Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimas byloje 2-361-550/2012 dėl baudos skyrimo Neringai Venckienei už teismo sprendimo nevykdymą

Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, sekretoriaujant Audronei Argustienei,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolės S. V. pareiškimą dėl baudos N. V. skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą,

Nustatė

Antstolė S. V. teismui pateiktu pareiškimu prašo N. V. už Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo dalies, įpareigojančios N. V. perduoti D. K. jos motinai L. S., skirti po 1000 litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojos L. S. naudai nuo 2011 m. gruodžio 30 d. Nurodė, kad antstolės S. V. kontorai pateiktas Kėdainių rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-21-550/2011, įpareigojantis atsakovę N. V. perduoti D. K. jos motinai L. S.. Sprendimo dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, įpareigojimo perduoti vaiką bei laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipti vykdyti skubiai, nustatant sprendimo vykdymo tvarką ir terminą: nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, kasdien rengiami L. S. ir D. K. susitikimai, kurių trukmė kaskart ilginama viena valanda, pradedant nuo 2 val. trukmės susitikimu iki bus pasiekta 6 val. trukmė. Ne vėliau kaip keturioliktą dieną D. K. perduodama motinai L. S.. Susitikimus ir vaiko perdavimą organizuoti įpareigoti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaikų teisių apsaugos skyriai. N. V. iki nurodyto termino, t. y. 2011-12-30, aukščiau paminėto teismo sprendimo geria valia neįvykdė (apie tai surašytas aktas). Vadovaujantis CPK 764 str. 1 d., gavus rekomendacijas iš Vaiko teisių apsaugos skyrių, psichologo, Kauno rajono policijos dėl tolimesnio Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo Nr. 2-21-550/2011 vykdymo, išnagrinėjus ir atsižvelgus į minėtų institucijų rekomendacijas bei atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, D. K. perdavimas organizuotas 2012-01-11 neutralioje aplinkoje, atitinkančioje saugumo reikalavimus. Apie perdavimą surašytas antstolės patvarkymas, kuris N. V. įteiktas pasirašytinai 2012-01-10, tačiau šio patvarkymo dėl vaiko perdavimo N. V. neįvykdė (tai patvirtina surašytas aktas). CPK 771 str. 5 dalyje numatyta, jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. N. V. nei Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-21-550/2011, nei antstolės patvarkymų dėl D. K. perdavimo jos motinai L. S. neįvykdė ir nevykdo. Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė antstolei dokumentus, kad N. V. laikotarpiu nuo 2011-12-16 iki 2012-01-04 nevykdė teismo sprendimo, Vaiko teisių apsaugos tarnybos nurodymų dėl vaiko bendravimo tvarkos, vietos ir laiko. Iš pateiktų Vaiko teisių skyrių dokumentų kopijų matyti, kad N. V. ne kartą yra atsisakiusi vežti mergaitę į pasimatymus su motina. 2011-12-28 Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje vykusiame posėdyje N. V. buvo įpareigota kaip globėja besąlygiškai vykdyti nustatytą vaiko bendravimo su motina tvarką, paruošti globotinę susitikimui su mama ir užtikrinti jos pristatymą, įpareigota vykdyti teismo sprendimą dėl D. K. perdavimo motinai, paruošti mergaitę perdavimui ir pristatyti į numatytą vietą, tačiau nei vieno įpareigojimo neįvykdė. Tai, kad N. V. nevykdo nei Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo Nr. 2-21-550/2011, nei antstolės patvarkymų dėl vaiko perdavimo, matyti iš eilės N. V. atliekamų veiksmų: vaiko izoliavimas namuose, apsilankymai gydymo įstaigose dėl galimo mergaitės mokymo namuose, sudaryta sutartis su mokykla dėl mergaitės mokymo namuose iki mokslo metų pabaigos. Vykdomojoje byloje yra pateikta 2012-01-10 išrašo kopija iš ambulatorinės D. K. kortelės, kuriame nurodoma, kad mergaitė šiuo metu yra sveika ir neturi jokių nusiskundimų.

