Petras Plumpa. Pabaigos pradžia

Po Antrojo pasaulinio karo apie 85 000 lietuvių, atsidūrę Vokietijoje, o vėliau emigravę į kitas Vakarų šalis, išsigelbėjo nuo susidorojimo okupuotoje gimtinėje.

Būna visokių išbandymų: pinigais, garbe, nelaimėmis, ligomis, plėšikais, ir pagaliau – svečiais. Amerikoje išeiviai lietuviai džiaugėsi, kai pas juos atvykdavo reti svečiai iš Lietuvos. Tačiau atėjo laikas, kai jie vienas kitam supykę palinkėdavo: „O kad pas tave atvažiuotų giminės iš Lietuvos!“

Nekviesti, gobšūs, įkyrūs svečiai yra daugialypė nelaimė, nes paliečia visas žmogaus gyvenimo sritis: moralinę, medžiaginę, religinę, tautinę ir t.t. Po 1990 metų į Vakarus skuodė lietuviai dėl įvairių priežasčių: vieni – trokšdami pralobti, kiti bėgo nuo skurdo, treti – ieškodami avantiūrų, dar kiti – paplėšikauti. Panašiai yra ir su dabartiniais Artimųjų Rytų ir Afrikos pabėgėliais.

Lietuva dėl savo geografinės padėties nepatiria ir nepatirs didelių pabėgėlių srautų, tačiau dalį pabėgėlių iš kariaujančių Artimųjų Rytų bei Afrikos teks priimti. Lietuva kol kas gali priimti imigrantus be didelio rūpesčio, nes iš Lietuvos emigravę šimtai tūkstančių jaunų darbininkų paliko daug vietos kitiems darbingiems atvykėliams, bet ne veltėdžiaujantiems išlaikytiniams. Ypač pravartu priimti ukrainiečius, bėgančius nuo karo Rytų Ukrainoje, – juos būtų gerokai paprasčiau integruoti į Lietuvos gyvenimą. Tačiau pabėgėlių iš Ukrainos yra nedaug, nes ukrainiečiai mieliau renkasi Lenkiją ir kitas kaimynes ES šalis bei tą pačią Vokietiją.

Ar iš to kyla grėsmė Lietuvai ir lietuvių tautai? Atvirai kalbant, grėsmė lietuvių tautai ir kalbai kilo dar XIV amžiuje, kai Lietuvos kunigaikščiai vedė rusų kunigaikštytes, savo šeimose pradėjo kalbėti slaviškai, o darbinė dokumentacija buvo rašoma gudiškai. LDK teritorijoje buvo bendraujama slavų kalbomis. Po lietuvių tautinio atgimimo XIX ir XX amžiaus pradžioje lietuviai Lietuvoje nebenutautėja.

Po karo okupantai atsiuntė į Baltijos šalis šimtus tūkstančių rusakalbių kolonistų, su kuriais buvo privalu kalbėti rusiškai, bet pabaltijiečiai kultūriškai nenutautėjo. O šiuo metu nesulaikomai atidunda tūkstančiai arabų ir negroidų. Savo kalbos jie neprimes, o angliškai slebizuoja gana prastai, tad Lietuvoje jiems teks mokytis lietuviškai. Jeigu bėglių judėjimas ES viduje bus sugriežtintas, tai galima spėti, kad jie Lietuvoje sudarys panašias bendruomenes, kokias prieš karą sudarė tautinės mažumos. Lietuvių kultūrai ir kalbai jie žymesnės įtakos neturės, kaip kad neturėjo žydai ar čigonai. Latvijoje rusakalbiai kolonistai, nenorintys integruotis į latvišką kultūrą, ligi šiol neturi svarbių pilietinių teisių.

Tačiau juokingai atrodo Europos Komisijos siūlymas Lietuvai per 2 metus priimti 1105 pabėgėlius iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. Juokinga todėl, kad prieš 4 mėnesius Lietuvai buvo siūloma priimti tik 710 pabėgėlių. Kadangi bėglių srautas nuolat didėja, nuolat didės ir priverstinės (privalomos) priėmimo kvotos ES valstybėms. Tad kiek tų juodųjų, arabų, musulmonų, džihadistų ketina atplūsti į mūsų Lietuvą – didvyrių žemę! Gal 10 000? 100 000? Milijonas?! Kadangi vidutinis darbo užmokestis Afrikoje 40 kartų mažesnis negu Europos Sąjungoje, atbėgėlių srautui neturėtų būti galo. O turint omenyje, kad vienam europiečiui tenka 2 afrikiečiai (nes Afrikoje – per 1 milijardas gyventojų), tai į Lietuvą galėtų pretenduoti bent 4 milijonai. Baisiai demokratiška ES neturi įstatymų, kurie galėtų tokią įvykių eigą sustabdyti.

