Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Lietuva dabar yra panaši į vandens lašą, nukritusį ant iki baltumo įkaitusios geležies, nors lygiai tą patį galėtume pasakyti beveik apie visas senąsias – nusenusias, suvaikėjusias, praradusias savisaugos instinktą, išlepusias, prabangos ir pertekliaus ištvirkintas – Europos valstybes. Globalizacijos malūnas neabejotinai sumals į kosmopolitinius miltus ne tik Lietuvą, bet ir Vokietiją ar Angliją, nors, žinoma, ne taip greitai kaip mūsų šalį. Iki smulkmenų kartojasi nukaršusios Romos imperijos likimas – išorinių ir vidinių barbarų lavina šluoja nuo kelio ir bloškia nebūtin vadinamosios civilizacijos bastionus, priversdama barbarėti ir Europos senbuvius, jos kultūros kūrėjus, dabar virtusius bejėgiais epigonais.

Spengleris, deja, pasirodė esąs visiškai teisus ir tikslus, sakydamas: „Vakarai akivaizdžiai žlunga, nes į aukštos civilizacijos gyvenimo centrą jau įsiskverbė barbaras.“ Dar blogiau, kad pati Europa pasigamino susinaikinimo ir sunaikinimo instrumentą, kurio neturėjo romėnai – moderniąją techniką, o ši, kaip ir anųjų lazda, turi du galus – kuriantį ir griaunantį, ir visiškai neaišku, kuris iš jų veiksmingesnis, ypač turint galvoje tai, kad patekusios į barbaro letenas moderniosios technologijos, ypač aukštosios, pirmiausia tampa griaunančiomis ir tik labai menkai, mikroskopiškai kuriančiomis, o tai reiškia, kad Europos savinaikos ir naikinimo vyksmas yra daug spartesnis nei anų laikų Romos imperijos žlugimo tempas.

Romos imperijai pribaigti gotams, vandalams, frankams ir alemanams prireikė maždaug trijų šimtmečių; dabartiniam barbarui, atrodo, neprireiks nė šimto metų. Apie Lietuvą galiu pasakyti štai ką: grėsmių tiek daug, kad būtų sunku jas net išvardyti, bet blogiausia, kad šių grėsmių akivaizdoje mes esame bejėgiai. Didesnės, galingesnės, stipresnės valstybės dar gali bent kiek priešintis artėjančiai antropologinei katastrofai; aukštesnio intelekto, gabesnės tautos dar gali suvokti tas grėsmes ir pasistatyti bent kalbines užtvaras, kurios, žinoma, laikui bėgant, nesustabdys barbarybės tvano, bet bent akimirką pristabdys neišvengiamą žlugimą, o Lietuva, taip susiklosčius situacijai, neturi nė menkiausių resursų – nei technologinių, nei karinių, nei ekonominių, nei politinių, nei intelektualinių, nei žaliavinių, nei emocinių, nei moralinių, nei, pagaliau, antropologinių.

Dvidešimt nepriklausomybės metų parodė visišką mūsų bejėgiškumą beveik visose gyvenimo srityse – ekonomikos, technologijų, administracijos, politikos, kultūros ir intelektualinėje. Galutinai įsitvirtino kleptokratinės pseudopolitinės struktūros ir biurokratinio teroro alinama pseudovalstybė. Demoralizuojamą įtaką Lietuvai daro netgi tai, kas – pagal vadinamąjį europrojektą – turėtų ją kelti, gaivinti ir lemti neva pasakišką ateitį: tai iš Vakarų pumpuojami tušti pinigai ir tariamosios paskolos (o iš tikrųjų pašalpos).

Seniai ir gerai žinoma, kad tuščių pinigų masės didėjimui tiesiai proporcingas demoralizuotų žmonių masės didėjimas. Kas antras tuščias piniginis vienetas pagimdo vagį, banditą, simuliantą arba biurokratą, trumpai tariant, parazitą, kurį domina tik vienas projektas – rasti būdą, kaip mažiausiomis sąnaudomis pasinaudoti tuščiais pinigais. Lietuvoje toks verslas veikia kuo puikiausiai – per tiesioginės ir netiesioginės korupcijos mechanizmus, per vadinamuosius projektus, visokiausias nevyriausybines organizacijas, savivaldybes ir net per vadinamąjį verslą.

Juokiamės iš graikų, bet kur kas sparčiau ir sėkmingiau darome tą patį, ką ir jie, t. y. naudojame jokiomis medžiaginėmis ar intelektinėmis vertybėmis nepadengtus euroelektroninius pinigus – gaminame kaip Papua Naujojoje Gvinėjoje, o vartojame (ar bent jau esame įsitikinę, kad galime vartoti) kaip Švedijoje. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, aš manau, kad pati didžiausia grėsmė Lietuvai – Europos Sąjungos pašalpos ir paskolos, per keletą metų Lietuvoje sukūrusios ištisą parazitų kastą ar netgi kartą. Tik parazito psichologija galima bent kiek paaiškinti bet kokias sveiko proto ribas peržengiančią, dabar jau katastrofišką emigraciją. Galima suformuluoti netgi tokią simbolinę taisyklę: jei sugebu pasinaudoti euroelektroniniais pinigais (pseudopinigais), lieku Lietuvoje, jei ne – emigruoju.

Pseudopinigų tvano ideologinis atitikmuo – visų masinio mulkinimo medijų, nežinia kodėl vadinamų žiniasklaida, propaguojama visa apimanti saldaus baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija, kurią geriausiai nusako du dabar jau tapę norma imperatyvai: „Linksmybės visą parą!“ ir „Mus vienija alus ir pergalės!“ (ir juos vykdantis vadinamasis elitas – prasisiekėliai prasčiokai, sugebėję pasinaudoti pseudopinigų srautais).

Nežinau geresnio šios ideologijos simbolio už linksmybių ir pramogų dvarus, nusėjusius visų gražiausių Lietuvos ežerų ir upių pakrantes; tai tikrų tikriausi parazitų lizdai, ir vėl susukti už vogtus arba skolintus euroelektroninius pinigus. Kiekvienas toks linksmybių ir poilsio dvaras tarsi sako tau: tegul dirba „runkeliai“, o tu „kombinuok“, „šok su manimi“, „džiaukis gyvenimu“ ir spjauk į viską, nes „viskas dzin“, kaip yra sakiusi viena dabartinio Seimo narė, priklausanti – žinoma! – Linksmybės Prisikėlimo Partijai.

Be abejo, esama išimčių, tačiau taisyklė tokia: tik kvailiui rūpi darbas ir daiktiškieji jo rezultatai, o elitui turi rūpėti tik linksmybės. Arba tokia: dirbti nepadoru! Trumpai tariant, visoje masinio mulkinimo terpėje, atmetus pavienes išimtis, maurojantis Didysis Brolis ir staugianti Didžioji Sesė agresyviai propaguoja gyvenimo būdą, skatinantį kuo spartesnę mūsų tautos savižudybę, o turint galvoje neįtikėtinai žemą tautinio intelekto vidurkį ir visišką vidutinio tautiečio neatsparumą ideologiniam terorui, nekyla abejonių, kad šita totalinė parazito apoteozė pasieks (tiesą sakant, jau pasiekė) visišką pergalę – totalinę tautos demoralizaciją.

Ir dar viena pastaba: visus dvidešimt metų Lietuvoje atkakliai, metodiškai ar net ciniškai naikinamos bet kokios sąlygos atsirasti tikram – atsakingam, aristokratiškam, pilietiškai susipratusiam, aukšto intelekto, kilnios dvasios, valstybiškai mąstančiam, turinčiam garbės kodeksą – aukštajam luomui, be kurio negali normaliai gyventi jokia tauta, net bendruomenė; niekada ir niekur nėra buvę taip, kad valstybę sėkmingai valdytų prastuomenė, vadinamoji liaudis, arba tamsuomenė.