Skolininkė N. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Teismui pateiktuose prieštaravimuose dėl antstolės pareiškimo N. V. nurodė, kad ji gera valia vykdo Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą ir sudaro sąlygas vaiko motinai L. S. kada tik nori susitikti su dukra bei su ja bendrauti. L. S. turi visas realias galimybes mažametę pasiimti su savimi ir išsivežti iš jos gyvenamosios vietos. Kadangi mažametė globotinė nenori gyventi su motina ir atsisako vykti su motina, ji neturi realių galimybių įvykdyti teismo sprendimo, įpareigojančio perduoti vaiką, nes nenaudodama prievartos negali perduoti mažamečio vaiko. Todėl mano, jog antstolė į teismą dėl baudos skyrimo kreipėsi nepagrįstai, ir prašo pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą atmesti.

Išieškotoja L. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Pateiktu teismui 2012-02-19 pranešimu nurodė, kad antstolės prašymą dėl baudos skyrimo N. V. palaiko.

Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

Susipažinus su antstolės pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0114/11/02742 kopija nustatyta, kad 2011-12-21 antstolei S. V. L. S. pateikė vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-21-550/2011 dėl įpareigojimo N. V. perduoti D. K. jos motinai L. S. (I t., b.l. 112, 113-114). Minėtas vykdomasis raštas buvo išduotas Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo pagrindu. Šiuo teismo sprendimu nepilnamečio vaiko D. K., gim. 2004-02-19, gyvenamoji vieta buvo nustatyta kartu su L. S., jos gyvenamojoje vietoje, o atsakovė N. V. buvo įpareigota perduoti D. K. jos motinai L. S.. Teismas nurodė sprendimo dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, įpareigojimo perduoti vaiką ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipti vykdyti skubiai, nustatant sprendimo vykdymo terminą ir tvarką: nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, kasdien rengiami L. S. ir D. K. susitikimai, kurių trukmė kaskart ilginama viena valanda, pradedant nuo 2 val. trukmės susitikimų iki bus pasiekta 6 val. trukmė. Ne vėliau kaip keturioliktą dieną D. K. perduodama motinai L. S.. L. S. ir D. K. susitikimus ir vaiko perdavimą organizuoti įpareigoti Kauno miesto ir Kauno rajono VTAS (I t., b.l. 131-148). Patikrinusi ir nustačiusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2011-12-21 patvarkymu Nr. S-11013599 antstolė S. V. priėmė vykdomąjį dokumentą Nr. 2-21-550/2011 vykdyti (I t., b.l. 111). Kauno m. ir Kauno r. VTAS, vykdydami Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimą, 2011-12-19 nustatė L. S. ir D. K. bendravimo tvarką laikotarpiui nuo 2011-12-20 iki 2011-12-27 ir paprašė globėją N. V. užtikrinti teismo sprendimo vykdymą ir pristatyti D. K. į susitikimų vietą (Chemijos g. 4B, Kaunas) nurodytu laiku (2011-12-19 raštas Nr. 19-2-3908; I t., b.l. 115). Atsižvelgiant į L. S. pateiktą prašymą, 2011-12-19 rašte Nr. 19-2-3908 nustatyta bendravimo tvarka 2011-12-22 buvo pakeista, pakeičiant susitikimų laiką ir vietą (numatyta susitikimų vieta – D. K. gyvenamoji vieta) (2011-12-22 raštas Nr. 9-2-3964; I t., b.l. 110). 2011-12-23 patvarkymu Nr. S-11013781 antstolė įpareigojo N. V. laikytis (vykdyti) Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendime Nr. 2-21-550/2011 nurodytos rengiamų susitikimų tvarkos ir Kauno m. sav. admin. ir Kauno r. sav. admin. VTAS 2011-12-22 sudaryto motinos ir vaiko bendravimo grafiko (I t., b.l. 109). Už vaiko perdavimo motinai L. S. organizavimą atsakingi Kauno m. ir Kauno r. VTAS nustatė, kad vaiko perdavimas vyks 2011-12-30, 12 val., ( – ) vidurinėje mokykloje, apie tai antstolė buvo informuota 2011-12-27 raštu Nr. 19-2-3994 (I t., b.l. 107). 2011-12-27 patvarkymu antstolė įpareigojo N. V. vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimą ir 2011-12-30, 12.00 val., ( – ) vidurinėje mokykloje perduoti D. K. jos motinai L. S.. Šis patvarkymas N. V. buvo įteiktas pasirašytinai 2011-12-28 (I t., b.l. 105-106). 2011-12-28 Kauno m. ir Kauno r. VTAS nustatė D. K. bendravimo su motina tvarką 2011 m. gruodžio 28 ir 29 dienomis, numatyta susitikimų vieta – ( – ) vidurinė mokykla, N. V. įpareigota užtikrinti teismo sprendimo vykdymą ir parengti D. K. susitikimams su motina, užtikrinti mergaitės pristatymą į numatytą bendravimo vietą (2011-12-28 raštas Nr. 19-2-3995; I t., b.l. 104). 2011-12-30 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akte Nr. B-11003894 antstolė konstatavo, jog

