. Ji nekvestionuoja visų be išimties Lietuvos gyventojų teisės dalyvauti visuomenės gyvenime lygiomis galimybėmis su kitais asmenimis. Dėl šios priežasties jos publikacijoje nėra diskriminacijos elementų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino), kad “vien tik juodaodžio asmens pavadinimas „negru“, nesant tikslo kurstyti diskriminavimą dėl jo rasinės priklausomybės, negali būti laikomas kitos rasės žmogaus lygiateisiškumo pažeidimu“ (baudžiamoji byla Nr. 2K-91/2010).

Ekspertai savo išvadoje nurodė, kad “šalies Konstitucijoje įtvirtinta, jog Lietuvių tauta sukūrė Lietuvos valstybę ir ją kuria (2 str.). Konstitucijos 3 straipsnyje vėl patvirtinamam Tautos atsakomybė už valstybę (niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių), o 4 straipsnyje skelbiama, kad „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.“

Anot ekspertų, neturėtų būti abejojama šiais konstituciniais teiginiais ir ginčijama ar varžoma A. Laučienės galimybė realizuoti jos konstitucinę teisę agituoti už tautos atstovus, kurie atstovaus tautai.

Taip pat neturėtų būti ginčijama ar varžoma A. Laučienės galimybė reikšti nuomonę apie vienokį ar kitokį elgesį, vertinti jį. Žodžio laisvė ir asmens išraiškos laisvė yra vienos svarbiausių žmogaus laisvių, kurios yra būtinos laisvos ir demokratinės visuomenės egzistavimui.

“Demokratinės valstybės užtikrina šios laisvės įgyvendinimą ir apsaugą, gina ją Konstitucijos nuostatomis. Išraiškos laisvė – tai galimybė netrukdomai reikšti savo mintis, pažiūras, įsitikinimus viešai”- teigiama ekspertų išvadoje. Ją pasirašė psichologas, psichoterapeutas, prof. dr. Gediminas Navaitis, Gydytojas, psichiatras Liudvikas Lazauskas, Vilniaus Šeimos centro direktorius, psichologas – konsultantas Arunas Kuras.

Praėjusių metų gruodį VPK 2-asis skyrius dar kartą apklausė A.Laučienę, kuri patvirtino, jog yra politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdybos narė ir rašo straipsnius lietuvių kalbos ir tautos išlikimo klausimais, kadangi jai rūpi tautos valstybingumas. Patvirtino, jog parašė Publikaciją, kurioje išdėstė savo nuomonę apie mažumas, esančias Lietuvoje ir tautines bendrijas, neturėjo jokio tikslo pažeminti kitataučių ar iškelti savo tautiečius virš jų, nes visi turi paklusti Lietuvos įstatymas ir Konstitucijai.

Vis dėlto prokuroras tyrimo nenutraukė, bet priėmė nutarimą sujungti abu ikiteisminius tyrimus dėl dviejų skundų į vieną ir skirti dar vieną papildomą ekspertizę, kurią turi atlikti Lietuvos Teismo ekspertizės centras. Tikėtina ją atliks ne ta pati ekspertė Gintarės Herasimenkienė, nes netikėtai paaiškėjo, jog  savo ekspertinėmis išvadomis dėl šalčininkiečių Genadijaus Rogač ir Pavelo Ivaško, ji yra labai šališka.

Internete buvo išplatintas vaizdo įrašas, kuriame G. Rogač šlykščiausiais žodžiais niekina lietuvius ir Lietuvą, sako norintis iššaudyti Seimą, taip pat įžeidinėja ukrainiečius, teigia labai laukiantis, kada Lietuvą užims rusų kariuomenė ir t. t. Jam antrino greta lovoje gulintis P. Ivaško.

Portale alfa.lt skelbiama, kad šis vaizdo įrašas Lietuvoje sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalyje rašoma, kad tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Prokuratūra šiems asmenims  ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš  tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę nutraukė. Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Tomas Danyla leido portalui Alfa.lt susipažinti su byloje esančia specialistės išvada, dėl kurios ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas.

