Patriarchas Filaretas: tarp mūsų atsirado naujasis Kainas ir jo bausmė bus tokia pati – prakeiksmas ir amžinas pasmerkimas

Kainas tarė savo broliui Abeliui: „Išeikime į lauką…“ Pasiekus lauką, Kainas pakilo prieš savo brolį ir jį užmušė. Tuomet VIEŠPATS paklausė Kainą: „Kurgi tavo brolis Abelis?“ – „Nežinau! Argi aš esu savo brolio sargas!?“ – jis atsakė. (Pr 4, 8–9)

Brangūs broliai ir seserys, visi geros valios žmonės!

Didžiai apgailestaudamas privalau nūnai ir garsiai pasakyti: tarp šio pasaulio valdovų, pagal krikštą priklausančių Stačiatikių Bažnyčiai, atsirado naujas Kainas – ne pagal vardą, o savo darbus.

Šie darbai liudija: minėtasis valdovas, kaip ir pirmasis istorijoje brolžudys Kainas, ėmė vykdyti šėtono valią.

Iš Šventojo Rašto mes žinome, jog dvi didžiosios nuodėmės – žmogžudystė ir melas – yra tarpusavy susiję: abiejų nuodėmių valdovas ir įkvėpėjas yra velnias. Todėl kiekvieno, kuris pasiduoda šioms nuodėmėms, tėvas, Atpirkėjo žodžiais, yra velnias: „Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, – jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas“ (Jn 8, 44).

„Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“,– sako mūsų Viešpats Jėzus Kristus (Lk 12, 48). Paminėtam valdovui patikėta didelė valdžia, bet mes ir visas pasaulis esame liudytojai, kad šią valdžią jis panaudojo ne geriems darbams, o blogiui.

Būtent jo valia jo valdomos šalies visuomenės informavimo priemonės dieną ir naktį daugeliu pasaulio kalbų skleidžia cinišką melą apie Ukrainą, sėją priešiškumą ukrainiečių tautai, mūsų troškimui būti nepriklausomiems ir patiems kurti suverenią valstybę, provokuoja kraujo praliejimą ir žudynes Donbase.

Pats jis kalba atvirą ir akivaizdų melą: rengdamas ir siųsdamas į mūsų šalį žudikus-samdinius kalba apie „vidinį konfliktą“, dėl kurio jis neva niekuo dėtas; nukreipdamas į Ukrainą jam paklūstančius karinius dalinius visur viešai pareiškia, kad šių dalinių čia nėra. Tuo metu, kai Ukrainoje žuvusius karius, Tėvynės gynėjus, laidoja kaip herojus, jo šalies karius, žuvusius Donbase, laidoja slapta, kruopščiai slėpdami tiesą apie jų mirties aplinkybes.

Tas valdovas ciniškai meluoja sakydamas, kad jo valdoma šalis nėra Ukrainos konflikto šalimi, nors būtent jis padarė viską, kad šį konfliktą įžiebtų ir jį palaikytų.

Tokių veiksmų pasekmė – gausios aukos. Pastaraisiais mėnesiais kasdien žūva kariškiai ir savanoriai, ginantys Ukrainą nuo agresoriaus, mėgstančio vadinti save broliu. Nuo karinių veiksmų kenčia milijonai taikių gyventojų, dešimtys tūkstančių priversti nuo karo gelbėtis bėgdami, šimtai jau žuvo. Donbaso miestai ir kaimai virsta griuvėsiais.

Tai matydamas ir, kaip patriarchas, atsakingas prieš Dievą už Ukrainos stačiatikių tautą, tvirtinu – didžiausia kaltė už visa tai gula ant minimo valdovo pečių. Jo valioje ir valdžioje nedelsiant sustabdyti mirtį ir kraujo liejimą, bet jis dėl savo puikybės toliau daugina blogį. Jis vadina save ukrainiečių tautos broliu, bet iš tiesų savo darbais tapo tikru naujuoju Kainu, liejančiu brolių kraują ir melu apraizgančiu visą pasaulį.

Kai kuriuos jo melas suklaidina ir jie ima manyti, jog šis valdovas gina tradicines dvasines ir moralines vertybes nuo griaunamo globalizacijos poveikio. Bet jo darbų vaisiai, pagal kuriuos Evangelija kviečia vertinti, liudija priešingai.

