Kunigo Roberto Grigo kalba, pasakyta „Didžiojo šeimos gynimo maršo metu“

laikmetis.lt

Garbė Dievo meilei, garbė Kristui!

Mieli lietuviai, Lietuvą mylintys piliečiai!

Prieš 30 metų, 1989-aisiais, vykstant šimtatūkstantiniams Sąjūdžio mitingams, buvau čia, kai mes, susitelkusi tauta, siekėme Nepriklausomybės, savo priklausomos valstybės tautos valios vykdymo, ir pasiekėme. Ratas apsisuko ir, deja, po tų dešimtmečių tenka stovėti čia ir ginti jau ne teisę į savo valstybę, į tautos laisvę, bet į viso to svarbiausią pagrindą – prigimtinę šeimą, vyro ir moters tapatybę, į mūsų teisę pratęsti tautos ir valstybės gyvenimą. Tada gynėme nuo svetimų okupantų, dabar, deja, tenka ginti nuo formaliai savos, formaliai demokratiškai rinktos valdžios neleistinų eksperimentų. Ar gali taip būti, kad sava valdžia veiktų prieš gyvybinius tautos interesus? Mums sakoma, kad negali būti, kad jeigu pasisakome prieš valdžią, prieš administraciją, biurokratiją, tai pasisakome prieš savo valstybę, prieš Tėvynę. Deja, tai netiesa.

Tėvynė, tauta, valstybė nėra tapati valdžiai ir administracijai. Kas bent kiek domitės ir mokėtės istorijos, o aš labai nuosekliai ir stropiai mokiausi, žinome, kad labai dažnai valdžia, administracija net ir savoje nepriklausomoje valstybėje nutolsta nuo tautos, ima veikti prieš savo tautą. Šiandien, važiuojant nuo Kauno iki Vilniaus turbūt daugelis vyresniųjų turėjote tą patį įspūdį, kaip ir aš su bičiuliais – ta nepertraukiama automobilių vilkstinė, šita jūsų vėliavų, Lietuvos tautinių, regionų vėliavų jūra, tie žmonės pakelėse, niekieno neįpareigoti, niekieno nesuvaryti, mojantys, laiminantys, mus sugrąžino į tą Sąjūdžio laikų visuotinio tautos pakilimo įspūdį. Deja, vargu, ar mes visa tai pamatysime per mūsų tarsi laisvos šalies žiniasklaidos priemones. Ar išgirsime tą tikrovę ir tiesą, kurią matome čia savo akimis. Ir tai yra tragiška, kai sava valdžia, mūsų išrinkti, turintys būti tautos atstovais, taip nutolsta nuo savo tautos ir ima atstovauti kažkam – ar sau patiems, ar siauroms interesų grupėms, bet tikrai ne valiai jūsų, tų, kurie čia esate, kaip matau, užpildantys visą laisvą erdvę, kaip ir 1989 metais, iki pat miško pakraščių.

Mums sako: „Kuo jūs nepatenkinti? Kas puola tą jūsų šeimą, nuo ko reikia ją ginti?“ Dabar yra madinga dekonstruoti mitus. Esate turbūt girdėję tą terminą – „sugriauti mitus“. Taigi norėčiau atremti keletą tų neteisingai mums, tautos valią, daugumos valią reiškiantiems, tradicinę šeimą ginantiems žmonėms daromus priekaištus.

Vienas iš tų priekaištų yra, kad jūs nekenčiate tų kitos seksualinės orientacijos žmonių, norite žeminti jų orumą, norite tarsi atimti kažką, kas jiems maždaug priklauso. Girdime iš mūsų politikų, iš europarlamentarų: „Jūs nepripažįstate jų teisių būti tokiais, kokie jie yra, nepripažįstate jų orumo“.

Norėčiau taip ironiškai pasakyti – čia rinkotės iš visos Lietuvos, ir gyvename visi dvidešimt, trisdešimt ar daugiau, kaip aš, metų Lietuvoje; turbūt matėte važiuodami čia gatvėse besivoliojančius, sumuštus tos skirtingos orientacijos žmones, turbūt matėte gatvėse juos nuolat užkabinėjamus, įžeidinėjamus piktais žodžiais. Aš per 60 gyvenimo metų Lietuvoje to niekada nemačiau. Lietuviai tikrai yra pakankamai kantrūs ir tolerantiški.