Bet nereikia nusiminti: jeigu Europos Sąjungai spaudžiant Lietuva būtų priversta priimti net milijoną juodų musulmonų, su lietuvybe nieko ypatinga neatsitiktų. Su krikščionimis jie nesibroliaus ir nesimaišys, todėl lietuviškai kultūrai bei papročiams didesnės įtakos nepadarys, o pirmai progai pasitaikius, stengsis prasmukti į Vakarų Europą. Tie ateiviai, kurie ves lietuvaites, kultūriškai sulietuvės. Tiesa, padaugės lietuviškai kalbančių negriukų, bet jie persiims lietuviška kalba ir papročiais (genetikai sako, kad tokie mišiniai labai atnaujina ir sustiprina nacijos genetinę sveikatą). Be to, toks kraujas sustiprins lietuvių šoklumą, todėl Lietuva taps Europos krepšinio SOSTINE!!!

Žymiai liūdnesnė ateitis laukia Vakarų europiečių. JAV ir europiečiai uoliai kurstė „arabų pavasarį“, kurio metu buvo nuversti senieji režimai ir prasidėjo ilgalaikės vidinės kovos Irake, Libijoje, Egipte, Sirijoje, dėl ko atsirado keli milijonai pabėgėlių. Vakarų valstybių siekis „demokratizuoti“ musulmonų šalis atvedė prie religinių konfliktų, dėl ko islamistai pradėjo žudyti visus krikščionis, kaip amoralius Vakarų agentus ar netikėlius. Po „arabų pavasario“ daugelis karo aukų bėgdami tiesiog gelbėjosi nuo žūties. Jungtinių Tautų duomenimis, jau 2013 m. tokių bėglių buvo daugiau nei 40 milijonų, svajojančių patekti į turtingus, demokratinius, liberalius ir dosnius Vakarus. Buvo tik viena natūrali kliūtis – Viduržemio jūra. Tačiau žmonių vargas ir nuosava propaganda buvo tokia galinga jėga, kad pabėgėlių srautas tapo potvyniu.

Be to, atsirado teroristinė sunitų Islamo valstybė ISIS, kuri yra Vakarų valstybių kūdikis. Pats judėjimas prasidėjo po JAV intervencijos į Iraką. Invazijos metu žuvo apie vienas milijonas Irako gyventojų, tad priežasčių reakcijai buvo daugybė. Nuvertus Saddamą Husseiną kilo sunitų ir šiitų konfliktas. JAV žvalgyba pati prisidėjo prie vietinių sunitų apginklavimo, kad tas konfliktas būtų sureguliuotas pagal amerikiečių planą. Tačiau sunitai ginklus panaudojo visai kitam tikslui: 2014 m. sunitai paskelbė įkuriantys islamo kalifatą. Buvęs amerikiečių kalinys Irako kalėjime Abu Bakr al-Baghdadi jau paskelbtas Islamo valstybės kalifu. Jis paskelbė, kad „žygiuos į Romą“ ir išplės kalifatą nuo Artimųjų Rytų iki Ispanijos, ir pakvietė viso pasaulio musulmonus prisijungti prie šio džihado.

ISIS yra sukilėlių, nevengiančių ir teroro metodų, organizacija, jau valdanti didelę teritoriją Sirijos ir Irako valstybėse. ISIS turi amerikiečių apginkluotą ir karo užgrūdintą šiuolaikinę armiją, jai vadovauja gerai apmokyti, veiklūs buvę Irako kariniai vadai, susipažinę su amerikietiškais kovos veiksmų būdais, nes pats Vašingtonas savo metu padėjo jiems tuos būdus pažinti. Dabartiniams Irako armijos daliniams pabėgus iš mūšių laukų ir ISIS susirinkus iš JAV atgabentą karinę techniką, dabar ji turi amerikietiškus tankus, šarvuočius ir priešmininius visureigius. ISIS sukūrė elitinę armiją, kurios pagrindą sudaro lengvaisiais JAV ginklais apginkluoti manevringi pėstininkai. Į ISIS gretas įsijungia vis daugiau jaunų žmonių iš musulmonų pasaulio visuose kontinentuose, tad Islamo valstybė plečiasi toliau.