Lietuvos žmonių daugumai daro televizorius ir kompiuteris, tarus trumpiau, Ekranas, kaip dabartinės ideologijos ar netgi religijos koncentratas, tą ideologiją teroristiškai primetantis, galima sakyti, visiems žmonėms – vieniems tiesiogiai, kitiems slapčia, iracionaliai, klastingai, nepastebimai: skleidžiant gandus, paskalas, primetant vertybinius orientyrus, per švietimo sistemą ir auklėjimo struktūras. Magiškas žodis, glaustai, tačiau iškreiptai išreiškiantis Ekrano ideologijos pateikimo būdą, gerai žinomas visiems: tai vadinamoji informacija.

Kaip savaime suprantamas dalykas tariama, kad informacija yra ne tik būtinas, bet ir sveikintinas, siektinas ir netgi labai geidžiamas būdas individui pažinti dabarties pasaulio esmę, sukaupti kuo daugiau ir kuo tikslesnių žinių, tapti, kaip sakoma, sąmoningu, apsišvietusiu, visose gyvenimo aktualijose puikiai besiorientuojančiu personažu, sugebančiu prisitaikyti prie dabartinio egzistencijos ritmo, netgi tapti kūrybingu žmogumi, atsakingai dalyvaujančiu tiek profesinėje veikloje, tiek valstybės ar tautos gyvenime, tiek moralinėje bendruomenės tvarkoje.

Šitokį naivų informacinį fetišizmą geriausiai perteikia toks pat naivus šūkis, pakeitęs tradicinių visuomenių moralės kodeksą ir tapęs svarbiausiu nūdienos kategoriniu imperatyvu: „Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį!“ Tačiau tai naivus, netgi infantilus požiūris, iš tikrųjų slepiantis teroristinį imperatyvą: „Dezorientuok personažą, sukelk chaosą jo sieloje, kad galėtum juo manipuliuoti kaip tinkamas!“ Kaip ir kiekviena ideologija, Ekrano ideologija atvirai arba slapčia siekia vienintelio tikslo – pavergti žmogų, o pas mus – visiškai kontroliuoti visuomenės gyvenimą, ištirpdyti individą neartikuliuotoje hoministinėje pliurėje, jį dezorientuoti ir demoralizuoti.

Ekraninės informacijos perteklius, naikindamas individo sielą, jį demoralizuoja, išmuša jam iš po kojų pagrindą, paverčia kosminiu ar globaliniu valkata, nebeturinčiu nei tėvynės, nei šaknų, praradusiu pilietinį atsakingumą, garbės jausmą, prieraišumą, ištikimybę, spjaunančiu į bendruomeninius įsipareigojimus ar moralinius priesakus ir virstančiu žemiausių instinktų vergu, fiziologinių procesų ir reakcijų telkiniu. Tai labai gerai matyti Lietuvoje pirmiausia todėl, kad globalios informacijos lavina per labai trumpą laiką mus užgriuvo visiškai nepasiruošusius, neturinčius jokių saugiklių, bet, svarbiausia, užgriuvo kaip visiška svetimybė, kaip kažkokia mums nesuprantama demoniška ar net šėtoniška galybė, pagraužianti – o gal jau ir pagraužusi – lietuvio prigimtinės pasaulėžiūros pamatus: artumą žemei, pagarbą nežmogiškajai gamtai, sėslumą, prisirišimą prie artimų, jusliškai apčiuopiamų ar regimų dalykų, darbštumą, daiktiškai orientuotą fundamentalumą, panieką su tikrąja daiktiškąja aplinka nesusijusioms abstrakcijoms, abejingumą ideologiniam fanatizmui, sveiką ironiją bet kokių abstrakčių stabų atžvilgiu.

Mes, lietuviai, savo mąstysena labai skiriamės nuo dabartinę Ekrano ideologiją kuriančių ir propaguojančių anglosaksų, kurių mąstysenos centre glūdi mašina ir panieka gyvybei bei gyvajam kosmosui – nežmogiškajai gamtai. Anglosaksiškosios ideologijos tikslas – sunaikinti gyvybę, sunaikinti žmogiškumą netgi pačiame žmoguje, gyvąją sielą paversti negyva sąmone, taigi sunaikinti mirtingojo egzistencinės būklės pamatų pamatą – gyvąją sielą, bet kokios dorovės centrą ir dirvą.

Šaltinis: Daujotytė, Viktorija; Valentinas Mikelėnas; Arvydas Šliogeris, Aleksandras Vasiliauskas; Vladas Žulkus, 2012: Nerimas, Vilnius: Tyto alba.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
37 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Ilsekis ramybeje

Pesimiste

Nusibodo

Sitie kulturistai…
Gyvenimo neigejai…

Filosofas

Taip mąstant tik mirti. Nacių koncentracijos stovyklose žmonės pozityviau žiūrėjo į gyvenimą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Pavojus Tautai bei Lietuvai.
***
(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkas:
– parsineša namo 1432.97e (iš MMA dydžio);
– sumoka 182.45e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Plėšikų užvaldytoje Lietuvoje, darbininkas:
– parsineša namo 447.23e (iš MMA dydžio);
– sumoka 159.77e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Štai kaip siautėja, antikonstitucinio apsišaukėlių seimo plėšikų vyriausybė.
P s: karalystėje ir pas mus, maisto bei daiktų kainos panašios.
_______________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei iškrypėliška paleistuvyste.
2020 gruodžio 24

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Karališkoje valstybėje:
– PVM – 20%;
– PVM = 0 būtiniausioms maisto prekėms (tai yra, valdžia nedaro biznio iš maisto prekybos);
– PVM = 0 vaikiškiems drabužiams, avalynei (tai yra, valdžia nedaro biznio iš tėvų, auginančių vaikus);
– PVM = 0 kitoms prekėms.
Lietuvoje, bemaž visoms prekėms PVM – 21%.
Išada: Lietuvoje, naujieji ponai yra l žiaurūs.
(Skaičiai parodo visą tiesą) _

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Tai ko nėra karališkoje valstybėje, Lietuvoje nežmonišku plėšikišku būdu surenkami tokie pertekliniai mokesčiai bei įmokos:
1) privalomas sveikatos draudimas (PSD) plėšikiškai surenkamas iš dirbančių ir net iš nedirbančiųjų (!) – 1,264,013,917e (!), 2018 metais;
2) plėšikiškai surenkamas PVM kai gyventojai perka maistą, kai perka vaikams drabužius bei avalynę, (…) ;
3) nuo 2018 plėšikiškai surenkamos padidintos įmokos bei mokečiai iš mažesnio nei MMA dydžio ir tai – lukašenkiškas dykaduonių mokestis (taip vadinamos sodros įmokų grindys);
4) ir tt.
Neišjungtų komunistų apsišaukėlių seimų visos plėšikiškos partinės gaujos, turi būti išjungtos (iš politikos).

Diedas

Paistalai iš serijos „o dabar išklausykime kitą nuomonę” Bet ta „kita nuomonė” lygiai ta pati kaip valatkų rusteikų grinevičiūčių bei visų kitų televizijų ir internetinių portalų geriau ar blogiau apmokamų propagandistų. Visi iki vieno, užuodžiantys iš kur vėjas pučia, nuosekliai, sistemingai, be išeiginių ir jokio atokvėpio, jau virš dešimties metų, vieni įžūliau, kiti aptakiau, lietuviams kala į galvas kad esam nepasisekusi valstybė, kad lietuviai nevykėlių tauta, aplink viskas blogai ir nebėra jokios ateities. O žmogus gyvena taip kaip galvoja. Todėl tokie žiniasklaidiniai mėšlaknisiai iš visų jėgų dirba savo juodą darbą, srutų duobėje skęsta patys ir iš paskos traukia aplinkinius, iš stengiasi, kad mūsų mintys būtų blogos, o gyvenimas su šiktas. Nevykėliais, menkystomis, užguitais bestuburiais lengva manipuliuot. Ir visi turintys geopolitinių… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

-„Lietuva ekonomiškai taip gerai kaip dabar, dar niekada negyveno.”
– Diedai, milijoną (pusę visų) darbščiausių darbininkų išvarė svetur neišjungtų komunistų (kgb’istų, stribvaikių, …) sistema. Ar laimingas esi, dėl tokios katastrofos?

