Mykolas Deikus. Šiaulių valdžios farsas: „demokratija iš viršaus“ ir tautinė diskriminacija

Dėl įtakos Nevyriausybinių organizacijų taryboje konkuruojantys Šiaulių valdantieji lipa ant tautinės diskriminacijos grėblio. Diskriminuojamas tautines bendrijas ir visuomenininkų teises ginti ėmėsi Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija (ŠNVOK), kurios atstovai buvo vaikomi iš miesto valdžios organizuotų nevyriausybininkų atstovų „rinkimų“.

Reikalavimai ir protestai

Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Jonas Novogreckis jau kreipėsi į Šiaulių miesto valdžią reikalaudamas sudaryti nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybą, kuri privaloma pagal NVO plėtros įstatymą.

Protestą Šiaulių politikams pareiškė tautines mažumas Šiauliuose, Lietuvoje ir užsienyje atstovaujanti „Draugystės šviesa“.

Nedemokratiškais atstovų į NVO tarybą rinkimais pasipiktino ŠNVOK. Tokias reakcijas paskatino Šiaulių politikų organizuoti NVO atstovų „rinkimai“, virtę farsu.

Politikai – prieš visuomenininkus

Jau porą mėnesių Šiaulių miesto tarybos socialdemokratų, „tvarkiečių“, „darbiečių“ ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) dauguma, palaikoma konservatorių, liberalų sąjūdžio ir nepriklausomų kandidatų balsais, blokuoja Šiaulių miesto NVO tarybos sudarymą.

Politikams kliūva susivienijusių miesto nevyriausybininkų atstovaujančios ŠNVOK deleguoti žmonės. Ypač tai, kad nebuvo pasiūlyti politikų proteguojami asmenys, tarp kurių – ir vienas Šiaulių miesto tarybos narys, socialdemokratas.

Spalio mėnesį Tarybos sprendimo projektą iš darbotvarkės išbraukė Šiaulių meras socialdemokratas Justinas Sartauskas, lapkritį – socialdemokratų spaudžiama Tarybos narių dauguma.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai nurodyta organizuoti NVO atstovų rinkimus – „iš viršaus“.

Bandė išblaškyti

Organizuoti rinkimus pavesta Šiaulių mero patarėjui, Vilniaus mero Artūro Zuoko vadovaujamos Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovui Vaclovui Vingrui. Pastarojo vardu savivaldybės tinklalapyje buvo išplatintas pranešimas, kad bus organizuojami NVO atstovų rinkimai. Aštuonių atstovų (kultūros, sporto, labdaros, jaunimo ir kt.) rinkimai numatyti gruodžio 12 dieną, tą pačią valandą ir skirtingose miesto vietose.

Netrukus skelbimas perkeltas į savivaldybės tinklalapio archyvus. Rinkimų išvakarėse vietos laikraščiuose pasirodė savivaldybės biuletenis, kuriame apie rinkimus nė neužsiminta.

Skambučių ir raginimų dalyvauti rinkimuose iš savivaldybės sulaukė tik kai kurių organizacijų atstovai.

„Pavyzdžiui, man niekas neskambino ir nekvietė“, – pastebi Šiaulių NVOK prezidentė Vida Pociuvienė, pastarosiomis savaitėmis sulaukusi Šiaulių politikų puolimo akis į akį ir per spaudą. Visų nevyriausybinių organizacijų atstovus buvo galima sukviesti į vieną miesto salę, tačiau, jos manymu, pasirinkta taktika – skaldyti ir išblaškyti, kad būtų galima „prastumti“ savus.

Konfederacijos prezidentės žodžius patvirtina ir rinkimus organizavusių valdininkų elgesys.

Neleido balsuoti ir…

Nors NVO plėtros įstatymas nedviprasmiškai propaguoja nevyriausybinių judėjimų plėtrą ir garantuoja bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis, tačiau Šiaulių valdžia nepajėgė atsispirti „demokratijai iš viršaus“. Vaikydama iš susirinkimų nevyriausybininkus ir proteguodama „savus“.

Nevyriausybininkai savivaldybės organizuotų „rinkimų“ užfiksavo daugybę pažeidimų. Visiems susirinkimams vadovavo savivaldybės atstovai ir tik kai kuriuose iš jų, reikalaujant visuomenininkams, į balsų skaičiavimo komisijas buvo įtraukti jų atstovai. Kadangi rinkimai vyko skirtingose miesto vietose, NVO pirmininkai pasinaudojo savivaldybės leidimu parašyti įgaliojimus savo atstovams. Tačiau valdininkai juos ignoravo.