Tuo pačiu dėl islamistų teroro nuolat daugėja pabėgėlių: jie plūsta į pietines ES valstybes, o galo tam srautui kol kas nematyti. JAV prezidentas B.Obama pareiškė, kad pabėgėlių krizė, šiuo metu užklupusi Europą ir Artimuosius Rytus, tęsis dešimtmečius. Jis teigia, kad šią krizę lemia nesibaigiantys kariniai konfliktai bei klimato kaita, ir net pažadėjo, kad JAV priims dešimt tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Tačiau tai lašas jūroje. Amerikiečiai aiškiai bijo, kad kartu su bėgliais į Ameriką neprasmuktų šimtai teroristų.

Pagrindinis pabėgėlių srautas tenka Vakarų ir Šiaurės Europai. Sužinoję, kad Europa nebesaugo savo sienų, į Vokietiją atvykę arabai ir afrikiečiai savo giminaičiams rašo, kad vokiečiai jiems duoda butą, pinigų, patikrina sveikatą, tad skatina giminaičius skubiai atvykti. Šis gandas apie provokuojamai dosnius europiečius sklinda kaip gaisras, todėl atbėgėlių srautas tik didės, kol musulmonų Europoje pasidarys dauguma.

Pabėgėliai nenustos plūsti, nes tai gerai organizuotas procesas, stimuliuojamas įvairių priežasčių. Tai ne tik karo pabėgėliai, bet ir infekuotieji, kurie tikisi Vakaruose gauti išgydančių vaistų. Be to, tai labai pelningas verslas. Už vietą perpildytoje valtyje į išsvajotą Europą kontrabandininkai ima po 1,5 tūkst. dolerių. Nuolaidos taikomos, jei privilioji daugiau klientų. Tokiu būdu kontrabandininkai per metus pasidalija iki 600 mln. eurų.

Kadangi dauguma bėglių yra musulmonai, tai jų procentas Europoje neišvengiamai didės. Katalikų Bažnyčia neseniai pranešė, kad musulmonų kiekis pasaulyje jau viršijo katalikų kiekį. Tyrimai rodo, kad esant dabartiniam augimo tempui, po kelerių metų islamas taps dominuojančia religija visame pasaulyje. Europoje prie to esmingai prisidės europiečių skaičiaus mažėjimas.

Tyrimai rodo, kad civilizacijos pastoviam išsilaikymui daugiau negu 25 metus, gimstamumas turi būti 2,11 vaiko 1 šeimai. Jeigu mažiau, tai nacija ims nykti. Per visą istoriją nei viena nacija neatsikūrė esant gimstamumo koeficientui 1,9 vaiko. O esant koeficientui 1,3 – nacijai atsikurti nebeįmanoma. Todėl, kad atsikūrimui prireiks nuo 80 iki 100 metų, o tokio ekonominio modelio, kuris galėtų palaikyti naciją taip ilgai, nėra.

Kitaip tariant, jeigu yra dvi protėvių poros ir jie turi po 1 vaiką, tai jie turi du kartus mažiau vaikų, negu yra tėvų. Jeigu šie vaikai turės kūdikį, tai vaikaičių bus 4 kartus mažiau negu senelių. Kai mažėja populiacija, mažėja ir nacija.

2007 m. gimstamumas Prancūzijoje buvo 1,8. Anglijoje – 1,6. Graikijoje – 1,3. Vokietijoje – 1,3. Italijoje – 1,2. Ispanijoje – 1,1. Europos Sąjungoje vidutinis gimstamumas – 1,38. Istoriniai duomenys liudija, kad šio skaičiaus jau nebeįmanoma padidinti. Su laiku toji Europa, kokią dabar matome, nebeegzistuos.