Dzeikas

Misraine , pamaises ingredientus autorius padare isvada , kad 2+2=5. Pagyvenes anglosaksu aplinkoje kelis metus ,- tiek JAV, tiek JK,- sutikau dievotu , dievotu ne zodziais kaip lietuviai, o dievotu VEIKSMAIS anglu ir anglakalbiu gerokai daugiau negu Lietuvoje per 1/3 amziaus. Jeigu lietuviai tokie kaip autorius cia kliedi, tai kodel jie istvirko kaip pasake N. Gogolio Hlestakovas „Revizoriuje” „s liogkostju neobyknovennoj” (neiprastai lengvai).Nuo saves kaip ivykiu liudininko pridesiu, noriai ir entuziastingai. O gal autorius pamirso kaip lietuvisko mentaliteto „verslinykai” ribojo darbininku priejima prie tualetu (maziau kavutes gerkite – nereikes i tualeta vaiscioti) ir tik istojus i ES sis tyciojimasis liovesi, ar bent kazkiek tautiski verslinykai , remiami tautiskos valstybes , itrauke iltis ir nagus. Ar tik pilosopas nenori grazinti 1992-2004… Skaityti daugiau »

Tvankstas

Pradėti reikia nuo to, kad britaniškas pasaulis yra R1b (raudonplaukių) žmonių civilizacija, kiek atskiestas žmoniškumu per angulius ir šėkšnas, mes, į rytus nuo Albio, esame R1a genetikos ir kova vyksta jau 24-25 tūkstančius metų.
Kad suprasti esmę, reikia turėti omeny laiką nuo Taurojos karo (pasibaigė 1186 m. pr. Kr.) ir skaityti J. Pranaičio išlikusius rašto darbus.
Juokinga skaityti, kaip buvo sunaikinta Romos imperija – tai vidinių iškrypėlių veiklos išdava, iš tų barbarų juk gavo trieilius kostiumus vietoj kūno dangstymo lovos paklodėmis, gavo balnus, nereikėdavo atsidaužyti pautų jojant, ir t.t.
A. Šliogerio mintys yra labai lėkštos, pasimaitinusios įsiurbtu MIdP pienu.

Diedas

Jungtinės pajėgos, jeigu pats nustotum klausyt savo instruktorių iš kremliaus, pamatytum, kad niekas, išskyrus raudonuosius agitatorius, sovietiniu kalėjimu, kur lietuviai gyveno už spygliuotos vielos nesižavi, kovos su „emigracija” spygliuotos vielos pagalba nelaukia.
Visur ir visada žmonės turėdami galimybę rinkosi ten, kur sotesnis gyvenimas.
Ir kokie tie „išvaryti emigrantai”, kai visi su lietuviškais pasais ir didžioji dauguma prisirišę prie namų, prie giminių, prie turto Lietuvoje.
Ir jeigu pats ištrauktum galvą iš kompiuteriaus ir televizoriaus ir apsidairytum aplink, tai pamatytum, kad Europoje krizė. Stoja ekonomika. Ir „emigracija” vyksta atgal.
Mano aplinkoje, tai juntama labai skaudžiai. Vieno bendradarbio visi trys vaikai per pusę metų neteko darbo ir dabar sėdi namuose.
Lietuvai tai didelė bėda.
Kremlinams, aišku džiaugsmas.

Dar vienas

Nelaimingas homo sovietikus

Niekas

Lietuviu i kitas valstybes neisvijo
Jie yra laisvi zmones dirba ten kur nori. ..
Nustokit cia verkslenti kaip bobos….
Dziaukites gyvenimu ir dauginkites !!!!

dar vienas

Cia as Sliogeri sovietiku vadinu, o ne Dieda…

tvankstui

Ka jau ten 25 tukst. metu. …paaiskink bent jau pasutinius 2 tukst. Europos istorija

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Diedai 2020-12-24 15:22, apsiramink.
Tau pateikti Tautos dusinimo net skaičiai ir vistiek priešgyniauji – pisi protą savo išsigalvojimais.
Tautos dusinimas yra naudingas maskvėnams ir tokiems kaip tu bei visiems kitiems svetimšalių naudai dirbantiems budeliams. Tik tokie kaip tu (buvusieji komunistpalaikiai, kgbistai, stribvaikiai, …) ir mokat nematyti Tautos bei Lietuvos tragedijos.
Diedai, buvai komunistas (kgb’istas, stribas …)? Prisipažink.

okupacija ir komunizmas baisiau

okupacijos metu, valdant komunistams net arvydas šliogeris tapo nusikaltėliu-kolaborantu-komunistu.
VOT !!!

Kiekvienas

apie pasaulį sprendžia iš savo paties burbulo. O įsivaizduoja, kad pažįsta tautą.

Diedas

Jungtinėms kremliaus pajėgoms.
Kuo aš buvau,šiame portale esu vieną kartą parašęs.
Ir kiek už tai atsėdėjau.
Nesikartosiu.
Bet kad pats varai kituose portaluose maskolių jau užmirštą propagandą nenuslėpsi:
„kolukei sugreuti, gamiklos isdraskitos, klike alakni vaikai, kartesi alkani pensionierai, milijonas emigrantu, gatvese rugsta sudeginti trambajai, visi ne laimingi, t.t.ir t.t.”
Aaaaa???????

Užknisai su validoline ruska demagogija.

Glušai, atsilikai.
Laikai pasikeitė.

Antros bangos, devyniolikto numerio kovidas dabar ant bangos.

Filosofas teisus

Tai agresyvių konspiratorių valdoma parazitų visuomenė.

to okupacija ir komunizmas baisiau

O Covid revoliucija ne baisiau, juk dabar tik pati pradžia?

Bet anglai

tai išėjo.

didis buvo Zmogus tas Sliogeris

sunku ka nors beprideti prie jo izvalgu. Deja, dabar tik stebime kaip jos pildosi. Per mazai mastanciu zmoniu Lietuvoje ir pasaulyje. Masinis zombinimas padare savo.

stasys

Pliurpalai seno diedo ,kai nulaizomas tekstas iki to jog tampa tinkamas publikuoti visoms progoms , vienok nukeliu savo seną barete tuo pačiu atiduodant pagarba išėjusiam filosofui . Tai kas buvo aktualu 2012 .. visai kitaip atrodo 2021- artėjant. Berods tai tik nepilni dešimt metų o juose sutalpinti Lietuvai labai svarbus pokyčiai , pokyčiai ir pačioje jos visuomenėje . Tai su kuo gyvenome per didžiąją ekonominę pandemija tik juokas matant su kuo kovoja esama valdančioji dauguma Seime ir sunkiai tvarkosi . Galima kaltinti eupora tuo jog pas mus didėja skaičius permaitintos prastuomenės socialinių dėmesiu o ji atsidėkodama dar intensyviau priešinasi ‘demokratizuojama’ ,bet vargiai autorius galėjo įsivaizduoti jog tas tuščių pinigų vartojimas bus labiausiai pastebimas ne versle ne jo prabangoje o valdžios… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Diedai 2020-12-24 21:02, apsiramink, tavo etiketės nelimpa ir „citatų” prisigalvojai labai kvailų. Visiškas nusišnekėjimas tavo tekstuose. Parašyk čia visiems, kodėl pasirinkai prorusišką niką. Lietuvybę juodini, 30 metų siautėjusią neišjungtų komunistpalaikių (partinių gaujų) sistemą liaupsini, lietuviškas pajėgas niekini be reikalo – labai blogai. Atsipeikėk ir apsiramink. P s: -“Lietuva ekonomiškai taip gerai kaip dabar, dar niekada negyveno.” – Toks tavo tekstas tinka visoms ES (ir bemaž visoms pasaulio) valstybėms. Tokiu savo tekstu stabdai Lietuvos tobulėjimą ir pažangą, gyvybiškai reikalingą Tautos klestėjimui, pusės visų išvarytųjų darbininkų sugrįžimui. _____________________________________________________________________ Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei iškrypėliška paleistuvyste. 2020 gruodžio… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Komentaro autorei, -iui su nr 2020-12-24 21:03
Arvydas Šliogeris nedovanotiną klaidą parašė, pavadindamas visuomenę kenkėjais (parazitais). Lietuvoje yra daug kenkėjų Tautos budelių, bet visus pavadinti tokiais yra l kvaila.

