Nacionalinis susivienijimas. Kreipimasis į Prezidentą dėl pertvarkos būtinybės

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Dėl būtinybės pradėti esminę šalies visuomeninio ir politinio gyvenimo pertvarką

1990 m. kovo 11-osios vakare LSSR Aukščiausios Tarybos salėje buvo uždengtas sovietinės „respublikos“ herbas. Tą džiaugsmo akimirką buvome įsitikinę, kad pagaliau nusimetėme okupacijos ir dvasinės bei fizinės nelaisvės komunistinėje SSRS imperijoje pančius. Atrodė, kad pagrindinis Sąjūdžio tikslas pasiektas. Kad regime išsipildant kovotojų už Lietuvą – 1941 m. Birželio sukilėlių, kritusių kovoje partizanų ir nepalaužiamų disidentų, sovietinių kalėjimų ir konclagerių kalinių ir kankinių, – taip pat trėmimų aukų, visų okupacijos naštą kantriai nešusių ir visus jos sunkumus garbingai ir su švaria sąžine ištvėrusių dorų Tėvynės patriotų švenčiausią svajonę. Tą akimirką patikėjome, kad atkuriama tikroji – 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Respublika. Tikrai nepriklausoma, demokratinė, laisva nacionalinė lietuvių valstybė.

• Valstybė, kurioje lietuviai ir šiai valstybei lojalūs kitų tautų piliečiai vėl taps savo žemės, gyvenimo ir ateities šeimininkai.

• Valstybė, kurios nevaldys okupantų parankiniai ir padlaižiai ir kurioje neviešpataus svetimiesiems tarnaujantys apsišaukėliai „pažangos nešėjai“, prievartaujantys Tautą liaupsinti durtuvais atneštą „šviesios ateities“ saulę.

• Valstybė, kuri vėl taps saugiais lietuvių tautos namais ir vienintele jų Tėvyne, kurioje Tauta galės laisvai plėtoti ir išskleisti savo kūrybines galias ir gyvuoti bei klestėti per amžius.

• Valstybė, kurioje niekada nebebūsime ujami ir žeminami kaip nesugebanti savęs valdyti ir turėti savos valstybės tariamų tamsuolių ir atsilikėlių tauta.

• Valstybė, kurioje bus visapusiškai gaivinama ir plėtojama tautinė kultūra, ugdoma tautinė jausena ir savigarba, puoselėjama pilietinė ir valstybinė sąmonė, skiepijama meilė ir ištikimybė Tėvynei, vertinamas ir gerbiamas patriotizmas, jo įkvėptas nuoširdus darbas Lietuvos gerovei ir rūpinimasis jos ateitimi;

• Valstybė, kurioje nebebus – kaip atgyvenos ir prietarai – niekinamos ir griaunamos per amžius susiklosčiusios Tautos moralės normos ir kultūros paveldas, papročiai ir tradicijos.

• Valstybė, kurioje niekas nedrįs iškraipyti ir menkinti piliečius telkiančios ir įkvepiančios jos istorijos, trinti ir klastoti Tautos ir jos Laisvės kovų istorinę atmintį, šmeižti ir žeminti tos kovos didvyrius ir aukas.

• Valstybė, iš kurios pasitrauks brutalios ateistinės „kovos su religiniais prietarais“ šmėkla, Bažnyčia ir kitos religinės bendrijos nebebus ujamos ir persekiojamos, o visų konfesijų tikintieji nebebus laikomi antrarūšiais piliečiais.

• Valstybė, kurioje mylintys savo Tautą ir Tėvynę bei norintys gyventi iš tiesų suverenioje ir orioje valstybėje piliečiai nebebus vadinami „siaurais nacionalistais“ ir jiems nebebus klijuojamos smerkiančios ir žeminančios atsilikėlių ir reakcionierių etiketės.

• Valstybė, kurioje nebebus privalomos vienos tiesos ir nevyks ,,neteisingai mąstančių“ piliečių politinio persekiojimo ir ideologinio ujimo kampanijos, jie nebebus šalinami iš viešosios erdvės ir savavališkai atleidinėjami iš darbų, remiantis fabrikuojamais „kolektyvų“ skundais, smerkimais ir prašymais.

