Igoris Ignatjevas: „Baisu pagalvojus apie tai, kaip mes gyvensime po viso, ką pridirbome Ukrainoje“

Bernardinai.lt

Poetas Igoris Ignatjevas: „Su šiandien egzistuojančiu režimu gyvensime blogai, purvinai. Melagingu ir neteisiu gyvenimu, neapkenčiami palikuonių. Ir baigsim mes šį niekšingą gyvenimą be atgailos ir komunijos išdraskytoje, nuniokotoje šalyje“.

„Mes, ukrainiečiai, kitokie,“ – kažkaip man pasakė ukrainietis draugas. – „Nejaugi nematai?“

Atsimenu, kad tuomet prieštaravau: „dvi rankos, dvi kojos… kuo „kitokie“? O dabar, deja, sutinku – kitokie. Abejojantiems rekomenduoju dar kartą peržvelgti Maidano kroniką, be pirmojo kanalo komentarų. Ar atsimenate, kaip jie stovėjo? Keletą mėnesių, dieną ir naktį, speige, apledėjusiose barikadose… Ar atsimenate, kaip su lazdomis rankose, prisidengdami nuo „nežinomų snaiperių“ kulkų mediniais skydais, jie bėgo į tuos snaiperius ir krisdavo negyvi. O iš paskos žuvusiems bėgo vis kiti ir kiti, kol snaiperiai neišsilakstė.

O dabar prisiminkite mūsų maidanus. Ar panašūs?

Teisinga ir tai, kad dabartinė revoliucija Ukrainoje vadinama orumo revoliucija. Išvyti įsisiautėjusius vagis ir likviduoti korumpuotą valdžią – reikalas vertas nepraradusio garbės žmogaus. Šiandien šie garbingi Ukrainos piliečiai rikiuojasi ilgose eilėse, kad galėtų važiuoti ginti Donecko oro uosto – patį sunkiausią ir daugiausia kraujo pareikalavusį Ukrainos Tėvynės karo ruožą.

Įdomu, ką apie tai galvoja rusų kariuomenės generolai, gaunantys skaitlingas žvaigždes ir ordinus už nežinomus žygdarbius, atliktus „niekam nežinomuose karo veiksmų teatruose? Šių šauniųjų kareivių žiniai – tik ką Ukrainoje dideliu tiražu išleido vadovėlį „Mažosios žygio grupės. Bendrieji kariniai mokymai. Partizaninė taktika“. Štai kokiai realybei ruošiasi šiandien Ukraina. Tai prieš mus, rusų brolius, ruošiasi Ukraina kariauti partizaninį karą. Iliuzijų – nulis. Manau, kad rusų generolams vertėtų ne ordinais kabinėtis, bet smarkiau susiveržti dirželius.

Beje, rusų propaganda tvirtina, kad „mes čia niekuo dėti!“. Rėkia, veblena, reikalauja: „Įrodykit!“, „Kur įrodymai?“.

Mūsų reikalavimai pateikti įrodymus panašūs į tuos, kaip kad nėščia moteris reikalautų pripažinti ją mergele. O štai iš prieštaraujančiųjų reikalautų atvirkštinio įrodymo.

– Įrodykite! – šaukia ji remdama didžiuliu pilvu. – Kas matė?! Kas žvakę laikė?

Ir mes, bepročiai, šaukiame: „įrodykite!“ pertraukose tarp Ukrainoje žuvusių savų karių laidotuvių. Kokie dar įrodymai mums reikalingi? Kiek dar reikia kareiviškų kapų, kad sustabdytume šį begėdiško melo srautą? Šiandien jau skaičiuojame tūkstančiais.

Prisimindamas savo buvimą beprotnamyje, dailininkas Šemiakinas pasakodavo apie būdą, kuriuo sovietinė baudžiamoji medicina stengėsi paversti bepročiu jį, sveiką žmogų. Technologija buvo tokia – iš kaimyninės palatos nuolatos skambėdavo balsas, kartodamas kaip prakeiksmą vienus ir tuos pačius pakilius tekstus: „Tėvynė – motina!“, „Sovietų Sąjunga!“, „Tėvynė!“… Po to tas pats balsas, bet jau pasibjaurėjimo tonu, pradėdavo gergžti, skaičiuodamas „priešus“: „Van Gogh“, „Matisse“, „Picasso“… Ir taip diena dienon.

Ar nieko neprimena? Štai, pasirodo, kur buvo testuojama technologija ištisos tautos išvedimui iš proto televizijos ir spaudos pagalba.

Pavyko. Tauta jau šėlsta paranojiškoje isterijoje. Mūsų karščiuojančioje vaizduotėje, prakeikti pindosai, ukrofašistai ir žydobanderininkai žvilgčioja iš visų kampų. Štai ir aš, supelijęs žydobanderininkas, skubu paskelbti savo požiūrį jau vien todėl, kad dar vienas balsas prasisunktų pro isterišką propagandos klyksmą.