Turbūt visi esate išgyvenę tai. Sutinkam tų įvairių žmonių mūsų tarpe, ir aš esu sutikęs. Ir dažniausiai ta reakcija būna, na, žmonės patrauko pečiais, na, toks jis jau yra, ką jau dabar padarysi. Bet nei jokio priešiškumo, nei jokio žeminimo niekada nepatyriau. Sakyčiau, irgi taip pat ironiškai, yra blogiau negu mūsų kaltintojai sako – jie mums nelabai rūpi su jų lovos, su jų intymumo reikalais, su jų kitokia orientacija. Tokie, žinot, labai jautrūs, aš tai pavadinčiau – tokios sentimentalios, perdėtai jausmingos krikščionybės atstovai pasakytų: „Na tai čia ir yra blogai, kaip jūs galit būti abejimgi? Abejingumas yra didžiausia nemeilė“.

Manyčiau, kad tas priekaištas yra neteisingas. Kaip krikščionis, kaip žmogus ir, turbūt, kiekvienas iš jūsų, neklausdami, kokios kas yra orientacijos, jeigu žmogus būtų alkanas, paduotume duonos, jeigu stokotų drabužių, sušelptume, jeigu kažkas būtų neteisingai skriaudžiamas, užgauliojamas, užstotume. Tai ir yra ta tikroji artimo meilė, žmogaus meilė. Bet niekas neturi teisės versti kitus žavėtis, gėrėtis, priimti kaip kažkokį ypatingą privalumą tą skirtingumą.

Aš trisdešimt metų gyvenau, deja, sovietų okupacijoje, trisdešimt metų – atkurtoje Lietuvos valstybėje. Ir turiu tą patirtį, ką reiškia, kai tave verčia kažkokia savybe, ar ypatybe, ar specialia žmonių grupe žavėtis, privalomai gėrėtis, kai neturi teisės pasakyti jokio kritiško žodžio – tai ir yra laisvės nebuvimas, tai yra prievarta, prieš kurią mes visada kovojome.

Kadangi tikiu, kad pasiekia mūsų sąmonę, mūsų širdis tiktai nuoširdus žodis, pasakysiu dar aiškiau, nors žinote, mūsų gimtoji Katalikų bažnyčia iš savo dvasininkų reikalauja nevedimo, šeimos nekūrimo, bet visada mano širdis pradžiunga, kai pamatau kur gatvėje jaunuolį ir merginą, susikibusius už rankų, meiliai žvelgiančius vienas į kitą, besibučiuojančius. Ir manau, kad tas jausmas yra geras jausmas, nes iš to kyla gyvybė, iš to atsinaujina mūsų tauta ir ateities viltis, ir taip pat neslėpsiu, ir dauguma sveikos prigimties žmonių turbūt tą pasakys, kad pajunti tam tikrą nejaukumą, nekelia pasigėrėjimo ar tam tikros atjautos, kai pamatai ir vyrą su vyru ar moterį su moterimi, kažkaip seksualiai besiglamonėjančius. Tai atstumia mūsų prigimtis.

Dabar kokie nors mano kritikai, gal ir iš brolių tikinčiųjų, gal pasakys – va, čia ir yra toji neapykantos kalba, jūs neturit teisės šitaip jausti. Manau, kad turime teisę taip jausti ir tai yra demokratijos minimumas, kad niekas neturi teisės mus versti kažką girti ar peikti, žavėtis, gėrėtis arba nepriimti. Jeigu mes nieko neniekiname, neužgauliojame, nemušame, bet pagal savo sveiką protą, prigimtį ir patirtį atskiriame, kas yra pasigėrėtina, kas gražu, o kas mums nepriimtina, tai yra mūsų teisė, ir jokie valdžios priimami įsakymai negali mums to uždrausti, jeigu esame laisva šalis ir laisva tauta.

Mes turime teisę jausti taip, kaip sako sveika mūsų prigimtis – be valstybinės prievartos, be nuorodų, be pasekmių mūsų viešai reputacijai ar darbo santykiams, kaip neseniai nutiko Lietuvoje, be blogų pasekmių politinei karjerai. Kitaip yra sukuriamos privilegijuotos grupės, atsiranda, pagal tą Orvelo „Gyvulių ūkį“, lygūs ir lygesni, žmonės bijo išsižioti, kad nepasakytų ko nepolitkorektiško ir nepatirtų represinių pasekmų. Nei demokratija, nei laisva visuomene čia nekvepia.

