Mokslininkai: valdžios mėginimai kurti pilietinę visuomenę be piliečių pasmerkti nesėkmei

Lapkričio 27 d. Lietuvos Mokslų Akademijoje įvyko mokslinė konferencija „Pilietinė visuomenė – misija visų ir kiekvieno“. Joje aptartos svarbiausios visuomenės vystymo kryptys bei visuomeninių organizacijų atstovų atrankos į kuriamą Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tarybą kriterijai. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai, politikai, valdžios ir nacionalinių skėtinių bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Pranešimus skaitė humanitarinių mokslų daktaras Krescencijus Stoškus, MRU teisės profesorius Saulius Arlauskas, politologas, socialinių mokslų daktaras Laurynas Kasčiūnas, MRU profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, sociologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras Romualdas Grigas, dimisijos pulkininkas Ignas Stankovičius, paveldosaugininkė, tarptautinė kultūros paveldo ekspertė Jūratė Markevičienė.

Konferencijos dalyviai svarstė, kaip esant masinei emigracijai, nedarbui ir skurdui Lietuvoje kurti pilietinę visuomenę. Jie kritikavo 2013 m. priimtą Lietuvos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, ypač jo įgyvendinimo eigą. Įstatymas iškreipia nevyriausybinių organizacijų (NVO) savarankiškumo principus ir prieštarauja Europos Tarybos Ministrų komiteto 2007 m. rekomendacijoms dėl NVO teisinio statuso Europoje. Rekomendacijos imperatyviai draudžia valdžiai tiesiogiai kištis į NVO veiklą ir valdymą. Nors Lietuvos NVO plėtros įstatyme nurodyta, kad NVO – tai nuo valstybės institucijų nepriklausomas, savanoriškumo pagrindais veikiantis viešasis juridinis asmuo, įstatyme taip pat nurodyta, kad NVO tarybos sudėtį bei jos nuostatus tvirtina Vyriausybė, o taryba sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindais lygiomis dalimis iš valdžios ir NVO deleguotų atstovų – po 10 žmonių. Taigi kuriama Lietuvos NVO taryba nėra savarankiška, nepriklausoma nuo valdžios.

Dr. K.Stoškus pastebėjo, kad vis daugiau diskutuojama dėl Lietuvos valstybės išlikimo ir lietuvių tautos ateities. Valdžia valstybės ir tautos palaikymo sprendimų neturi. Kuriama NVO taryba nėra išeitis iš susidariusios padėties, tačiau tai pirmas žingsnis valdžios ir visuomenės bendradarbiavimo link, nes tautos išlikimas yra visų ir pirmiausia valdžios uždavinys. Reikėtų sukurti schemą, kad Tarybos veikloje dalyvautų kuo daugiau nevyriausybinių organizacijų. O šalia tarybos veikiantys NVO blokai apjungtų visas tarybos veikloje pageidaujančias dalyvauti organizacijas. Toks modelis būtų demokratiškiausias.

Prof. S.Arlauskas pažymėjo, kad NVO tarybos kūrimo tikslas – įtraukti kuo daugiau žmonių į valstybės valdymą. Deja, kai kurios reformos valstybės lygmeniu dabartinėmis sąlygomis neįmanomos. Joms trukdo blogai formuojama teismų praktika, kai nesilaikoma netgi pamatinių teisės principų, ydingas valstybės valdymas – permanentinė Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės kova dėl įtakos. Profesoriaus manymu, svarbiausias visuomenės plėtros kryptis reikėtų įtvirtinti įstatymu, antraip nesibaigiantys ginčai dėl prioritetų trukdys priimti sprendimus. S.Arlauskas siūlo prie NVO tarybos įsteigti atstovaujamų krypčių sektorius, kurių veikloje dalyvautų daugelio tos krypties NVO atstovai, kad vienas asmuo – NVO tarybos narys – negalėtų monopolizuoti visuomenės nuomonės.

Politologas L.Kasčiūnas išskyrė penkias pagrindines visuomenės vystymo kryptis: 1. Nacionalinis saugumas, tautinės valstybės idėjos atgaivinimas. Pilietinės ir tautinės tapatybės ugdymas ypač svarbus dabarties įvykių fone, kai vyksta hibridiniai karai, trinama riba tarp taikos ir karo. Ukraina prieš Rusijos agresiją atsilaiko tik ukrainiečių nacionalinės savimonės dėka. Todėl tautinis patriotinis auklėjimas – tai viena iš pagrindinių mūsų visuomenės vystymo krypčių. 2. Istorinės atminties stiprinimas. Tai pirmiausiai sietina su istorijos dėstymu mokykloje, – jei patys nekursime ir neskleisime savo istorijos pasakojimo, už mus ją papasakos kiti. 3. Krikščioniškųjų vertybių diegimas. Vakarų Europoje vyksta kultūrinis karas prieš gyvybės kultūrą, šeimą ir kitas krikščioniškąsias vertybes, kurios laikomos „atgyvena“. Šis karas silpnina visuomenes. Tai ypač išnaudoja V.Putino režimas, skelbdamasis krikščioniškųjų vertybių gelbėtoju. Atsvara – šeimos, gyvybės kultūros puoselėjimas. 4. Tautinių bendrijų integracija. Privalome sukurti Rytų Lietuvos strategiją (programą ir veiksmų planą). 5. Atskirties tarp centro ir periferijos mažinimas. Būtina mažinti didžiulę socialinę atskirtį, naikinti „dviejų Lietuvų“ naratyvą.

Prof. R.Aleknaitės-Bieliauskienės nuomone, pilietinės visuomenės Lietuvoje nėra. Savanorystė turėtų būti NVO veiklos pagrindas. Dabar daugelis NVO veikia tik todėl, kad yra finansuojamos. Be savanorystės negali vystytis visuomenės pilietinė sąmonė. Valdžia įgudusi rašyti gražias ataskaitas, iš kurių atrodo, jog procesai vyksta sklandžiai ir tvarkingai. Tačiau tikrovė kitokia. Lietuvoje daugėja mažaraščių, neišprususių jaunuolių, švietimo sistema ugdo istorijoje ir vertybėse nebesusigaudantį jaunimą be idėjų ir iniciatyvų. Tokie žmonės negali kurti pilietinės visuomenės, nes neturi pilietinės sąmonės. Profesorės nuomone, nevyriausybinės organizacijos privalo dalyvauti visose valdžios ir valdymo struktūrose (komitetuose, tarybose ir pan.).

