Kreipimasis dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių

Pro Patria

Gerbiami skaitytojai,

Kaip visi žinome, netrukus Vilniuje įvyks dar vienos LGBT judėjimo ir jo užsienio rėmėjų organizuojamos Baltic Pride eitynės. Jomis siekiama Lietuvoje propaguoti neokomunistinę genderizmo ideologiją pateikiant tai kaip kovą už vis naujas „žmogaus teises“.

Šiomis aplinkybėmis Vilniaus forumas ėmėsi iniciatyvos parengti viešą Kreipimąsi į šalies visuomenę ir valdžią. Juo siekiama atskleisti genderistinės ideologijos istorines bei idėjines ištakas, jos neototalitarinę prigimtį ir praktinius jos prievartinio diegimo padarinius. Ši ideologija brukama Lietuvos visuomenei prieš daugumos šalies piliečių valią ir pasitelkus įvairias ideologinės propagandos priemones. Lietuvos valdžia pataikauja iš užsienio remiamiems šios ideologijos skleidėjams ir kuria šiltnamio sąlygas jų veiklai.

Šiame kontekste Vilniaus forumo inicijuotas ir piliečių asmeninio apsisprendimo pagrindu paremtas Kreipimasis yra demokratiškas ir civilizuotas būdas išreikšti visuomenės daugumos požiūrį į jai agresyviai primetamą ir nepriimtiną ideologiją bei priminti Lietuvos valdžiai jos pareigą ginti gyvybinius Tautos ir valstybės interesus.

Kreipimosi tekste pateikiamos nuorodos į straipsnius, atskleidžiančius platesnį istorinį bei politinį genderizmo ideologijos plėtros Vakarų pasaulyje, bolševikinės kilmės bei jos poveikio kasdieniam užvaldomų šalių piliečių gyvenimui pobūdį ir mastą.

Nutarę pasirašyti Kreipimąsi, galite tai padaryti atsiųsdami savo vardą ir pavardę elektroniniu paštu info@pilieciai.lt.

* * *

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos piliečius ir šalies valdžią

Dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių

Birželio 18 d. Vilniuje organizuojamos eitynės Baltic Pride 2016 yra dar vienas žingsnis siekiant primesti Lietuvai antihumanišką, žmogaus prigimtį paneigiančią genderizmo ideologiją. Ji teigia, jog žmogus pats renkasi savo lyties tapatumą, nepriklausomai nuo biologinės lyties, o visos seksualinės elgsenos yra lygiavertės vyro ir moters ryšiu grindžiamai šeimai. Šia sveikam protui ir mokslo žinioms prieštaraujančia ideologija yra grindžiamas Vakarų šalyse šiuo metu vykdomas antropologinės ir socialinės inžinerijos, t. y. naujo žmogaus ir naujos visuomenės kūrimo, eksperimentas. Jis yra XX a. totalitarinių režimų – sovietinio komunizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo – nesėkmingai mėgintų įgyvendinti projektų sukurti „naują ateities žmogų“ – tęsinys. Pagrindinis šio projekto tikslas yra paneigti natūralią žmogaus prigimtį ir pakeisti ją „laisvai susikuriamos“ arba „socialiai konstruojamos“ prigimties vaizdiniu. Artėjančios eitynės yra mėginimas vėl perkelti šią subtilią mąstymo prievartą į Lietuvą.

Genderizmo ideologija visuomenei brukama pasitelkus atvirą ir įžūlų propagandinį melą. LGTB judėjimo reikalavimai yra pateikiami kaip kova už „naujas“ ir „pažangias“ idėjas, o tikrasis jų turinys dangstomas vadinamųjų „europinių vertybių“ gynimo lozungais. Naudodamiesi tuo, kad nuo visuomenės tebėra nuslėpti ir daugeliui nežinomi svarbūs sovietinio režimo istorijos aspektai, genderistinės ideologijos diegėjai ciniškai vaizduoja prigimtinės vyro ir moters šeimos šalininkus kaip sovietinėje praeityje mentaliai įstrigusius komunistinio totalitarizmo gerbėjus. Šitaip trinant istorinę atmintį stengiamasi nuo ideologiškai indoktrinuojamos visuomenės nuslėpti faktą, kad pati genderizmo ideologija yra tik atnaujinta ir sumoderninta marksistinio komunizmo versija.

Genderizmo ideologija kilo tiesiogiai iš XIX a. marksistinio komunizmo, kuris išsikėlė tikslą iš pamatų sugriauti „senąją visuomenę“ ir „buržuazinę atgyveną“ – šeimą. Šis tikslas praktiškai buvo įgyvendintas Lenino vadovaujamoje bolševikinėje Rusijoje. 1918–1922 metais ji tapo pirmąja pasaulio šalimi, kurioje valstybės lygmeniu buvo įvykdytas komunistinis „seksualinės revoliucijos“ eksperimentas (mokslinis šaltinis anglų kalba). Jo metu bolševikinė Rusijos valdžia įgyvendino tuos pačius tikslus ir reikalavimus, kuriuos šiandien Vakarų šalyse kelia LGTB aktyvistai ir jų „pažangos“ rėmėjai. Šis eksperimentas buvo nutrauktas tik XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje. Tai padaryta visai ne todėl, kad buvo iš principo atsisakyta marksistinės „seksualinės revoliucijos“ idėjos ir išsižadėta tikslo sunaikinti prigimtinę šeimą. Tai buvo priverstinis Sovietų Sąjungos komunistinės vadovybės žingsnis, kurį diktavo spėję išryškėti katastrofiški moraliniai ir socialiniai vykdyto eksperimento padariniai sovietinei visuomenei – milžiniškas venerinių ligų paplitimas, paauglių nėštumai, tūkstančiai savo tėvų niekada nepažinusių vaikų, visiškas socialinių ryšių trūkinėjimas. Visa tai plačiai aprašyta internete lietuviškai prieinamame tekste „Seksualinė revoliucija bolševikinėje Rusijoje“.

Tačiau Sovietų Rusija buvo ne vienintelis „seksualinės revoliucijos“ poligonas. Vakarų šalyse populiarias komunistines idėjas skleidė gausios ir galingos komunistų bei socialistų partijos bei joms prijaučiantys „pažangiųjų jėgų“ sluoksniai. XX a. septintajame dešimtmetyje Vakarų šalyse taip pat prasidėjo ir iki šiol tęsiasi komunistinėmis idėjomis grindžiama „seksualinė revoliucija“, kurios daugelis lyderių ir dalyvių šiandien užima aukštas ir įtakingas pareigas ES vadovaujančiose institucijose. Būtent todėl gilinama ES integracija neišvengiamai tapo ir „seksualinės revoliucijos“ eksportu į naująsias Sąjungos nares Vidurio ir Rytų Europoje. Vakaruose išsaugotos ir genderizmo ideologijos pavidalu atgaivintos, nors moraliai bei politiškai bankrutavusios marksistinio-lenininio komunizmo idėjos vėl brukamos iš komunistinės priespaudos išsilaisvinusioms tautoms.