Ne, netikiu aš jokiais reitingais. Netikiu, nes matau, kokia kaina valdžia pasiekia šios parodomosios vieningos nuomonės. Kvailus apgavo, gobšus papirko, baikščius įgąsdino, drąsius į cypę, o niekšai patys reikiamą akimirką sušuko „Krymas – mūsų“ – štai jums ir 85 nuošimčiai paramos. O likusieji 15 nuošimčių paskelbti penktąja kolona, atplaišomis, liaudies priešais… Bene pirmą kartą?

Iš tikrųjų šiais melagingais reitingais mus daro tūkstančių žmonių žudynių bendrininkais. Kaino žyme nori pažymėti visą tautą. Šimtą keturiasdešimt milijonų piliečių. Pagal nusikaltėlių gaujos įstatymą vadeivos stengiasi savo asmenine atsakomybe išterlioti plonu sluoksniu visus gyventojus tam, kad sekdami teiginiu, jog „tauta visada teisi“, pateisintų purviną karą, kurį jie pradėjo ir tęsia nepriklausomos šalies žemėje.

Dieve, kokių tik nusikaltimų nebuvo padaryta mūsų nelaimingos tautos vardu! O juk Berdiajevas dar kadaise rašė, kad „ne tautoje sąžinės centras, tauta šaukė: ant kryžiaus jį“. Ir štai mes visi, apgauti, apkvailinti, apgirtę nuo brolių kraujo, šaukiame „ant kryžiaus!“, nukryžiuodami nusilpusią Ukrainą, galbūt, pačiomis sunkiausiomis jos istorijoje dienomis.

Na gerai jau, tauta – prasčiokė, ją apgavo, išvedė iš proto, apvyniojo aplink pirštą… O jūs tai, jūs? – išsilavinę, dvasiškai turtingi, visas knygas perskaičiusieji? Visas humanizmo tiesas pažinusieji? Dievą tikintieji, velniai jus rautų, jūs taip pat manote, kad vagis būna teisus, o apiplėšimo auka – kalta? Ir, jei garsiai ir ilgai rėkausime begėdišką melą apie fašizmą ir banderininkus, tai teisybė netriumfuos?

Gal jūs tikrai tikite, kad tai, kas blogai padėta, galima nenubaustam pasisavinti? O jei patys neatiduoda, tai jėga? O jei prieštarauja, tai per snukius? O pasipriešinusius galima užmušti ir pasakyti, kad jie tai patys save?… Kur jūs, tautos dvasios tėvai? „Meno žymūnai“, apsikasę savo kultūrinėse tėvonijose – teatruose, laikraščiuose, leidyklose, muziejuose? Ko slepiate akis? Ko, užtraukdami gėdą savo žilėms, mykiate nesuprantamai prie televizijos mikrofonų?

Aš, matote, nesusigaudau politikoje…

O ką čia susigaudyti? Kad tas, kas pavogė piniginę – vagis. O kuriam pavogė – auka? Baisiai didelė išmintis!

„Likimas rūpinasi tuo, kad nebūtų laimės, pasiektos nusikalstamu keliu“ – šį gamtos (skaityk Dievo) įstatymą atrado italų dramaturgas Vittorio Alfieri dar 18 amžiuje. Gal kas nors paneigs jį bent vienu istorijos pavyzdžiu? Ar mes jau nepamenam, kaip slegiama savo nusikaltimų svorio tarsi kortų namelis sugriuvo Sovietų imperija?

Tuomet atrodė, kad dabar jau mes mokyti – kaip reikiant. Ir štai mes vėl tuose pačiuose vagių uogienojuose. Vėl pasiruošę gelbėti ir padaryti laimingas kaimynines tautas žemių atėmimo būdu. Kaip iš suomių Kareliją, kaip iš japonų Kurilus. Iš gruzinų Abchaziją ir Pietų Osetiją. Iš moldavų Padniestrę… Ir toliau pagal sąrašą, su kuo dar mūsų bendros sienos? Su Estija? Su Lietuva? Su Kinija? Štai jau ir į Krymą nuvažiuoti neįmanoma nesijaučiant verteivai, supirkinėjančiam vogtus daiktus.

Girdžiu girdžiu teisingus priekaištus: kas tu toks, kad teistum visą šalį? Rašytum jai elgesio pažymį? Gal dar atgailauti įsakysi? Ne, neįsakysiu. O ir nebūna jokios kolektyvinės atgailos, nes minia tikrai visada teisi savo nepermaldaujamu, aritmetiniu teisumu – ar ne todėl visoks purvas stengiasi slėptis kolektyve? Atrodo, visoje žmonijos istorijoje iki bendranacionalinės atgailos pakilo tik vokiečiai po antrojo pasaulinio karo. Beje, nusideda tai vieni, o atgailauja, paprastai, visai visai kiti.