• Valstybė, kurioje baigsis minties, sąžinės ir žodžio laisvės varžymai ir kurios piliečiai nebus verčiami gyventi nuolatiniame ideologiniame ir propagandiniame mele, skleidžiamame nelaisvos ir griežtai kontroliuojamos bei cenzūruojamos žiniasklaidos.

• Valstybė, kurioje teisėsaugos ir teisėtvarkos organai nebebus piliečius persekiojančio represinio režimo prievartos ir savivalės įrankiai, o taps piliečiams atskaitingomis ir visuomenės griežtai kontroliuojamomis, demokratiškai ir skaidriai teisingumą vykdančiomis institucijomis.

• Valstybė, kurioje bus panaikintos atviros ir slaptos biurokratijos ir politinio sluoksnio nomenklatūrinės privilegijos ir kuri užtikrins ne tik prie svetimšalių valdžios sugebėjusių prisitaikyti krašto žmonių sotų gyvenimą, bet sieks visų piliečių bendrojo gėrio vadovaudamasi teisingumu, reikalaujančiu sąžiningai ir proporcingai atlyginti kiekvienam visuomenės nariui už indėlį kuriant nacionalinį turtą ir visuomenės gerovę.

1990 m. kovo 11-osios nepriklausomybės atkūrimo aktas buvo viltingas ir šviesus tokios Valstybės pažadas. Jis liko neįvykdytas. Kovo 11-osios Lietuva gyvuoja tik jos idealus turėjusioje įkūnyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Lietuvos valstybės fasadas slepia iš esmės išsaugotą, bet šiek tiek atnaujintą ir modernizuotą SSRS okupacijos laikais pavergtam kraštui primestą antitautinį ir antilietuvišką režimą. Palaipsniui Lietuvoje buvo kuriama ir konsoliduojama vakarietiško neoliberalizmo ir neokomunizmo ideologijų deriniu pagrįsta nomenklatūrinė oligarchinė ekonominė, socialinė ir politinė santvarka. Buvo sugriautos Sąjūdžio metu atsiradusios demokratijos užuomazgos, Lietuvoje buvo įtvirtinta „valdoma“ procedūrinė demokratija be realaus politinio turinio. 2012 m. LR Seimui patvirtintus Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ ir formaliai atsisakyta sąjūdinės Kovo 11-osios Aktu paskelbtos Lietuvos valstybės. Strategijos brėžiamos ideologinės ir politinės šalies ilgalaikės raidos gairės yra grindžiamos ,,globalios Lietuvos“ vizija. Todėl Lietuva tapo vienintele pasaulio šalimi, kurioje aukščiausiu politiniu lygmeniu buvo įtvirtinta nuostata, kad daugiaamžės istorinės jos raidos galutinis tikslas yra visiškas lietuvių tautos ir jos sukurtos valstybės išnykimas.

Nespėjusi sustiprėti ir nemėginta rimtai konsoliduoti nacionalinė Lietuvos valstybė buvo pradėta ardyti jau praėjusio šimtmečioje pabaigoje, šalyje įsteigus iš užsienio valdomas globalistinę „atviros visuomenės“ ir ,,laisvos rinkos“ ideologiją propaguojančias įstaigas. Patvirtinus Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo programa įgyvendinama vis sparčiau. Lietuvos griovimo mastas ir užmojai didesni net sovietinės okupacijos laikotarpiu, nes jau kėsinamasi ir į bet kurios visuomenės pagrindą – vadovaujantis antihumaniška ir nusikalstama genderizmo ideologija, siekiama sunaikinti prigimtinę šeimą.

Kovo 11-osios Respubliką įgalinusi atkurti nacionalinio valstybingumo idėja yra atvirai stumiama iš viešųjų diskusijų erdvės ir trinama iš visuomenės atminties. Ją skelbiantys asmenys yra marginalizuojami ir tildomi pasitelkus visas, išskyrus atvirai represinį baudžiamąjį persekiojimą, sovietmečiu naudotas prievartos priemones. Šalyje de facto jau įtvirtintas vienintelės tiesos režimas. Lietuva pavojingai priartėjo prie neokomunistinės ideologinės ir politinės diktatūros slenksčio.

