Kėdainių apylinkės teismo sprendimas byloje 2-310-188/2012 dėl antstolės veiksmų

Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos N. V. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei S. V. ir išieškotojai L. S. dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

2012-01-17 Kėdainių rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjos N. V. 2012-01-16 skundas suinteresuotiems asmenims antstolei S. V. ir išieškotojai L. S. dėl antstolės veiksmų. Pareiškėja prašo pripažinti neteisėtais antstolio 2011-12-21 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-21-550/2011 dėl įpareigojimo perduoti vaiką vykdymo, 2011-12-27 patvarkymą dėl teismo sprendimo vykdymo, 2012-01-10 patvarkymą dėl teismo sprendimo, įpareigojančio perduoti vaiką, vykdymo, 2011-12-30 ir 2012-01-11 neįvykdymo aktus. Nurodo, kad antstolė, gavusi vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalėjo savo patvarkymu atsisakyti priimti jį vykdyti ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui, nes neturėjo teisės priimti vykdyti L. S. pateiktą Kėdainių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-21-550/2011, kadangi pirmiausia turėjo įvykti L. S. ir mergaitės susitikimai, kurių trukmė turėjo pasiekti 6 valandas. Nurodo, jog neteisėtai priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą, visi kiti antstolės atlikti veiksmai, surašyti patvarkymai ir aktai taip pat yra neteisėti. Pareiškėja nurodo, kad antstolės patvarkymo įpareigoti ją vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimą ir perduoti D. K. jos motinai L. S. ji neturi galimybių, nes mažametė atsisako vykti pas L. S.. Ji neprieštaravo ir leido atvykti L. S. į jos namus pasiimti mergaitę, tačiau pati L. S. neatvyko. Taip pat ji leido, kad į paskutinius du pasimatymus su mažamete L. S. atvyktų į jos namus, tačiau dėl nežinomų priežasčių 2011-12-28 ir 2011-12-29 pasimatymai buvo perkelti į mokyklą. Mergaitės perdavimas 2011-12-30 buvo numatytas mokykloje, o 2012-01-11 – policijoje. Laiko, kad visą atsakomybė dėl mažametės perdavimo L. S. jai perkelta nepagrįstai, nes mergaitė atsisako vykti pas motiną, o ji negali naudoti prievartos mažamečio vaiko atžvilgiu. Mergaitė atsisako vykti gyventi su motina, rašo, kad su motina nenori gyventi dėl patirtos seksualinės prievartos, bei kad nori gyventi su teta – jos globėja. 2011-01-09 antstolis V. Z. konstatavo faktines aplinkybes ir surašė faktinių aplinkybių konstatavimo 2012-01-09 protokolą, kuriame nurodyta, kad mažametė D. K. pasakė, jog nenori gyventi su L., todėl ji neturi galimybių įvykdyti teismo sprendimo, nenaudojant prievartos mažametės atžvilgiu.

Antstolė S. V. 2012-01-23 dėl pareiškėjos skundo priėmė patvarkymą „Dėl N. V. 2012-01-16 skundo dėl antstolės veiksmų“ (1 tomas, b.l. 25-27). Antstolė patvarkymu netenkino pareiškėjos 2012-01-16 skundo dėl antstolės veiksmų. Patvarkyme nurodė, kad gavus vykdomąjį dokumentą Nr. 2-21-550/2011, nebuvo nustatyta nei vienos aplinkybės, nurodytos CPK 651 str. 2 d., dėl kurios nebūtų galima priimti vykdomojo dokumento iš išieškotojos L. S.. Vykdomajame rašte nėra nurodyta, kad nepasiekus 6 val. susitikimų trukmės vaikas negali būti perduodamas motinai. Kadangi N. V. teismo sprendimo dalies dėl vaiko perdavimo ir antstolės įpareigojimo perduoti D. K. jos motinai L. S. 2011-12-30 12 val. ( – ) vidurinėje mokykloje neįvykdė, todėl apie tai 2011-12-30 surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. 2012-01-10 patvarkymo dėl vaiko perdavimo N. V. taip pat neįvykdė, apie tai surašytas 2012-01-11 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas. Nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, mano, kad jis nepagrįstas ir atmestinas.

Suinteresuotas asmuo – išieškotoja L. S. atsiliepimo į skundą dėl antstolės veiksmų teismui nepateikė.

Skundas atmestinas.

