Kastytis Braziulis. Kas kelia didesnę grėsmę Lietuvai: teroristai, Kremlius ar sava valdžia?

Kokia grėsmė yra didesnė Lietuvos visuomenei: terorizmo, Rusijos ar savos valdžios?

Klausimo formuluotė ne vienam turėtų sukelti nesupratimą ar net pyktį: kaip sava valdžia gali kelti grėsmę savai valstybei?
Gali ir gali kelti labai didelį pavojų. Jei jūs teisingai mąstote, jeigu mąstote iškreiptai, tai negali, jokiais būdais negali.
Tam, kad jūs lengviau mane suprastumėte paaiškinsiu kelis dalykus.

Pirma, reikia paimti atskaitos tašką, kuris padės įvertinti grėsmes. Manau, kad geriausias atskaitos taškas būtų tobulas Lietuvos žmogaus gyvenimas, o jis, mano įsivaizdavimu, turėtų būti toks:

• Žmogus yra gyvas ir sveikas. Jei jam iškyla sveikatos problemų ar netyčia yra sužalojamas kito žmogaus ar technikos, tai jam kaip mat yra suteikiama medicininė pagalba ir jis yra išgydomas. Nekalbu apie senatvę ir mirtinas ligas.

• Žmogus turi teisę rinktis. Jis pats priima sprendimus, kur gyventi, kaip gyventi, kokią profesiją pasirinkti, kokį darbą dirbti. Niekas neturi teisės į jo gyvenimą kištis ir jam nurodinėti. Žmogus yra laisvas ir nuo nieko nepriklausomas. Aišku, jo laisvę šiek tiek riboja įstatymai, kurie yra priimti visų Lietuvos žmonių vardu ir kiekvienas savo valia sutiko šiems įstatymų reikalavimams paklusti.

• Žmogus turi teisę rinkti valdžią. Jis balsuoja už tą politiką, kuris jam ir jo supratimu yra geriausias jo interesų atstovas valdžioje. Niekas žmogui negali nurodinėti ir priversti balsuoti už žmogų (žmones), kuriais jis nepasitiki ir kurių nenori matyti valdžioje.

• Žmogus turi darbą ir uždirba tiek, kad jam pakanka išlaikyti save, savo šeimą. Jis gyvena nuosavame name ar bute. Gyvena šiltai, sočiai ir turi pakankamai laisvo laiko bei lėšų įvairioms pramogoms, poilsiui užsienyje. Jo nesmaugia įsipareigojimai bankui, rūpesčiai dėl skolų, dėl to, kad mėnesio pabaigoje pritrūks pinigų maistui ar neturės pakankamai lėšų vaikams išleisti į mokyklą ir tinkamai, šiltai bei gražiai juos aprengti.

• Žmogaus gyvenimas yra saugus, nes saugumu rūpinasi policija, privačios saugos įmonės, nes nėra daug nusikaltėlių. Paprasčiausiai atėjo laikai, kai neapsimoka nusikalsti, nes gali dirbti ir uždirbti pakankamai pinigų savo asmeniniams interesams patenkinti. Žmogus, jeigu jis patyrė kito žmogaus, privačios įmonės ar bendruomenės institucijos skriaudą, jo teisių pažeidimą ar laisvių apribojimą, gali kreiptis į teismą ir įrodinėti savo tiesas. Teismai bylas nagrinėtų nešališkai ir objektyviai.

• Žmogus gerbs kitus žmones, kitų žmonių norus, nuomonę. Žmogus supras kitaip mąstančius ar kitą religiją išpažįstančius žmones, nes žmogus gaus ne vienpusę, o įvairiapusę informaciją. Žiniasklaida ir jų savininkai nesieks žmonių kvailinti, manipuliuoti jais, meluoti jiems. Vieni žurnalistai rašys straipsnius taip, kaip jie supranta, kiti rašys atstovaudami savo užsakovų interesams, o dar kiti rašys į reiškinius ar įvykius žiūrėdami nuo savo „namo stogo“. Žmogus turės teisę susipažinti su įvairiomis nuomonėmis vienu ir tuo pačiu klausimu, sužinoti įvairių visuomenės grupių pozicijas ir siekius, nes niekas nebandys nuo jų nuslėpti savo tikrųjų ketinimų.