N. V. Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-21-550/2011 dalies dėl įpareigojimo perduoti D. K. jos motinai L. S. gera valia iki nurodytos datos (2011-12-30) neįvykdė: 2011-12-30, 11.50 val., ( – ) vidurinėje mokykloje, dalyvaujant Kauno r. sav. admin. VTAS vyr. specialistei E. T., Kauno m. sav. admin. VTAS vyr. specialistei G. D., VšĮ „( – )“ psichologei R. P., Kauno vaikų globos namų „( – )“ psichologei I. Č., L. S., Kauno apskrities VPK Kauno r. PK atstovams, antstolės padėjėjai O. K., nustatyta, kad N. V. neperdavė D. K. jos motinai L. S.. Apie 12.05 val. keletą kartų pabandžius susisiekti su N. V., niekas neatsiliepė. 12.30 val. nesulaukę atvykstančios globėjos su vaiku aukščiau išvardinti asmenys išsiskirstė (I t., b.l. 97). Kauno apskrities VPK Kauno r. PK 2012-01-02 rašte Nr. 20-65-S-15 antstolei rekomendavo pagal galimybes viešai neskelbti vaiko perdavimo datos ir laiko, tikslu išvengti masinių neramumų, pavojaus vaiko bei antstolio sveikatai ar gyvybei, taip pat rekomendavo vaiko perdavimą vykdyti ne jo dabartinėje gyvenamojoje vietoje, o pvz. mokykloje pamokų metu ar iškart po jų, arba kitoje vietoje, į kurią galėtų atvykti vaiko mama ir perdavimas įvyktų betarpiškai (I t., b.l. 88). Kauno m. ir Kauno r. VTAS 2012-01-05 raštu Nr. 19-2-49/S-33 siūlė antstolei kreiptis į teismą dėl tolimesnio Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo vykdymo išaiškinimo (I t., b.l. 84-85). 2012-01-05 patvarkymais antstolė, vadovaudamasi CPK 585 str., 613 str., 764 str. 1 d., įpareigojo VšĮ „Šeimos santykių institutas“ ir Kauno m. sav. admin. bei Kauno r. sav. admin. VTAS pateikti rekomendacijas dėl tolimesnio teismo sprendimo, įpareigojančio N. V. perduoti D. K. jos motinai L. S., vykdymo (I t., b.l. 80, 81). VšĮ „Šeimos santykių institutas“ 2012-01-06 rašte Nr. 12-02 nurodė, kad D. K. susitikimai su mama L. S. buvo skirti psichologiškai lengvesniam mergaitės perdavimui mamai. Susitikimų metu stebėta, kad mergaitės globėja ir jos gyvenamoji aplinka nesistengė tinkamai parengti vaiką perdavimui mamai. Remiantis susitikimų duomenimis, D. K. yra psichologiškai neparengta perdavimui su mama ir bus psichologiškai traumuojama abiem atvejais: tiek perdavus mergaitę mamai, kai ji yra nepasirengusi, tiek mergaitei liekant su globėja ir tik epizodiškai matantis su mama. Rekomenduota, kad globėja tinkamai psichologiškai parengtų mergaitę perdavimui ir perdavimas vyktų neutralioje aplinkoje, dalyvaujant kuo mažiau pašalinių žmonių (I t., b.l. 79). 2012-01-06 Kauno m. sav. admin. ir Kauno r. sav. admin. VTAS pateikė antstolei rekomendacijas dėl teismo sprendimo dėl vaiko perdavimo vykdymo (2012-01-06 raštas Nr. 19-2-65/S-46, I t., b.l. 76-77). 2012-01-10 patvarkymu Nr. S-11014689, vadovaudamasi CPK 764 str. 1 d. ir išnagrinėjusi Vaiko teisių apsaugos skyrių, psichologo, Kauno rajono policijos rekomendacijas, atsižvelgusi į susiklosčiusią situaciją, antstolė nusprendė D. K. perdavimą organizuoti neutralioje aplinkoje, atitinkančioje saugumo reikalavimus, ir įpareigojo N. V. vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimą ir 2012-01-11, 14.00 val., atvykti kartu su D. K. į Kauno AVPK patalpas, adresu Chemijos pr. 4B, Kaune, ir perduoti D. K. jos motinai L. S. (I t., b.l. 67). Patvarkymas L. S. ir N. V. buvo įteiktas pasirašytinai 2012-01-10 (I t., b.l. 66). Kaip matyti iš antstolės 2012-01-11 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto, N. V. 2012-01-10 patvarkymo dėl vaiko perdavimo neįvykdė: 2012-01-11, 14.00 val., Kauno AVPK patalpose, adresu Chemijos pr. 4B, Kaune, dalyvaujant Kauno r. sav. admin. VTAS vyr. specialistei E. T., Kauno m. sav. admin. VTAS vyr. specialistei G. D., psichologei, L. S., antstolės padėjėjai N. M., nustatyta, kad N. V. neperdavė D. K. jos motinai L. S.. 14.20 val., nesulaukę atvykstančios globėjos su vaiku, aukščiau išvardinti asmenys išsiskirstė (I t., b.l. 65). 2012-01-12 pranešimu N. V. informavo antstolę, jog gera valia vykdo Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, tačiau mažametė jos globotinė susitikti ir gyventi su motina L. S. nenori, atsisako vykti ir susitikti su ja. Dėl nurodytų priežasčių ji neturėjo galimybės įvykdyti 2012-01-10 patvarkymo dėl teismo sprendimo, įpareigojančio perduoti vaiką, vykdymo, t. y. negalėjo nenaudojant prievartos 2012-01-11 14 val. atvežti mažamečio vaiko į policiją. Pažymėjo, jog naudoti prievartos prieš vaiką neturi jokios teisės, priešingai – prievartos naudojimas vaiko atžvilgiu užtraukia baudžiamąją atsakomybę (b.l. 52).