Ištyręs pateiktus įrodymus ir vykdomosios bylos medžiagą, teismas nustatė, kad antstolė atlieka vykdymo veiksmus vykdomoje byloje Nr. 0114/11/02742 pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-21-550/2011 dėl įpareigojimo perduoti vaiką iš N. V. jos motinai L. S. (1 tomas b.l.139-140). Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-21-550/2011 antstolės S. V. kontoroje buvo priimtas vykdyti 2011-12-21 patvarkymu (1 tomas, b.l.137). Vykdomąjį raštą antstoliui vykdyti pateikė išieškotoja L. S. (1 tomas, b.l.138). Antstolė 2011-11-22 išsiuntė pareiškėjai N. V. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0114/11/02742 (1 tomas, b.l.40, 41). Lietuvos Respublikos CPK 651 str. 1 d. nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams atidėti. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrina aplinkybes, nurodytas CPK 651 str. 2 d. Teismas, ištyręs bylos medžiagą ir įvertinęs pareiškėjos skunde bei antstolės atsiliepime nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad antstolei S. V. priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą nebuvo įstatyme numatytų kliūčių. Pareiškėjos teiginiai, kad antstolė privalėjo savo patvarkymu atsisakyti priimti jį vykdyti ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui, ir kad antstolė 2011-12-21 neturėjo teisės priimti vykdyti L. S. pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-21-550/2011, nes pirmiausia turėjo vykti L. S. ir mažametės susitikimai, kurių trukmė turėjo pasiekti 6 valandas, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai pagrįsti, be to, jų nepatvirtina jokie objektyvūs įrodymai. Antstolei pateiktas Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 vykdomasis raštas Nr. 2-21-550/2011 dėl teismo sprendimo skubaus vykdymo. Vykdomajame rašte nurodyta, kad teismo sprendimo dalis dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, įpareigojimo perduoti vaiką bei laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipta vykdyti skubiai, D. K. perduodant motinai L. S. ne vėliau kaip keturioliktą dieną. Vykdomajame rašte nenurodyta, jog prieš perduodant vaiką pirmiausia kasdien rengiami motinos ir dukters susitikimai turi pasiekti 6 val. trukmę. Išnagrinėjęs bylos dalyvių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad buvo kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Pareiškėjos argumentas, kad antstolė neturėjo teisės priimti vykdyti L. S. pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-21-550/2011, nes pirmiausia turėjo įvykti L. S. ir mergaitės susitikimai, kurių trukmė turėjo pasiekti 6 valandas, nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolės priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas nevykdytinas. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo rezoliucinėje dalyje aiškiai suformuluota: įpareigoti atsakovę N. V. perduoti D. K. jos motinai L. S.; sprendimo dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, įpareigojimo perduoti vaiką bei laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipti vykdyti skubiai, nustatant sprendimo vykdymo terminą ir tvarką: nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, kasdien rengiami L. S. ir D. K. susitikimai, kurių trukmė kaskart ilginama viena valanda, pradedant nuo 2 val. trukmės susitikimų iki bus pasiekta 6 val. trukmė, ne vėliau kaip keturioliktą dieną D. K. perduodama motinai L. S., L. S. ir D. K. susitikimus ir vaiko perdavimą organizuoti įpareigoti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaiko teisių apsaugos skyriai. Teismas daro išvadą, jog antstolė neturėjo nei pareigos, nei teisės atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o pareiškėjos prašymas pripažinti neteisėtu antstolės 2011-12-21 patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą vykdyti teisiškai nepagrįstas.

Pareiškėja, ginčydama kitus antstolės veiksmus – surašytus 2011-12-27 ir 2012-01-10 patvarkymus dėl teismo sprendimo, įpareigojančio perduoti vaiką, vykdymo, 2011-12-30 ir 2012-01-11 neįvykdymo aktus, nurodo, jog neteisėtai priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą visi kiti surašyti patvarkymai ir aktai yra neteisėti.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis numato, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimai būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyti, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 654 str. numatyti pirminiai vykdomieji antstolio veiksmai, kurių jis gali imtis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą. Dėl CPK 654 str. nurodytų veiksmų atlikimo sprendžia pats antstolis. CPK 764 str. numatyta teismo sprendime nurodytų vaikų perdavimo tvarka išieškotojui. 2011-12-27 patvarkymą dėl teismo sprendimo vykdymo antstolė priėmė gavusi Kauno miesto ir Kauno rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjų pasirašytą raštą dėl D. K. perdavimo organizavimo 2011-12-30 ( – ) vidurinėje mokykloje (1 tomas, b.l.58). Minėtu patvarkymu N. V. buvo įpareigota perduoti vaiką motinai 2011-12-30 12 val. ( – ) vidurinėje mokykloje, adresu ( – ). Patvarkymas N. V. įteiktas siunčiant paštu (1 tomas, b.l.67, 68).