Paaiškėjo, kas buvo  parašyta specialisto išvadoje, dėl kurios šalčininkiečiams Genadijui Rogač ir Pavelui Ivaško buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas.   Išvadą pasirašė ta pati Lietuvos teismo ekspertizės centro vyriausioji teismo ekspertė Gintarė Herasimenkienė.

Jos teigimu, tyrimui pateiktame vaizdo įraše užfiksuotame privačiame pokalbyje Genadijus Rogač neigiamai pasisako apie lietuvius ir ukrainiečius. Genadijus Rogač šiuo pokalbiu neskatina kitų asmenų jo išsakytas idėjas perimti, t. y. nepropaguoja prieš tautines grupes nukreiptų idėjų. Pokalbyje Genadijus Rogač išsako pritarimą Rusijos vykdomai karinei agresijai Ukrainoje ir galimai Rusijos karinei agresijai prieš Lietuvą.

Tyrimui pateiktame vaizdo įraše užfiksuotame privačiame pokalbyje Pavelas Ivaško nepasisako apie tapatybės pagrindu išskirtas žmonių grupes. Pokalbyje Pavelas Ivaško išsako pritarimą Rusijos vykdomai karinei agresijai Ukrainoje. Tyrimui pateiktame vaizdo įraše užfiksuotame privačiame pokalbyje Genadijus Rogač žemina lietuvius ir ukrainiečius vartodamas pravardžiuojamuosius žodžius. Genadijus Rogač nepateikia konstatuojamojo pobūdžio informacijos apie kokio nors konkretaus asmens atliktus veiksmus. Genadijaus Rogač pasakymai nėra suformuluoti kaip grasinimo ar raginimo kalbos aktai.

Šios ekspertės išvadų pagrindu kitataučiams asmenims, kurie nekečia lietuvių ir ukrainiečių, viešai ragina juos šaudyti, prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė, o A. Laučienei, kuri gina Lietuvos piliečių ir savo konstitucines teises, ragindama kitataučius išmokti valstybinę lietuvių kalbą, ikiteisminį tyrimą tęsią. Tokie mūsų valstybėje teisės standartai.

Prierašas:
Piliečiai atsiliepė į raginimus telktis taikiam pasipriešinimui ir aukomis advokatams pradėjo remti persekiojamą A.Laučienę. Ją remia tie, kuriems labiausiai rūpi  lietuvybės  ir mūsų gimtosios lietuvių kalbos išsaugojimas.

Iki gegužės 17 d. Aliną parėmė Eur:
Georgijus G. – 20,00
Stasys K. – 20,00
Ovidijus V.- 20,00
Nelli V. – 30,00
Artūras P.- 200,00
Vladas B. – 5,00
Modestas G.- 10,00
Audrius V. – 20,00
Laimutė K.- 25,00
Arnas M. – 30,00
Antanas Kr. – 50,00
Darius R.- 50,00
Edvardas Č. – 50,00
Evaldas E. – 50,00
Jonas V. – 40,00
Eugenijus J. 500,00
Kęstutis S.- 0,00
Romualdas Ž. -20,00
Petras A. G. – 40,00
Daiva J. – 5 0,00
Mindaugas P. – 50,00
Algimantas J. – 50,00
Vladas An. – 200,00
Uab savininkas Mindaugas -300,00
Eduardas J. -20,00

Primename, kad Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA), pasirengusi dalyvauti teismuose ginant A.Laučienę. Lėšas galima pervesti į Lietuvos žmogaus teisių asociacijos sąskaitą (juridinio asmens kodas 9192544, ats. sąsk. LT 637044060001139296). Skirdami paramą nurodykite, kad ji skirta Alinai Laučienei remti.

(Bus Tęsinys).

5 3 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top