Ar atmenate tą „kitą“ – žurnalistą įsūnytoją? Prieš porą metų jis vieno iš šleikščių televizinių „Putino bendravimų su tauta“ metu, pavadino Dimos Jakovlevo įstatymą žmogėdrišku? Nacionalinis lyderis tuomet sureagavo:

– Ar jums patinka, kad jus žemina? – pasipiktino jis. – Jūs mazochistas?

Nėra ko bepridėti. Kompleksuotam KGB pulkininkui, likimo valia atsiradusiame valdžios piramidės viršūnėje, nieko nereiškia sugretinti politinių ambicijų menkystę su vaiko gyvenimu. O jau apie tūkstančių gyvenimus ir kalbėti netenka. Tiesa ir tai, kad iki įžymiųjų galvažudžių Stalino, Lenino, Hitlerio, Pol Potos jis netraukia – ten skaičiuojami milijonai užmuštų. Bet ir tų tūkstančių, jau žuvusių šiose Putino pradėtose brolžudiškose skerdynėse, užteks patalpinti jį dvidešimt pirmojo amžiaus niekšų sąraše. Sąraše, kurį šiandien savo pavarde pradeda mūsų nacionalinis lyderis, aidint susižavėjusio aklųjų kurčnebylių elektorato plojimų.

O juk nė viena našlė neišėjo į vienišą piketą. Nė viena motina, praradusi sūnų. Nė vienas tėvas, nė vaikas… Štai mūsų vergystės matavimo vienetas – tylinti motina, kurios vaiką išsiuntė į neteisingą, nepaskelbtą karą ir užmušė, o jai įsakė „nesireikšti, nes bus blogiau“. Lyg tėvams būtų kas nors blogiau už nuosavo sūnaus laidotuves. Bet jie „nesireiškia“, tyli, toliau patriotiškai neapkenčia ukrofašistų.

Beje, apie neapykantą – štai kur tikroji vergo stigma.

Dvasios vergas visada ko nors neapkenčia: šeimininko, inteligentų, pindosų, žydų, turčių, juodųjų, gėjų… Bet labiausiai neapkenčia vergas svetimos laisvės, svetimos nepriklausomybės, kaip neapkenčiame mes jos, gyvenantieji vergovėje. Neapkenčiam dėl tos pačios priežasties, dėl kurios impotentas ima neapkęsti moterų negalėdamas patirti laimės meilėje.

Man paprieštaraus, man piktai mes į veidą, kad žuvusiojo kareivio motina – patriotė, todėl man, atplaišai, nesuprantamai džiugiai, aukoja savo kūdikį Tėvynės gynybos vardan. Tuomet man, „atplaišai“, atsakykit: nuo ko ginamės? Kas tas baisusis priešas, kuris grasina mūsų Tėvynei? Ukrainiečiai? Tai jie įsiveržė į Rusiją? Tai jie aneksavo mūsų teritorijos gabalą ir grasina šalies vientisumui? Gal jie jau pasiuntė savo žaliuosius žmogeliukus, vadovaujamus Girkinų, Borodajų ir tūkstančių kitų užkulisinių reikalų meistrų, į mūsų Rostovo sritį ir paskelbė nepriklausomą respubliką? Kliedesys!

Ne, nei Tėvynės meilė, nei ištikimybė jai arba rusų pasauliui, Kremliaus ideologų greitomis sulipdytam, nėra šio karo priežastis. Kažkada Golda Meir pasakė, kad karas Artimuosiuose Rytuose baigsis, kai arabai pamils savo vaikus labiau, nei nekenčia žydų. Štai ir visas paaiškinimas – neapykanta ukrainiečių laisvei atvedė mus prie šios gėdos, kai Didžioji Rusija „lengvai“ siunčia skerdimui savo sūnus matuodamiesi sau ankštą palestinietišką kufiją.

O ką ukrainiečiai? O ukrainiečiai buvo ir lieka laisvi su savo maidanais, demonstracijomis, deputatais peštukais, vagišiais valdininkais, retkarčiais lekiančiais į šiukšliadėžes… Su visu tuo politiniu „nekilnojamuoju turtu“, kuris per klaidas ir pusnis, anksčiau ar vėliau atves šalį ne į mūsų supuvusį kapinių stabilumą, o į normalų, europietišką, žmogišką gyvenimą. Jie, ukrainiečiai, įsivaizduokite, tiek laisvi, kad leidžia sau gailėtis ir dėkoti mums – Rusijai.