Teismas pažymi, kad sprendimo, kaip baigiamojo procesinio dokumento priėmimas byloje ne visais atvejais reiškia civilinio proceso pabaigą, todėl tam, kad būtų realiai apgintos sprendime nustatytos byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir teisėti interesai, būtina sprendimą įvykdyti. Savanoriškas teismo sprendimo įvykdymas geriausiai atitinka byloje dalyvaujančių asmenų interesus, tačiau tuo atveju, kai įpareigota šalis savanoriškai teismo sprendimo nevykdo, jis vykdomas priverstinai. Priverstinio teismo sprendimo vykdymo tvarka reglamentuojama Civilinio proceso kodekso VI dalyje. Pagal šios Civilinio proceso kodekso dalies normas teismo procesinius sprendimus pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo antstolis. Ar teismo sprendimas yra priverstinai vykdytinas, sprendžiama pagal teismo sprendime taikytą teisės gynimo būdą. Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos Civilinio proceso kodekso 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, antstolis surašo aktą ir perduoda jį antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kas skolininkas sprendimo neįvykdė, gali skirti jam iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad skubiai vykdytina Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo dalis, įpareigojanti N. V. perduoti D. K. jos motinai L. S., nebuvo įvykdyta nei teismo sprendime nustatytu terminu (ne vėliau kaip keturioliktą dieną nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, t.y. 2011-12-30) Kauno m. ir Kauno r. VTAS nustatyta tvarka, nei antstolės 2012-01-10 patvarkymu Nr. S-11014689 nustatytu laiku ir tvarka, vaikas motinai L. S. neperduotas. Ši teismo sprendimo dalis yra nepanaikinta, nepakeista, jos vykdymas nėra sustabdytas, todėl skubiai vykdyti nukreipta sprendimo dalis privalo būti vykdoma. Vykdytina teismo sprendimo dalis, kuria N. V. yra įpareigota perduoti mergaitę jos motinai L. S., yra neturtinio pobūdžio bei privaloma skolininkei N. V. ir gali būti įgyvendinama tik aktyviais skolininkės veiksmais. Kaip nustatyta iš byloje esančių duomenų, vaiko perdavimą organizuoti įpareigoti Kauno m. ir Kauno r. VTAS nustatė, kad vaiko perdavimas vyks 2011-12-30, 12 val. Jonučių vidurinėje mokykloje. 2011-12-28 vykusio pasitarimo metu, kuriame dalyvavo N. V., pastaroji buvo įpareigota vykdyti teismo sprendimą dėl mergaitės perdavimo motinai, paruošti mergaitę perdavimui ir pristatyti į numatytą vietą (2011-12-28 pasitarimo protokolas Nr. 19-10-3417; II t., b.l. 97-122), tačiau N. V. vaiko į numatytą perdavimo vietą nustatytu laiku neatvežė, į antstolės skambučius neatsiliepė, ką patvirtina byloje esantis 2011-12-30 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. B-11003894 (I t. b.l. 97), 2011-12-30 Kauno r. VTAS Pakartotinio šeimos aplankymo aktas (II t., b.l. 147), Kauno m. VTAS vyriausiosios spec.