Mums sako: „Tai kuo jūs nepatenkinti? Nuo ko tą šeimą, nuo ko tą vyro ir moters tapatybę reikia ginti?” Ir mes visi žinome atsakymą, nors tai, deja, nutylima mūsų didžiosiose žiniasklaidos priemonėse – mes esame prieš tai, kad vienos siauros grupės ideologija arba interesai padaromi tarsi gyvenimo ir pasaulio centru. Švietime, didžiojoje žiniasklaidoje, politikoje, priimamuose įstatymuose. Pasakysiu taip mediciniškai, buvo atėjęs šiurkštesnis žodis į galvą, bet Dievas įkvėpė, nepasakysiu iš pagarbos mūsų susibūrimui – mes esam prieš tai, kad išangės meilės ideologija daroma pasaulio ir gyvenimo centru.

Antras mitas, kuriuo esame kaltinami ir kuris yra neteisingas – vakarietiškos vertybės. Sako, tai jūs čia prieš vakarietiškas vertybes pasisakote. Kažkodėl, kai ėjome su Sąjūdžiu į laisvą valstybę, tos vertybės buvo visai kitokios. Kodėl staiga vakarietiškos vertybės – ne Antika, ne romėnų teisė, ne krikščioniškos tradicijos, architektūra, dailė, ne klasikinė filosofija, o staiga čia taip per keliolika metų tapo ta pagrindine europietiška vertybe genderinė ideologija. Mes jos nepasirinkome kovodami už laisvą Lietuvą. Kodėl taip nutinka? Aš savęs klausiu ir jūs savęs klausiate – kodėl taip pradeda elgtis valdžia? Ne tik mūsų tautiniu, bet ir europiniu lygmeniu.

Man atrodo, kad tikintieji į Dievą, krikščionys sako, kad žmogaus prigimtis sužeista ir karts nuo karto dideles mases žmonių, to politikos elito, užvaldo tokios manijos. Mano kartos žmonės prisimena klasinę maniją, kai viskas buvo vertinama pagal tai, ar tu esi proletarų klasės, proletarų kilmės, darbininkas, tada visi keliai atverti, viskas su tavim gerai, jei ne, bus didelių problemų.

Kita manija buvo to rasinio grynumo – jei priklausai tam tikrai rasei, tam tikrai tautai, tu esi aukštesnis, žmogus, antžmogis, visi kiti nelabai verti gyvenimo. Dabar mes matome vėl įsigalint tokią tarsi maniją, kur atrodo, kad žmonijos protas, sveikas protas, patirtis rieda į kažkokią pragarmę. Kai vėl tarsi išskirtine privilegija tampa tam tikros siauros grupės gyvenimo būdas. Ir tai yra nepriimtina, ir jūsų buvimas čia, tos tautos daugumos, ne tos, kurią rodo, vadinamuosius influencerius ar tuos iš mūsų besityčiojančius žiniasklaidininkus ar politikus, bet tos tikrosios Lietuvos daugumos, rodo, kad akivaizdžiai tam nepritariate.

Trečias mitas, kuris man, kaip antisovietinio pogrindžio dalyviui ir turbūt daugumai mūsų, tos kartos žmonių – kardinolui Tamkevičiui, vyskupui Kauneckui, seseriai Nijolei Sadūnaitei, Lietuvos laisvės kovos švyturiams – yra labai skaudu, kai sako: „Tai jei jau jūs ginate tradicinę šeimą, jei jūs už aiškią vyro ir moters tapatybę, santuoką, tai čia jus Rusija įtakoja, jūs – Rusijos agentai, nes ten, kažkur rytuose, jų valdininkai, valdžios ponai irgi sako „už šeimą, prieš homoseksualus ir panašiai“.

Norėtųsi taip pajuokaujant pasakyti „galbūt tenai rytuose kai kurie valdininkai valgo su šaukštu ir šakute, kartais prausiasi ar naudojasi klozetu, bent miestuose? Tai mes turbūt to turėtume atsisakyti, kad nebūtume kartu su Rusija.