– Putino Rusija padarė mus tauta, – netikėtai pareiškė man kijevietis draugas.

Ir tai – tiesa: bendras kartus likimas, bendra grėsmė, bendras priešas – štai kas paverčia gyventojus tauta. Per dvidešimt metų plūduriavo kaip mėšlas eketėje, nesuprasdami, kaip pasielgti su laisve. Be prasmės ir tikslo. Dabar tai jau kiekvienas vaikas Ukrainoje tiksliai žino, kad į jo garbę ir orumą yra pasikėsintojų, nuo kurių reikia gintis, o tam reikalinga kontroliuojama valdžia ir kariuomenė. O kariuomenei – ekonomika. O ekonomikai – šiuolaikinės technologijos…

Tikrai „geriausias mokymasis yra kovoje už išlikimą“. Galbūt, mūsų, rusų, bėda yra būtent ta, kad neiškovota laisvė neturi kainos? Kas čia per chimera, kaip ir „nuleista iš viršaus“ demokratija arba paveldėtas turtas? Ar ne todėl mes taip lengvai visi atsisakėm laisvės, kadangi ji mums atiteko dykai? Ir nereikia mums nei nepriklausomo teismo, nei laisvos žiniasklaidos, nei sąžiningų rinkimų… Ir iš viso nieko, išskyrus trupinių nuo pono stalo?

Kažkada nežinomas išminčius išsakė mūsų pavergtą nacionalinį orumą žeidžiančią tiesą: „ką tik rusai bedarytų – jų vis viena gaila“.

Tikrai – ir gaila, ir baisu pagalvojus apie tai, kaip mes gyvensime po viso to, ką pridirbome Ukrainoje? Atsakymas, tikėtina, toks: su šiandien egzistuojančiu režimu gyvensime blogai, purvinai. Melagingu ir neteisiu gyvenimu, neapkenčiami palikuonių. Ir baigsim mes šį niekšingą gyvenimą be atgailos ir komunijos išdraskytoje, nuniokotoje šalyje.

2014-12-10

Tikiu – anksčiau arba vėliau
Ateis jinai – lauktoji valanda,
Tirono valdžią kai nuvertus
Pakils kūrybinė karta.
Prie kapo kai angos
Su „Enter“ lentele dailia
Sutiks džiaugsmingai laisvė,
Nustebusi: „Jūs pas mane?“.

Publikuota leidinyje Russkij Evrej, tekstą publikacijai lietuvių kalba aprengė Juozas Andrikonis.

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
31 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
gyvens puikiai

po Stalino nužudytų 50 mln
po Brežnevo išvogtos ir pragertos
po Putino išmaudyto šūduose
Rusija ir rusai gyveno ir gyvens puikiai !!
(sąžinė pas juos, kaip ir pas mūsų komunistus – ne šio pasaulio dimensija)

gintas

Juokingas tekstas – rusofobo gulbės giesmė.

Letas Palmaitis Ignatjevui

Gyvensit taip, kaip ir po viso to, ką pridirbote Čečėnijoje – neatsimeni, svolačiau? Nei „humanitarinių koridorių”, nei „Smotri, bliadj, ne otvaračivajsia!” neatsimeni? Ir ne tik dabar pridirbote, o su visu Kaukazu, ubliudkai, su „Krasnaja Poliana” dar nuo XIX a. Mat „juodukai” ne žmonės, niekas neprisimins! Hitleris irgi taip manė apie žydus (na ir ruskiai panašiai).
Prisimins D-vas, ir iš ruskių mėšlo kinai padarys tokią pat kruviną košę, kurią darėte iš Čečėnijos. Tik tol ir gyvensite. O Ukeraina – tik vaiko žaidimai.
Mirtis prakeiktai ruskijai!