G. D. tarnybinis pranešimas (II t., b.l. 184). Taigi N. V. neatliko tų aktyvių veiksmų, kuriuos ji privalėjo atlikti vykdydama teismo sprendimą, t.y. nepristatė vaiko į numatytą perdavimo vietą nustatytu laiku. Kartu pažymėtina tai, kad tinkamas teismo sprendimo dėl vaiko perdavimo vykdymas suponuoja pareigą ne tik fiziškai perduoti vaiką, bet ir paruošti vaiką perdavimui ir ši pareiga tenka kartu su vaiku gyvenančiam asmeniui, teismo sprendimu įpareigotam perduoti vaiką kitam asmeniui. N. V. buvo paskirta D. K. globėja, vaikui nustačius laikinąją globą, todėl N. V. tenkanti nurodyta pareiga tiesiogiai išplaukia iš CK 3.253 straipsnio, nustatančio, kad vaiko laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Todėl 2011-12-16 sprendimu teismui konstatavus, jog pagrindai D. K. laikinajai globai yra išnykę, ir nusprendus vaiką grąžinti jo motinai L. S., N. V. kaip vaiko globėja privalėjo paruošti vaiką perdavimui motinai L. S.. Apie tai, kad kiekvienam svarbesniam vaiko gyvenimo pokyčiui būtinas psichologinis pasirengimas ir jį turi atlikti tie artimi žmonės, su kuriais vaikas gyvena, pažymėjo ir psichologai (VšĮ „Šeimos santykių institutas“ 2012-01-06 raštas; I t., b.l. 79). Nagrinėjamu atveju šios pareigos tinkamas vykdymas yra itin reikšmingas įvertus D. K. amžių, nes tokio amžiaus vaikas yra įtakojama kartu su juo gyvenančių asmenų ir savo savarankiškos nuomonės dar negali suformuluoti. Tai, jog D. K. dar nesugeba suformuoti savarankiškos nuomonės dėl savo gyvenamosios vietos nustatymo, jos nuomonę ir norus tiesiogiai ar netiesiogiai formuoja asmenys, su kurias ji gyvena, yra konstatuota ir Teismo psichologijos ekspertizės akte (I t., b.l. 120-130). Tuo tarpu kaip nustatyta iš teismui pateiktų duomenų,