„R.Marcinkus (Šiaulių savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas, – aut. past.) pripažino tik 7 įgaliojimus iš 28, bet, skaičiuojant balsus, užskaitė tik vieną balsą. V. Damskienė (Švietimo skyriaus vedėja, – aut. past.) neatskyrė balsavusiųjų nuo stebėtojų bei įtakojo balsavimo rezultatus. Šiaulių miesto Tarybos nario R. Snarskio siųstas žmogus dalyvavo balsavime, nepateikęs įgaliojimo“, – skelbiama ŠNVOK išplatintame pranešime.

Kiti nevyriausybininkai buvo tiesiog išvaryti.

…vijo iš salės tautines bendruomenes

Nevyriausybininkai ironizuoja, kad „kultūringiausiai“ renkant NVO atstovus kultūrai pasielgta su tautinių bendrijų atstovais.

Šiauliuose veikianti asociacija „Draugystės šviesa“ vienija tautines mažumas. Asociacijos tikslai – spartinti tautinių mažumų integracijos procesus, sukuriant kuo geresnes sąlygas įsilieti į bendrą miesto gyvenimą, ugdyti atviros visuomenės piliečius, populiarinti tautinės kultūros tradicijas. Bendradarbiaujama su įvairių tautų bendruomenėmis: graikų, baltarusių, ukrainiečių, latvių, totorių, azerbaidžaniečių, vokiečių ir kt. Organizuojami kultūriniai renginiai Lietuvoje ir už jos ribų.

Asociacijos nariai mėgino dalyvauti NVO atstovų kultūrai rinkimuose, tačiau buvo išvaryti iš Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos salės, kurioje vyko savivaldybės organizuotas susirinkimas.

„Atėjome atstovauti ne tik kaip savo organizacijoms, bet ir kitoms tautinėms bendruomenėms. Parodžius dokumentus jie buvo atmesti, o mes nebuvome informuoti, kodėl mes buvome prašomi palikti salę“, – teigė asociacijos „Draugystės šviesa“ pirmininkė Jūratė Šivickienė.

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų atstovai jau išsiuntinėjo protestus Šiaulių savivaldybės administracijai ir asmeniškai kiekvienam Šiaulių miesto tarybos nariui. Be to, rengiasi skųsti Šiaulių savivaldybės organizuotus nevyriausybinių organizacijų atstovų „rinkimus“ į NVO tarybą.

* * *

DĖL NVO PLĖTROS ĮSTATYMO TYČINIO NEVYKDYMO FAKTŲ ŠIAULIUOSE

2014-12-15

Šių metų gruodžio 12 dieną buvo vykdomi pakartotiniai kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės NVO tarybą rinkimai (savivaldybės tinklapyje siauliai.lt paskelbta 2014-12-08). Per šiuos NVO tarybos rinkimus yra padaryti mažiausiai tokie pažeidimai:

1. Teisėtai 2014-09-16 išrinkta NVO taryba lieka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nepatvirtinta.

2. Vienas iš pakartotinių NVO tarybos rinkimų argumentų buvo tai, jog prieš 2014-09-16 dienos rinkimus NVO nespėjo sureaguoti į 2014-09-05 tinklapyje siauliai.lt patalpintą skelbimą, tačiau pakartotinių NVO tarybos rinkimų atveju buvo duotos tik 3 (gruodžio 9, 10 ir 11) dienos, tai yra daug mažiau laiko.

3. Pakartotiniai NVO tarybos rinkimai buvo surengti vienu laiku (16 valandą), bet 8 skirtingose vietose ne pagal NVO plėtros įstatymą, kai pagal NVO plėtros įstatymą turi būti renkami nevyriausybinių organizacijų kandidatai bendru sutarimu.

4. Visuose susirinkimuose pagal veiklos sritis iš anksto susirinkimų pirmininkais ir sekretoriais bei balsų skaičiavimo komisijų nariais buvo paskirti savivaldybės darbuotojai, o privalėjo būti renkami susirinkimo metų.

5. Buvo nepripažinti nevyriausybinių organizacijų įgaliojimai ir paneigtos jų veiklos sritys, nors pagal įstatus šios organizacijos vykdo daug įvairių veiklų.