ruta

I Rusija sugryzo Raudonas Teroras , kuris prasidejo 1917 ,buvo prigesias , bet cekistas Putkinas su savo gauja vel papyle Ukrainos kraujo ir monstras pradeda , kaip ir 17 esti jau ir savo piliecius / pasodinta i kalejima S.Dovidova , 7 vaiku mama , uz paskambinima i Ukrainos ambasada ir pranesima , kad ruosema Rusijos karinio dalinio invazija i Ukrainos pasieni .Isgirdo vaziuodama autobusu kalbanti karininka per telefona /. Vien pagalvojus kas tupi Lietuvos prezedenturoje , partijose , valdzioje , nupurto sleikstulis . Nera baisiau , kai isverstskuriai valdo , gali tiketis bet ko , bet kokiu istatymu , kurie ribuoja Tautos teises i Konstitucija , kaip jau atsitiko su Referendumu .Viena drakona uzmoseme /?/ , tai atsirado kitas ir… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Nežinau apie ką čia Letas rašinėja Ignatjevui, bet taip dažnai su juo atsitinka, parašo tezes, o jūs, kvaileliai, patys išsiaiškinkit ką jos reiškia, nes nesate tokie protingi kaip Letas, tad ir pavarkite dėl to. O straipsnis pats tikrai neblogas. Ukrainiečiai ir rusai iš tiesų yra broliai, ir tik visiškas kvailys suplanuoja ir kariauja prieš savo brolį. Dar didesnis kvailys kursto neapykantą ir neieško sutarimo. Bet ir tie 15 % tokioje smurto ir neapykantos propagandoje yra gana gerai. Na nekvaili tie žmonės, kurie bando matyti toliau, negu jų pilvas. Ir tie 15 % yra tikrai daugiau už tuos strategus, kurie kursto karus tarp brolių. Ir visi mes juk esame broliai, ir lietuviai, ir rusai, ir ukrainiečiai, ir arabai, ir žydai, ir… Skaityti daugiau »

Apie ukrajinietiska chirurgija
Diedukas VaiduiVDS

Ne brolis man afrikietis!

VaidasVDS

Dieduk,
brolis, tikrai brolis. Turi dvi rankas, dvi kojas, vaikšto tiesiai. Turi tiek pat smegenų pusrutulių ir tokio paties dydžio. Lygiai taip pat gali suvokti Dievą ar nusisukti nuo Jo. Tad, brolis, iš tiesų…

Juridiskai Ukrajinos kariai-nusikalteliai!
Naujas Ukrajinos himnas

„Вже померли в Украiне i слава i воля.
Вже вам клятi «правосекi» не всмiхнется доля.
Здохнуть ваши командири, як безроднi свинi.
Це тому що вы просрали честь своей краiни.
Душу й тiло ви продали в «NATO», та „свободу.”
На бандеровсЬкого чoрта молiтесь уроди.
Нiкому ви не потрiбнiв США – Гейропi !
Це тому що завжди були в синьо-жовтiй ЖОПI …!!!”

Вот современной УКРАИНЕ проект нового ГИМНА!!!
автор Odinoky Strannik…

Letas Palmaitis dėl Vaido, kuris VDS, kt.

Jei šis asmuo net nežinodamas, kas vyko Kaukaze ir žymia dalimi tapo dabarties įvykių priešistore, turi drąsos visiems stropiai skelbti, kuris straipsnis čia „blogas”, kuris „neblogas”, tai tik rodo, iš kurių gelmių kyla ir jo „urantizmai”. Apie „humanitarinius koridorius” (kaip ir apie „Krasnają Polianą”) be vargo galima apsčiai rasti informacijos internete, didelio proto nereikia, pvz., russianlife.nl/o_geroe_basaeve.htm, arba justicefornorthcaucasus.info/?p=1251657605 Dėl žmonių biologinės „brolystės” niekas abejonių nekėlė, tačiau tai ne biologinės klasifikacijos sąvoka (ten yra kitas terminas – „rūšis”), bet bendrumo žmonių grupių viduje, pradedant nuo genetinių brolių, kurie kartais būna ir priešai. Tačiau net ir biologinės rūšies „brolystė” žino mutacijas (pvz., dėl alkoholinio išsigimimo, plg. liveinternet.ru/users/xupyprep/post98015194/). To matyt nesuvokia ruta, porinanti apie Ordoje „atgimusį” neva „raudonąjį terorą”. Tas „raudonasis teroras” gyvavo… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Letai, o prie ko čia Ignatjevas? Kam man skaityti tavo nuorodas, jeigu galėtum pats trumpai ką nors apibūdinti. Ne visi juk turi marias laiko. Prie ko čia kažkokie alkoholikai. Nėra nei rasių, nei tautybių, nei valstybių, kuriose būtų vien tik alkoholikai. Letai, kodėl tu toks piktas? Aš išsakau tik savo nuomonę. Aš tikrai tikiu, kad Urantijos Knyga yra ženkliai didesnis Apreiškimas žmonijai nei Biblija. Ir aš galiu tai ganėtinai nesunkiai įrodinėti, bet yra dvi problemos: tai užima daug laiko ir vietos, mažai kas žino Urantijos Knygą, o dar mažiau yra Ją skaitę ar Ja domėjęsi. O dabar pacituosiu tai, kaip Jėzus mokė apaštalus apie piktus žmones iš senovės Raštų : „Argi jūs neskaitėte Raštuose, jog ‘įtūžis kvailą žmogų pražudo,’ ir… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis

Rodos, visi jau supratote, kad Vaidas VDS, aiškindamas, ką neva Kristus yra sakęs, cituoja ne Evangeliją, bet „Urantiją”.