Prof. R.Grigo nuomone, visi ankstesnieji mėginimai kurti pilietinę visuomenę baigėsi nesėkme. Tikėtina, kad ir dabartinio mėginimo pabaiga bus tokia pati, nes politinės partijos, vietos ir valstybės valdžia nesuinteresuota visuomenine kontrole ir tam ryžtingai priešinasi. Viltį dėl pilietinės sąmonės pabudimo profesorius sieja su 2017 m. paskelbimu Piliakalnių metais, jeigu LR Seimas tam pritars. Tai būtų grįžimo prie istorinių ištakų pradžia ir paskatintų tautą susitelkti.

Dimisijos pulkininkas I.Stankovičius nepritarė kai kurių kalbėtojų skeptiškam požiūriui į kuriamą NVO tarybą. Prelegentas atkreipė dėmesį, kad NVO taryba – tai sąveikos su valdžia institucija. Kad ir kokia ji būtų, turime naudotis visomis galimybėmis įtakoti valdžios sprendimus. NVO taryboje gali būti tik 10 NVO atstovų, todėl svarbu, kad į ją patektų žinomi ir visuomenės pasitikėjimą turintys žmonės.

Susibūrusios pagal interesus į atitinkamas 10 visuomenės vystymo krypčių, NVO išsirinktų savo atstovus ekspertus, o pastarieji deleguotų vieną atstovą į tarybą. Taip į pilietinės visuomenės kūrimą būtų įtraukta nemažai nevyriausybinių organizacijų. Ypač tos NVO, kurios bendrąjį interesą iškelia aukščiau už asmeninį ar grupės, privalo turėti galimybę dalyvauti sąveikos su valdžia tarybos veikloje. Svarstytina ir visiškai savarankiškos, nuo valdžios nepriklausomos NVO tarybos steigimo galimybė.

Kultūros paveldo ekspertė J.Markevičienė skeptiškai vertino visuomenininkų iniciatyvas. Ji priminė, kad prieš keletą metų svarstant Lietuvos įstatymų atitiktį Orhuso konvencijai Vyriausybė buvo sudariusi netgi darbo grupę, kuri atliko milžinišką darbą ir pateikė rekomendacijas. Tačiau rekomendacijos tebeguli valdininkų stalčiuose. Prelegentės nuomone, reikia įstatymo, kuris užtikrintų visuomenės dalyvavimą priimant svarbiausius sprendimus. Būtina Seimui teikti NVO plėtros įstatymo pataisas, o Vyriausybei – NVO tarybos nuostatų pataisas, kurios ribotų kadencijų kiekį, nustatytų sprendimų priėmimo tvarką. NVO taryba neturi tapti formalia institucija, laiminančia valdžios sprendimus. Be to, nuostatuose būtina numatyti, kad NVO tarybos pirmininkas gali būti tik NVO atstovas. Reikėtų įsteigti NVO teisės centrą, kuris teiktų teisines konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms ir reikalui esant galėtų atstovauti joms teismuose.

Diskusijose taip pat dalyvavo LR Seimo nariai, politikai, akademinės bendruomenės ir NVO atstovai.

Seimo narys, profesorius Povilas Gylys pabrėžė, kad NVO taryba neturi būti institucija prie Vyriausybės. Tikriausiai Seimo nariams neįsigilinus galėjo būti priimtas toks įstatymas. Tad būtini šio įstatymo pakeitimai ir papildymai.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Algirdas Endriukaitis kalbėjo apie naująjį Europos naratyvą, abejojo Lietuvos valstybės ateitimi ir jos galimybe išlikti tautine valstybe. O ar galima pilietinė visuomenė be savo valstybės?

Į konferencijos dalyvių klausimus atsakė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovė Birutė Jatautaitė. Paklausta, kokios NVO inicijavo ir kūrė NVO plėtros įstatymą, pripažino, kad jo rengėjai – NVO informacijos ir paramos centras su savo neformalia koalicija bei keliomis NVO. Už įstatymo įgyvendinimą atsakinga SADM nėra numačiusi, kaip turėtų vykti atranka į NVO tarybą. Ministerijos atstovė pritarė siūlymui įsteigti alternatyvią nacionalinę nepriklausomą Nevyriausybinių organizacijų tarybą, kurią sudarytų tik nevyriausybinių organizacijų atstovai.

LMA akademikas, profesorius Antanas Kudzys sutelkė dėmesį į NVO tarybos valdymo struktūrą. Siūloma struktūra efektyviai veikti negali, ji turi turėti pasistemes, kad veikla būtų atsakingesnė ir atskaitingesnė.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila pritarė svarstomiems projektams, pažymėdamas, kad būtina aktyviai dalyvauti formuojant NVO tarybą, antraip ji bus sudaryta iš valdžios kontroliuojamų organizacijų atstovų.

Piliečių gynimo ir paramos fondo atstovas Stasys Kaušinis pasidžiaugė, kad priešingų siūlymų ir radikalios projektų kritikos konferencijoje nebuvo.

Vieningai, bendru sutarimu konferencijos dalyviai patvirtinto rekomendacijas LR Seimui ir Vyriausybei dėl atstovų į Lietuvos NVO tarybą atrankos principų ir dėl prioritetinių visuomenės vystymo krypčių. Šios rekomendacijos artimiausiu metu bus pateiktos LR Seimui ir Vyriausybei.

Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų (LINVO) koalicijos informacija

* * *

Tiesos.lt skaitytojų dėmesiui siūlome Aikštės TV reportažą iš mokslinės konferencijos „Pilietinė visuomenė – misija visų ir kiekvieno“. Filmo operatorė – Aušra Gabalytė.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
93 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
garliaviški teisiami

kai žmonėms nepatiko, kad jų vaikus valdantys komunistai prievartauja – tai žmonės liko nusikaltėliais.
Tokia ta valdžia, tokia ta teisybė ir teisingumas Lietuvoje.