Išsižadėjusi pagrindinio valstybės tikslo laiduoti tautos tvarią politinę būtį ir ilgalaikį istorinį tęstinumą, Lietuva tapo viena sparčiausiai demografiškai nykstančių Europos Sąjungos ir pasaulio šalių. Milžiniška socialinė atskirtis ir augantis piliečių nepasitenkinimas darosi vis pavojingesniais valstybę destabilizuojančiais veiksniais. Kartu stiprėja prasidėjęs tiesioginis, didelio masto hibridinio karo prieš Lietuvą pobūdį įgyjantis atviras valstybės idėjinių ir vertybinių pagrindų griovimas. Siekiama sugrąžinti ir valstybei primesti SSRS ir Rusijos skleidžiamą Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvos pasipriešinimo bei Laisvė kovų istorijos interpretaciją. Tautinės ir regioninės politikos srityje vėl mėginama subtilesniais būdais priversti Lietuvą įgyvendinti atkurtosios nepriklausomybės nepripažinusių ir prieš ją kovojusių KPSS/LKP veikėjų ir Pietryčių Lietuvos separatistų keltus oficialios daugiakalbystės ir administracinės-politinės autonomijos reikalavimus. Šalyje tvyro moralinio, intelektualinio ir politinio sąstingio atmosfera, kuri niekuo nesiskiria nuo LSSR išgyvento sąstingio sovietų imperijos byrėjimo ir Sąjūdžio išvakarėse. Šis sąstingis įsivyravo Lietuvoje tuo metu, kai pasaulyje didėja geopolitinė sumaištis ir irsta tarptautinė saugumo tvarka. Tačiau šalies valdantieji sluoksniai ignoruoja valstybei iškilusias egzistencines grėsmes ir vadovaujasi nuostata „po mūsų – nors ir tvanas“. Jų abejingumas Lietuvos likimui ir nusikalstamas aplaidumas faktiškai kuria prielaidas pasikartoti 1940 m. tragedijai, kai nepasipriešinus žlugo valstybė.

Siekiant išvengti tokios atomazgos ir išsaugoti Tautą bei valstybę būtina pradėti esminę visų svarbiausių Lietuvos gyvenimo sričių pertvarką. Pagrindinis jos tikslas – išlaisvinti moraliai ir politiškai bankrutavusios nomenklatūrinės oligarchinės santvarkos sukaustytas tautos ir visuomenės iniciatyvą, energiją ir kūrybines galias. „Sugrąžinti Kovo 11-osios Respubliką Tautai!“ – toks yra moralinis ir politinis vis didesnio skaičiaus bundančių ir trokštančių esminių pokyčių Lietuvos piliečių reikalavimas valdžiai.

Esame įsitikinę, kad įgyvendinant tokią pertvarką būtina nedelsiant ir ryžtingai imtis šių parengiamųjų veiksmų:

• Atsisakyti ideologinės „globalios Lietuvos“ vizijos ir inicijuoti tautai bei valstybei savižudiškos Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ atšaukimą.

• Pakviesti visuomenę parengti nacionalinius interesus atitinkančią, tautos ir valstybės išlikimą laiduosiančią šalies ilgalaikės plėtros strategiją.

• Kuriant strategiją kaip lygiaverčiai ir lygiateisiai šio svarbaus Lietuvos ateičiai darbo dalyviai turi būti pasitelkti tautines ir valstybines nuostatas nuosekliai ir tvirtai ginantys ir todėl iki šiol valdžios ignoruojami kvalifikuoti ir patriotiški piliečiai.

• Užkirsti kelią tiesioginiam ir atviram nacionalinio valstybingumo pagrindų griovimui ir neleisti LR Seimui priimti tautinių mažumų ir kitų įstatymų, kuriais siekiama de facto įtvirtinti administracinę-politinę kai kurių regionų autonomiją ir paneigiamas konstitucinis lietuvių tautos kaip valstybės steigėjos statusas atkuriant okupuotos LSSR laikų tvarką, kai tauta buvo laikoma tik viena iš daugelio ,,internacionalinės Lietuvos darbo liaudies“ etnokultūrinių kalbinių bendrijų.

• Atkurti realią visuomeninę ir parlamentinę specialiųjų tarnybų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

• Nutraukti viešąją inkviziciją – stabdyti dažnėjančias ir vis aršesnes piliečių moralinio, politinio ir psichologinio persekiojimo ir terorizavimo dėl ,,neteisingų pažiūrų“ kampanijas.