2014-12-12 įvykus pakartotiniams rinkimams į Šiaulių NVO tarybą pagal veiklos sritis, pateikiame atitinkamai vykdytuose 8 NVO susirinkimuose pagal veiklos sritis padarytus pažeidimus.

Švietimo sritis:
– R.Marcinkus pripažino tik 7 įgaliojimus iš 28, bet skaičiuojant balsus, užskaitė tik vieną balsą;
– V.Damskienė neatskyrė balsavusiųjų nuo stebėtojų bei įtakojo balsavimo rezultatus;
– Šiaulių miesto Tarybos nario R.Snarskio siųstas žmogus dalyvavo balsavime, nepateikęs įgaliojimo;

Jaunimo sritis:
– Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės jaunimo atstovą, turintį teisėtą įgaliojimą, išvarė;
– A. Jaseliūnienei neleido atstovauti organizacijoms, kurių įgaliojimus turėjo.

Kultūros ir meno sritis:
-Kultūros ir meno srityje pasielgta „kultūringiausiai“. Skundas pridedamas.

Vaiko teisių apsaugos ir užimtumo sritis:
– Pripažinti tik 5 įgaliojimai iš 28-ių turimų;
– Nepripažino pirmojo turo rezultatų, organizavo antrąjį turą ir įtakojo balsavimo rezultatus;
– Vienintelio Žygimanto Stakionio buvo prašoma parodyti asmens dokumentą;

Prašome anuliuoti šiuos nedemokratiškus, savivaldybės administracijos įtakotus balsavimo rezultatus ir patvirtinti NVO Tarybą, kuri buvo teisėtai išrinkta 2014-09-16 dieną .

ŠNVOK Tarybos nariai:
Edvardas Kuvikas
Jūratė Šivickienė
Daiva Grigaliūnienė
Nijolė Malakauskienė
Vera Krutova
Vida Pociuvienė
Jurij Jančijuk

* * *

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBAI IR ADMINISTRACIJAI
Asociacijos „Draugystės šviesa“
Pirmininkė Jūratė ŠIVICKIENĖ
Tilžės 39b–12, juratesamanta@gmail.com

Dėl pakartotinių NVO tarybos rinkimų

2014-12-12

Š.m. gruodžio mėn. 12 dieną vyko Nevyriausybinių organizacijų (pagal veiklos sritis) atstovų į NVO tarybą susitikimas, dėl miesto Nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) sudarymo. Asociacija dalyvavo kultūros ir meno srities nevyriausybinės organizacijos – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio (Aušros al. 62) viešojoje bibliotekoje susirinkime.

Mūsų Asociacijos „Draugystės šviesa“ tikslai ir veiklos rūšys yra šios: spartinti tautinių mažumų integracijos procesus sukuriant kuo geresnes sąlygas įsilieti į bendrą miesto gyvenimą; ugdyti atviros visuomenės piliečius; populiarinti tautinės kultūros tradicijas, organizuoti poilsį, perimti gimtosios kalbos, kultūros žinias ir tautos istorijos pagrindus; rengti temines ir praktines konferencijas, seminarus, kūrybines stovyklas, jungtinius projektus du kitomis organizacijomis, įvairių meno šakų kolektyvais; rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams; siekti tenkinti svarbiausius asociacijos socialinius, KULTŪRINIUS, ūkinius poreikius. Veiklos sritys: kultūros, sporto, švietimo ir t. t.

Asociacija „Draugystės šviesa“ bendradarbiauja su kitų tautų bendruomenėmis: Graikų, Baltarusių, Ukrainos, Latvijos, Totorių, Armėnų, Azerbaidžano, Vokietijos ir turime bendradarbiavimo sutartis. Organizuojame kultūrinius renginius Lietuvos Respublikos ir Šiaulių miesto mastu.

Asociacija „Draugystės šviesa“ yra žinoma už miesto ir respublikos ribų.

Atėjome atstovauti ne tik kaip savo organizacijos atstovės, bet ir nuo kitų tautinių bendruomenių. Parodžius dokumentus jie buvo atmesti ir mums nebuvo informuota kokiu pagrindu mes buvome prašomos palikti salę.

