Nacionalinis susivienijimas. Paklausimas M. Navickienei dėl lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonių įgyvendinimo projekto

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2023 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. Nr. A1-659 (toliau – Įsakymas) patvirtino Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2024 metais (toliau – Projekto), atrankos konkurso organizavimo nuostatus (toliau -Nuostatus), kuriais numatyta atrinkti ir finansuoti NVO projektą, skirtą šviečiamosioms, advokacinėms ir analitinėms veikloms vykdyti švietimo, socialinės apsaugos, teisėsaugos, kultūros ir sveikatos apsaugos srityse, siekiant šiose srityse nustatyti su LGBTI+ asmenų (lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interlyčių asmenų ir kitų įvairių seksualinių orientacijų ir (ar) lyties tapatybių asmenų) teisių užtikrinimu susijusias problemas ir mažinti LGBTI+ asmenų diskriminaciją.
 2. Nuostatais yra numatoma atrinkti ir finansuoti vieną projektą,  kurio vykdytojai užtikrina šviečiamųjų, advokacinių ir analitinių veiklų, susijusių su LGBTI+ asmenų teisėmis, įgyvendinimą švietimo, socialinės apsaugos, teisėsaugos, kultūros ir sveikatos apsaugos srityse. Kitaip tariant, Nuostatais yra numatomas tikslinis NVO, veikiančių LGBTI+ teisių advokacijos srityje, finansavimas.
 3. Šiuo NVO projektų atrankos konkursu LGBTI+ advokacijai siūloma atiduoti visas priemonei numatytas lėšas – 50 000 (penkiasdešimt tūstančių) eurų, lyg visos kitos visų kitų NVO vykdomas šviečiamosios veiklos visose kitose lygių galimybių užtikrinimo srityse būtų nereikšmingos ir nevertos finansavimo.
 4. Įsakyme nurodoma, jog jis priimtas vadovaujantis Lygių galimybių įgyvendinimo 2024–2026 metų veiksmų planu (toliau – Lygių galimybių veiksmų plano), patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1‑507 „Dėl Lygių galimybių įgyvendinimo 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
 5. Projektinio finansavimo konkursas paskelbtas įgyvendinant Lygių galimybių veiksmų plano IV skyriaus 1 punkte numatytą uždavinį  – vykdyti šviečiamąsias bei socialinės integracijos veiklas, siekiant įtvirtinti lygių galimybių įgyvendinimą. Pagal šį uždavinį veiksmų plane (IV skyriaus 1.2 papunktis) numatyta konkurso būdu finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių srityje, projektus (2 priemonė). Lygių galimybių veiksmų planas nespecifikuoja, kokio pobūdžio lygių galimybių užtikrinimui turėtų būti skirti minėti projektai, tačiau įsakymu patvirtintais nuostatais pasirinkta finansuoti būtent LGBTI+ švietimo ir advokacijos srityje dirbančias NVO.
 6. Įsakyme nurodoma, jog juo siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Minėtas įstatymo punktas įpareigoja LR SADM “įstatymų nustatyta tvarka remti religinių bendruomenių ir bendrijų, viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros bei paramos fondų programas, kurios padeda įgyvendinti lygias asmenų galimybes lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.” Tagi, vadovaujantis šiuo įstatymo punktu gali būti finasuojamas lygių galimybių užtikrinimas labai įvairiose srityse.
 7. Tačiau SADM, skelbdama šį konkursą nusprendė finansuoti būtent tas NVO, kurios veikia ne kurios nors kitos srities, bet būtent LGBTI+ teisių švietimo ir advokacijos srityje, nepaisant to, kad LGBTI+ lygių galimybių užtikrinimui Lygių galimybių veiksmų plane yra skirta ne viena priemonė ir netgi specialus uždavinys.
 8. Pagal Lygių galimybių veiksmų plano IV skyriaus 7 punktas numatoma organizuoti visuomenės švietimo, lygių galimybių įgyvendinimo veiklas, inicijuoti teisėkūros iniciatyvas, skatinant LGBTI+ asmenų teisių užtikrinimą. Šio uždavinio įgyveninimui, Lygių galimybių veiksmų plane numatytos tokios priemonės: organizuoti renginius, skatinančius visuomenės toleranciją LGBTI+ asmenims (1 priemonė), rengti mokymus sveikatos priežiūros specialistams, siekiant padidinti informuotumą apie gėjų ir biseksualių vyrų, lesbiečių ir biseksualių moterų, interlyčių ir translyčių asmenų su sveikata susijusius poreikius ir išvengti diskriminacijos bei stigmatizacijos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (2 priemonė).
 9. Negana to Lygių galimybių veiksmų plane LGBTI+ lygių galimybių užtirinimui numatytos ir kitos priemonės, pvz. Pagal Lygių galimybių veiksmų plano IV dalies 2 punktą numatoma organizuoti tikslinių grupių mokymus ir renginius lygių galimybių temomis. Įgyvendinant šį uždavinį yra numatoma Viena iš šio uždavinio priemonių – rengti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims mokymus lytiškumo ugdymo klausimais, kuriuose, be kitų dalykų yra numatoma “skatinti pagarbą ir toleranciją LGBTI+ asmenims, supratimą apie skirtingas tapatybes” (Plano 2.1. papunktis).
 10. Skaitant Lygių galimybių veiksmų planą, susisidaro įspūdis, kad šios palyginti nedidelės visuomenės grupės lygių galimybių užtikrinimui yra skiriama neproporcingai didelis dėmesys. LGBT, LGBTI, LGBTI+ Lygių galimybių veiksmų plane paminėti devyniolika kartų, o štai moterų ir vyrų lygybė paminėta tik septynus kartus, apie nuteistuosius kalbama tris kartus, apie romų nediskriminavimą – du kartus. Tik asmenų su negalia įtrauktis tekste minima dažniau negu LGBTI+ klausimai.
 11. Vertinant SADM priimtą Lygių galimybių veiksmų planą, ir jo pagrindu patvirtintus Projekto Nuostatus susidaro įspūdis, kad SADM, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą lygių galimybių užtikrinimą suvokia išskirtinai siaurai, kaip LGBTI+ lygių galimybių užtikrinimą ir visuomenės švietimą LGBTI+ teisių klausimais.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės prašome:

 1. atsakyti, kokiais motyvais ir kriterijais vadovaujantis buvo nuspręsta įgyvendinant Lygių galimybių veiksmų plano IV dalies  1 punkte numatytą uždavinį  – vykdyti šviečiamąsias bei socialinės integracijos veiklas, siekiant įtvirtinti lygių galimybių įgyvendinimą – organizuoti projektinį konkursą ne kurios nors kitos, bet būtent LGBTI+ lygių galimybių užtikrinimo srityje, žinant, kad LGBTI+ lygių galimybių užtikrinimui Lygių galimybių veiksmų plane jau yra numatyta ne viena priemonė ir netgi yra skirtas specialus uždavinys?
 • pagrįsti, kokiais lyginamaisiais empiriniais duomenimis (ne visuomenės nuomonės apklausomis, ir ne suinteresuotų LGBTI+  atstovaujančių organizacijų duomenimis) buvo pagrįstas sprendimas pagal Lygių galimybių veiksmų plano IV dalies 1.2. punktą išskirtinai finansuoti būtent šią lygių galimybių užtikrimo sritį, o ne kurią nors kitą, pvz. susijusią su diskriminacija dėl amžiaus ar socialinės padėties? 

NS pirmininkas 

Vytautas Radžvilas

5 2 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
6 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
6
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top