• Uždrausti piliečių diskriminavimą ir susidorojimus su jais pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu, ištirti visus žinomus tokio susidorojimo atvejus ir atskleisti jų organizatorius bei vykdytojus.

• Nedelsiant stabdyti Lietuvoje įsigalėjusią visuotinę ir nuolatinę, mastais ir griežtumu prilygstančią veikusiai sovietmečiu, nuomonių ir pažiūrų cenzūra ir imtis politinių bei teisinių priemonių jai nutraukti.

• Iš pagrindų pertvarkyti globalistinės ideologijos propagandos ir antivalstybinės ardomosios veiklos židiniu tapusią LRT ir grąžinti iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomą nacionalinį transliuotoją visuomenei.

• Neteikti LR Seimui ratifikuoti prigimtinę šeimą griaunančios Stambulo konvencijos ir neleisti, kad būtų priimti totalitarinę genderizmo ideologiją Lietuvoje įtvirtinantys antidemokratiniai įstatymai.

• Nutraukti antilietuviškos ir antivalstybinės ideologijos ir propagandos sklaidos visose akademinio ir viešojo gyvenimo srityse ir šią ideologiją formuojančių bei skleidžiančių asmenų ir institucijų finansavimą valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis.

• Pradėti valingai formuoti aiškią ir nuoseklią valstybinę istorijos ir istorinės atminties politiką, užkardyti Lietuvos valstybei priešiškų politinių jėgų kišimąsi į Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistecijos Tyrimų Centro veiklą, bandymus pakeisti jo vadovybę ir panaudoti Centrą Lietuvos laisvės kovotojų bei rezistentų juodinimui ir šmeižtui.

• Nedelsiant naikinti iš sovietmečio perimtas ir dar labiau išplėtotas nomenklatūrines privilegijas įvedant viešą, skaidrią ir aiškią atlyginimų viešajame sektoriuje sistemą, atsisakant privilegijuotų pensininkų kategorijų ir atšaukiant padidintas pensijas buvusiems okupacinio režimo represinių struktūrų darbuotojams.

• Pandemijos sukelto ekonominio sunkmečio sąlygomis imtis realių žingsnių visų lygių biurokratiniam aparatui mažinti, naikinti mokesčių mokėtojų pinigais parazituojančių viešųjų įstaigų, valdžią aptarnaujančių tariamai nevyriausybinių organizacijų tinklą, sutaupytas lėšas skiriant nuo įvestų veiklos apribojimų nukentėjusių piliečių ir smulkiojo bei vidutinio verslo poreikiams tenkinti.

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente! Kreipiamės į Jus ir raginame Lietuvoje pradėti demokratiją, viešumą ir piliečių teises turinčią atkurti esminę šalies politinio gyvenimo pertvarką. Kviečiame Jus tapti tokios pertvarkos iniciatoriumi ir aptarti jos įgyvendinimo kryptis ir būdus su Lietuvos pilietinės visuomenės ir politinės tautos atstovais.

Viliamės būti išklausyti ir išgirsti. Kadaise laisvę sunkioje kovoje susigrąžinusi Tauta pavargo ir nebenori gyventi ideologinio ir politinio sąstingio ir propagandinio melo sąlygomis, kokiomis vegetavo Sąjūdžio išvakarėse. Primename, kad jeigu Tautos valia ir balsas lieka valdžios neišgirsti, piliečiai turi teisę ginti savo laisvę visomis teisėtomis ir civilizuotomis politinės kovos priemonėmis. Sąjūdis parodė ir įrodė, kad kovoti galime ir mokame. Prireikus šiai kovai esame pasiruošę ir šiandien. Bet trokštame ir tikimės lygiateisio ir pagarbaus valdžios ir piliečių dialogo, kuris būtų tvirčiausias ir patikimiausias seniai pribrendusių pokyčių Lietuvoje taikaus ir sklandaus įgyvendinimo laidas.

Nacionalinio susivienijimo politinės akcijos dalyviai

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
37 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
DDD

Štai kaip turi atrodyti Politinė Programa.

kaip visada

Radzvilo zodis tiesiai i esme.

