Kastytis Braziulis. Kas kelia didžiausią grėsmę Lietuvai: teroristai, Kremlius ar mūsų valdžia

Kokia grėsmė yra didžiausia Lietuvos visuomenei: terorizmo, Rusijos ar savos valdžios? Klausimo formuluotė ne vienam turėtų sukelti nesupratimą ar net pyktį. Kaip sava valdžia gali kelti grėsmę savai valstybei? Klausimas logiškas, tačiau lengvai atsakomas.

Daugelis mūsų žmonių yra įpratę apie valstybę sovietiškai mąstyti. Valstybė jiems yra viso ko pagrindas. Valstybė yra svarbiausias dalykas. Taip galvojo komunistai, fašistai ir kitokie diktatūrų šalininkai, nes jiems tuomet yra labai lengva pateisinti savo veiksmus prieš visuomenę. Pavyzdžiui Rusijos prezidentas V.Putinas stipriai apribojo savo piliečių teises ir laisves ir jis jiems paaiškino, kad taip daryti yra būtina, nes Rusijos valstybei iškilo didelė grėsmė iš Vakarų. NATO nori sužlugdyti Rusiją.

Toks mąstymas yra klaidingas ir klaidinantis žmones. Reikia mąstyti iš visuomenės, o kartais ir atskiro žmogaus interesų pozicijų. Juk didelė grupė žmonių, gyvenančių vienoje vietoje šalia Baltijos jūros ir kalbančių viena kalba, nusprendė gyventi pagal tam tikras taisykles. Tam, kad gyvenimas visuomenei, atskiram jos nariui būtų geras ir patogus, jie sukūrė bendras institucijas, kurioms suteikė teisę organizuoti žmonių gyvenimą taip, kad būtų mažiau nusikaltimų, kad būtų geriau žmonės aprūpinti maistu, vaistais, kad būtų jiems laiku suteikta pagalba.

Taigi pradžioje viso ko yra visuomenė ir jos interesas, o valstybė yra tik įrankis visuomenės interesui tenkinti. Negalima, jokiais būdais jos sutapatinti su visuomenės interesais, nes jai pradedi tapatinti, tai kai kurių itin svarbių visuomenėje vykstančių dalykų pradedi nesuprasti arba klaidingai supranti.

Grįžkime prie mano temos – kokia grėsmė yra didžiausia Lietuvos visuomenei: terorizmo, Rusijos ar savos valdžios? Tam, kad jūs lengviau mane suprastumėte paaiškinsiu kelis dalykus.

Pirma, reikia paimti ataskaitos tašką, kurio dėka vertinsime grėsmes. Manau,kad geriausias ataskaitos taškas būtų tobulas Lietuvos žmogaus gyvenimas, o jis mano įsivaizdavimu turėtų būti toks:

• Žmogus yra gyvas ir sveikas. Jei jam iškyla sveikatos problemų ar netyčia jis yra sužalojamas kito žmogaus ar technikos, tai jam kaip mat yra suteikiama medicininė pagalba ir jis yra išgydomas. Nekalbu apie senatvę ir mirtinas ligas.

• Žmogus turi teisę rinktis. Jis pats priima sprendimus kur gyventi, kaip gyventi, kokią profesiją pasirinkti, kokį darbą dirbti. Niekas neturi teisės į jo gyvenimą kištis ir jam nurodinėti. Žmogus yra laisvas ir nuo nieko nepriklausomas. Aišku jo laisvę šiek tiek riboja įstatymai, kurie yra priimti visų Lietuvos žmonių vardu ir kiekvienas savo valia sutiko šiems įstatymų reikalavimams paklusti.

• Žmogus turi teisę rinkti valdžią. Jis balsuoja už tą politiką, kuris jam ir jo supratimu yra geriausias jo interesų atstovas valdžioje. Niekas žmogui negali nurodinėti ir priversti balsuoti už žmogų (nes), kuriais jis nepasitiki ir kurių nenori matyti valdžioje.

• Žmogus turi darbą ir uždirba tiek, kad jam pakanka išlaikyti save, savo šeimą. Jis gyvena nuosavame name ar bute. Gyvena šiltai, sočiai ir turi pakankamai laisvo laiko bei lėšų įvairioms pramogoms, poilsiui užsienyje. Jo nesmaugia įsipareigojimai bankui, rūpesčiai dėl skolų, dėl to, kad mėnesio pabaigoje pritrūks pinigų maistui ar neturės pakankamai lėšų vaikų išleisti į mokyklą ir tinkamai, šiltai bei gražiai juos aprengti.