Yra prigimties dalykų, prigimties vertybių, kurios yra svarbesnės už kažkokius tautinius, politinius, ar valstybinių darinių skirtumus, nuo kurių priklauso valstybių ir tautos išlikimas. Man norėtųsi, ir iš tikrųjų galima tą Rusijos kaltinimą, tą mitą atsukti ir į kitą pusę. Mūsų dabartinė valdančioji dauguma sako – jūs čia renkatės, protestuojat, nepatenkinti savo valdžia, tai keliate nestabilumą, keliate sumaištį, pavojų savo valstybei, tarnaujate Rusijai. Būkime budrūs, gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje tikriausiai tai bus siūloma Seime, ir susirinkime protestuoti. Ar dėl narkotikų įteisinimo, ar dėl panašių tautos gyvybę pakertančių dalykų. Jeigu jie siūlo tuos dalykus, nekvaili, turi apklausos rezultatus, žino, kad turbūt 90 proc. Lietuvos žmonių bus prieš, protestuos.

Ar ne jie patys, mūsų valdžia, kelia sumaištį ir nestabilumą valstybėje, siūlydami šituos dalykus? Iš savo valstybės, savo rinktos valdžios mes teisėtai laukiame ir reikalaujame, kad jinai atstovautų ne siaurų egzotiškų grupių reikalams ir interesams, o visai tautai rūpimoms problemoms, kurias matome ir nuolat susiduriame – matome socialinę atskirtį, didžiulę emigraciją, kaimo kultūrinės infrastruktūros nykimą, sveikatos apsaugos sistemos, kitų, pačių svarbiausių – mokytojų, policijos darbuotojų – atlyginimus. Štai kur reikėtų gerai pasukti galvas, suderinti įvairius, sunkiai derinamus interesus, išradingai ieškoti lėšų ir kurti įvairias struktūras, ir už ką padėkotų visa Lietuva. Bet vietoj to, kam valdžia ir yra išrinkta, ji imasi perdirbinėti konstitucinę šeimos sampratą ir rūpintis vadinamomis orientacijomis. Visi suprantame, kad valstybė – Lietuva, tauta – bus tik tada, kai visais įmanomais būdais, ir morališkai pirmiausia, ir įstatymų leidyba, ir finansiškai rems vyro – moters šeimą, vaikų auginimą, tėvų autonomiją vaikų auklėjime. Jeigu šito nebus, jeigu elitas, užsidaręs savo burbule, rūpinsis tiktai siaurais kažkieno interesais, mes neišgyvensime, neiškovosime vietos po saule kaip tauta ir valstybė. Ir to mes turime iš savo išrinktos valdžios visu griežtumu reikalauti.

Mano jaunystės bičiulis, beje, taip pat viešai parėmęs Šeimos gynimo maršą, politinis kalinys, kardinolas Sigitas Tamkevičius, kai mes, aktyvesni tikintieji ar kunigai, susirenkame ir skundžiamės – štai tas, tas ir tas yra negerai, visada su tokiu tikėjimo praktiškumu sako: „O tai ką siūlai?“ Man atrodo, be abejo, dauguma jūsų yra tikintys žmonės, Dievą kaip aukščiausią gėrį, kaip gyvenimo prasmę, Kristų tikintys, taigi, mūsų kova yra dvasinė, dvasiniai ginklai, malda, ir tai yra svarbu. Nes ir tvirtas, geras, teisingas žodis, tikime, turi savo jėgą ir daro poveikį gyvenimo tikrovei. Praktiškas kitas dalykas, kurį siūlyčiau – reiktų, kad mes visi, kaip esam dabar susibūrę – šeimomis, kaimynai, miesteliai, į įvairias pozityvias organizacijas susibūrę žmonės, masiškai rašytume laiškus, reikalavimus mūsų valdžiai, jūsų apygardose išrinktiems Seimo nariams. Daugelis gali pasakyti: „Ai, čia beprasmiška, mes jiems nerūpim“. Bet aš turiu tokią nuojautą, kad politikai ne dėl to, kad jie būtų labai geri, matome, kokie daugelis jų yra, bet todėl, kad jie yra įgiję gerą uoslę, būdami valdžioje, žino, kas jiems naudinga, kas ne. Pajutę, kad dauguma žmonių nepritaria jų eksperimentams su tauta, prieštarauja, gali susimąstyti ir šiek tiek pakeisti savo kursą. Taigi, darykime tai.