to Bet anglai

Bet anglai kadais davė Lenkija karo garantiją 1939 metų kovo 31 dieną, ir kas iš to išėjo, nežinai?

> 2020-12-25 11:14

Bet anglai ir Širvintų nepuolė, juliau Milaiti, tai ko taip jaudinies?! O gal kaip kagėbistas-provokatorius-pederastas numatei (išsirinkai) naują auką?! Žinau, ir dar kartą žinau! Provokatoriau!

Dzeikas

Didziam Zmogui tam Sliogeriui: „tas” Sliogeris, tiksliau jo spejimas man panasus i Arturo Konan Doylio apsakymu ciklo apie Sherloka Homlsa personazan daktara Vatsona. Tas apsigyveno misiz Hadson name greta Sherloko Homso ir pradzioj tebuvo butu kaimynai (nors misiz Hadson panasu teike pansiono salygas, ne tik nuomavo butus). Tai va , Vatsonas siaip jau sveiko proto zmogus iskart atkreipe demesi i audringa Holmso detektyvine veikla, tai kaip issireiske veliau Holmsas, tiksliai apsakiciaves moduli neteisinga zenkla pastate , minusa vietoj pliuso. Vatsonas palaike Holmsa nusikalteliu klano vadeiva. Analogija su Romos imperija turi pagrindo, taciau 476m Vakaru Romos zlugimas toli grazu nebuvo nulemtas. Buvo nemenku sansu amortizuoti situacija ir iseiti is krizes. Ir Rytu Romos rekonkista ivykusi VI amziuje ta liudyja. Jeigu tas… Skaityti daugiau »

Prašalietis

Straipsnelio autorius aprašė pasaulyje vykstančius dalykus gana objektyviai ir tikroviškai su vienu bet… Neįvardijo tiesiai, kas yra tie barbarai ir čiabuviai įsiskverbę į vakarų civilizaciją, kurie ją griovė ir griauna iš vidaus… Tiesa, straipsnelyje daugiau mažiau išsilavinęs žmogelis gali rasti teisingą atsakymą į klausimą, kas yra tie barbarai.. Pripažinimas akivaizdaus fakto, kad „mes ne tokie kaip anglosaksai” reiškia, kad tie, kurie yra iš prigimties buvo ir yra skirtingi nuo anglosaksų, frankų, almandų…, kurie po 1990 metų buvo priimti į ES intensyvų čiabuvių „civilizavimo” procesą tik tie ir gali būti vieni iš tų barbarų… Vargšai civilizuoti europiečiai po 1990 metų patikėjo neįmanomu dalyku. Jie pagalvojo, kad čiabuviai „pasikeitė” nuo tų laikų, kai jie nužudė Brunoną nešusį čiabuviams prieš daugelį šimtų metų… Skaityti daugiau »

Kelias atgal

Anglosaksai tai protestantai nuo buvusio  kunigo  Liuterio,kuris vedė eks venuolę iki  pasileidėlio Henry VIII su šešiomis” žmonomis” ir iki dabar ta maištingoji,karų,revoliucijų ir amoralumo dvasia yra nerimstanti juose ir ta technotranshumanistinė pragaro garo mašina mintanti  ekrano zombiais ir siurbianti į save žmonių dvasinę gyvasti padarydama iš jų materializmo malonumų iškamšas ir  bedvasius žmogiškuosius išteklius-atomus ,sraigtelius,kaip naujojo pasaulio statybinę besielę medžiagą- jau įgavo pagreiti ir statosi pati savaime.
Kažin kur būtų maloniau gyventi ateityje ar,kokiame Marse po antiradiaciniu kupolu ,kuris dengia išmanųjį miestą prikimštą įmantriausių aukštųjų technologijų ir ekrano žmonių, transmašinų skaičiuojančių ir siurbiančių informaciją.O gal gamtoje kaime,kai pavasarį pražysta sodai ir harmonija,rojaus.

Dzeikas

Keliui atgal:
Suprask Minde, iszagines Daumanto zmona atvykusia i tojo(Mindes) pacios laidotuves, yra anglosaksams nepasiekiama moraline aukstuma. 😀

Rasa

Ne pesimistas , o realistas

Džeikuti,

pats esi absoliutus dundukas anglosaksų reikaluose, nesvarbu, kad dirbai USA, kaip pats, berods, sakei.

Prašalieti,

pačiam ne kartą kiemsargio padėjėjai sakė, kad jie neeuropinės kilmės. Kiek pačiam reiks kartoti tą patį per tą patį, kad daeitų, anot rusiško išsireiškimo, a?

Langų majore,

o kodėl gi ne – juk jie lenkų sąjungininkai, net Karo garantiją jų pulkininkams parūpino, nežinai?

Žemyna

Tai apie mane. Tokia ir esu – ekrano parazitė – pripažįstu.

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Lietuva dabar yra panaši į vandens lašą, nukritusį ant iki baltumo įkaitusios geležies, nors lygiai tą patį galėtume pasakyti beveik apie visas senąsias – nusenusias, suvaikėjusias, praradusias savisaugos instinktą, išlepusias, prabangos ir pertekliaus ištvirkintas – Europos valstybes. Globalizacijos malūnas neabejotinai sumals į kosmopolitinius miltus ne tik Lietuvą, bet ir Vokietiją ar Angliją, nors, žinoma, ne taip greitai kaip mūsų šalį. Iki smulkmenų kartojasi nukaršusios Romos imperijos likimas – išorinių ir vidinių barbarų lavina šluoja nuo kelio ir bloškia nebūtin vadinamosios civilizacijos bastionus, priversdama barbarėti ir Europos senbuvius, jos kultūros kūrėjus, dabar virtusius bejėgiais epigonais.

Spengleris, deja, pasirodė esąs visiškai teisus ir tikslus, sakydamas: „Vakarai akivaizdžiai žlunga, nes į aukštos civilizacijos gyvenimo centrą jau įsiskverbė barbaras.” Dar blogiau, kad pati Europa pasigamino susinaikinimo ir sunaikinimo instrumentą, kurio neturėjo romėnai – moderniąją techniką, o ši, kaip ir anųjų lazda, turi du galus – kuriantį ir griaunantį, ir visiškai neaišku, kuris iš jų veiksmingesnis, ypač turint galvoje tai, kad patekusios į barbaro letenas moderniosios technologijos, ypač aukštosios, pirmiausia tampa griaunančiomis ir tik labai menkai, mikroskopiškai kuriančiomis, o tai reiškia, kad Europos savinaikos ir naikinimo vyksmas yra daug spartesnis nei anų laikų Romos imperijos žlugimo tempas.