Diegiant genderizmo ideologiją Lietuvoje nesidrovima ne tik falsifikuoti sovietinio laikotarpio istoriją skleidžiant melą, kad komunistai „draudė seksą“. Ciniškai manipuliuojama „Putino korta“ – nesutinkantieji su vykdomu visuomenės ideologiniu indokrinavimu paskelbiami šio Rusijos autokratinio vadovo šalininkais. Tradicinės vertybės visose šalyse yra rimta kliūtis, trukdanti LGTB judėjimui įgyvendinti „revoliucinio“ visuomenės pertvarkymo planus. Todėl šias vertybes visur siekiama diskredituoti propagandiškai vaizduojant Rusijos prezidentą kaip šių vertybių gynėją. Iš tikrųjų būtent „europinių vertybių“ skleidėjais besiskelbiantys Baltic Pride eitynių organizatoriai ir dalyviai stumia Lietuvą į abortais, skyrybomis ir paleistuvyste garsėjančios V. Putino Rusijos glėbį. Atvirai tyčiodamiesi iš daugumai šalies piliečių priimtinų moralinių nuostatų bei sveiko proto ir žemindami Tautą jie gausina šio tradicinių vertybių gynėju apsimetančio autokrato potencialių rėmėjų gretas.

Būtina liautis skleisti ideologinį melą, kad Lietuvoje tvyro arba yra kuriama priešiškumo ir neapykantos kitokios lytinės orientacijos asmenims atmosfera. Šalies visuomenė puikiai supranta, kad dauguma šių asmenų tėra ne Lietuvoje sumanyto ir iš svetur finansuojamo eksperimento įkaitai ir potencialios aukos. Užuot jiems padėjus gyventi su savo problema, šie žmonės įtikinami, jog vienintelė problema yra aplinka – visuomenės nepritarimas bandymams paversti homoseksualumą elgesio norma. Esame šalis, turinti ir dar prisimenanti panašaus sovietinio eksperimento patirtį. Nesitaikstėme su vedlių „į šviesią ateitį“ primetinėjamomis „naujos komunistinės moralės“ normomis. Juo brutaliau šios „pažangios“ normos buvo brukamos, juo atkakliau tam buvo priešinamasi.

Taip bus ir šį kartą. LGTB išpažįstama genderizmo ideologija ir jos pagrindu vykdomas naujos moralės kūrimas prieštarauja gyvybiniams Tautos ir valstybės interesams. Visų pirma – stabilių šeimų stiprinimo ir gimstamumo skatinimo tikslui siekiant išvengti tautos išnykimo. Šios ideologijos praktinis įgyvendinimas ir bet kokia parama jos skleidėjų siekiams turi būti vertinami kaip sąmoningas Tautos ir valstybės žlugdymas. „Lygybės“ ir „tolerancijos“ šūkiais besidangstanti genderizmo ideologija visose šalyse yra diegiama prieš daugumos jų piliečių valią. Vyro ir moters šeimos šalininkai yra „demokratiškai“ nutildomi, naujųjų ideologų paskelbiant juos neapykantos skleidėjais ir žmogaus teisių priešais, esančiais už normalios diskusijos ribų. Neretai oponentams nutildyti pasitelkiamos ir valstybės taikomos teisinės ir net fizinės prievartos priemonės, kaip yra nutikę kai kuriose „pažangesnėse“ JAV valstijose ar Šiaurės šalyse. Ši ideologija yra įtvirtinama kryptingai kuriant ir palaikant moralinio bei psichologinio teroro ir jo keliamos baimės dėl netinkamos nuomonės išsakymo prarasti darbą, verslą ar socialinį statusą atmosferą. Genderizmo ideologijos vis labiau užvaldomose šalyse formuojasi ir stiprėja „politkorektiškumo“ principu grindžiamas visuomenės valdymas – ypatinga totalitarinės fasadinės demokratijos forma bei atmaina.

Klaidinga būtų patikėti genderizmo ideologijos skleidėjų apeliavimu į žodžio laisvę – šiandien reikalaudami žodžio laisvės LGBT paradams, ateityje tie patys žmonės ir organizacijos pareikalaus uždrausti prigimtinės vyro bei moters šeimos gynimą ir bet kokią opoziciją LGBT tikslams. Interneto amžiuje visiškai nesunku patikrinti, jog būtent tai įstatymais įtvirtinta arba svarstoma įtvirtinti daugelyje vienalytes „santuokas“ įteisinusių Vakarų šalių. Žodžiai „tėtis“ ir „mama“ pakeičiami į „gimdytojas 1“ ir „gimdytojas 2“, baudžiami asmenys, kurie atsisako kreiptis į žmogų pagal jo išsigalvotą lytį, arba mokyklos, kurios neleidžia rinktis norimos lyties tualeto. Tikrovės neigimo mastą iliustruoja tai, jog, pavyzdžiui, Niujorke, jau pripažįstama 31 „lyties tapatybė“. Pastangos visuomenėje pakeisti šeimos ir lyties sampratas į „laisvai pasirenkamas“ yra neišvengiamai totalitarinės ir užgniaužiančios žodžio laisvę, kai tik politiškai pajėgiama tai padaryti. Taip yra, nes genderizmo ideologija reikalauja paneigti daugumos gyventojų moralines ir sveiko proto nuostatas ir gali saugiai jaustis tik tada, kai niekas nebegali viešai joms prieštarauti. Ši būtinybė užčiaupti kritikus paslepiama ir viešai pateisinama gražiu siekiu neįžeisti „kitokių“ žmonių jausmų.

Savo laisvę galime išsaugoti tik neleisdami galutinai įsitvirtinti mus nužmoginančiai genderizmo ideologijai. Nebesileiskime menkinami ir vadinami „tamsia“ ir „atsilikusia“ tauta. Padarykime galą ir savo valstybės niekinimui bei žeminimui. Neleiskime, kad užsienio šalių ambasadoriai įžūliai kištųsi į mūsų šalies vidaus reikalus ir nurodinėtų, kokiomis moralinėmis ir kultūrinėmis normomis privalome vadovautis mes – sena ir ilgaamžes savo kultūros bei valstybingumo tradicijas turinti Tauta.