Beta

Profesoriaus S.Arlausko manymu, svarbiausias visuomenės plėtros kryptis reikėtų įtvirtinti įstatymu, antraip nesibaigiantys ginčai dėl prioritetų trukdys priimti sprendimus.
Kad ir to įstatymo nėra kam priimti. Šis Seimas tikrai nepajėgus, ten demokratiją ir visuomenės reikšmę valstybės valdyme suvokia gal tik koks dešimt žmonių. Likusiems visuomenė didžiausi priešai, baisesni net už patį Putiną, kurio ręžimą jie sėkmingai įgyvendina Lietuvoje.

manau

Tiesos.lt yra leidinys skirtas skatinti pozityvų mąstymą.Čia ir straipsnių tokių ieškai,taip pat Lietuvai svarbių problemų ir šalia analizės skatinančios mąstymą.Sakė pasakė,kad ir ryškus asmuo, bet neaišku iš kokio vidinio darinio pasakymai sklindą ir ar yra mums tiek svarbūs?Gal svarbiausia skatinimas mąstyti ir neužmiršti,nepamesti kas skiria žmogų nuo gyvulio ir atlaikyti spaudimą,apsaugoti mūsų žmogiškąją misiją Žemėje ir mūsų nuostabioje Lietuvoje.

konkretūs L. Kasčiūno pasiūlymai

Išskirtinės, konkrečios ir labai aiškios p. Lauryno Kasčiūno mintys. Išvardinta tai, ko trūko Lietuvos pilietiškumo ugdymui visą ketvirtį amžiaus. Jei šie pasiūlymai taptų ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais žingsniais – po kelerių metų jau pamatytume rezultatus.

ha ha

Zigmuks, aišku, susikvietė reikalingus žmones.
Moldovoi irgi prieš rinkimus Putino šaika suskubo įsteigti iki 50 NVO.

O tai ką – pilietininko Muravjovo, Donskio, Puro, Kuolio ten nebuvo? Ar tai tik „respublikos’ šaika?

„Tai ypač išnaudoja V.Putino režimas, skelbdamasis krikščioniškųjų vertybių gelbėtoju. ”

Gelbėja Putinas, gelbėja tas vertybes mergoms užtaisydamas vaikus… savo žmoną uždaręs vienuolynan…

>siandien

o tai ko Vaišvila kelia ta agresija? a?

beje,

D.Pūro skėtinė Žmogaus teisių stebėjimo instit. NVO valdo apie 30 NVO ir jiems paskirstė daugiau nei 8 milijonus litų. Muravjovo Transperance Intarnacional, kuriame dirbo keletas žmonių gavo pusę milijono metams, o kiti, besirūpinantys moerų,vikų, invalidų teisėmis maždaug po 100 000. Kam šios organizacijos atsiskaito?
Ką nuveikė gero Lietuvai Transpierance Internacional, be nuolatinio klykavimo apie vokelius?

Kad

Vaišvila logiškas,išmintingas ,nuoseklus,nepalūžtantis tiesos ieškotojas.Manote jam lengva?Tai kaip ir kiti Lietuvos žmonės gebantys savarankiškai mąstyti ir turintys ką pasakyti žmonėms yra Lietuvos neįkainuojamas turtas.Saugokime juos.
Tai reikia apsispręsti:ar logiškas mąstymas mums svarbus ar reikia kaifui bezdalų?

>>kad

na tik Dubnos auklėtiniui ir kurt „pilietinę visuomenę” Lietuvojje. Tada tai jau tikrai be šūvio žali žmogeliukai užimtų republiką…

Trečiadienį visi Lietuvos žmonės kviečiami į mitin

Karšto kmentaro skelbimas. Visi į mitingą, kitaip komentarai ir liks komentarais.

to>>

tai ko nekritikuoti ant nugarų sėdinčių parmazonų pas kitus,kai jie taip akyvaizdžiai siautėja?Kodėl palinkus po galimai pasirinktais objektais ieškot gal kokį šapelį pavyks rasti ir pritaikyti pagal pageidaujamą paskirtį? Gi negali žmogus skirtingai matyti,na vertinti -pagal poreikį,nesiginčiju,taip:)

to  trečiadienį

o tai jau nebe A,Paleckio bolševikėliai, o Sokolovo (saulėlydis) su Jacek Jagelievič iš Elektrėnų ketina privežt autobusais bomžiukų ir padaužyt jau ne seimo, bet vyriausybės langus?

Beta > to trečiadienį

Kodėl tik iš Elektrėnų? Bomžų pilna visoje Lietuvoje, nes
pagal skurdą ir socialinę atskirtį pirmaujame visoje ES. Kas trečias Lietuvos gyventojas arti arba žemiau skurdo ribos. Toks jūsų ponija, 25-kių metų valdymo rezultatas.
O dėl langų, tai jei daužys- šaudykite. Patirties jau nuo 2008-tų metų turite, niekšybės taip pat per akis.

ha ha

kartais NVO nekuriama tik asmeniniams interesams patenkinti?
Kodėl Jūratė Markevičienė, paminklosaugininkė, įsikibus nagais ir ragais į sutriušusį lietuvos kinoteatrą ir trukdo investitoriams paastatyt gražų mdernišką kinoteatrą?

ha ha

Rotschildo agentėlis Sorošas Europoje prikūrė apie 200 NVO. O kiek iš jų Lietuvoje, kas suskaičiavo? Sorošo senelis bolševikinei revoliucijai jau ir naują ESPERANCO kalbą buvo sumanęs. Tad dabar belieka perleist „vsiu vlast sovietam”. Ha ha:)

Beta

Viskas, užsivedė Grybauskaitės agentėlis „ha ha”. Laukia vienas už kitą kvailesnių pletkų serija. Kas įdomiausia, kad panašūs kliedesiai dažni ir ru medijose. Bendradarbiaujate?

Taigi

Vaišvila gerai pakalbėjo, ir dar ta moteris šviesiai rudu megztiniu teisingų minčių pasakė. Daugiau ten nėra ką klausyti. Konservuoto Kasčiūno nuomonė tik megztoms beretėms, ne mąstantiems žmonėms.

Beta

„Eilinis turistas, programa „Google maps“ naršydamas po sostinės gatves, gali nustebti virš Vilniaus aptikęs pagalbos prašymą.

Toks užrašas kosmoso palydovų užfiksuotas virš Vilniaus senamiesčio. Ant buvusio vieno iš garsiausių sostinės kino teatro „Lietuva“ stogo buvo parašyta „Help“ (liet. „Padėkite“ – Alfa.l t).

Tiesa, greičiausiai, po kurio laiko jis buvo „patobulintas“. Ant stogo buvo užrašyta „Hell“, tai reiškia „pragaras“. (Alfa)

Nauja labai originali protesto forma. Gali būti veiksminga prieš valdžiažmogius – demokratijos smaugikus.

HA HA

ir ko gi taip verkia demokratija, vardu Beta? kas ją taip prismaugė? Gal tas, kur stovi tarpinėj pakopoj tarp socializmo ir kapitalizmo? vardu – ALKOHOLIZMAS?

suomis

Pagrindinė Lietuvos bėda ta, kad joje priviso per daug profesorių… Blevyzgotojų daug, bet šalis kaip buvo subinėj, taip ir lieka.

