Ramūnas Aušrotas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo ne lygių galimybių, o tapatybių politiką

Rugsėjo pradžioje pasklido žinia, kad konservatorės Monikos Navickienės vadovaujama Socialinės apsaugos ir darbo ministerija diskriminuoja prigimtine žmogaus ir šeimos samprata besivadovaujančias organizacijas, neleisdama joms lygiais pagrindais dalyvauti iš biudžeto finansuojamų projektų konkursuose.

Taip nutiko Laisvos visuomenės institutui (LVI), kurio teiktą paraišką SADM organizuotame Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 m. nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse nebuvo net vertinta, teigiant, jog LVI veikla „diskriminuoja Lietuvoje gyvenančius asmenis dėl jų lytinės orientacijos.“

LVI buvo nurodyta ieškoti alternatyvių finansavimo fondų, kurie veikia „įstaigos požiūrio dimensijoje“, taip duodama suprasti, jog ji neremtų ir kitų galimai neremia ir neremtų ne tik LVI, bet ir kitų LR Konstitucijoje įtvirtintą požiūrį į šeimą atstovaujančių organizacijų. *

Šiuo metu LVI bylinėjasi teisme dėl teisės lygiais pagrindais dalyvauti NVO veiklų finansavimo projektuose. Galite mėgti ar nemėgti LVI, bet demokratinėje valstybėje visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų pažiūrų, turi turėti lygias galimybes dalyvauti iš valstybės biudžeto finansuojamuose konkursuose.

O štai organizacijas, pasisakančias už Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatytas šeimos formas ir socialinę lytį, SADM finansuoja itin noriai.

Štai šį mėnesį buvo paskelbtas Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2024 metais, atrankos konkursas, kuriuo siekiama „atrinkti ir finansuoti NVO projektą, skirtą šviečiamosioms, advokacinėms ir analitinėms veikloms vykdyti švietimo, socialinės apsaugos, teisėsaugos, kultūros ir sveikatos apsaugos srityse, siekiant šiose srityse nustatyti su LGBTI+ asmenų (lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interlyčių asmenų ir kitų įvairių seksualinių orientacijų ir (ar) lyties tapatybių asmenų) teisių užtikrinimu susijusias problemas ir mažinti LGBTI+ asmenų diskriminaciją.“**

Įdomu yra tai, kad šis NVO projektų atrankos konkursas paskelbtas įgyvendinant ministrės M. Navickienės 2023 m. liepos 28 d. priimtą Lygių galimybių įgyvendinimo 2024–2026 metų veiksmų planą.***

Šiame plane, kaip jau įprasta, daugiausia dėmesio skiriama LGBTI+ lygioms galimybėms. LGBTI+ veiksmų plane paminėti keturiolika kartų, o štai moterų ir vyrų lygybė paminėta tik septynis kartus, apie nuteistuosius kalbama tris kartus, apie romų nediskriminavimą – du kartus. Tik asmenų su negalia įtrauktis tekste minima dažniau negu LGBTI+ klausimai.

Beje, apie diskriminaciją dėl amžiaus, socialinės padėties ar dėl šeimos socialinės padėties, pvz. vaikų turėjimo, lygių galimybių įgyvendinimo veiksmų plane nerasite nė žodžio. Tarsi šios diskriminacijos formos Lietuvoje neegzistuotų, ir vyresnio amžiaus žmonių ar mamų lygių galimybių darbo rinkoje ar sociume nereiktų užtikrinti.

Grįžkime prie LGBTI+ . Šios bendruomenės poreikiai plačiai atskleisti aplinkos ir vidaus veiksnių analizės dalyje, jų lygių galimybių užtikrinimui veiksmų plane išskirtas specialus 7 uždavinys, kurio tikslas organizuoti visuomenės švietimo, lygių galimybių įgyvendinimo veiklas, inicijuoti teisėkūros iniciatyvas, skatinant LGBTI+ asmenų teisių užtikrinimą.

Gerai, sutiksime, kad laisvoje ir demokratiškoje visuomenėje visų asmenų teises reikia užtikrinti. Tačiau skaitant šį Lygių galimybių įgyvendinimo 2024–2026 metų veiksmų planą susidaro įspūdis, kad planas skirtas ne visų asmenų lygių galimybių užtikrinimui, o tapatybių politikai vykdyti. Toks įspūdis susidaro, matant, kad jei galima LGBTI+ problematiką pritempti prie veiksmų plano priemonės, tas ir yra daroma.

Lytiškumo ugdymas čia – tai supratimo apie LGBTI+ asmenis ir skirtingas tapatybes ugdymas.