Raigerdas

Yra gerų dalykų šiame tekste. Pritariu jam. Bet reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Europa išgyveno fašizmą ir fašizmas buvo teisiamas. Mūsų šalis ir kitos Rytų šalys išgyveno komunizmą, kuris yra daug žiauresnis ir daug KLASTINGESNIS už fašizmą. Komunizmas yra žemesnio lygio politinė ekonominė formacija už fašizmą. Lietuvoje nėra nieko daroma, kad Europa pagaliau suprastų, kad ji nepatyrė dar „komunistinio gėrio”, bet visko gali būti, kad jai dar teks tai patirti tik ne atvira komunistinės ideologijos forma, o užslėpta ir užmaskuota kitais pavadinimais. Lietuvai yra būtina siekti sujungti viešam visų Rytų tautų komunizmo teismui. Nuvažiuokite į Senąją Europą ir į tą pačią Italiją ar netgi į Ispaniją, ir jūs pamatysite, kokios ten dar gyvos yra komunistinės idėjos gyventojų tarpe. Europa… Skaityti daugiau »

Sisteminis opozicininkas

O kodėl nieko neparašyta apie paprastą žmogų jaudinančius dalykus, kaip bulkučių kaina, šildymo išlaidos, aukštos benzino kainos. Paprastą žmogų jaudina pensijos dydis, filmas per televizorių ir daugiau nesugalvoju, kas galėtų dar jaudinti mankurtą.

Juozas

Nieko nebus. Net jei to imtųsi Prezidentas. Nes nėra pagrindinio reikalavimo. Jau senovėje buvo sakoma- valstybė be teisingumo- tik plėšikų gauja. Teisingumas ir jį vykdanti teisėsauga- viso ko pagrindas. Tik nuo jos darbo priklauso, ar bus pažabota korupcija, nusikalstamumas, vagystės ir piliečių laisvių varžymai. Prezidentas skiria daugumą teisėsaugos pareigūnų, ir jo didžiausia kaltė dėl prasto jų darbo.

habilitās

Prieš keletą dienų rašėte tą patį: „Prireikus šiai kovai esame pasiruošę ir šiandien“, kvietėte kovo 11 d., 15 valandą į mitingą Daukanto aikštėje. Kam kartotis? O gal niekas neatėjo?! Tai dabar prašote, kad prezidentas stotų į kovotojų gretas?!
Kitą vertus, ką reiškia „prireikus“? Šiandien dar nereikia?! Tai kada reikės? Jums neatrodo, kad užsiimate populizmu, pačiu gryniausiu. O gal nesuprantate, kad prezidentas į rinkimus ėjo be savo komandos, kad sistema jam tą komandą parinko? Tai dabar prašote, kad nuogas ir basas Daukanto aikštės šeimininkas verstų kovoti sistemos deleguotus patarėjus ir padėjėjus prieš sistemą?!
Nekalbant jau apie pačius reikalavimus, kurių įgyvendinimui, mažu mažiausiai, reikėtų išstoti iš ES.

Al.

Prezidentas turi progą parodyti, kad jis čia ką nors reiškia. Tik, bijau, kad nei patarėjai, nei jis pats nedrįs paklausyti buržuazinių nacionalistų.

> habilitui

Buvo atėję. Keliasdešimt. Yra vaizdo įrašas. Kur kas daugiau žmonių dalyvavo važiuotynėse, bet jie tik pasitikrino, kiek jų yra. Be politinių lozungų. Bet ir tai džiugu, kad renkasi vyrai, būtent vyrai. O štai ,,elito” ,,vyrai” į avangardą išstūmė kvailiausias (ar klastingiausias?) moteriškes.

Uždaras ratas

Viskas ne taip paprasta. Jei prezidentas imtųsi šios krypties – antra kadencija, žinoma, jam garantuota. Problema kita – tektų atsisveikinti su ES, kas išalkusį Rytų kaimynėlį paskatintų papildomai gardžiai apsilaižyti. Todėl kol kas, manau, pakaktų dviejų dalykų – realios spaudos laisvės ir realios teisėsaugos. Po to visa kita pamažu stotųsi į savo vietas.

skaitytojas

Taip, iš Valstybės liko tik apipešiota Konstitucija, bet ir ją gali laisvai traktuoti ir pritaikyti pagal konjunktūrą besivadovaujantis dvasiomis, KT, manau. Mano nuomone, Valstybės griūtis prasidėjo, kai „grupės draugų” buvo nušalintas demokratiškai išrinktas Prezidentas. O galutinai kortos buvo atverstos Garliavos istorijoje … ir dabar kentėsim visi, kad nesugebėjom pakelti subinių ir apginti nekalto vaiko… nesukūrėm pilietinės visuomenės ir prakiš jie viską ką nori, be jokių maidanų …

trept trept kojele

O jeigu ne
o jeigu ne-
išvalgysim kopūstus
bačkoje!