Todėl sugundytiems netiesa, ypač stačiatikiams – ir Ukrainoje, ir visame pasaulyje – primenu Išganytojo žodžius: „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“ (Mt 7, 15–20).

Anksčiau jau ne kartą skambėjo minėtam valdovui ir jo parankiniams skirti kvietimai atsitokėti, liautis sėjus blogį ir mirtį, atgailauti. Bet atrodo, kad jis lieka kurčias šiems kvietimams ir tik daugina blogį, nes jį, kaip ir Judą Iskarijotą, apsėdo šėtonas.

Vis dėlto pasitikėdamas Dievo gailestingumu visiems nusidėjėliams, išsaugome viltį ir šio valdovo atgaila bei siunčiame jam milijonų žmonių raginimą: sustokite, nustokite dauginę melą ir žmogžudystes, apsigalvokite!

Kadangi savo veiksmais Jūs atskiriate save nuo Stačiatikių Cerkvės ir Dievo, pasmerkiate save gėdingai šio gyvenimo baigčiai ir amžinai pražūčiai pragare būsimajame gyvenime. Už visą kraują, pralietą Jūsų valia, ir visą blogį, įvykdytą Jūsų įsakymu, Jūsų bausmė bus tokia pat, kaip brolžudžiui ir melagiui Kainui – prakeiksmas ir amžinas pasmerkimas.

Jei neatgailausite, Jums išsipildys Šventojo Rašto žodžiai: „Prakeikti jis mėgo – tebūna jis pats prakeiktas! Palaimos linkėti nemėgo – niekas jo tenelaimina! Prakeikimu apsivilko kaip apsiaustu, – tepersisunkia prakeikimas į jo kūną lyg vanduo, į jo kaulus tartum aliejus. Tebūna kaip drabužis, kuriuo jis apsidengia, lyg kasdien jo nešiojama juosta! Taip teatmoka VIEŠPATS mano kaltintojams – tiems, kurie pikta man linki“ (Ps 109, 17–20). Nuo šios bausmės Jus gali išgelbėti tik nuoširdi atgaila, patvirtinta darbais, o ne pataikūniški žodžiai nuo Jūsų priklausomų hierarchų su Jūsų valdomos šalies Patriarchu priešakyje.

Kviečiu ir Ukrainos tikinčiuosius melsti šiam valdovui teisingo Dievo teismo ir deramo atpildo. Nebijokite jo jėgos – prieš Dievo galią ji bevertė, ir nors širdis tapo žiauri, kaip faraono, bet ir jo jėgos pabaiga jau arti.

Prisiminkite, broliai ir seserys, Raštų žodžius, ir tegul jūsų širdis nesuabejoja – Dievo tiesa ir jėga nugalės naująjį Kainą ir naująjį faraoną, iš kurio vergovės Viešpats išveda Ukrainą. „Faraonas jau buvo arti, kai izraeliečiai žvalgydamiesi pamatė, kad egiptiečiai juos vejasi. Klaiko apimti, izraeliečiai šaukėsi VIEŠPATIES. Mozei jie skundėsi: „Nejau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedei mus mirti į dykumą? Ką gi tu mums padarei, išvesdamas mus iš Egipto? Argi ne tą patį mes sakėme tau Egipte: ‘Atstok nuo mūsų! Leisk mums tarnauti egiptiečiams?’ Iš tikrųjų būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje“. Bet Mozė žmonėms sakė: „Nebijokite! Tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį VIEŠPATS jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos nūn matote, daugiau niekad nebematysite. Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite“ (Iš 14, 10–14).

Dievo palaima tebūna su Ukraina ir mūsų dievobaiminga tauta!