Pvz., planas numato tokį uždavinį – organizuoti tikslinių grupių mokymus ir renginius lygių galimybių temomis (2). Viena iš šio uždavinio priemonių – rengti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims mokymus lytiškumo ugdymo klausimais. Atrodytų, pagal šią priemonę lytiškumo ugdymo mokymuose turėtų būti įgyjama žinių ir gebėjimų apie vyrų ir moterų skirtingumą ir lygiavertiškumą, vyrų ir moterų lyčių stereotipus ir jų įveiką, tačiau skaitome priemonės veiklas ir štai ką matome:

„skatinti nediskriminavimą, pagarbą vieni kitiems, mažinti patyčių apraiškas, padėti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims suprasti nepagarbų elgesį, rasti būdų šį elgesį keisti, ugdyti supratingą elgesį, priimti ir gerbti visus žmones, atpažinti ir įvardyti stereotipų bei išankstinių nuostatų žalą tarpusavio bendravimui, atpažinti ir įvardyti lyčių stereotipų keliamą žalą, skatinti pagarbą ir toleranciją LGBTI+ asmenims, supratimą apie skirtingas tapatybes“.

Kitaip tariant, pagal šią priemonę finansuojami lytiškumo ugdymo mokymai skirti lyčių tapatybių politikos skleidimui. Lytiškumo ugdymas čia – tai supratimo apie LGBTI+ asmenis ir skirtingas tapatybes ugdymas.

Bet vyšnia ant uogos yra būtent šitas SADM paskelbtas NVO projektų atrankos konkursas. Jis paskelbtas įgyvendinant veiksmų plano IV skyriaus 1 punkte numatytą uždavinį – vykdyti šviečiamąsias bei socialinės integracijos veiklas, siekiant įtvirtinti lygių galimybių įgyvendinimą.

Pagal šį uždavinį veiksmų plane numatyta konkurso būdu finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių srityje, projektus (2 priemonė). Atkreipiu dėmesį – veiksmų planas nespecifikuoja, kokio pobūdžio lygių galimybių užtikrinimui turėtų būti skirti minėti projektai.

SADM paskelbtame NVO projektų atrankos konkurso kvietime nurodoma, kad Pats lygių galimybių įgyvendinimo veiksmų planas nurodo, jog juo siekiama įgyvendinti Lygių galimybių įstatymu siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

Minėtas įstatymo punktas įpareigoja LR SADM „įstatymų nustatyta tvarka remti religinių bendruomenių ir bendrijų, viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros bei paramos fondų programas, kurios padeda įgyvendinti lygias asmenų galimybes lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.“****

Ir štai SADM, skelbdama šį konkursą nusprendžia finansuoti būtent tas NVO, kurios veikia ne kurios nors kitos srities, bet būtent LGBTI+ advokacijos srityje, nepaisant to, kad LGBTI+ lygių galimybių užtikrinimui veiksmų plane yra skirta specialus uždavinys.

Šiuo NVO projektų atrankos konkursu LGBTI+ advokacijai siūloma atiduoti visas priemonei numatytas lėšas – 50 000 eurų.

Ir šiuo NVO projektų atrankos konkursu LGBTI+ advokacijai siūloma atiduoti visas priemonei numatytas lėšas – 50 000 (penkiasdešimt tūstančių) eurų, kas reiškia, kad visos kitos visų kitų NVO vykdomos šviečiamosios veiklos visose kitose lygių galimybių užtikrinimo srityse yra nereikšmingos ir nevertos finansavimo.

Lietuvoje veikiančias ir LGBTI+ advokacijos srityje įdirbį turinčias NVO galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.

Kas galėtų paneigti, kad konkurse lygių nebus ir finansavimą gaus viena gana gerai žinoma kontora, kurios buvusi vadovė dabar užima LGKT vadovės pareigas, su kuria vaiko teisių apsaugos reformos metu gana intensyviai bendravo dabartinė LR SADM vadovė.

Beje, numatyta priemonė bus finansuojama iš valstybės biudžeto. Šėrykla ideologijai skleisti už valstybės pinigus atidaryta.

https://www.tv3.lt/…/audrius-globys-konservatores-m…

** https://socmin.lrv.lt/…/nevyriausybiniu-organizaciju…

*** https://www.e-tar.lt/…/ecaf9b702d7111ee9de9e7e0fd363afc

**** https://e-seimas.lrs.lt/…/legalAct/lt/TAD/TAIS.222522/asr

5 3 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top