Juozapas

Eilinė „Gerų norų” konferencija. Gerų norų konferencija nutaria kad rytoj turėtų būti geras oras. Bus? … ………… …………………… Vistik man patiko viena mintis- valstybės raidos kryptis turėtų būti nustatoma ir tų raidos gairių vykdymas įstatymo tvarka. O va čia jau ir aš galiu kai ką pasakyti. Įstatymą apie krašto strateginę raidą tarkim 25 metų perspektyvai priimtų ne koks sušiktas korupcionierių nutupėtas seimas ir ne eilinė asilų vyriausybė. Įstatymą, beje konstitucinio lygmens, priimtų Tauta privalomąjame Referendume. Privalomąjame tiek rinkėjų atžvilgiu dėl dalyvavimo, tiek dėl vėliau nediskutuotino vykdymo visoms valdžioms. Tokio Įstatymo negalėtų būrti net KT su savo šamanais. Vykdyti nesiginčijant. Bet kokie seimūnų, ministrų ir kt. veiksmai prieštaraujantys tokiam įstatymui būtų laikomi nusikaltimu Tautai. Įstatymų projektus/variantus paruoštų visuomeninės iniciatyvinės grupės kurių… Skaityti daugiau »

Juozapas (tęs.)

Iš visų trijų Valstybės ir Tautos raidos Įstatymo rengimo grupių narių pagal balsavimo rezultatus proporcingai būtų sudaryta visuomeninė piliečių taryba. Šią tarybos sudėtį tvirtintų rinkėjai balsų dauguma. Bet kokia agitacija už bet kurį kandidatą būtų draudžiama. Apsisprendimas turi būti visiškai asmeninis, kaip ir apsisprendimas nesuvokiant už ką balsuoti nėjimas dalyvauti rinkimuose. Kiekvieno asmens atėjusio į balsavimo vietą, rink. apylinkės narys primygtinai paklaustų kaip notaras klausia – ar Tamsta tikrai suvokiate už ką pasirašysite? Jeigu žmogus išreikštų abejonę, jam būtų pasiūloma susilaikyti nuo neatsakingo balsavimo. Renkat visuomeninę Tautos tarybą Sąrašas būtų reitinguojamas ir sąrašo gale atsidūrę keletas asmenų nesulaukusų pritarimo, iškristų. Galutinis Tautos visuomeninės tarybos narių skaičius būtų trečdaliu mažesnis nei pateiktas balsavimui. Ši taryba dirbtų tarkime 9 m kadenciją, gautų… Skaityti daugiau »

Trupmenas Juozapui

Gera idėja, tik gal kiek gremėzdiškai kol kas atrodo tokios realizacija. Sakydamas „gremėzdiškai” turiu galvoje daugiapakopį procesą. Kai kokia nors struktūra žinomomis mūsų sąlygomis) kuriama ne vienu ypu, oponentas visados turės begales būdų, kaip idėją diskredituoti, arba sudaužydamas keliais pirmais smūgiais, o jei ji pasirodytų, kad turi atsparumo, – infiltruojant savus kurmius, kurie suknistų procesą iš vidaus. Panaši buvo Santalkos idėja. Pradžia buvo gera ir idėja panaši – sukurti visuomenės rūmus, kurie turėtų juridinę galią kontroliuoti ir veikti valstybės raidos procesus ir valdžios veiksmus. Vos tik prasidėjo kūrybos darbas, prasidėjo ir destrukcija, nes valdžia suprato idėjos pavojingumą. Žvelgiant iš šiandienos perspektyvos ir įvertinant ano kūrybos proceso klaidas ir spragas turiu tokią mintį, kad staigumas, greitis ir gaivališka, maidaniška kūrybos pradžia… Skaityti daugiau »

Juozapas ---Trupmenui

Sveiki.
Dėkui už komentarą. Be abejo pritariu Tamstos pastaboms, lygiai kip turiu ir išsamesnių pasiūlymų variantų.
Tai ką parašiau, buvo minutinis ekspromtas, kurio tikslas yra išjudinti aktualios temos diskusiją.
Mane erzina tai, kad daug laiko gaištame niekams -„taigisų” medžioklei, tarpusavio rietenoms ir pa.
Aš neturiu tikslo rašyti „vienintelės tiesos” monopolį turinčius komentarus.
Tam mes turime gabesnių.
Būsiu dėkingas jeigu Tamsta ir kiti kolegos, skaitytojai padės plačiau pavystyti šią, sakyčiau svarbią, temą.
Jeigu diskusija plėtosis, vakare prisijungsiu su konkretesniais komentarais.

Trupmenas Juozapui

„Pjūtis didelė – pjovėjų maža”.
Matai, Juozapai. Tyla kaip prieš karą. Dalykas yra toks rimtas, kad šiaip nuo petelnės prie kompo pribėgusiam komentatoriui, įpratusiam pirstelėti po sakinį, ne pagal spėkas įsikirsti. Tamstos idėja – tai sisteminė valstybės institucijų pertvarka, sugrąžinant valstybės valdymo galias piliečiui. Redukuojant visą tą tamstos statinį iki pirminės substancijos gautume ne ką kita, o tiesioginės demokratijos modelį, kuris ir turėtų būti įkūnytas kaip visuotinis privalomas referendumas (Graikijos polis, večė ar altingas), kurios funkcijas vykdytų tie mano pavadinti „visuomenės rūmai”. Bet tam, kad tokia institucija atsirastų, reikalinga keisti Konstituciją. Kaip tą padaryti, iš kanopų verčiantis klausimas.

Juozapas

Taip, mielas kolega -tokia realybė. Tokius projektus auginti reikia kiek kitokioje terpėje. Tačiau kad tokią vietą turėtume , ją reikia susikurti. Ir žmonių norinčių bei gebančių surasti. Nemanau, kad savo mintis leidžiu, kaip pelenus pavėjui. Kažkam, kažkieno galvose , tegul ir nuotrupomis, mandig kažkas lieka. Tamstos komentaras yra malonus tuo, kad eilinį kartą įsitikinau, jog kad ir kukliom pajėgom, bet dirbu teisingai. Štai Jūs pasigedote rimtos diskusijos, dar kažkas to norėtų -va taip po lašą, po trupinėlį renkasi, kaupiasi iniciatyvių piliečių kritinė masė. Klausimas kuris kabo ore vieną kartą materializuosi – žmonės kuriuos vienija tas pats tikslas susiburs bendram darbui. Pirma suvokimas, po to poreikis, galiausiai veiksmas ir rezultatas. Piliečių turinčių idėjų, norinčių prisidėti prie savo valstybės kūrybos randasi vis… Skaityti daugiau »

Trupmenas

Būtų labai įdomu paskaityti ir padiskutuoti. Kokiu pavidalu yra tas tekstas? Žiūrėkit, kokia man dabar kilo mintis. jei tekstas suformatuotas, jūs jį siunčiate į Tiesos.lt rubriką „Jūsų atsiliepimai”, kad ten redakcija patalpintų, o aš irgi atskiru laišku kreipsiuos, kad padarytų tekstą pasiekiamą. Jei apimtis didelė, jie tikriausiai neskelbs, bet „sandėliuoti”, manau, „sandėliuos”.

