JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę“: Apie dvigubą pilietybę ir referendumą

Nežinia, kuo remdamasi susitikime su LR Prezidente Dalia Grybauskaite Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Danguolė Navickienė pokalbyje dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, pareiškė: „… geriausias, žinoma, būtų referendumas, bet turime palaukti.“

Neseniai išrinkta PLB pirmininke, Los Angeles gyvenanti Danguolė Navickienė šiuo teiginiu nustebino ir papiktino daugelį išeivijoje gyvenančių LR piliečių, išvykusių iš Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d. Referendumui niekada nepritarė buvusi PLB pirmininkė, dr. Regina Narušienė, niekada nepritarė ir JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę“ (toliau – Komitetas), bei didelė dauguma išeivijoje gyvenančių lietuvių.

Todėl pasisakome prieš tokį neatsakingą Danguolės Navickienės pareiškimą. Apgailestaujame, kad ji ne tik neperėmė, bet ir nesusipažino su jau atliktais darbais dvigubos pilietybės klausimu. Jei D. Navickienė išreiškė asmeninę nuomonę, tai tokiu atveju ji negalėjo būti reiškiama PLB vardu.

Komitetas jau šeštus metus įvairiomis akcijomis siekia Teisingumo – LR pilietybės išlaikymo įteisinimo, įgijus kitos šalies pilietybę (priminsime – per www.biciulyste.com ir paštu 2008 m. per 5 savaites net 52 valstybėse gyvenantys 18 tūkst. Lietuvos piliečių pasirašė Peticiją dėl LR pilietybės, įgytos gimimu išsaugojimo, įgijus kitos šalies pilietybę. Surinkti parašai buvo perduoti prezidentui V. Adamkui ir Seimo Pirmininkui). 2011 m. liepos 10 d. LR Prezidentei, LR Seimo pirmininkei, MT Pirmininkui ir Seimo nariams buvo išsiųstas Komiteto parengtas laiškas – kvietimas peržiūrėti priimtą pataisą pilietybės įstatyme – dėl dvigubos pilietybės, suvienodinant visų Lietuvos piliečių teises – jei jie ar jų tėvai, seneliai gimė Nepriklausomoje Lietuvoje ir buvo jos piliečiais iki 1940 m. birželio 15 d., t. y. iki rusų okupacijos. Tokie laiškai pakartotinai buvo įteikti LR Seimo pirmininkei I. Degutienei Lemont, IL, Pasaulio Lietuvių Centre (2011 m. rugsėjo18 d.), jos susitikimo su tautiečiais metu ir LR KAM ministrei Rasai Juknevičienei jos oficialaus vizito Čikagoje metu (2012 m. sausio 5 d.).

2012 m. sausio 28–29 dienomis Lemonte, PLC, Komitetas surengė Politinį savaitgalį „Lietuva, Tėvyne mūsų“, kurio metu buvo priimtos kelios rezoliucijos (visi dokumentai buvo išsiųsti LR Prezidentei, LR Seimo Pirmininkei, MT Pirmininkui, Seimo nariams, žiniasklaidai). Primename jas:

I. Keisti įsigaliojusį (2011 m. balandžio 1 d.) Pilietybės įstatymą į trumpesnį ir paprastesnį, suvienodinant sąlygas visiems emigravusiems:

,,Lietuvos Respublikos pilietybė išsaugoma, įgijus kitos šalies pilietybę, asmenims (bei jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiais iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio 15 d.“ Visi kiti – okupantai ir kolonistai – atskiras atvejis.

Dviguba pilietybė padės:
a) suvienyti tautą bei išlaikyti lietuvybę Tėvynėje ir pasaulyje;
b) Lietuvai išlikti nepriklausoma ir demokratine valstybe.

II. Kviesti visas JAV ir pasaulyje veikiančias lietuvių organizacijas susivienyti kovojant už Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymą dėl dvigubos pilietybės iki jo įteisinimo: rašyti laiškus JE LR Prezidentei, LR Seimo Pirmininkei, LR MT Pirmininkui, LR Seimo nariams.

III. Priimta Lietuvoje Europos Sąjungos Žmogaus teisių konvencija turi būti vykdoma. Jos laikymasis apsaugo visus Lietuvos piliečius – nuo mažamečių iki senelių. Būtina keisti Lietuvos teismų sistemą: teisėjus rinkti, priimtus sprendimus – viešinti. Taip sugrąžinsime į Lietuvą padorumą ir teisingumą.

IV. Užsienyje gyvenantys lietuviai (išskyrus – buvusiose sovietinėse respublikose) yra materialiai stipresni, todėl Lietuva neturi finansiškai remti JAV lietuvių bendruomenės ir kitų organizacijų bei įvairių leidinių, radijo, TV, renginių ir t. t. Lietuvybei išlaikyti JAV yra sukurti didesni ar mažesni fondai.

Pastaba: PLB Seimas, vykęs Vilniuje 2012 m. rugpjūčio 7–10 dienomis, priėmė rezoliuciją, kurios pagrindu priimta Politinio savaitgalio I rezoliucija dėl dvigubos pilietybės.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas „Už dvigubą pilietybę“

Pirmininkas – dr. Rimtautas Marcinkevičius, JAV LB LA pirm., PLB Seimo narys, CA;

Pavaduotoja – Ligija Tautkuvienė, choreografė, žurnalistė (www.biciulyste.com vyr. redaktorė), PLB Seimo narė, IL.

Nariai:

Aurelija Dobrovolskienė, ALIAS (Amerikos lietuvių inžinierių-architektų sąjunga) pirmininkė, IL

Edvinas Giedrimas, inžinierius (www.litua.com įkūrėjas), CT

Dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, PA

Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13-osios medalininkas, IL

Kun. Jaunius Kelpšas, Marquette Park‘o parapija, Čikaga, IL

Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, IL

Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė), TX

Jolita Paradnytė-Vlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietuvių Verslo tarybos narė, IL

Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demokratų partijos gen. sekretorius išeivijoje, dienraščio ,,Draugas“ direktorių tarybos narys, IL

Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13-osios medalininkas, IL

Stefa Tamoševičienė, žurnalistė (www.biciulyste.com redaktorė), Vilnius-Čikaga.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top