Letas Palmaitis. Antisemitizmo ir ateizmo sąveikos (I)

Pradedame kalbininko dr. Leto Palmaičio straipsnių ciklą apie antisemitizmo ir ateizmo kilmę bei sąsajas. Autorius iš anksto dėkoja specialistams už galimą profesionalią šio rašinio kritiką.

* * *

VARDAS tarė Abraomui: […] laiminčius tave laiminsiu ir keikiantįjį tave prakeiksiu“ (Pr 12:3)

Klausimo iškėlimas

Paklaustas, kodėl krikščioniškose šalyse ir tradicijoje gimę žmonės dalyvavo naciniame žydų genocide, Popiežius Jonas Paulius II atsakė, kas pats negalįs to suprasti. Vis dėlto suprasti galima, jei sugrįžtume 1691 metais atgalios – prie imperatoriaus Konstantino laiško I Bažnyčios susirinkimui Nikėjoje – ir net 300 metais dar anksčiau – prie apaštalo Pauliaus santykių su pakrikštytais Romos imperijos patriotais bei jo ginčų su apaštalais Petru ir Jokūbu bei kitais pirmaisiais krikščionimis Judėjoje.

Mėgstami antisemitų argumentai apie tai, kai „žydų nemėgta“ dar Senovės Egipte arba Persijoje, remiasi nevienareikšmėmis išvadomis iš pačios Biblijos pasakojimo ir todėl sunkiai atremiami iš tradicinio tikėjimo pusės. Iš tikrųjų nėra istorinių duomenų, leidžiančių jas pagrįsti.

Žydų nelaisvė Egipte ir išėjimas iš jo yra tikėjimo postulatas, neturintis nei jam prieštaraujančių, nei jį patvirtinančių archeologinių faktų, tačiau paremtas kažkuriais dokumentaliai nepaliudytais įvykiais. Šių įvykių mokslinis pagrindimas nieko nepakeistų, lygiai kaip ir akivaizdus kieto dangaus skliauto su langais nebuvimas (bet plg. Pr 1:2 ir 6–9, 7:11, 8:2 – dabar skaitoma „perkeltine prasme“) nėra kreacionizmo paneigimas. Biblija yra žmogaus ir jo Kūrėjo santykiu pamatuotas dorovinis kodeksas. Tikėjimas ja yra beprasmis be tikėjimo, kad ji yra Paties D-vo įkvėpta gyvenimo prasmės žinia (joks mokslinių dalykų diktantas!) žmogui.

Kita vertus, pasakojimas apie Esterą greičiau priklauso grožinės literatūros žanrui – turinys dėstomas panašiai kaip Rytų pasakose, net D-vo vardas neminimas, o pasakiški hiperbolizavimai kertasi su biblijiniu kaltės ir bausmės suvokimu. Todėl ir Esteros knygos įtraukimas į žydų ir krikščionių kanoną yra vėlyvas, pamatuotas tikėjimu, kad D-vas neapleidžia Savo tautos net ir beviltiškose situacijose. Tai vienintelė Biblijos knyga, kelianti klaustukų patiems tikintiesiems – tiek nežydams, tiek žydams. Vis dėlto tiesos vardu reikia pripažinti, kad šiame Esteros tekste rasta išties šiurpių mistinių elementų.

Dabartinis islamiškas antisemitizmas yra kitokio pobūdžio – politinis. Jis neturi nieko bendro nei su šariato nuostatais, nei su tradicine islamo globa žydams, bėgusiems nuo „krikščionių“ persekiojimų.