Filaretas
Kijevo ir visos Rusios-Ukrainos patriarchas

2014 metų rugsėjo 5 diena

Šaltinis: cerkva.info/ru

Iš rusų kalbos vertė Ramutė Bingelienė

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
20 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
komentuoja Василий Романюк (censor.net.ua: 06.09.2

Второе пришествие Иисуса Христа и начало конца света не за горами, поскольку захват Крыма армией России очень похож на библейские пророчества об Апокалипсисе. Хеми Шалев на страницах израильского издания Haaretz пишет о сходстве последних событий в Украине с библейскими эпизодами о конце света. В частности, автор обращает внимание на историю о народах Гог и Магог, нашествие которых потрясет мир перед вторым пришествием Иисуса Христа. Античный историк Иосиф Флавий считал, что Магог – это земли скифов, то есть территория нынешней Украины вместе с Крымом. Также автор обращается к книге пророка Иезекииля, в которой есть упоминания о Гоге. В переводе на английский обычно его называют „верховным князем Мешеха и Фувала” – древних царств на территории Причерноморья. Но есть также и версия, что… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis Василию Романюку

Все так, но надо быть осторожнее с Текстом. У Езекиила 38:2-3 и 39:1 читаем nəsī rōš mešek wətubāl, в еврейском написании – נְשִי רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל
‘Мешеха и Тувала верховный (дословно – „головы“ – rōš) князь’, а это с умыслом переведено на греческий επί …άρχοντα ‘Ρως, Μόσοχ και Θοβέλ – ‘Роса (Rhōs), Мосоха и Фувала князь’. С умыслом – потому, что в Византии скандинавские русы ассоциировались с Росом (из-за арабского написания, в котором вместо „о” всегда „у” Рум <-- Ром "Рим" и соответственно Рус --> Рос). Ни одному нормальному еврею не придет в голову коверкать древнееврейский текст и из головного князя (ср. нем. Hauptfürst) делать ‘князя Роса / Роша), т.е. из ‘головы’ rōš делать наименование Рос / Рош, проверьте в официальном тексте Езекиила (Йехэзкеля) 38:2-3: mechon-mamre.org/p/pt/pt1238.htm - видите там chief prince, верховный князь? Итак посылка „‘nesi rosh’ означают не ‘верховный князь’, а ‘князь’ царства под названием Рош, или, в соответствии с синодальным переводом Библии - ‘Гог, князь Роша’” совершенно ошибочна, синодальный перевод ошибочен под воздействием византийского толкования (сравните научный разбор этого места здесь: biblehub.com/interlinear/ezekiel/38-2.htm). При чем тут вообще греческий, когда оригинал еврейский? Что до определения Московской Орды (она названа Россией именно в связи с византийской традицией связывать северные народы - скандинавов - русов с Росом и только в XVIII веке) как Магога, то тут наши мнения совпадают: конечно же, Магог! А кто же Гог? - Да Китай, кто же еще! Когда Орда ввяжется в мировую войну, Гог не упустит случая ударить ей в спину и проглотит обезлюженного Магога до Урала. После этого объединенный Гог-Магог двинется сокрушать Бильдерберг (который первым полезет, а то что происходит сейчас, наверняка подогревается Бильдербергом, заинтересованным как остановить Китай, так и осуществить уменьшение человечества до 1 миллиарда). Если перейдем к классической интерпретации царствования Антихриста, а он, конечно, бильдербергский, то его воцарение будет триумфальным (ср. "Три разговора" Соловьева), т.к. мир жаждет такого "освободителя" (от Б-га и нравственности), а на первом этапе в 4,5 года Антихрист остановит мировую войну между Гогом-Магогом и Бильдербергом ("принесет мир"). Теперь вернемся к Каину патриарха Филарета. Почему Орде будет проклятие? И не такое бывало на протяжении истории человечества! Но Орда уже проклята. Сам кровавый большевизм это уже проклятие. А за ним вместо покаяния - осуществление геноцида чеченцев, а сегодня уже на готове геноцид вообще всех, кто попадет под руку. Откуда такое проклятие Орде? А вот от этой национальной черты (проверьте!): Бытие 12:3 ! И пусть о том подумают и последователи Орды, которых предостаточно и в Литве. Для верных же наступает радостное время Пришествия Господа - Маранафа!

tai kad visi rusai tokie

tai kad visi ruskeliai – judai, kainai.
prakeikta tauta.

Beta

Putinas = Satana.

Ula

Tai ,kad Putino draugas sutanotas Kirilas irgi yra apsėstas Kainas.O, kiek tokių sutanotų kainų , bijančių TIESOS, yra Lietuvoje? Taukai jiems varva per barzdas nuo sotaus gyvenimo, sąžinė jų apmirusi nuo nešamos iš namų mergaitės klyksmo .O, juk mergaitė , drebančiu balsu kalbėjo”Sveika, Marija, malonės pilnoji….”,ką tie sutanoti kalba kiekvieną savo darbo dieną….