Romos imperijai pribaigti gotams, vandalams, frankams ir alemanams prireikė maždaug trijų šimtmečių; dabartiniam barbarui, atrodo, neprireiks nė šimto metų. Apie Lietuvą galiu pasakyti štai ką: grėsmių tiek daug, kad būtų sunku jas net išvardyti, bet blogiausia, kad šių grėsmių akivaizdoje mes esame bejėgiai. Didesnės, galingesnės, stipresnės valstybės dar gali bent kiek priešintis artėjančiai antropologinei katastrofai; aukštesnio intelekto, gabesnės tautos dar gali suvokti tas grėsmes ir pasistatyti bent kalbines užtvaras, kurios, žinoma, laikui bėgant, nesustabdys barbarybės tvano, bet bent akimirką pristabdys neišvengiamą žlugimą, o Lietuva, taip susiklosčius situacijai, neturi nė menkiausių resursų – nei technologinių, nei karinių, nei ekonominių, nei politinių, nei intelektualinių, nei žaliavinių, nei emocinių, nei moralinių, nei, pagaliau, antropologinių.

Dvidešimt nepriklausomybės metų parodė visišką mūsų bejėgiškumą beveik visose gyvenimo srityse – ekonomikos, technologijų, administracijos, politikos, kultūros ir intelektualinėje. Galutinai įsitvirtino kleptokratinės pseudopolitinės struktūros ir biurokratinio teroro alinama pseudovalstybė. Demoralizuojamą įtaką Lietuvai daro netgi tai, kas – pagal vadinamąjį europrojektą – turėtų ją kelti, gaivinti ir lemti neva pasakišką ateitį: tai iš Vakarų pumpuojami tušti pinigai ir tariamosios paskolos (o iš tikrųjų pašalpos).

Seniai ir gerai žinoma, kad tuščių pinigų masės didėjimui tiesiai proporcingas demoralizuotų žmonių masės didėjimas. Kas antras tuščias piniginis vienetas pagimdo vagį, banditą, simuliantą arba biurokratą, trumpai tariant, parazitą, kurį domina tik vienas projektas – rasti būdą, kaip mažiausiomis sąnaudomis pasinaudoti tuščiais pinigais. Lietuvoje toks verslas veikia kuo puikiausiai – per tiesioginės ir netiesioginės korupcijos mechanizmus, per vadinamuosius projektus, visokiausias nevyriausybines organizacijas, savivaldybes ir net per vadinamąjį verslą.

Juokiamės iš graikų, bet kur kas sparčiau ir sėkmingiau darome tą patį, ką ir jie, t. y. naudojame jokiomis medžiaginėmis ar intelektinėmis vertybėmis nepadengtus euroelektroninius pinigus – gaminame kaip Papua Naujojoje Gvinėjoje, o vartojame (ar bent jau esame įsitikinę, kad galime vartoti) kaip Švedijoje. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, aš manau, kad pati didžiausia grėsmė Lietuvai – Europos Sąjungos pašalpos ir paskolos, per keletą metų Lietuvoje sukūrusios ištisą parazitų kastą ar netgi kartą. Tik parazito psichologija galima bent kiek paaiškinti bet kokias sveiko proto ribas peržengiančią, dabar jau katastrofišką emigraciją. Galima suformuluoti netgi tokią simbolinę taisyklę: jei sugebu pasinaudoti euroelektroniniais pinigais (pseudopinigais), lieku Lietuvoje, jei ne – emigruoju.

Pseudopinigų tvano ideologinis atitikmuo – visų masinio mulkinimo medijų, nežinia kodėl vadinamų žiniasklaida, propaguojama visa apimanti saldaus baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija, kurią geriausiai nusako du dabar jau tapę norma imperatyvai: „Linksmybės visą parą!“ ir „Mus vienija alus ir pergalės!“ (ir juos vykdantis vadinamasis elitas – prasisiekėliai prasčiokai, sugebėję pasinaudoti pseudopinigų srautais).

Nežinau geresnio šios ideologijos simbolio už linksmybių ir pramogų dvarus, nusėjusius visų gražiausių Lietuvos ežerų ir upių pakrantes; tai tikrų tikriausi parazitų lizdai, ir vėl susukti už vogtus arba skolintus euroelektroninius pinigus. Kiekvienas toks linksmybių ir poilsio dvaras tarsi sako tau: tegul dirba „runkeliai“, o tu „kombinuok“, „šok su manimi“, „džiaukis gyvenimu“ ir spjauk į viską, nes „viskas dzin“, kaip yra sakiusi viena dabartinio Seimo narė, priklausanti – žinoma! – Linksmybės Prisikėlimo Partijai.

Be abejo, esama išimčių, tačiau taisyklė tokia: tik kvailiui rūpi darbas ir daiktiškieji jo rezultatai, o elitui turi rūpėti tik linksmybės. Arba tokia: dirbti nepadoru! Trumpai tariant, visoje masinio mulkinimo terpėje, atmetus pavienes išimtis, maurojantis Didysis Brolis ir staugianti Didžioji Sesė agresyviai propaguoja gyvenimo būdą, skatinantį kuo spartesnę mūsų tautos savižudybę, o turint galvoje neįtikėtinai žemą tautinio intelekto vidurkį ir visišką vidutinio tautiečio neatsparumą ideologiniam terorui, nekyla abejonių, kad šita totalinė parazito apoteozė pasieks (tiesą sakant, jau pasiekė) visišką pergalę – totalinę tautos demoralizaciją.

Ir dar viena pastaba: visus dvidešimt metų Lietuvoje atkakliai, metodiškai ar net ciniškai naikinamos bet kokios sąlygos atsirasti tikram – atsakingam, aristokratiškam, pilietiškai susipratusiam, aukšto intelekto, kilnios dvasios, valstybiškai mąstančiam, turinčiam garbės kodeksą – aukštajam luomui, be kurio negali normaliai gyventi jokia tauta, net bendruomenė; niekada ir niekur nėra buvę taip, kad valstybę sėkmingai valdytų prastuomenė, vadinamoji liaudis, arba tamsuomenė.

Lietuvos žmonių daugumai daro televizorius ir kompiuteris, tarus trumpiau, Ekranas, kaip dabartinės ideologijos ar netgi religijos koncentratas, tą ideologiją teroristiškai primetantis, galima sakyti, visiems žmonėms – vieniems tiesiogiai, kitiems slapčia, iracionaliai, klastingai, nepastebimai: skleidžiant gandus, paskalas, primetant vertybinius orientyrus, per švietimo sistemą ir auklėjimo struktūras. Magiškas žodis, glaustai, tačiau iškreiptai išreiškiantis Ekrano ideologijos pateikimo būdą, gerai žinomas visiems: tai vadinamoji informacija.

Kaip savaime suprantamas dalykas tariama, kad informacija yra ne tik būtinas, bet ir sveikintinas, siektinas ir netgi labai geidžiamas būdas individui pažinti dabarties pasaulio esmę, sukaupti kuo daugiau ir kuo tikslesnių žinių, tapti, kaip sakoma, sąmoningu, apsišvietusiu, visose gyvenimo aktualijose puikiai besiorientuojančiu personažu, sugebančiu prisitaikyti prie dabartinio egzistencijos ritmo, netgi tapti kūrybingu žmogumi, atsakingai dalyvaujančiu tiek profesinėje veikloje, tiek valstybės ar tautos gyvenime, tiek moralinėje bendruomenės tvarkoje.

Šitokį naivų informacinį fetišizmą geriausiai perteikia toks pat naivus šūkis, pakeitęs tradicinių visuomenių moralės kodeksą ir tapęs svarbiausiu nūdienos kategoriniu imperatyvu: „Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį!“ Tačiau tai naivus, netgi infantilus požiūris, iš tikrųjų slepiantis teroristinį imperatyvą: „Dezorientuok personažą, sukelk chaosą jo sieloje, kad galėtum juo manipuliuoti kaip tinkamas!“ Kaip ir kiekviena ideologija, Ekrano ideologija atvirai arba slapčia siekia vienintelio tikslo – pavergti žmogų, o pas mus – visiškai kontroliuoti visuomenės gyvenimą, ištirpdyti individą neartikuliuotoje hoministinėje pliurėje, jį dezorientuoti ir demoralizuoti.