N. V. šios pareigos nevykdė ir vaiko perdavimui neparengė, ką patvirtina jau minėtas VšĮ „Šeimos santykių institutas“ raštas, kuriame pažymėta, jog mergaitės globėja (N. V.) ir jos gyvenamoji aplinka nesistengė tinkamai parengti vaiką perdavimui mamai. Tai, jog N. V. nevykdė pareigos parengti vaiką perdavimui, patvirtina ir VšĮ „Šeimos santykių institutas“ psichologės R. P. 2011-12-19 pranešime (II t., b.l. 39), VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“ 2011-12-23 rašte Nr. SD-262 (II t., b.l. 76) nurodyta informacija, jog N. V. neskatino mergaitės susitikti su mama, nors šie susitikimai teismo sprendimu buvo numatyti, siekiant psichologiškai paruošti vaiką perdavimui motinai L. S..

Išdėstyto pagrindu teismas laiko, jog esant nustatytam teismo sprendimo dėl vaiko perdavimo neįvykdymo faktui, yra teisinis ir faktinis pagrindas tenkinti antstolės pareiškimą ir skirti

N. V. baudą išieškotojos L. S. naudai (CPK 771 str. 5 d.).

Antstolė pateiktu pareiškimu prašo skirti N. V. maksimalaus įstatyme nustatyto dydžio baudą, t.y. po 1000 Lt už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną. Teismas pripažįsta faktą, jog N. V., suvokdama teismo sprendimo nevykdymo pasekmes, piktybiškai vengia vykdyti teismo sprendimą ir tokiu būdu grubiai pažeidžia kitų proceso dalyvių teises bei delsdama vykdyti sprendimą, sąmoningai apsunkiną jo įvykdymą. Nustatant baudos dydį teismas atkreipia dėmesį į skirtinos baudos tikslą, kuris yra susijęs netik su siekiu finansiškai nubausti asmenį už teismo sprendimo nevykdymą, bet ir su proceso šalies skatinimu tinkamai ir savalaikiai įvykdyti teismo sprendimą, todėl teismas laikosi nuostatos, jog maksimalios baudos skyrimas fiziniam asmeniui neatitiktu baudos skyrimo tikslų ir paskirties, ko pekmėje skirtinos baudos dydis mažintinas iki 200 Lt už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną.

Išaiškintina, jog paskirta N. V. bauda yra skaičiuotina nuo sekančios dienos po paskutinės teismo sprendime nurodytos datos (dienos) kuomet turėjo būti įvykdyta sprendimo dalis dėl vaiko perdavimo, tai yra nuo 2011-12-31 ir skaičiuotina iki teismo sprendimo įvykdymo.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

pareiškimą tenkinti iš dalies.

Skolininkei N. V., a.k. ( – ), už Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo dalies, įpareigojančios N. V. perduoti D. K. jos motinai L. S., nevykdymą paskirti baudą – po du šimtus (200) litų už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimo dieną nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki teismo sprendimo įvykdymo išieškotojos L. S., a.k. ( – ), naudai.

Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per šią nutartį priėmusį Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Kėdainiai, 2012 m. kovo 29 d.

Šaltinis: eteismai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top