Konferencijoje susirūpinimas dėl prarandamo Lietuvos suvereniteto ir raginimas piliečiams telktis taikiam nacionaliniam pasipriešinimui

Gruodžio 14 dieną Seime, Konstitucijos salėje vyko konferencija “ŽMOGAUS TEISĖS ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOJE-TEISĖTI PILIEČIŲ LŪKESČIAI IR JŲ REALIZAVIMAS“.

Konferencijoje nuskambėjo susirūpinimas dėl karinės pagalbos Ukrainai ir dėl Europos Parlamento priimtų 267 Europos sąjungos sutarčių pakeitimų.

Lietuvos valstybė jau yra perdavusi viršnacionalinėms institucijoms teisę priimti sprendimus svarbiausiais valstybės ir tautos gyvenimo klausimais (finansai, užsienio politika ir kt.), tačiau dabar ES centrinėms institucijoms turės perduoti papildomus įgaliojimus priimti sprendimus dėl socialinės ir sveikatos apsaugos politikos, pramonės plėtros, milijonų migrantų perkėlimo į Sąjungos šalis ir kt.

Ketinama panaikinti nacionalinių valstybių veto teisę Europos vadovų Taryboje. Tačiau ją panaikinus, kiekviena valstybė narė iš esmės nustos buvusi valstybe ir taps administraciniu vienetu. O tai reiškia, kad Lietuvos valstybės suverenumas bus prarastas visiems laikams ir kelio atgal nebebus.

Neatsitiktinai Seime Euro Parlamento balsavimo išvakarėse buvo įregistruotas nutarimas dėl Seimui atskaitingų ekspertinių-patariamųjų institucijų sistemos „pertvarkos koncepcijos“, kurioje siūloma panaikinti Lietuvos švietimo tarybą, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (VLKK) ir Valstybinę kultūros paveldo komisiją (VKPK) Etninės kultūros globos tarybą (EKGT), Nacionalinę sveikatos tarybą (NST) ir Nacionalinę šeimos tarybą (NŠT), sujungiant jas į vieną naują steiginį – „Nacionalinę gerovės agentūrą“. Koncepcijoje siūlomos įgyvendinti ,,pertvarkos“, iš tikrųjų yra baigiamieji žingsniai naikinant savarankiškumo  bei valstybės lietuviškos tapatybės atraminius stulpus.

Šį kontekstą papildo valstybės ekonominio savarankiškumo nykimą liudijantys ir  tautos ūkiui darantys valdžios sprendimai ir veiksmai. Masiškai pastaruoju metu pagausėję žmonių skundai dėl masiškai kertamų ir naikinamų miškų, dėl privatizuojamo valstybės energetikos sektoriaus (elektros ir šilumos tinklų) ir kt. patvirtina, jog Lietuva galutinai virsta transnacionalinių korporacijų ir su jomis bendrininkaujančio vietos verslo grupuočių beatodairiškais eksploatuojama ir išnaudojama neokolonijine teritorija.

Konferencijos  dalyviai reikalauja Seimo ir Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius  įmanomais būdais ir priemonėmis priešintis spaudimui dėl Lietuvos valstybės veto teisės panaikinimo. O bet koks pritarimas ES viršūnių siekiams panaikinti Lietuvos suvereniteto likučius ir patį šalies valstybingumą bus laikomi Lietuvos Tėvynės išdavyste.

Visas rezoliucijos tekstas ir konferencijos vaizdo įrašas žemiau:

KONFERENCIJOS ,,ŽMOGAUS TEISĖS ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOJE-TEISĖTI PILIEČIŲ LŪKESČIAI IR JŲ REALIZAVIMAS“
REZOLIUCIJA

2023 m. gruodžio 14 d.
Vilnius

Lapkričio mėnesį Europos Parlamente (EP) buvo balsuojama dėl EP Konstitucinio komiteto siūlomų Europos sąjungos (ES) sutarčių pakeitimų. Šio komiteto siūlomi 267 pakeitimai reiškia, kad be visų sprendimų, kuriuos Lietuvos valstybės jau yra perdavusi viršnacionalinėms institucijoms (finansai, užsienio politika ir kt.), ES centrinėms institucijoms turės perduoti papildomus įgaliojimus priimti sprendimus už nacionalines valstybes dėl socialinės ir sveikatos apsaugos politikos, pramonės plėtros, milijonų migrantų perkėlimo į Sąjungos šalis,

Jau dabar ignoruojanti galiojančias sutartis dėl ES ir ją sudarančių valstybių kompetencijos atribojimo ir vienašališkai siaurinanti bei uzurpuojanti suverenias nacionalinių valstybių galias Briuselio biurokratija kėsinasi į tautų savastį ir savitumą. Siekiama sukurti prarandančių ir užmirštančių savo kultūrines bei istorines šaknis, ištautintų ir išvalstybintų ,,naujųjų europiečių“ liaudį.