Mūsų šalyje nuo seno gyvos pakantumo, taikaus skirtingų žmonių sambūvio ir jų darnaus sugyvenimo tradicijos. Jos tokios ir liks. Lietuvoje nėra ir nebus nekenčiamos seksualinės mažumos ir juo labiau nebus su jomis kovojama. Tačiau esame komunistinės priespaudos siaubą išgyvenusi ir didžiulių aukų kaina laisvę susigrąžinusi Tauta. Atsikovojome savo laisvę ne tam ir niekada nesitaikstysime su tuo, kad į Lietuvą aplinkiniais keliais – per Briuselį ir Vakarų Europos šalių sostines – grįžtų totalitarinės, tik kitaip įpakuotos, laisvo asmens protą, sąžinę ir orumą paneigiančios marksistinio-lenininio bolševizmo idėjos. Šias pragaištingas idėjas remianti ir jų skleidėjus globojanti valdžia turi progą susimąstyti.

Kreipiamės į ją ir raginame atšaukti leidimą rengti agresyviai provokuojamojo pobūdžio eitynes, kurios, tyčiodamosi iš visuomenės moralinių nuostatų ir sveiko proto, labiausiai ir prisideda prie seksualinių mažumų ir piliečių daugumos supriešinimo. Tokių eitynių draudimas jokiu būdu nebūtų nedemokratiškas veiksmas. Kiekviena valstybė gali ir privalo nustatyti protingas žodžio laisvės ribas. Aiškus pagrindas tam nurodytas Konstitucijos 25 straipsnyje – būtinybė garantuoti žmonių dorovės apsaugą. Gana apsimetinėti, jog LGBT eitynės yra tik viena iš daugelio politinių demonstracijų, neva neturinti akivaizdaus siekio paneigti ir pakeisti visuomenės dorovės normas. Tad valdžiai nevėlu apsispręsti, su kuo ji – su naujaisiais Lietuvos pavergėjais ir mūsų laisvės griovėjais ar su siekiančia išlikti laisva savo Tauta.