VaidasVDS

Letai,
negi manai, kad čia visi lankosi pirmą kartą (kartais būna ir tokių, tada jie gali paklausti)?
Aš nesu Urantijos Knygos garbintojas, nors Ji man asmeniškai labai brangi, kaip mano pats geriausias mokytojas, bet aš visada garbinsiu tik Dievą Tėvą, kad Jis per šią Knygą taip palengvino mano kelią pas Jį.
Ir jokia pasaulio knyga ar Knyga niekada neatstos paties Dievo Tėvo, nes Dievas Tėvas yra pirminė asmenybė ir tik Jis gali būti garbinamas.
Todėl daug svarbiau yra ne tai, iš ko cituojama, bet tai, kas cituojama.
O svarbiausia yra Meilė, kuri per žmogaus nuoširdumą, ryžtą, įžvalgą ir išmintį veda link Dievo.
Neapykanta, įtarumas, pyktis nėra Dievo ieškančio žmogaus požymiai.
Nepasiklysk, Letai, nes lengviausia paklysti savo puikybėje…

Letas Palmaitis

Vaidas nesupranta, kas yra citavimas.

VaidasVDS

Letai,
koks tu nuoboda…

Jota

Sunku laikytis tikrosios Evangelijos ir nenukrypti nuo jos į pašalį. Iš tikrųjų Vaidas VDS užsidėjęs Urantijos akinius ir regi Evangeliją pro tirštą Urantijos miglą, o L. Palmaitis operuoja iškreiptu Evangelijos suvokimu dėl savo neapykantos jo galvoje tūnančiai Ordai.

VaidasVDS

Jotai,
Letas Palmaitis neatsakė į klausimą, kas gi yra Jėzaus evangelija, gal gali pati atsakyti? Ir kurioje Biblijos konkrečioje vietoje, ir dar tikroji, ji yra apibūdinta? Ir jei tai Biblija, tai ar visa, ar tik NT?

Dėl miglos. Migla tai toks reiškinys, per kurį yra sunku ką nors įžvelgti. Kuomet aš žvelgiu į Bibliją, aš ten matau daug miglos ir daug joje (migloje) pasiklydusių ir klaidžiojančių, kuomet žvelgiu į Urantijos Knygą, migla išsisklaido.
Jei nori tai nors kiek suprasti, siūlau perskaityti Urantijos Knygos 195 Dokumentą:
http://www.urantia.org/lt/urantijos-knyga/195-dokumentas-po-pentakosto
Čia nėra religinių idėjų, tikėjimo tiesų piršimo, tik konkretūs istoriniai faktai, kaip atsirado ir vystėsi krikščionybė ir kokia numatoma viso to ateitis. Gal migla prasisklaidys nors kiek…

L. Palmaitis

Blogio, vykdžiusio žiauriausius genocidus, net ir savų žmonių (o to net Hitleris nedarė), nekęsti negalima, nes tai „neevangeliška”, reikia mylėti, ar ne? O nekęsti „Landzbergio”, Brazausko, Kubiliaus ar pan. galima? O gal jei Jota, galbūt kaip ir Vaidas, nesidomi „kažkokiais” „tenai” „humanitariniais koridoriais”, gal tai bus evangeliška? „Laikytis tikrosios Evangelijos” reiškia gyventi pagal Kalno pamokslą (Mt 5, 1 – 7, 29), o graikiškas žodis Evangelija reiškia Gerąją Žinią apie Mesijo Pirmąjį Atėjimą bei Išganomąją Auką ir apie artėjantį Antrąjį Jo Atėjimą – visai užtenka beveik 2000 metų žinomo kanoninio teksto Mt, Mk, Luk, Jn (na tegu gal dar keleto nekanoninių senovinių nuotrupų, kurios tam tekstui neprieštarauja ir gali prisidėti paaiškinant). Visa kita, įskaitant „Urantiją”, yra „kita evangelija”, kuriõs skelbimas užtraukia… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Nenoriu kartotis, nes Letas tikriausiai neskaito, ką aš parašau ar pacituoju. Mano klausimas buvo apie Jėzaus evangeliją, o ne apie Biblijos. Fariziejus atsakė, kaip tikras fariziejus. Ir pridėjo čia visokias genocidines istorijas, kurių niekas čia net nebando teisinti, nei apie jas diskutuoja bei prakeiksmus. Bet koks blogis sukuria kitą blogį ir Jėzus niekada neragino eiti keršyti už blogį, o teisti galima ir civilizuotai. Hagos tribunolas bent iš dalies nuteisė bent kažkokį blogį. Tie, kas neva išsisuko, tikrai neturi jokių šansų į Dievo karalystę… Tik Urantijos Knyga nėra jokia kita ar kitokia evangelija (geroji naujiena), bet tai toks Apreiškimas, kuris dominuos pasaulyje ateinančius 1000 metų ir kuris tikrai ištaisys Biblijos klaidas, kurios buvo padarytos ne iš piktos valios, bet ieškant kompromiso,… Skaityti daugiau »

Jota

Vaidui: į klausimus dėl Evangelijos išsamiai atsakė L. Palmaitis, visiškai su juo sutinku ir nedrumsk daugiau vandens dėl to. Jėzaus Evangelijos nepaaiškins jokie urantiški padirbiniai.

