Alvydas Mozeris. Patiriantiems spaudimą – pareiškimo darbdaviui pavyzdys

Bičiuliai, jei patiriate darbdavio spaudimą pateikti darbdaviui su jūsų sveikata susijusius duomenis, o taip pat spaudimą skiepytis klinikinių tyrimų stadijoje vis dar esančiomis vakcinomis, grasinant jus nušalinti ar atleisti iš darbo, jei to nepadarysite, įteikite darbdaviui šį mano parengtą pareiškimą. Mes privalome duoti deramą atkirtį kiekvienam, kuris bendrininkauja su tais, kurie žmonių ir valstybės atžvilgiu vykdo kriminalinį nusikaltimą. Pastatykime juos į nepatogią padėtį ir priverskime susimąstyti, kuo jiems visa tai gresia.

Dėl patogumo, pareiškimo pavyzdį įkeliu trimis skirtingais formatais, visų jų turinys yra vienodas. Įrašykite trūkstamus duomenis, pasirašykite ir skenuotą (su parašu) pareiškimą išsiųskite darbdaviui jo elektroninio pašto adresu.

Ačiū Jums, kad esate ir palaikote.

Visad jūsų ir su jumis!

* * *

………………….
(darbdavio (įmonės, įstaigos, organizacijos) pavadinimas)
………………….
(darbdavio (įmonės, įstaigos, organizacijos) vadovo pareigos, vardas, pavardė)
Siunčiama el. pašto adresu: ……………….

………………….
(darbuotojo vardas, pavardė)

PAREIŠKIMAS

2021 m. rugpjūčio …… d.

Gerbiamas (-a) vadove,
1. Prašau Jūsų per protingą terminą raštu man patvirtinti, kad 2021 m. rugpjūčio …… d. Jums įteiktu pareiškimu nuo šiol esate supažindintas ir informuotas (-a) apie tai, kad:

1.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.23 straipsnio 1 dalis, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalis nustato, jog fizinio asmens (žmogaus) privatus gyvenimas yra neliečiamas.

1.2. CK 2.23 straipsnio 3 dalis draudžia rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą pažeidžiant įstatymus, o to paties straipsnio 4 dalis nustato, jog informacijos rinkimas apie asmenį pažeidžiant įstatymą bei kiti neteisėti veiksmai, kuriais pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą, yra pagrindas pareikšti ieškinį dėl tokiais veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

1.3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties.

1.4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, jog šis įstatymas yra taikomas kartu su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.5. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnis nustato, kad sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurią informaciją apie, pavyzdžiui, ligą, negalią, riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį gydymą arba duomenų subjekto fiziologinę ar biomedicininę būklę, neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pavyzdžiui, ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, medicinos priemonės ar in vitro diagnostinio tyrimo ir šie duomenys yra laikomi specialios kategorijos duomenimis.

1.6. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnis taip pat nustato, kad duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.7. Įstatymas yra teisės norminis aktas, kurį priima Lietuvos Respublikos Seimas, todėl nei Vyriausybės nutarimai, nei valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimai, nei sveikatos apsaugos ministro įsakymai ar bet kokie kiti poįstatyminiai (žemesnės galios, nei įstatymas) teisės norminiai aktai nėra laikomi įstatymais.

1.8. Šio pareiškimo dieną Lietuvos Respublikoje nėra jokio galiojančio Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo, kuriame būtų nustatyta Jūsų, kaip mano darbdavio, teisė reikalauti iš manęs, kaip darbuotojo, pateikti Jums bet kokius duomenis apie mano sveikatą, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją (nepriklausomai nuo jos pateikimo būdo ir formos) apie tai, (1) ar aš kada nors sirgau Covid-19 liga ir, jei taip, kada šia liga sirgau, (2) ar aš kada nors anksčiau vartojau kokius nors receptinius vaistinius preparatus (pavyzdžiui, Covid-19 vakcinas) ir, jei taip, kada šie receptiniai vaistiniai preparatai man buvo skirti, (3) dėl kokių priežasčių aš nevartojau ir/ar neketinu ateityje vartoti kokių nors receptinių vaistinių preparatų (pavyzdžiui, Covid-19 vakcinų), (4) ar man šiuo metu yra patvirtinta ar paneigta kokios nors konkrečios ligos (pavyzdžiui, Covid-19) diagnozė.

Gerbiamas (-a) vadove,
2. Prašau Jūsų per protingą terminą raštu man patvirtinti, kad 2021 m. rugpjūčio …… d. Jums įteiktu pareiškimu nuo šiol taip pat esate supažindintas ir informuotas apie tai, kad (-a):

2.1. Visų šiuo metu Lietuvoje pacientams galimų skirti Covid-19 vakcinų charakteristikų santraukos (aprašymai) yra paskelbtos (-i) Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos administruojamame Valstybiniame vaistų registre, su kuriuo galite susipažinti aktyvavęs šią nuorodą.

2.2. Visų šiuo metu Lietuvoje pacientams galimų skirti Covid-19 vakcinų charakteristikų santraukose, su kuriomis galite ir, manytina, savo paties interesų labui, turėtumėte susipažinti, yra nurodyta, kad šiuo metu toliau vykdoma visų šių vakcinų papildoma stebėsena.