Juozapas. ---specialiai Trupmenui

Na, tą tekstą viešam publikavimui derėtų geriau paruošti ir paredaguoti. Paprastai rašau gana impulsyviai, greitai ir nežiūrėdamas į klaviatūrą, todėl tekstuose pilna arfografinių šiukšlių. Aišku, galėčiau pataisyti. Tačiau turiu gana bjaurią perfekcionizmo ydą todėl jeigu imsiuosi padaryti gerai, tai užtruks, kadangi tobulinimui ribų nėra :). O laisvesnio laiko turiu žiauriai nedaug. Antra vertus tai nėra nuoseklios ir visa apimančios taktikos aprašymas. Daugiau momentiniai pamąstymai paraštėse. Yra dalykų kurie per porą mėtų gal mažiau aktualūs tapo arba kilo naujų idėjų kaip spręsti tam tikras problemas. Tačiau bendromis pastangomis tokį straipsnį galėtume parašyti. Galima padaryti gana įdomų eksperimentą: Pabandyti rašyti gyvai nuolat kolegialiai tobulinamą straipsnį konkrečia tema. Bet kuriuo atveju įmesiu va, čia pat į komentarus. Šio straipsnio skaitytojų nedaug, komentarų anšlago… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 01

Pradžių pradžia. I. Derunkelizacija. Visuomenės švietimas, politinio išprusimo pradmenų diegimas būtina sąlyga siekiant visuomenės vienybės ir piliečių susitelkimo. Esamos problemos ir kliūtys: a) režimo siekis ir nuolatinė kryptinga veikla išlaikyti žmones kaip kvailų ir tamsių individų masę. b) masmendijų koncentracija režimo kontrolei pavaldžių grupių rankose. c) nepriklausomos žiniasklaidos fragmentiškumas ir tarpusavio solodarumo stoka, veiksmų kordinacijos stygius. d) režimui oponuojančių žurnalistų ir prodiuserių persekiojimas. e) didelės „pilkosios informacijos zonos“ pagal teritorinius ir socialinius požymius – ženkliai daliai visuomenės internetinė nepriklausoma žiniasklaida yra neprieinama arba nepriitina. f) elementarios nepriklausomų leidėjų klaidos: spausdinti leidiniai, kurie galėtų kiek kompensuoti praradimus „pilkojoje zonoje“, apsiriboja tik savo aktualijų sklaida, todėl kaimo, provincijos žmonės, pensininkai paraleliai perka ir režimo platinamą spaudą – dėl savaitės tv programos, orų… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 02

Problemų sprendimo būdai ir priemonės: a) Gerai paruoštas derunkelizacijos PLANAS ir NUOSEKLUS VYKDYMAS, plius žaibiška reakcija į situacijų kaitą, lankstumas ir KŪRYBIŠKUMAS. b) nepriklausomos žiniasklaidos kokybinė ir kiekybinė plėtra, naujų, netradicinių informacijos sklaidos kanalų paieška, kūrybingas ir intencyvus socialinių tinklų paplitimo išnaudojimas. Vienas iš pagrindinių tikslų yra visuomeninio transliuotojo atkovojimas iš chuntos režimo priklausomybės. Šio tikslo privalu siekti visomis įmanomomis priemonėmis. Atgavus LRT režimas griūtų. c) nepriklausomos žiniasklaidos leidėjų koordinacinės tarybos steigimas ir bendradarbiavimo bei tarpusavio pagalbos sutartis. Kviesti atskirus progresyvius žurnalistus iš komercinės žiniasklaidos ir tartis dėl antiklaninės informacijos sklaidos intensyvinimo tiek atskirais straipsniais, laidomis, tiek informacija tarp eilučių ar „netyčia“ įterptais inkliuzais. d) apibendrinti režimo persekiojamų žurnalistų patirtį ir įkurti laisvo žodžio gynimo grupę. Sudaryti sąlygas persekiojamiems žurnalistams… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 03

e) , f) Siūlyti laikraščių ir žurnalų nepriklausomiems leidėjams pakooreguoti savo leidinių formatus, savo leidinius papildant ta informacija dėl kurios iš inercijos yra perkama klano spauda spausdinti tv savaitės programą, kitą aktualią informaciją ir tuo pačiu išstumti poreikį pirkti visuomenės sąmonę žalojančius leidinius bei mažinti esamus dezinformacijos, smegenų plovimo mastus. Labai svarbu kalbėti su nepriklausoma regionine žiniasklaida. Emigracija, demografinė padėtis, nuolat augantis pagyvenusių piliečių, pensininkų kiekis, bedarbių ir socialiai remtinų asmenų skaitlingumas yra tie neišnaudoti rezervai kur tikrai yra ką veikti derunkelizacijos procese. Skverbiantis į šiuos socialinius slouksnius kurie šiandien daro didžiulę įtaką rinkimuose į seimą reikia visomis jėgomis, panaudojant visą kūrybinį potencialą. Šio proceso metu negalima nesiskaityti su esama padėtimi, tie sluoksniai yra liumpenizuoti, prijunkę prie lėkštos produkcijos vartojimo,… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 04

h). Kiekviename nepriklausomos žiniasklaidos leidinyje turėtų atsirasti rubrikos subtiliai nukreiptos prieš bukinantį popsą. Reikia vieną kartą imti ir užverti valinckų & Co šarmankos kromelį. Tuomet kai „šokiai“, „realybės“ šou, „pupyčių“ koncertai taps pajuokos ir blogo skonio sinonimais net tarp „runkelių“, kai filmuotis panašiose laidose politikui reikš politinę mirtį, tuomet atsiras sąlygos rastis ir tokios laidoms kurios visuomenę šviečia, o ne bukina. Reikia ieškoti nuolatinių „budinčių“ priemonių kurios neleistų vietoje vienų žlugusių „šou“ projektų užgimti „naujiems“. Imuniteto kičui auginimas yra rimtas darbas, nes režimas neturi kuo užpildyti visuomenės dvasinių poreikių vakumą. Paraleliai privalo būti auginami ir puoselėjami tie šviesos ir švaros daigai kurie užimtų popso atlaisvintą erdvę, kitaip klanas tą erdvę gali pradėti pildyti kitu kamščiu. Tas kamštis, tai visų žlungančių… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 05