Adleris

Atiduokime mintyse Putiną Dievo teismui.Kaip nuspręs,taip ir tebūna.

ruta

Manau , kad per daug garbes praplikusiam putkinui ,KGB pravarde ‘Mol’ /’Kandis’/ . Net karjeros nesugebejo padaryti per savo tarnyba KGB / buvo ‘klubo’ vedeju/, o i Voketija pateko per savo zydra globeja is valdzios / kompromat.ru/ .Netraukia jis i protinga , issilavinusi , taip, pilka ziurke , atsitiktinai / Berezovskio deka/patekes i prezidentus , ji niekas nerinko , Jelcinas jau pristate , kaip ivykusi fakta .Na , o paskui jau jis pasistenge , kad butu istatymas , kuris leistu valdyti iki galo , jo , arba Rusijos .

ruta

p.s. Kaip sako rusu patarle -‘na Boga nadeisia , da i sam ne plosai’, pasitikek Dievu , bet ir pats nebuk liurlius !

Viltinga - mes galime ją įveikti

Kainas ir Abelis (Pr 4):

3 Laikui bėgant, Kainas aukojo VIEŠPAČIUI žemės derliaus atnašą, 4 o Abelis savo ruožtu aukojo rinktines savo kaimenės pirmienas. VIEŠPATS maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, 5 bet į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. 6 VIEŠPATS užkalbino Kainą: „Dėl ko tau taip pikta? Kodėl esi taip prislėgtas? 7 Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė.[i2] Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“.

  Bella Summertime

В раше Сатана поселился еще со времен революции, когда рушили храмы и всех заставляли быть атеистами. Говорится же, что самая большая победа дьявола, это когда отрицают его существование.
А так, кто ближе к Сатане, тот в раше и у власти. И все рашисты бесноватые, не только те, кто убивают на фронте. Их ложь, циничные смайлы, постоянное глумление надо всеми подряд.
Рашисты, в отличие от классических захватчиков, воюют не ради своего материального блага, и не нужны им новые земли для заселения. Им нужно убивать и что-то разрушать, внушать в окружающих ужас. Все эти негативные энергии – отличный корм Сатане.

nieko sau

Tegul Kijevo ir visos Rusios-Ukrainos patriarchas nuvyksta į Rytų Ukrainą, kad nebereikėtų Dievo tiesomis toliau manipuliuoti. Pažįstame tokius ir Lietuvoje.

Raigerdas

Labai taiklus palyginimas brolio ruso, kuris, tarp kitko, nori būti broliu visiems artimiausiems kaimynams, tame tarpe ir lietuviams. Ir stebina tai, kokia stipri laisvės troškimo jėga sklinda iš Ukrainos. Apsimelavusi Rusija tapo žmogžudžių tauta: Dzeržinskis su raudonaiaiais latviais išžudė 1,8 milijono pasiturinčių žmonių, Gulage nužudyta milijonai žmonių, genocidas lietuvių tautos atžvilgiu, lenkų, latvių, estų, čečėnų, Krymo totorių ir netgi pačių rusų atžvilgiu. Išeina taip, kad reta tauta Rusijoje yra nesusijusi su nusikaltimais. Aišku, šiandien dauguma lietuvių pergyvena dėl Ukrainos, kiti padeda jai, kiek gali. Ukraina evoliucionuoja, bando atsikartyti jai per prievartą primestos Melo ideologijos, kuri gaminama Rusijoje dideliais kiekiais, na ir komunistinė ir KGB įgyta praktika, dabar panaudojama per visas rusų tautos masines kvailinimo priemones. Tad pritariu Patriarcho Filareto kreipimuisi… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Šiaip Viešpačiui nereikia klausinėti žmogaus, nes jis visažinis ir visagalis. Gana keista, kad po šito Kainas nuėjo į Nodo žemę, kur susirado žmoną. Ech, užrašinėtojai ne viską ištrynė ir ne viską pertaisė… Bet tiktai tie, kurie galutinai atstumia Dievą, tampa visiškai bedieviais. Tačiau tą momentą žino tik Dievybės. Atgaila bedievių nekankina, nes jie jau yra be Dievo. Štai Kainas atgailavo po savo nuodėmės ir dar visai nežinia, ar jis tapo bedieviu. O apie kitus iš tiesų reiktų spręsti pagal vaisius. Čečėnija, Gruzija, dabar Ukraina, pridėkime dar pasitikėjimą visokio plauko šarlatanais ir abejoti kažkaip sunku darosi. Nelabasis (velnias) ir šėtonas nėra vienas ir tas pats, bet panašūs. Pirmas dar šiek tiek įgalus, antras jau nebe. Bet, galutinai atstūmę Dievą, tikrai tarnauja… Skaityti daugiau »