Iš tiesų

Tie kurie norėjo Lietuvą kurti patys savo protu ir idėjomis, po Kovo 11-osios buvo pastumti, suniekinti, sutrypti, o paviršiun išplaukė visokiausiais užsieniniais patarėjais besiramstanti lanzberginė šutvė ir ėmė pagal patarėjų supratimą dalintis grobį. Tauta liko stovėti išsižiojusi, o paskui nešė kudašių kuo toliau, pamačiusi kam atiteko jos kovos rezultatai

darna

Neįgalieji kreipiasi į Neįgalųjį.

o TM ir GP visi bijo liesti

stribų ir kgbistų irštvos TM ir GP.
visi žino, bet visi bijo liesti

Sisteminis opozicininkas

Komentarai apačioje atsako į klausimą, kodėl pas taip, o ne kitaip. Net stasio trigrašio nereikia. Ir dar. Ironija ir sarkazmas mūsų publikai yra neįveikiamybė.

Lemiamas pasirinkimas

Prezidentas turi priimti lemiamą sprendimą: ar jis eina su savo Tauta ir tokiomis valstybėmis kaip Vengrija, Slovenija, Lenkija ir tampa Tautos lyderiu, ar eina su neoliberalais ir neokomunistais ir į istoriją įsirašo kaip visų vėjų baškomas konformistas ir iš esmės kaip Tautos išdavikas. Bandymas įtikti ” i našim i vašim” niekada ir niekam neatnešė nei naudos, nei garbės. Prezidente, laukiame.

Kleofas

Nacionalinis susivienijimas grįžta į 1986 m. situaciją. Į pertvarkos (perestrojkos) retorikę ir ideologiją. Tai rodo, kokia patraukli bei aktuali tuomet buvo ir dabar lieka Michailo Sergejevičiaus pradėta pertvarka (perestrojka). Kartu toks NS kvietimas/raginimas rodo, kad nuo 1986-ųjų Lietuvoje nedaug kas pasikeitė. Esminės problemos liko tos pačios: demokratija, pliuralizmas, politinis sąstingis, kleptokratija, postų/valdžios paveldimumas, deideologizuota visuomenė, popierinės partijos….

Dzeikas

Ir ka jus tikites isgirsti is „prezidento” ir jo pritareju? Kiek turejau patirties bendraujant su Nauseda, – tuo metu kai jis net nesvajojo, kad bus uzsienio banku pleve , juo labiau preziku ant Lietuvos, – man sis „fruktas” jau tada paliko labai neigiama ispudi. Ir koks jo bendravimo stilius zinau, ir ka jis atsakys galiu pakomentuot:
Nutaisys susirupinusi veida, isklausys. Galva palinguos(bet nieko nepasakys apie reikala – liezuvi jei neapmoketa nuo grandines nepaleidzia). Islydes aplikantus su zadancia laikysena.
Viskas. Toliau galite pamirst.
Tai cia tuo atveju jeigu jis teiksis aplamai isklausyti. Su esamomis galiomis gi tai pasireiks aplikantu patrypciojimu ant Prezidenturos slenkscio ir peticijos iteikimu net ne vyrliokajui , o durininkui.

to. Al

„Al. 2021-03-13 13:07
Prezidentas turi progą parodyti, kad jis čia ką nors reiškia. Tik, bijau, kad nei patarėjai, nei jis pats nedrįs paklausyti buržuazinių nacionalistų.”
––––
„… buržuazinių nacionalistų.”
Tu Al esi tikras žydokomuno.
Ir tie „už” taip pat.
Ir šis tiesos.lt… hmm.

to habilitās

O pats čia durnių irgi nevoliok – kibk į Niurnbergo popierkas. Pažiūrėsime, kas gausis? Zu der größte Justizskandal der Weltgeschichte.

taip tai taip ,ale...