CPK 771 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Nagrinėjamu atveju antstolė, surašydama 2011-12-30 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, nurodė, kad antstolės patvarkymo dėl vaiko perdavimo N. V. neįvykdė, tai patvirtina akte užfiksuotos objektyvios aplinkybės: 2011-12-30 11.50 val. ( – ) vidurinėje mokykloje (mergaitės klasėje), dalyvaujant Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS, Kauno miesto savivaldybės administracijos VTAS atstovėms, Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK atstovams, VšĮ “Šeimos santykių institutas” ir Kauno vaikų globos namų “( – )” psichologėms, L. S., antstolės padėjėjai, nustatyta, kad N. V. neperdavė vaiko jos motinai. Susisiekti telefonu su N. V. nepavyko, nes ji neatsiliepė. 12.30 val., nesulaukę atvyksiančios globėjos su vaiku, visi dalyvavę asmenys išsiskirstė (1 tomas b.l.45).

Atsižvelgiant į Vaiko teisių apsaugos skyrių, psichologo, Kauno rajono VPK rekomendacijas, D. K. perdavimas motinai buvo organizuotas 2012-01-11 14.00 val. neutralioje aplinkoje, atitinkančioje saugumo reikalavimus – Kauno apskrities VPK patalpose, adresu Chemijos pr. 4B, Kaune. Dėl perdavimo surašytas antstolės 2012-01-10 patvarkymas dėl teismo sprendimo, įpareigojančio perduoti vaiką, vykdymo, kuris pareiškėjai N. V. įteiktas pasirašytinai (1 tomas, b.l.92, 93). Minėto patvarkymo skolininkė neįvykdė, neperdavė mergaitės jos motinai L. S., nesulaukę atvyksiančios globėjos su vaiku, 14.20 val. visi dalyvavę minėtų institucijų atstovai išsiskirstė. Apie tai 2012-01-11 antstolė surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. B-11004002 (1 tomas, b.l.62).

Pareiškėja teigia, kad ji gera valia vykdo Kėdainių rajono teismo sprendimą, tačiau pati mergaitė atsisako susitikti ir gyventi su motina, todėl ji neturėjo galimybių įvykdyti 2011-12-27 ir 2012-01-10 patvarkymų, įpareigojančių perduoti vaiką, t.y. negalėjo pavartoti prievartos mažametės atžvilgiu. Šioms aplinkybėms įrodyti (mergaitės atsisakymą gyventi su motina) pateikė antstolio V. Z. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0137/12/04 (1 tomas, b.l.13-14). Pareiškėjos pateiktas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neįrodo antstolės 2012-12-30 surašyto akto neteisėtumo, kadangi faktinės aplinkybės protokolu buvo konstatuotos 2012-01-09 dienai, t.y. jis surašytas po antstolio 2011-12-30 surašyto sprendimo neįvykdymo akto. Pareiškėja skunde nenurodė argumentų ir nepateikė duomenų, kurių pagrindu būtų galima paneigti antstolės 2012-01-11 aktu Nr. B-11004002 konstatuotas aplinkybes dėl sprendimo neįvykdymo (CPK 178 str.). Teismui pateiktas antstolio V. Z. surašytas 2012-01-09 faktinių aplinkybių protokolas negali būti teismo vertinamas kaip tinkamas įrodymas. CPK 635 str. 1 dalis nustato, kad faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Toks garso ar vaizdo įrašas laikomas sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi. Šio straipsnio 3 dalis nustato, kad faktines aplinkybes antstolis konstatuoja teismo pavedimu. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo surašymą inicijavo pareiškėja N. V.. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje yra aptarta antstolio veikla, konstatuojant faktines aplinkybes fizinių ar juridinių asmenų prašymu, t. y. antstoliui atliekant paslaugas, o 6 dalyje nurodyta, kad teismo pavedimu faktinės aplinkybės konstatuojamos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad atlikus faktinių aplinkybių konstatavimą CPK 635 str. 3 d. nustatyta tvarka, faktinių aplinkybių konstatavimas būtų oficialus rašytinis įrodymas. Šiuo atveju antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nelaikytinas oficialiu rašytiniu įrodymu.

Vertinant skundo argumentus, pažymėtina, kad jie nepagrįsti ir nesudaro faktinio bei teisinio pagrindo 2011-12-27 ir 2012-01-10 patvarkymų, įpareigojančių perduoti vaiką, 2011-12-30 ir 2012-01-11 neįvykdymo aktus pripažinti neteisėtais. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Tiek teismo sprendimo (nutarties) privalomumas (CPK 18 str.), tiek antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas (CPK 585 str.) reiškia tai, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkami dokumentai yra priimti, spręsti, ar jis vykdys atitinkamus teismo antstolio reikalavimus, ar nevykdys.

Teismas išanalizavęs įrodymų visetą, daro išvadą, kad skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti neteisėtais skundžiamus antstolės S. V. veiksmus, todėl skundas atmestinas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 513 str., 290-292 str., teismas

Nutarė

pareiškėjos N. V. skundą atmesti.

Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Kėdainiai, 2012 m. kovo 29 d.

Šaltinis: eteismai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top