Antra, ką tik aprašiau įsivaizduojamą gerovės šalį, kurioje gyventi visiems gera.

Dabar trumpam sustokite ir įsivaizduokite blogą šalį, kurioje gyventi yra itin sunku, kurioje žmogus neturi teisių, kuriame žmogui trūksta pinigų, maisto, šiltų drabužių, geriamo vandens ir dar jį verčia kitaip mąstyti arba nemąstyti.

Viską, ką parašiau prieš tai, apverskite aukštyn kojomis ir gausite tą vaizdą, kurį jums noriu nusakyti.

Taigi toks gyvenimas yra blogas ir netinkamas. Niekas nenorėtų tokio gyvenimo gyventi.

Trečia, kai turime gerovės ir blogos šalies vaizdą, galime pereiti prie veiksmų, kurie gerovės šalį verčia į blogą, kurie kelia pavojų žmogaus gerovei, nagrinėjimo.

Pradėkime nuo teroristų veiksmų, keliančių grėsmę žmonių gerovei.

• Ką blogo gerovės valstybei gali padaryti teroristas? Pradėjome ir tęskime kalbėti apie Lietuvos šalį. Teroristas gali susprogdinti Astravo atominę elektrinę ir visiems mums sugadinti sveikatą ar net atimti gyvybę. Taip pat teroristas gali užkrėsti vandenį, kurį mes geriame, ir mus apnuodyti baisiomis ir nepagydomomis ligomis. Ir dar teroristas gali susprogdinti ar sušaudyti mūsų žmones, kurie susirinko švęsti šventės miesto aikštėje, ar kitose miesto vietose.

• Rusijos valstybė, būtent valstybė, o ne Rusijos šalis, nes Rusijos valstybė yra ne Rusijos visuomenės, o Kremliaus, kuris sprendžia pagrindinius šios valstybės reikalus ir priima svarbiausius įstatymus, darančius tiesioginę įtaką žmonių gyvenimui. Rusijos valstybė gali užpulti mus, išžudyti daugelį mūsų žmonių, tūkstančius sužeisti, o dar tūkstančius kitaip manančių išvežti į Sibirą ar į kitas atšiaurias Rusijos vietas. Rusijos kariuomenė gali sutrikdyti mūsų gyvenimus, sunaikinti asmeninį ir bendruomenės turtą, neleisti laiku gauti medicininės pagalbos. Rusija gali užgrobti mūsų valdžią ir neleisti mums gyventi pagal mūsų pačių parengtas taisykles ir įstatymus, pagal mūsų valią, o priversti mus paklusti jiems ir jiems vergauti. Mes prarastumėme ne tik žmogaus teises ir laisves, bet ir politines teises, mūsų buitinis gyvenimas irgi čiuožtų žemyn neregėtu greičiu. Pavyzdžių turime daug. Galime pažiūrėti, kaip gyvena žmonės Rusijos okupuotose Gruzijos, Moldovos, Ukrainos teritorijose – trūksta maisto, šilumos, nėra elektros, darbo ir pinigų. Gyvenimas yra visiškai sutrikdytas.