L. Palmaičiui dėl Rusijos siūlau Bažnyčios pripažintą švč. Mergelės požiūrį į šią šalį (nepasididžiuokit, priimkit Fatimą).

VaidasVDS

Jota, jei teigi ką nors (padirbiniai), tai tau nesunku turėtų būti įrodyti. Tad pabandyk įrodyti, nes kitaip tavo šnekėjimai yra nieko verti. Nuorodą aš daviau 12:39 komentare. Surask tuos „padirbinius” ir įrodyk.
Aš pats anksčiau užsiiminėjau tuo, ką siūlau tau. Kai tik išgirsdavau kokį nors naują religinį šaltinį, tai ir eidavau iki jo. Dažniausiai užtekdavo pusvalandžio, kad surasčiau tai, kas nėra nuo Dievo. Lygiai taip pat galvojau, kad bus ir su Urantijos Knyga, bet vietoj to užstrigau ir ilgam, tikriausiai ir amžinam gyvenimui (jei Dievas pritars)…

Letas Palmaitis Jotai

Švč. Mergelė ragino Rusijos pašventimo jos širdžiai. Tai nereiškia nei Rusijos išaukštinimo, nei jos teigiamo vaidmens, greičiau rodo į jos pavojų. Pirmasis raginimas buvo kaip tik prieš bolševizmo įsigalėjimą su perspėjimais, kas nutiks priešingu atveju. Kadangi būtent taip ir nutiko, šis raginimas, be abejo, tikras apreikštinis, nors reikia turėti galvoje jo natūralią katalikišką traktuotę, kadangi protestantai atmeta pačią mintį apie Švč. Marijos vaidmenį. Tuo tarpu Švč. Mergelė Marija, be jokių abejonių, jau faktiškai yra JHS Kūno Motina, vad. Bažnyčios Motina, o šiame Kūne mirusiųjų nėra, visi gyvi („D-vas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų”, Lk 20, 38). Tačiau katalikiška interpretacija tėra tik katalikiška, kad ir kaip stengtumėmės laikyti ją vienintele teisinga: mistiniai dalykai nepasiduoda racionalizavimui, nėra gamtos reiškiniai, kurie gali būti… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Keikiantis kitus viešpats (net negaliu rašyti išdidžiosios raidės) – taip fariziejai įsivaizduoja Dievybę, žiūrėdami ne į Dievybę, o į save ir klaidingai suvokdami teiginį, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Gal tu geriau paskaityk Bibliją ten, kur tikrai žmogus įkvėptas ir Jėzaus, ir Tiesos Dvasios parašė: —- 5 Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. 6 Tegul prašo, tvirtai tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. 7 Toksai žmogus tegul nemano ką nors gausiąs iš Viešpaties, – 8 toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus. 9 Tegul didžiuojasi suvargęs brolis savo išaukštinimu, 10 o turtingasis savo pažeminimu, nes jis išnyks… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Ir dar pridursiu tikra tiesa iš Biblijos: — 8 O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti; jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. 9 Juo šloviname Viešpatį, savo Tėvą, ir juo keikiame žmones, kurie sukurti panašūs į Dievą. 10 Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti! 11 Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? 12 Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus. Tikra ir klaidinga išmintis 13 Kas tarp jūsų išmintingas ir prityręs? Teparodo savo kilnų elgesį išmintingo švelnumo darbais. 14 Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavyduliavimą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. 15 Tai… Skaityti daugiau »

Letas Vaidui

Ačiū už autentiškas ištraukas. Telaimina D-vas!