2.3. Visų šiuo metu Lietuvoje pacientams galimų skirti Covid-19 vakcinų charakteristikų santraukose, su kuriomis, kaip minėta, galite susipažinti aktyvavęs 2.1. punkte pateiktą nuorodą į Valstybinį vaistų registrą, yra nurodyta, kad tam, jog būtų patvirtintas vakcinų saugumas ir veiksmingumas, vakcinų gamintojai yra įpareigoti Europos vaistų agentūrai pateikti galutinę vakcinų klinikinių tyrimų ataskaitą: „Comirnaty“ vakcinos gamintojas – iki 2023 m. gruodžio 23 d.; „Vaccine Janssen“ vakcinos gamintojas – iki 2023 m. gruodžio 31 d.; „Spikevax“ vakcinos gamintojas – iki 2022 m. gruodžio mėn.; „Vaxzevria“ vakcinos gamintojas – iki 2024 m. kovo 31 d.

2.4. Pareiškimo 2.3. punkte pateikta ir nuo šio pareiškimo įteikimo dienos Jums žinoma informacija patvirtina, kad visų šiuo metu Lietuvoje pacientams galimų skirti Covid-19 vakcinų klinikiniai tyrimai, siekiant galutinai nustatyti, koks iš tiesų yra šių vakcinų saugumas ir veiksmingumas, vis dar yra atliekami, ir jie bus užbaigti ne anksčiau kaip 2022 m. gruodžio („Spikevax“ vakcina) – 2024 m. kovo („Vaxzevria“ vakcina) mėnesiais.

2.4. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio 22 dalis nustato, kad klinikinis vaistinio preparato tyrimas – bet koks su žmonėmis atliekamas biomedicininis tyrimas, skirtas nustatyti, patikrinti ir patvirtinti vieno arba kelių tiriamųjų vaistinių preparatų klinikinį, farmakologinį ir (ar) kitokį farmakodinaminį poveikį ir (ar) nustatyti nepageidaujamas reakcijas į vieną ar kelis tiriamuosius vaistinius preparatus, ir (ar) ištirti vieno ar kelių tiriamųjų preparatų rezorbciją, pasiskirstymą, metabolizmą ir išskyrimą, siekiant nustatyti tiriamojo vaistinio preparato saugumą ir (ar) veiksmingumą, o to paties įstatymo 2 straipsnio 47 dalyje yra nurodyta, kad tiriamasis vaistinis preparatas – veikliosios medžiagos farmacinė forma arba placebas, kuris klinikinio tyrimo metu yra tiriamas arba vartojamas kaip palyginamasis preparatas, įskaitant ir preparatus, kurie įregistruoti, bet vartojami arba gaminami (farmacinė forma arba pakuotė) kitaip nei registruoti, arba kuris tiriamas norint nustatyti nepatvirtintą indikaciją ar gauti išsamesnių duomenų apie jau registruotą vaistinį preparatą.

Gerbiamas (-a) vadove,
3. Apibendrindamas visa tai, kas nurodyta aukščiau, prašau Jūsų per protingą terminą raštu man patvirtinti, kad, būdamas informuotu, todėl aiškiai suprasdamas galimas savo esamų ir būsimų sprendimų teisines pasekmes ir prisiimdamas asmeninę atsakomybę, Jūs:

3.1. Neturėdamas Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu nustatyto pagrindo (Jums suteiktos teisės), ir toliau ketinate rinkti informaciją apie privatų mano asmens gyvenimą, tai yra, ir toliau reikalaujate bei ateityje reikalausite, kad aš, kaip darbuotojas, atskleisčiau Jums, kaip savo darbdavio atstovui, šio pareiškimo 1.8. punkte nurodytus duomenis apie mano sveikatą.

3.2. Žinodamas šio pareiškimo 2.1.–2.4. punktuose nurodytą, oficialiuose rašytiniuose šaltiniuose paskelbtą, informaciją ir Lietuvos Respublikoje galiojantį teisinį reguliavimą, ir toliau agituojate, skatinate ir primygtinai reikalaujate, kad aš vartočiau klinikinių tyrimų stadijoje vis dar esančius tiriamuosius vaistinius preparatus – Covid-19 vakcinas, tokiu būdu, vertinant visa tai iš esmės, agituodamas, skatindamas ir primygtinai reikalaudamas, kad aš sutikčiau dalyvauti šių vaistinių preparatų klinikiniuose tyrimuose.

Gerbiamas (-a) vadove,
prašau Jūsų įvertinti šiame mano pareiškime nurodytą informaciją ir tuo atveju, jei Jūsų neteisėti, prieš mano asmenį nukreipti veiksmai buvo sąlygoti tik faktinių ir teisinių žinių stokos, geranoriškai prašau šiuos veiksmus nedelsiant nutraukti. Kita vertus, jei, nepaisant Jums pakankamai išsamiai pristatytos informacijos ir paaiškinimų, ir toliau manote, kad Jūsų veiksmai niekaip neprasilenkia nei su teisiniu reguliavimu, nei su geros moralės, nei su elementarios pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms standartais, prašau Jūsų tai patvirtinti raštu, atsakant į šio pareiškimo 3-ioje dalyje pateiktus klausimus. Bet kuriuo atveju, Jūsų oficialaus rašytinio atsakymo į pareiškimą tikiuosi sulaukti per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 13 d.

Tuo pačiu Jums primenu, kad darbo santykiuose, kaip ir bet kuriuose kituose sutartiniuose santykiuose, galiojantis kooperavimosi principas suponuoja darbuotojų ir darbdavių abipusę pareigą bendradarbiauti, siekiant padėti vienas kitam atlikti jiems priklausančias pareigas, todėl Jūsų neatsakymas į pareiškimą ar vengimas į jį atsakyti pagrįstai bus vertintinas kaip kooperavimosi pareigos pažeidimas.

Tikėdamasis supratingumo,
……………………. (darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top