Visi kiti istoriniai antisemitizmai pasaulyje vienaip ar kitaip plaukia iš europinio antisemitizmo, taigi nėra ankstyvesni nei pirmieji amžiai. Panagrinėję rasime analogiškų „antitautizmų“ (kartais irgi labai senų) ir tarp kitų kultūrų, pavyzdžiui, antitibetietišką Kinijoje, hutu ir tutsi Burundyje ir Ruandoje, antiarmėnišką Turkijoje, „antirochinją“ „taikių“ budistų genocidininkų Birmoje su savais mitologiniais „pagrindimais“. Tačiau vienas ir svarbus dalykas aiškiai išskiria antisemitizmą iš visų kitų „antitautizmų“ ir daro jį unikalų: iš esmės tai yra pagoniškų kultų kova prieš Vieno D-vo kultą, o dar abstrakčiau – savas „tiesas“ pamėgusio egoisto kova prieš jam „primetamą“ Vieną Tiesą.

Naujųjų ateistų antisemitizmas

XX amžiuje „mokslinis ateizmas“ prasiskverbė į įvairiausių kultūrų pasaulio šalis po II pasaulinio karo žvėriškumų sukeltos dorovinės krizės, taip pat karo paskatintos neregėtos techninės pažangos bei tradicinę dorovę pakeičiančios „naujosios religijos“ – pelno ir sėkmės ideologijos.

Kita vertus, „karingasis ateizmas“ jau nuo vadinamosios Didžiosios prancūzų revoliucijos buvo tipiškai „krikščioniškas“ reiškinys, nebūdingas nė vienai tradicinei nekrikščioniškai kultūrai.

„Postmoderno“ laikais viskas grįžta į savo vietas: Kinija vėl konfucionistinė, nors ir po marksizmo iškaba, musulmonai nebekalba apie jokias demokratijas ir bando ginklu atkurti kalifatą pagal Koraną, tačiau tik galutinai suateistėję bei grįžę į pikčiausią materialistinę pagonybę „krikščioniški“ Vakarai atkakliai laikosi darvinizmo bei tiesos reliatyvumo nustatydami ją „balsų dauguma“. Tuo pat metu iš jų be paliovos sklinda ir nemirtingo antisemitizmo bangos, kuriose buvę krikščionys randa „atsakymus“ į visas negeroves, nesėkmes ir pavojus: žydai užvaldo pasaulį! Pasirodo, tiek Bažnyčia ir Pats Kristus, tiek seni–nauji dievaičiai esantys bejėgiai prieš saujelę „Siono išminčių“! Protingesniems (?) užtenka „argumento“, kad žinomiausi technokratinį globalizmą prastumiantys multimilijardieriai bankininkai yra žydų kilmės ir todėl neva būtinai turi norėti užvaldyti pasaulį savo tautai (net ir JAV žurnalistukas Teodoras Kaufmanas, pagaminęs šizofrenišką dovanėlę Hitlerio propagandai – Theodore N. Kaufman, Germany must perish, 1941, – ir tas neva parašė „žydų Meinkampfą“, paskelbusį „žydų karą“ Vokietijai!). Tokie „protingi antisemitai“ net ir žydų revoliucionierius socialdemokratus laiko „bankininkais“ arba „bankininkų pasamdytais“ (mat A. Parvaus padedama Vokietija suorganizavo Lenino „desanto“ pervežimą į Rusiją kartu su vokiečių bei Jacobo Schifto pinigais – dar prieš 1905 m. J. Schiftas pažadėjo Rusijos vyriausybei finansuoti jos nuvertimą, jeigu ji nesustabdysianti pogromų).