Aš tai pradėčiau nuo reikalavimo pradėt rimtus socialinio gyvenimo pertvarkymus: pradėt nuo eilinio piliečio . Tam ,kad pakelt pagrindinę Lietuvos piliečių masę kovai už teisingumą. Pirmiausia. Visi išvardyti dalykai yra būtini , bet prioritetus būtina nustatyt visiškai kitus . Kodėl? Nes rezultatą nesunkiai numato kiekvienas – bus kaip per praeitus rinkimus ,ponai per daug jau atvirai siekiantys postų.

Ramiros

Ot, rado kur kreiptis. Manau, naudingiau būtų kreiptis į poną Dievą, nes juk esame jo valioje, tuo labiau, kad vadinamės „Marijos žeme” . O prezidentai ? Negi manote, kad turėjome ir turime laisvus prezidentus. Aš tai nemanau. Vienas toks pabandė veikti, nepasidavęs tai „pokiliminei klikai”, ir kas gavosi ? „Lietuvos Dalia” kažką lepterėjo ne pagal juos, tuoj pat sučiulbo „maitvanagiai”, viens išvadino, berods, jei mano atmintis nepaveda manęs, „frigidiška sterva” ( nežinau ką tai reiškia), o kits tuoj pat „paksogeitu” pagrąsino. Turbūt, dauguma tai girdėjo, nes buvo jų tokie niekingi liapsusai paviešinti žiniasklaidoje. Na, ir kas, kitiems už tokius dalykus oho kaip būtų, o šiems nieko. Taigi, va, mano pastebėjimu Lietuva užvaldyta yra, o kokių jėgų tikiuos, kad istorija atsakys.… Skaityti daugiau »

Geriau vėliau...

Parodyta iniciatyva yra gera ir dar laiku – geriau vėliau negu niekada. Keista, kad Nepriklausomos Lietuvos valdžia, įsikūrusi Vilniuje, per 30 metų nepadarė nieko, kad „Vilniaus kraštas” galutinai išsivaduotų iš visų buvusių okupantų jungo ir diktato, kad Lietuvos valdžia nebūtų tik marionetės, kurių valdymo virvelės tvirtai laikomos visokio plauko nusikaltėlių rankose. Labai keista…

dauk gereu!

-Geriau vėliau nei niekad,
tarė senas žydas, dėdamas galvą ant bėgio ir žvelgdamas įkandin nuvažiuojančiam traukiniui…

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

„Iš pagrindų pertvarkyti globalistinės ideologijos propagandos ir antivalstybinės ardomosios veiklos židiniu tapusią LRT ir grąžinti iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomą nacionalinį transliuotoją visuomenei.”
Šitas – l svarbus dalykas, bet atsakymas yra nuspėjamas kai prezidentas:
– glebeščiuojasi su landsberginių atamanu;
– toleruoja 8 paskutiniuosius antikonstitucinius seimus;
– kuria „gerovės valstybę” plėšikiškų mokesčių pritaikymu dar ir savarankiškai dirbantiems (silpniausiesiems), planuojant mokesčių pertvarką.
Užtikrintas aiškumas turėtų būti jau pirmadienį.
__________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2021 kovo 13

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkas:
– tenka į rankas 1432.97€ (iš MMA dydžio);
– sumoka 182.45€ mokesčių (nuo MMA dydžio).
Lietuvoje darbininkas:
– tenka į rankas 447.23€ (iš MMA dydžio);
– tenka sumokėti 159.77€ mokesčių (nuo MMA dydžio).
Jei kitaip: Lietuvoje, surenkami karališko dydžio mokesčiai nuo mažiausios algos daugiau nei tris kartus mažesnės už algą karališkoje valstybėje.
_________________________________________________
Aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

(pataisyta)
(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkui:
– tenka į rankas 1432.97€ (iš MMA dydžio);
– sumoka 182.45€ mokesčių (nuo MMA dydžio).
Lietuvoje darbininkui:
– tenka į rankas 447.23€ (iš MMA dydžio);
– tenka sumokėti 159.77€ mokesčių (nuo MMA dydžio).
Jei kitaip: Lietuvoje, surenkami karališko dydžio mokesčiai nuo mažiausios algos daugiau nei tris kartus mažesnės už algą karališkoje valstybėje.
_________________________________________________
Aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