Pasirašo: Arūnas Acus, Aidas Gintaras Adomaitis, Lina Adomaitytė, Juozas Adomavičius, Aušra Adomavičiūtė, Živilė Advilonienė, Laura Aleknienė, Ovidijus Andrijauskas, Valdas Anelauskas, Rolanda Anelauskienė, Rūta Antanavičienė, Laima Arnatkevičiūtė, Vydas Astas, Vytautas Babkaitis, Arūnas Bačkys, Aurelija Bagdonaitė, Rita Bagdonaitė, Rūta Bagdonienė, Nijolė Balčiūnienė, Vilmantas Balna, Danutė Balnienė, Alvydas Baltaduonis, Tomas Baranauskas, Virginijus Baranauskas, Vladas Baranauskas, Jovita Barisevičienė, Vanda Barkauskienė, Vilma Bartulienė, Eligijus Bartulis, Antanas Baskas, Gražina, Marija Baskienė, Giedrė Baunienė, Arijus Bernotas, Vilius Bernotas, Rima Bėrontienė, Kęstutis Bieliukas, Birutė Bielskienė, Petras Bielskis, Arūnas Bingelis, Gintaras Bingelis, Tomas Bikelis, Povilas Birvydas, Vytautas Bivainis, Andrius Bleizgys, kun. Gintaras Blužas, Linas Braukyla, Lina Braukylienė, Juozas Brazauskas, Evelina Brazdilienė, Dainius Brazys, Saulius Bružas, Birutė Bružienė, Vytautas Bubnys, Rasa Budnikienė, Rita Budreikienė, Vytautas Budvytis, Vytautas Bujauskas, Emilis Bukota, Vytautas Bukota, Steponas Bukota, Ieva Bukotienė, Aldona Bukšnaitienė, Saulius Bulkus, Aušra Bulkutė, Antanas Buračas, Arūnas Burlingis, Agnė Burokaitė, Ingrida Butkevičiūtė, Daiva Butkienė, Anelė Butkuvienė, Dovydas Caturianas, Arminas Cesnulevičius, Kęstutis Choromanskis, Vytautas Cironka, Ričardas Čekutis, Rasa Čepaitienė, Edvardas Čiuldė, Arturas Čiras , Rimantas Jonas Dagys, Natalija Dalienienė-Tsebriy, Jūratė Danienė, Vitas Danys, Valdas Daraškevičius, Danutė Daučiūnaitė, Vytautas Daujotis, Milda Ona Daukšienė, Rimantas Deksnys, Algirdas Delnickas, Laimis Deltuva, Rima Deltuvienė, Bronė Dereškevičienė, Rasa Dijokaitė, Erika Drungytė, Kęstutis Dubnikas, Violeta Dubnikienė, Sigita Dudavičienė, Arūnas Dudavičius, Ugnė Dudavičiūtė, Salomėja Dzekunskaitė, Vytautas Eidetis, Arūnas Eigirdas, Algirdas Endriukaitis, Ričardas Garuolis, Rokas Gasparaitis, Audrius Gelčys, Arvydas Gelžinis, Bronislovas Genzelis, Valentina Getija, Audrius Globys, Sigitas Greičius, Silvija Grickevičienė, kun. Robertas Grigas, Žydrūnas Grigas, Daiva Grigelytė, Roberta Grinkytė, Janina Grušnienė, Audrius Grušnys, Algimantas Gudelis, Dainius Guja, Vilius Gužauskis, Lijana Gvaldaitė, Jonas Igaris, Kasparas Paulius Inkėnas, Ramutė Irbinskienė, Danutė Isevičienė, Renata Jakelaitienė, Daiva Jakubonienė, Vaidotas Jakubonis, Gediminas Jančauskas, Gediminas Janeliūnas, Algimantas Jankauskas, Liudvika Jankauskienė, Zita Jankūlienė, Arvydas Janulaitis, Tadas Jarašiūnas, Edgaras Jarašūnas, Birutė Jarašiūnienė, Margarita Jasilionytė, Danutė Jokubėnienė, Jurgis Jonaitis, Marius Jonaitis, Darius Jonaitis, Eugenijus Jovaiša, Joana Jucytė, Artūras Judžentis, Stanislovas Juknevičius, Laima Junevičienė, Eglė Juodžiukynienė, Teodora Jurčytė, Virginija Jurgilevičienė, Sigitas Jurkštas, Raimonda Jusienė, Eduardas Juška, Asta Kačeniauskienė, Rimanta Kairaitytė, Virginija Kalinauskaitė, Aušra Kalinauskienė, Joana Kalvaitytė, Tadas Kaminskas, Santa Kančytė, Lina Kančytė, Audrys Karalius, Mindaugas Karalius, Jonas Kareniauskas, Giedrė Kareniauskienė, Paulius Karoblis, Laimutė Sodaitytė-Karpavičienė, Laurynas Kasčiūnas, Rūta Kasiulytė, Audronė Katinienė, Rimgaudas Kavaliūnas, Ramūnas Kazakevičius, Gediminas Kazėnas, Vytautas Kažukauskas, Jūratė Kensminienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Ričardas Kevličius, Dalija Kiliesienė, Jonas Kisielius, Vytautas Klimašauskas, Vilma Kočanaitė, Albert Komar, Mindaugas Končius, Saulius Kovalskas, Kotryna Kriaučiūnaitė, Paulius Kruopis, Vytautas Kruopis, Marija Krupoves-Berg, Albinas Krusinskas, Teresė Kubilienė, Mindaugas Kubilius, Antanas Paulius Kuliešius, Marius Kundrotas, Alfonsas Kupčinskas, Vilius Kupčinskas, Evaldas Kuprys, Elena Kurklietytė, Algimantas Kurpis, Julija Ladigaitė, Rima Laimikienė, Saulius Lapėnas, Regina Laucytė, Eglė Laumenskaitė, Šarūnas Legatas, Bronius Leonavičius, Eglė Lesniauskienė, Irma Leščinskaitė, Rimantas Liakas, Vladas Liatukas, Nijolė Liatukienė, Evaldas Liaugodas, Mindaugas Lietuvininkas, Rūta Lisauskaitė, Vilius Liubertas, Edita Liubertienė, Elzbieta Eglė Liutvinienė, Genovaitė Lukšaitė, Alfonsas Lupeikis, Ryšard Maceikianec, Monika Mackonytė, Tomas Mačiulaitis, Audrius Makauskas, Karolina Makauskienė, Živilė Makauskienė, Marija Gražina Margevičienė, Antanas Margevičius, Domantas Markevičius, Marius Markuckas, Andrius Martinkus, Stasys Martišius, Rūta Martusevičienė, Jolanta Masiokienė, Algis Mašonis, Vytenis Matulevičius, Linas V. Medelis, Saulius Meilutis, Leonas Merkevičius, Gediminas Merkys, Dalia Michelevičiūtė, Jonas Mickevičius, Leonas Milčius, Violeta Milevičienė, Vytautas Antanas Milevičius, Kęstutis Mikolajūnas, Saulius Mileris, Aldona Mockienė, Angelė Montvilienė, Monika Morkūnaitė, Gediminas Motuza, Joana Muliuolienė, Alvydas Muliuolis, Juozas Mureika, Joana Mureikienė, Daiva Mūrienė, Jonas Narkevičius, Dainius Nekrošius, Joana Noreikaitė, Arnoldas Norkus, Birutė Obelenienė, Romanas Orlauskas, Romas Pakalnis, Kęstutis Pakštas, Nijolė Pakštienė, Rita Palienė, Sigitas Palikša, Laura Palikšienė, Tautvilas Panasenko, Julius Panka, Marius Parčiauskas, Monika Parčiauskienė, Vytautas Mykolas Paškauskas, Erikas Paškauskas, Vytautas Paulaitis, Alvydas Pauliukevičius, Paulius Patackas, Auksė Patackienė, Saulius Petkevičius, Dovilas Petkus, Aldona Žemaitytė-Petrauskienė, Robertas Petravičius, Dainius Petravičius, Donatas Petronis, Robertas Petronis, Robertas Piščikas, Sigutė Piščikienė, Silva Plavičienė, Albinas Plėšnys, Petras Plumpa, Aldona Pranckėniėnė, Nijolė Pranskūnaitė, Šarūnas Prekevičius, Mindaugas Pukšta, Jonas Punys, Šarūnas Pusčius, Vaidas Radavičius, Ramunė Radzevičienė, Ramutis Radzevičius, Arvydas Radžiūnas, Vytautas Radžvilas, kun. Kęstutis Ralys, Angelė Ramanauskienė, Irmantas Ramanauskas, Liudvikas Narcizas Rasimas, Arimantas Raškinis, Elena Raudautienė, Loreta Raudytė, Mantas Remeikis, Eglė Remeisienė, Arvydas Ričkus, Vytautas Rizgelis, Darius Ryliškis, Vytautas Rubavičius, Audrius Rudys, Augustinas Ruibys, Gintaras Rutkūnas, Eglė Sabalienė, s. Nijolė Sadūnaitė, Antanas Sadūnas, Vida Saikavičienė, Aloyzas Sakalas, Gelminas Sakalauskas, Kristina Zamarytė-Sakavičienė, Vytautas Saladis, Matas Saladžius, Danas Sapitavičius, Gediminas Sederevičius, Dalius Serafinas, Arvydas Sidaras, Vida Simanavičiūtė, Vytautas Sinica, Sigitas Sinica, Motiejus Sinica, Marijonas Sinica, Julija Sinicienė, Aldona Skamarakienė, Genovaitė Sinicienė, Arnas Simutis, Viktorija Silenkovaitė, Stepanas Silenkovas, Jūratė Silenkovienė, Arnoldas Simėnas, Dalius Skinulis, Virginija Skirgailienė, Indrė Skuminienė, Eugenijus Skrupskelis, Vaida Skurdauskienė, Gintaras Songaila, Reda Sopranaitė, Renata Stadulienė, Gintaras Stadulis, Algimantas Stalilionis, Linas Stankevičius, Lionė Starinskienė, Zigmas Stasiukaitis, Aloyzas Stasiulevičius, Artur Stefanovič, Vytautas Stepas, Alina Steponavičienė, Paulius Stonis, Mindaugas Stoškus, Egidijus Stralkus, Diana Stralkuvienė, Arūnė Šaduikytė, Jūratė Šalengienė, Tomas Šalkauskas, Zita Šaltytė, Danguolė Šerkšnienė, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Donatas Šidagis, Marijus Šidlauskas, Gražina Šimkienė, Alvidas Šimkus, Albinas Šimkus, Arvydas Šlapikas, Jonas Šlekys, Paulius Šlekys, Violeta Šmatavičienė, Laisvūnas Šopauskas, Paulius Šubonis, Artūras Šulcas, Lina Šulcienė, Aldona Šunevičienė, Jonas Šunevičius, Albinas Tamašauskas, Kęstutis Tamašauskas, kun. Vincentas Tamašauskas, Valentina Tamašauskienė, arkiv. Sigitas Tamkevičius, Paulius Tamoliūnas, Vaidas Tamoliūnas, Daiva Tamošaitytė, Jurgita Tamulionienė, Medardas Taurinskas, Antanas Terleckas, Gintautas Terleckas, Vladas Terleckas, Antanas Tyla, Eugenijus Tolkačiovas, Vladas Turčinavičius, Arvydas Tuskenis, Dovilė Ulozaitė, Vitalis Urba, Emilis Urba, Andrius Urbanavičius, Povilas Urbšys, Jūratė Užkurėlytė, Jonas Užurka, Danutė Vadeikaitė. Jonas Vaicekauskas, Jonas Vaiškūnas, Kęstutis Kostas Vaitonis, Taurius Valungevičius, Alfonsas Vaišvila, Jonas Vaitkus, Palmyra Vaitonienė, Gintautas Vaitoška, Rita Valbasienė, Valdemaras Valkiūnas, Rozvita Vareikienė, Dionyzas Varkalis, Irena Vasinauskaitė, Julius Vaupšas, Alina Vaupšienė, Vida Važgauskaitė, Vytautas Venckevičius, Zinalda Verseckienė, Virginija Verveckaitė, Gintautas Veržukauskas, Jonas Vilimas, Vladas Vilimas, Pranciška Vilimienė, Paulius Vitkauskas, Remigijus Vitkauskas, Vaida Vitkauskienė, Milda Vitkutė, Gintaras Vizbaras, Andrius Vyšniauskas, Anatolijus Volynkinas, Jonas Volungevičius, Ona Voverienė, Stasys Zajankauskas, Juozas Zamaris, Joana Zasimavičienė, Linas Zasimavičius, Vitas Mykolas Zeikauskas, Rima Zelenienė, Audrius Zelenius, Gediminas Zelvaras, Vaidotas Zinkevičius, Gintaras Znamerovskis, Algimantas Zolubas, Reda Žadeikienė, Dalia Žalienė, Jonas Žaluma, Aleksandras Žarskus, Romualdas Žekas, Rimantas Žindžius, Kęstutis Žiūkas, Stasys Žygelis, Jekaterina Žugina.