Pradžių pradžia. II. Vienijimosi paieškos. Pilietinio aktyvumo variklio kūrimas. Vien tik gerais ketinimais ir tikėjimu visuomenės nesuvienysi. Net ir patys pačiausi kreipimaisi padėties nepakeis. Kol visuomenė apatiška, pasyvi ir bijanti kalbėti apie vienybę galima, tačiau tai ir liks kalbomis. Esamos problemos ir kliūtys: a) Režimas ilgai ir nuosekliai triūsė skaldydamas , bukindamas, bei baugindamas žmones. Šiuo metu veikia gerai suderinta klaną nuo žmonių vienybės sauganti sistema – -visuomenės dezinformacijos-dezintegravimo, demoralizamimo kanalais virtusi sisteminė žiniasklaida, -nuolat dirbtinai kuriami skandalai dėmesio atitraukimui nuo realių problemų, -tyčia kiršinamos visuomenės grupės ir socialiniai sluoksniai, -dirbtinai kuriamas ir palaikomas aukštas skurdo lygis, -realių profsąjungų nebuvimas; -dirtinai ryškinamas, demonstratyvus socialinės nelygybės demonstravimas, pastoviai skatinamas pavydo jausmas kitiems visuomenės nariams, visuomenės, Tautos tikruosius tikslus pakeičiant pseudo siekimais,viską… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 06

(II) Problemų sprendimo būdai ir priemonės: a) Gerai paruoštas veiklos PLANAS ir NUOSEKLUS VYKDYMAS, plius žaibiška reakcija į situacijų kaitą, lankstumas ir KŪRYBIŠKUMAS. Darbo organizavimas per specializuotas grupes. – laisvos žiniasklaidos plėtra ir Tiesos bei kritinės minties sklaidos intensyvinimas. Klaninės internetinės žiniasklaidos resursų panaudojimas antiklaninei veiklai. Reikia suburti dvi grupes kurios dirbtų komentarų skiltyse. Pirmoji grupė būtų sudaryta iš kūrybiškai ir šmaikščiai rašančių asmenų. Antroji grupė tiesiog užsiimtų copy-paste darbu kiekybiškai skleisdama reikalingą informaciją visuose portaluose. -prognostinė –analitinė grupė kuri stebėtų viešąją erdvę ir valdžios veiksmus, teiktų situacijos vertinimą bei užsiimtų „dūmų uždangų sklaidymu“. _ ieškoti bendrų sąlyčio taškų, bendrų problemų vardiklų. Kurti situacijas dvipusiams supriešintų grupių ir sluoksnių kontaktams, viešai, lengvai suvokiama kalba, demistifikuoti klano peršamus vieni kitų demonizavimo… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 07

b) Visuomenės švietimas informaciją nukreipiant į tikslines grupes ir pateikiant tai grupei suprantama kalba patraukliomis formomis. Itin svarbu pasiekti rezultatų pensininkų, provincijos ir jaunimo auditorijose. Pažadinti studentijos potencialą. c) d). Įtikinti žmones kad tik jie patys gali pakeisti savo likimus. Esamų ir potencialių „mesijų“ demistifikavimas, laukimo kaip problemų sprendimo būdo pražūtingumo išryškinimas. Itin svarbu visuomenę įtikinti pabandyti kažką kartu nuveikti. Tam būtina paruošti planą parodomąjai akcijai kuri būtų 100 proc. pergalinga. Precedentas yra labai svarbus todėl pasiruošimas turi būti itin kruopštus. Pasiektą pergalę būtina maksimaliai išnaudoti viešiesiems ryšiams ir po to bent keletą kartų pakartoti precedentą pasitikėjimo įtvirtinimui. Visuomenė kartą pajutusi savo susitelkimo jėgą, daugiau niekada nesileis suvaroma į getus. IEŠKOTI ir SURASTI bei PASIŪLYTI visuomenei būdus, priemones, metodus kurie… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 08

i). Ieškoti politiškai aktyvių ir kūrybingų žmonių. Sudaryti jiems maksimalias sąlygas atskleisti potencialą. Sudaryti kūrybininkų arsenalo invetorizacijos sąrašus ir racionaliausiai paskirstyti tuos žones tiems darbams kuriuose jų veikla būtų efektyviausia. Sudaryti sąlygas kūrybininkams dirbti „smegenų atakos“ metodo principais. Visada siekti, kad grupė pateiktų po kelis alternatyvius problemos sprendimo pasiūlymus. Režimo sistema pagrįsta šablonų taikymo metodais. Mūsų stiprybė būtų visiškai originalūs, netradicinai veikimo metodai ir idėjų realizavimo būdai. Reikia klaną žlugdyti morališkai savo neprognozuojamu kūrybiškumu ir veiklos efektyvumu. Niekada nepamiršti paties svarbiausio dalyko: Sėkminga ta veikla kuri yra NE TIK EFEKTINGA, bet ir EFEKTYVI. Efektinga veikla yra matoma, girdima adresuota pojūčiams. Nustojus veikti dirgikliui, dingus vaizdui, garsui, ir t.t efekto sukeltos emocijos ilgainiui išblėsta. Efektinga veikla negarantuoja efektyvumo, tačiau tikslingai taikomi… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 09

Pradžių pradžia. III. Strategija, taktika, prioritetai. Siekiant tikslo, labai svarbu suvokti, atskirti ir teisingai sugrupuoti strategijos bei taktikos prioritetus. Pasirenkama taktika gali arba tolinti arba artinti tikslą. Tikslas – Lietuva laisvų ir atsakingų piliečių bendruomenė kurianti valstybę. Valstybės kūrimas yra tęstinis procesas. Tuomet kai piliečiai eliminuojami ar patys nusišalina nuo valstybės kūrimo darbų, tuomet prasideda valstybės erozija kuri baigiasi valstybės griūtimi ir Tautos žūtimi. Visa kas stabdo ar neleidžia plėtotis pilietinei iniciatyvai turi būti nedelsiant radikaliai pašalinta, nepaliekant menkiausių metastazių. Tai Tautos išlikimo klausimas kuris jau nebe retorinis. Tai gyvybės ir mirties klausimas. Esamos problemos ir kliūtys: a) Žmonių dauguma nesuvokia savo teisių ir priedermių. Iš okupacijos laikotarpio atsinešta nuostata „valstybė tai valdžia“ yra labai gaji pasąmonės, o dažnai ir… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 10