Ir vieną dar dalyką norėčiau pasakyti, aišku, jis toks kontraversiškas, bet pamąstykime. Kaip teisingai buvo pasakyta – mes esame tauta, valstybė yra mūsų. Mes, o ne tie, kažkaip išrinkti ar kažkaip į koaliciją susijungę ir mums nepriimtinus dalykus stumiantys valdininkai yra suverenas, mes esame. Yra vienas toks būdas. Dažnai pagalvoju, kodėl tautos ne visada jį panaudoja – priversti valdžią vykdyti jų valią, o ne savo fantazijas. Taikus būdas, bet, manau, būtų labai paveikus, jeigu mūsų valdžia taip paniekinančiai, arogantiškai nesiklausytų. Tai vadinasi – generalinis streikas. Be abejo, gydytojai, policija, mūsų krašto apsaugos sistema, kariuomenė turi dirbti, išlikti, gyvename neramiame pasaulyje. Tačiau jeigu staiga sustotų visos kitos profesijos, darbai, su aiškiu reikalavimu – palikite ramybėje šeimą, vyro ir moters tapatybę, palikit ramybėje mūsų vaikus. Ko gero, valdžia susimąstytų. Aišku, tai yra rizika, galimybė nesusivienyti, netekti darbų, nukentėti asmeniškai. Bet jeigu nekovosime už savo gyvenimo laisvę, tai jos ir neturėsime. Kadangi esu, kaip dzūkas, dzūko ir suvalkietės sūnus, iš prigimties truputį romantikas, užbaigsiu savo mylimo klasiko, gero brito kataliko Tolkino citata: „Galbūt ateis laikai, kai mes, žmonės, palūšime, kai išduosime savo priesaikas, ateis ne žmonių, o vilkų valanda“.

Tačiau šiandien ne ta valanda. Šiandien mes kaunamės, taikiai, bet kaunamės.

Dieve, mus padėk.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
aciu garbiam davasininkui

Jus tiksliai issakete tautos siekius, lukescius, viltis, ivardijote jos skaudulius. Is tikruju, niekas be musu paciu nepasirupins tautos ateitimi, prigimtiniu vertybiu gynimu, kulturos, istorijos isaugojimu. Tik mes patys.

Profesoriška

kalba.

Ačiū

Viena geriausių kalbų šeimos marše, ačiū.

Taip

Esu Kuniga Griga mates diskutiojant. Neeilinis zmogus. Is didziosios raides.

stasys

Pagal tekstą matosi jog žmogus mėgsta pakalbėti , bel tik būtų jį besiklausanciu .

qwert

Manau, kad šiandien pasaulio daugumai reikėtų vienytis tik su dviem pagrindinėmis idėjomis (nepriklausomai, kas šias dvi idėjas skleidžia ir remia):
Pirmoji idėja – prigimtinės(!) šeimos gynimo idėja (pasisakant prieš LGBT ideologijos propagavimą),
Antroji idėja (bendresnė) – dvasingos civilizacijos gynimo idėja (pasisakant prieš aktyviuosius dvasinio vakuumo skleidėjus bei rėmėjus, prieš narkomaniją, seksomaniją ir kitas plintančias ydas).

habilitās

„Yra vienas toks būdas…. Tai vadinasi – generalinis streikas… Ko gero, valdžia susimąstytų.“ ✒✒✒ Norint susimąstyti, reikia turėti su kuo. Štai A. Švarplys aiškinasi ką atskleidė Šeimų maršas?! Nieko jis neatskleidė: susirinko, pašnekėjo ir išsiskirstė. Jau pradėjus organizuoti tą Maršą, iškart apsinuogino šios teritorijos politinė ubagystė. Absoliuti politinė ubagystė, daugiau nieko. Tiek senosios nomenklatūros, kurį buvo pripuolusi prie valdžios lovio pasipelnyti materialiai, tiek naujosios, kuri bando patenkinti savo poreikius seksualiai. Jokių valstybės požymių nebuvo, nėra ir, akivaizdu, kad nebus. Tapome Briuselio vasalatu savo noru, vaizdžiai tariant, įkišome galvą į Vakarų civilizacijos „vertybių“ kilpą laisva valia. Ir kai kas nors bando lyginti Sąjūdžio laikų dvasią, kai vadavomės iš Stalino okupacijos, su dabartiniu maršų, kai prieš pusę metų patys į valdžią pasodinome… Skaityti daugiau »

stasys

Kiekvienas savo darbą dirba habilitās . Nėr čia ko purkstauti , seni politikai naujus diskreminuoja ir stumdo , tie kas turi proto laikosi nuošalėje nuo to maršo , kam reikia reitingų bando iš to sau naudos gauti .Prie ko čia Briuselis ? Lietuva pakraštys ir to pakraščio reikalai tik vietinius politikus domina , kaip prestižas visos bendrijos akyse .Visuomenės palaikymo tos reformos neturi , bet tai nėra kliūtis tas reformas diegti ? Viduryje Europos tokie reiškiniai išimtis o čia net ausys neraudonuoja politikams .Ko dar reikia įrodymams …

Al.