• Žmogaus gyvenimas yra saugus, nes saugumu rūpinasi policija, privačios saugos įmonės, nes nėra daug nusikaltėlių. Paprasčiausiai atėjo laikai, kai neapsimoka nusikalsti, nes gali dirbti ir uždirbti pakankamai pinigų patenkinti savo asmeninius interesus. Žmogus, jeigu jis patyrė kito žmogaus, privačios įmonės ar bendruomenės institucijos skriaudą, jo teisių pažeidimą ar laisvių apribojimą, gali kreiptis į teismą ir įrodinėti savo tiesas. Teismai bylas nagrinėtų nešališkai ir objektyviai.

• Žmogus gerbs kitus žmones, kitų žmonių norus, nuomonę. Žmogus supras kitaip mąstančius ar kitą religiją išpažįstančius žmones, nes žmogus gaus ne vienpusę, o įvairiapusę informaciją. Žiniasklaida ir jų savininkai nesieks žmonių kvailinti, manipuliuoti jais, meluoti jiems. Vieni žurnalistai rašys straipsnius taip kaip jie supranta, kiti rašys atstovaudami savo užsakovų interesus, o dar kiti rašys į reiškinius ar įvykius žiūrėdami nuo savo „ namo stogo“. Žmogus turės teisę susipažinti su įvairiomis nuomonėmis vienu ir tuo pačiu klausimu, sužinoti įvairių visuomenės grupių pozicijas ir siekius, nes niekas nebandys nuo jų nuslėpti savo tikrųjų ketinimų.

Antra, ką tik aprašiau įsivaizduojamą gerovės šalį, kurioje gyventi visiems gera. Dabar trumpam sustokite ir įsivaizduokite blogą šalį, kurioje gyventi yra itin sunku, kurioje žmogus neturi teisių, kuriame žmogui trūksta pinigų, maisto, šiltų drabužių ir geriamo vandens. Viską ką parašiau viršuje apverskite aukštyn kojomis ir gausite tą vaizdą, kurį jums noriu nusakyti. Taigi šis gyvenimas yra blogas ir netinkamas. Niekas nenorėtų tokio gyvenimo gyventi.

Trečia, kai turime gerovės ir blogos šalies vaizdą, galime pereiti prie veiksmų, kurie gerovės šalį verčia į blogą, kurie kelia pavojų žmogaus gerovei, nagrinėjimo. Pradėkime nuo teroristų veiksmų, keliančių grėsmę žmonių gerovei.

• Ką blogo gerovės valstybei gali padaryti teroristas? Pradėjome ir tęskime kalbėti apie Lietuvos šalį. Teroristas gali susprogdinti mūsų atominę elektrinę ir visiems mums sugadinti sveikatas ar net atimti gyvybes. Taip pat teroristas gali užkrėsti vandenį, kurį mes geriame ir mus apnuodyti baisiomis ir nepagydomas ligomis. Ir dar teroristas gali susprogdinti ar sušaudyti mūsų žmones, kurie susirinko šventės švęsti miesto aikštėje, ar kitose miesto vietose.

• Rusijos valstybė, būtent valstybė, o ne Rusijos šalis, nes Rusijos valstybė yra ne Rusijos visuomenės, o Kremliaus, kuris sprendžia pagrindinius šios valstybės reikalus ir priima svarbiausius įstatymus, darančius tiesioginę įtaką žmonių gyvenimui. Rusijos valstybė gali užpulti mus, išžudyti daugelį mūsų žmonių, tūkstančius sužeisti, o dar tūkstančius, kitaip manančių, išvežti į Sibirą ar kitas atšiaurias Rusijos vietas.

Rusijos kariuomenė gali sutrikdyti mūsų gyvenimus, sunaikinti asmeninį ir bendruomenės turtą, neleisti laiku gauti medicininės pagalbos. Rusija gali užgrobti mūsų valdžią ir neleisti mums gyventi pagal mūsų pačių parengtas taisykles ir įstatymus, pagal mūsų valią, o priversti mus paklusti jiems ir jiems vergauti. Mes prarastumėme ne tik žmogaus teises ir laisves, bet ir politines teises bei mūsų buitinis gyvenimas čiuožtų žemyn neregėtu greičiu.

Pavyzdžiu turime daug. Galime pažiūrėti kaip gyvena žmonės Rusijos okupuotose Gruzijos, Moldovos, Ukrainos teritorijose. Trūksta maisto, šilumos, nėra elektros, darbo ir pinigų. Gyvenimas yra visiškai sutrikdytas.