f) Paspiriešinimo pajėgos ir resursai yra labai neskaitlingos, todėl laiko švaistymas lokaliems, smulkaus mastelio veiksmams yra tiesiog kelias į niekur. Smulkiems, chaotiškiems „įkandimams“ režimas yra atsparus. g) Grand problema – pseudo-liustracija ir neatlikta valstybės struktūrų, ypač teisėsaugos bei spec. tarnybų ir teismų desovietizacija. Per 22 metus komunistinė-kegebistinė nomenklatūra tapo valdžios ir stambiojo kapitalo elitu kuris mutavo į cuntos kliką. Anų laikų „specai“ paveldėjo daug kofidencialios informacijos, vėliau „specai“ integravosi Sistemoje, užėmė postus „kontorose“ ir ėmė intensyviai kaupti informaciją apie visus . Šiuo metu „valstybė“ yra valdoma kompromatų papkėmis. Buvę sovietmečio veikėjai puikiai suvokdami, kad negyvens amžinai užsiaugino tvirtą ir patikimą pamainą vaikus, giminaičius savanoriškai apsispręndusius būti Sistemos dalimi jaunus žmones. „Svetimi“, atsitiktiniai į „draugų“ ratą nepriimami, pretendentai kruopščiai filtruojami, „svetimkūniai“… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 11

III Problemų sprendimo būdai ir priemonės: a) Suformuoti tautos švietimo strategiją, parengti taktinių žingsnių planus ir nuosekliai juos vykdyti. Aišku prieš tai rasti ir suburti žmones kurie tai galės ir gebės daryti. Žmonių švietime yra dvi svarbiausios kryptys- be pagražinimų atskleisti realias esamos padėties gilumines priežastis, atskleidžiant visuomenės pasyvumo pražūtingumą. Visuomenė privalo priimti informaciją apie savo padarytas klaidas. Kol nebus to priėmimo, nieko gero tikėtis neverta. Kol alkoholikas nesuvokia kad jis yra alkoholikas jis neturi šansų pasveikti. Bandymai pasiekti visuomenės palankumo pataikaujant žmonėms(„ak, kokie jūs geri ir gražūs tik valdžios nuskriausti“) yra populizmas kuris anksčiau ar vėliau atsisuka prieš popolistus ir dar labiau gilina neviltį, nepasitikėjimą ir t.t. Kai žmonės suvoks pasakos apie karaliaus dukterį mylėjusios tėvą kaip druską moralą,… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 12

b) Aiškus ir efektyviai skleidžiamas kalbėjimas įvardijant daiktus realiais vardais. Privalome demitologizuoti esamą santvarką, nugriaunant fiktyvias demokratijos dekoracijas. Visuomenei turi nelikti iliuzijų dėl šio režimo legitimumo. Visuomenė turi aiškiai suvokti, kad yra valdomi, manipuliuojami nusikaltėlių. Labai svarbu išaiškinti kad negali būti nusikaltimų skirstymo į menkus ir sunkius, nes tuomet režimui patogu manipuliuoti rinkėjais –na, jeigu nenorite rinktis labai blogų, tuomet prašau – imkite „mažesnę“blogybę. Dėl šios priežasties po rinkimų niekada niekas nesikeičia de facto. Pasikečia popierėliai, pakuočių spalvos, tačiau turinys lieka tas pats. Nusikaltęs ir mažiau nusikaltęs – šį žongliravimą reikia aiškinti paprastu pavyzdžiu: ar įmanomas „dalinis“ nėštumas? Politikoje žmogus gali būti arba doras, arba susitępęs. Nelabai daug išsišūdinęs, bet doras žulikas – skamba juokingai. Mažai vagiantis vagis, retai žudantis… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 13

c) Norint išspręsti šią užduotį reikia elementaraus suvokimo apie šias psichologines būsenas. Tik giliai jaučiant galima suvokti kas vyksta milijonų sielose. Visi lig šioliniai bandymai išjudinti žmones iš pasyvumo, abejingumo ir netikėjimo komos buvo itin primityvūs, naudojant paties žemiausio lygio dirgiklius, neduodant žmonėms atsakymų kuriuose būtų realios pažadų įvykdymo garantijois. Visa tai tik vis labaiau gilino egzistuojančią problemą, kuri galaiusiai pasiekė nacionalinio saugumo ir tautos išlikimo realaus pavojaus priežasties lygį. Pasyvumas gydomas motyvacija. Netikėjimas savo galiomis gydomas pergalių precedentais. Nekūrybiškumas virsta kūryba atlaisvinus mintis nuo nuo sureikšmintų rūpesčių. Mintis atlaisvina viltis ir netikėtai parodytos galimybės, padrąsinimas. Kapituliantizmas gydomas savivertės pajautimo ugdymu. Save gerbiantis žmogus, orus pilietis niekada nepasiduos –juk todėl kasdien režimas stengiasi trypti žmonių orumą. Lyrinis kino nukrypimas :… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 14

Nėra nieko svarbesnio vienijant, pakeliant žmones veikimui, kaip jų savigarbos jausmo atstatymas ar pažadinimas. Save gerbiantis žmogus iš principo jau ne vergas, ne kumetis. Garbė tai vidinė laisvė. Jeigu neprarandi garbės, laisvės iš tavęs niekas neatims. Tačiau savivertės, garbės jausmo neįmanoma išugdyti pataikaujat, kalbat tik tai ką žmonės nori girdėti. Populistiniais metodais tegalima geriausiu atveju pagausinti pasipūtusių mulkių armiją, blogesniu variantu –sukurti agresyvią, fašistuojančią minią. Savigarbos ugdymo pedagogika yra didelis menas. Šis ugdymas reikalauja išimtinių Mokytojo sugebėjimų. Pirmas jų yra asmeninis pavyzdys. Dėl emigrantų. Tai mūsų broliai ir seserys. Milijonas emigracijoje yra didžiulė jėga kurios dar niekas nepažadino ir niekas nenukreipė Valstybės atgavimui ir Valstybės kūrybai. Pažadinti tuos žmones galima. Reikia. Būtina. Tačiau negalima pamiršti, jog tai jau laisvi ir… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 15