Kvailesni (būtent tokie ir yra „didžiosios Rusijos“ tradicijos tęsėjai) vis nerimsta su „Protokolais“, nes nesugeba suvokti net ir to, kad tikri žydai niekada nebūtų raštiškai gaminę nedraugus erzinančių dalykų, juo labiau – beprasmiškų, pavyzdžiui, kad bankai (beje, juk ne vien žydų) ir be jokių „Protokolų“ sėkmingai kaupia procentinį kapitalą, jau neminint betikslių samprotavimų apie savąjį „carą“, kuris užvaldys visus „gojus“. Žydai nėra idiotai. Pažįstantiems maskoliškąjį mąstymą yla lenda iš maišo neperskaičius nė pusės šios įkyrios knygelės (plg., pavyzdžiui, tipiško rusiško stiliaus patarimą jaunajam Nikolajui II: „Как ясно недомыслие чисто животных мозгов гоев, выразившееся в том, что когда они брали взаймы у нас под платежи %%, они не думали, что все равно те же деньги, да еще с приплатой %% им придется черпать из своих же государственных карманов для расплаты с нами! Что было проще прямо взять нужные деньги у своих?!“) Šios apgailėtinai vaikiškos mintys pagimdytos beveik tuo metu, kai Londone britų lordų ir bankininkų Society of the Elect jau užsimojo įgyvendinti moderniausią Cecilio Rhodeso anglosaksiškos pasaulio federalizacijos projektą. Arba dar palyginti tokį autentišką tikrų autorių patarimą Nikolajui II: „Мы выясним, что свобода не состоит в распущенности и в праве на разнузданность, как равно достоинство и сила человека не состоят в праве каждому провозглашать разрушительные принципы вроде свободы совести, равенства и им подобным…“ – mat čia „žydai“ mini savo būsimą viešpatavimą ir prisipažįsta, neva jie – МЫ – ir apgavo „gojus“ sąžinės laisvės ir pan. razrušitelnais (anais laikais standartinis rusų ideologinis žargonas) šūkiais. Galima pamanyti, kad „sionistų kongreso“ darbo kalba buvo rusiška, nes joks vertimas niekad nebūtų parinkęs tokio be gimtosios kalbos nesuprantamo deklaracijų žargono (недомыслие, разрушительные, свобода не состоит в…, каждому провозглашать…), tarytum perkelto iš šmaikščių Saltykovo-Ščedrino parodijų. Kaip sakoma, jei toks yra „pasaulinis sąmokslas“, pasaulis gali sau ramiai miegoti! Deja, nei egzaltuotų nacių kvailinami vokiečiai, nei apskritai Vakarai neturėjo jokio supratimo apie Rusijos „gelmes“ ir „Protokolų“ bei Saltykovo-Ščedrino rusų kalba neskaitė.

Iš tikrųjų visos aistros su bankininkais ir revoliucionieriais tėra tik paviršinės istorijos šiukšlės, panaudotos platinant antisemitizmą – jo ištakos nepalyginti senesnės.

Iš kur tad yra kilusi ir išplitusi tikrai paranojinė neapykanta žydams, tebegyva net ir po holokausto, „išvaliusio“ Centrinę Europą nuo žydų?

Įsidėmėtina, kad mūsų laikais antisemitizmas neteko paskatinimo iš religinės pusės (kaltė už Nukryžiavimą), užtat pagaliau išplito ir į pačius krikščionis („žydkrikščionys“!), ir net į Patį Kristų, Jo Motiną ir apaštalus, dar neseniai „atribotus“ nuo „piktųjų žydų“, tačiau šiandien pagaliau paverstus tais pačiais „žydeliais“. Taip sakydamas nebijau, kad būsiu apkaltintas „nepolitkorektiškumu“: užtenka „pasigrožėti“ komentarais prie bet kurios publikacijos apie krikščionybę ir judaizmą: antisemitizmas lenda nuolat ir nesulaikomai.

Bus daugiau.

* * *

Siūlome prisiminti ir ankstesnes autoriaus publikacijas šia tema:

Letas Palmaitis. Nikėjiškos krikščionybės retrospektyva [1]: Nikėjiško tikėjimo aibės ir filosofija

Letas Palmaitis. Nikėjiškos krikščionybės retrospektyva [2]: Dvi autentiškos tikėjimo versijos ir „über alles“

Letas Palmaitis. Nikėjiškos krikščionybės retrospektyva [3]: Kas yra „über alles“

Letas Palmaitis. Nikėja: šventoji misterija

Letas Palmaitis. Nikėja: pirminės Bažnyčios sunaikinimas?

Letas Palmaitis. Nikėja: meilė iš „kitõs avidės“

Letas Palmaitis. Nikėja: religijos ir visuomenės krizė. Šešios išvados

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
32 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
32
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top