(Parašų sąrašas bus pildomas)

propatria.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
55 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
papūskit į uodegą :)

komunistai padarys, kaip jiems reikia

jei labai protestuosite – bus policija ir teismai.

vo taip, tylėt mužikai, kai ponai tratinasi ir tratina 🙂

Pats teisingiausias sprendimas būtų

visus to išsigimusio parado Baltic Pride homo dalyvius su policijos pagalba „susemti” ir pristatyti į psichiatrines ligonines priverstiniam gydymui. Kai kas gali paklausti: „kodėl, juk jie visuomenei nekelia grėsmės?” Tokiems atsakau: „deja, labai klystate, nes toki paradai žaloja dar nesubrendusio jaunimo psichiką”.

Pats teisingiausias sprendimas būtų

Aišku, ankstesnis mano komentaras buvo tik pasanprotavimas kaip turėtų būti sveikos visuomenės atveju. Šiandien turime tai, kad viešus jaunimo tvirkintojus policija ne vaiko, bet SAUGOJA.

purvinas yra  gender  गंदा

Dėl žodžio „genderizmas” reikšmės. Visa virtinė autorių pasirašo po tekstu kuriame naudojamas žodis ” genderizmo” :”Genderizmo ideologijos vis labiau užvaldomose šalyse formuojasi ir stiprėja „politkorektiškumo“ naudoja žodį…”, tačiau nepaaiškina žodžio gender-izmo kilmės ir žodio „gender” reikšmės.

गंदा gender ( hindi k.) yra purvinas iš ko seka kad gender-izmas reiškia purvin- izmas, nuo žodžio purvinas- gender ( hindi k.) ir mums kiša purvinizmą ir purvinus reikalus, tikslingai siekiama mūsų moralę sulyginti su gyvulių moralės lygiu.

Jei demokratija yra vyrų vaikščiojimas į moterų tualetus ir atvirkščiai tai ar mums reikalinga tokia demokratija ?

Jei vyras skelbiasi gimdantis vaikus tai jis turėtų būti gydomas, nes vaikus gimdo tik moterys ir nustatomos bei šalinamos tokios vyro ir moters mąstymo priežastys.

Ira

Lietuvoje būtinai reikia nustatyti ir patvirtinti demokratijos apibrėžimą kas yra demokratija, nes jei mažumos diktuoja daugumai ir verčia gyventi pagal mažumų geidulius tai jau diskriminacija daugumos norinčių gyventi tradiciškai ir vaikus auklėti tradiciškai.

Vai pro caralho

pirmą kartą girdžiu žodį Genderizmas – ir tingiu žiūrėt, kas tai yra. Apskritai straipsnyje per daug pažyminių, ir visokių izmų. norima įbrukti tekstą skaitytojui jau sukramtytą – o tai jau ir yra propaganda, gebelsizmas. dėl manęs – tegu eina tos demonstracijos. pas mus labiausiai trūksta laisvės. koks kieno reikalas, kas su kuo barškinasi? Svarbiausia žinoti, kas pats esi.

kas tas genderis

gaila nesu Vilniuje. eičiau į demonstraciją, nors nežinau, kas tas genderizmas, nes negaliu pakęsti, kai man kas aiškina, kur galiu eiti o kur ne

Skirmantė

Aš esu prieš genderizmą, bet už toleranciją gėjams, lesbietėms, transeksualams. Kai kurie žmonės yra kitokie (gėjai ar lesbietės), ir tam tikrose ribose reikia juos priimti tokius, kokie yra. taip pat ir leisti jiems įsipareigoti prieš įstatymą vienas kitam. Pagalvokit: juk niekas neišgalvota. Gyvena šeimoje koks vaikinas ir jis supranta, kad yra gėjus, o jo, tarkim, tėvas gėjų nekenčia, sako, kad jei sužinotų, jog jo vaikas gėjus iš namų išgintų. (iš pranc. dokumentinio filmo). Linkiu rasti protingą tolerancijos formulę.

skirmantėsui

mielas „puro” bendradarbi, eik miegot.
šį vakarą jūsiškiams nesiseka kabinti makaronus.

skirmantėsui

mielas „puro” bendradarbi, eik miegot.
šį vakarą jūsiškiams nesiseka kabinti makaronus.