Ekraninės informacijos perteklius, naikindamas individo sielą, jį demoralizuoja, išmuša jam iš po kojų pagrindą, paverčia kosminiu ar globaliniu valkata, nebeturinčiu nei tėvynės, nei šaknų, praradusiu pilietinį atsakingumą, garbės jausmą, prieraišumą, ištikimybę, spjaunančiu į bendruomeninius įsipareigojimus ar moralinius priesakus ir virstančiu žemiausių instinktų vergu, fiziologinių procesų ir reakcijų telkiniu. Tai labai gerai matyti Lietuvoje pirmiausia todėl, kad globalios informacijos lavina per labai trumpą laiką mus užgriuvo visiškai nepasiruošusius, neturinčius jokių saugiklių, bet, svarbiausia, užgriuvo kaip visiška svetimybė, kaip kažkokia mums nesuprantama demoniška ar net šėtoniška galybė, pagraužianti – o gal jau ir pagraužusi – lietuvio prigimtinės pasaulėžiūros pamatus: artumą žemei, pagarbą nežmogiškajai gamtai, sėslumą, prisirišimą prie artimų, jusliškai apčiuopiamų ar regimų dalykų, darbštumą, daiktiškai orientuotą fundamentalumą, panieką su tikrąja daiktiškąja aplinka nesusijusioms abstrakcijoms, abejingumą ideologiniam fanatizmui, sveiką ironiją bet kokių abstrakčių stabų atžvilgiu.

Mes, lietuviai, savo mąstysena labai skiriamės nuo dabartinę Ekrano ideologiją kuriančių ir propaguojančių anglosaksų, kurių mąstysenos centre glūdi mašina ir panieka gyvybei bei gyvajam kosmosui – nežmogiškajai gamtai. Anglosaksiškosios ideologijos tikslas – sunaikinti gyvybę, sunaikinti nežmogiškumą netgi pačiame žmoguje, gyvąją sielą paversti negyva sąmone, taigi sunaikinti mirtingojo egzistencinės būklės pamatų pamatą – gyvąją sielą, bet kokios dorovės centrą ir dirvą.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
49 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Žiauru

Labai išmintingas straipsnis,seniau taip rašydavo išminčiai, gerai kad dar tokių atsiranda dabar,liūdniausia yra tai, kad pakeisti nieko negalim, bandyti keisti galim, tai kai kuriems suteiks didesnę ramybę.

Yra krikščionių bendruomenė,

tegul ji menama,neapčiuopiama.Bet yra tikrų žmonių.

Toks

jau tas gamtos dėsnis ( atrastas A.Kašpirovskio ) – masinei hipnozei pasiduoda nuo 40 iki 75 procentų žmonių .

ah1

Nesutinku biškį. Biblijoje išdėstyta apokalipsis, sunaikinimas paliekant tik nesusitepusius su moterimis 144 tūkstančių, ten neminima anglosaksų.Bet apokalipsio pradžia – vaivorykštė virš galvų, ugnies ir stiklo jūra, ženklas ant rankų ( rankose?) be kurio negalima pirkti ir parduoti ir Kristaus su ragais atėjimas

Marius

Šliogeris teisus. Europos Sąjungos parama jau naikina Lietuvos paukščius. Miestų valdžiažmogiai norėdami įsisavinti ES lėšas kerta medžius su paukščių lizdais.

šiaurės Lietuva

Puikus straipsnis, labai taikliai apibūdinantis šių dienų Lietuvos gyventoją.

Al.

Žinom, kad esam mirtingi, bet kad ir koks niūrus bebūtų įvykių ir galimybių vertinimas, privalom priešintis blogiui – kol tai darom, išliekam žmonėmis. Tame telpa visas Įstatymas.

$+$

Prieš publikuojant straipsnį, reikėtų jį perskaityti nors vieną kartą. „Lietuvos žmonių daugumai daro televizorius ir kompiuteris, tarus trumpiau, Ekranas…“ ⤴ Ir ką daro tas Ekranas, tai daugumai?! ⤵ „…pagraužusi – lietuvio prigimtinės pasaulėžiūros pamatus: artumą žemei, pagarbą nežmogiškajai gamtai…“ ⤴ Kas ta nežmogiškoji gamta? Mėnulio peizažas?! ⤵ „Anglosaksiškosios ideologijos tikslas – sunaikinti gyvybę, sunaikinti nežmogiškumą netgi pačiame žmoguje…“ ⤴ Kaip galima sunaikinti žmoguje tai, ko jame nėra?! ⤵ O šiaip, straipsnyje per daug apokaliptikos. Gyvenimas vietoje nestovi, o manipulavimas žmonių sąmone visada buvo ir bus, nieko čia naujo nėra, tik techninės galimybės kitokios. Kitaip tariant, skaitmenizacija ir yra tikroji globalizacija ir niekur nuo jos nepasislėpsi. Kortelių skaičius piniginėje ir prisijungimų kodų sąrašas didėja ir didės, o pasaulį (jau) valdo tie,… Skaityti daugiau »

Agnė

Stebėjau gatvę centre: srautas mašinų, po vieną joje, retai kurioje po du. Susėstų visi į vieną visuomeninį autobusą, troleibusą ir tuščia, švarus oras, matosi gražios gatvės, pastatai…Nupėdini į senamiestį: gatvėse stalai, kėdės, skėčiai, ir vėl mašinos. Tokia tatai fotografija išeina, jei kyla noras fotkinti
P.S. Iki krautuvės keli šimtai metrų, sėdu į mašiną, negi eisi pėsčias?

nenene

Šliogeris nemyli brangiūlietuvosžmogbezdžioniū

aneta

Ačiū gerbiamas profesoriau už Jūsų išmintingą žodį.
Senai laukiau, kad prabiltų tokie autoritetai kaip Jūs.
Žiauru, bet tai šimtaprocentinė tiesa.
Televizoriaus nebežiūriu, tuštybės mugė jame verčia vemti.
Prašau, netylėkit, rašykit, palaikykit mūsų gyvastį.

pastebėjimas

Noriu atkreipti dėmesį į gražią gerb. Filosofo lietuvių kalbą Jo straipsniuose ir knygose. Ir palyginu su šių dienų jaunų filosofų kalba – matosi labai didelis skirtumas. Aišku, kad be svetimų kalbų išsireiškimų, atskirų terminų šiandien sunku būtų išsiversti, tačiau visai kitokia, sujaukta tapo sakinių konstrukcija. Todėl dažnai perskaičius sakinį reika pagalvoti – ką tas jaunas žmogus norėjo pasakyti. Gimtoji kalba kito (taip turi būti) visais laikais, tačiau šiuo metu pasireiškia labai spartus „išėjimas” iš gimtosios kalbos normų, sakyčiau – spartus „anglėjimas”.