Puikus žmogus, ir puiki kalba. Pridurčiau, kad mūsų valdžia nusikalsta priesaikai ir konstitucijai, nes vykdo ne savo tautos, o išorinių jėgų valią. Jei iš pasaulio galingųjų spaudimo nebūtų, net mūsų korumpuota valdžia nedrįstų elgtis atvirai niekšiškai. Tai yra išdavystė – didžiausias nusikaltimas, kurį gali padaryti valdžia. Išdavystė ir priesaikos sulaužymas.

Ačiū Dievui

Kad Lietuva turi tokių puikių, dvasininkų, kurie neišduoda tautos jai sunkiomis akimirkomis. Tikri „deimančiukai”, anot mūsų tautos klasiko, didžiai gerbiamo kunigo ir raštytojo J. T. Vaižganto.
Dieve, saugok Lietuvą.

stasys

Ačiū Dievui 2021-05-20 20:22.. dėkojate Dievui už kunigą ? tuščiazodziuajate kaip ir autorius .Liežuvis kaulų neturi taip kad prašome teskite .

Raigerdas

Be galo gerbiu kunigą Robertą Grigą už tai, kad jis yra kartu su liaudimi, už tai, kad jis yra tikras dvasininkas ir šviesaus proto žmogus. Jo pasisakymuose visada išgirsi tiesos žodį. Tai parodo, kad mūsų tauta dar gyva ir dar nepribaigta. Ir jeigu, šita likusi sveika tautos dalis susijungs, tai mūsų tauta neišnyks. Taigi, yra viena sąlyga: jeigu susijungs, susilies į vieną bendrą junginį su skirtingais tikėjimais, su skirtingomis nuomonėmis, tačiau su viena idėja – išsaugoti Lietuvoje tai, ko nesukūrė LGBT, t.y., nesukūrė VYRO, nesukūrė MOTERS, nesukūrė GYVYBĖS, nesukūrė Gamtos, nesukūrė Žemės, nesukūrė Saulės, nesukūrė Dvasios, bet visa tai siekia sunaikinti. Paimkime ir pažiūrėkime į Bibliją:” 1 Jn 3,8 8 Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias nuodėmiauja nuo… Skaityti daugiau »

elfe

nuo kada Andropovo „filantropas” peremes pamatines zmogaus teises ir jas bukido principu sukarikaturines, Soros „vakaru vertybe”?.. tevai kile is baltarusijos.. tikroji pavarde Shwarc… Chodarkovskio forume gyres, kad Breznevas pasiule jo tevui vadovaut strateginam institutui.. iskant Stambulo Konvencijos kureju keliai veda link jo NVo bei pries Vakarus kovojancios komunistines kinijos: The following list contains all sources regularly covered by our team. ecoi.net covers more than 160 sources regularly (as of January 2018). Depending on their publication cycle, some sources are covered daily (like BBC World News, IRIN or Amnesty International), others weekly (like UNHCR, Forum 18 or the International Crisis Group), and some others once a month (like CEDAW, the Congressional-Executive Commission on China or the Afghanistan Research and Evaluation Unit).… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Paaiškinsiu dar apie savo žemiau parašytą komentarą. Gerbiamas kunigas Robertas Grigas klausia:”Kodėl staiga vakarietiškos vertybės – ne Antika, ne romėnų teisė, ne krikščioniškos tradicijos, architektūra, dailė, ne klasikinė filosofija, o staiga čia taip per keliolika metų tapo ta pagrindine europietiška vertybe genderinė ideologija. Mes jos nepasirinkome kovodami už laisvą Lietuvą. Kodėl taip nutinka? Aš savęs klausiu ir jūs savęs klausiate – kodėl taip pradeda elgtis valdžia? Ne tik mūsų tautiniu, bet ir europiniu lygmeniu”. Didžiai gerbiamas Robertai Grigai, deja, tai nėra kelioliką metų. Kiek man pasisekė aptikti šaltinių šia tema, tai pradžia dėl šeimos ir religijos dogmų griovimo jau buvo suplanuota iki II-ojo Pasaulinio karo. Ir psichiatrai apie savo planus prakalbo iki 1940 metų, o vėliau, vienas iš jų, tapo… Skaityti daugiau »