Įgyvendinant ES supercentralizavimo projektą, vykdoma nacionalinių valstybių ideologinio unifikavimo politika dar labiau sugriežtėtų pakeitus dabar galiojančias sutartis. Daugelį metų, pasitelkiant įvairius teisinio ir ekonominio spaudimo bei šantažo svertus, senos ir garbingos Europos tautos yra šiurkščiai verčiamos atsisakyti per amžius susiklosčiusių ir jų tapatumą apibrėžiančių moralinių nuostatų, kultūrinių tradicijų, laiko patikrintų gyvenimo sampratų ir jas įkūnijančių socialinių institucijų.

Pakeitus ES sutartis šios brutalios, bet formaliai neįteisintos ir todėl neteisėtos spaudimo priemonės bus pakeistos formaliomis Briuselio direktyvomis primetama ir reikalaujama išpažinti oficialia ES libertarine-leftistine ideologiją. Šios neototalitarinės ideologijos kontūrai yra pakankamai išryškėję ir visai aiškūs – tai ekonominio neoliberalizmo ir multikultūrinio-genderistinio neomarksizmo ideologijų samplaika. ES sutarčių pakeitimai lems, kad Lietuvos valstybė nebegalės savarankiškai priimti sprendimų nei dėl lietuvių kalbos valstybinio statuso garantijų, nei dėl šalies šeimos politikos, nei dėl šalies demografinės padėties būklės gerinimo, nes švietimo, šeimos, sveikatos pasaugos politika bus reguliuojama centralizuotai. Analogiškai Lietuvos demografijos problema bus sprendžiama be šalies piliečių sutikimo, mūsų teritoriją apgyvendinant priverstinai čia siunčiamais migrantais.

Neatsitiktinai lapkričio 20 d. Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, net nelaukdama EP balsavimo rezultatų, Seime įregistravo nutarimą dėl Seimui atskaitingų ekspertinių-patariamųjų institucijų sistemos „pertvarkos koncepcijos“ patvirtinimo. Minėta koncepcija siūloma panaikinti Lietuvos švietimo tarybą, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (VLKK) ir Valstybinę kultūros paveldo komisiją (VKPK) Etninės kultūros globos tarybą (EKGT), Nacionalinę sveikatos tarybą (NST) ir Nacionalinę šeimos tarybą (NŠT), sujungiant jas į vieną naują steiginį, ketinamą pavadinti „Nacionaline gerovės agentūra“. Tokiu būdu šios nusikalstamos grupuotės (nuteistos Liberalų sąjūdžio partijos) atstovės V. Čmilytės-Nielsen Seime inicijuojama tariama ekspertinių-patariamųjų institucijų sistemos pertvarka iš esmės naikina konstitucinę lietuvių kalbos, šeimos, kultūros paminklų ir vertybių valstybinę apsaugą (Konstitucijos14, 38, 41, 42 ir kiti straipsniai). Vertinant šiuos užmojus platesniame politiniame ir istoriniame kontekste, yra akivaizdu, kad nuosekliai ir metodiškai naikinami visi svarbiausi nepriklausomą Lietuvos valstybę atkūrusio Sąjūdžio laimėjimai. Koncepcijoje siūlomos įgyvendinti ,,pertvarkos“ yra šalyje vykstančios antisąjūdinės kontrrevoliucijos ir hibridinės Lietuvos reokupacijos baigiamieji žingsniai naikinant visus lietuviškumo ir valstybės lietuviškos tapatybės atraminius stulpus.

Šį kontekstą papildo valstybės ekonominio savarankiškumo nykimą liudijantys ir pragaištingą neoliberalizmo ideologijos poveikį tautos ūkiui darantys valdžios sprendimai ir veiksmai. Masiškai pastaruoju metu pagausėję žmonių skundai dėl masiškai kertamų ir naikinamų miškų, dėl privatizuojamo valstybės energetikos sektoriaus (elektros ir šilumos tinklų) ir kt. patvirtina, jog Lietuva galutinai virsta transnacionalinių korporacijų ir su jomis bendrininkaujančio kompradorinio vietos verslo grupuočių beatodairiškais eksploatuojama ir išnaudojama neokolonijine teritorija. Jau dabar sprendimai svarbiausiais valstybės klausimais nebegali būti priimami savarankiškai –- juos leidžia arba neleidžia priimti viršnacionalinės institucijos. Tai reiškia, kad Lietuvos valstybė de facto nebeteko savarankiškumo ir galutinai praranda savo suverenitetą. Pakeitus ES sutartis, šitoks faktinis Lietuvos statusas bus įtvirtintas jau juridiškai.

Konferencijos ,,Žmogaus teisės šiuolaikinėje Lietuvoje-teisėti piliečių lūkesčiai ir jų realizavimas“ dalyviai pareiškia:

– Lietuvą įmanoma išgelbėti tik norinčių išsaugoti ir turėti Tėvynę bei savo valstybę geros valios žmonių sutelktomis pastangomis. Todėl kviečiame politinių partijų, nepartinių judėjimų narius, teisininkus, prokurorus ir teisėjus, žurnalistus, mokslo, švietimo, meno ir kultūros darbuotojus bei visą šalies inteligentiją ir visus, kuriems rūpi savarankiškos Lietuvos likimas, telktis taikiam, bet ryžtingam nacionaliniam pasipriešinimui prieš galutinį Lietuvos valstybės suvereniteto panaikinimą, kurį mums ruošia valdžioje esantys nusikalstamų organizacijų atstovai.

– Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius reikalaujame įmanomais būdais ir priemonėmis priešintis spaudimui dėl Lietuvos valstybės veto teisės panaikinimo Europos Vadovų Taryboje. Bet koks pritarimas ES viršūnių siekiams panaikinti Lietuvos suvereniteto likučius ir patį šalies valstybingumą bus laikomi Lietuvos Tėvynės išdavyste, nes niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką (Konstitucijos 3 straipsnis).

Konferencijos ,,Žmogaus teisės šiuolaikinėje Lietuvoje-teisėti piliečių lūkesčiai ir jų realizavimas“ dalyviai.

Taip pat konferencijos dalyviai pritarė tarptautinių žmogaus teisių organizacijų raginimui apginkluoti Ukrainą. Šia tema priimta rezoliucija, kuri skelbiama žemiau:

KONFERENCIJOS ,,ŽMOGAUS TEISĖS ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOJE-TEISĖTI PILIEČIŲ LŪKESČIAI IR JŲ REALIZAVIMAS“
REZOLIUCIJA ARBA ATVIRAS LAIŠKAS LAISVŲ IR DEMOKRATINIŲ VALSTYBIŲ VYRIAUSYBĖMS IR PILIETINĖMS VISUOMENĖMS

(skirta Žmogaus teisių dienai)
2023 m. gruodžio 14 d.
Lietuvos Respublikos Seimas,
Vilnius

Ekscelencijos ir bendrapiliečiai,

Esame nepriklausomi pilietinės visuomenės žmogaus teisių gynėjai, kai kurie iš jų ilgą laiką darbuojasi posovietinėse valstybėse.

Kreipiamės į jus prašydami karinės pagalbos Ukrainos vyriausybei, kad Rusijos Federacija neužkariautų dalies Ukrainos arba visos šalies.
Jei kuri nors Ukrainos dalis arba visa Ukraina atiteks Rusijos valdžiai, piliečiai praras pagrindines teises ir laisves. Tose Ukrainos dalyse, kurias šiuo metu yra okupavusi Rusija, nuo 2014 metų žmonės nebėra laisvi: jie negali naudotis religinėmis ir politinėmis laisvėmis. Kaip ir dabartiniai Rusijos piliečiai, jie gyvena netikroje demokratijoje,  iš esmės fašistinėje valstybėje, kurioje teisinė valstybė neegzistuoja.

Visiškai moraliai nepriimtina ir tai prieštarauja Jungtinių Tautų chartijai leisti, kad ši agresija tęstųsi.

Tai būtų gėdinga, trumparegiška kapituliacija, atskleidžianti abejingumą Europos kaimynės žmonėms ir kelianti pavojų žmogaus teisėms bei saugumui visoje Europoje. Tai patvirtintų istorijos pamokų neišmanymą, kad nuolaidžiavimas tironams neišvengiamai veda į katastrofą, neišmanymą.

Rusijos okupuotos Ukrainos gyventojai negali mėgautis savo nacionaline kultūra, kurią jie puoselėja, kurią iš jų periodiškai atimdavo imperinė Rusija ir nacistinė Vokietija.

Jei Ukraina atiteks Rusijai arba taps dar vieno “įšaldyto konflikto” auka, Ukrainos kaimynai taikos nesulauks.

Atlaikydama labai galingos totalitarinės šalies puolimą, Ukraina apsaugo ne tik save, bet ir Vakarų, bet kuriuo atveju – ir Vidurio Europos šalis. Juk agresoriaus pergalės (neduok Dieve) atveju Europos šalims iškiltų pavojus tapti kitais puolimo taikiniais. Kaip žinome iš istorijos, invazinių ketinimų turinčios valstybės visada tęs savo agresyvius veiksmus tol, kol jie bus sustabdyti.

Todėl Europos šalių pagalba Ukrainai yra būtina jų pačių apsaugai nuo galimo agresoriaus. Be to, jei Rusijos agresija pavyks, agresoriai ir revanšistai visame pasaulyje į tai atkreips dėmesį. Po to kils daugiau agresijos karų.

Dabar, po ilgų dviprasmiškumo metų, laisvos ir demokratinės tautos turėtų vienareikšmiškai palaikyti Ukrainą. Ukrainai desperatiškai reikia ginklų ir šaudmenų, kuriais ji galėtų kovoti nacionalinio išlikimo kare, kare, kuriame žūsta Ukrainos kariai ir civiliai tam, kad visi europiečiai galėtų gyventi taikoje.

Su pagarba prašome visas vyriausybes, kurios vertina žmogaus teises ir laisves, apginkluoti Ukrainą.

Konferencijos dalyviai

4.5 8 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
73 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
73
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top