(pataisyta II kartą)
(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkui:
– tenka į rankas 1432.97€ (iš MMA dydžio);
– reikia sumokėti 182.45€ mokesčių (nuo MMA dydžio).
Lietuvoje darbininkui:
– tenka į rankas 447.23€ (iš MMA dydžio);
– tenka sumokėti 159.77€ mokesčių (nuo MMA dydžio).
Jei kitaip: Lietuvoje, surenkami karališko dydžio mokesčiai nuo mažiausios algos daugiau nei tris kartus mažesnės už algą karališkoje valstybėje.
_________________________________________________
Aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį

Kis

Nauseda ne tam paskirtas ,nebukite naivus,del pauksciuko galima ir kreiptis,bet iniciatyva turi eiti kartu su tauta,Reikia ne prasyti,atrodo laikas reikalauti,kad duotu atsakyma prezidentas ir kol kas esantis valdzioje,kitaip zmones perims iniciatyva i savo rankas,nes seimas mums natranaujajie neskaito parasus parasais,o Tapino pornografija,o jes.Cia nebe patycios ,cia issityciojimas is rinkeju,tautos?

Būtų juokinga, jei nebūtų taip liūdna.

Perskaičiau NS paskelbtą atsišaukimą dėl pertvarkos/perestrojkos Lietuvoj organizavimo, peržiūrėjau p. Radžvilo beveik leninišką kalbą sugniaužus kumštyje kepurę (gal beretę?) energingai vaikščiojant pirmyn-atgal Daukanto aikštėje kovo 11 priešais prezidentūrą ir išvada akivaizdi – NS su Radžvilu priešaky lieka tik dvi išeitys: arba alaus pučas ir maršas į Seimą/prezidentūrą su atitinkama atomazga naujajame Landsberge arba komiškas naujųjų politinių vasiukiečių likimas…. Trečio neduota. Nes tauta paskui vedlį neina; šalininkų mažai, o Respublikos prezidento asmenyje NS naiviai stengiasi rasti savo ,gerąjį carą’, kuris neva galėtų išspręsti visas LT problemas, naiviai nesuvokdami, jog už lango ne XX a. pradžia, o XXI amžius… Kita vertus, p. Radžvilo paliestos problemos yra realios, didelės ir Lietuvai skaudžiai grėsmingos. Deja, nei jis nei jo vedamas NS nei tų problemų… Skaityti daugiau »

zita.

palata nr.6

Nuomonė

Geriau kreipimasis į neįgalų žmogų, kuris tapo prezidentu, su patarėju Slušniu, nei nieko nedarymas. Bent jau į nepatogią padėtį pastatai ir išlieka dokumentuose. Gal tik tiek ir naudos, bet geriau nei ant sofos ar garo nuleidinėjimas nepralošiama tema, kaip šeima, teismas, miškas ar vakai (siauras problemos suvokimas). Jau vien daug ką pasako, kad Delfis ignoruoja. O ateitis parodys, ką reiškė važiuotynės. Nedaug liko, iki rudenio. Ate.

Blūdas

Kas gali būti kvailiau negu prašyti Nausėdos „vadovauti pertvarkai”. Pajutau svetimos gėdos jausmą. „Pro Patria” pavirto „Pro Nausėda”.

>>> Blūdas

Ši iniciatyva leidžiasi iš viršaus. Tai valdžia ją nori perimti iš ten, kuri kyla iš apačios, t.y. „Važiuotynių”, kunigų ir kt. paprastų žmonių.

Deivis

Nausėda butaforinis prezidentas, o Lietuvos pseudovalstybė yra organizuotas nusikalstamas susivienijimas ir ne daugiau.

ah1

Pirmiausia tikėjimo kultūrą pasikeiskite žinojimo kultūra, bo dievas yra dvasia o dvasia yra tiesa o tiesa yra žinojimas. Tiesa – žinojimas- jus išlaisvins mokė rabis/mokytojas Jėzus. Dievo vardas ŽINOJIMAS.

ah1

pirma tai turite žinoti ką renkat ir turite žinoti kas ką valdo – turite žinoti gelminę valstybę. Žinoti ir rinktis. Kai nežinai tai ir negali pasirinkti. Arba kaip mokė mokytojas – kada žinosite kaip ir kodėl rašomas žodis myžtukas, žinosite kaip ir kodėl rašomas žodis drožtukas.

37
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top