• Mūsų valdžios veiksmai taip pat gali sukelti pavojų mūsų gerovei. Valdžia gali stipriai apriboti žmogaus teises ir laisves. Gali pradėti manipuliuoti žmogumi, teikti jam melagingą informaciją vien tik tam, kad pateisintų savo žalingus ir kenksmingus žmogui bei visuomenei priimtus sprendimus. Gali neleisti jam sąžiningai balsuoti rinkimuose ir rinkti į valdžią tuos žmones, kurie jam labiau patinka, kuriais jis labiau pasitiki. O neleisti gali paprastai, įvesdama naujas balsavimo tvarkas, procedūras ir apsunkindamas į valdžią patekti kitiems, ne sistemos žmonėms. Valdžia taip pat gali panaikinti žmogui saugumą. Žmogus pasijus beteisis ir negalės rasti teisybės teismuose, nes teisėsauga ir teismai vykdys valdžios nurodymus, o ne laikysis įstatymų ir atstovaus visuomenės interesams. Valdžia taip pat gali apsunkinti žmonėms gyvenimą sudarydama itin sunkias sąlygas darbui, apmokestindama dideliais mokesčiais, apkraudama žmonių savarankišką veiklą papildomomis procedūromis, tvarkomis, žodžiu, pradėdama reguliuoti vos ne kiekvieną žmogaus gyvenimo sritį ir nurodinėdama, kaip jis turi gyventi, kokius turi priimti sprendimus, kokių veiksmų privalo atsisakyti. Tai irgi yra grėsmė žmogui, visuomenei.

Ketvirta, dabar reikia nuspręsti, kuri grėsmė yra didžiausia. Siūlau spręsti remiantis trimis kriterijais: a) konkrečiais faktais, kurie rodo, kad pavojus yra realus ir jis tikrai gali įvykti; b) istorija, kuri parodo, kad taip jau yra mums atsitikę; c) žalos padarymo mastu. Kiek žmonių nukentėjo, prarado gyvybes, buvo sužeisti ar buvo ištremti.

Taigi vertinant pagal šiuos kriterijus galima drąsiai daryti išvadą, kad didžiausią grėsmę Lietuvos visuomenei šiuo metu kelia Rusijos valstybės. Ši grėsmė yra reali ir tikrai gali įvykti. Mes matome konkrečius Rusijos veiksmus kaimyninių šalių atžvilgiu. Ji kariavo ir užėmė Gruzijos, Moldovos, Ukrainos žemes, o Čečėnijos visuomenei, kuri norėjo tapti nepriklausoma, iš viso neleido pasireikšti. Rusija atvirai skelbia, kad ji pertvarkys pasaulį, kad ši tvarka yra netinkama ir ji nori pasidalinti pasaulį su Amerika ir Kinija į konkrečiai apibrėžtas teritorijas. Mes šiuo atveju patenkame į jų įtakos zoną. Rusija pastaruoju metu aktyviai vykdo karines pratybas šalia mūsų šalies sienų, šalia mūsų namų ir per savo atstovus Lietuvoje bando daryti mūsų valdžiai įtaką ir formuoti mūsų visuomenėje Rusijos valstybei palankią nuomonę.

Kitas argumentas Rusijos nenaudai yra tai, kad mes jau buvome Rusijos okupuoti ir po jos padu gyvenome ilgus metus. Daugelis lietuvių žuvo okupacijos metu, šimtai tūkstančių buvo sužaloti, šimtai tūkstančių mirė Sibire, o apie žmonių sunkiai užgyventą ir sukauptą nuosavą turtą nėra ką kalbėti, nes jis buvo arba sunaikintas, arba atimtas.

Ir paskutinis argumentas Rusijos nenaudai yra tas, kad Rusijos okupacijos padarinius patirtų ir nuo jos nukentėtų daugiausia Lietuvos žmonių. Žalos mastas būtų neapsakomai didelis.

Taigi atsakau į straipsnio pradžioje užduotą klausimą: kas kelia didžiausią grėsmę Lietuvos visuomenėje? Atsakymas vienareikšmis – Rusijos valstybė, t.y. Kremlius. Antrą vietą skirčiau mūsų valdžiai, kuri labai dažnai priimdama įstatymus ar svarbius visuomenei, žmogui sprendimus, vadovaujasi ne visuomenės interesais, o verslo grupių, užsienio valstybių įmonių ar įstaigų, asmeniniais interesais ir tokiu būdu daro žalą žmogui. Trečia vieta atitenka teroristams. Jų keliama grėsmė yra didelė, tačiau ji Lietuvos visuomenei yra mažiausiai tikėtina.