Asociacijos „Draugystės šviesa“ pirmininkė
Jūratė ŠIVICKIENĖ

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
10 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Šiaulių nevyriausybininkai

ŠN „VOK” patys geriausi! Kodėl mus persekioja, kodėl neleidžia eiti į valdžią? Begėdžiai savivaldybės šulai, GĖDA! TIESOS!! Juk nevyriausybininkai tik ir gelbėja šį praskolintą ir merdėjantį miestą… Leiskite ŠN „VOK” valdyti NVO tarybą ir duokite ramiai užimti valdžią savivaldybėje.

Tikrai

Kai paskaitai, baisu žmonėms gyventi ten Šiauliuose…matyt valdžia jau jaučia ,,galą”?..

Smagu

Smagu, kad skaito valdininkai su politikieriais ir putoja komentaruose, nesmagu, kadangi tai daro darbo metu 🙂

Pragmatikas

Anoks čia smagumas. Politikieriai net rinkiminės kampanijos tiesiojoje tyčiojasi ir visuomenininkų t.y. rinkėjų. Toks valdžios elgesys byloja, kad jų mėgstamiausia veikla – VOGTI. Tokį reiškinį puikiausiai iliustruoja Tautos išmintis : „Kuom pats kvepia, tuo ir kitą tepa” arba „Apie kitus sprendžia pagal savo sugedimo lygį”.

Letas Palmaitis

Demokratija iš viršaus – ne tik Šiauliuose! Ordoje tai vadinama „valdomąja demokratija”, o Vakaruose – fašizmu. Nuostabu, kad žmonės nebepamena, kaip viskas prasidėjo „apsaugant juos nuo islamo terorizmo”, kai 2006 m. seimas vienbalsiai priėmė rekomendaciją dėl totalinės elektroninės kontrolės neva „laikinai”. Žmonės nemato, kad naikinamos VISOS asmens laisvės, jokio privatumo nebelieka. Nešiojasi kišenėse mikrofonus ir lokatorius, kortelėse lustus, pranešančius visus pirkimus, pasuose – lustą ir anteną, nebelieka bankinio indėlio paslapties (to nebūta net prie stalinų su hitleriais) ir vis sapalioja tarsi laisvieji apie „teises” ir „rinkimus”. Kai nėra asmens laisvės, negali būti jokios laisvos tautos. Vergai tautos nesudaro. Globalizuotą tautą („demą”) dabar sudaro tik valdantieji oligarchai, kaip ir vergoviniais Graikijos laikais. Įeiname į paasaulinio elektroninio konclagerio epochą. Nei Hitleris, nei… Skaityti daugiau »

nu nu

Siauliai mires miestas…Gatves tuscios,zmones emigruoja masiskai.Jei gryzus randi is savo gatves ..nors daug namu nuosavu gatveje ,tik du senukus gyvenancius….ka tai sako?Reikia permainu valdzioje ,tai galbut pasikeis viskas is pagrindu.

Letas pamaitis nunui

Permainų valdžioje?
Nors ir nelabai vietoje, vis dėlto pakartosiu Chruščiovo laikais maskolių sukurtą „Puškino” eilėraštuką: Товарищ верь, придет она / На водку старая цена / И колбаса подешевеет, Когда Никита околеет. Tai tipiškai maskoliškas mentalitetas.
Lietuvoje nebėra savos valdžios ir iš principo nebegali būti. „Valdžia” tokia pat „lietuviška”, kaip ir sovietmečiu. Tik vietoj Maksvos dabar Briuselis (o dar tiksliau – Bilderbergas).

RA.

visoje Lietuvoje savivaldybių gyvatyno lizdai nenori NVO Tarybų.:) 🙂 :)…

oi kodėl, kodėl...

O kodėl toks aršus mūšis vyksta rinkimuose į savivaldybių tarybas? Juk jų nariai net padoraus darbo užmokesčio negauna, o veržiasi į tas tarybas lyg į Nojaus arką. akivaizdu, kad jie – tai vietinės reikšmės dievai ir karaliai. Ką ten gyvatynai – per švelniai pasakyta. Patekai į savivaldybę – ir tau atrištos rankos vogti, ištvirkauti, tyčiotis iš ko tik nori – iš žmonių, įstatymų, Konstitucijos – ką jau ten kalbėti apie kažkokią ten sąžinę ar moralę

zana dark

Kazin deikus dar dirba vinklerio propogandos ruporu… ar ismete kaip suni karjeros laiptais zemyn

10
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top