d) Nauji organizavimo būdai, nauja metodika. Jaujos organizacijų, judėjimo formos. Partijos, kaip formos idėja yra neperspektyvi, nepriimtina ir pražūtinga. Tačiau tai turi būti struktūra, antraip tai bus anarchija, saviveikla ir eilinis pabruzdėjimas pasibaigsiantis šnipštu. Efektyvios struktūros,gyvybingo ir patogaus formato sukūrimas yra 50 proc sėkmės. Nepakanka susirasti būrį bendraminčių, reikia geros KŪRYBIŠKOS VADYBOS, nestandartinių sprendimų kurie garantuotų Tikslo, Strategijos stabilumą ir taktikos lankstumą, dinamiškumą. e) Ši problema yra itin didelio mąsto ir reikalauja atskiro labai nuodugnaus išaiškinimo, gilios analizės. Neišsprendus šios problemos, neturint idėjų, geriau iš karto mesti visas svajones apie revoliucijas ir užsiimti kasdiene veikla – smulkiu stambių šakniavaisių auginimu. Idėjų turiu, bet vienam yra per daug sudėtinga viską aprėpti ir blaiviai įvertinti bei suguldyti į teisingą shemą. Nebent vien… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 16

h) Siekti maksimalaus bendradarbiavimo su kitų šalių progresyviomis visuomeninėmis organizacijomis, ieškoti būdų pasiekti, kad kitų šalių visuomenės pradėtų daryti spaudimą savo vyriausybėms, stambioms tarptautinėms organizacijoms kurios gali (kai nori arba nebelieka kitos išeities) padaryti realią įtaką ir spaudimą mūsų režimui. Jeigu režimui pradės prisukinėti ES lėšų kranelius, jeigu režimas susidurs su izoliacijos problema –chunta žlugs greitai ir be sunkių padarinių, be kraujo balų gatvėse. Išsilakstys. Bet , kai chunta pajus veikimo šia kryptimi žingsnius, pirmoji reakcija bus greita ir labai žiauri. Todėl vėlgi svarbi organizacijos struktūra ir vadybos efektyvumas. Prognozuojant, suvokiant chuntos veikimą dėl aukščiau išvardintų dalykų, galima iš anksto paruošti kontra priemones, kurios neutralizuotų režimo išpuolius. Pamatę kad susidūrė su organizuota ir išmintinga veikla, chuntos veikėjai bus šokiruoti, pradės… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 17

Dar keletas minčių iš paraščių pakraščių: : „Kas kaltas?“ ir „Ką daryti?“ –šie du amžini klausimai neduoda ramymės daugeliui post imperinės teritorijos gyventojų. Jeigu į pirmą klausimą atsakyti besiveržiančių kandidatų yra yra ištisi legionai, tai uždavus atrąjį klausimą, pastarųjų gretos ima tirpti akimirksniu. Be abejo yra tam tikra kohorta švondermeisterių, kurie į visus kosminio mąstelio klausimus turi vieną „genialiai protingą“ atsakymą – reikia viską čiupti ir padalinti. Paprastai viskas išvirsta į banalų pasidalinimą. Lemanui, Lemanui, Danijeliui… Atimt ir padalint ir dundukas gudrus. Pridėt ir padauginti, va čia šiek tiek kažko makaulėje reikia turėti… Bet, tiek to. Palikime tuos polit-genetinius mišrūnus ramybėje, juolab, kad kaip žinia, šuns balsas į dangų neina, o ir šarikovų genetika yra perdėm paprastos kilmės. Balalaika ir… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---specialiai Trupmenui / 18

Be abejo, yra visa eilė protingų žmonių, kurie pavieniui ar nedidelėmis grupelėmis bando kalbėti, bando paakinti šią margą procesiją veitoje neterminuoto klaidžiojimo po dykumas, pasukti Tautą Pažadėtosios žemės link. Be to, ne vienoje mini partijėlėje, ne viename judėjime yra pakankamai daug paprastų žmonių, kuriuos vienija bendras vardiklis –nebegalėjimas gyventi taip kaip gyventa lig šiol, nenoras būti agonijos pasyviu stebėtoju ir didžiulis permainų troškulys. Visi tie šalies ateičiai neabejingi piliečiai … lūkuriuoja. Taip, paradoksalu- žmonės laukia. Ne, šie žmonės ne iš tų kurie linkę patogiai tūnoti po medžiu. Tiesiog, dauguma tų politinių „organizacijų“ narių yra tam tikro statinio šoko būsenoje, kuri susidarė atslūgus vietinio „vaduko“ žavesiui ir stebint nesibaigiančią pliurpalynę vis retėjančių tokios op-lia-zicijos „jėgos“ narių sueigų metu. Tokie lengvo letarginio… Skaityti daugiau »

Juozapas. ---kolegoms ir skaitytojams

Atsiprašau už šias erzinančio formato paklodes.
Tačiau jeigu turėsite kantrybės pabandyti paskaityti, gal rasite kažką dėl ko buvo verta gaišti laiką.
Ačiū už kantrybę.

Anupras

Ačiu, Juozapui už paprastas logiškas darbo gaires.Gal daug kas ta linkme panašiai mąstė. Kagi meškerė yra , belieka pasirinkti tinkamą jauką,kabliukus,vandens telkinius ir tikėtis gero laimikio.P.S uŽ 500 TŪKST.LITŲ KĖLĖ ENERGETINĘ NEPRIKLAUSOMYTIKAĘ SU DEVIZU ;;Likeris vynas, konjakas saldus, moterys nuogos- ENERGETIKA NEŽUS;.Tai ;LESTO,LITGRID,LIETUVOS ENERGIJA;.

Trupmenas

Sveikas Juozapai. Pradingai kaip į vandenį. Sakau, gal eunuchai, pastudijavę Tamstos programą, nusprendė, kad ne juokais esi pavojingas sistemai.Ėmiau nerimauti, gal patraukė į šoną. Programa pasiutusiai gera. Nors pasisakai prieš romantizmą, bet joje optimizmo ir romantizmo į valias. Mano galva per daug dedi vilčių į visuomenės galias telktis bendram reikalui. Ne sykį buvo mėginta ir garsiau, ir tyliai, ir išeinant į viešumą, ir neišeinant. mano aplinkoje žmonių yra, bet daug ir saviveiklininkų. Ne su visais gali žaist atvirom kortom. Kitas ir padorus, ir ne kvailas, bet neturi fantazijos, anam, žiūrėk – kinkos dreba. Visko prisižiūri „demokratijos” sąlygom mėgindamas pakrutėti. Paskleidžiau Tamstos programą tarp saviškių, kad susipažintų. Gavau jau ir pirmųjų atsiliepimų – „bacila” pasklido. Veikia gerai. Suku galvą, kaip elgtis,… Skaityti daugiau »

93
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top