Kad mūsų dvasininkija taip tarnautų

Dievui,kaip tarnauja konservatoriams.Tarp kitko,vakar delfyje straipsnyje apie Putiną,apie tai,kad jam bijo sakyti tiesą,-parašė užsienio autorius,-parašyta ,kad Putinas yra konservatorius…Kitaip nebūtų buvę Garliavos?Poelgiai.

nuomonė

Jei Filaretas Kijevo ir visos Rusios-Ukrainos patriarchas nematydamas vidinio konflikto Rytų Ukrainoje, matyt, „vidinį konfliktą” turi savo viduje. Propagandos apdorotiems eiliniams kareivėliams, mūšio lauke praregėjusiems, tai atleistina, bet šventikas turėtų atsakingiau vertinti padėtį. Paauksuoti šventiko rūbai ir Šv. Rašto citatos- dar ne viskas.

Karų pasekmės.Labai įdomiai

tarpukario Lietuvoje buvo dvarai,juose gyveno ar lietuvių,ar lenkų dvarininkai su tarnais lenkais ar lietuviais.Įdomiausia,kad dvarai buvo statomi labai atokiai ,kaimuose,gražiuose kraštovaizdžiuose ir nors žmonės neturėjo mašinų,nebijojo ten gyventi,keliauti,ilsėtis.Dabar gi visi išlekia į miestus,jaučiasi nesaugiai ,ar kaip?
Daug dvarų sugriauta per karą.Dalis atstatyta,kitus dar ir dabar siaubia,ardo plytomis veža buvusius vyno rūsius,parketus,griuvėsių dalis,o vienišos jazminų alėjos,liūdintys parkai,senų sodų likučiai viską stebi ir klausia,ar neprisimins mūsų?

Kirilas

Святейший Патриарх Кирилл призвал Предстоятелей Поместных Церквей возвысить голос в защиту православных христиан востока Украины

https://mospat.ru/ru/2014/08/14/news106782/

Патриарх Кирилл объявил войну в Украине „священной” (sacra bellum) VIDEO

A. Maceina

NIEKŠYBĖS PASLAPTIS ANTIKRISTAS ISTORIJOJE PAGAL V. SOLOVJOVO PASAKOJIMĄ (Ištraukos) Istorijos paskutinė valanda yra prasidėjusi su Kristaus dangun įžengimu. Pasirodymas daugelio antikristų, netikrų pranašų, Kristų paneigiančių dvasių yra kaip tik ženklas, kad iš esmės lieka nedaug laiko, iki galutinai atsiskleis gėrybė ir piktybė. Dėl to ir antikristinių galybių veikla dabar tapo daug intensyvesnė ir regimesnė (…). Naujasis antikristas prisiima dvasinį pavidalą ir tampa tuo būdu istorine galybe. Jis palieka ,,gamtos dykumų vietas” ir eina į kultūrą, į filosofiją, meną, valstybę, ūkį ir apsėda šias sritis ne mažiau, kaip jis kitados rūpinosi apsėsti žmogaus kūną. Kaip anksčiau velnias darė nuostabių dalykų per žmogaus fizinę prigimtį, taip dabar jis daro „didelius ženklus ir stebuklus” (Mt 24, 24) dvasiniame pasauly, „kad būtų suklaidinti (jei… Skaityti daugiau »

Nuoroda

Патриарх Кирилл объявил войну в Украине “священной” (sacra bellum) VIDEO

http://www.echo.msk.ru/blog/expertmus/1382105-echo/

Siline

siandien Sv.Mergeles Marijos gimimo diena.kaip suprantu,Sv.Marija su krikscionybe irgi nieko bendro neturi kaip ir Jezus.

20
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top