Tačiau Europos gyventojų nemažėja. Kodėl? Dėl imigracijos. Dėl islamiškosios imigracijos. Nuo 1990 m. Europoje 90 proc. gyventojų prieauglio sudaro musulmonų imigrantai. Prancūzijoje vienai šeimai vidutiniškai tenka 1,8 vaiko, o musulmoniškose šeimose – 8,1. Prancūzijos pietūs, nuo seno vienas iš tankiausiai apgyvendintų krikščioniškų regionų pasaulyje, dabar turi daugiau mečečių negu bažnyčių. Čia 30 proc. vaikų iki 20 metų – musulmonai. Dideliuose miestuose, tokiuose kaip Nica, Marselis ir Paryžius, šis skaičius išaugo iki 45 proc. Iki 2027 m. kas penktas prancūzas bus musulmonas. Vos per 39 metus Prancūzija taps islamiška respublika.

Per pastaruosius 30 metų Britanijoje musulmonų padaugėjo nuo 82 000 iki 2,5 milijono, t.y. 30 kartų. Ten daugiau negu 1000 mečečių, iš kurių daugelis – buvusios bažnyčios.

Olandijoje 50 proc. naujagimių – musulmonai, ir jau po 15 metų pusė Olandijos gyventojų bus musulmonai.

Rusijoje daugiau kaip 23 mljn. musulmonų. Tai penktadalis visų Rusijos gyventojų. Jie sudarys 40 proc. Rusijos armijos jau po kelerių metų.

Belgijoje dabar 25 proc. gyventojų ir 50 proc. naujagimių – musulmonai. Belgijos vyriausybė prognozuoja, kad 2025 metais 1/3 Europos vaikų gims musulmoniškose šeimose.

Vokietijos vyriausybė turėjo viešai pareikšti, kad vokiečių gimstamumo mažėjimo jau nebegalima sustabdyti – tai jau nebesugrąžinamas procesas. Iki 2050 metų Vokietija taps islamiška valstybe.

Libijos vadovas Muamaras Kadafis pareiškė: „Atrodo, kad Alachas padovanos islamui pergalę Europoje be kardų, be ginklų ir be užkariavimų. Mums nereikia teroristų, mums nereikalingi mirtininkai. Vos po kelių dešimtmečių virš 50 milijonų musulmonų Europoje ją pavers musulmonišku kontinentu“.

Kanadoje skaičiai liudija tą patį. Dabar čia gimstamumo koeficientas 1,6 – net vienetu mažesnis už tą, kuris būtinas nacijos gyvybės išlaikymui. O islamas – labiausiai besiplečianti religija. Nuo 2001 iki 2006 metų Kanados gyventojų padaugėjo 1,6 milijono, bet iš jų 1,2 milijono – imigrantai.

JAV gimstamumo koeficientas 1,6, bet kartu su lotynų imigrantais padidėjo iki 2,11, t.y. iki minimumo, kuris reikalingas nacijos gyvybės palaikymui. 1970 m. Amerikoje buvo 100 000 musulmonų, o dabar jų daugiau kaip 9 milijonai.

Prieš kelerius metus Čikagoje įvyko 24-rių islamiškų organizacijų lyderių susitikimas. To susirinkimo protokolai liudija apie islamiškos propagandos planus Amerikoje, panaudojant spaudą, politiką, švietimą ir t.t. Susirinkimas pareiškė: Mes turime pasiruošti tam faktui, kad po 30 metų Amerikoje gyvens apie 50 milijonų musulmonų.

Dabar Europoje yra 52 milijonai musulmonų. Vokietijos vyriausybė pareiškė: šis skaičius padvigubės per ateinančius 20 metų – iki 104 milijonų. Netrukus Vakarų Europoje islamas taps valstybine religija, o arabų kalba – valstybine kalba. Ateistai ir visi religijos išjuokėjai taps uoliais musulmonais arba jų galvos bus pamautos ant baslių miestų prieigose, o sodomitai bus priversti su užrištomis akimis šokti žemėn nuo daugiaaukščių pastatų. Bažnyčios bus paverstos mečetėmis arba nugriautos, o vietoje varpų kasdien muedzinai iš minaretų penkis kartus kvies bendrai maldai.

Pagaliau prasidės išdvisusios Europos kelionė tikrojo tikėjimo link. ALACH AKBAR!

Įvairių šaltinių duomenis sudėliojo
Petras Plumpa

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
29 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
29
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top