News Target

https://www.newstarget.com/2021-05-19-blockbuster-new-video-shows-jan-6-rioters-given-ok-to-enter-capitol.html WHOA: Naujajame „Blockbuster“ vaizdo įraše matyti, kaip sausio 6 d. Riaušininkuss policija įleidžia į Kapitolijų Nepaisant to, kad per visą prezidento Donaldo Trumpo kadenciją kairieji chuliganai iš Antifos, „Black Lives Matter“ ir apmokėti agitatoriai užpuolinėjo Trampo šalininkus, jie niekad neatsakė tuo pačiu. Matant jo „šalininkus“ kovojančius su Kapitolijaus policija tiesiog neatrodė įtikėtina. Kuo daugiau sužinome apie tai, kas įvyko tą dieną, tuo aiškiau, kad tai, kas įvyko šių metų pradžioje per paskutinį D.Trumpo kreipimąsi, buvo didžiulė melaginga operacija, kurios tikslas buvo sutramdyti visus jo šalininkus kaip „dešiniųjų grėsmę demokratijai“ „sukilėlius“, norėdami pradėti teisinius (ir neteisėtus) veiksmus prieš mus. American Greatness ataskaita: https://amgreatness.com/2021/05/16/video-shows-u-s-capitol-police-gave-protesters-ok-to-enter/ Naujai gautame vaizdo įraše matyti, kaip tą pačią popietę Jungtinių Valstijų Kapitolijaus policijos pareigūnai Kapitolijaus viduje kalbėjo… Skaityti daugiau »

elfe

teisybes delei, mielas Raigerdai, iki pat to pilko, mazo mietelio gydytojo Brock Chisholm mirties ir dar ilgai po to galiojo DSM-III proto sutrikimu klasifikacija… gal ir teisinga viena Brock Chisholm mintis, kad i ikimokyklinio vaiko vyrymasi neturetu kistis nei tevai, nei kiti influenceriai… kaip tik ziuriu youtubej puiku seimynini seriala „Likimo mazgas”, isversta i rusu kalba. ten butent nuostabiai vaidinantis, niekieno nesugadintas penkiametis patenka i sutrikusiu po nelaimes santykiu seima ir faktiskai ja isgydo… negaliu atsistebet kaip turku kulturinis elitas = kurdai moka statyt tokius, psichologiskai narpliojancius visas visuomenes problemas, filmus.. su puikiu pavyzdziu kaip tas problemas spresti… ir be jokiu stambulo konvenciju, nuolat atakuojant „sugedusia,sergancia” visuomene, kuria neva isgydys tik psichiatrai su psichologais… patys daznai turintys ivairiausiu sutrikimu, bet… Skaityti daugiau »

štaziui

staspislova, primenu – apsivožk špyžiniu puodu, nes folijos kepuraitės tau nebepadeda, ir balų vėžlio poza šliaužk į LRT. Ten ir komentuok.

elfe

beje, Bruklino chasidai neleidzia savo vaikams ziuret tv, naudotis internetu, ismaniaisiais – visu tuo, kas skirta gojams, kad nesujauktu ju galveliu… zaislai, telefonai tik „koseriniai”… moterys – jokiu abortu, jokiu kontracepciju ir t.t.

Mąstant giliau

Būtų pusė bėdos, jeigu šiandien būtų puolama tik prigimtinė šeima. Deja, šiandien puolama ne tik prigimtinė šeima, bet taip pat ir bet kokia dvasinė civilizacija. Šių dviejų vertybių pagrindiniai puolėjai – išplitęs medžiaginių bei kūniškų malonumų kultas ir LGBT ideologija, kylanti iš kūniškų malonumų kulto. Todėl, manau, kad į LGBT-istų klausimą, argi šiandien LGBT bendruomenė puola tradicinę šeimą, reikėtų atsakyti: „Taip. Šiandien prigimtinę šeimą puola ne tik LGBT propaguojama ideologija, bet ir medžiaginių bei kūniškų malonumų kultas aplamai; be to, puola ne tik prigimtinę šeimą, bet taip pat ir bet kokią dvasinę civilizaciją“.

19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top