Taigi, Jūsų nuomone, kas kelia didesnę grėsmę?

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
17 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kis

kas liecia rusijos bvaldzia ,o ir zmoneskurie palaiko valdzia ivardinta pasauliniu priesu Nr 1,tad mums net nerea reikalo kazka kalbeti,tam yra valstybiu,kurios privalo palaikyti taika ir padoru zemes rutuliuko gyvenima.O kas liecia konkreciai mane ir mano Tevyne,tai priesas Nr1 yra V.Landzbergis ,kuris nesislptindamas kiek tik sugeba (o sugeba daug)krecia sunybes per visa Nepriklausomybe.Mirs ir gyvenimas pasikeis ,taps diena is dabartines nakties.Rusai puola!!!!!

Kas kelia didžiausią grėsmę?

Konservatoriai!

Raigerdas

Taip, gerbiamas Kastyti Braziuli jūs teisus visu 100%. Konservatoriai su „Laisvės” partija (kurią pats laikas praminti „Nelaisvės” partija) eina būtent šituo keliu:” Mūsų valdžios veiksmai taip pat gali sukelti pavojų mūsų gerovei. Valdžia gali stipriai apriboti žmogaus teises ir laisves. Gali pradėti manipuliuoti žmogumi, teikti jam melagingą informaciją vien tik tam, kad pateisintų savo žalingus ir kenksmingus žmogui bei visuomenei priimtus sprendimus. Gali neleisti jam sąžiningai balsuoti rinkimuose ir rinkti į valdžią tuos žmones, kurie jam labiau patinka, kuriais jis labiau pasitiki. O neleisti gali paprastai, įvesdama naujas balsavimo tvarkas, procedūras ir apsunkindamas į valdžią patekti kitiems, ne sistemos žmonėms. Valdžia taip pat gali panaikinti žmogui saugumą. Žmogus pasijus beteisis ir negalės rasti teisybės teismuose, nes teisėsauga ir teismai vykdys… Skaityti daugiau »

Partijos naris  uo 1971m

Visi mes zinom kad sitoja taip vadinamoja letuvoja didziause pavoju kelia terorizmas banditizmas ir reketiorai.
Bet ne pamirskim kad dedulės ir anuko tvartelio valdimas irgi pavojingas visuomenei.
Nuo ju valdimimo irgi dauk zusta

stasys

Didžiausia grėsmę kelia tos šalies rašyti pramoke kvailiai kuriems kažkodėl atrodo jog jie žino kaip pagauti laimės paukšte už uodegos ir visai rimta veido išraiška čia įrodinėja kaip tą padaryti . Aš suprantu ta naujų kolchozniku kartą , jie nėra skaite lietuviškų pasakų ,jie auklėti visai kitaip, todėl dažnas jų gali sau leisti, va taip kaip autorius, apibrėžti gerovės visuomenei sąvokas ir jų pagrindu padaryti savas išvadas .Autoriau tamstos pliurpalai neturi atsakomybės naštos ..todėl su rimta veido išraiška Jūs galite stebinti tik ‘tarskala’ reigarda .

Padugne stasy,

vieną kartą užčiaupk savo mėšliną snukį okupanto liekana, nes pritrūkę kantrybės žmonės visur prikabins tavo šlykštaus snukio nuotraukų, kad galėtų mėtyti mėšlą bei vinis į tą bjauriausio gyvio snukį

ah1

šarikovų kūrėjai

stasys

Oho ..grasinimas nuskambėjo rimtai , turbūt senos saugumiečio pažintys išryškino kas yra stasys ir as kaip ‘tapinas’ virsiu vaikus gąsdinančių paveiksleliu ar dar blogiau lietuviškų ‘binladenu’ kuri privalu sumedžioti bet kokia kaina .Lieku prie savo senos nuomonės apie str. ,komjaunuoliskas autoriaus užsidegimas nėra tinkama priežastis visiems grasinti . Galų gale visuomenė delegavo valdžios mandatą esamiems valdantiems ir man nėra žinomi faktai kurie leistų ja įtarti terorizmu ar dar blogiau .

g.p.