Ačiu

Už Jūsų nepaprastą įžvalgumą, giliai atskleidžiant lietuvėlės ir kartu pasaulio tikrajį vaizdą. Daugeliui tas „nemokamai padovanotas” vaizdas jau tapo „realiu ir mielu”

Tvankstas

Ir sutinku, ir nesutinku su prof. A.Šliogeriu. Turėkime omeny keletą šaltinių paaiškinančių, kurie skelbė reiškinius ir atskleidė pagrindus, nuo kurių prasidėjo europinės civilizacijos naikinimas. J.Pranaičio ‘The Unmasked Talmud’, 1892 m., ekspertizės išvados 1913 m., ir jau autoriaus minėtas O. Spengler. Priešprieša tarp vakarinių europiečių (R1b) ir rytų europiečių (R1a) vyksta paskutinius 20-22 tūkst. metų, Europoje ypač aršiai paskutinius 5 tūkst. metų, kai R1b yra raudonplaukio genetikos žmonės, kilę iš žmogėdrų prieš 24 tūkst. m, kitais duomenimis – 30-35 tūkst. metų. Šią priešpriešą tinkamai išnaudoja talmudistai. Seniausio mūšio (iki šiol rasto) laikai yra prieš 3200 m. ( Taurėjos karo laiku) Tollense upės pakrantėse į šiaurę nuo Berlyno. Visa dabartinė vakarų kultūra yra rasistinė rytų europiečių atžvilgiu, ir tik jei rytų europietis… Skaityti daugiau »

Tvankstas

Geresnio atsakymo, kaip šis, dar nesu radęs, taip glaustai ir aiškiai pasakant : Atviras Gruzijos intelektualų laiškas Europos Sąjungos patarėjui T.Hamarberui, Alkas lt, 2013 11 15
Skaitykite, įsirašykite ir pergalvokite daug kartų – lyg tyrą kalnų šaltinio vandenį gersite.

StasysG

Kas yra elito tautai brukama žiniasklaida? Filosofas A Šliogeris paaiškina, kad tai lietuviškoji MMM: „seudopinigų tvano ideologinis atitikmuo – visų Masinio Mulkinimo Medijų, nežinia kodėl vadinamų žiniasklaida, propaguojama visa apimanti saldaus baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija”

Raigerdas

Be galo įdomus straipsnis. Gana taiklios kritinės strėlės į mūsų dabartinės kultūros (o tiksliau kultūros nebuvimo) „kūrėjus” per LRT, LNK ir kitas „masinės kultūros priemones” (kaip tai yra vadinama Rusijoje) gal šiek tiek ir pajudins tuos sustangrėjusius ir užsikonservavusius jų protus, o gal net sąžinę (kas tikrai yra mažai tikėtina). Manau, kad gerbiamas profesorius išsakė vieną iš didžiausių problemų Lietuvoje. Štai ji:”Ir dar viena pastaba: visus dvidešimt metų Lietuvoje atkakliai, metodiškai ar net ciniškai naikinamos bet kokios sąlygos atsirasti tikram – atsakingam, aristokratiškam, pilietiškai susipratusiam, aukšto intelekto, kilnios dvasios, valstybiškai mąstančiam, turinčiam garbės kodeksą – aukštajam luomui, be kurio negali normaliai gyventi jokia tauta, net bendruomenė; niekada ir niekur nėra buvę taip, kad valstybę sėkmingai valdytų prastuomenė, vadinamoji liaudis, arba… Skaityti daugiau »

Jules

Tikrai puikiai parašyta ir pasakyta, bravo!

VIETINIS

Puikus straipsnis , tiesa visiška tiesa , ir tokiu tarp mūsų daug , pasiulau paskaityti kaikuriems kolegoms , jie nesupranta ir nenori skaityti ,negali suvokti kas per info čia pateikta 🙂

Jascha

viskas taip Arvydai, bet kas toliau …?

kas toliau?

Šv. Mišios už Lietuvėlės atminimą ir gedulingi pietūs.

Didele problema yra tame

kad gOju tarpe yra daug parsidaveliu ir gobsuoliu, kurie uz euroelektronini piniga parduos ne tik savo siela, bet ir savo vaikus.

ne-a

Didesnė problema yra kita:
gudrių parsidavelių ir gobšuolių nėra daug- antraip nepakaktų pinigų vogimui.
Tačiau kvailių pakniopstom balsuojančių už gudrius žulikus yra totali dauguma.
Ta mulkių dauguma ir yra didžioji Lietuvos nelaimė, nes- durniai nepagydomi.

nuvarė

žmogų nuo žemės ir pakibo žmogus tarp žemės ir dangaus, nei į dangų skrist, nes neturi sparnų, nei ant žemės nusileist, nes neturi namų ir gainiojamas kaip benamis šuo.

FWI

https://edition.cnn.com/2019/05/28/health/who-transgender-reclassified-not-mental-disorder/index.html?inf_contact_key=4925bcd96e7f16c970c9349087e3dc2f16358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0 (CNN)The term the World Health Organization uses to describe transgender people — „gender incongruence” — is being moved to the panel’s sexual health chapter from its mental disorders chapter, the WHO’s legislative body has voted. The new classification is expected to improve social acceptance among transgender people while still making important health resources available, the United Nations health agency said last year in announcing the intended change. The new standard of classification appears in the 11th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), which was adopted Saturday by the World Health Assembly in Geneva, Switzerland. It will go into effect on January 1, 2022. The WHO uses gender incongruence to describe people whose… Skaityti daugiau »

Atencion

smi skelbia, kad seimūnai slapta planuoja įteisinti sau rentas

to ne-a

girtas išsimiegos, kvailys – niekada

to ne-a

STULTORUN PLENUM EST

Herald

Labai sunkus, vilčių nepaliekantis straipsnis, filosofo žinia Lietuvai apie išorinius ir vidinius barbarus, naikinančius Lietuvą ir Europos civilizaciją. Ir vis dėlto, straipsnio pabaiga yra tarsi paimta iš kitur. Kas tie anglosaksai? Ar jie barbarų padermė? Kaip veikia jų naikinančios galios?
Manau, kad Šliogeris teisus šioje pabaigoje, kurią dar reikėtų išskleisti.
Kas tyrinėjo vadovėlius, iš kurių mokoma vad.anglų k. Lietuvos valstybinėse mokyklose, tas labai gerai supranta paskutiniąją filosofo straipsnio pastraipą.

Vytas

Negali nesutikti su A.Šliogerio išdėstytais teisingais ir neišgalvotais argumentais.Tai kaip šviežias oro gurkšnis,skirtas – užhipnotizuotai,silpnai išprususiai,amžinai vergauti pamėgusiai” kumetijai ir valstietijai”…Gal…pagaliau jei perskaitė ..dabar,..ir kol dar nevėlu, – plačiau atmerks akis ir atsikimš ausis.!!!Tik tokiem 3-im politikos Banginiam patikėčiau – BŪSIMOS LIETUVOS VAIRĄ !!! Tai – A.Šliogeris,V.Radžvilas ir A.Juozaitis. Ir kiti kuriuos nepaminėjau. Kitaip pakrikusios Lansbergistų „šunaujos” būsime galutinai ir visam paskandinti melo prisipildžiusioje niekšybių pelkėje.

taigi jums nerūpi,

kad parazituojantys ir dabar parlamentaujantys dabartiniai tautos tarnai, t.p. kaip ir anie, nori ir ruošiasi įteisinti RENTAS sau ir savo seiminyksciams, taip rasoma š.d. definariume, parazitų civilizacija ir lieka parazitų civilizacija

NA KA ,

ASILAI, jau net per LRT žinias KA TIK praneše apie RENTAS, o jus tylit ausis suglaude. Tikri asilai is GYVULIU UKIO…