Skirmantė

To skirmantėsui. Eilinis putojimasis ant žmonių, kurių nepažįsti. Nei aš pūro bendradarbis, nei ką… O juk tu nežinai, gal kuris iš tavo artimųjų gėjus / lesbietė? Juk dėl neigiamo požiūrio jie tai nutyli, gyvena santuokoje galbūt mele ir nemeilėje. O tai irgi blogai, tai melo rūšis, ir dėl to kenčia kita pusė – heteroseksualus partneris, vaikai. Aš kalbu apie tai, kad jei užsimerksim, dar nereikš, kad nėra.

kur gi,

nei tu skirmantė nei ką…

Panašu, jog

Kontora ieško ką čia išprovokavus parašyti komentarą prieš žydruolius.
Skirmantėsas tuo tikslu ir atslūikino.
Provokatorēlis.

Skirmantė

O vaikai ir įsivaikinimas – kita tema, nes tai siejasi su kitu asmeniu. Tačiau, jei homoseksualus žmogus turi SAVO vaiką, tai viena, niekas iš jo to vaiko atimti negali (neturėtų galėti), problemiška, kai kalbama apie įsivaikinimą kitų tėvų vaiko…

Skirmantė

Eikit jau, eikit… 🙂 😀 Gali pavartyti komentarus, aš turiu savo nuomonę ir ją pasakau. Ir apie gėjus visada ji tokia ir buvo (mano nuomonė).

modernybių propaguotojui Skirmantei,ui,o

pati,pats eik tu su savo ta nukrypusia nuomone,eik pradžiai,vaikeli,ir pakišk perkaitusias vieteles po šaltu vandenuku,mano kaimynė taip visada daro savo užmorčiavojusiam katinui,kibo ir tau padės; dabar viskas sukeičiama vietom-kas juoda,tampa balta,kas balta vadinama juoda; keletas pavyzdžių: dirbti yra blogai, kyšius imti norma,-už mažus pinigus dirba tik asilai, o ‘asiuliam pinigus neša dėžėmis kas netingi; būti tautiškam yra blogai, modernu būti globalistu ir mankurtu-išsižadėk savo žemės,tautybės,blaškykis po pasaulį kaip dūšia be vietos, doram būti blogai, modernu sexuoti visur ir visada ir su visais; dar Romos laikais buvo išbandyta masių valdymo metodika-„duonos ir žaidimų”,ta pati matodika buvo taikoma bolševikinėj Rusijoj, ir septinto dešimtmety JAV ir V.Europj; kokie rezultatai? tų sexualinių revoliucijų ir gėlių laikų „vaikai” dabar sėdi briuselių postuos-visokie merkelės,barosai,junkeriai palaidą gyvenimą… Skaityti daugiau »

Stasys

Kiek prisimenu tų „baltų varnų” buvo visada ir niekas jų neskriausdavo ir nediskriminuodavo. Jeigu jie vienas kitą įskųsdavo, tai tada teisdavo, nes tokie santykiai buvo draudžiami. Dabar laikoma, kad tai normalu, tai tegu jie ir dulkinasi sau namuose, bet demonstruotis apie tai, rengti net eitynes, mano manymu, yra nei gražu, nei padoru …. Nesuprantu, kam iš viso tai daliai žmonių to reikia, juk niekas dėl jų krypties jų nepersekioja. Gal koks nors jų nevisai geras tikslas į priekį yra ?

Gydit

tuos pidarus kartu su libderastais, kurie leido tas eitynes.

ruta

Pagarba Pro Patrija , visada su malonumu skaitau jusu atstovu strapsnius , stai kur normalus tautieciai , su neabejingu , moraliu , principingu poziuriu i viesa interesa , TIK tokie pilieciai turi vadovauti Lietuvai !
Manau , visi tie lytines orientacijos sutrikimus turinciu asmenu , o tiksliau kuratoriu tikslai – mus nekencia , duokite dar pinigu !Kai nustosime kreipti i ju ‘paradus -reklamas ‘ demesi , tada jau reikalaus santuoku ir kas svarbiausia tai ivaikinimo , nes reikia gi plesti savo ‘veiklos’ , lauka ..Po tuo jau bus kovojama uz pedfilu teises , nes jie gi tik myli vaikus ?
p.s. ar uztenka vien TIK pasirasyti pries situs iskrypeliskus ‘paradus’ ?

Patarimas litwinams

Rūpinkitės savo, o ne kitų reikalais, tai geriau gyvensit.

vai pro caralho  - Irai ir kt

kaip galima iš naujo apibrėžti demokratiją? Ar mes turim gyventi pagal apibrėžimus? ta mažuma, kurios taip bijote, niekam neprimeta savo gyvenimo būdo, o jūs norit juos „susemti”. uždrausti ir pan. būtent esate mažuma, kuri jėgos pagalba norit primesti kitiems marazmą, kurį nešiojatės savo galvose.

Vargšai

ligoniai , ar būtina savo nuogus užpakalius demonstruoti visai visuomenei? Mums tai visai neįdomu, įdomu tik tokiems patiems. Tad demonstruokite tai savo namuose ar savo viešnamiuose, mes nenurodinėjame jums kaip ką daryti, bet mums visai neįdomu į jus žiūrėti, tiksliau – jūs mums sukeliate šleikšulį, vaizdas bjaurus, bet juk niekas dėl to jūsų nei primušė, nei ką nors sakė. Tad nelįskite į akis, gyvenkite sau ir nebjaurokite miesto.

Letas Palmaitis rutai

Savaime aišku, kad neužtenka kažką „pasirašyti”. Manyčiau, tikroje musulmonų tautoje nė į galvą niekam neateitų kažką „pasirašinėti”, kad gudruoliai geriečiai pasidemonstruotų ir vėliau užimtų geidžiamas „pozicijas” už savo rašymo bei fotografavimosi prie vėliavų nuopelnus. Musulmonų tautoje paprasčiausiai patys žmonės išeitų į gatves ir padarytų iš tų eityninikų kruviną košę, kad kitąkart ir kiti pabijotų eiti net ir su policija. Juk kas ribojo jų „žmogaus teises” ir bent kada trukdė jiems sanguliauti savo landose, ko jie, lįsdami į viešumą, tikisi iš tų, kurie sąmoningai griauna dorovę platindami šias šlykštynes?

Pamoka

Agersyvus iškrypusios mažumos diktatas anksčiau ar vėliau iššaukia atoveiksmį.
JAv, Orlande musulmonas vyras išaudė visą pidarų klubą.
50 lavonų ir 53 ligoninėse.
Be komentarų.

Štai tokia Vakarų "kultūra"!

Ir visas šis mėšlas visoje Vidurio ir Rytų Europoje yra platinamas Briuselio kopūstgalvių nurodymu.