Jota

Vaidai, gali pririnkti šimtus citatų iš Biblijos, bet tai absoliučiai nieko nekeičia: visas šias mintis reikia suprasti Biblijos kontekste, ir į jokią urantiją jos nenurodo. Atsiprašau, bet pakanka paskaityti bent vieną Urantijos sakinį, kad įsitikintum, jog tai dvasinis kičas. Letui: FSSPX pakabino visą išganymą būtent ant Fatimos plauko ir, regis, lig šiol tvirtina, jog Rusija nėra tinkamai pašvęsta. Nežinau, aš nesuku dėl to galvos, man Rusijos klausimas problemų nesudaro. „Todėl melskimės, kad Rusija pagytų” – absoliučiai su tuo sutinku, bet tik ne su isteriškais šūksniais „Mirtis ruskijai”. Jūs darote klaidą, skaldydami mistinę ir kitokią patirtį („katalikiška interpretacija tėra tik katalikiška, kad ir kaip stengtumėmės laikyti ją vienintele teisinga”) – nesąmonė; jei kelią nurodo pats Dievas, jis yra v i s… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Jota, na tai pacituokite nors vieną sakinį iš Urantijos Knygos, kuris yra, kaip jūs sakote, „dvasinis kičas”. Lauksiu to, jei ne šioje temoje (kuri greitai beveik išnyks), tai kitoje, kad pratęsti diskusiją, nes tikrai paneigsiu bet kokį kičą. O tai kaip Biblija gali nurodyti į Urantiją, jei Jėzus tikrai niekam neatskleidė, kaip Žemės planeta vadinama dvasiniame pasaulyje? Todėl lig šiol žmonės šią planetą vadina skirtingais vardais: Žemė, Myr, Earth, Tierra, Erde ir t.t. Šiuo metu pasaulyje be Senojo Testamento, Naujojo Testamento, Korano yra ir kitų taip vadinamų Šventų Knygų ar Raštų. Ir kiekvieną iš tokių Knygų ar Raštų kūrė, rašė Dievo vedini ar įkvėpti žmonės. Kai kurie sugebėjo tiksliau perduoti tikrąją Dievo valią, kai kurie blogiau, o daugelis net ir… Skaityti daugiau »

Letas Jotai

„Rusija” pagytų, jei panorėtų. Bet tam ji turi tapti tuo, kuo vadinasi – tauta, bet ne būti nutautintųjų konglomeratu, kuris nuosekliai daugina savo nusikaltimus ir vargu ar iš jų beištrūks iki savo sunaikinimo, nes be „mato”, „vandenuko” ir aistros rašyti ant sienų, ruskija turi dar vieną būdingą bruožą: žydų keikimą, o tai ir užtraukia jai prakeikimą pagal Paties D-vo pažadą Pr 12, 3. Todėl šūkis „mirtis ruskijai!”, turint galvoje jos akivaizdų blogį, yra išsivadavimo iš jos smurto šūkis. Kitų mano minčių nesupratote. Jokio „pliuralizmo” neturėjau galvoje. D-vas parodo kelią, bet žmonės supranta skirtingai pagal savo tikėjimus (katalikišką, protestantišką, kuris nuo slenksčio atmeta bet kokį Švč. Marijos vaidmenį, ar kt.) Kalbėjau būtent apie esmę: kad mistinis apreiškimas – ne patirtis –… Skaityti daugiau »

Letas Jotai PS

Mano pasakymas apie katalikišką suvokimą kaip tik ir aplenkė Jūsų argumentą „jei kelią nurodo pats Dievas, jis yra v i s u o t i n i s ir vedantis iki galo; jame telpa viskas; nedera čia kaišioti dall. “tik”” – mat kelias nurodytas dar bent prieš 2000 m., jei dar ne Mozės laikais, tačiau žmonija kažkaip nenori juo eiti, o D-vas jos neprievartauja, ji laisva pasirinkti. Jei būtumėt teisi, tai Švč. Mergelei būtų užtekę pasirodyti protestantams ne tik su Fatimos apreiškimu, bet ir dėl atsivertimo į katalikybę. Protestantai sako, kad ji nesirodo, nes tai pasaka. Iš tikrųjų kitaip: D-vas gerbia žmogaus pasirinkimo laisvę, kuri pasireiškia ir jo tikėjimu. Deja, patys žmonės yra linkę iš mistinių dalykų daryti aritmetiškai neva… Skaityti daugiau »

Jota

1. Dievas nesiunčia to, kas prieštarauja jam pačiam, pvz., islamo. Tai žmogaus kūryba.
2. Ne kultūrų tyrinėtojo kompetencija nustatyti, kas pamaldu ir logiška Bažnyčioje.
3. Žydai buvo keikiami visais laikais, iki pat ekumeninio II VS, ir Pr 12,3 šiuo atveju visiškai netinka, nes Kristus ST jau išpildė.
4. Pr 16,12 išpranašauti „vergės vaikai” nebūtinai turi būti muslimai. Tai yra toks ryšys su Dievu: vergo, brolio, draugo, mylimojo – Bažnyčios ribose. O jūsų tariamajai muslimų promotei Hagarai Viešpats įsakė: „Grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai” (Pr 16, 9).
5.Man nereikia jūsų mokyti, kad mistiniai potyriai gali būti ir demoniški. Pagal jūsų mąstymą bet koks mistinis kelias veda pas Dievą.
Tiek glaustai.

31
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top