Raigerdas

Na, nieko keisto, kad Lietuvoje politikai nuo pat 1992 metų pradėjo statyti valstybę pagal G. Orwell „Gyvulių ūkio” pagrindus. Sąjūdžio metu žmonės -kiaulės labai garsiai šaukė:”Visi gyvuliai yra lygūs”, bet išėjus Rusijos armijai, ir įgavus mūsų kiaulėms visą valdžią prasidėjo pasikeitimai: „Visi gyvuliai yra lygūs, bet kiti yra lygesni”. Tokia prasidėjo mūsų valstybės kreiva statyba. Ir nors ir arkliui aišku, kad didžiausias indėlis atgaunant Nepriklausomybę buvo partizanų didvyriška ir pasiaukojanti kova, kurios dvasia liko gyva visą okupacijos laikotarpį, tačiau didžiausius nuopelnus sau priskyrė saujelė politikų-kiaulių, kurie save apdovanojo kaip didžiausi didvyriai. Visa tai pavaizdavo Džordžas Orvelas, stebėdamas fašistinių ir komunistinių vadeivų veiksmus. Lietuva nuėjo būtent pagal G. Orwell’o aprašytą įvykių seką. Ir nors tai yra visai kitas amžius, bet politikų… Skaityti daugiau »

linkėjimai valdžiagyviams

gražių paveiksliukų galerija:

liaudiesmenas.livejournal.com

linkėjimai valdžiagyviams

gghhh

hgt

axce

stasys

Nereikia pusti ugnies iš rentu Seimo nariams . Sunku tiek metu dirbus valdžioje vėl įsilieti į visuomene . Geriau pasiruoškime ir tiems kas palieka Seimą , per ateinančius rinkimus , pasiūlykime reabilitacijos programa kuri palengvintu vėl tapti paprastu piliečiu . Valdžia tampa narkotikais , kai kitaip gyventi nebemoki … asmeniškai rentu klausimas Seimo nariams kaip ir signataru vienas ir tas pats kuriam reikės sprendimo atsisakant privilegijuotos vadžios įvaizdžio .. Tai ilgas procesas ir ne per naktį tie sopuliai užlopomi .

straipsnis

2019 m. geguzes 31 d. delfinuose *Slapta atgimsta mintis iteisinti Seimo nariu rentas, pinigu kiekis priklausytu nuo kadenciju skaiciaus*
str. Kristinos Pocytes aktualiju zurnalistes

straipsnyje be kita ko rasoma

Kiek atnaujintą, daugiau nei dešimt metų dūlėjusį giliai stalčiuje įstatymo pataisą del Seimo narių rentos šįmet tyliai šio istatymo projekto pataisą š.m. gegužę pateike Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas ANDRIUS PALIONIS.

Aš irgi noriu rentos!

Ne valdžioje, bet sunkiai dirbau 38 metus. Ir dargi toje pačioje darbovietėje! Man irgi, kaip rašo stasys, reikalinga reabilitacija. Man irgi reikia ,,įsilieti į visuomenę”, ,,tapti paprastu piliečiu” 🙂 .

stasys

2019-06-1 9:02 .. Jus reikia į muziejų po stiklu kad taptumėt visiems priminimu .

Raigerdas

Oi, kaip sunkiai dirbo Andrius Palionis. Na, persidirbęs vyrukas. Wikipedija: „Gimė 1975 m. birželio 5 d. Kaune, politiko Juozo Palionio šeimoje. 1993 m. baigė Vilniaus Šeškinės vidurinę mokyklą. 1998 m. baigė buhalterinės apskaitos ir audito studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1994–1995 m. dirbo Lietuvos statistikos departamente. 1995–1996 m. Lietuvos akciniame inovaciniame banke. 1996–2000 m. dirbo AB banke „Hermis“. 2000–2001 m. dirbo AB banke SEB. 2001–2006 m. dirbo UAB „Ginvesta“, 2006–2012 m. UAB BTN. 2012 m. kaip nepartinis išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Dirbo Biudžeto ir finansų komitete, buvo Etikos ir procedūrų ir Energetikos komisijų narys. Laimėjo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. A. Palionis dirba Biudžeto ir finansų komitete, yra Antikorupcijos ir Etikos ir procedūrų komisijų narys. Priklauso Lietuvos socialdemokratų… Skaityti daugiau »

T0mas J.

-> FWI 2019-05-30 23:22

Nevemk čia nevalstybine kalba.

> 21:34

Jam Komitetas atsiuntė nevalstybine kalba, o pats išversti nemoka 🙂

Patašauskas

Straipsnis apokaliptinis kaip ir visa gerb. filosofo publicistika. Šį kartą gal net jau ir perlenkta. Kada gi Lietuva buvo NEPANAŠI į ant įkaitintos geležies nukritusį vandens lašą? Viskas turi ir pradžią ir pabaigą, ko gi klykauti kelio viduryje?

Štepselis

Straipsnis yra tiesiog realistinis. Tikrovę galima pudruoti, galima lakuoti, bet gliancinis sluoksnis niekaip neįtakoja faktų realybės-
lietuviai netapo politine tauta, iš esmės postsovietinis lietuvių etnosas netgi degradavo ir nesugeba kurti valstybės.
Valstybiškai mąstančių lietuvių kiekis yra tragiškai menkas, o ir tie trupiniai fragmentuoti, neturintys nei valstybės kūrimo plano, nei šviežių politinio veiksmo idėjų tam planui įgyvendinti.
Administracinėje ES provincijos teritorijoje kol kas gyvenančių liumpen-idiotų dauguma yra totali, lengvai manipuliuojama, nuolanki ir abuoja.
Lietuvos žlugimą galima tik kažkiek neženkliai atitolinti, bet žlugimo išvengti jokių prielaidų nėra.

Raigerdas>Štepseliui

Jūs rašote:”Valstybiškai mąstančių lietuvių kiekis yra tragiškai menkas, o ir tie trupiniai fragmentuoti, neturintys nei valstybės kūrimo plano, nei šviežių politinio veiksmo idėjų tam planui įgyvendinti”. Šitoje vietoje jūs neteisus. Tą galėtų jums patvirtinti net Tarapunka. Ne valstybiškai mąstančių žmonių kiekis yra menkas, o tie, kurie privalo taip mąstyti, elementariausiai nevykdo savo pareigų. Pirmiausia, jūs sukeičiate priežastį su pasekmėmis, todėl vaizdelis gaunasi netikras. Dabartiniu metu yra visko tiek daug, kad tik belieka tam žmogui tik norėti ir visa tai pasiekti. Problema yra ta, kad, šitoje gausoje geros informacijos ir žinių, daugybė žmonių nėra išmokyti atsirinkti svarbiausius dalykus. Taigi, kad sukurti sėkmingo valstybės vystymosi planą, reikia visai nedaug: paimti pažangiausių genijų idėjas, jas atrinkti, sugrupuoti, suklasifikuoti ir visa tai įgyvendinti plano… Skaityti daugiau »

Teo

Labai silpnas tekstas, ar tikrai A. Šliogeris parašė? Toks silpnas, kad vietomis net juokas ima. Ekranai yra tik įrankis, sukurtas žmogaus. Jeigu žmogus ekraną naudoja neracionaliai tai yra paties žmogaus problema. Pavyzdžiui, buityje mes turime peilį (įrankį), tačiau žmonės vieni kitų juo nebado, o naudoja duonai atriekti. Su ekranais irgi tas pats. Kas kaltas, jog daug žmonių žiūrėdami į ekranus ten ieško tik bukinančių straipsnių apie Oksanos Pikul naują šukuoseną, ar jos naują šuniuką? Jau nekalbant apie tai, kad naujųjų technologijų plėtra prisidėjo prie to, kad pasaulis taptų daug demokratiškesnis. Dabar nebegalima vykdyti žiaurių genocidų prieš beginklius žmones, nes visa ta informacija atsiras internete. Manau, žodžio laisvė šiandien yra, ko gero, daugiau nei kuomet nors anksčiau, pasiekiama. Ir tai yra… Skaityti daugiau »

Edvardas

Straipsnis parašytas nuolankumo, pasidavimo dvasioje ir aiškinant apie intelektualinį atsilikimą. Masinis labgebos sistemos – geresnių sprendimų sistemos įgyvendinimas išspręstų daugumą klausimų. Tai padarė Japonija, Rusijos karinė pramonė, Kinija. Tai gali padaryti ir Lietuva, tik tai reikia stengtis įvyvendinti, o ne slėpti nuo žmonių. Satkevičius E. -knygos ‘Labgeba” autorius.

49
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top