Mikluchas M.

Manau, kad VF savo kreipimąsi turėjo visų pirma išsiųsti Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Žinodami josios atsakymą žmonės galėtų pasirašinėti be baimės. Bet VF veidmainiauja ir nesikreipia į valstybės pilietę Nr. 1

M. Maklaj

Žinodami Jos atsakymą žmonės nebijotų?
Hmmm, žiūrint koks tas atsakymas būtų…
Greičiausiai jokio.
Tam rezidentūra turi tokią genę.
Bet matyt VF sudėtyje yra tiek ir tokių personų, kurios užtikrina, kad Jos ramybė nebūtų drumsčiama.

nuomonė

Jei jau santykiavimas per anusą, šlaistymasis pusnuogiems gatvėse traumuojant mūsų vaikus, yra ta didžioji vakarų civilizacija, tai jos mums ir nereikia. Turėkit tą savo civilizaciją giliai, giliai savo anusuose, bet mums to nekiškit per prievartą.

Mikluchas M.

Gerb. komentatoriai kažkaip nesugeba nuo emocinio pasibjaurėjimo iškrypimu pereiti į politinį lygmenį ir atsimerkę pamatyti, kokios politinės figūros ir kokie politiniai dariniai genderistinę filosofiją ir elgseną diegia ir kurie politkorektiškai slapstosi.

TAIGI

Prasigeres pianistas MYZELIS pedofilu draugelis vis nepatenkintas:)

TAIGI

kAS NESOKINES, KAS NESOKINES, KAS NESOKINES TAS PYDERAS:))

Pritariame

„Mūsų šalyje nuo seno gyvos pakantumo, taikaus skirtingų žmonių sambūvio ir jų darnaus sugyvenimo tradicijos. Jos tokios ir liks. Lietuvoje nėra ir nebus nekenčiamos seksualinės mažumos ir juo labiau nebus su jomis kovojama“. SAUGOKIME šias tradicijas. Atsiribokime nuo jų „akcijų“ – nei reklamos, nei draudimų, nei pasipiktinimų, tiesiog tyla.

To >Vlad Mazelis ll

Nejaugi agresyvus propagavimas ir brukimas pedarastiško gyvenimo būdas yra vakarų civilizacija?Aš galvoju,tai tamsta esi psichiškai ir intelektualiai sužalotas.

Raigerdas

Pažengta daug ir lietuvių tautoje pagaliau pradedama suprasti, kad yra žmonės, kurie nori viską perkreipti pagal save. Žmonija įsitikino pagaliau, kas yra komunizmas. Ir šiame straipsnyje pagaliau pradedama teigti, kad įvairaus lygio seksualinį iškrypimą norima prilyginti normai. Tai jau yra neblogai. Pagaliau Lietuvos piliečiai (nors tai yra tik mažuma) pradeda suvokti, kad pas dalį žmonių yra NUKRYPIMŲ. Ir vienas iš jų – VEIDMAINIŠKUMAS. Taigi, pirmoje vietoje privaloma suvokti, kad yra DORI IR SVEIKO PROTO žmonės ir jų yra dauguma, ir yra VEIDMAINIAI, kurių yra mažuma. Ko nepripažįsta VEIDMAINIAI? Jie nepripažįsta moralės. VEIDMAINIS nėra vien tik Lietuvos problema. Veidmainis yra Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Europos ir viso pasaulio PROBLEMA. Veidmainis veikia išskirtinai tik viena kryptimi – juridiškai įteisinti, kad VEIDMAINIŠKUMAS taptų NORMA… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Galima pasirašyti po šia deklaracija. Bet tai ir liks tik deklaracija ir ji faktiškai neturės jokios įtakos valdžiai, nes pas mus valdžia elgiasi taip, kaip ji nori pati arba žiūri iš kur vėjas pučia, o jei dar „paramas” atpučia, tai žiūri ir seiles varvina… Deklaracijos tikrai nepasirašys kokie 2 mln. žmonių, nes tik tokiu atveju valdžia gal kiek nors pamąstytų, bet kvepiant pinigams galima nesitaikstyti net ir su tokia nuomone (nemanau, kad ir dabar daugumos gyventojų nuomonė yra palanki genderizmo idėjoms). Tačiau tokia pozicija vis tiek yra sveikintina. Ji bent rodo, kad dalis visuomenės yra neabejinga tam, kas vyksta. Nepritariu Leto išsakytai nuomonei, nes ji prieštarauja Dievo valiai. Dievas, duodamas žmogui laisvą valią, leidžia jam pačiam rinktis. Tačiau tikrasis Dievas… Skaityti daugiau »

Raigerdas>VaiduiVDS

VaidaiVDS, nors tu ir skaitai Urantija, bet tau ji nepadėjo suprasti tokio dalyko, kaip nuoseklumas. Arba tu ten skaitai ir mažai ką supranti. Supranti VaidaiVDS, normalus žmogus arba sveiko proto žmogus, pirmiausia, pasirašo deklaraciją. Ir jeigu ši deklaracija „faktiškai neturės jokios įtakos”, tik tada tas pasirašęs žmogus turi teisę kritikuoti tą abejingumu apsirgusią valdžią. Žmogus, turintis problemų, pirmiausia, su morale ir etika, pradeda klykti, kad tai bus blogai. Taigi, toks žmogus elgiasi neadekvačiai esamai situacijai, nes jo viduje vyksta prieštaravimai. Taigi, VaidaiVDS, ką tau reikia daryti? Jeigu tu sutinki su deklaracijoje išdėstytu turiniu ir idėjomis, tai tu ją pasirašyk, o paskiau gali klykti kokia yra bloga valdžia, jeigu valdžia nereguos tinkamai į tavo pasirašytą deklaraciją. Toks tavo elgesys būtų teisingas,… Skaityti daugiau »

visiškai pritariu

Sklando kalbos,kad V.Simonko dažnai lankosi Rusijoje,kur jis yra gana dažnas glamūrinių „tūsovkių” svečias,pasižymintis visiškai tradicine seksualine orientacija.Tokiu atveju kiltų klausimas dėl VSD neveiklumo arba pernelyg painios konspiracijos eilinį kartą.
O taip tai jo,tegul jie būna,nes visada buvo ir bus,bet tegul elgiasi padoriai,nustoja provokuoti visuomenę ir,svarbiausia,tegul pagaliau pradeda gyventi iš savo kišenės.