• Mūsų valdžios veiksmai taip pat gali sukelti pavojų mūsų gerovei. Valdžia gali stipriai apriboti žmogaus teises ir laisves. Gali pradėti manipuliuoti žmogumi, teikti jam melagingą informaciją vien tik tam, kad ji pateisintų prieš jį savo žalingus ir kenksmingus žmogui bei visuomenei priimtus sprendimus.

Gali neleisti jam sąžiningai balsuoti rinkimuose ir rinkti į valdžią tuos žmones, kurie jam labiau patinka, kuriais jis labiau pasitiki. O neleisti gali paprastai, įvesdama naujas balsavimo tvarkas, procedūras ir apsunkindamas į valdžią patekti kitiems, ne sistemos žmonėms.

Valdžia taip pat gali panaikinti žmogui saugumą. Žmogus pasijus beteisis ir negalės rasti teisybės teismuose, nes teisėsauga ir teismai vykdys valdžios nurodymus, o ne laikysis įstatymų ir atstovaus visuomenės interesus.

Valdžia taip pat gali apsunkinti žmonėms gyvenimą sudarydama itin sunkias sąlygas darbui, apmokestindama dideliais mokesčiai, apkraudama žmonių savarankišką veiklą papildomomis procedūromis, tvarkomis, žodžiu, pradėdama reguliuoti vos ne kiekvieną žmogaus gyvenimo sritį ir nurodinėdama kaip jis turi gyventi, kokius turi priimti sprendimus, kokių veiksmų privalo atsisakyti. Tai irgi yra grėsmė žmogui, visuomenei.

Ketvirta, dabar reikia nuspręsti, kuri grėsmė yra didžiausia. Siūlau spręsti remiantis trim kriterijais:

a) konkrečiais faktais, kurie rodo, kad pavojus yra realus ir jis tikrai gali įvykti;

b) istorija, kuri parodo, kad taip jau yra mums atsitikę;

c) žalos padarymo mastu. Kiek žmonių nukentėjo, prarado gyvybes, buvo sužeisti ar buvo ištremti.

Taigi vertinant pagal šiuos kriterijus galima drąsiai daryti išvadą, kad didžiausią grėsmę Lietuvos visuomenei šiuo metu kelia Rusijos valstybės. Ši grėsmė yra reali ir tikrai gali įvykti. Mes matome konkrečius Rusijos veiksmus kaimyninių šalių atžvilgiu. Ji kariavo ir užėmė Gruzijos, Moldovos, Ukrainos žemes, o Čečėnijos visuomenei, kuri norėjo tapti nepriklausoma, iš viso neleido pasireikšti. Rusija atvirai skelbia, kad ji pertvarkys pasaulį, kad ši tvarka yra netinkama ir ji jį nori pasidalinti su Amerika ir Kinija į konkrečiai apibrėžtas teritorijas.

Mes šiuo atveju patenkame į jų įtakos zoną. Rusija pastaruoju metu aktyviai per savo atstovus Lietuvoje bando daryti mūsų valdžiai įtaką ir formuoti mūsų visuomenei Rusijos valstybei palankią nuomonę.

Kitas argumentas Rusijos nenaudai yra tai, kad mes jau buvome Rusijos okupuoti ir po jos padu gyvenome ilgus metus. Daugelis lietuvių žuvo okupacijos metu, šimtai tūkstančių buvo sužaloti, šimtai tūkstančių mirė Sibire, o apie žmonių sunkiai užgyventą ir sukauptą nuosavą turtą nėra ką kalbėti, nes jis buvo arba sunaikintas, arba atimtas.

Ir paskutinis argumentas Rusijos nenaudai yra tai, Rusijos okupacijos padarinius patirtų ir nuo jos nukentėtų daugiausia Lietuvos žmonių. Žalos mastas būtų neapsakomai didelis.

Taigi atsakau į straipsnio pradžioje užduotą klausimą kas kelia didžiausią grėsmę Lietuvos visuomenėje?

Atsakymas vienareikšmis – Rusijos valstybė t.y. Kremlius. Antrą vietą skirčiau mūsų valdžiai, kuri labai dažnai priimdama įstatymus, svarbius visuomenei, žmogui sprendimus, vadovaujasi ne visuomenės interesais, o verslo grupių, užsienio valstybių įmonių ar įstaigų, asmeniniais interesais ir tokiu būdu daro žalą žmogui.

Trečia vieta atitenka teroristams. Jų keliama grėsmė yra didelė, tačiau ji Lietuvos visuomenei yra mažiausiai tikėtina.

3.9 13 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
22 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
22
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top