Mano nuomonė tokia, kad Rusijos grėsmė yra reali, bet okupacijos faktas dar neįvyko ir nereikia per jėgą rautis ant kumščio, na, kad ir paskutinis atvejis su Čekijos „palaikymu”, kai kažkodėl Čekijos, su diplomatų išsiuntimu, nepalakė Europos didžiosios šalys, o mažytės paribio valstybės, kurioms tikrai yra meškos pavojus, sumąstė „palaikyti”. Šiuo atveju duočiau pavyzdį Suomiją – taip, kariavo su Stalino ordomis ir net 2-kart per kelis metus, taip, stipriai nukentėjo, bet dabar veda pakankamai subalansuotą politiką ir net nepergyvena dėl kažkokių okupacijų, kitaip bent į NATO pašytųsi .. O dėl „saviškių” – tai viskas vyksta jau dabar ir net nepanašu, kad jie sustotų Valstybės naikinime … akivaizdu, kad tokia maža kompaktiška valstybė gali išlikti tik tautinės Valstybės pagrindu .. o ką… Skaityti daugiau »

Braziuliui

Braziulis yra putino prostitute !

O man

Didžiausią grėsmę kelia tie, kas Lietuvą pavertė socialinės inžinerijos, biologinių eksperimentų, nepotizmo, sodomizmo ir t.t. poligonu. Ir nepanašu, kad tai išorės jėgos.

stasys

O man 2021-04-29 6:57 ..jau gerai tuo kad tamsta nekaltina valdžia terorizmu, numesti kaltinimą be juos pagrindžiančių įrodymų ne pats geriausias būdas oponuoti valdžiai . Taip, Lietuvos visuomenė smarkiai veikiama pokyčių , vieni jų skausmingi ir matomi ..kiti pastebimi tik realiu gyvenimu . Valdžia daug skolinasi , todėl ieško būdų kelti mokesčius kas visiškai logiška . Gal tokiu mąstymo paralelių nemoko saugumo struktūrose ? Lieku su klausimu ir toliau pasiruošęs tirineti ši įdomu ‘eksponata’ .

elfe

pritariu savo feisbuko draugui Kastyciui Braziuliui – nesaziningi, lengvai tarptautiniu fondu paperkami, ideologiju suvedzioti politiniai neismaneliai valdzioje – didziusia gresme nacionaliniam saugumui.

elfe >> o man

isores jegos, branguti, per „soft power”, per Open society fondus, per EEA grantus dalinancios „sausainiukus”, „saldainiukus” sprendimu priemejams, zurnalistams ir svietejams..

ruskeliai

gali būti, kad „sava” valdžia nebebus ruskelių šuniukais.
(labai mažai galimybių, kad taip nutiks)
tada ruskeliai pribaigti Lietuvą atsiųs teroristus.

>>  elfe     13:59

Braziulis:
„Taigi vertinant pagal šiuos kriterijus galima drąsiai daryti išvadą, kad didžiausią grėsmę Lietuvos visuomenei šiuo metu kelia Rusijos valstybės.“ (valstybėS? Gal tai techninė klaida).
RUSIJA.

elfe 13:59:
„pritariu savo feisbuko draugui Kastyciui Braziuliui – nesaziningi, lengvai tarptautiniu fondu paperkami, ideologiju suvedzioti politiniai neismaneliai valdzioje – didziusia gresme nacionaliniam saugumui.“
POLITINIAI NEIŠMANĖLIAI (LT) VALDŽIOJE.

elfe, ar tu informacijoje nesusigaudai, ar tau su logika blogai…

Sutinku, baisiausia yra vidinis ištižimas(!), ir nesusigaudymas informacijoje prie to paties.

>>  elfe     13:59

elfe akivaizdžiai „susimovė“, o ką rodo nykščiai?
Arba nykščių spaudytojai yra moliai, arba veikia kažkokia „automatinė sistema“.
Darykime išvadas…

17
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top