VaidasVDS

Raigerdai, nori dialogo. Neišdegs, nes nenoriu klausyti tavo monologų. Bet jei jau paminėjai Urantijos Knygą (toks tikslus yra Apreiškimo pavadinimas), tad ta proga pateiksiu kelias citatas į temą: „Monogamija yra laisvas nuo vergovės idealas neprilygstamoje sąjungoje tarp vieno vyro ir vienos moters šeimos sukūrimo, palikuonių auginimo, abipusės kultūros, ir savojo aš tobulinimo nuostabioje institucijoje.” „Šeima yra žmogaus didžiausias grynai žmogiškasis pasiekimas, sujungianti, kaip ji tą iš tiesų ir daro, vyro ir moters biologinių ryšių evoliuciją su vyro ir žmonos visuomeniniais ryšiais.” ” Iš visų visuomeninių ryšių, kurie yra numatyti charakterio ugdymui, pats efektyviausias ir idealiausias yra vyro ir moters prieraiši ir supratinga draugystė išmintingos santuokos abipusiame glėbyje.” „Ir tokia neprilygstama artimų ryšių bendrija, vyras ir moteris, švelniai apkabinusi aukščiausius laiko… Skaityti daugiau »

Šlovė

Šlovė demokratijai

Skirmantė

AŠ RAŠAU ČIA DĖL DEMOKRATIJOS. IR SAKAU JUMS VIENA: NESIKIŠKIT Į ŽMONIŲ LOVAS – KAIP KAS NORI TAIP SEKSUOJA, jei parašysit reglamentą,, kaip seksuot, manot visi jo ir laikysis?. reikia kovoti su seksualinais nusikaltėliais, su pornografijos verslu, su visu tuo, kas turi NUSIKALTIMO SUDĖTĮ.

agentui skirmatėsui

Tik netreikia lia lia. Tu bobike rašai už pinigus. Joks normalus žmogus, ypač moteris neitų čia stumti „meilės” pro šikną propagandos. Labai kvailai atrodai.

Pikasas

Manau, kad po žudynių Orlande daug kas nesuprato kas įvyko. Įvyko MASINĖS ŽUDYNĖS. Tai vienas iš žiauriausių nusikaltimų JAV ir jokių pateisinimų joms būti negali. Ir visai nesvarbu ar tai padaryta dėl kokių nors religinių ar kitokių įsitikinimų. Labai keista, kad kai kurie Lietuvos inteligentai susieja žudynes su seksualiniu mažumų paradu, numatomu Vilniuje. Tokioje situacijoje rengti tokias eitynes nesaugu ar netgi amoralu ir jas derėtų atšaukti. Jei politikai ir visuomenininkai rengtų protesto žygį protestuodami prieš smurtą, tada juos būtų galima suprasti. Žmogaus gyvybės yra tos vertybės, dėl kurių atėmimo protestas taptų visai prasmingas Jei tos eitynės vis tik vyktų, tai dalyviai turėtų ne „falus” tąsyti ar savo meilę viešai sekso simboliais ar glebėsčiavimais demonstruoti , o juodais kaspinais pagerbti savo… Skaityti daugiau »

pikasiau

o tu vardan solidarumo savo balkone iškabink homikų vėliavą.
Kaune tapsi neįtikėtinai populiariu.

Pikasas to "pikasiau"

Tokių keistų komentarų,kaip jūsiškis, retai pasitaiko.

Jota

Yra gera kun. E. Naujokaičio studija apie homoseksualumą – http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=40

Nagrinėja:
Blogio ideologija
Moralinė teologija apie gašlumą ir sodomiją
Senasis Testamentas smerkia Sodomos nuodėmę
Dovydas ir Jonatanas
Viešpaties Jėzaus Kristaus ir apaštalų žodis
Homoseksualumo smerkimas ankstyvojoje Bažnyčioje
Bažnyčios laikysena nuo viduramžių
Šventieji prieš Sodomos nuodėmę
Homoseksualų judėjimo istorijos apžvalga
Teisinė homoseksualų padėtis (2006 m.)
Naujausias Bažnyčios mokymas homoseksualumo klausimu

Hipofizė

Tegul pirmiausia pasisako Lietuvos mokslininkai koks priežastinis ryšis tarp padidėjusios vyro posmegeninės liaukos hipofizės ir lytinės orentacijos sutrikimo ir antra tegul Lietuvos moklsininkai pasisako apie alaus vartojimo ryšį su vyrų krūtų vystymusi ir moteriškų hormonų gaminimusi vyro organizme. Mokslininkai turi nustatyti priežastis dėl ko vyrams sutrika lytinė orentacija nir pradeda augti krūtys… O įstatymai turi būti grindžiami ne emocijomis ne perkami už pinigus per lobistus o moksliškai pagrįstais tyrimais, manau.

Nuosaikus ir naturalus

Iš paskutinio „Pikaso” komentaro (Pikasas 2016-06-13 19:53) padariau išvadą, kad vis tik jam visi žmonės dorovės požiūriu yra lygiaverčiai, įskaitant ir paleistuvystę pamėgusius homoseksualus.
Beje, šias homoseksualų žudynes aš taip pat laikau sunkiu nusikaltimu, bet dėl to savo širdyje nekeliu gedulo vėliavos.

Letas Palmaitis

„Pride” paradai nieko bendro neturi nei su homoseksualumo reiškiniu, nei su studijomis apie jį.

Vancius

Bolševikus suplakti su homoseksualais – labai iškreipto mąstymo propagandoninis minties vingis. Man taip užsiuodžia, kad bolševikai buvo prievartautojai, o didžioji dauguma homoseksualų – menševikai, kurių idėjinis elitas emigravo į Paryžių po pralaimėto pilietinio karo.

Clerkenwell to Skirmante

Vaikeli, tavo mastymas labai pavirsutinis ir naivus. Tu atsakyk sau i viena klausima – kam sitiem padaram reikia eiti i tas demonstracijas? As turiu mazu vaiku, ir man tos demonstracijos atrodo nusikalstamos. Niekas situ padaru nepersekioja, niekas ju nesodina i kalejima uz tai kas jie yra. Tegu sau dulkinasi issigimusiais budais uz uzdaru duru ir niekam tai nemaisys. Bet kazkodel savo iskrypima jie nori kisti kitiem i akis. Ar tu Skirmante turedama pulini kistum ji visiem prie veido? Turbut ne. Matai, europine „demokratija” jau nebera jokia demokratija. Neo-liberalios ir komunistines ES elitas panaikino demokratija Europoje ir ivede mazumu diktatura. Ir tai Europos zmonem yra nebepriimtina. Todel ES laukia greitas subyrejimas. O tavo neo-liberalios paziuros jau nebera populiarios ir vakaru Europoje.… Skaityti daugiau »

55
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top